Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Ingütere nükleer füze sayısını azaltıyor' • LONDRA (AA) - The Guardian gazetesi, Ingiltere'nin nükleer caydıncılığını yan yanya azaltacağını bildirdi. Gazetede dün yer alan habere göre lngiltere hükümeti, Hindistan gibi ülkelere silahsızlanma konusunda örnek olunması amacıyla ve "dış politika ahlakı" gereğince ülkenin nükleer caydıncılıgının yan yanya azaltılacağını iddia etti. Habere göre lngiltere, donanmaya ait denizaltı gemilerine yüklenmiş olan nükleer füze sayısını, gelecek ay içinde 96'dan 48'e indirecek. Gazetenin haberinde aynca Ingiliz hükümetinin, ABD yapımı 7 Trident füzesiyle ilgili verdiği siparişi de iptal ettiği kaydedildi. İsnaH'de nükJeer deneme iddiası • KUDÜS(AA)-lsrairin Akabe Körfezi'nde nükleer deneme yaptığı yolundaki iddialar, lsrail hükümeti yetkilileri tarafından yalanlandı. lşçi Partisi Milletvekili Rafi Elul ile Demokratik Arap Partisi üyesi Abdülvahap Darawshe tarafından önceki gün lsrail Parlamentosu'nda gündeme getirilen iddialar, Savunma Bakan Yardımcısı Silvan Şalom tarafından yayımlanan bir açıklamayla yalanlandı. Yolunu şaşman penguen Rio'da • RIODEJANEIRO- Güney kutbundaki Patagonya'da yaşayan bir penguen yolunu kaybedince, Brezilya sahilindeki Rio de Janeiro'ya geldi. Güney kutbundan gelen penguen, dün Rio'nun güney batısında Guratiba kumsalında, suyun kenannda oynarken bulundu. hfaiye tarafından kurtanlan 40 cm boyundaki yorgun penguen, Rio'nun 25 derecelik hava sıcaklığından korunabilmek için buzla dondurulmuş bir kutunun içine yerleştirildi. Holbrooke BM temsilcîsi • NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, Kıbns özel temsilcisi Richard Holbrooke'u BM Daimi Temsilciliği'ne atadı. BM Daimi Temsilcisi Bill Richardson'un ise Enerji BakanlığTna getirileceği bildirildi. New York Times gazetesi, bu konudaki açıklamalann. dün Beyaz Saray'da bizzat Clinton tarafından yapılacağını yazdı. Holbrooke'un BM temsilciliğine getirilmesinin, ABD açısından BM'ye yeni bir enerji ve tecrübe getireceği diplomatik kaynaklar tarafından ifade edildi. NEDİM DENİZCİ Nice yıllara Oku Bakiim. T.C.M.E.B. DOĞAN CANKU ÖZEL ETÜT MÜZİKEĞITIM MERKEZİ HIZLANDIRILMIŞ YAZ K.URSÜ GITAR-PİYANO-NOTA 327 59 36 / 37KOŞUYOLU T.C. KADIKÖY 2.İCRA MÜDÜRLÜ ĞÜ'NDEN 1997/2208 lcra Müdürlü&ümüze ait 3.6.1998 tarih ve 25697 ilan sayılı Cum- huriyet gazetesinde ya- yımlanan ilanımızın "ikinci satınnda 94 paf- ta yazılması gerekirken 9 pafta" yazılmıştır. Doğrusu 94 paftadır. Duyurulur. Basın Tashih: ABD Dışişleri Bakanı 2 ülke arasındaki yumuşamayı ilerletmek istediklerini bildirdi ABD'den Iran'a zeylin dahFUATKOZLUKLU WASHINGTON - Yaklaşık 20 yıldır bir- biriyle hiçbir alanda ilişki kurmayan ABD ile Iran arasında geçen yılın sonlannda başlayan yakınlaşma sürecinde yeni biradım daha atıl- dı ve ABD yönetimi Tahran'a resmi diyalog önerisinde bulundu. Washington muhabirimiz Fuat Kozluk- lu'nun bildirdiğine göre ABD Dişişleri Ba- kanı Madeleine Albright, önceki gün New York'ta Asya Cemiyeti'nin toplantısında ül- kesiyle Iran arasında bir süredir yaşanan sı- nırlı yumuşamayı daha da ileriye götüımeyi arzuladıklannı dile getirdi. Albright yaptığı konuşmada, ABD'nin Iran ile arasında gü- venliği oluşturacak adımlann neler olabile- cegınin arayışına girdiğini bildirdi \e karşı- lıklı güvenin inşaası ve yanlış anlamalardan • Iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde 18 yıldan bu yana yapılan bu ilk çağn, Iran tarafından olumlu karşılanırken Tahran yönetimi "somut bir eylem" görmek istediğini vurguladı. kaçınılması için yeni yollar aramaya hazınz dedi. Albright, Iran ile iki tarafın da kaygılan- na karşılık verebilecek bir ilişkinin oluşturul- ması halinde çok farklı bir ikili ilişkinin or- taya çıkabileceğini söyledi. ABD Başkanı Bill Clinton ise tran'ın olumlu yönde değiştığini söyleyerek bu ül- ke ile gercek bir uzlaşma istediklerini belirt- ti. Clinton gazetecilerin sorulannı yanıtlar- ken "Bizim arzu ettiğimiz İran ile karşı- lıklı anlaşmaya dayalı gerçek bir uzlaşma- dır." dedi. ABD Başkanı bunun için Iran'ın terörizme destek vermekten, tehlikeli silah programlanndan ve Ortodoğu banş süreci- ne karşı muhalefetten vazgeçmeleri gerekti- ğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hate- mi'nin "haikın seçimi" olarak göreve geldi- ğini vurgulayan Albright, ılımlı liderden say- gıdeğer lider diye söz ederek "Hiç kimse Do- ğu kültürünü ve İslam uygaıiığını görmezlik- ten getemez. İran'ın egemenliğine saygı duyu- yoruz"dedi. Albright, Tahran'a "zeytin dalı" uzattık- tan sonra da güven oluşturacak yeni adımlar için ülkesinin koşullannı sıraladı. ABD Dı- şişleri Bakanı, Iran'a karşı uygulanan eko- nomik ambargonun sürdürüleceğmi bildirdi. Albright aynca Tahran yönetiminin Was- hington'un karşı çıktığı politikalarda ısrar ettiğini dile getirdi. Bakan'ın önceki gün ver- diği mesajlar, İran Cumhurbaşkanı Muham- med Hatemi göreve gelmeden önce Was- hington ile Tahran arasında yaşanan ıdeolo- jik savaşın noktalanması yönünde Clinton yönetiminin attığı en önemli adım olarak yo- rumlanıyor. Iran'm Birleşmiş Milletlernezdindeki bü- yükelçisi Hüseyin-ıNejad Hüseyinyen ABD'nın açıklamasını olumlu karşıladıkla- nnı ancak somut bir adım beklediklerini bil- dirdi. İran Dışişleri Bakanı Kemal Harazzi ise Albright'ın sözlerine karşılık olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin normallaşmesi için önce ABD'nın tran'a yönelik düşmanca po- litikalannı değiştirmesi gerektığini kaydetti. Yasa tasarısı Senato'dan döndü Tütün lobisi Clinton hyendi VVASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD'nin güçlü tütün lobisi, Başkan Bill Clinton'ı şimdilik mağlup etti. Clinton"ın destekJediği yasa tasansı, Senato'dan geçmeyerek gündemden düşerken ABD Başkanı çocuklann ve gençlerin sağlığı için mücadelesine devam eidecefini söyledi ve Senato'yu şiddetle kı- nadı. Çocuklann ve gençle- rin tüketimini kırmak için sigara fiyatlannın gele- cek beş yıl içinde paket başına 1.10 dolar arttınl- masını öngören yasa ta- sansı, ABD Senato- su'ndaki iki ayn oylama- dayeterli oy sayısı alama- yarak gündemden düştü. Senato'daki oylamala- nn ardından çok öfkeli ol- duğu görülen Başkan Clinton ani bir basın top- latısı düzenledi. Clinton "Tütün lobisi ve Kong- rc'dcki müttefiklcrinin, bu tnücadelenin bitmedi- ğini bilmelerini istiyonım. Bu tasan ölmemiştir" de- di. ABD'de her gün 3 bin çocuk ya da genç sigara içmeye başladığını hatır- latan Clinton "HergünoJ- duğu gibi bugün de 3 bin genç sigara>a başlayacak ve bunlann üçte birinin yaşamı ktsalacak. Kongre üyeleri bir siyasetçi gibi değil de birer anne-baba gibi düşünebilseierdi bu durum yaşanmazdT diye konuştu. Yasa tasansı, özellikle Kongre'de çoğunluk olan Clinton'ın rakibi Cumhu- riyetçi Parti üyelerinin oy- lanyla yenilgiye uğratıl- dı. ABD'de kasım ayında ara seçimler yapılacağını da hatırlatan Clinton. ya- sa tasansı oylamasının si- yasi sonuçlan olabilece- ğini ifade etti. Tütün lobisi, siyasi se- çim kampanyalanna 12 milyon dolar bağışta bu- lundu. Aynı etkin lobi, haftalardır 40 milyon do- lar harcayarak halka yö- nelik bir aydınlatma kam- panyası sürdûrüyor. Meksika'da yargısız infaz Dış Haberler Servisi - Meksika'da bir insan hak- lan örgütü, haziran ayı ba- şında polisle girdikleri ça- tışmada öldükleri açıkla- nan 12 Marksist gerillaya yargısız infaz uygulandı- ğını bildirdi. Hükümet açıklamasında Halk Dev- rimci Ordusu'nun (EPR) 12 üyesinin 7 haziranda Guerrero eyaletindeki as- kerlerle girdikleri silahlı çatışma sonucu öldükleri belirtilmişti. Miguel Agustin Pro Juarez Insan Haklan Merkezi, çatışma- da ölen asker olmaması ve gerillalann çoğunun ba- şından ya da vücutlannm üst kısmından vurulmuş olmasmm olayın bir yar- gısız infaz olduğununun göstergesi olduğunu be- lirtti. Ünlü Meksikalı ya- zar Carios Fuentes, Mek- sika hükümetinin bağım- sız gözlemcilerin, yerlile- re büyük baskılar uygula- nan Chiapas eyalerine gir- mesine izin vermemesini kınayarak hükümetin po- litikâsmın Hitler ve Sta- lin'in politikalanyla ben- zerlik gösterdiğini söyle- di. Fuentes. -Hükümet Chiapas'ta tanık istemi- yor. Tanıksız Chiapas, katUamlann cezasız kal- mas demek" dedi 1989'dan beri ilk kez bir Amerikalı lider Çin'e gidiyor ABD Başkanı, Peldn yolcusu Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı BilJClinton'ın. dokuz günlük Çin ziya- reti sırasında insan haklan, füze tekno- lojisi transferlerinin kontrol altına alın- ması ve ticaretin serbestleştinlmesi ko- nulannda Pekin yönetimine baskı yapa- cağı bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sand> Berger önceki gün basına yaptı- ğı açıklamada, Washington yönetimi- nin, Çin'deki temaslannda iki ülke ara- sındaki "ciddi ve önemli farklılıklan" gündeme getireceğini söyledi. Clinton'ın 25 haziranda başlaması planlanan Çin ziyareti. 3 temmuzda so- na erecek. Clinton, 1989 yılından bu yana Çin'i ziyaret edecek ilk ABD Baş- kanı olacak. ABD yetkilileri. Çin'in başta Pakistan olmak üzere bazı ülke- lere füze teknolojisi transfer ettiği id- dialanndan kaygı duyuyor. Güvenlik Danışmanı Berger. Clinton ve berabe- rindeki heyetin. Çin'in, silah teknolo- jisi transferi ile ilgili uluslararası dü- zenlemelere uymasını isteyeceklerini söyledi. Berger, Clinton'ın, 1989'daki Tinanmen olaylannı da yeniden günde- me getireceğini sözlerine ekledi. Clin- ton'ın. Tiananmen Meydanı'nda dü- zenlenecek karşılama törenine katılma- yı planlaması ise ABD Kongresi'nde ciddı eleştirilere hedef oldu. Öte yandan. Çin Dışişleri Bakanhğı. ABD ve Çin'in, öncelikle nükleer si- lahlar kullanılmaması konusunda bir- birlerine söz vermesıni istedi. ABD ve Çin'in, birbirlerini hedefle- yen nükleer başlıklı silahlann yönünün değiştirilmesini öngören bir anlaşma üzennde çalıştıklan bildirilmişti. Dışişleri bakanhğı sözcüsü Zhu Bangzao, Clinton'ın ziyareti sırasında bu konuda bir anlaşma imzalanıp im- zalanmayacağı sorusunu "ABD ve Çin için, öncelikle silahlann kullanılmama- sını öngören bir anlaşma im/alanması- nın daha önemli olduğunu düşünüyo- ruz" diye yanıtladı. Sırpsaldınlanndan kaçan Kosovalılar, yardım görevlilerinden vorgan ve battanhe almak için kimlikierini gösteriyor. NATO'nun sabrı taşıyor Dış Haberter Servisi - NATO, Koso- va'daki şiddetin sona erdirilmesine yö- nelik askeri müdahale hazırlıklannı sür- dürürken diplomatik çözüm için bastı- ran Rusya'nın bölgeye bir heyet gönde- receği belirtildi. Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Müoseviç, geçen hafta Moskova'da Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le yap- tığı görüşmenin ardmdan Kosova'daki şiddeti durdurmaya yönelik birtakım yükümlülükler altına girmiş, ancak Sırp güvenlik güçlerini Kosova'dan çekme- yi kabul etmemişti. Yugoslavya Dışişle- ri Bakanı Zivadin Yovanovic, hükümeti- nin Kosovalı Amavutlarla masaya otur- mayı hazır olduğunu belirterek bunun için Sırp birliklerinin Kosova'dan çekil- mesine ve görüşmelerde uluslararası gözlemci bulundurulmasının gereksiz olduğunu söyledi. NATO Genel Sekre- teri JavierSoİanamüttefiklenn sabnnın taştığını ve NATO'nun askeri müdaha- le hazırlıklannı sürdüreceğini vurgula- yarak "Miloseviç Moskova'da >erdiği sözleri tutmazsa büyük guçjüklerle kar- şüacakür" dedi. Kosovalı Arnavutlann lideri İbrahim Rugo\a'nın sözcüsü Sırp güvenlik güçlennin bölgeden çekilme- mesi durumunda Sırp tarafiyla görüşme masasına oturmayacaklannı belirterek "Yalnızca NATO müdahalesi taraflar arasında uygun dhalogzemüıiyaratabi- lir" diye konuştu. Öte yandan. önceki gün Sırp güven- lik güçlenyle Amavutluk'tan Kosova'ya geçmeye çalışan Arnav ut gerillalan ara- sında çıkan çatışmada en az 10 gerilla- nın öldüğü bildirildi. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Kosova'daki Tehlike Türkiye'nin komşufan ile yeterince sorunu yokmuş gibi, Balkanlar'da hızla büyüme eğilimi gösteren yan- gın da Ankara'nın başını ciddi biçimde ağrrtabilir. Kosova'da Batılıların girişimine karşın gerginlik art- maya devam ediyor. Kosova Arnavutlannın ılımlı lide- ri İbrahim Rugova, Yugoslavya Devlet Başkanı Slo- bodan Miloseviç'in görüşmelere yeniden başlama önerisini reddetti. Bilindiği gibi Miloseviç, salı günü Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le görüştükten sonra yaptığı açıklamada Kosova'da Arnavutlarla görüşme- lere başlamayı kabul ettiğini açıkladı. Miloseviç-Yeltsin anlaşması Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov tarafından "birbaşan" olarak ni- telendi. Ne var ki, gerek Temas Grubu'nun (ABD. lngiltere, Fransa, Almanya, Italya ve Rusyaj Rusya dışındaki Ba- tılı üyeleri, gerekse Aranavut lider İbrahim Rugova öy- le düşünmüyordu. Çünkü, Miloseviç. Kosova Arnavutlan ile görüşme- yi kabul etmesine karşın, Batılılann temel koşulu olan, Sırp askerierin Kosova'dan çekilmesi şartını reddet- mişti. Nitekim İbrahim Rugova Sırp birlikleri Kosova'dan çekilmediği sürece Sırplarla görüşme masasına otur- mayacağını açıkladı. • • • Son günlerde diğer tehlikeli bir gelişmeyi ise Sırpla- nn Kosova'nın Arnavutlukla olan sınınna mayın döşe- meye başlamalan oluşturdu. Amaç Kosova'nın ba- ğımsızhğı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun Amavutluk'tan silah ve gönüllü getirmesini engelle- mek. Ancak Arnavutluk sının kapanınca Kosova Kurtuluş Ordusu bu kez Makedonya sınınna yönelebilir. Makedonya'nın %30'u Arnavutlardan oluşuyor. Ma- kedonyaArnavutlannın Kosova'daki kardeşlerinin yar- dımına gitmeleri, Makedonya'nın da bunalıma sürük- lenmesine yol açar. Makedonya bir kez bunalıma sü- rüklendi mi, Yunanistanla Bulgaristan'ın da işe kanş- malan sadece zaman meselesidir. Bu nedenle, Bosna bunalımından ders almış görü- nen Batı bu kez işi daha sıkı tutuyor. • • • Aslında Miloseviç'in sertlik politikası geri tepmekte- dir. Zira çatışmmalar yayıldıkça, Kosova'da yaşayan 200 bin Sırp ülkeyi terk etmekte, bölgedeki Sırp varlı- ğı azalmaktadır. Bu durumda Miloseviç'in Kosova üze- rinde hak iddia etmesi zoriaşmaktadır. Aynca, Arnavutlarüzerinde Sırp baskısı arttıkça, Ko- sova Kurtuluş Ordusu'nun halkta tabanı genişlemek- te, buna karşılık ılımlı lider İbrahim Rugova geri plana düşmektedir. Tıpkı Filistin'de Başbakan Netanya- hu'nun uzlaşmaz politikası yüzünden radikal HAMAS örgütünün haikın gözünde prestiji yükselirken Yaser Arafat'ın gerilemesi gibi. • • • Türkiye'nin Kosova politikası ise iki temel unsuru içeriyor: • Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü korunmalıdır. • Ama, Sırbistan da Kosova'da uyguladığı baskı po- litikasına son vermeli ve Kosova'nın 1989'da Milose- viç tarafından kaldınlan "özerk" statüsü, bu bölgeye tekrar tanınmalıdır. Gerçekten, Kosova'nın bağımsızolması, Kosova'da büyük bir savaşın çıkması kadartehlikeli sonuçlarayol açabilir. Kosova bağımsız olursa, Makedonya Arnavutlan da bağımsızlık isteyebilir. Makedonya'nın parçalanması ise bu topraklarda gözü olan Yunanistan ve Bulgaris- • tan'ın da bunalıma sürüklenmesine ve Balkanlar'da büyük bir yangının çıkmasına yol açabilir. Bu yangın Türkiye'ye kadar ulaşabilir. Ne var ki, Kosova Arnavutlan artık özerkliği yeterli bulmuyorlar. Ilımlı lider Rugova bile bağımsızlığı savu- nuyor. Kosova, tehlikeli gelişmelere gebe görünüyor. Not Gazeteci Ragıp Duran'ın cezaevine girmesi izinde olduğumuz döneme rastladı. Ragıp'la uzun sü- re Cumhuriyet'te birlikte çalıştık. Sevimli ve uygar ki- şiliği ile kendisini herkese sevdirmişti. Ragıp Duran'ın fikirierini beğenir, ya da beğenmezsiniz. Ama fıkirlerin- den dolayı hapse girmesine karşı çıkmak demokrasi- nin asgari koşullannı benimsemiş herkesin borcudur. Bu olay aynca Türkiye'nin dışanda pek parlak olma- yan imajına yeni bir darbe indirmiştir. Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILLAGE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m 2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rtizgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %5O indirimlidir. 5OOO.OOO- TL (ITemmuz 1998'e kadar.) CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 GAZ KARADENİZ EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1984/247 KararNo- 1996/131 Davacı Orman tdaresi tarafından davalı Şaban Turan ve müş. aleyhine açılan Kocaali köyü 412 no'lu parselin kadastro tespitıne itiraz davasının açık yargılaması sonunda; Davacı Orman ldaresi'nin davasının kabulüne karar verilmiş. Kocaali köyü 412 no'lu parselin orman nıteliğı ile Hazıne adına tescıline dair verilen karar Şaban Turan ve müş. tarafından temyiz edilmış. mahkeme karan ve temyiz dilekçesı davalılardan Abdülkadir'in oglu Ilhan. Adem oğlu, Nazik ile Ayşe Dikmen'e teblig edilemediğınden karar tebliği ve temyiz dilekçesi tebliği yerine ge- çerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 24961 DOGUAKDENIZUNIVERSinSIİ M A Ğ U S A - K K T C T E L : ( 0 3 9 2 ) 3 6 6 3 6 4 4 - 3 6 6 0 7 0 0 FAX: ( 0 3 9 2 ) 3 6 6 1 3 1 7 37 ÜLKEDEN 10300 ÖĞRENCİ VE 26 ÜLKEDEN 800 ÖĞRETİM ELEMANI İLE 19 YILDAN BERİ İNGİLİZCE DİLİNDE KALİTELİ EĞİTİM MÜHENDİSUK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği • Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği • Makina Mühendisliği • Çevre Mühendisliği MİMARUK FAKÜLTESİ Mimarlık - 1ç Mimarltk İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ Bankacılık ve Finans • Ekonomi • İşletme • Ulusjararası İlişkiter • Siyaset Bilimi ve Kamu ' FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı • Ingilizce Öğretmenlıği • Matematik ve Bilgisayar Oğrstmenliği Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar • Türk Dili ve Edebiyatı • Arkeoloji ve Sar,a f Tarihi T1P FAKÜLTESİ: hp HUKUK FAKÜLTESİ: Hukuk İLETİŞİM FAKÜLTESİ : Rad^o - TV-Sinema • Gazetecilik • Halkla İlişkiler ve fteklamalık TURİZM VE OTELCIÜK YÜKSEK OKULU : Turizm ve Otel Isletmecihğj BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU : Bilgisayar ve Enfornatik 2 YILLIK PROGRAMLAR TURİZM VE OTELCİLİK • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE BÜRO YÖNETİMİ • BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNIK ÇİZİM İNŞAAT TEKNİSYENÜĞİ • ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİSYENUGI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'nin DÖRT VE İKİ YILLIK PROGRAMLARI TERCİHLERİNİZ ARASINDA MUTLAKA YER AlMALI! ANKARA Katıp Çelebi Sok: No:1/3 06680 Kavaklıdere/Ankara Tel: (0312) 427 72 25 427 18 39 Fax: (0312) 426 16 63 İSTANBUL 154/6 BağdatCad. Feneryolu/lstanbul Tel: (0216) 355 18 40 467 44 06 467 44 07 Fax: (0216) 467 44 07 İZMİR tşık Apt. No:1114/3 Mithatpaşa Cad. Güzelyalı/lzmir Tel: (0232) 248 31 3S Fax: (0232) 248 31 36 ADANA Gazipaşa Bulvan No:36 B Blok K:1 D:1 Cemalpaşa/Adana Tel: (0322) 458 55 07 458 55 08 Fa* (0322) 459 43 64 TRABZON Güzi Bey Mektep ^ No: 7 K: 2 D: 3 Gazipaşa Mat Trabzon Tel: (0462) 321 S502 Fax: (0462) 321 S502 OİYARBAKIR D:3 K:2 Esenler 3 Apt. Gevran Caddesı Ofis/Diyarbakır Tel (0412) 228 61 58 Fax: (0412)228 79 04 ••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog