Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

EĞE 31111S97 uKSuDÖNBI 311İ19* 213i 284 5.46406 2 3-ALAÖKSBtTlBlfleSKOtmj 4- « I B d S C T i O VE l a i t n i / f t 5- OfiER U2UN VADELJ HCAH »LACAKIAR 65 491 2-915 I-KASA '»NKALAB B-uB*u.wveııst 21JE4 844.717 K'4! 12.401J87 i Q2a«£*T«VtSBrvEK*0U« M 964 3 KAWKESUTAIM.SBCTVEBOiaM 5.2614% - ye«u. nvv. D B » DUSUKLUÖJ KAR* ı-ı KISAVIOBJXlHAUGttLW 3J87J77 I ALOA= '7(6.123 10 173E39I 104.549 4-VB*B«0£P02İTO»Era«ATl« OKtNİMMl RJORM 4.490 2513» 1254 34112 2J44437 HLB1 «U4J 126?* 123JIS t J48.674 2 3 0 * 123-38B S- ŞURfiJ A1ACAÜA» KARŞUGİ H C FNANSALOliRANVARUKL» 1 8AfİIMB«ullQYMETLB auv 4(0384 J-ÇIRKLB 4- ŞTRAKLK SM4AYE TAAWUTLER 5- çnflAioa OEGB? DUŞUKIUGU KARŞLÛ s- MÛU oflT«uı>ft DE& tmşm KARS. 9- BSB! FWAI6AL DUNAN1MKJH 2 «ERUSTUVEYERAIJIDUZetBI 3-9H41AB 4-l»A»£TE3SVEaHA2L« ş 7 D1& 14*001 DURINVAIUL» 2 »AHMAIUUBI 53.753 246.717 3750 59409 586J12 131*1 242361 545.155 '-VHM1B s-aım E-OHSSSTOKLf 9- YAPIHAOTA OLAN YATMUIfl 10- VB*Bi SPllflŞ «VANSUH H0JBUUJ6. VE TSKMTLAMUA GBBlffll 2 HAKLAR 3- «HŞTHMH »t GEUŞTIM ODERLS« 4- M t a ItfDD) 0WA«AN OIMN VAÜKUfl 4653«9 3750 209İ84 5C 4Ü6 49C73 115-601 163 488 291» 253.172 t aĞBDCfBy'itUKJH KUWIVİ«J(Ltf 331486 "54018 19UÎS 2915 92S.5 272K I AUCtAR 24461302 S 586.668 EJ93 PASFVAJUOAR 31111*7 ONcaıoote 3112.1996 A-FHANSALBOfiCLAR 2 UZUNVAO mmnmfn AK.VEFAIZIEH 3 4- ÇKAHLMŞ BOtcu» ^ SEKETLER B-HCAHBORÇIAR SATICUfi 3-B0fiÇS8CTl£Blfl£ES«IWllH 4- Hjm 0EP03T0 VE TB«WILAfl 5-aĞEPTtAHBOflÇLAfl C-DtGB KE* VADHJ BORÇIAR 2.545İ54 7336J93 2J16.33S 27L039 2 IŞflMH«BûflÇL« 3- MÛJ ORTAKUl/fi» BORÇUR 5-UZUNMCElJHSaeORÇLAIı 11» 137 215 54Ü2< 124J57 24916 3J0OÜ00 24916 3JOU00 '499S1S 6- Bü Vt T«t glÛANM 0£W£T HJCMMİ 4'750 UeX355 996.433 111 I1İ782 7264 4311)10 259422 431.010 C-at5Y(MHM 0-YEWEKOE(S8iaiEOEâef* 1 DUWVAfU(LAR06ĞERARtl 2 ŞHVHBOBtCtiBHt^l E YOCKLEB 1 »ASA4.YH«LEB 2 STArUYEOCKLEfll 3-ÛZEYEDBafJI 4-0CAGAMJ5TU YEOEX F YBAÜCFOMJ flTBŞf 9 22203 2J16 167J64 144129) 351263 25.119 614262 22233 (76 72764 72J6S 1472J26 72.40 24.916 1 BAMUKFEDLB) 2 ÇKMUŞTAHVUa 3- ÇKV»1«$ £*SS»KU. KMCUfl 1 SUOAR ;< 481302 22İ66.66E 6J9364İ 9694*3 GLOBM. MBKUl DeÛ£RL£R KŞ 31 AflAUK W97 BLANÇO * « 0 T U W MOT I«R1(A»Î rAPSI VE FAAUVFT KONUSU 11 F»iy«t Konu» SKbalMenkJDeğaierA.; nm ana iaatyet 2499 sayıt Somaye Piyasası Karuu ve igl mmol lnJantame uygın caran nertoj'*^meW lesmfc t»na ve iocı el pıyeatanlopamndavemrtai uymelfer ct^nda k*n tar- nrt ewak le mai dgefen laral eder veya h a ; «drnı m» yUaıımdann ı^ren bagBter usmfe sadao tarcidf pıyasas kapsama gren vacMı faaJ^flöenndP txiımviılr « OrtaMm O^tn '1 Antk 1997 ve 1996 tanhı »tanyie semaye dağim aşajdakı j b * 31 AnHl 1997 31 AnM 1 W Mron fırt Uaıl ParOranS PıyTudn PayOranS PıyTıton biara tmsınmt mc YfltMnu Otaklsr Vaf OtaMar Halu An lee» 31İ3 4İ0 »93 5.25 100 654 341 1103680 161063 1J97410 183.306 3500000 18.63 36J9 599 3993 ' !00 Ü54J41 '^7D3C 177^9 1J97 410 3JOO.00O E'era Investmrt ınc Işroa sanByenr % 1Bman iazBana sad(3 otak votsu NorzTEua tMuseBE t m n 2.1 R M M I T H M m Harimş ŞMut fnansal BKUm re âpnoOam yuuUdato tcan *e mai mmaD ve Semıaye ) HMJennüKu iıe vekıntn uygtf otar* NtMljnv*la» Dw4at bats» Enstulusu laratnai yayrtararı Jte }e- neMeto toptsn eaa ty» endıksna gûre Tutoye de 31 An» 1997 ve 1996 ö r t m * sona eren uç r * dOnemterıçn kumMf ertayon onn snsfc«5K ve % S37 otn^tır Saıraye Plyaas KuUu letıtgien. Inansal taböam, saw kıy™iwn ae^e b^t otarak T C U * ^ Batv»- Jnrı vMdankyayıtat> vendBH de^eneme aartarı le yenben *gertermes dşrûa tartı nutya ySrtemyle rHzromB5n*ıgûme«e* Buorart»yı*Bs*oör*lotıtaneşvj6ya endeksrrtfc artijan yaejmituar ateyonuıeOosnedenvlefnansdMMardahertianjlırdutllnıe, vdcandatıalKaıtygbsaMloynietfennısteae 5ağ> tHara» yendsn Jeja1er»:»s aşntti, an;Cn*n«nj ve»a zorjju mıııjny» UMtak w Boffkn D*rt«rm AJacaıclarveborÇartııiaı^odakayittdeJeHenlegastenlmşttJI Aratt 1997 ve 1996 tanNen «tanyfe ^rtıettı vade- s uç ayı aşar, saıetsc alac* ve bcreu baumamaka* U H M U KvMhr MetMtaymeHer 31 A n * 1997 ve 1996 «banyteSemayePıysasKın*jruiduzenlenıelaııJo^Aanda *sa- oudN 9°ı OBOsnonanrrçv 31 Ata* 1997 tartı ıMan le borsa da ışlem gten Itsse sereden Mançc guuıden îrce» 5 ş JLTL tnyu» ot^an gırt* a^rtM ortstama f y J l m i ctaarus tcemden aegenomşar 1996 ytnda cdanço guuıden ancekı 30 ş a n j bovuıca omşan gunUı ataama fyatam atataraa kjörtrnşor Devlel atn* ve laane nonoaj j t ı karx mertol luymeaen se, vaUOınie »Be e&ea* gekr söı »onusu ™ntai l l ^ t i r i t l l l t f c l sue- y ğ ş 31 A r * 1997 ve 1996 tariNen «banyle mertoi itfM ekto (üme ratvefler haretetf ortttna natvel ytMon U - lartarat teapdanngtr _ _ Tt/r yafim uUU^ yatmrtei akle bjtulan tese onn ts işfdendHmedenfflenkıibymettBr otank t^utmüç biav rt*5 M b l l û k O r i M M l M O l d d Q * $ 1996 yinda 2.4 L - • • f g ^ j i O y gınnkn AicAı 30 s J U U boyırti otsan gunMı ortaöra fnBann vtaütn kulantnstır cor> l e Ştrtel saM oynaleffı 31 AnMı 1987 menıte yenden dejef<8meye tat» unam^ir AnnyBmrtar VBp Uai Kfimı rui A^Ofdüğu uidildfUd syıtıı^Jv Ozel nutyet bedsiân hsnç tun sııcfiısınâfu ob vsıiılsriK^iıdl vnofts- TBC TOl(XHi»9aı»rtıedirı«te* ÛM mafyete kn anance anotsmana ob luMmaktaartar Şrtedn kıAn- aö amortsniai mnlan aşa^a* jbOr Sn*t 2 OSşeme VB KraMshr 10-20 ,. NMntkı 20 W Öffll ım*vB tncmoı Kn aresrce ' * Uactt otnayan d n ı vartt» «a paytan rtridkte- som göaertnertedr 2,7Yiana P n C t a M « M o k n Beı^r Yi ıçnje yaba» p n cnsnfen gen^Mey»! Un ışietrta şlan OrttnJek. kurtar esas atnarak. biançodı yer atan ya- tedt^>ttMtd>TC M r t B a s k l l T k U ç y p g ^ y ş ş ç y y terppara-randantCT^rveva>>ttrMantoBrt»ide>ıTC MertMBanfcsas« atş kurlar le Turk Urasna çevrtnştır U A i K ver^sı oran % 25'(fr 6u orana göfe hta^jfciiji vef9 nftnm ve stsnalar du^lmeden öncefc kmfn to zancrr % 2Csmai az abmayacatnır Kunm lozancfKön asgan kunmlar vergıa şink kazançör A tptortardan,flaynmenkuve nsk semayes fon vecr a * W a ^ e * a c ^ k a z a r ^ ı ı ( * * * ! e r s a r 3 » » . h ! O T h a l a a ^ î » t e a e r t * 10 dğer srteto* se % 20 9 * vaçs Stopaınj ataJr Anc* * 10 nyı * 2 0 * bu oraı haaöl çrvjBlı * * t öhvi, hazre bonDsu. ge* crattj seradnfen eWe etaen taz kaondarm payta jsre azaa*ne*ledr HgsapMian kuutöva^a ve tann stopaı ayn zanartB % 10 orana ion kaartane rt**etefc»dhb* 2JK«lıın » Şdcet if Kamnuyama s(Uarvel«Unedenler(t|nMo ^ M i ^ a m r i M i M t p nat Menek arunırta* Bu banrat. şten ç*ama veya e r a t H tarim kadv ( d f t a h» yi çn 104 7H375 Tlyıgeçmemetjarlı Je30gmUıiJoella^»>r ŞrtatajeraBZTnr^vjMrtaoaiMinlımanın^aM»* «nıek ıdcfr Kdefn Eazninafefis 1^1 g^tier ancsk ödemenn yapttty ylda lonrâi labıl edhn ÇĞB dvak Şrtetm 31 ArS* 1997 «anylç >aplam Menı taannat yOunUOM 72.483 n#ycn T L * bu sueler ı?n rt«r BOTrıao Meme» y g ^ ^ ^ l ^ i a t m ı e l n c ı ^ n d ^ üanartarazmnac çn fıertanj ür lar}M «yrtramtr 2.11 Ym*n D^erlame D t p r M f Yemder dejefieme dejer a t ş saM laymeBann net deAer «OBrhn yanden oejaiermes «*Veva tşöramenn ve bağ» ^ M ^ k Ü l M U M d ^ r t t o l Bu İo k ş ğ ^ Bu İon somayap ek n«e*le obp. tu üunnıda ver^ye tat» otTamaktıck f Bu apcnramaaıJo^uftusundaşrtetttortaten t^ıraUen tagtorlaMManve S iffun uzarte Ossesre 9Hf) Ou- -ar merKul hıymeller *şt* taratar .nar* -**nj!*Ttşar 2 1 3 D 4 B t a K l M4ç Oûer H a n ^ «Jem>£r mat BUdarOa kayA değerten uzaMen yansome&rdr MOT3.SEFtMAYEYI TÎMSH EDEN HfeSE SBertBtlNE TANW« İHTİYAZLM 31 V a * 997 « 996 jnh ttıanyıe tsse ser«leo temp » j r x , sşa^cac gtxr 3 * * « » 7 SrrrtSm» A B C D E F C C c I • « IV V V) VII 31 * SayBı 200000 4799300 ooooooc 15000000 3000000 31500,000 615500000 280GO0000O 3500000000 raM 1997 Tutan rru 200,000,000 4 799JO00O0 1BOOO0OOO00 15000000000 3300 000000 51500000000 615300000000 2800000000000 3500000000.000 Sayısı 200000 799800 10000000 15000000 3.000 000 51500000 615 500 930 23O0.Q00.000 1500,000000 31 AnM 1996 TutjnjTlJ 20u«SJîJo 4799800000 1C 000,000.000 KmmccB 3000000000 51300000.000 «15300,000,000 2.8X000.000,000 33000% 000 000 31 Aratk 1997 ve 1996 tarihı «banvle net kar aşa^Oafc j b d^ttnAtadr Ş r t ü S * l d t a i i l r t t t 9 ^ çer^vorae tın joefi» ve arortsrartar Yonetm Kuniu Ka*ı le, ç*?arefı dottvsteUançoda 19*titnmçn b * ^ l M % 1 0 t i d i H k U A M l ^ l d M Me ş y e c p g g ^ kalan mkta- saü kan teşte eder Busurete testat oUan saf kar sşa^da « 2 * şefcj ve oranda snsyla tett ve teva ahnur laJÖncesaflaır » 5 hanuı>ve^al^olarakayT*ffişılcaıe«^sWrTia«ıniıele«ye«erdu^u |b|ESlBvederödenrmş sennayesnn %5ı orarmda tnntenıellijaynlaıalıUitlıssedalnfrlıetnasassennayeS' ne ırtfısiMr! odedMen midariar nsbefinde daûjttr | ) B d l K 1 0 ^ M ) t t b t t J l f MIKamgBniıalankBnGenelKuıufca beKenecet şeid ve suetteotağanstu )«1e»*çeoörakJ>rtr veya otak tars P3yi3n cvannda dağrttr Tnk "cara Kauu 466 maddesm 2. Mrasnn 3 nuntaat Cend fı*nu saMıdr "•' Arahk 1997 ve 1996 tanfı ttanyle semeyeyı temsl eden hsse senedennden 1A GnıOu pay sarıplen yo- C h uye ıle lemsı etftneUedr l 1/A gnüu (M)daş^ temsl «teiyönetmaıUuuyelaiaraindan gteienfe- y ç Yonetr kurulu uye sayısnn yandan faztaanr seçiebimes >^ı seçmden önce 1/A ^ubu pay san*" aratrcar g ç .arXH r 'az'as. 1B jrjtiü pay saholerraı gostaeceğı adaylar arasnkr seçnmektedf NOT5.KAYmJ SERMAYE TAVANI • > 3 * 997 <• « ;• ner :ır;s ştıtet ka)H> sermsye sstemne oaM dsgk* NOT5.00fB* İÇJMİE YAP1LAN SERMAYE ARTTIRIMLAn VE ICAYNAKLAR1 Oonem <;ınde samaye arts oimar şjr NOTS.MÎAÇ ErttBt MSSE SSEOf DtŞtftOMJ t S K U l K7YMETUR 3 v * i 397 re 1°96 ar-gf - a r * flrac a*en hese sereb cJşrnJ* meritultoymetleıycMur NOT7 tTFA EDİUEN BORÇLAMUYI T a â . ECOİ MBKU. KIYMETia 3 Ara* 1997 ve 996 ürtier itamte ılfe eSen iwöanrayı tsms< eaen menti tovma yottur NOTS.CAH D O t O K DURAN VARUK HABEKFOERİ Duran rart* hatekelten asajûakı gbdr — T J t Ln») 31<n«[1W7 İ1 AnM 1W6 atren maM üarı vank ma*ye«ı Satün veya WOayajy*nmaddi duran variımatyelı | C a k r t k d d ğ r i l l 202373 263 4553 VahK maiıyeflennde EM mortsnarlarta 89478 2.113 297 80» 2 798 Ekt b4ançoda. yapimaKa oör yatrmlarnesaonoa g&ukan 1085 r NOT 9 CAfd VE GElJCEKOONEMUROEVAfiAflUAMLACAK YÂ' Can ve gelece* corentercie ^3rartaoıiac<# ya: rr ndnmnr konusu biojsayar atmdr Yarartanlacak yatnm njnrmn %44sıtamamlanrşc-uc<alartıitan M mıtvor TL * Ancak 31 Aratk 1997 <a*ı ıttanyle yatnn ndnrr» lakka mnca 32 4* ^ ror TL k 3tş njş,«tociam varartamlacak vatmm mrjnm rmktan 193192 ye uöşrrasör (31 Aratk 1°96 Jtarvk1 »arafan»acak ya nrr ndınm TL 53B33*j NOT 10 tÜSKtl TARAFURU OLAN BAKTYRER fışktl ar'fiaria olan alacak ve borç işkıs aşağKlaKi gfcdr AUCAKLAR AnM 1997 AnM 1996 A n M 1997 AnM 199» 2105 17369 19374 24451 24451 2523 25 349 6.233 rOeımvort Bensor A.Sanı En Mefmet Kufcr.au F-rol Gofcer Sedal A&ncak ErnBT^ng Ustets Manaçjenient Moraan SfemJey Asset Managemert «slıtyMGMTResearcrı IştnlınBaaOrttMlar Gktoa) bvestnent Management Olobal Secuntes USA Okstti VatonMobiaıe MantaJ Kıymeifer Avrasya Yaiırm OrtaWığı A.Ş BORÇLAP OrtaMar Mefımet KjiTtan RerraBmas NetHoüng A.Sam Eral BO Goker Mercury Ass« Manaoamen! 565' 2287 317 15085 23X6 309917 309917 159 3 10 51 15.048 91591 274 401 7İ11 4J46 2457 7557 MoganStartey 2t655 133 _ 43,767 7990 fcjtf larafarta otan Ocan f m i d ^acJüar Mançoda afcuiaı hesjüm. tcan ofcnayan atacafclarfielosa vadeicfğertıcar) aöca/oaf-iKaOrasrt«clJnrjft- hşrâ aralferti cün tcatı mteftı tnrçfar se Mançaia aman apanş jvansan ç r t e gûnjnmeUedr 11 BLANÇO TARMNOEN SOMIA CflTAYA ÇKAN HU8U8UW !!<a*rt«y$ıûBsnn»ç*K9 1^1 jeratf a r aknrn; 0*41 ^tcmaplTO hazrMai detam etm«le* 1110cak 1996denıhbaren9»ça1 otnat ıeeretafemBzmat a v » çakflaryıl ba^na 149990,000 TLyeyuk seMtn^r NOT 12. V " » M â U OUMM 21 1 993 yılnaa Isünöi Mentai Kıymet Bonas Takas Merteande Şnet Mnaemanedetukranhs«senet lenrm brtasnroıfctaks ç)Crevis tankidan jflat y8nebc*mr M9S 4şna ba^aOraracıkunmavnnanedim- SSOOK; j r t a SÜBjOftOOO fL ar«a ujramş. l)u zaarr ^msye agortası 3^49JO6,4O0 TLtıksnnıs^orta ş*kfitı tarakndan İ3sw edlmes sonucu )Wke{. henuz u^tbı AllııtıyBiı ancak nuttıeme sonucuna Qûrettmyebsus !ma(s9»Bslapsamı«at»nıwı«ciK*0lan3^78J83300TL»kBnıçn31 Aratk 1993 anh «tenyle ^jphei aBcakkar^ jyımştr 31 Antt ( » 7 Brt> ntanyk nankero anıçlamam^r 12 Şırttet Tzmır şubesjnde çahfan uç gdrevfi tarafmdan emnyet) sustvnai SOOJCU mevdana gebraen 2.389 73! 094 TL2ararçr 31 AraM 1993 tarta ttanyle ^phet alacak ka?Q afmep 31 kM 1997 lartı *- b l hk İ iy v ^ 12 3 Şrte». 1993 latMnvMapomvundebıJunan 2O0 00OOD0nftatacaksenedızamannda6denTOdk> çm c raya ba^ummş veayn tuOr kadar W « i alacak karj*$ ayımştr 124MemŞı*esnn*ım0ansnn6aajnadenıyfe 5^651 «,607TL* cra tatt>yaplcıanjan ;u>M alacak karat» aynknştr 12İArtal|iaŞubesnrtırını^ansfwı tacu nadnyle muşMi oaya venn; ve senet tutar 1.000 OÛOOOOTL ıçn ştıınef atacak ka^AQı ayrtpişflr 12 6 Şrtet hakknda açön a j H ınrteJf davaarr uan 15JÛCralvotı U * 12.7 Mjsten haotnla M r a n Eragi ve Kanonsan hsse seneten sermn t» taşm kj^ye ventnş .e Tusler onn ujraMn^r Avrtiene^vııidenalon) ventyenlıesactıaadeedtnştr Bu bedel jupnel aücaMar nesatıına de>- edrcO NOT 13.MUHASEBE T A M M L B I M S d 06âH«aJHHI Şıei /Va«'»arfıı*aryt^alJB«*»as«)aD*aç35^»are^RAFJ#aA^ RMOPTAKUĞ1A.Ş yeaiHsselem 31 AıaHt 1997 Nançosuıda, kca vadei tcan ar yattm OÖJSU gerekçeavle, ra b d l k u k l l t e l l B J 1 9 9 7 i k « ) 9 ^ ^ T L t k i ^ 31 Aıakk 1997 tarfı «banyle madd duan varlUar uzemle 7.6O9.DM00C TL nıtamda ıpnek mevcuttur (1996 7.609000,000 TL) ŞW«lVesMercft«B^«,apıanSrı*ısn^rt3yTraç4Tç«e^ ve% 7^lacotar»ıdilOfikanj»Joor*po>t1öyır08t)üuur r a « tafet 1261 863 n*«on Tl ohn 615J85 adet Cenm A a FundL ıay( badal BO742 miyon TL darı 55JJ00 adet oon Fomana Growltı funa w ravn; t»d»i71?gO8m»vonTl d l 9 9 ^ o t l r l S l C p a R d f » a l k l ^ Ş t e t C t S F P ie yapönfransman«rtaşnaa cercenırde 7.000 000 USO utafnjaK 6 ay vadei L t w 4 laz ocarms kred kar?»J ottat pcnttyd» tnAran rayıç tıeoei 575302 n*yotı 1L oan 5 004,000 aûef Erta HokJnj liBse senech temrat oe ITATUTAM 31 AoM 1997ta*«MnyleaWde0eı1errloplanısır^nslutan1338956m*yon'n.*|iM6 1068.328 mjyon TL). ftrtoyd» oıiran maHai hymea» ie mrtjn arjra sfcama a m a r ^ emanet rjraUan menkd luymeBer »rtel kasa- sndavebatUMentaiKrvmeaerEknasTakasveSaMamjMerkeaidetıUunanlyM aan 500000000 ABO Do- tr (1996 500300000 ABO Dobn) kar^nda sgortat* NDT16.ALACM0JW K A A f U Î N M T B M I T U A 3' Aratk 1997 tartt «banvle abcaMar çn kredl mustsnMın akms nmnatuanTL 8203,965 nvJyonTL* NOT 17 PA4nEVaAtJUrANTAAWhVTURffilHnBB.M0Kai£r1rETlBI Fasrtle yer atnayan aaüMHr w nnrtameJ m u k * « * » (rmr. rraapört sşa^dtt ?Drtr " ~ ~ " ' 31 AnM 1997 31 AnM 1916 132482 45J49 4,650 y StanW Menkul K^™«w BorsasTa Mf*n »mnallar Tatastank A.Ş ye rertr «Seo hasne bomsu D4tr io y s ) 8»m»)iını»ı»Kurutfı»mHn««entııaı»bewi » > B l a f l O O O 0 O U S t H 3478337 183481 flunörr yifıtsn 31 AfsMt 1997 ttısn de, frioBlfri nomnsl dB08fi 2J40164 7 mtyonTLoten 1,509,630 'i^ıon TL tut3j mda repo yuta/**Cu Munmktadr Şrtet yordim kurukı, 1997 v* ^nde yapt^ topianUarda. Buk^nstan, Krgızıstan A.-at»Man Kazakstan ve Tuto ye de yen şrteftr kırank tsiyeaen yayma karan atnştr Soz konusu vöneWıkun*j|orartanuyarııca. şrtet 1998 y* çrûe bu jrtetom semmeMne 1« 0 000 A8C dolan ve 125 rrtfyar R ie katücak» NOTIiaANMLAflDAKİ BLOKE MEVDUAT 31 An«k 1997 «oanvle Dartüda bloke mevdual mevcul degi* WOTt9.MBMJl MYMETIB) 31 AraM 1997 tartı Mıanyte borsa rayc ie deOoienen 7 «38,496 m*yon TL deçenndekı menkultaymetJemma- iyet bedefcn ve rayıc bedefen 3şar>d* gbOı 31 Aratk 1996 OYı «oanyle borsa rayo ie 1 070125 miyor TL otankdeteaanenraenkul«yiMdenn matyet degen 996.936 mvan 71 <t1 31Antk1996 raporunda Avmsya Menkıi kjymet Yatm OrtaktJ ıjtrak olarak SfrtancMmştr 31 Gttal MentaJ Kıyme» Yalm Onatt* A Alias Uertai Kıymel Yasım OrW»> A^. ÇttYH*)»Ş Ç Ş Evren Manhl Degengr Yaınm onakt» A.Ş A U M l T A f E k H b A Avtsva MenkU KıyMhr Ya»m Ortattş AS. HacOmrSatıancıHoktn} Ptmaş ParkTekstıl T u r t * Smater Companesftn(PLC KsakNunmı AeroM An»t)fD Akmenara Aıta: Ametng Alro Açjrof? Acumulato Amco Anotmiıce Amom Artronı Amep Ampelun Asce p AnKbca Amalua Antcorazn ADienee Azonıe AzntaıanVoucners A» BadRutnen BereGntıva Bırtarp Cennal Asa Ftrt Carom Cartndka CasalDeva 207202 179204 22İO51 296,055 64372 575302 658545 1839008 39814 74 025 717506 367 101493 15 746 7,016 4194 4 104697 274 2 450 101194 19612 1997 945 7 19 1323 11J89 9597 1906 550 27522 1671 1 212 121 69 86575 72^26 266564 Contajn ConjpeM Cmenti OmPet Cartmı Chımcompfâc Compa CosT»govB Daca Ûetrcm Omboöva Dudl Danutnn Becin* Boctjom Secsopre Bectraca Efcond hbra Fon, Feran Gmm Gnu Gorova Gerana) tns mep Jezkazgantsvelml j Kubaneneı^o Lfifsa Laromet Marpa Meiena MamcMiı MdUodlDl Mucan Neptun OBö»n Otetru» Petrobrazı Petrotel Ptretra Protfvınalco FOOc RatoCnesi flotaa flomUn Romai Hompot™ RutrafautRuh İ281 3.453 18337 5 3470 ! 319 10 1.4!» um 72 V m a a 745 a 120 20 V* B 2H "5 717 a 71 m* VBB 3M 443 J2.W 2^96 4JB 2.439 7JW 102 a 3(7 TS » vja tiH 1» se 93 4e 2JW 6451 «m t3 74703 ?3'7 3321 50.465 575301 249319 1756J78 43314 94 459 179,717 278 97444 15 778 7.638 4,247 4 110.112 316 1 633 106218 19,422 2İ16 1024 7 18 2£S7 1294 7345 1.832 546 28.468 3,249 1 210 121 68 1,219,172 1161 1930 3,165 1İ537 4 3ı£38 1 317 10 1364 6^75 73 83 768 30 1^29 29 738 22 119 210 1776 25 212 1İ66 17 695 28 43 72 101 546 1442 3,927 305 434 37463 2J54 808 456 2530 2,418 7,306 100 26 999 652 26 24351 1332 137 3,905 25 607 91 439 2,070 7991 1070 5,445 6220 596 13 76,496 9 746 3791 UnentutFUn FUnenûJ F4ma FeiTarcfu Sana Semrron Srteza Strom Sde. Sotert Srtmn Sdn Sonp Sanaco SutCarpat Scan Terepa Tefnılng TaanAl Tian TtacUU TunsmTran Ulteı Dıbhtm Uzmexpon Urt>s UzM Vega VfctcnaFrarıova Vnnıet VctonaB Ftomane Grovytn Fund Pte Zamur Zam I3J39 690 540 141 197 2» 1J0S 491 1.UB 42,483 56«2 JJ31 4 4S2 11 10 1046 4 14 m 6 S 1.» 120 575 18 6 1141 1105 111077 4/155 2 83349 6 3 7088496 11222 684 535 140 4328 196 266 U11 582 1131 31136 2,583 1762 472 3 4S7 11 10 952 4 13 95 6 28 1*25 146 569 18 6 3765 1095 1271 7306 2 93274 6 3 5 55^172 YJıandakı tsse senetleri dçnda. şrtet net deAer degen 526' 424 ntfycn TL maiyet 3 705.924 nttyoı TL luonta kamu kesm ah«« serw ve h m s n t n* deDer öeğen S1964 m#yorı TL ıw»ye« 51564 (HKyon TL Mannökı ya(m lonuna sarıpdr Kamu kesm tatıri senel ve bonalamn MerVez Bankası ve İMIC9 reestent ûranlanrıa gfrs hesapiamış rayıç dejenm 5258 483 mhon TL * NOT20.MENKM. KIYMETLER İÇİNDE YER AUN IŞTRAIÜffl Şrtetn 31 Aratk 1997 ttaiyle lıssetennr % 10-undan taztona saftc Mduju mertoitoymety j k n onakıklan aşa »datajbdr Onw% B«tt 5Ü72D2- 298J55 179204 658,545 134X306 Şrtet )Ukandak! ısOraUennı ksa vadei ncan amaçta tuttuOjundm Mvçasuna menkul kıymet olarak rayıc bedeien «e yansmışor llgi rssetenn malyeı Cedefcn 538,363 mljon TL * Evren Motıi K.-yma YaLOrl Atas Menkul Kıyrnel YatOrL A«35ya Menkul Kıymet YaLOrt 54^58 86418 46438 249,519 3436 23^1 9515 62550 55309 Om\ BKM — 2 5 1 ! 77582" 2518 72612 2765 82625 307 8227 241146 31 Aıakk 1997 tanfı «banye Oğer1 Jaresnta»anvedaWoUuJugmöun %2Crsn veyabtanco aktt tcfûn» nm * 5 n aşanres» kaemen a^ttakı gtrir KMdgerAıattr TfctLra»! 31 AnM 1897 PersoneUen alacaklar 1995 yHına art stopaj alaca^ "5» f Diear (Mnai 1 M o n Tırt Lna| Geçcı veQ Geleeek aytara M gtierler Dtjer Tican Borclar IMvon Turk Lnsı) Talcas ve sattama 0>9<rk »Bvon Tüt LXBD ŞuMercan Ksavade* alacadar I15OB 139349 86433 J4C784 31AnM1M7 214^35 116860 331495 31AraM1W 2336,007 9*7 2345,654 31 AraM f«97 743 549 650368 Oger 341581 1736,396 N0T22.PERSONELOEN ALACAKLAflVE BORÇLAR 31 Aratk 19° ve 99b an«enitoıyler«r5orıe«enala[ato«bw^biançolop*nnr Kinapnanatadr NOT23.0RTAIOAR VE IŞTİRAKLBS İÜSKİN ŞUPHBj AUCAKLAR 31 Arakk 1997 ve 1996 Jrrten ıttanyle crtattar ve ^ırtdere işun şuphel alacak yoktur NOT24.ŞUPWJ ALACAKLAfl KARSİIGi 31 Arakk 1997 tanhı robanyie .adea garjş tcan alacaklar pn aynlan şuphei alacak karçıtk tutan 104349 miyon T L * (1996 6J59mJyonTLJ NOT25. rSTlRAJC VE BA&J ORTAKUKLAFI Şrtetnştiraklen »2^aannötK!esnein*WundurduguTalı«veSaklamaBan A.Ş klahdr fiağt oıtakJldar aşağktakı ojbıdr 31 AnM 1897 31 AnM 19» Dttttr t)dnk Ddltr Işttra* OranN Dafteri Onw% IKKtonmensSecunlıes GtmatVatmUoHareSA GtotatSeoıHıesUSA Anasya MBntai KMmet YatOrtA^. G b M Anşamıa HfemeHen A ^ SermayeTaaftıudu GtebalhveslmentManag OdShoreUd Gkjbai Euo-Asa hvesîmert Managt Ud. -88S- 48,492 131600 5.000 (3750) 6*7 19094 241037 61 100 100 995 966 100 36243 20.353 131300 247000 5000 (37501 6.368 19094 461398 61 100 9419 995 966 100 31 AraHı 1997 tartı «banyle IştrakJ» ve Bagt OrtakaUafln mat etHanSa yer aten net dSnern kaian veya aartan 113550300 USOKar 898204X USDKar ş n A ^ 12J2OO0 TL Zarar GUdEurtvAsalnrestrneıtUanagamentLld 120202i» JSOKar Gktal B ı o A u kMstnentttanagamentUtfm kan 10 Haaran 1996 31 Agustcs 1997 araandakı donerne anr ve bağmaz denetmden geçmşdr S k M SecuıtK U & * maf tabUan bar)msE deneamden geçnş. <t«er ı^rakler ve baS» otaMHam mai taUotn bagna; denettnkn geçmemşar Ayrca 31 AraM 1996 tanh übarrvle UJkortaUNan&gözıtai ancak 31 Ara» 1937 de mertoi kıymet çnde snHarö- lian Atrasya Menkul Kıymet Yatnn OrMt$ A.Ş. m denaımden geçmış 31 Aratk 1997 tariM mat taUolanre göre kan 40ai23mtvonTLdr N O T » lşmAH^VEBvV3UOmAWJW>flOANELDEEaLa(Ba)aStZHlSS£ SEMETLJEH Omem ^WeTala5veSakla™BankA.ş.den«ldee<Serıbede(s7ri6se Man l ^ m t v o n T l * NOT 27 TA4MMA2LAR UZEriNOSO AYNİ HAKLAR 31 AraHı 1997 ve 1996 tarfıen «banyle laşırrnaztîf uonnde ayn hak mevcm d e * » NOT a. ratoBi oEâEFaac oeâEfl ARTIŞI ttadıf duran vartktar ve ftnkmş amortısmarünla yaplan ysnden değerteme tutartan a^Makı gtıdr ~ lT6rtLr»H 31 AnM 1997 31AnM19M »1 AnM H K 1 1 1 • 6T77T- (13230) 51341 fctfetisfc; Brtmşarratemanarüş NetdBtodegemdeart; NOT2S. r / U M » MM, VARUK VE BORÇUR varHıvebaclannndAumua^dak atxfr A n M 1 « 7 31AnM1M6 (a) Haar Ueğerler Kça Vadef Tfcan A^cakiar cjMsaVadafrcanAlKaHar fd)Ksa Vadü Ttan Borçör NOT30.USKİLİ TARAFLAR ADMA 1 0«K CM DhM USO FFR G8P USO DEM Fffl USO USD rUKMLUI Ddm •Mar 50J5022 186927644 866.91 1.08023 1573969 251324006 337356900 JJOER DMz Kın 114240 204 750 34120 338,870 204 750 114210 34120 204 750 204 750 DOVB Kktan 50,938.82 221224500 172J1580 122799 2 78079119 51156.00 403.606.34 DOVB Kunı tBJJ/3 107305 20481 181333 107305 69073 20481 NOT31 Şttet. 31 An» 1997 Brta «tanyie 461 posrel *> taatyeilem surdumuştur |1996 305) N O T K A f U C U r / V U N I B K U . UYMETLBt MM*İAL TUTAH Şrtetn 31 AraM1997 tarl> «anyte aractk yapör) rcse senedemn nomnal tutan 972 742529 m*jon TL, kamu raenkul krymeöenmı nonwal tutan 1094205 811 nöyonTLdır (31 Aral* 1996 lanh *banyte rakamtar srasyta 252.702,472 mJvonR ve379325414miyaiTlı*). NOT 33.BIANH MAKLAN MBKUL IOYMETl£1* NOMİNAt. TUTAfll Muşten adra saManmas amacjvta ananette tutuBn mentai kıynetem nomra dejerten a ş a * t * gOdr ~ TÛtL* J1 AnM 1987 31 A n » 1996 îSenefBi 6.UUDU2/ Hazme Bdnosu 4259380 NOT 34 PORTFOYDEld MENKUL XffMETLH* NOKNAL TLfTAfit Ştfrj? -•--•:.-.rf 31 '^enkul kıymellenn mnral de*n aşajdakj giMr ıTlrt ün»| 31 AnM 1887 1210471 3,999709 31 AnM 1196 rSenenen 3/3539 547544 Haane Bonosu 6,614 J76 3305141 31 Aratk 1997 tartı rrjbanyle 4500rXD0C,0O0U*rtr«na aeOerdenaaneboıoa Wertezaa*aarxfi temral olarak LxAmaMa*(i996 730CO00O0.00CTI; NOT36.DtĞEflHUSUSUAR Şrtetn 31 A n * 1996 ört» «ian le tezrtjnan maf labfctr le ig« olarak. bağmsc denetp ajajdalo nedenle şartı t a tg ş y ^ •Şrtet 1995 hesap dSnem ıçnde rafca actn; okç Geir Vergs Kanunu rui 94/4 marjdes çerçevesnde yapiacak levMat bakmndan naka aç* jrteder ıçn önjinitn dujuk mnt |»1O)nB(ı«tlen,KuMnlarVa9is47SenNrjkıGenel Tet*# m l Maddes nde yer aan ' M a a(* dna jartrm tm heap « n m sresn» aranaca^' jart nedernyle, 1995talıvrıyllazariçlan^sbrJeeote»^vegeırtrcMaMi«20^gerelevkj^ Şr ket Yonebden TettğleöngMenbuuygutotonnMaiyeBaİıa^laaManbeyanrıarretanTvel^ ^jrOJ^tpı\w^letüarit^iıt^%\0ollr*ha2iitöUımbem^^ bunedenle 1995y*>jn eksk aynBi karjik Uan 63,157 085 870 TL dr • S&tanjsu uyjiama bianço Brhnden scnra 5rtet yfretdennn beı»»tedojrvllusunclsde«>5tı<tjrıdentıgkonule fc* hemano br kareM aynra gerefl ohıams ve ba&nsz deneta gönjanjekı sai ortadan kafcnsr ÛL06AIHBKUL D E C m a İ L Ş . GELjRTABLOSU(MtLYOtlTU CArtDÖN» ÖNCEXİOONEM . 01J11987-3112-1997 01m 1986-3112.1M6 o ü R S Ş l W t H^SenellenveGeçalrnuhaberSaıqlan 2 â l K T h W S ı ^ 3- Rnansman Bonosu Satşlan 4- Ojer Özel Keam Senel ve Bono Sanşlan J-DevtetTarıviSan?an 6-HaaıeBanosuSaBjlan 7 D»)er Kamu Kesna Senet ve Boro Sanşlan S a j M k t f K t i S t üy 9- Arac* Kıımsyortan 69575319 126-319515 841782125 10386.910 6358.485 3062373 24 807394 1683901 334470559 16338.370 3586420 623384 OjetoaSafcşBn B- SATKLARDAN INOHMLEfl 1 Sarjşfekortoianj) 2 O g K i l H 3J90745 527276 C-NETSATıŞLAR D-SATIŞIAHMMUYETII) BHUT SATıŞ KAA VEYA 2ARAB E FAAUYETQt)EFl£nl(l 1 AraştrrmveGekştırmeGıdertBnl 2 ftanm.Sat;veDai*mQld 3-GenslY6neilmâı)eılen(7 ESAS FAALtYET KAfl VEYA ZARAH F Olâ.FAAÜYETLEFDENGaJFlERVEKAl«>« 1 l^raUenJenTemetlıjOeMn 3-FaeveDderTemetluGeMen 4- FaafyeOe İoJ Dder Ge*r ve Kârtsr 1 Dİ& FAAIJYETLİROEN GİDER. VE ZARAHAR H 1 KısaVadetBorclanmaÛderlsi|ı 2 UnnVadatBorclanmaGıderienO fAAÜYET KAft VEYA ZAPARİ I- OLAÛANUSTU GBJRLER VE KÂRLAfl 1 KoruuKalmayanKantklar 2 âncekOonenSairnKMgr 3- Oger Ob^nustu GeMer ve Kârtar J OLA&MJSTGlOEIunvEZARAALAPl) 1 focefcOonemGderveZanrian'.-l 2 OöerCljJarustııGöerterveZanrtarO »>İİMKAHVEYAZARAH K OOENECEKVERGIVEOIĞ YASAL YUKUMLU NET DÛNEM KARIVTYAZARAR SLOBAL MEMOK. OEGBUR AJ, 1 OCAK1997 VE 31ABAUK1997 0 Ö W * * AtT GHJS TABIO8U OİF»«TU NOT1 AMORTİSMAN 0İOERLEH 11 Araın 09 ve 996 jnrüennde sona eren donemlere an anoflsman nderlen asajdakı ojOdr 31 A n M 1997 31 1141 521 4201734 316393 1380020 995341 2.074 514 10OO 1799 1559 15.713 1 061 376245 1050533007 10 843238 5343255 5499983 2892264 2 074 514 6317723 2799 17272 6J03250 998483 5304 768 163.164 583953 25945 750.04? 311306 51177 32.343 43.024 837 99673 382037 704 379369929 2647 775 1747117 900 658 1067398 51177 1929079 75367 100310 1503536 431010 1472.926 Arnorteı Arak*1996 '35 293 135293 ünorfeman C 1 Noımal amoriBman gaen •1 Yernden degertemeden dogan «nonsman goen löa ve Ttfcenme Paytan NOT2.RBSKONT VE KARSLK OtoEBLEB 31 Aratt 199 ve 1996 tanttemde sona eren vllara an reesıont ve kar^tk gderien aşajöafc gtndr 74314 59209 59209 62465 M»wı Tırt LraM 31 AnM 1997 31 Arakk 19M Koem tazmnat karşıi* giden ^ 7 5 8 7 998483 54 549 T6727 433010 6265Şuphel alacak karş»*jde<ıl MenkU kıymet deger dt^uktugu k Borç/Alacak seneüen reeskontu 37 N 0 T 3 / İ İ A M M A N 0 İ D E I U N ftsnemtı «nansman gkleıien Bplam 2 074314 miyon TLomp OTan» oojnjdan jdeı yaamşlr (1996-^9177 mlyon TLJ NOT 440NEMN FtNAMSMAN OffiEKLERİNDEN ORTAKLAR, flAÛU ORTAKLJK VE ISTfeMKLSU İLOkJ KJ- 8MTUTAR1 YoMur NOT 5. ORTAKLAI1, BAÛU ORTAIOJKLAR VE ISTlRAIttERLE YAP1LANİSIBİLER M V » TOHı ü n a j Mo<gan bünfey A.San Emi SecB Atancak KIUIMUI Senson FiaettyMGMTBeaart RanaEknas Se»mÇ«*a' 3 W a Secunees USA Avrasya Yatm OtaHığı A.Ş Gcoaı Yatnm Onaktf) A.Ş Ate Yatnn Onk»» A.Ş. Evıen Yatm OnaUK) A.Ş 6 553,158 381513 37196 352297 959,322 5773 144934 42010,190 1,097558 2219.195 2.436.455 2437 713 3 671830 376J57 34K0 1.424562 4014976 5905 66.990 29522855 1M9.048 2,611 641 İ805912 2807 004 Candünemıçrdeonaklar bajt ortau* ve şoraMerden atnan <ae. wa ve Denjerlen aşaArJakı ojtodr PorffiyYonetm KnvfEşys n T û r t ü n ^ HbmttBıdei KuhnmBedal ı Ortng 22TJ36 Obo* Yafrm Ortatt»; 19432 Evren YaBn OnaktJ 23893 2070 Avrasya Yatnm OrtaülO 12476 2.070 1996v*çTOeûrt*t3rtana<rar laa 38.86 inlyonTL* 1997ytıpndealrantaoyokıur 31 Aratk 1997 anh «banvle yonelım kunlu başkar ve ı««lenyle gen* mudur ve pere mudur yardnaan p t« ust daey y*etk*re sajönan ucret ve berran menfaatlen loplam tutan 1716^4 miyon T L * 1996 191130 miyon TL) NOT (.AMORTİSMAN HESAPUMA YÖHtBl Şrtetn amorismannesapianB yörtem ve oantanaymtıt Mançodpnotu 23de »entnştr Şrtelamortsnan ne- sapöma yontennoe bu sene lıcbr deg^kfk yapmanslır NOT 9 STOK MAÜYET YÖHTEHERJ Me > ,,i Kf^it-r saoş matvet rerekelt onalama yonlemı K-Janar* resaplanmaktarir NOT 10 ONCEKİ OONEH OfUR VE GlDERLEFrJ Şrtetn 1799MTLoncekı dpnem ge*ı,1359MTLoncet> dcnam ojoen bukfimakta* NOTT1 « S £ BASMA KAR ŞrtebintıyazthEsesene)leno^MarıpoKM3oerjekUrnsar Imtyad rsse seneden kardan gensl taıuka bet*- necegı şekidefarHı pay atnaktadr 31 Arakk 1997 «banylarBsebasna venj sonaakar se U n trnTLHı norn nal hsaler çıt 1316 TLdr tnûyaahesesgıaıgıneaılrcsetasrBkar 1151325TL* KarpaytansearJlese- Isfde % 20"A mttysdi hssfi ssnsflöönfi ky pay vertmemölcteclf NOTIlDJGSt ICSAP KALEKURİ G * iabksifida {fger »anjsn Bşrvan nesap kalemiennden daM oHuğu gurubun loptam u m S 2ffsn asar, Dljer faatyaVerden 9 * n k z t r — ı T û * L » a ı t _ 31 AnM 1997 esenedıeeskon Kurjeto Lrat: eSuntu getn 334 43S 154 442 6 76' 99564 NOTIllSLnMENlN DONEM IÇtN aERÇOOfŞTtROIĞI MAL VE HI2MET UAETİM MKTAA DEGİS. 31AnM1997 3iAnM1996 D«40nı>» Kamu hASRV tapvl ve bonotan akrn ırmlyor aoeti l *S484t&2 67Ç73SUJ9" J495 ttsse sened atra (miyon W) 9 47C 060 32 076 ^4 _C3: N0TH)SUrMH*«0O>»3l<*D6aB^aa£ŞTlRn^MAilrEMlZ»tîT SATIŞ HİKTAfHNDAKl CEâlŞMELER 31 AnM 1997 31 AnM 199» O e t O f » ^ Kamu kesm tanvl ve bonotan sabş ^r*yon adetl Z354 6iO5y4 ötj92*199 3TT5~ rtsse sned saBşı (miyon k») 91.470053 30332993 2980 OLOBAL MEMO! D E Û B İ H AA 1997 Y U KARI DAGITIM TABLOSU |MM TU CAAİOÖNEM ÖNCEKİDOMEM 3112.1997 31111916 ( ÜAun IMI 1 DcnemKâ" 2 GecmşYtoZarartan 3-OdenecekVergler KınnörVenjs G»Vtert 47 »-anmTenpyaaiYedelı NET OAâTLABlLlFI DÖICM KÂRI 5-OrtaWaraamceTanettı AdHtee Sened Saripknc 6- Memur ve tjçiere Temetlu 7 YönetmKunJuBTanettu S-OrtakbrataıaTemenu M H s s e Sened Sahplenne Imtıyaö fcse SenaJ Sahpleme 9-tnıTertpY2salYedek 10-SİaluYedeMen 11 dzelYedekter OLAâANUSTUYEDEK B-YEDEKLERDENDAâTM 1 OrtaHaraPay A d K s » Sened Sanplenc tttyaa rfese Sened Sahctenre 2 M l J P 700946 206.766 90.771 700000 6303 250 998.483 315163 4969605 700000 300000 3989605 331606 99404 1903.936 431010 95197 1.377 729 1.377 729 S-YonetmKuniurBPjy C-HSSEBASJNAKARfTLA) 1 AdHsse Sened SaNplennefrL^) 2 WryaaHsseSe«dSahöenr»fTWt D-I4SSEBAŞNAKARPAYI 1-Ad Hbse Sened Sahçtenre 2 ImtıyaaHsseSenedSah»«nne 151565 TL151 5 6 * W5162< 12 a 3151625 12 * 420 84 TL 42 06% 951967 96? 9596? 96% 200 OOTL 20 0 0 * OOOTLOOO* 11997 31121997 rtovjm ma Btılolanmedan getr taptosuna gore K Me- neâ* v â j ve dğer vasal yUoıriJukVm tutan 996 483 000.000. TTdr Areak yemrt mai muşavır «rma tarahndan yapian rceleme neocesnde tartfmat btakonular reöenryle fnıarKtanlMansaptananyaanmnfrımmlktanvere- ssfcont ' ^ " ^ rcoleıııoyı yapan YMM tvafmdan yenden tespt edfenş ve yenden tesprt ed)en yatoın ındnm ve rees kont etsnas mai tabMarda yer abn wnj yasal yukumkiuMerkanjlk>nn anmasra ve veraj sonras net kSm duşmes nesebepolmustu' ' anyapi»ıdB»şW5onueuoluşanrıetkârduynesı YfoetmKurukıKarmuyanrıcao^neltaıuBteklr'ed- k kâr ınMdiDR değ^snnemş olağanustu yedeHere aklanlarjak mjtîan azalrjtrnştv PtjfrmSoBB» L wsa vaaen Borçıar BocveGklerKarşıiıgı » ÖzSermâye Gak TaUoanb Ocgqen Kakmler K. Ödenecek Vergı Yasal Yukum. NerMnemKâ- 998483 998.483 10J02.411 1T85TÖ24 '246699 1246.699 10554195 996.483 1246.699 5304768 5056552 GJ.OBA1. MENKUl OeâSHER A İ . 1 OCAK 1997-31ARALK1997 HESAP DONEMNE AtT BAGJMSB O€NETİM RAPOflU Gbbal Menkul OegerlerA^ nr31 Aratk 1997 tanfıttıanyıaduzeniennşaılancosunıjveoutarrtesona eren hesao dc<ıernraa<gelırtablcısununceleın;buUiuvoru2 Incelememız. genel kabj gormus deneHeme *e esas ve standan larma uygun rjiarakyapHrnş ve dolayısıyla hesap ve ışlemlene i o l olarak rnurasete kaydlarni kantrokr ie gerekl gor dugurnuzdr^derıelk«TieyMılemveMnıklennııçerrnrştr Bu mai tabkttnn raznanmas srtet yonetcfemi sorum luluğundadr GoruşumzegoR sojkorusıımaiSöohrGlobal MenkulûegenerA4.r>n3 Arahk 1997tanrımekıgerçekmat duru- nunu ve bu tanne sona ensnhesap donemre »1 gercek faalryet sonuçlana rnevajab ve br öncekı hesap donemı ie Mart br şekMe uyguönan Sermaye Plyasas KunJu «Mğlennde Oetnlep genel kaWobnnusmuraseoeilıe»re uy- gun olarak dorJ^DroıçınrJeyarısBıaBadr Oaruşunua şart» role getmeksen, r*nço dpnot 13 le apttanan rusust; Dctnmek steru. Şrtet donem ıçnde 1s selennm yakBş* yuzde 951n etnde bukndinluğu Avraysa Menkul Kfvrr«veYa6nmOt*»A4.wır«ss<Hem>Jsava- deltcaı t * değer oktugu yorumuye, i g * muhasebe pottıkasn de^ştıren*. ekf btancoda rayı; bedef ıle Tienkul a 96sterm$tr 31 M* 1996 Unh/ı Mançocia süzkonusu nısseler bagl onauıklar arasına c»V GOVEK O0CTİİI VE OAMSMANUK SCTMST MUHASEBEO MAL! MUSAVMJK A.Ş. Coooerî i Lytmnd Intemalnnal U y n İ9Hlul6Şubat1998
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog