Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 1998 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Sporculanmız Slovenya'da 2 altın kazandı Kürekte büyük başarı KEREM KAÇARLAR Kürekçiler, Slovenya'da 2 altın madalya kazandı. 18 yıl aradan sonra Uluslararası Bled Kürek Şampiyonası 'na ikinci kez ka- tılan Türk kürekçileri, yaklaşık 500 spor- cunun mücadele ettiği yanşlarda elde et- tikleri başannın mutluluğunu yaşıyorlar. Slovenya'nın Bled kentinde bu yıl 43.'sü düzenlenen şampiyonada hafif kiloda, ıki çiftede yanşan Murat Türker ve Okan Şenlik, rakiplerine üstünlük sağlayarak al- tın madalyanın sahibi oldular. Murat Tür- ker. aynca tek çiftede 2 gümüş madal>a, Okan Şenlik ise tek çiftede bronz madal- ya kazandılar. Gençlerde ise Kaan Özler ve Fuat Kalafat iki çifte tekne sınıfında elemeleri geçmelerine rağmen, finalde ise 5. 'liği elde ettiler. Şevki Gütaıez ve Atacan Savcı da yıldızlar grup binncisi olarak fı- nale çıktılar. Fakat burada dereceye gıre- mediler. Kürek Federasyonu Genel Sek- reteri Hüseyin Kiiçükbakar, 4-9 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Ottenshe- im kentinde yapılacak Dünya Şampiyona- sı öncesi, Bled turnuvasma kürekte dünya- nın önde gelen ülkelerinin katıldıklannı belirterek "Bu yarışlar. özelliklegençJerde düma şampiyonası provası niteliğini taşıdı. Bled'de İtalya, Sknenya, Hırvatistan, Avus- turya, Yugoslavya, Almanya \e Türki- ye1 den gelen sporcular mücadele ctti. Bu- rada aldığımız madalyalara Dünya Şampi- yonası'nda da devam edeceğjz" dedi. Kiiçükbakar ümitii Türk kürekçilerin gelecek için ümit ver- diğini de sözlenne ekleyen Küçükbakar, ''Kürekte Avrupa şampiyonası yoktur. O yüzden bu tip yanşmalar çok önemlidir. Dünya Şampiyonası ile OIimpi\atlar kü- rek dünyasının en önemli 2 yarışıdır. Diğer takımlar gibi biz de Düma Şamphonası'na katılacak ekibimizi burada belirledik. He- defımiz önce Düm a Şampiyonası. sonra da Olimpiyatlar" şeklinde konuştu. Kulüpler bonservis bedellerini federasyona bildirecek Basketbolciüer yarmı bekKyor Spor Servisi - Basketbol camı- ası yannı bekli- yor. Basketbol liglerinde yer alan kulüpler. sözleşme- leri sona eren oyuncular için isteyecekleri ücretleri 20 Ha- ziran 1998 mesai saati biti- mine kadar (yann akşam) belirleyerek Basketbol Fede- rasyonu"na bıldirecekler ve bir anlamda transfer dönemi de resmen başlayacak. Bas- ketbol transfer piyasasında gözler Fenerbahçeli yıldız İbrahim kuduayda olacak. Fenerbahçe"nın teklifinı ka- bul etmeyıp Tofaş'ın tnlyon- luk önerisıne prensipte evet diyen Ibrahim'ın. kulübüta- rafından belırlenecek bon- servis bedeli, büyük olasılık- la basketbol dünyasında yı- lın olayı olacak. Fenerbahçe Kulübü'nün 23 yaşındaki basketbolcü için 12 milyon dolar (yaklaşık 3 tnlyon) is- teyeceğı sızan bılgıler ara- sında. Ancak Tofaş'ın. tbra- him için vereceğı bonsen ıs ücretının lımiti ise 5 milyon dolar. Efes de açıklayacak Efes'ten aynlmayı düşü- nen kaptan Tamer' ın de bon- servis bedeli yann belli ola- cak. Beşiktaş ve Tofaş'ın lis- tesinde yer alan Tamer de karannı yarından sonra vere- cek. Sözleşmesi sürdüğü halde satış listesine konma- sı söz konusu olan Naumos- ki'nin de bonservıSi açıkla- nacak. Çocuklara spor olanağı Spor Servisi - Gençlık spor il müdürlügü tarafından organıze edılen ve bu yıl "*İ1 Spor Merkezleri" adını alan yaz spor okullan, yann Istan- bul'dakı 22 spor tesısınde baş- layacak. İl Spor Merkezle- ri "nın açılışı, Cezmı Or Atle- tizm Turnuvası öncesi Burhan Felek Spor JCompleksı'nde gerçekleşecek. tl Spor Mer- kezlen ıle ilgilı olarak bır ba- sın toplantısı düzenleyen Gençlik Spor Istanbul JJ.Mü- dürü Vedat Bayram. "6-18 yaş arasındaki genç kuşağa ücretsiz spor olanağı tatmo- ruz. Sadece malzeme ve ka- yıt parası karşılığı binlerce çocuk spor yapabilecek. Yüzmeden atlerizme. voley- boldan basketbola birçok branşta faaliyete geçeceğiz. Tüm çocuklan spor mer- kezlerine bekliyoruz" dedi. Basketbolcü Peker'e ödül SporServisi-2 yıldırgenç oyunculan basketbole teş- vik amacıyla yapılan Erkan lçsel Kupası'nın bu sezonki sahibi Kaya Peker. 1980 An- kara doğumlu olan Kaya, basketbole Karşıyaka takı- mında başladı. 6 yıldır Kar- şıyaka"da oynayan Kaya Pe- ker 2 sezondur A takımda oynama başansı gösteriyor. Süleymanoğlu finalde CHONGING (Cumhuriyet)-Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chongıng kentinde devam eden Dünya Kupası boks mü- sabakalannda, 67 kiloda Nurhan Sükvmanoğlu finale yük- seldi. Süleymanoğlu. birinci turda Taylandlı, ikinci turda Arjantinlı rakıbinı yendı. Süleymanoğlu, finalde pazargü- nü Kübalı rakıbıyle karşılaşacak. Avrupa Şampiyonu Ra- mazan Phaliani ise üstün götürdüğü karşılaşmada sakatla- nınca Özbek rakibıne yenilerek ilk turda elenmekten kur- tulamadı. Üçüncü Türk boksörü. artı 91 kiloda Sinan Şamil Sam ise ilk turda ABD'li rakibini yendi. tkincı turda Çinli raki- bine yenilen Sam. bronz madalva elde etti. Müsabakalara. Avrupa, Asya ve ABD kıtasını temsilen 2'şer. Okyanus- ya ve Afrika kıtasını temsilen de 1 takım katılıyor. tlçTürk boksörü. "Avrupa krtasım temsil ednrSiakım- dan birisini oluşturuyor. Müsabakalar, 21 Haziran Pazar günü yapılacak fınallerle sona erecek. LÜLEBURGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 357 E 1998 290 K. Davacı Osman Kurtçu larafından da\alı Aynur Kurtçu ale\hıne açılan boşanma davasımn vapılan açık yar- gılamalan sonunda. mahkememızce 30 4 1998 tanhınde 1997 357 esas. 1998 290 karar sayıli ılam ıle tarafla- nn boşanmalanna. peşın alınan harcın mahsubuna, davacı taraftndan yapılan 4 800 000 TL yargılama gıderı ve 1 450 000 TL teblıgat vs gıden toplam 6 260 000 TL yargılama gıdennın davalı Aynur Kurtçu'dan tahsılı ıle davacı Osman Kurlçuya ödenmesıne karar \enlmış. ancak Samsun ılı Terme ılçesı Ulucamı Sokak 2400de GünApt K. 2. No 38'de mukım Aynur Kurtçu adına adresı meçhul oldugundan. teblıgattaryapılamadığından ışbu ılam Aynur Kurtçu'ya teblığ yeruıe kaım olmak uzere ılan olunur 25 5 1998 Bastn 245~*2 FRANSA 98 - BULGARISTAN a-MRMIMY 'J JAPONYA - HIRVATİSTAM HOUJUIDA - (HJMEY KOtf 15.30 I&30 22.00 Yunanistan'a mfefllemeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Yunanistan'ın Güney Kıbns'ta inşa ettiği Baf Hava Üs- sü'ne4sa\aşuçağı indirmesine mi- silleme olarak KKTC'nin Geçitka- le Havaalanı'na 6 adet F-16 savaş uçağı gönderdi. Türkiye'nin almayı öngördüğü önlemier arasında Geçit- kale Havaalam'nın kalıcı, kapsamlı bir hava üssüne dönüştürülmesi de bulunuyor. Türkiye, Yunanistan'ın Güney Kıbns'taki son tutumunun "askeri Enosis" (Rumlarla bütünleş- me) amacı taşıdığını bildirdi. Yunanıstan ile Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin(GKRY) 1993'tenbuya- na sürdürdükleri ortak askeri doktrin. Kıbns'taki gerilimi tırmandırdı. Yuna- nistan Hava Ku\"vetleri'ne ait 4 adet F- 16 savaş uçağı ve 2 adet C-130 malze- me uçağinın 16 Haziran'da Baf Üs- sü'ne inmesı. Genelkurmay Başkanlı- ğı ve Dışişlen Bakanlığı'nın harekete geçmesine neden oldu. Ankara'da önceki gün yapılan yük- sek düzeylı toplantılann ardmdan, Yu- nanistan'ın Güney Kıbns'taki faaliyet- lerine aynen karşılık verilmesi benim- sendi. Başbakan Mesut Yılmaz'ın başkan- lıgındaki toplantıda, Genelkurmay yet- kilileri aynı gün Geçitkale'ye 12 savaş uçağının indirilmesini önerdiler. Alı- nan bilgiye göre Yılmaz, öneriye kar- şı çıkmadı, ancak rakam konusunda AB ile ilişkileri göz önünde bulundu- rarak daha dikkatli olunmasmı istedi. Bunun üzerine, Yunanistan'ın 4 savaş uçağına karşın adaya 6 F-16 savaş uça- ğının gönderilmesi kararlaştınldı. Uçaklann önceki gün adaya gitmesi planlanıyordu. ancak görüşmelerin uzaması nedeniyle operasyon dün ger- çekleştırildi. 6 adet F-16 savaş uçağı sa- bah saatlerinde KKTC'ye doğru hava- landı. Ankara yakınlanndaki Mürted Üssü'nden havalanan savaş uçaklan öğle saatlerinde Geçitkale Havaala- nı'na mdi. Bu uçaklardan 2 tanesi dün akşam saatlerinde Ankara'ya dönerken 4 F-16 geceyi KKTC'de geçirdi. Tür- kiye'nin alabileceği diğer önlemier ara- sında en önemlisi Geçitkale Havaala- m'nın kalıcı ve kapsamlı bir askeri üs olarak fonksiyonel hale getirilmesi. Ankara'da yapılan toplantılarda alı- nan kararlar. Dışişleri Bakanı İsmail Cem tarafından dün kamuoyuna açık- landı. Kararlar şu 5 unsurdan oluşuyor: 1-16 Haziran 1998 günü başlatılan bu son Yunan tahriki, Rum tarafınca GKRY ve Yunanistan arasındaki hu- kuk dışı 'ortak sa\unma pakh'nın ha- yata geçirilmesinin bir parçası diye ta- nımlanmış, Baf Hava Ûssü'nün hare- kât açısmdan v e verilecek görevleri ya- pabilme açısmdan hazırolduğunun ka- nıtlanması olarak belirnlmiştir. Bu ıfa- deler, yorum gerektirmeyecek kadar açıktır ve Yunan-Rum cephesinin tah- rik ve tehdit yönündeki tınnandırma- sının ikrandır. 2- Girişim, Türkiye tarafından dik- katle değerlendirilmiştir. Bu girişimin bölgeye. Türkiye'ye ve KKTC'ye kar- şı tehdit ve taşıdığı saldırgan nitelik. durumun bütün açıklığiyla dünya ka- muoyuna anlatıimasını ve önlem alm- masmı gerekli kılmıştır. Yunanistan ve GKRY. Türkiye'ye yönelik tahriklerini tırmandırmaktadır. Ağır saldın silahlannın yığılmasmı ve S-300 füzeleri projesini, şimdi Güney Kıbns'a Yunan savaş uçaklannın tatbi- kat dışmda ilk kez indirilmesı ve sürek- li bir konuşlanmanın ilk adımlan bü- tünlemektedir. Yunanistan'ın, 1993'ten ben uyguladığı hukuk dışı ortak aske- ri doktrinin, banşın temelini \e güven- cesini oluşturan hassas dengelennı bozmanın planlı çabası olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son gelişmeler, GKRY-Yunanıstan işbirliğinm artık sa- dece KKTC'yi değil. doğrudan doğru- ya Türkiye'yi tehdit ettiğinın açık ka- nıtı olmuştur. 3- Yunanistan'ın Güney Kıbns'taki saldın hazırlıklan. Yunanistan ve GKRY'nin birlikte uyguladığı askeri doktrin ve adada konuşlanmasına çalış- tıklan S-300 füzeleri ile birlikte değer- lendirildiğinde, söz konusu uçaklann ve hazırlığın Türkiye'ye güneyden yö- nelik olası bir tecavüzde. Güney Kıb- ns'ın bir sıçrama tahtası olacağının açıkgöstergesidir. Bubağlamda. S-300 füzelerinin bir sa\ıınma unsuru değil, Türkiye'ye yönelik olası bir saldın bü- tününün ve planının önemli bir parça- sı olduğu bütün açıklığıyla ortaya çık- maktadır. 4- Doğrudan doğruya Türkiye'nin güvenliğine yönelik bu saldın planla- ması ve hazırlığı karşısmda kendi top- rağını, KKTC'nin ve Doğu Akdeniz'in güvenliğini korumak amacıyla Türki- ye'nin her türlü önlemi alacağı açıktır. Kıbns'ta Yunan tarafının başlattığı bu tehlikeli tırmanışın yol açacağı tüm oluşumlar, doğrudan doğruya Yunanis- tan'ın sonımluluğu olacaktır. 5- Türkiye, kendi topraklannın, KKTC'nin ve Doğu Akdenız'in gü- venliğini sürdürmeye kararlıdır. Dışişleri Bakanlığı kaynaklanndan edinilen bilgiye göre Türkiye, Kıbns'ta yaşanan son olaylar konusunda NATO, AB ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri- ni bilgilendirdi. Türkiye ve Yunanistan dışında 3. garantör ülke olan lngilte- re'ye bugün bir nota verilmesinin plan- landığı öğrenildi. Ermeni lobisi Ingiltere'de • Baştarafi 1. Sayfada Kamarasfna getireceği belirtiliyor. Beyrut Erme- ni Patriği Birinci Aram'ın son zamanlarda birkaç kez Ingiltere'yi ziyaret ederek Canterbury Başpiskopo-- su'na tngiltere'nin, Fran- sa'nın izinden gıderek Er- meni soykınmını tanıma- sının Ingiliz halkının in- san haklanna bağlılığının bir kanıtı olacağını telkin ettiği verilen haberler ara- sında. Patrik AranVuı aynca taslağın Anglikan Kilise- si kaynaklı olmasının da ola> ın anlamına başka bir boyut katacağını söyledi- ği öğrenildi. Dört yüzün üzerinde üyesi bulunan tngiliz Lordlar Kamara- sı'nın 25 üyesi lngiliz Ki- lisesi'nin Anglikan pisko- poslan. Bunlardan birisi de Canterbury Başpisko- posu. Amerika'da yayım- İanan Ermeni Taşnak Par- tisi organı "Asbarez"e gö- re Canterbury Başpisko- posu George Carey'in da- vetini kabul ederek 5 Ha- ziran'da lngiltere'yegiden Beyrut Ermeni Patriği Aram, Londra Üniversite- si'nin Yakındoğu ve Afri- ka Araştırmalan Bölü- mü'nde yaptığı konuşma- da "Ortadoğu'dadininye- ri ve rolü"nden söz etti. Patrik Aram daha sonra üniversite yetkilileriyle görüştü. Lx>ndra Üniversi- tesi yetkililerinin bu gö- rüşmede Patrik Aram'dan üniversitede bir Ermeni kürsüsü açılması konu- sunda görüşünü istedikle- ri belirtildi. Patrik Aram, tngiliz Ki- lisesı'nin dıni merkezi Lambeth Sarayı'nda bir dini törene katıldı. Tören- de vaaz veren Canterbury Başpiskoposu. Ermeni soykınmında ölenleri say- gıyla andıktan sonra Bey- rut Ermeni Kilisesi'yle ln- giliz Kilisesi arasındaki ilişkilerin sıkılaştınlması dileğini dile getirdi. Cumhuriyet kitaplan • Baştarafi I. Sayfada Her cuma gazete ile birlikte kitap ar- mağan etmektedir. Böylece geçen hafta 50. kıtabını armağan etmiş oldu okuvoı- cusuna. Her biri birer kaynak niteliğınde ve özenle seçilmiş bu yapıtlar, insanın ufkunu açan ve aydınlatan değerli eser- lerdir. Toplumun çıkannı kişisel çıkar- iardan önde gözeten düşün adamlannın birer el kitabı nıteliğindedir, Cumhuri- yet'in armağanı bu eserler. Uygarlığa gi- den yolun birer göstergesi olan bu kitap- larla Cumhuriyet. Türk toplurrranu bilgi- lendirmeye çalışıyor. Bir toplumun bilgi- lendırilmesı bazı gazetelenn yaptığı gibı tencere, tabak, çatal, kaşık ve deterjan dağıtmakla olası değildır. Cumhuriyet ise bilgi toplumu olmanın gereğini ve çağ- daşlaşmanın savaşımını veriyor. Çünkü, Türk toplumunu uygarlığa götürecek bir başka yol yoktur da ondan... # İTİ' Vakf'ı Turızm Eğıtım Bölümü Yö- neticisi Bosch, eski ırınlarınızı 8 milyo BOSCHMıni rnodeller kampanya dışıdır. KARLIOVA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1 EsasNo.: 1992 88 Davacı Lütfu tnce \s. tarafindan davalılar Hanım Güzel. Fatma Türkan. Tevrat Türkan. Samıha Aldoğdu ve Safiye Türkan aley- hine mahkememızde açılıp görülmekte olan tespite ıtıraz davasımn verilen ara karan gereğınce: Tüm aramalara ragmen kendilerine teblıgat yapılması mümkün olmayan ve aşagida adreslerı yazılı olan davalı Tevrat Türkan mırasçılannın 30 7 1998 günü saat 09.10'da mahkemede hazır olmalan gerektıgi veya kendilerinı vekılle temsil ettirmelen \ eyahut mazeret bıldirmeleri gerektiğı. be- lirtılen hususlara uymadıklan takdırde davanın yokluklannda devamla karara bağlanacağı hususu teblıg yerine geçmek üzere ılan olu- nur 18.5.1998 DAVALILAR 1- Alı Türkmen. Kargapazar köyü-KARLIOVA 2- Nıgar Türkmen. aynı yerden 3-Gülpen Turkmen. aynı yerden 4- Sakine Türkmen. aynı yerden 5- Gülnaz Türkmen, aynı yerden 6- Fatma Türkmen. Mahmut kızı asnı yerden Basın- 24970 G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Hafta başından beri fırsat buldukça, TBMM sa- lonunun yenilenmesi sırasında yapılan işlemleri araştırma komisyonunun hazırladığı raporu okuyo- rum. 197 sayfalık raportam bir hırsıziye roman... Gülüyorsunuz, üzülüyorsunuz, kahroluyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz, "Bu kadarolamaz" deyip sa- tırları tarta tarta okuyorsunuz, "Yanlış mı anladım" diye düşünüp paragrafın başına dönüyorsunuz... Bütün duygulardan bulgular, 32 kısım tekmili bir- den... Önce, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Ka- lemli'nin en önemli suçunu aktaralım: Yeniden Meclis Başkanı seçilememek. Eğer seçilseydi olup-bitenlerin bu kadar açığa çıkması zordu. Ülkemizde gelenek bu, iktidarda da- ra düşülmüyor. DSP Izmir Milletvekili Ahmet Piriştina başkan- lığındaki komisyonun hazırladığı rapor, kamu yöne- timi bölümlerinde ders konusu olsa yeridir. Konu çok ışlendi. Ancak görünüm bütünlüğü açı- smdan yapılanları özetleyelim: - İlk adım 19 Ekim 1994'te atıldı. Proje belirlen- mesi için pazarlık yöntemi uygulandı. Mimariar Odası buna itiraz etti. Yani, yasanın dışına çıkma gi- rişimi daha işin başında başladı. - 22 Aralık 1994'te proje yarışması açıldı. 22 Ha- ziran 1995'te yanşmayı llhami Ural'ın kazandığı açıklandı. - Mustafa Kalemli'nin TBMM Başkanlığı'na se- çilmesinin ardından işlemler hızlandı. 20 Haziran 1996'da 16 sayıli divan karanyla projenin maliyet ar- tı kâr yöntemiyle Emlak Konut'a verilmesi kararlaş- tınldı. Işte her şey bu anda başladı. Meclis, ihaleyi her şeyiyle Emlak Konut'a devrediyordu. Emlak Ko- nut kime ne iş yaptınrsa yaptıracak, parasını anın- da alacaktı. - 26 Temmuz 1996'da sözleşme imzalandı. -11 Ekim 1996'da ihaleMesa-Nurol'averildi. 14 Ekim'de de salon firmaya teslim edildi. Şimdi rapo- ra gelelim. 58. sayfasında TBMM Işletme ve Yapım Müdürü Erdal Yüksel'in 26.3.1998'de komisyona verdiği ifade var. Bu ifadeden alıntılar: "Emlak Konut'un ihaleyi yaptıktan sonra Mesa- Nurol ile yaptığı sözleşmeyi incelerken fiyatlar ko- nusunda şaşkınlığa uğradık. Fiyatlan incelediği- mizde, Bayındıriık Bakanlığı'nca tanımlanmış olan imalatlara dair teklif bedellehnin 10 kat, 20kat, 30 kat, hatta 38 kat arttınlmış olduğunu gördük..." Kalemli'nin raporun 46. sayfasından başlayan ifadesi de aynca ilginç! Salonun ınşası o kadar sıkı denetleniyormuş ki. Bakın Kalemli ne diyor: "Kontrollük görevi dört yerde yapılıyordu. Bun- lar, Emlak Konut ve Emlak Konut'un tuttuğu mü- şavirfirmalar, TBMM ve TBMM'nin tuttuğu müşa- vir firmalar, Teknik Daire ve proje müellifiydi." Bir ihalenin 10-20 kat fazlasına bağlanması an- cak bu kadar sıkı kontrolle gerçekleşebilirdi. Rapordan yaptığımız çalıntılar... affedersiniz alın- tılar, Yemlak Konut'un... hay dilimi, çok affedersi- niz Emlak Konut'un, Yasa-Defol'la... hay aksi, ney- di bu firmanın adı, hah Mesa-Nurol'la yaptığı işle- rin ne kadar renkli olduğunu gösteriyor. Sana dar gelmeyecek koltuğu... Rapor uzun, sütun kısa. Değertendirme ve Sonuç bölümünden bir tümce aktarıp bugüne gelelim: "Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlan, proje müel- lifi keşif özetinde belirtilen birim fiyatlar, fatura fi- yatlan, taşeronlann uygulama fiyatlan vesözleşme- leri, yüklenici firma fiyatlanyla karşılaştırılması so- nucu, iki katla 50 kat arasında değişen gerçek dı- şı fiyatlar görülmüştür." Meclis'te yaşananların özeti budur. Bugün hiçbir sorumlu böyle bir genel kurul salo- nunu açan kişi olmak istemiyor. Belki de sonunda, Imelda Marcos u davet edecekler. DYP karşılar, ANAP uğurtar. Salon inşası başladığında 450 kişiye göre plan- lanmıştı. 1995'te 550'ye çıkınca koltuklar sıkıştın- larak konabildi. Eğer Meclis olayının sorumluları için gerekli işlem yapılmazsa, bir çift sözümüz var: "Sana dar gelmeyecek koltuğu kimler yapsın, devlet çınan içinde kocaman bir matkapsın." Artık o ünlü sözü de değiştiririz: Yürüt ya kulum! Atina Bafta ısrarlı MURAT İLEM ATtNA/LEFKOŞA-Yu nanistan Dışişleri Bakanı TeodorosPangalos, Türk sa- vaş uçaklannın KKTC'deki Geçitkale Askeri Havaala- nı'na inişinin yasadışı bir hareket olduğunu öne sür- dü. Yunanistan'ın asken uçuşlannın önümüzdeki ay- larda da devam edeceği öğ- renildi. Pangalos, Başbakan Me- sut Yılmaz'ın. Türk savaş uçaklannı KKTC'ye gön- dermek gibi birhakİcı olma- dığı iddiasında da bulundu. Türkiye'nin zaten yasadışı bir biçimde KKTC'ye silah yığdığını iddiaeden Panga- los, Birleşmiş Milletler ka- rarlan ve uluslararası huku- ka aykın bu hareket nede- niyle Türkiye'ye silah sağ- layan ülkelerin de sorumlu- luğu olduğu iddiasında bu- lundu. Yunanistan Hükü- met Sözcüsü Dimitri Rep- pas ise Türk uçaklannın KKTC'ye inişi ile ilgili ge- lişmeleri. Kıbns Rum Yö- netimi'nin izlediğini söyle- di. Reppas. "Uluslararası topluma, bu vesüevle Türki- ye'nin. bunalımın gideril- mesine yardımcı olmadığt- m bir kez daha hatırlaûvo- nız. Türkive bu politikasıy- la çıkmaza sünikleni>or ve sorumiuluğunu da üstlen- mesi gerekir" dedi. Reppas, Kıbns'ta tek ya- sal hükümet bulunduğunu da öne sürdü. Yunan savaş uçaklannın Kıbns Rum ke- simıne inişinin farklı oldu- ğunu da öne süren Reppas, bu operasyonun iki ülke arasındaki ortak savunma doktrini çerçevesinde ger- çekleştirildiğini söyledi. Bu arada Kıbns Rum ke- sımınin haber ajansı CNA da, Rum yönetimi hüküme- tinin, Türk F-l 6 uçaklannın Geçitkale'ye inişini kınadı- ğını duyurdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog