Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Y'önetmenı: Orban Erinç • Genel Yayın Koordınatörû HikmetÇe- tinkava 0 Yazıişlen Müdurü tbrahim Yıldız 0 Sonımlu Müdür: Fikret llki/ 0 Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Şinasi Danışoglu 0 Isnhbaral Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı MebmM Saraç 0 KûJtür Handan Şenkökeo 0 Spor Abdülkadir Yüceiman 0 MakaJekr Sami Karaören 0 Duzeltme AbduHaiı Vazıa 0 1 otoürai: Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge EdibeBuğra0YurtHaberien VlehmelFaraç Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan). Orfıan Erinç, Oktay Kurtbökc. Hikmet Çetinluva. Şükran Soner. Ergun Balcı. lbrahinı \ ıldız» Orhan Bursalı, Vlustaf» Balbty, Hakan Kara. Ankara Temsilcısı Mustafa Balbay Atatıirk Buivan No: 125,Kat:4.Bakanhklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 0 Jzmır Temsilcısı. Serdar Kıak, H. Zıya Blv. 1352 S.2 3Tel.4411220, Faks.44191170Adana Temsikisı. Çetin Vigenoğlıı, înönü Cd 119 S. No: I Kat: 1, Tel: 363 12 11, Falts: 363 12 15 Müessese Mudurü Cstün \kmen # Koordınator Ahmet Koruhan # Muhasebe Büfent Vener«ldare Hûsnin Cfirer • tjletnre Önder Çelik • Bılgj- tşkm. Nail tnal # Bıleısavar Sısıcm. Mûrihet Çikr»Sau> FadetKuza MEDYA C: • Yonetım Kurulı Başkanı - Genel Mûdur GüJbiı Erduran 9 Koordmalor Rehs Işıtman 0 Genel Mudıir Yaniııncısı Sevda Çotan Tel 514 07 53 5139580-513846O61,Faks 5138463 \ a\ımla}an \c Ba*an: Yem Gun Haber Ajansı. Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocağ'ı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist. PK.246 Istanbul TeJ- (0712) 5i: 05 05 (20 fıat) Faks (0 212)513 85 95 19HAZİRAN 1998 İmsak: 3.22 Güneş: 5.25 Ögle: 13.12 Ikindi: 17.11 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.39 www.cumhuriyet.com.tr Mayo defileleri sürüyor • İstanbu) Haber Servisi - Çeşitli mayo fırmalan, Şişli YKM'de düzenledikleri defileyle ürünlerini tanıttı. Eylem Şenkal. Murat Parasayar, Barbaros Baysan, Özgül Kavruk"un da aralannda bulunduğu mankenJerin katıldığı defilede. Zeki Triko, Ayyıldız, Kom, Nelson, Mudo, Rachel, Sera ve Little Kiss'in ürünleri tanıtıldı. Tarsuslular toplanıyor • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da yaşayan Tarsuslular. dayanışrna günü düzenledi. Bugün saat 20.00'de JÜ Avcılar Kampusu'ndaki Veterinerük Fakültesi Restoranı'nda bir araya gelecek olan Tarsuslular. dernekleşme ve vakıflaşma çalışmalannı tartışıp müzikli veyemekli bir gece geçirecekler. Geceye Istanbul'daki Tarsuslu bilim adamlan, bürokratlar, yazarlar ve sanatçılar da katılacak. 'Midas'ın Kulakları'na ödül • Haber Merkezi - Kadıköy Anadolu Lısesi Tiyatro Kolu, Güngor Dilmen'in yazdığı, okul ögretmenlerinden Melahat Özay'ın yönettiği 'Midas'ın Kulaklan' adlı oyunu Terakki Vakfı 3. Gençlik Tiyatrolan Şenliği 'nde seçilen beş okul arasına girerek Terakki Vakfı Kültür Merkezi 'nde sergiledi. Oyun, Jüri özel ödülünü ve kostüm ödülünü aldı. Oyunculardan Kutay Kalınlı Midas rolüyle, Başar Erdener de Berber roJüyle ödüle layık görüldü. Babalar Günü'nde satranç turnuvası • Haber Merkezi - Galleria Alışvenş Merkezi, Babalar Günü nedeniyle Şah-Mat Satranç Merkezı işbirliğiyle yann ve öbür gün Satranç Turnuvası düzenliyor. Uluslararası ödüllü oyunculardan IM Can Arduman ve IM Fatih Atakişi'nin sunacağı simultane satranç gösterilerinin de yer alacağı turnuvalara 100 kişi katılacak. Uluslararası atölye çalışması • Haber Merkezi - İkinci Uluslararası Sangerme Rüzgâr Enerjisı Atölye Çalışması" sona erdi. fberotel Sangerme Park'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, Türkiye'de rüzgâr enerjisi kullanımının önündeki engeller tartışılıp çözüm yollan araştınldı. Rüzgâr enerjisi projelen. rüzgâr türbini teknolojisındeki gelişmeler. konuyla ilgıii yasal düzenlemeler toplantının gündeminde yer aldı. Any-time sona erdi • Haber Merkezi - Uluslararası mimarhk ve sanat ortamının gündeminde en çok öne çıkan organizasyon olarak kabul edilen ANY (Architecture New York) toplantılannın sekizincisi 'Any-time' Türkiye etkinlikleri sona erdi. Düzenlenen etkinliklerde alternatif mimari söylemler üzerinde duruldu. Çevre Pikniği • İstanbul Haber Servisi- PİMAŞ Plastik Inşaat Malzemeleri A.Ş. tarafından 1993 yılında5 binçam fıdanı dikilen Pimapen Korusu"nda "3. Çevre Pikniği" düzenlendi. Prof. Dr. Orhan Kural'ın sunuculugunu yaptığı piknikte. Nursen Aslan ve Hakkı Çopuroğlu da birer konser verdi. İlk ve orta dereceli okullar 14 Eylül'e dek kapanıyor. 8 yıllık temel eğitim uygulamasının ilk yılı bugün sona eriyor 1311ıilyoıı öğrencmin tatil keyfiİstanbul HaberSenisi - 8 yıllık ke- sintisiz zorunlu temel eğitim uygula- masının ilk yılı bugün sona eriyor. Tür- kiye genelinde ilk ve orta dereceli okul- larda öğrenim gören toplam 12 milyon 781 bin 278 öğrenci, 14EylüI'ekadar derslerden uzak tatil yapacak. 8 yıllık zorunlu eğitim bilançosuna göre ders- liklerdeki öğrenci sayısını 30'a indir- me hedefıne ulaşılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 yıllık eğitimle, eğitimde fırsat eşitliği getirilerek, 6. sınıfa devam eden öğrenci sayısının yüzde 21 arttınldığtnı belirtti. Türkiye genelinde toplam 64 bin 936 okulda görev yapan 497 bin 943 öğretmen için yaz tatili henüz başlama- dı. istanbul II Milli Eğitim Müdürlü- gü, ildeki tüm öğretmenlere 22 Hazi- ran-3 Temmuz tarihleri arasmda bilgi- sayar eğitimi verecek. Öğretmenler, haziran ayı boyunca sürecek kurul top- lantıları, ortalama yükseltme. bekle- me ve sorumluluk smavlan nedeniyle 1 Temmuz'da yaz tatiline başlayabile- cekler. MEB, kız çocuklannın 8 yıllık eği- timle birlikte 6. sınıfa devam etme ora- nınm yüzde 39 arttığını belirterek Do- ğu \e Güneydoğu'daki kız yatılı bölge okulusayısının l'den 10'açıkanldığı- ra vurguladı. Bölgede 1236 derslikli 145 yeni ilköğretim okulunun hizmete so- kulduğunu vurgulayan MEB, ülke ge- nelinde geride bıraktığımız öğretim yı- lında 12 bin 103 derslik ile 12 yatılı böl- ge okuluaçıldığınj bildirdi. Taşunalı eği- tim verilen tüm çocuklara ücretsızöğ- le yemeği verildigini kaydeden Bakan- Iık. ılköğretimde koşullan uygun olan • MEB, kız çocuklannın 8 yıllık eğitimle birlikte 6. sınıfa devam etme oranının yüzde 39 arttığını belirterek Doğu ve Güneydoğu'daki kız yatılı bölge okulu sayısının 1 'den 10'a çıkanldığını vurguladı. okullara 4. sınıftan başlayarak ilk kez yabancı dil öğretimi venlmeye başlan- diğını, 6 ve 8. sınıflara da zorunlu tra- fîk dersi konulduğunu belirtti. 8yılal03trilyonkatkı MEB, 1997 Eylül ayından bu yana 8 yıllık eğitime, 3 trilyon 427 milyar 60 milyon lirası bankalar, kişi ve İcu- rumlarca olmak üzere toplam 102 tril- yon 730 milyar 883 milyon liralık kat- kı yapıldığını vurguladı. Bakanhk 8 yıllık eğitim için bu yıl 56 trilyon lira harcandığını, bu harcamanm 1997 ön- cesi başlanan okul inşaatlan. ek ders- lik, yeni okul yapımlan ile taşımalı öğ- retime yapıldığını kaydetti. 1998 yılı hedefinin 290 trilyon lira- lık yatırtm olduğunu vurgulayan Bakan- Iık, bu yıl içinde inşaatı devam eden okullar için 75 trilyon 950 milyar; ba- kım, onanm ve ek derslikler için 41 tril- yon 830 milyar; yeni inşaatlar için 101 trilyon 20 milyar; kamulaş.tırma ve sa- tınalmalar için 25 triiyon; okullann do- natımı ve bilgisayar alımı için 35 tril- yon 160 milyar; taşımalı eğitim için de 11 trilyon 90 milyar lira harcanması- nın öngörüldüğünü bildirdi. Bakanlık, 8 yıllık eğitime katkı pa- yı uygulamasının 2000 yılmda sona ereceğini, bu tarihten sonra bağışlarla katkı sağlanacağını belirtti. 8 yıllık eği- timin genişletilmesi için Dünya Ban- kası'ndan alınacak 600 milyon dolar- lık kredinin ilk dilimi olan 300 milyon dolar için haziran sonundaanlaşma ya- pılacağını belirten Bakanlık, üç yılda 158 bin yeni öğretmen alınacağını da kaydetti. ıstanbul'da 2 bin 187 ilk ve ortade- receli okulda 1 milyon 753 bin öğren- ci ve 53 bin Öğretmen bugün tatile baş- hyor. İstanbul II Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, 8 yılık eğitimin Istan- bul'da başanyla uygulandığını savu- narak, dersliklerdeki öğrenci sayısının bu yıl 70'e indirildiğini, bu sayının önümüzdeki öğretim yılında 56'ya, 20O0'de 40'a indirileceğini söyledi. Eğitim - Sen'in görûşû Eğitim-Sen ise 8 yıllık eğitimde ders programlan ve kitaplannın ıçerikle- rinde değişiklik yapılmadığını öne sü- rerek, öğretmen açıklannın sürdüğünü, birçok öğretmenin meslekten aynlma- sınınengellenemediğini savundu. Do- ğu ve Güneydoğu'da 2 bine yakın oku- lun öğretmensizlik, terör ve göç nede- niyle kapalı olduğunu belirten Eğitim- Sen, okul öncesi eğitimin yüzde 6'nın üzerine çıkarılmadığını, rehberlik ve yönlendirmenin yaygmlaştınlamadı- ğını ve araç- gereç eksiklerinin gide- rilemediğini iddia etti. Kâğıt Uçak Şenliği TÜBtTAK BiBm ve Teknik Dergisi ile Kültür Koleji tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kâğıt Uçak Şenliği önceki gün Kültür Koleji Spor Salonu'nda yapıldı. Oğrencilerin >aratıcılıkiarını,el bectrilerini ve havacıhk alanındaki bilgilerini orta>a koymalan amacı>la vapılan >anşma>a vaklaşık 150 kişi kaüldı. Vartşmada ilk beşe girenlere çeşitli armağanlar verildi. Kâğıt Uçak Şenliği dünyada ilk kez, 1966'da Scientific Amerika tarafından düzenlenmiştL (Fotoğraf: KADERTUGLA) e-posta : tan (g prizma. net tr Gökovalıyurttaşfor bayramsevinciyaşıyor 30 gün içinde uygulanmalı^ İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Danıştay'ın, Muğla'daki Yatağan. Yeniköy ve Gökova termik santrallannın çalıştınlamayacağı yönündeki Aydın ldare Mahkemesi karannı onaylamasını değerlendiren Izmir ÇevTe Hareketi Avukatlan, "Türkiye bir hukuk de\ leriyse Danıştay karan otuz gün içinde uygulamr" dediler. Danıştay'ın karan Gökovalılara bayram sevinci yaşattı. tzmir Çevre Hareketi Avukatlan'ndan Noyan Özkan. "Bu, bir sene önce uygulanması gereken karardu ancak uygulanmadı. Şimdi Danıştay esastan karar verdi" dedi. Danıştay'ın, esas hakkındaki karanyla Muğla'daki her üç santralın çevTeye ve mevzuata aykın faaliyetlerinin durdurulması ve buna yönelik işlemlerin iptaline ilişkin Aydın ldare Mahkemesi'nin karannı onaylamış olduğunu belirten Avukat Özkan, anayasanın 138. maddesi ve Idari Yargılama Usulü Kanunu'na göre idarenin, gecikmeksizin en geç 30 gün içinde Aydın Jdare Mahkemesi'nin karannı uygulaması gerektiğini söyledi. Özkan, geçmişte Aydın ldare Mahkemesi buna benzer •Avukat Noyan Özkan, Aydın ldare Mahkemesi'nin Muğla'daki her üç santralın çevreye ve mevzuata aykın faaliyetlerinin durdurulması ve buna yönelik işlemlerin iptaline ilişkin karann onaylanmış olduğunu belirtti. kararlar aldığında, hükümetin olayı Bakanlar Kurulu'na götürdüğünü ve mahkeme karannın uygulanmaması için prensip kararlan aldığmı anımsatan Özkan. "Bu kez ilginç olan durum, Çevre Bakanı Imren Aykut'un, Danıştav karannı sevinçie karşıladığını sövlemesi" dedi. Danıştay karannın ardından Muğla'da bayram havası yaşanıyor. Karan sevinçle karşılayan Gökova Sürekli Eylem Kurulu, Sınırsız Çevre Yolculan ve Batı Akdeniz Çevre Plarformu üyeleri önceki akşam bir araya gelerek karan kutladı. Yaşadıklan sevincin kalıcı olması için hükümetin derhal mahkeme kararlannı uygulaması gerektiğini belirten Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygun şunlan söyledi: "Danjşta> beklenen karan verdi. Bizier her şe>e ragmen Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna. yarguun bağunsızhğına inamyoruz. Sorun idarede. Vluğla Valisi'nin santrallan kapatma .vetkisi ve mahkeme kararlannı uygulama sorumluluğu var. Ancak vaüler devletin değil, hükümetlerin valisi olmak gibi antidemokratik bir durumla karşı karşıyalar." Muğla'da çevreciler 30 günün sonunda başta Muğla Valisi olmak üzere Enerji Bakanlığı'nın ilgili bürokratlan hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken Danıştay karannın ardından hükümetin "enerji kesinüsr ile gözdağı vereceğini savunuyorlar. Böyle bir durumda sancılı geçen turizm sezonunun sona ereceğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan ı Murat Şeremetli şöyle konuştu: "Türizm için çevre de, enerji de önemli. Birini ötekine tercih edemeyiz. Yıllardır bu santrallar kapandı, kapanıyor dhe tartışılıyor. Bugüne kadar gereken önlemler alınmalı, alternarif enerji kaynaklan yararılnıalıvdL Kanıuo>u yaratmak için enerji kesintisine de başvunaasuılar. Bu hepimizi mahveder." SÖYLEŞİ ATTİLÂ fLHAN İktîdar Değişir,( Çekirdek' Değişmez!.. Dedik ya, 'tesadüfler' gerçekten 'şaşırtıcı'! En şaşırtıcı hangisi derseniz, galiba, Mayıs'ın son haftasında birbiri ardınca geien, bir yorum ve bir haber; yorum, Mr. Graham Fuller'in yorumu, çok da ilginç, önce ona bir bakalım: "...Osmanlı zamantndaki Islâm'ın siyasi gü- cü, dini yetkililer, evkaf ve diğer kurumlar, Is- lârn'ı çok güçfü bir etken kılmıştı. Mustafa Ke- mal modern bir Türk devleti inşa etmek için, artık buna müsaade etmek istemedi. Bu yüz- den bu kurumlar feshedildi ve Islâm'ın siyasi, sosyal ve ekonomik gücü tahrip edildi: o za- man bunun manası vardı, fakat 'Askeriye' hâ- lâ bu geleneği devam ettiriyor ve ülkeyi o gün- lere dönmekten korumaya çatışıyor bence bu- gün, Osmanlı Devleti'ndeki gibi güçlü bir dö- nemine geri dönme tehlikesi yok!" (Zaman, 22 Mayıs1998) Habere gelince, onu biliyorsunuz: başlığı, 'MÜ- SİAD'a Kapatma Davası': ilk paragrafı şöyle: "...Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Müs- takil Sanayici ve Işadamlan Derneği" (MÜSİ- AD) Genel Başkanı Erol Yarar hakkında, 'din ve mezhep farklılığı gözeterek, halkı kin ve düş- manlığa açıkça tahrik etmek' gerekçesiyle, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Başsavcılık, Yarar'ın konuşmasının Oer- nekler Yasası'na aykın olduğunu bildirerek MÜ- SlAD'ın kapatılmasını istedi." (Cumhuriyet, 26 Mayıs 1998) Fesüphanallah! Acaba Mr. Graham Fuller'in 'içine mi doğmuştu'? Zira, 'Askeriye'rim ülkeyi 'o günlere dönmekten korumaya çalıştığını' söy- ledikten sonra, ilâve etmış: '...güçlü bir Islam dö- nemine dönme tehlikesi yok.' O halde, 'ordu yan- lış yoldadır'! Acaba? Buralarda sinek uçsa habe- ri olan 'orta vâdelitahmin uzmanı'nm, Refahyol'un son günlerinde gazetelere çarşaf çarşaf sızdınlan 'Islâm sermayesi' dökümünden haberi mi olmadı; yoksa, işine öylesi yarayacağı için, 'tecâhül-ü âri- fâne'den mi geliyor? Hadi hâfızasını tazeleyelim. Dünya tersine mi döndü? Rastgele sıralıyorum: A/ "Kombassan. YİM- PAŞ, Ülker ve Jttrfak Holding'e bir yılda da- ğıtılan 'teşvikler'in tutan 10 trilyonu aşarken, ıslâmcı holdinglerin 'özelleştirme'den de aslan payını aldıklan görülüyor: 'özelleştirilen' PET- LAS'ın, Refahyol'un himayesindeki Kombas- san'a yan fiyatına satılması, en somut ömekJ.." B/ "faizsiz sistemle çalışan özel finans kuru- luşlanna 6 ay içinde, hem aracı kurum kurma, hem de alım/satım ve 'ithal' konusunda izin sağlandı. Refahyol, Şeriat'ı besleyen Islâmi sermayeye, özellikle finans piyasasında yeni dü- zen oluşturabilmesi için, arka arkaya yeni ka- pılar açtı..." C/ "...Hazine, yayımladığı bir tebliğle, yurtdı- şındaki kişi ve kurumlara, altın alım/saümı yet- kisini verdi. Tebliğ özellikle Türkmenistan ve Ka- zakistan'da birçok şirket açan Ihlâs ile Nur Ce- maati'nin önde gelen ismi Fethullah Gülen'in şirketi Asya Holding'e kazandıracak..." 0/ "...kamuoyunda 100 siyasi Islâmcı patron olarak bilinen kişilerden 6 kişinin serveti 100 tril- yondan fazla. 5 kişinin serveti 20-50 trilyon, 15 kişinin serveti 10-20 trilyon, 13 kişinin serveti 1-10 trilyon, diğerlerinin serveti 1 trilyonun al- tında!.." Bu 'tespitler', azılı rakip 'alafranga laik' holding- lerin gazetelerinde çıktığından, biraz abartılmış da olsa, Türkiye'de üst/yapısı 'ümmet' düzeyinde kalmış Anadolu Burjuvazisinin, 'iktidar'a talip ola- cak güce eriştiğine kimsenin şüphesi yoktur: bu- rada 'câlib-idikkat olanhusus', Mr. Graham Ful- ler'in, 'alafranga laik' Liman Burjuvazisi'nin, 'alaf- ranga laik' holdinglerinden yana değil; -alışılmışın aksine-Anadolu Burjuvazisi'nin 'Islâmcı'holding- lerinden yana çıkmasıdır. N'oluyoruz, dünya tersine mi döndü? 'Uysal' sermaye. tercih sebebi mi? Dönüp dolaşıyor, yanılmıyorsam iş, ülkemizde- ki 'oligarşikiktidarçekirdeği'n'\n ayrıcalıklı ko- numuna dayanıyor bu 'çekirdek' (Bürokrasi+Bur- ]uvav), iktidarda kim olursa olsun, Inönü Cum- huriyeti 'alafrangalığım' (neo/Tanzimatçılık) 'Atatürkçülük' diye 'pazarlamış'; son yanm yüz- yıllık geîişme sürecinde, bürokrasi destekli 'alafranga laik' holdinglerin Türk ekonomisine hâkim olmasını sağlamıştır iktidar değişir, 'çe- kirdek' değişmez! O kadar ki, 'Sistem' bile, 'Özelleştirme' ve Kü- reselleşme sürecinde, bu 'çekirdeği' bir türlü kı- ramıyor, 'malı hep onlar götürüyor'.: 'Prezidan' Özal'ın, 'evlatlığı' Çiller'in, durup durup vurgula- dıklan 'güç odaklan', nereleri sanıyorsunuz? 2a- ten Erbakan'ı ve Refahyol'u 'devreden çıkaran' da, onların baskısı! Hal böyle olunca, daha ge- niş bir islâm coğrafyasında daha ince hesap- lan olan VVashington; -Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde olduğu gibi-, daha yumuşak ve uy- sal Islâmî sermaye üzerine oynamayı, neden ter- cih etmesin? Yanm yüzyıldır, bütün iktidarlan, -ko- münizm bahanesiyle- Islâm'ın, ülkemizde başat kültür olması için zorlayan, o değil miydi? İ$te bu olmazl Hesaplayamadığı bir nokta yok mudur? Belki şu: kökü Kuva-yı Milliye'de olan 'Askeriye', Irti- caın üzerine giderse; Xema//sr'Cumhuriyet'in, la- ik demokratik ve ulusal 'değerlersistemini', koru- mak için gider; ne Türkiye 'dinsizliğe' yuvarlanır, ne de 'camilerin bombalanacağı'i>\r iç savaş çı- kar! Bunun ispatı tarihte yatmaktadır: 20'li yıl- lar, bilinmez kaç yüzyıllık 'müktesebatı', yerleşik ku- rumlan, kadroları ve sarsılmaz önyargılanyla irtica, Türkiye'ye egemen sanılıyordu; 'ulusal' Müdafaa- i Hukuk yönetimi, aynı laik ve demokratik 'tavn koymuştu'; -bunu Fuller de söylüyor- ne iç savaş çıktı, ne camiler bombalandı, ne de ülke bölündü; dıştahrikli biriki kıpırdanma, neticede, inkılâbın ra- dikaJleşmesineyolaçtı, hepsi bu! O koşullarda ol- mayan facialar1 , seçmenlerinin yüzde sekse- ni lâik, bugünün Türkiyesi'nde mi olacak? Beni rahatsz eden şey, başka! (rticaa, arkasın- daki sermayeye, müsamaha etmeyen 'Askeri- ye': irtikâp, irtişâ, rüşvet, sefahat ve türtü yol- suzluk içinde yüzen holdingleri, onlann arka- sındaki 'alafranga laik' sermayeyi, görmezden mi gelecek? Işte bu olmaz! http:// www. prizma.net tr/ AILHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog