Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

19HAZİRAN1998CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOM 11 19 yıl önce başbakan iken TÜSÎAD tarafından ilan bombardımanına tutulmuştu ÜEcevit TÜSİAD'la banştiEkonomi Senisi - Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit ve Türk Sa- nayiciJeri ve fşadamlan Deme|ı (TÜSlAD) arasındaki 19 yıllık küskünlük sona erdi. 1979 yılında gazetelere verdikleri "Yoksulhığu paylaşmak mı. bolluğu sağlamak mı?"\ "Refahın ve hürriyetierin düşmanı: Enflasvon" başlıİdı üan- lar yoluyla yaptıklan ağır eleştiri- lerle o dönemde başbakan olan Ecevit'in 1980yılındaki istifasına katkıda bulunan TÜSİAD'la Bü- lent Ecevit arasındaki gergınlik so- na erdi. Ece\ it, 18 yıl önce bir konuşma- sında "Halk sahaya iınneU" sözle- rinin yanlış anlaşıİdığını belirterek. "Bugün o sözlerimizin doğruluğu- nu görijjoruz. Clke sorunlan sade- ce siyasetçinin değil halkın. işadam- Ecevit TÜSİAD'ın toplantısında, toplumda büyük değişiklikler olduğunu söyledi. (UĞUR GÜNYÜZ) lanıun da sorunu" dıye konuştu. da işadamının yanı sıra Ecevit de Işadamı Sakıp Sabancı da. "Dünya davetli olarak katıldı. Ecevit, yakın bir gelecekte Tür- kiye'nin AB üyefiğinin kolay kolay gerçekleşemeyeceğini belirterek, u Bize düşen asla vazgecmevip, üye- lik hakkınuzı Avrupalılara gerekti- değişti, biz değiştik. TÜSİADdeğiş- ti ve Ecevit de değişti" dıye konuş- tu. TÜSİAD'ın dünkü Yüksek İsti- şare Konseyi toplantısına çok sayı- ğinde haürlatmak, ama kısa sürede gerçekleşemeyeceğini de icimizesin- dirmektir" dedi. Ecevit, Türkı- ye'nin Yunanistan ile ilişkilerine Batılılann gölge etmemesini istedi. Toplantıya eşi ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit ATM fanelerî yine işbaşında ATM'lerdeki müşteri hizmetleri telefon- ları son zamanlarda dolandırıcılann işine yanyor. Kartı ATM'ye kaptınnca bankadan yardım almak için telaşla sarıldığımız müşteri hizmetleri telefonları ATM farele- rınin de işini kolaylaştırabıIiyor. Parasını çalmaya çalıştıkları kişinin şif- resini öğrenmek için çeşitli yöntemlerge- liştiren dolandırıcılann, telefon bulunan ATM'lerde seçeneği daha fazla. "ATM'nin bozulduğunu bankaya ha- ber verin isterseniz. Cep telefonumu kul- lanabilirsiniz" sözleriyle gelen yardım tek- lifıni çaresizlikten kabul edenler, dolandı- rıcının şifreyi öğrenmek için kurduğu tu- zağa düşüyor. Cep telefonunu kullandı- rarak yardım etmeye çalışır gibi görünen dolandırıcı sonunda başarıya ulaşıyor. Okurumuz Yaşar Altıparmak'ın Yapı Kredi Bankası'nın Tele 24'ünde para çek- meye çalışırken başına gelenler pek fark- lı değil. Altıparmak, ATM'de kafan kartını alamayınca bankadan yardım istemeyi düşündüğünü belirtiyor. telefonun da bo- zuk olduğunu gören Altıparmak, orada bekleyen birisinin "Cep telefonumu kul- lanabilirsiniz", diyerek yardımcı olmaya çalıştığını söylüyor. Cep telefonuyla Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetlerinin nu- marasını çevirdiğini söyleyen Altıparmak, kendisine banka numarası ve şifresini so- ran görevlinin "Şu anda bir şey yapamı- yoruz, yann aynı şubeye gelin" şeklinde yanıt verdiğini belirtiyor. Altıparmak, bir gün sonra banka şubesine başvurduğun- da kartı kullanıma kapatılıyor. Ancak, iş iş- ten geçmiş oluyor. Çünkü Altıparmak'ın hesabındaki bütün parası çekilmişti. Altıparmak, "Şifrenizi kimseye söyle- meyin" uyarılanna karşın banka görevlisi sandığı kişiye şifresini söylemişti. Bu gi- bi durumlarda, şunun unutulmaması ge- rekiyor: Hangi bankanın görevlisi olursa olsun kimsenin şifreyi sormaya hakkı ol- madığı gibi, kartın kullanıma kapatılması için şifreyi bilmesi gerekli değil. Şifrenizi söylemeyin Bugüne kadar duyduğumuz olaylarda, ATM mağdurunun ulaşmasını sağlamak için cep telefonunu teklif eden dolandın- cı, banka yerine başka bir numara araya- rak işbirliği içinde olduğu kişiye şifreyi sorduruyordu. Ancak AJtıparmak "Numa- rayı ben çevirdim. Çevirdiğim numarayı biliyorum" diyor. Bu noktada tekrar ulaş- tığırnız Yapı Kredi Bankası yetkilileri, te- lefon kayıtlarında görüşmenin görülmedi- ğini belirtirken, bankanın müşteri hizmet- leri numarasının yönlendirilmesinin ya da hatta girilmesinin mümkün olmadığını söylediler. Kart almak için başvurduğumuz banka- larda, doldurduğumuz formlarda yer alan 1856-1997 Odamız üyesi, eski Disiplin Kurulu Başkanımız, demokrat insan, meslek mücadelemizin onurlu ismi ERHANZAFER AKGÜÇ'ün aramızdan zamansız ayrılışının 1. yılında biıiikte olmak istiyoruz. Yokluğunu her an içimizde hissediyoruz. Ölümüniin birinci yılı dolayısıvla 19 HazirarTda (bugün) 13.00'te GAZİOSMANPAŞA / Kartaltepe'de mezarı başında anılacaktır. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Cumhuriyet 1 O7.4 ALANYA1. İCRA \[ÜDCRLÜĞÜ'NDEVIGAITÜMENKUL&N;AÇK ARTTIRMAİLANI DosvaNo 1997 89 TaJ Saıılmasııu karanenlen gaynmenkutün cınsı. kıymeıı. adedı, evsafı Alanya. MahmutlarK.öyü. Buladancık mevluındc kam, ta- praıun 17 0 H1 c pafta. 38 7 3 pâreelınde kaynlı 2042 96 m2 nuktartı taşınmazda borçlunun A blokta 15 2030 area paylı Dno'luve 36 2030 arsa payjî 14 no'lu hağımsjz meskenlen olduğu laçu kaydında gözülcmekte olup. parei rçemınde bir blofaın temeiı aüla- rak bodnmı kat ıle zenun kaı karkası vapılnuş. tuglası önjlmû^tûı. bu blok uışaatı parelın dofu kısmındadır, bu blokun borçhıya an bagımsız bölümlenn bulundugu bına oldugu bellı olmavıp. su anda bu \erde başka blok mşaatı voktur. bu sebeple tapu kaydında boryluva aıt oidugu gözüken 13 \e 14 no'lu bağımsız bölümlenn arsa paylan uzennden taşıdıklan de^ertespıt edıiebılmıştır 1) Borçluya an 13 no lu 15 2030 arsa paylı bağımsız bölüm 90 5"6 302 TL muhammen bedtl üzennden satılacaktır Sitış sMf: 10.00-10.10,2) Borçluva ail .W20JO i n a pa\lı 14 no'lu meıken 2I7J83.125.- TL. murıammen bedcl üzmndcn Mtılıcakhr. Satij saari: 10.15-10^5. SaHjşarrtan: 1- Satış 28 "• 1998 gûnû saal 10 00'dan 10 25e kadar Manva Belednesı Mezat Salonunda a^ık artıırma suren>le >apılacak Bu artıırmada tahmın edılen kıymeün yuzde 75'mı ^e ruçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmu- unu ı e saıış masratlannı ge^raek sartı ıle ıhale olumır Bcv le bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttırarun taahhüdu bakı kalmak şar- tıyla " S 1998 gûnü aynı yerde ve aynı saarte ıkma arttınmv'a çıkanlacaktır Bu araırmada da bu mılaar eldc edıfememışse ga>tı- menkul en çok aıttıranın taahhüdu saklı kalmak ûzere arttuma ıtanında göstenlen müddei sonunda en çok arttırana ıhale edılecek- ttr Şu kadar kı amırma bedelının malın tanmın edılen kıyrnetının yuzde 40"ını bulması \ e ^alış ıste\ enın alacağına rüchanı olan ala- caklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çe\ırme ve paylaştırmâ masraılaruıı geçmesı lazımdır. Böyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa sans talebı düşecekîır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. lahmın edılen kıymetıjj yuzde 20'sı nıspetıode pey ak- çesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazırndır Saııs, peşın para ıledır. ahcı ıstedığmde 20 gû- nü geçmcmek üzere mehıl venlebıllr Tellalıye resmı. ıhale pulu. tapu han; ve masraflan alıcıya aıttır Bırıkmı» vergıler satıs bede- Imden ödenır 3- Ipotek sahıbı aiacaklılaria dıger ılgılılenn (•) bu gaynmenkul üzenodekj hakiannı. hususıyle faız ve masrafa daır oîan ıddıalannı dayana&ı belaelen ıle on be5 gûn ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Mcsi lakdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt ol- madıkça paylaşmadan hanç bırakıiacakiardır 4- fhaleye katıhp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretı>le ıhalenın feshıne sc- bep olan nım aiıcılar \e kefülen. teküf ertıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındab farktan ve dıger zararlaraan le aynca temerrût faızmden muteseKılen mesul olacaklardır thale farkî \e temerrul fam aynca hukme haceı kaimaksıan daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. \-arsa öncelıkle temmat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ılan tanhındcn ıtıbaren herkesın görtbılmesı ıçm daırede açık olup masrafi lenldıjı lakdırde ısteyen ahcıyj bir omegı goodenlebılır 6- Satjşa ısurak edenlenn sartnanw)i gormû^ ve mûo- derecatını kabuJ etmış sajılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenienn 199* 1 89 Tal savılı dosya numarası>la muduriügümüze bas- vnmulan ılan olunur 22 5 1998 ("ı Ihşhkr tabınne ıral'ak hakkı sahıplen de dahıldır Basırı 25053 TEL- (O 312) 512 OS OS maddeler, sonradan sorun yaşandığında sözleşme hükmü yerine geçiyor. Tüketici dernekleri, bankalar tarafından tek taraflı olarak hazırianan ve bankaya herhangi bir sorumluluk yüklemeyen söz konusu formların, artık tüketiciyi de dü- şünen sözleşmeler haline getirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Son yıllarda daha sık yaşanmaya baş- layan dolandırılma olaylarının artmaması için çeşitli güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Canı yanan kişilerin sayısmın artması, hemen hemen her yerde "Şifreyi kimseye söylemeyin" yönündeki uyanların yeterli gelmediğini gösteriyor. Konuyla ilgili o- larak aradığımız Bankalar Birliği yetkilileri, bankanın harhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını ve hizmetten yarar- lanan kişilerin hak talep edemeyeceğini söylediler. Yapılan sözleşme gereğince de bankanın herhangi bir şekilde mağ- duriyet giderme /rorunluluğu olmadığını eklediler. ile birlikte katılan Ecevit, Türki- ye'de demokrasinin gerçek anlam- da uygulanması için herkesin siya- sete katılması gerektiğini söyledi. TÜSİAD'ın araştırmalan ile bu iş- levini yerine getirdiğini belirten Ecevit, şöyle devam etti: "Toplu- mumuzda büyük değişiklikler gö- rüyoruz. Ülke sorunlan sadece siya- setçiler tarafından değiL her kesim tarafından konuşuluyor. Sosyal adalet terimi iş çevrelerinin gözün- de tabuydu. Şimdi onlar da açıkça konuşuyoriar. İş çevrekri de solsuz adaletolmazdiyorlar." Uzlaşmanın demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyen Ecevit, hükü- metin çalışmalan hakkında da bil- gi verdi. Vergi Yasası'nın ay sonu- na kadar çıkanlmasmı umut ettık- lerini belirtti. Sabancı da TÜSf- AD'ın sıyasetçilerle dıyaloğu sağ- lam tutma konusunda kritik bir dö- nemde olduğunu vurgulayarak, "Düma değişiyor, biz değiştik, TÜ- SİADdegjşti veEcevitdedeğişiyor" diye konuştu. Dış politikaya düzenleme TÜSİAD Yüksek Istışare Kon- seyi Başkanı Bülent Eczacıbaşı, si- yasetçileri suçlamakla bir yere va- nlamayacağmı belirterek. "Siyaset- çileri bırakalım, sisteme bakalun. Gece gündüz siyasi sistemimizi tar- bşmabyız' 1 dedi. Türkiye-AB ilişki- lerinın önemli bir zemin kaybına uğradığını belirten Eczacıbaşı. bu gelişmenin asıl sorumlusunun Tür- kiye olmadığını söyledi ve "Avru- pa, Türidw'ye karşı ibret verici bir bağnazlık sergilemeve devam edi- yor" diye konuştu. Türkiye ile Kıbns \e Yunanistan ilişkilerine de değinen Eczacıbaşı. "Kesinlikk bu iki konuda kötüyegi- dişin asıl sonımluluğu. karşı tarafa aittir. İşte şimdi Kıbns'ta. Vunanis- tan'ın sonımluluğu vardır. karşı ta- rafa aittir. İşte şimdi Kıbns'ta, Yu- nanistan'ın yeni bir tahriki ile kar- şı karşıyayız" dedi. TÜSIA'D Yönetim Kurulu Baş- kan ı IMuharrem Kayhan da, eko- nominin kaderinin, siyasetin kade- rine bağlandığını belirterek. bir hü- kümetın gıdıp başka bir hükümetin gelmesiyle siyasi istıkrann sağia- namayacağını bildirdi. ÇİFTÇt DOSTU SADULLAH USlMt Süt Üreticisine Prim Darbesi Hayvancılığı desteklemek amacı ile 1995 yılından bu yana, süte kilo başına 3 bin lira prim veriliyordu. Hükümet geçen gün 3 bin liralık primı 5 bın liraya çıkardı. Tanm Bakanı Mustafa Taşar da sanki çok müthiş bir iş yapılmış gibi, prımin 5 bin liraya çıkanlışmı her gittiği yerde bal- landıra ballandıra anlatmaya başladı. Halbuki, 1995 yılında üretici 1 kilo sü- tü 12 bin liraya satarken aldığı prim 3 bin lıraydı. 3 bin lira da, 1 kilo süt bedelinin dörtte biriydi. Şimdi üretici sütünü 75 ile 80 bin lira arasında satıyor. Verilecek prim ise sadece 5 bin lira. Bir kilo süt bedeli- nin 16'dabiri... Hükümet bu kadarcık bir zamla üreti- cinin gözünü boyamaya çalışıyor. Ancak, üreticiler bugüne kadar o kadar çok kan- dınldı kı, artık söze değil, öze bakıyor... Ni- tekim, Tanm Bakanı Mustafa Taşar'ın süsleyip püslemesıne rağmen, tanm ke- simi prime yapılan 2 bin liralık zammı ye- terli bulmadı... Hatta, dalga geçenler ol- du. Çünkü, hayyan üreticilerinın beklen- tisi süt desteğinin en azından 20 bin lira- ya çıkanlmasıydı. Eğer, prim 20 bin lira- ya çıkanlmış olsaydı eski dengeler bir öl- çüde yerine oturtulmuş olacaktı. SEK, Et-Balık Kurumu ve Yem Sanayii gibi KlT'ler özel sektöre haraç-mezat sa- tıldıktan sonra süt ve et pıyasalannda re- kabet ortamı kalmadı. Böylece, piyasa- ya tamamen egemen olan özel sektör de süt fiyatlan ile ıstedığı gibi oynadı. Biri dı- ğerınden bir kuruş fazla vermedi... Ömeğin, beş veya altı ay öncesine ka- dar süt alım fiyatlan 95 bın lira civannday- dı. Bu arada bakım masraflan artmış, yem fiyatlan da 35 bin ile 40 bin liralar- dan 60 bin liraya fırlamıştı. Aynca peynir, tereyağı, süt ve yoğurt fiyatlan da market ve bakkallarda iki ve üç kat birden yük- selmiştı. Enflasyonun yüzde 100'e ulaş- tığı böylesine bir dönemde özel sektör üreticiden afdığı sütün fiyatını 95 bın lira- dan 80 bin liraya düşürdü. Hatta, bazı bökjelerde fiyatlar 60 ile 65 bin liraya ka- dar çekildı... Özel sektörün rekabeti or- tadan kaldıran bu tutumu, hem yasaları- mıza hem de ticaret anlayışına aykınydı. Hükümet haksızlığa karşı ılgisiz kaldı. Üretici ve üretici birliklerinin gösterdikte- ri tepkiler de sonuç vermedi. Devlet ve hükümet yetkilenmiz, hatta büyük holding patronlan lafa gelince "Ba- tılı ülkelere benzememiz" gerektiğini ile- ri sürerter. Ama, iş uygulamaya veya pa- ra kazanrraya gelince, ne Batılı ülkeler- dekı uyaulamalara ne de insan nakiarına savaı kalır. Sütü üreticiden ucuza alma- nın ve tüketiciye pahalı satmanın bütün koşullan yaratılır... Batıhlajma^ep lafta kahyor Batılı ülketerin hepsinde hayvancılığa büyük destekler vardır. Ete, süte nerede ise maliyetı kadar prim verilir. Zira prim sıstemı herr1 ekonomiyi canlandınr, hem de sosyal yaptyı güçlendirir. Üretici des- teklendiği ıÇ|n Pa r a kazanır. Tüketici, fi- yatlar anormal yükselmeyeceği için ete ve süte gereğinden fazla para ödemez. Devlet de alım ve satımlar belgelenece- ği için prim olarak ödeyeceğının belki de beş katını vergı olarak geri alır... Bu ne- denle Batılı ülkelerin halkı, Türkiye'de ol- duğu gibi tanm ve hayvancılığa yapılacak desteklere karşı çıkmaz... Bu desteklerin mutlaka kendisine yansıyacağmı çok iyi bılir... Batılı ülkelerin hiçbırinde bugüne kadar devlet ve hükümet başkanları SEK, Et- Balık Kurumu ve Yem Sanayii gibi KlT'le- ri ve Tariş, Antbiriık, Çukobiriik, Fiskobir- lik, Trakyabırlik, Karadenizbirlik gibi tanm satış kooperatiflerini "kara delik" ilan et- memişlerdir. Hiçbin, bu kuruluşlan özel- leştırme bahanesi ile haraç mezat sattır- mamıştır. Çünkü Batılı ülkelerdeki lıder- ler halkı özel sektöre karşı korumasız bı- rakmanın ilkellik olduğunu bılırler... Türkiye'de ise üretıcileri ve tüketicılen sömürüye karşı koruyan kuruluşlar özel sektöre armağan edilir gıbı satıldı. Sonuçta, hayvan üreticilerinın çoğu battı... Hayvancılıkçıkmazagirdi... Tüke- ticilerde et ve süt ürünlerini pahalı yeme- ye başladı. Eğer ciddi önlemler alınmaz- sa, kısa bir süre sonra etin kilosu belki 5 miiyon liraya, sütün kilosu da 400 veya 500 bin liraya çıkacak...Hükümet kurul- duğundan beri tanmı ve hayvancılığı kur- taracağını ilan ediyor Bir yıldan beri de, hayvan üreticilerine 40 trilyon lira düşük faizli kredi dağıtıla- cağı açıklanıyor... Lafa ve vaatlere gelin- ce bıni bir para... Prim konusunda bek- lenen olmadı... Dağ fare doğurdu. Geç- miş yıllarda süt fiyatlannın dörtte biri ka- dar olao süt primi, 16'da bıre düşürül- dü... Bu gıdişle ya yiyecek et, ıçecek süt bulamayacağız ya da başka ülkelerin çürük çank, hastalıklı etlerine muhtaç o- lacağız... Okurlarımızın dikkatine! Sadullah Usumi'nın 'Ç/ftçı Dostu' köşesi, artık çarşamba ve cuma günleri bu köşede yayımlanacaktır. Bu yeni düzenlemeden ötürü çarşamba günü bu kösede yayımlanan Izzettin Önder'in 'Bence' köşesi salı günleri yan sayfamızda, Oztin Akgüç'ün cuma günü bu köşede yayımlanan 'Yorum' köşesi ise yine aynı gün diğer sayfamızda yer alacaktır. ECumhuriyet kitap kulübü Taksirn Sergi Salonu HAZİRAN AYl ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİLİ İMZA GÜNÜ 79 Haziran Cuma Saat-17.00-19 00 ATİLLA ATALAY Kitaplannı imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksım Te(:252 38 81/82 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYl ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLI ATÜRKÜLER YOUADIM SANA S6z, Mûzık ve dûzenleme ADNAN ERGIl ENGEREK DÜNYA Sözn Mûzık BANUKIKBAĞ (AçU grev.rde düfen canlan) SEVDA SEVDA ÜSTÛNE S6Z w Uüzlt BANU KMBAĞ GEL SürPtHSUlTANABOAl Mûzık BANUmBAĞ YUNUS MİSAÜ io/ ve Mûzık ALAA TTIH İK GÜLÜŞÜN KAUR BENDE Sıır AHMET TELU - Mûzık: SBLDA BAöCAN ÇALIN DAVULLARI Ste ve Mûzık-ANOMM ISelanık Tûdcûsü) KARAHİSAR KAUSİ SÖZ ve Uûztk. ANONIM (Afyon Tirküsû} DAĞLAR 0y) S6z ve Mûzık. ANOMM OĞUL S6z ve Mûzık MUSTAFA A TKJ (Oğullmm kaybeden matan) HACIAIİOBASI Söz ve Mûztk- ANONİM fSarksb Türkûsü) HELEYAR (Habyl SözveMûzikANONİM CPJS MfldOR ÖZOÜN MÜZİK YAPIM BASINVEHAUOAİÜŞKİIER,MENAJERÜKVEORGANİZASYOK Tell 0,212 • 527 6 1 1 2 21 Hazıran PazarSaat:17.00-19 00 METIN GUR Son kitabı "Şeriat ve Refah" ile dığer yapıtlarını imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. HOTELCLUBEN Tûritbûküsakmlıgınde. TÜRKBÜKÜ-BODRUM Bodrum'unhareketbv'aşantjsına 20dakikauzaklıkta; Haziran'da ucuz tatıl ımkânı; yüzme havıızu, çocuk havuzu; Duşlu. tuvaletlı. sıcak sulu ve kJımalı odalar; Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe: 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 indirimli Yarım pansiyon 3.500.000 TL. (1 kisi) Rezervasvon (0252) 377 50 73 Faks: (0252) 377 50 80 Tatil ve Seminer organizasyonlannız için en yakın AKCAKOOA - ÎOLU eviniz Karadenize sıfir konumda Kapalı ve Açık Yüzme Havuza- Manzaraya hakim Sauna, Jakuzi ve Fitness Center- Bilardo, Masa Tenisi ve Oyur, salonlan, Toplantı Salonlan; Tüm odalarda TV, Minibar, Saç kunıtma.. Her hafta sonu Restauranı ve Taşbar'da Canlı müzik.. Cuma-Pazar2 ı_ 1 Hafta 7 ge<_-e 20.000.000 56.OOO.OOQ Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tei:252 38 8V82 YANKI KOLEJÎ E-5 yanyolu Şükrübey Durağı AVCILAR - İSTANBUL Tel: 676 47 I7(7hat) Faks: 676 47 24 ÖZEL ÖDÜL - YANKI ÎLKÖĞRETÎM OKULU ANASINIFIÜCRET DUYURUSU 1998- 1999 Öğretim yılı ANASINIFI aylık ücretı 58.750.000 TL+KDV'dir Seni kaybedeli bir yıl oldu. Özlemin ve hasretin hiç bitmedi. Tüm sevenlerin adına oğluıı EROLERCAN BAKIRKÖY ÖZEL TAŞ İLKÖĞRETİM OKULU 1998/1999 ÖĞRETİM YILI SINIFI ÖĞRENCİ Ana Sınıfı EğitımveÖgretimÜcreti : \y |l k 0 |arak • 89 375.OOO+KDV Vylık Olarak 30 000.00O-KDVYemek ve Kahvaltı Vatanseverler, insanlar, doğaseverler, toprak erozyonu size sevebüeceğiniz hiçbir şey bırakmıyor. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel: (0.212) 281 10 27 / 268 09 85 Tatile çıkmadan kalbinizi kontrol ettirin. TÜRK KALP VAKFI 19MayısCd.No:8 Şişli/ISTANBUL Tel: (0212) 212 07 07 (pbx)10Hat Faks:(0212)212 68 35 "Kiilıur Bakanlıgı'ndan almış olduğumu/ yapımcı belgemızı kaybclıık Yenısını çıkartacağı- mızdan eskısı hukümsuzdür Yapı Kredi Kültür Sanat Ymıncılık Ticaret SanayıA.Ş." Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdûr ŞERtFPELlTON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog