Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

19HAZİRAN1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER EdirneTarım Cezaevi Müdürü tutuklandı • EDtRNE (AA) - Edırne'de ses sanatçısı Muazzez Ejsoy'a yapılan sılahlı saldın>ı gerçekleştırenlenn Tanm \ç\k Cezaevi'nde kalan mahkûmlar oldufunun anlaşılması \e cezae\ ındekı çok sayıdakı mahkûmun Edırne'de löks oteüerde kalarak ışyerlen ışlettıklennın ortaya çılcanlmasmdan sonra başlatılan soruşturma kapsamında. görevını kötüye kullandığı tespit edildığı ıçın açığa alınan cezaevi müdürü Zekı Caba ıle yardımcısı Orhan Ankan hakkında tutuklama karan venldı. üçtüröan eylemcisi tutuklandı • İstanbul Haber Servisi - Ünıversıtede turban vasağını protesto etmek amacıyla geçen hafta eylem yapan göstencılerden gözaltına alınan 13 kışı. dün istanbul Adliyesı'ne getınldı. Savcılıkta ıfade veren eylemciler, daha sonra mahkemeye sevk edıldı Eylemcılerden 3'ü tutuklanarak cezaevıne göndenldı KÖYHD'den kütüphane • İstanbul Haber Senisi - Köy Ögretmenlen ıle Haberleşme \e Yardımlaşma Derneğı(KÖYHD) tarafından Kartal Mıllı Eğıtim Vakfı llkögretım Okulu'nda yaptınlan kütüphane \efen laboratuvan dün hızmete gırdı. Esenyurfta toplusödeşme • İstanbul Haber Servisi - DİSK Genel-tş Sendıkası ıle Esenyurt Beledıyesı arasında sürdürülen toplusözleşme görüşmelen anlaşmayla sonuçlanarak gıydınlmış net işçı maaşı 115 milyon lıraya yükseldı.. Robert Kennedy btanburda• İstanbul Haber Servisi - Suıkast sonucu öldürülen ABD'nın eskı başkanlanndan John Kennedy'nın yeğenı Robert Kennedy, dün İstanbul'a geldı. Kennedy, Atatürk Havalimanrnda gazetecılenn sorulannı yanıtsız bırakarak Fener Rum Patnkhanesı'ne aıt bır araçla alandan aynldı Büyükçekmece'ye vapur hattı • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Denızcıhk lşletmelen'ne(TDl)bağlı Şehırhatlan tşletmesı, 1 Temmuz Çarşamba günümten ıtıbaren Sırkecı- Büyükçekmece arasında seferlere başlayacak. Gneenpeace'ten eylemI İstanbul Haber Servisi - Greenpeace'ten yapılan açıklamaya göre eylemcılere aıt ıkı bot. lsraıl gemısı Aribel'ın Akdenız'e atık boşaltmasını engelledı. Atık boşaltılmasının durdurulmasını ısteyen pankartlarla gemıye yanaşan, ancak çağnlann olumsuz karşılanması üzenne e> lemcıler tekne kıraladılar "Tehlıke-Toksit Atık Bolgesı" yazılı bır pankart taşıyan tekne, boşaltımı engellemeye çalıştı 68'lilerin 30. yılı • İstanbul Haber Servisi - 68'lıler 30. yıldönümü nedenıyle 68'lıler Bırlığı Vakfı'nın Yıldız Bahçe Restoran'nda düzenledığı yemekte bır araya geldiler. Gecede konuşan Prof. Dr. İzzettın Önder, 68'hlenn antı emperyalıst mücadelesının 20O0'lı yıllara nasıl taşınacağını anlattı Çok sayıda 68'hnın katıldığı gecede Nâzım Hikmet ve Ahmed Anf'ten şiırler okundu. tahliyeJ İstanbul Haber Servisi - istanbul Ünıversıtesı Edebıyat Fakültesı 'nde geçen kasım ayında 2 öğrencinın ağıi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan faşıst saldınya kanştıklan gerekçesıyle haklannda dava açılan 18sanığın yargılanmasma devam edıldı. Duruşmada tutuklu sanık Abdullah Sezgin tahh>e edıldi. Budak, hükümetin, konseyi taraflı politikalarının onay mercii yapmak istediğini öne sürdü DİSK, ESK'den çekfldiİstanbul Haber Senisi - Türkı>e De\nmcı İşçı Sendıkaları Konfe- derasyonu (DlSK). Ekonomık ve Sosyal Konsey (ESK) toplantılan- na bır daha katılma>acağını açıkla- dı. DlSK Gene! Başkanı Rıdvan Budak. ESK'nın hukümetın ınısı- yatıfıyle toplandığını, taraflann gö- rüşlennın sonuçlara yansımadığını behnerek "Hükümet ESK'yi tek ta- raflı politikalarının onay meraiyap- mak istivor. Bövle bir yapıda yer alma\acagız~ dedı Budak dün yaptığı yazılı açıkla- mada, DtSK olarak, ortak çözüm- ler uretmeyı önüne ko>an. ışle>ışı ve yapısıvia sıvıl kurum nıtehğı ta- şıyan bır ESK'nın yararlı olacağını ıfade ettıklennı anımsattı Bu anla- yışın dığer işçı konfederasyonlan \e ışveren örgütlennce de paylaşıl- dığını ve ortak ımzayla hükumete ıletıldığını kaydeden Budak. "An- cak, hükümet tek taraflı >e da>at- macı olmakta ısrariı. Bugüne ka- darki gelişmeler bu hükümetin de klasikTürk si>asetinin'm uhakkak' yönetmeanla\tşının ötesine geçeme- diğini bizlene gösterhor. 55. hükü- metin oluşturduğu ESK, tıpkı öteki hükünıotlcrin oluşturmaya çalıştığı konse\ler gibi hükümet temsilcisi- nin ağırhkta olduğu bir yapna sa- hip; çalışma esaslan ve yetkileri >e- tersiz; bileşimi itibamla da çoğulcu ve kaölımcı olmaktan uzak" dedı DlSK olarak yapısı ve ışleyışı de- ğışmedıkçe konseyın toplantılanna katılmakta çekınce gostereceklerı- nı açıkladıklannı anımsatan Budak. 15-16 Hazıran tanhlennde zıvaret ettıklen Başbakan MesutYılmazve Başbakan Yardımcısı Biilent Ece- vit'e. ışgüvencesı ve sendıkal hak- ların önundekı engellenn kaldınl- masını ıstedıklennı söyledıklennı belırttı. Budak. Yılmaz ve Ecev ıt'ın -Bu talepkrini/j ESK'de dile geti- rin" ncası uzenne 16 Hazıran "da vapılan ESKtoplantısınagdzlemcı olarak katıldıklannı anlatarak şun- larısoyledı "Ancak katıldığınuzbu toplantıda ne gündeme bizim talep- lerimizin gelmesi konusu ne de ko- nuşarak hükümeti ikna edebüme imkânı vardı. " Hukümetın tek ta- raflı ve dayatmacı olmanın ötesine geçmedığinı ve bu tıp toplantılann çözüm uretemeyeceğmı bır kez da- ha gördüklennı belırten Budak, hu- kümetın ınısıyatıfiyle toplanan, gündemı baştan tek taraflı olarak belırlenen konseyde taraflann gö- rüşlennın sonuçlara yansımadığını kaydettı ESK toplantılannın yararlı so- nuçlar üretemeyeceğıni v urgulayan Budak, bu ışleyış değışmedıkçe ESK toplantılanna bır daha katıl- mayacaklannı kaydettı Erdoğan, tialiç 'tepisliğiyayıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Haliç'te yaklaşık 5 triryon lira harcayarak vapüğı temizleme çalişmalan, çamuru daha geniş alanlara yaymanın ötesine geçemedi. Belediye, Haliç'ten çıkanlan çamurun üç buçuk milyon merre küpünün Yeşilpınar'daki eski taş ocaklanna, 250 bin merre küpünün ise Haliç'in kıyısındaki dolgu alanlanna taşındığını iddia ediyor. Ancak Haliç'in halen kokuvor olması. vapılan çalışmalann boşa gittiği şeklinde değeriendirilhor. (Fotoğraf: MEHMET DEMIRKAYA) T B M M v e r g i f a z l a m e s a i s i n d e Vergiyüzsüzünün teşhirine onay ANKAR4 (Cumhuri)et Bürosu) - TB- MM Genel Kurulu'nda vergı reformu tasa- nsı görüşmelen sürerken. kesınleşen vergı v e cezalan ıle v adesı geçtıgı halde odenme- mış vergı ve ceza mıktarlannın Malıye Ba- kanlığı'nca açıklanması ve bu yetkının ma- hallıne devredılebılmesını ongoren düzen- leme kabul edildı TBMM Genel Kurulu'nda tasannın ılk maddesı 2.5 saat suren görüşmeler sonun- da kabul edıldı Tasannın kabul edılen mad- delen ıle getınlen düzenlemeler şovle' # Mükelleflenn kesinleşen vergı ve ce- zalan ıle vadesı geçtığı halde ödenmemış vergı ve ceza mıktarlan Malıye Bakanlı- ğı'nca açıklanabılecek. Malıye Bakanlığı bu yetkısını mahallıne devTedebılecek Sah- te veya yanıltıo beJge duzenJedıklen tespit edilenlerin meslek kuruluşlarına, bırlik ve meslek odalarına bıldınlmesı vergı mahre- mıyetını ıhlal sayılmayacak. # Fa7İa veya yersız olarak tahsıl cdılen veyaıadesıgereken vergıler. üçay ıçındeıa- deedılmezse. bu tutarlaratecıl faızı oranın- da hesaplanan faız de eklenerek mukellefe ödenecek. % Işbırakma bildınmmde bulunmayan bır mükellefın ışı bıraktığının saptanması veya yapılan araştırmalar sonucunda bılı- nen adreslerınde bulunamaması halınde mükellef ı>ı bırakmış sayılacak. # Teknolojık gelışmelere koşut olarak defter ve belgelenn tutulma» yontemlen- nın değıştığı göz ondne alınarak muhafaza edılen her türlü defter, vesıka ıle mıkro fış. mıkro film. manyetık teyp, dısket ve ben- zen ortamlardakı kayıtlannı ve bu kayıtla- ra ılışkın enşım veya okunabılır hale getır- mek ıçın gereklı tüm bılgı ve şıfrelen mu- hafaza süresı ıçınde yetkılı makam ve me- murlann talebı üzenne ıbraz ve ınceleme ıçın arz etme zorunlulugu getınldı Sultanbeyli Atatürk İlkogretim Okulu Öğretmenden öğrencüerehakaret AVKLTKÜÇÜKKAYA Sultanbeyli Atatürk tlkoğretım Oku- lu'ndakı bazı oğretmenlerın, okulun orta kısmında oğrenım gören kız öğrencılere baskı yaptığı ve bazı kız ögrencılen "tele- kız" olmakla suçladıklan ılen sürüldü. Şe- natçı oğretmenlerın "telekız" suçlaması karşısmda }} oğrencı Sultanbeyli Mıllı Eğı- tım Müdürlüğü'ne şıkâyette bulundu. Öğ- rencılerın şıkâyetı uzenne Sultanbeyli llçe Mıllı Eğıtim Mudurlugu yetkılıîermın her- hangı bır ışlem yapmadığı da ortaya çıktı. Sultanbeyli Atatürk tlkoğretım Oku- lu'nda gorevlı sınıf öğretmenı Ahmet tbiş ve sosyal bılgıler öğretmenı Musa Topçu adlı kapatılan RP yandaşı öğretmenlenn, okulun orta kısmındakı kız öğrencıler üze- nnde baskı kurmaya çalıştıklan ıddıa edıl- dı Bır grup oğrencı ıse \hmet Ibış'ın. ba- zı kız öğrencüere erkek arkadaşlanyla be- raber gezdıklen ve "giyimleri Kuran'a u>- madıgı" gerekçesıy le "Sizler telekızsınız" dıye hakarette bulunduğunu one sürdü. Bu ögretmenlen ılçe millı eğıtim müdürlüğü- ne şıkâyet eden öğrencıler, şıkâyetlen üze- nne bu ögretmenlerce tehdıt edıldıklennı söyledıler. Bu arada, çoğunluğunu okul çevresınde oturan aılelenn oluşturduğu öğrencılerın velılen de okuldakı şenatçı baskıdan ve kü- çük yaştakı çocuklanna yapılan ağır haka- retten rahatsıziık duyduklannı, buna karşın okul yönetıminın hıçbır gırışımde bulun- madığını öne surdü Suçlanan öğretmenlerden Ahmet İbış, bazı kız öğrencılere eteklennın dız üstün- de olması nedenıyle uyanda bulunduğunu, ancak hakaret etmedığını belırterek hak- kındakı ıddıalan reddettı Suçlanan dığer öğretmen Musa Topçu ıse suçlamaları yanıtlamaktan kaçındı. BIÇAK SIRTI EKOL MANİSALI Yunanistanİşı (\lereye Götürmek İstiyor? Yunanistan, 16 Haziran'da 4 F-16 ve bır C-130 nakliye uçağ/nı, yenı yaptığı askeri hava ussüne göndermekle GKRY'de ben hava, kara ve deniz gücumle vanm dedi. Bunun açık anlamı şudur: Yunanistan ve GKRY askeri güçlerı 'birleştirilmişlerdir', 1993 ortak savunma doktrini anlaşması doğrultusunda, Türkiye'nin ve KKTC'nin karşısmda, tek bir Rum-Yunan gücü bulun- maktadır. Konu S-300 lüzeleri ıle bırleştıril- diğinde, artık Türkiye açısından GKRY böl- gesı, 'askeri yönü ıle bır Yunan bölgesidır". 1960 yılından beri, Türkiye'nin büyük du- yarlılıkla uzerinde durduğu 'askeri strateji', Yunanistan tarafından 'deiinmış' ve ortadan kaldırılmıştır. Ankara uzun yıllar, hıçbır za- man gerçekleşemeyecek bir formüle, fede- rasyona evet derken esas amacı, adada Yu- nan askeri varlığının Türkiye'yı tehdit etme- sıni önlemek ve Yunan kuvvetlerini adaya sokmamaktı. Aslında, ne federasyon olana- ğı vardı ne de Yunanlıların askeri ojarak GKRY'ye yerleşmesi engellenebilırdı. Özel- likle 1993'te Yunanistan, GKRY ıle 'askeri bütünleşmeyi' sağlayan deklarasyonu or- taya koyduktan sonra, işın bugunkü nokta- ya gelecegı 5 yıl öncesinden ortaya çıkmış- tı. Son gelişmeler şu gerçeğin artık, geri dö- nülemeyecek bır biçımde ortaya çıktığını gösteriyor: 1) Adanın güneyinde Yunanistan, kuze- yinde de Türkiye vardır. 2) Iki devletli yapı perçinleşmiştir ve ada- dakı ikı devletın sınırı, asken olarak Türk- Yunan sınındır. 3) Adadaki iki devlet Türkiye ve Yunanis- tan ıle 'özel ılişki' ıçınde; varlıklannı, onların güvencesı altında sürdüreceklerdır. 4) Kıbns uyuşmazlığı, adadaki ıkı halk ara- sında degil, Türkiye ile Yunanistan arasında- ki bir uyuşmazlıktır. Bu 1960'ta da zaten boyleydi; yapay Kıbns Cumhunyetı, Türki- ye ve Yunanistan arasında dengeyi sağla- mak için kurulmuştu. Yunanlılar, bunu yaşat- madılar ve dengeyi kendı lehlenne 1963'te değiştirmek ıstedıler, ancak başaramadılar. Başaramayınca, güneye askeri güç yığarak, yenı bir Türk-Yunan sının oluşturuyorlar. Yu- nan politıkasının bu sonucu doğuracağı za- ten beklenıyordu. Ancak, yanıtı açık olarak verılmeyen soru şudur: Yunanistan yavaş yavaş yapabıleceğı bir şeyı, Türkiye'yi teh- dit ve tahrik ederek yürutmektedir. Niye? Ege'de 12 milin hazırlığını mı yapmaktadır? Türkiye ile 'kısmi' bir çatışmanın hazırlıklan içinde midir? Son 5 yıl içindeki Yunan ve Rum politıkası, bu olasılıklann göz ardı edile- meyeceğini gösterdi. 293 89 78 (3MAT) DOĞAYI SEVİP OE ULAŞAMAYANLAR, RESMİN "R "SİNDEN ANLAMAYANLARA ÇA6IRI Resım bırıkımlerımı ısteyenlere oğreleceğım, açıkiayacağcm Hayatında hıç resım yapmamıj olsa da, hayalındekı mavıye, yeşıle, kjrmıztya ve daha nıce tonlara şoyle ucundan da oUa bulafivermek ısteyenlerı tuolle taniftırmok ıstıyorum R e s s o m A C A R B A Ş K U T Tel 0212 216 37 03/0216 321 70 00 ' * Kültiir Sanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) i M GEBZE ÇEYRE SflNHTEYl fAZIL UZELTÜZENCI YILMAZEfi YILMAZ - Suluboyo reslmlerl • Yoğlıboyo res/mlerl - Akrtllk reslmlerf Hergün izlenebiUr Aaoırk t i i Bnkk Ijlun PJU) ^ı »o I Tel : 643 35 89 Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) >SiTEBANK BASAK SIGORTA SANAT GALERİSI NECLÂ ORHUN SULU BOYA SERGİSİ 16-30 Haziran 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızılay / ANKARA Başak Sıgorta Sanat Galerisi. Başak Sigorta'nın bir kultur hizmetidır. YAPI KREDİ SANAT FESJİVALİ Necil Kâzım Akses Çağdaş Türk müziğinin öncülerinden Necil Kâzım Akses'in 90. yaşı, ustaya yaraşır bir konserle kutlanıyor. 6O'ı aşkın yapıtıyla Atatürk'ün başlattığı kültür devriminın ızinde yürüyen Akses, yıllarca seçkin ve öncü bestelere imza attı. Büyük bir sanatçıyı alkışlamak için... Atatürk Kûltür Merkezi Konser Salonu, Saat: 18.30 Tam: 750.000 TL. Oğrencı: 550.000 TL Atatürk Kûltûr Merkezi Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 YAPI KREDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog