Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

19HAZİRAN1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Şevki Yılmaz'a 4 tutuklama karan Yıırt Haberleri Servisi - ICapatılan RP'nin Rize Milletvekili Şevld Yılmaz hakkında devatn eden davalarda 4 gıyabi tutukJama karan çıktı. 1994 yıiında Rize Belediye Başkanlığı sırasmda millı bayramlara kaölmayan ve "Bfitfln heykeller şeytan pisliğjdir, ben pu- ta tapmam" dıye konuşarak Atatürk'e ha- karet ettı|ı belırlenen Şevki Yıimaz hak- kında dün Rize Asliye Ceza Mahkeme- si'nden gıyabi tutuklama karan çıktı.Yıl- maz'Ia ilgili söz konusu törenlere katil- mamak ıçin sahte doktor raporu aldığı ge- rekçesiyle de Rize Asliye Ceza Mahkeme- si'nce ikinci bir gıyabi tutuklama karan daha verildi. Yılmaz'ın yakalanması için mahkemece tüm sınır kapılan, havaalan- lan, limanlar ve diğer tüm çıkış bölgeleri- ne bir kez daha yazı yazıldı. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi de Tanm Bakanı Mustafa Taşar'ın eşı GüMeren Taşar'm kişilik haklanna hakaret ettıgi gerekçesıy- le Şevki Yıimaz hakkında gıyabi tutukla- ma karan verdi. Edirne 1. Ağır Ceza Mah- kemesi 'nde dün yapılan duruşmada da, TBMM ve Cumhuriyet hükümetine haka- ret ettiği gerekçesiyle Yıimaz hakkında gıyabi tutuklama karan verildi. İskenderiye Kütüphanesi için kampanya tstanbul Haber Servisi - Beyoğlu so- kaklannın "küftür tafJanndarT biriyken dört gün önce çıkan yangınla "kûl olan" İskenderiye Kütüphanesi'ni yeniden can- landırmak amacıyla, kütüphane okurlan ve çalışanlan tarafından "bağış kampan- yaa" başlatıldı Beyoğlu'ndaki tskenderiye Kütüpha- nesi çalışanlan ve okurlan, 1300 yıl ön- ceki tarihi Mısır tskenderiye Kütüphane- si 'nin akıbetine ugrayan kütüphane önün- de dün bir açıkJama yaptı. Kütüphane ça- lışanı CMcaytoArt, yangındaö yıllık eme- ğin üriinü olarak toplanan 30 bin kitap, 12 bin dergi ve tarihi el yazmalannın yandı- ğını söyledi. Kütüphanedeki yangından kimseyi sorumlu tutmadıklannı belirten An, "Ancak gefecek geçmişirı küJJeri üze- rinde de oba fdizlenecektir" dedi. İskendenye Kütüphanesi'nın "daha iyi bir şekilde" yeniden kurulacağıru be- Urten An, yeniden canJanması için kitap bağışı yapmak ya da yardım etmek iste- •yenlerin şu telefondan kendilerine ulaşa- rjilecekJerini kaydetti: 292 54 86 Ara bağlantı ücretlerinde Telekom'a 30 centten yalnızca 1.5 cent pay GSM işletmecilerine gizK kâr BAıMJ SALMAN ANKARA- Iki farklı iletışim şe- bekesi arasmda haberleşmeyi sağ- layan bağlantının kullanım ücretle- rini düzenleyen sözleşmeyle, Türk Telekom zarara uğratılırken Türk- cell ve Telsim"e yeni kâr kapısı ya- ratıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türk Telekomünıkasyon AŞ'ye idari başvuruda bulundu. Lı- sans de\irlennin ardından oluşan 3 işlermecınin. kendi şebekelerinden başka şebekeye giden çağnlar için diğer işletmecıye verdiği hizmet karşılıgı ücret ödemek zorunda ol- duğu anımsatılan başvuruda. du- yumJaragöre, GSM işletmecilen ile Türk Telekom arasında bu konuyu düzenleyen ara bağlantı sözleşmesı- nin koşullan şöyle açıklandı: "Türk Telekom'da baslayıp GSM şebekesinde soolanan konuşmanın birdakikası içinaboneden tahsil edi- len yaldaşık 33 ccntük ücretin 6 cen- ti Telekoma hrakılırken GSM islet- mecisine (Türkcell ya da Telsim) 27 cent; bir GSM şebekesinden başla- yıp Türk Telekom'da sonlanan çağ- nnın bir dakikası için de aboneden tahsil edilen yaklaşık 30 centfik üc- retin yalnrzca 1.5 centi Türk Tele- kom'a, 28.5 centi GSM işletmesi ah- >or." EMO Ankara Şube yetkilileri. böyle hır anlaşmayla GSM ışletme- cilerinın Türk Teiekom'dan 5-20 kat daha fazla kazandıklannı ortaya koydular. GSM şebekeleri ile Türk Telekom şebekesi arasında aylık tra- fıği 130 mılyon dakıka kabul ederek yapılan hesaba göre. GSM işletme- cilenne aylık 40 mılyon dolar gelir kaydedılecek. Bu durumda, GSM işletmecilen Türkcell \e Telsim. kendı şebekelen ıçindeki aramalar ve sabit ücretlerden doğan gelirleri ile yatınm teşvikleri sonucu edin- dikleri muafiyetler dışında. yalnız- ca ara bağlantı anlaşmasıyla cep te- lefonlan lisans bedelı olarak öde- dikleri 1 mılyar dolan en geç 2 yı! içinde Türk Teiekom'dan tahsil ede- cekler. EMO Ankara Şubesi"nın açıklamasında. "Türk Telekom ça- lışanlan elbette ki bu anlaşmaıun ku- rumu zarara soktuğumın, GSM iş- letmecilerine haksız kazanç sağladı- ğının ve rükericinin pahaiı konuşma- sına sebepolduğunun farkında ve bu anlaşmayı değiştirmeve çalışıyor. Ancak Türkcell ve Telsim yanaşmı- yor" denildi, Sabit ücrete Danıştay freni Bu arada Danıştay 10. Dairesi, Türk Telekom'un, yılbaşından bu yana kontör hakkı tanınmadan tele- fon abonelennden 400 bin lira sabit ücret almasını yasaya aykın bularak yürütmeyi durdurma karan verdi. İşçi, ailesiyle eylemyaptı Hedef Dağıtım Hizmetferi Şirketi'nde örgütlendikleri için aülan DİSK'e bağü Nakiiyat-lş Sendikası'na üye 32 işçi, aileiemie biriikte işyeri önünde oturma e> lemi baslatt. Nakliyat-lş Cenel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Hedef Dağıbm Hizmetteri Şirketi'nde 6 ayı aşkın bir süredir sendikalaşma çalışmalan yapöklannı. ancak işverenin durumu fark edip sendika üyesi oian işçileri işten atügını söyledi. İşverenin işi daraltma gerekçesiyle 3 Haziran'dan bu yana 32 NakJhat-lş ihesi işçiyi çıkarttığını belirten Ali Rıza Küçükosmanoğtu, "Gerçek neden işçilerin sendikalaşmastdır" dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Bahçelievler Belediyesi'nin arsa sahiplerini tehdit ettiği ileri sürüldü Katkı payına göre imar planı istanbuJ Haber Servisi - Bahçelievler Bele- diyesi, yaptırdığı ımar planlanrra katkı payı ödemeyen arsa sahiplerini, arazilerinden sos- yal alan, çocuk parkı, cami ve okul için alan ayırmakla tehdit etti. Yeni imar planı ile yapı yoğunlugunu arttıracağını taahhüt eden Bahçe- lievler Belediyesi'nin, katkı payının beledıye- ye değil. planlan hazırlayan özel kuruluşlann hesabına yatınlmasını istediği ortaya çıktı. Bahçelievler Belediye Meclisı'nın CHP'li üyesi Alaattin Lyanık. Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı ReşatAkçay'ın sanayiciler- le yaptığı "Yenibosna 3. Bölge imar Planı Kat- kı Toplama Komisyonu"nun protokol tutanağı- nın ele geçirildıgını ve böyle bir uygulamanm usulsüz olduğunu belirterek konunun araştınl- ması için Meclis araştırma komısyonu kurul- masını istediklerini söyledi. Konunun araştınlmasına ANAP'lı meclis üyelennın karşı çıktığını savunan Uyanık, ya- pı yoğunluğunun bir emsal olduğu yerlerin 2, 3. hatta daha yoğun bir rakama çıkartılabilece- ğinin taahhüt edifmesinin bir anlamda rüşvet vermek olduğunu iddıa etti. Mimarlar odasının avukatı Derviş Parlak. böyle bir uygulamanm kamu yönetımiyle bağ- daşırbiryanı olmadığını belirterek "Bu ruşvet toplamakbr. Bu uygulaına kesinükle vasadışı- dır"dedı. Parlak şunlan söyledi: "Busödeşmeyihukuk kabul edemez. Beledhebaşkan yardımcısı böy- le bir tutanağa nasıl im/a atar. Çok çirkin bir dunım." HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Türban1 Sorununa Çözüm! öyle sorunlar vardır ki iki ta- rafı da doyuracak bir çözüm yoktur. Ya taraflardan birisini seçer, onun isteğini yerinegetirirsiniz.. Ya da "Ne şiş yansın ne kebap " yöntemini seçersiniz. Yani, ne bir yana yaranabilirsiniz ne de öteki yana.. Ama bazen de çözüm, Kris- tof Kolomb'un yumurtası ka- dar yalındır. Ama herkes karma- şık formüller peşinde olduğun- dan, bu çözüm kolay kolay kim- senin aklına gelmez. "Türbanlı öğrenci"\ere izin verseniz, olayın orada durma- yacağı belli... Çünkü perde ar- kasındaki "siyasal Islam" için türban bir amaç değil, sadece bir araç! İzin vermediğiniz zaman da konunun Fazilet ve benzeri çev- relerce "istismar" edıldiği orta- da... ANAP sözcüleri bile, söz türbana gelince, karaya vurmuş balığa dönüyorlar. Saçmalıyor- lar. Yolu Özal açmış bir kere. Yıi- maz mı kapatacak?! öyleyse ne yapmalı? • • • "Ne yapmalı" sorusunu yanıt- lamadan önce.. konunun artık "heraçıdan", tartışmaya yer bı- rakmayacak kadar açık olduğu- nu vurgulamalıyız. Bazı kız öğrenciler niçin baş- lannı örtüyorlar? Kimisi inancı gereği... Kimisi siyasal amaçla.... Kimisi de ken- disine bunun karşıltğında mad- di bir çıkar sağlandığı için... Eskiden var olmayan böyle bir sorunun, 12 Eylül sonrasında ve özellikle de Özal dönemınde or- taya çıkmasının nedenleri neler- dir? Dinci güçlere verilen ödün- ler... "Türk-lslam sentezi"n\n resmi ideoloji yapılması... Dev- letteki kadrolaşma... Ve özal'ın tarikatçı eğilimleri... Kadınların başlarını örtmesi, dinsel açıdan bir zorunluluk mu- dur? Hayır! Kuran, kadınfarın başı- nı örtmesini zorunlu kılmamış, sadece "daha uygun" olacağı- nı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyenin arkasında ne gibi gerekçeler var? Arap erkekleri sokakta cari- yelere sataşıyordu. Yanlışlıkları önlemek için böyle bir uygula- ma getirildi. Ve bu nedenle de Müslüman cariyelerin bıle baş- larını örtmesi yasaklandı. Din adamlannın, dinsel "ce- maat önderi" konumundakile- rin yakınları başlarını örtüyor mu? Fazilet Partisi'nin önde ge- lenlerinin eşleri başlarını örtüyor mu? Orten de var. örtmeyen de! Öğretmenlerin ve öğrencile- rın başörtüsü ile derse girmele- rinde ne gibı bir sakınca var? Herkes dinsel inancını belli edecek biçimde giyınerek sını- fa gelirse, orada özgür bir eği- tim ortamı kalmaz. Siyasal ve inançsal bölünmelerin sınıflara taşınması, giderek önlenemez olur. Kamu görevlerinde ve üniver- sitede "türbanyasağı" demok- rasiyle bağdaşır mı? Benzer uygulamalar birçok demokratik ülkede de var. Her kurumun ve görevin gereği olan kurallar bulunur. Avrupa Insan Hakları Mahkemesi, bu yasağa karşı yapılan bir başvuruyu ge- ri çevirdı. Üniversitede "türban yasağı" kalkarsa ne olur? Yeni ıstemler başlar... Sırada ders ve sınav saatlerinin "na- mazsaatlerinegöre" düzenlen- mesi isteği bulunuyor. Perde ar- kasındaki güçlerin amacı "din devleti"d\r. • • • Ne yapmalı? "Türban"ın yerine "peruk" koymalı! Böylece, hem başını örtmek ısteyenler amaçlarına ulaşmış olacaklar. hem de dinsel sirm- gelerle ünıversitelere girilmesi- nm sakıncalarına inananlann içi rahat edecek! (Aynı çözümün tüm kamu çalışanları için geçer- li olmaması için de bir neden yok!..) Üstelık böyle bir uygulamanm örnekleri de var. Fethullah Hoca'nın öğret- menleri, Orta Asya'daki okulla- nnda derslere başörtüsü ile gır- miyorlar... Peruk ile gıriyorlar. Çünkü yönetimler başörtüsüne izin vermiyor. Işteçözüm!.. Işteuygulama!.. Eğer amaç "üzüm yemek değil de bekçi dövmek" değil- se tabii! tSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversıtemız Fen Bilımlen, Sosyal Bilimler ve Nük- leer Enerji Enstitülenne "Lısansüstü Eğıtim-öğretim Yönetmeli£i"ne göre, 1998- 1999 Öğretim Yılı Kış Ya- nyılında Yüksek Lisans, Doktora ve FEN BILİMI.ERİ ENSTİTÜSL Sanatta Yetertik ANABÜİM DAU KONTEMAMAR Progrımı Yikı ELEKTRİKMÛKENDİSLIĞI Elekmk Mûhendıslığı itkLnı 50 ELEKTRONtK VE HABERLEŞME MÛHENDİSLİÖ1 Elektromk ve Haberieşme Mûhendıslığı Bryomedıkal KONTROL VE BİLGİSAYAR MIHENDİSLİĞ Kontrol ve Bılgısavar Mûhendıslığı MATEMATİK Matematık Mûhendıslığı FÎZIK Fıak Mûhendıslıgı KİMYA Kımvaaerlık ML'HENDİSLIKBIUMLERİ Mekanık Sısteırı Aoalıa OEMİİNŞAAT1MUHENDtSLıÖt Geroı lnjaaı Mühendıslıği DENİZ TEKNOLOJİSİ MÛHENDlSLlĞI Denız Tdmolojıs Mûbenöııiıp İNŞAAT MÜHENDlSLlöl Yapı Mühendıslıgı Su Mühendısh|ı LTasttma Mübendısugı Yapı İşletmesi Geotekmk Mühendıslıgi 80 20 40 12 M 37 9 10 15 J0 100 25 25 20 25 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÛHENDlSLlĞI Jeodezı ve Fotograroetn Mühendıslıjı ÇE\*R£ MÛHENDlSLlĞI Çevre Mühendıslıfı İŞLETME ML'HENDİSLİĞI Isjetme .Mühendıslıjı ENDISTRİMLHENDİSUĞI Endüstn Mühendıslığı Mühendıslık Y önetımı 1CİMYA MLHENDlSLtöl Kırma Mühendıslıgı MET ALLRJl MÜHENDlSLlöt Malzerae Üretım Metalurjısı Seramık Uretım Metalurjısı (Kısnea Almanca) GIDAMÛHENDİSLİÖİ Gıda Muhendıshû MADEN MÛHENDİSLİÖ1 Maden tşletme Maden Mekanızasyonu ve Teknolojisı Cevher-IComur Hazniama ve Degeriendırme Maden Planiaması ve Ekooomısı Açık tşletme Maden Kizı ve Mekanızasyomj Maden Cretım ve Teknotojısı (Kjsmen Almanca) JEOLOJlMCHfNDlSÜGl Jeoloıı Mubendısiıfı Petreloıı ve Maden Yataklan Mubendulık Jeolojısı JEOFÎZİK MÛHENDfSLtöl Jeofizık Mübendıslıgı PETROL VE DOĞAL GAZ MÛHENDİSLIĞI Pflro! ve Dofc! Gaz Mühendıslığı VfAKlMMLHENDtSUCI Konstruksıyon ve Imalat Enerji Makına Teonsı ve Kontrol Otomotıv kalat Konstrüksıvon TE1CSTİL MİHENDİSLİĞI Tekstıl Mübendıslıg) MİMARL1K Bına Bılgısı Yapı Bılgısı Restorasyon Mraıarlık Tanhı Bına Yapım Yönetımı ŞEHlR \T BÖLGE PLANLAMA Şehır Planlama Şehırsel Tasanm Peyzaj Planlama Bölge Plartona 55 50 30 25 25 40 30 20 20 5 25 - 15 15 15 15 10 15 10 10 10 20 25 20 12 20 20 15 65 45 15 15 12 20 20 20 20 ssDoktora 5 10 4 10 5 10 29 8 4 5 3 18 6 6 10 25 20 1 3 3 15 20 10 10 7 6 6 5 - 15 5 3 8 5 4 - 5 20 10 5 5 5 5 5 5 programlanna alınacak öğrencıler ıçin ön kayıt tanhleri ile başvurabilecekleri programlann kontenjanları, gıre- ceklen bilım. sanat ve yabancı dil sınavlarının tanh. yer ve konulan aşagıda belırtılmıştır. ENDÜSTRİURÜNLER] TASAR1M1 Endüstn Crünlen Tasaranı 15 5 LÇAK MÛHENDlSLlĞI L'çak Mûhendıslığı 35 10 l'ZAY MÛHENDISLIĞI Lzav Mûhendıslığı 9 6 MEİEOROLOJ! MÜHENDİSLIĞ1 Meteorolojı Mûhendıslığı 26 16 GEMt MAKNAL\RI VE İŞLETME MÛHENDlSLlĞI Gemı Makmalan ve Isletme Mûhendıslığı 10 GLAERTE Güverte 10 DENİZ ULAŞTTRMA VE İŞLETME MÛHENDlSLlĞI Denız L'lastırma ve Isletme Mûhendıslığı 10 SAVVNMA TEK.NOLOJİSİ SavTinma Teknolojisı 60 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSC AVABlLlM ANAS.*NAT DALI HfATENJANLAR frognmı Yiluek Sınıttı LfaiBS Yrterlik Doktora TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI Türk Sanat Müngı 10 5 Tûrk Haik Müzıgı 10 5 TL RK H \LK OYtNlARI ANASAN *T D.M.I Türk Halk Ovunian 10 GÛRSEL Vİ ÇEVRESELANASANAT DALI 10 SANAT T.ARJH! ANABİLİM DALİ Sanat Tanhı 15 - 5 İŞLETME ANABİLİM D.\L1 Isletme 30 - 1 MÛZflCOLOJÎ ANABİÜM DAL! Müzftolojı 5 Mûnk Tanhı - - 3 NÛKLEER ENERJİ ENSTÎTÜSC A.NABİLİ.M D.AL1 KONTENJANLAR Projnm Yiksek Sautta Lisaıs Yettrlik Doktora NtKLEER ENERJİ ENSTÎTÜSÜ 80 NÛKLEER BİLİMLER - 5 NtKLEER TEKNOLOJİ - 5 NÛKLEERIYGLLAMALAR - 3 SINAMAR. KESİN KAYITLAR \T AÇIIO.AMALAR Yûksek Lısans. Sanata Yeterlft ve Doktora aday öo luyıtlan /Fen Bilımlen Ensfi- tûsû. Nükleer Enerji Enstıtûsü. Sosyal Bılırnler Enshtüsü. AvTasya Yer Bilımlen Enstıtü- su) a) Fen B3imleri Enstırüsü ıçın J 13-24 Temmuz 1998 bı Nükleer Enerji Ensatûsü ıçm 27-31 Temmuz 1998 c) Sosyal Bilimler Ensrmisü ıçm: 27-31 Temmuz 1998 Yer Fen Bilımlen Enstıtûsü ve Nükleer Enerji Ensntülen ıçın. (Avazaga Kampusü Maslaktstanhull. Sosvai Bılımler Enstırusu ıçm. ıTaskısla Braası Taksım Istanbull 1- Ön kavıt strasıoda adaylann. mezunryet durumlannı josıeren pıkıj veya mezunı- yet belgesı ve Lısans-Yüksek Lısans not dökumlen (noter veyaokul onayh kopyasıl LES sınav sonucu. üç fo<o|rafve başvunı üerctmın jatınldığını gösteren raakbuz ile bas.vnra- rak adav kavdı .vapnrmalan ıçm ek bılgılen almalan gerekmektedtr ıTüm Enstırü Müdürlüklennde ön bvdmı vaptıran yûksek Lısans. Doktora ve Sa- natta Yeteriık ögrencı adavlan a\nı yerdekı fTÎ Dıl ve Inkılap Tanhı Bolumu Bürosu'ra da gırecekien Yabancı Dıl Sınavı ıçın aynca kayıt yaptıracaklardır ı 2- Tûm Ensntû Mûdûrlüklerine başvuran Yüksek Lısans. Doktora ve Sanatta Yeter- ük dgrencılermın Yabancı Dıl Sınavn 31 081998 Pâzartesı, Saat 14 OO'te Yer Ön kayıt sırasında Enstitü Mûdürluklenndekı. ITÜ Dıl ve Inkılap Tanhı Bolü- mü Bürostı'nda adavlara bıldmlecektır 3-aı Yüksek Lısans ve Doktora Bılım Stnavlan. (Fen Bılimlen Ensmûsâ'nde) 01 Ev- lul 1998 Salıgünü. saat 14 OO'te Vüksek Lısansa basvurarı adaylar. başvTirduklan lısans programlannm. doktoraya haşıuratı adavlar ıse. başvurduklan yükseklısans programlannın genel konulan ile mü- bendıslık matemaogmden sınava grreceklerdır Yer llgılı Enstmi Arabılım Dallan b| Yüksek Lısans. Sanatta Yeterlık ve Doktora Bılım Sınavlan \ Sosyal Bılımler ve Nükleer Enerji Enstıtulenndel 02 Eylul 1998 Çarsamba gunu, saat 14 OO'te Yer llgılı Enaıtu .\natnlım Dallan 4- Yüksek Lısans. Sanatta Yeteriık ve Doktora Yabancı Dıl Sınav Sonuçlannın ılanı /Tüm Enstıtüierdet 09 Eylul 1998 Çarsamoa 5- Yûksek Lısans. Sanatta Yeteriık ve Doktora Gins. Sınav Sonuçlarmm ilanı 11 Ev- lül 1998 Ctıma Yer Fen Bilımlen ve Nûlcleer Enerjı Enstıtülen (Ayazağa Kampusü). Sosyal Bılım- ler Ensrmîsü (Taskı^la Kampusût 6-a) Yeni Ögrencılenn K.esın Kajıtlan (Fen Bilımlen Enstıtüsül 14-17 Evlül 1998 bl Yeni Ögrencılenn Kesın Kavıtlan (Nükleer Enerji ve Sosyal Bılımler Enstıtülen) 14-18 Evlül 1998 7- rfÛ Dıl ve Inkılap TanhjBölumüHazırlıkSfflffıKesuıKayıtJan 14-24 Ej-tö! 199S 8- Ensntû Yedek Kavıtlan 21-23 Evlül 1998 9- Ögretıro Yılı Basl'angıcı 28 Evlüİ 1998 Pâzartesı Basm 2 1 O48 MERIKAN NIVERSITESI ABD'de "Amerika Üniversiteler Konsorsiyumu w na kabul edilen, 14 yıldan beri eğitim alanında hizmet veren, Diploması Amerika Yüksek Öğretim Kurulu ve YÖK tarafından onaylı T.C. ve K.K.T.C/de •t ILK, TEKve GERÇEKAMERIKAN ÜNİVERSİTESİ G.A.U.nitercihedin %50 BURS KAZANIN. 1998 ÖSYS'de 4 yıllık fakülte programlarımızı tercih ederek ilk 3'e giren her öğrencimize %50 eğitim bursu. (G.A.Ü.'nün ÖSYM klavuzundaki burs kontenjanları haricinde) BUYUK FIRSAT! 1 YIL YURTDISI EĞİTİMİ G.A.Ü.'yü tercih ederek kazanan her öğrenciye işbirliği yaptığımız 26 değişik ülkenin üniversitelerinden herhangi birinde 1 YIL (hiçbir ek ücret ödemeksizin) EĞİTİM İMKANI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, KARMİ KAMPÜSÜ Üniversite Cd. Karaoğlanoğlu-GİRNE Tel: (0 392) 822 32 03 - 6 hat Fax: (0 392) 822 21 53 İSTANBUL (22/6/98'den itibaren) İnönü Cd. No:26 Gümüşsuyu Palas D.11-12 Taksim-İST. Tel: (0 212) 292 08 52 Pbx Fax: (0 212) 249 92 20 İZMİR KKTC Türk Kültür Derneği, Ziya Gökalp Bulvan 11/2 Alsancak-İZMİR Tel: (0 232) 421 76 25-421 77 04 Fax: (0 232) 42113 40 - 421 76 25
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog