Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin Ustalan Dizisinden 600.000 TLhk Bir CD Armağan Edin. Cumhurtyet kitap kulübü Turkocağı Cad. No. 39/41 (34334)Cağaloğlıı/lstantxl Tel(0212)514 01 96 Faks:(0212)514 01 95 Cumhuriyef 1O7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26536 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 2 HAZİRAN 1998 SALI Sigaranın ardından içkinin de özel sektöre devir yolu açılacak ' IKKFIA tarîh ohıyorBakanlar Kurulu'na sevk edilen Tütün ve Tütün Mamulleri ile Ispirto ve Ispirtolu Içkiler Inhisan Yasası'na ilişkin tasanlarla, TEKEL'in ortaklıklar yoluyla satılmasına olanak sağlanıyor. Tasanyla içki üretiminde 'tekel' kaldınlırken, yabancı firmalara da içki üretme hakkı tanınıyor. Yasa tasansıyla tütün ekiminde sözleşme, satışında da pazarlık usulü getiriliyor. Devlet Bakanı Eyüp Aşık, hazırlanan yasayla TEKEL7 in iştirak, bağh ortaklık, kendi mülkiyetine ortak alma yöntemleriyle özelleştirilmesine olanak sağlandığını açıkladı. Yasa değişikliğinin gümrük birliğine uyum çerçevesinde hazırlandığını belirten Aşık, düzenlemeyi "Fevkalade reformdur. 100 yıldan bu yana en önemli değişikliktir" şeklinde niteledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'na sevk edilen Tütün ve Tütün Mamulleri ile tspirto ve Ispir- tolu lçkiler Inhisan Yasası'na ilişkin tasanlarla, özelleştirilmesi için ayn bir yasa çıkanlması gereken TEKEL'in or- taklıklar yoluyla satışına yo! açılıyor. Tütün, Tütün Mamulleri. Tuz ve Al- kol tşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (TEKEL) sorumlu De\iet Bakanı Eyüp Aşık, dün düzenledigi basın top- lantısmda, tütün ve tütün mamulleri ya- sa tasansıyla tütün ekiminde sözleş- me, satışında da pazarlık usulünün ge- tirildiğini kaydetti. Sözleşmeye göre üreticinin belli miktarda tütün ekece- gini anlatan Aşık, tasarıyla devletin üretıciyi desteklemek için bütçeden ay- n kaynak aktarması gerekeceğini bil- dirdi. Böylece kaliteli tütün ile kalite- siz tütünün aynı fiyattan satılmayaca- ğını. aynca ürün fazlasının alınmaya- cağını kaydeden Aşık, tütün borsalan kurularak üretıcıyle rüketicinın karşı karşıya getirileceğini söyledi.Yürür- D e v l e t B a k a n ı E y ü p A ş ı k a ç ı k l a d ı 'Çaya bundan sonra zam yok' • TEKEL ürünierine yüzde 12 oranında yapılan zammın zorunluluktan kaynaklandığını öne süren Devlet Bakanı Eyüp Aşık, çaya yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Aşık, yapılan zammın mayıs ayında özel sektör piyasaya girerken hesabını yapabilmesi için gerçekieştirildiğini söyledi. • Çay ve TEKEL ürünierine yapılacak zamlann yüzde 50'lik yıl sonu enflasyon hedefini aşmayacağını belirten Aşık, destekleme alımlan çerçevesinde tütünde ortalama fiyattaki artışın yüzde 85'lere çıktığını belirtirken, tütün alımı için toplam 150 trilyon lira ödeneceğini bildirdi. • //. Sayfada lükteki 4250 sayılı Ispirto ve Ispirtolu lçkiler Inhisan Yasası'nın 13 madde- sinde değişıklik öngören yasa tasarı- sıyla içki üretımınin "tekeT olmaktan çıkanlarak serbestlik getirildiğini söy- leyen Aşık. rakıyı "ulusal içki" kabul ederek, bazı şartlarla üretilebileceğini düzenlemeleriyle koruma altına aldık- larını savundu. Aşık, "Yabancılar da rakı üretebilecek mi? Maltepe'de oldu- ğu gibi şimdi de rakı üretimi mi azala- cak" yönündekı sorulara, "Öngördü- ğümüz şartlan yerine getirenler ürete- cek. Bedel ödemeden. bizden izin alnıa- dan üretemezler. Rakı ismiyle ürete- mezler. Ama rakının aynısını başka bir isim altında üretebilirier. Merak etme- yin, tam serbest dedeğiTdedi. Aşık, bu yasayla TEKEL'in iştirak. bağlı ortak- lık, kendi mülkiyetine ortak alma yön- temleriyle özelleştirilmesine olanak sağlandığını belirtirken, daha önce de tuzda ortaklık kurulmasına yönelik ha- zırlanan tasannm TBMM komisyonla- rından geçirildığıni söyledi. Aşık şöy- lekonuştu: "Böylecetuz,tütün vealkol- de devlet tekeli kaikmış oluvor. Serfoest pi> asa ekonomisi rekabet şartlannı ge- tirmiş oluyonız. Özelleştirmeye imkân veren baa düzenlemeleri getiriyoruz. Fevkalade reformdur. 100yıldan buya- na en önemli değişikliktir." Eyüp Aşık, bu yasalann gerekçesi- ni "gümrük birliğine uyum düzenle- meleri" olarak açıklarken, "Daha ön- ce bakanhklann görüşlerini aldık. Bu- gün (dün) Bakanlar Kurulu'na sevk ediyonız" dıye konuştu. Yılda en az 1 milyon litre üretim, sa- tış ve dışalım yapan firmalann, faali- yetlenni yürütme ve fiyat belirlemek- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Susurluk ile ortaya çıkan ilişkiler ülkeyi sardı ve ardından 19 yeni oluşum daha saptandı Dörtbir yanımız'• Akın Birdal'a suikast düzenleyenlerin Susurluk bağlantıh olduklannın ortaya çıkmasıyla gözler yeniden çetelere çevrildi. Devlet içindeki tüm kirli yapılanmalan ortaya çıkarma iddiasıyla iktidar olan hükümet hiçbir somut adım atmamakla eleştirilirken, süreç içerisinde yeni çetelerin ortaya çıkması ise kamuoyunun endişelerini arttınyor. • Türkiye'de şimdiye kadar belirlenen çete üyeleri arasında çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunması da organize suçla mücadele etme konusunda acil düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getiriyor. KHBM ifiAZ va DEVRftM KVDUr' n İMberf • 3. Sayfada Uzmanlar Endonezya'da IMF'nin gözü açıldı mı?• Endonezya'daki ekonomik kriz, çözüm olarak IMF'nin dayattığı program gereğince bazı temel mallardan devlet desteğinin çekilmesinin ardından bir toplumsal krize dönüşmüştü. • Suharto'nun iktidardan düşmesinden sonra geçen hafta tekrar Endonezya'ya gelen IMF uzmanlan, durumun aciliyeti karşısında daha esnek davranmak gerektiğine karar verdiler. Ergin Yttzoğlıı'nun haberi • / 7. Sayfada elgittı,ij geridehüzün kahlı.Batı Karadeniz Bölgesi'nde Devrek, Yenice ve Filyos ırmaklan kenanndaki yerleşim merkezlerini yıkıp geçen sel felaketini Cumhuriyet yerinde inceledi. Afetin yaşattığı acıların altından, siyasi rant, aymazlık ve bilgisizlik çıktı. Devrek ve Yenice'de ırmak yatağına ruhsatlı binalar yapılmıştı. Bartın, Çaycuma ve Yenice'de sel felaketinin önlenmesi için yetkililere yapılan başvurulann belgelerini ele geçirdik. Saltukova, baraj görevi gören çevre yolu; Bartın ise liman yolunun sel sulannın denize ulaşmasını engellemesi nedeniyle sular altında kaldı. Kapıda kitlesel göç var. ALİ ER'in fzlenimleni ve HATİCE TUNCER'in fotoğrafları yarın Cumhuriyet'tt 'Serbest dolaşım, karar verme sürecine katılım' Türkiye'den Avrupa'ya Udkoşul• Türkiye, AB'nin taahhütlerini uygulamadığı ve gümrük birliğinin işlemesinde önemli olan işçilerin serbest dolaşımı ve karar verme sürecine katılım olmak üzere iki önemli koşulunu cuma günü yapacağı toplantıyla netleştirecek. By-pass edilınce Yılmaz nezdinde girişimde bulunduğu belirtilen AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Gürel, "AB bizim dışımızda karar alıyor ve biz buna uyuyoruz. Maalesef biz bunu geçmişte kabul etmişiz" dedi. Ermeni savları Fransa ihale peşinde • Ankara'ya göre Fransa'nın Ermeni soykınmı ile ilgili aldığı karann perde arkasında başka unsurlar bulunuyor. Türkiye'nin değerlendirmesine göre üç olasılık var: /- Bitmekte olan PKK. terörüne alternatif oluşturuluyor. 2- Erivan, dışlandığı Bakû-Ceyhan hattını suya düşürmek istiyor. 3- Chirac, Ermenistan'ın imar planmı da görüşmek için eylülde bu ülkeye gidiyor. Buradaki amaç Türİc müteahhitlerinin önünü kesmek. • 8. Sayfada LALE SARIİBRAHİMOĞLl ANKARA - Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda bir süredır hü- kümet içinde yasanan çıft başlılığı gıderme arayışı- na giren Türkiye, gümrük birliğinin (GB) sağlıklı iş- lemesinde anahtar olan iş- çilerin serbest dolaşımı ve bırliğin karar verme süre- cine katılım koşullannı bir toplantıyla netleştire- cek. Başbakan MesutYü- maz başkanhğında yapı- lacak toplantı cuma günü gerçekleştirilecek. Türki- ye'ye 12 Aralık Lüksem- burg zirvesinde tam üye adayı statüsü vermemesi üzerine Ankara'nın siya- si diyaloğu kestiği AB'nin, Kıbns sorununa müdahalesini arttırmak amacıyla kesik olan siya- si diyaloğun başlatılması- nı istemesi ise Ankara'yı rahatsız ediyor. Bir hükü- met yetkilisi, AB'nin bu yaklaşımını "Bizi insan haklannda dövüp Kıb- ns'tasevmekistiyoriar" şeklinde tanımladı. Türkiye, AB'nin, Yunanistan'ın vetosunu gerekçe göstererek taahhüt ettiği ma- li yardımlan serbest bırakmaması ve bir dizi siyasi koşullar ile gelmesi üzerine GB konulannın ele alınması öngörülen 25 Mayıs Ortaklık Konseyi toplantısına katılmadı. Ingiltere'nin dönem başkanlığını Avusrurya'ya devretmeden önce 12 Ha- ziran'da yapılacak AB'nin Cardiff zirvesinde ise birliğinLük- semburg kararlannı Türkiye lehine düzeltme yönünde bir adım atması beklenmiyor. MArkasıSa. 17,SÜ.3'te RADARLAR1 BOZUK S-300'ler bölge ülkelerine tehdit • S-300 fiizelerinin kör radarlan, menzilindeki uçağın hangi ülkeye ait olduğunu tespit edemiyor. Israil, Rus uzmanlann başında olduğu S-300 radar sistemiyle uçuşlannın denetlenmesi olasılığından endişeli. Ecevit, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki resmi temaslan sırasında Kıbns. Adalar. S-300 ve Irak konusunu gündeme getirerek destek istedi. ANKARA / PEKİN (AA) - Kıbns Rum kesiminin Rusya Federasyonu'ndan sipariş etti- ği S-300 fuzelennın menzilin- deki uçaklann hangı ülkeye ait olduğunu tespit edemeyen kör radarlara sahip olduğu, bu du- rumun Türkiye ve KKTC'den başka Israil. Mısır ve tngilte- re'nin uçaklan için de tehdit oluşturduğubelirtiliyor. Başba- kan Yardımcısı ve Devlet Ba- kanı Bülent Ecoit, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki resmi te- maslan sırasında, Kıbns. Ada- lar, Kıbns Rum kesiminin Av- rupa Birliği'ne alınması, S-300 füzeleri ve Irak konulannı gün- deme getirdi, destek istedi. S- 300 fuzelennın genış radar ağı nedeniyle örneğin Israil'den kalkan her uçağı denetleme menziline alabileceğini belir- ten diplomatik kaynaklar. özel- likle Israıl'in bu durumdan ra- hatsız olduğunu bildirdi. lsra- ıl'ın. fîlzelenn ateş etme men- zilinde olmadığı ancak eğitim uçuşu için Akdeniz'e dalan as- keri uçaklannın vuruş menzili- ne girebileceğı belirtiliyor. S- 300 fuzelerinin kör radarlan, savaş uçaklannın Türkiye, Isra- il, Mısır ya da tngiltere'ye ait olup olmadığını saptayamıyor. mArkasıSa.l7,Sü.3te AFGANİSTAN'DA ÖLÜ SAYIS1 ARTIYOR • 9. Sayfada PAKİSTAN NÜKLEER FÜZE DENEMEYE HAZIRLANIYOR • 9. Sayfada CİNDORUK: RADYO-TV YASASI ÇIKMAZ • 5. Sayfada 'MONTRÖ'DEN BU YANA KOŞULLAR DEĞİŞTI' • 5. Sayfada YAGMURDERELİ YENİDEN CEZAEVİNDE • 7. Sayfada GUNCEL CU1NEYT ARCA\X REK Seçimde Ittifak' mı? Dün Hürriyet'te bir haber yayımlandı. Siyasal "gidişatımız" ile yakından ilgili. Haber; DYP ile FP'nin yerel seçimlerde "ittifak" ya- pabilmek için "gizli görüşmeler" yürüttüğünü açıklıyor. Atasözünün dokundurduğu gibi, kuşkusuz, aımut tam anlamıyla olgunlaşmadığı için olasıdır ki haberi ön- ce DYP'liler, örneğin Ekinci Hasan Bey yalanlayacak, MArkasiSa.17.su. l'de BORSA VDün 3805 öncekı 3728 DOLAR ûDün 257.800 Öncekı 257.000 Çevrecilere gözalb • Gökova Termik Santralı'nı protesto eden eylemciler akşam saatlerinde serbest bırakıldı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY ÖZCAN ÖZGÜR MARK ûDün 144.700 Öncekı 144.200 ALTIN Dun 2.410.000 öncekı 2.437.000 ML'ĞLA- Gökova Termik Santralı'nın üç ünitesinin birden çahştınlması için hazırlıklara başlanırken, gelişmeleri protesto eden çevreciler dün Muğla V&li- si A. Cemil Serhadlı ile görüş- mek isterlerken gözaltına alındı- lar. Ören Belediye Başkanı Ka- zım Turan gözaltına alınmaktan son anda kurtulurken, Sınırsız Çevre Yolculan Sözcüsü Saynur Gelendost ve Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Gaye Cön ile birlikte gözaltına alınan 6 kişi akşam saatlerinde çıkanl- dıkJan mahkemede tutuksuz yar- gılanmak üzere serbest bırakıldı- mArkasıSa.l7,Sü.l'de Siyaset Sahaları... Bugün, arada bir yaptığımız gibi Ankara'nın genel görünümünün fotoğraflarını çekmeye çalışalım. Siyaset sahasında dağınıklıktan öte, zemin farklı- laşması ve kuralsızlık yaygınlaşıyor. Hani büyük stadyumlar vardır. Binlerce seyirci ka- pasiteli... Bunların çevresinde yan sahalar bulunur... Türkiye'de siyaset bu büyük statta ve aynı zamanda yan sahalannda oynanan oyuna benzedi. Bu benzet- • Arkası Sa. 17,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog