Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Yalnızlığın Sessiz Kulesinden Kaçın: Bugün Bir Kitap Satın Alın... Kitap "Cağaloğlu"nda. r mT Cumhuriyet L * ^ kitap kulûbû Titocağı Ca± No: 39/41 (34334)Cağa!oğlu/1stanbcJ- Te(:fO212)514 01 96 Faks:(0212)514 01 95 umhurıyet Q)i O7.4 RADYO Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26553 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-7997) 19HAZİRAN1998CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T t İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar NAKŞİBENDİLİK İsmet Zeki Eyuboğlu'nun bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte. 6 adet Türk F-16 savaş uçağı, KKTC'nin Geçitkale Havaalanı'na indi Yımanistaıı'a ıırisifleıııe• Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-16 savaş uçağı sabah saatlerinde KKTC'ye doğru havalandı. Savaş uçaklan öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı'na indi. Ankara'nın tutumu; Yunanistan'ın, Rum kesimindeki Baf Hava Üssü'ne 4 savaş uçağı indirmesine misilleme olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin, Geçitkale Havaalanı'nı kalıcı ve kapsamh bir askeri üs olarak fonksiyonel hale getirebileceği bildiriliyor. • Ankara, Yunanistan ve Kıbns Rum kesiminin Türkiye'ye yönelik tahriklerini tırmandırdığı ve S-300 füzelerinin ardından Yunan savaş uçaklannın adaya indirilmesinin, sürekli bir konuşlanmanın ilk adımlan olduğu görüşünde. Genelkurmay yetkilileri, son gelişmelerin yalnızca Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni değil, doğrudan doğruya Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirtiyorlar. • n. Sayfada Başbakan Yılmaz sert çıktı 'Savaş Rumlara bağlı' • Kıbns'taki gerginlik ile ilgili olarak Atina'nın saldııgan bir tutum içinde olduğu yorumunu yapan Başbakan Mesut Yılmaz, "Türkiye'nin buna karşı sessiz kalmasının söz konusu olmadığını" söyledi. Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin de "Türkiye, kendi topraklannın ve garantörü olduğu KKTC ile Doğu Akdeniz'in güvenliğini sûrdürmede kararhdır" dedi. 1 6 . Sayfada Gerginlik tırmanıyor Atina Baf ta ısrarlı • Yıınanistan'ın Rum kesimine uçak göndermekte kararlı olduğu ve Baf Ossü'nû önümüzdeki aylarda da kullanacağı belirlendi. Pangalos, Türk savaş uçaklannın Geçitkale Askeri Havaalanı'na inişinin yasadışı olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Türkiye'nin zaten yasadışı bir biçimde KKTC'ye silah yığdığını öne süren Pangalos. Türkiye'ye silah sağlayan ülkeleri de uyardı. • 17. Sayfada Türkiye sorumlu tutuîuyor ABD <de savaş kaygısı • Gerginliğin sıcak bir çahşmaya dönüşmesinden çekinen ABD yönetimi, en küçük bir çatışmada müdahalede bulunacaklan uyansında bulundu. Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Holbrooke, mevcut durumdan Türkiye'yi sorumlu tutarken ABD Dışişleri Sözcüsü Rubin, her iki NATO ülkesinin de bu tür davranışlardan kaçınması yönünde resmen uyanldığını açıkladı. • 5. Sayfada EmıeııilobisiIn&iltere'de 18 YIL SONRA BÎR ARAYA GELDtLER Ecevit TÜSİAD banşması • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve Türk Sanayicileri ve îşadamlan Derneği (TÜSlAD) arasındaki 18 yıllık küskünlük sona erdi. Ecevit, 18 yıl önce bir konuşmasmdaki "Halk sahaya inmeli" sözlerinin yanlış anlaşıldığım belirterek, "Bugün o sözlerimizin doğruluğunu görüyoruz. Ülke sorunlan sadece siyasetçinin değil halkın, işadamlannın da sorunu" diye konuştu. tşadamı Sakıp Sabancı da, "Dünya değişti, biz değiştik. TÜSİAD değişti ve Ecevit de değişti" diye konuştu. • 11. Sayfada BUDAK: ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR DÎSK, Ekonomik Sosyal Konsey'den çekildi • Ekonomik Sosyal Konsey'in hükümetin üıisiyatifiyle toplandığını, taraflann görüşlerinin sonuçlara yansımadığını belirten DİSK Genel Başkam Rıdvan Budak bÖyle bir yapıda yer almayacaklannı söyledi. • Hükümetin tek taraflı ve dayatmacı olmanın ötesine geçmediğini ve toplantılann çözüm üretemeyeceğini bir kez daha gördüklerini belirten Budak, DİSK olarak, ortak çözümler üretmeyi önüne koyan, işleyişi ve yapısıyla sivil kurum niteliği taşıyan bir ESK'nin yararlı olacağını ifade ettiklerini ammsattı. • 7. Sayfada U I u s l a r a r a s ı Boğaziçi Festivali, Cemai R e ş i t R ç > S e n f o n i orkestrası ve Candan Erçetin'in yann saat 2130'da Harbiye Açıkhava Tryatrosu'nda vereceği konserle başhyor. Genel SanatYönetmenliğini CRR Genel Sanat Yönetmeni Arda Aydoğan'm yaptığı Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın şefliğini Fahrettin Kerimov yapıyor. Festrval kapsamında yann aynca saat 19.00'da Lütfl Kırdar'da şef Marco Fracas- si'nin yöneteceği Cremona Oda Orkestrası ve Korosu da dinlenebilecek. Cumhuri- yetin 75. yüına ithaf edilen festival 30 Haziran'da sona erecek. • Canterbury Başpiskoposu'nun soykınmın tanınması ile ilgili bir yasa taslağını Lordlar Kamarası'na getireceği öğrenildi. Dört yüzün üzerinde üyesi bulunan tngiliz Lordlar Kamarası'nın 25 üyesi Ingiliz Kilisesi'nin Anglikan piskoposlan. LEYLATAVŞANOĞLU ~ Ermeni soykırımı tasansının Fransa'dan sonra bu kez de tn- giltere'nin gündemine getiri- leceği öğrenildi. Anglikan Ki- lisesi'nin ruhani lideri Canter- bury Başpiskoposu George Carey'in, Ingiltere'nin Erme- ni soykınmını tanımasını iste- yen bir yasa taslağını Lordlar mArkasıSa.17,Sü.4te iade edilecek Engin Civan yakalandı • Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk, çarptınldığı ağır para cezasınm ikinci taksitini ödemeden kayıplara kanşan eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın ABD'de yakalandığını açıkladı. Türk, ABD ile Türkiye arasındaki suçlulann iadesi anlaşmasına göre, Civan'ın Türkiye'ye gönderilmesini beklediklerini bildirdi. • 5. Sayfada 'Cumhuriyet kitcıpları u a armağan 9 • Cumhuriyet gazetesiyle 194O'lı yülarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında tanışan İTÜ Vakfı Turizm Eğitim Bölümü yöneticisi Şaban Ali Yaşaroğlu, gazetemizin okurlanna armağan ettiği kitaplarla ilgili bir değerlendirme mektubu gönderdi. Yaşaroğlu'nun duygu yüklü mekrubunu, tüm okurlarla paylaşmak için aynen yayımlıyoruz. ŞABAN ALt YAŞAROĞLU • Cumhuriyet'le 1944"lü yıllarda Doğu Karade- niz'in bir köy ilkokulunda sınıf arkadaşım olan Enver'in dedesi sayesinde tanıştım. Kemal Atatürk' ün huzuruna kadar çıkmış ve büyük önderimizin iltifatlanna erişmiş yöremi- zin saygın birdin adamıydı okul arkadaşım En- ver'in dedesi Saraboglu Ali Efendi. Kendisine her hafta posta ile Ankara'dan U- lus, tstanbul'dan da Cumhuriyet gazeteleri ge- lirdi. Torunu Enver. postacıdan aldığı gazetele- ri yanına alır ve dedesine götürmeden önce sı- nıfa götüriirdü. Biz çocuklar da sayfalannı tek tek açar. dikkat ve merakla gözden geçirirdik, Cumhuriyet devriminin kırmızı başlıklı gazete- lerini... O günler, 2. Dünya Savaşı'nın tırmanışa geç- tiği ve Sovyetler'in güney sahillenni döven top seslerinin kulaklanmıza çarptığı günlerdi. Öy- le ki Sovyet ve Alman ordulannın karşılıklı ola- rak fırlattıklan toplann seslerinin. ev ve okulu- muzun camlannı yerinden sökercesine zorladı- ğı sıcak çatışmalann zor yıllanydı. Başöğretmenımiz, Nuri Kırahoğluve sınıf öğ- retmenimiz Faik Kavasoğlu bir süre ihtiyat su- bayı olarak orduya alınmışlardı. Onlann yerine sınıf öğretmeni olarak Selahattin Güler geçici olarak görevlendirilmişti. (Acı birtrafik kazası sonucu Sarayburnu'nda eşi ile birlikte yitirdiği- miz Selahattin Güler.) Öğretmenimiz olan Güler'in gün gelecek Cumhuriyet gazetesinin gelecekteki istihbarat şefı olacağını nereden bilirdim? Yine o yıllann Doğu Karadenizi'nden birgün lstanbul'a geleceğimi ve Cumhuriyet gazetesi- nin sahibi Nadir Nadi'nin sevgi ve güvenini ka- zanma onuruna erişebileceğimı ve birlikte resim çektireceğimizi nasıl düşünebilirdim? 50'li yıllann başında Beyoğlu Tokatlıyan Ote- li'ndeki çalışma günlerimden bir gün; Mimar Sarafyan, bana: "Senin o gazete>i anlaman zor. Niye hep onu okuyorsun" diye soımuştu. Ben- den "Bugazete sayesinde yenibügileriyakalnor, ülkemi ve dünymı çok daha iyi izİiyorum" yanı- tını alınca sırtımı okşamış %e "Aferin zeki ço- cuk" demişti Mösyö Sarafyan bana. Üç çeyrek asırdan bu yana acımasızlan değil, hep ezilenleri ve suçsuzlan koruyarak çağdaş bir dünyadan yana savaşımını sürdüren Cumhuri- yet, bir süredir misyonuna yakışan bir özveride bulunuyor. UArkasıSa.l7,Sü.5'te BORSA ODün 3966 Oncekı 4047 DOLAR VDün 262.7SO Öncekı 263J2O0 MARK ODun 147.000 Öncekı 147.000 ALTİN ûDün 2.480.000 Öncekı 2.470.000 • FRANSA-S. ARABlSTAN'I 4-0 YENDÎ MSpor'da • BAYRAKÎNDlRMEYE 22 YIL HAPİS • 4. Sayfada Bitimin Oscany nda bir TürkCHICAGO (AA) - ABD'nin Orlando kentinde yapılan bilimin Oscar ödülü törenlerinde, Türk bilim adamı Ali Erdemir ikinci oldu. Discover dergisinin temmuz sayısında yer alan ödüller ile ilgili bölümde, Dr. Ali Erdemir, finalist olduğu bölümde, atom lazeri geliştirerek birincilik ödülünü alan Wolfgang Ketterie'nm ardından ikinci oldu. Dr. Ali Erdemir'in buluşunun, başta Hubble Teleskobu olmak üzere uzaydaki uydularda ve otomobil teknolojisinde kullanılacağı belirtiliyor. Şimdiden iki otomobil firmasının, Dr. Ali Erdemir'in geliştirdiği karbon kaplamayı normal ve dizel motorlarda kullanmaya hazırlandığı kaydedildi. Sürtünme katsayısı en az olan teflondan kırk kez daha az sürtünme katsayısı olan bir karbon kaplama geliştirerek fizikteki sürtünme katsayısını sıfıra indiren Dr. Ali Erdemir, Discover dergisi ve televizyonu tarafından 20. yüzyılın en önemli buluşlanndan birini yapan bilim adamı olarak gösteriliyor. Discover ödülleri için dünyada 4 bin araştınna enstitüsünden binlerce bilim adamının yaptığı çahşmalar değerlendirilerek Dr. Ali Erdemir'in buluşu, finale kalan 42 proje arasında gösterilmişti. Teknoloji kategorisinde gösterilen Dr. Ali Erdemir'in buluşu, daha önce 1.5 milyon dolarhk araştırma ödülünün yanı sıra çeşitli bilim enstitülerinin ödüllerini kazanmıştı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yüpüt ya Kulum... Türkiye Büyük Maliyet Meclisi'nin yeni salonunun açılışı bir türlü yapılamıyor. Büyük törenlerle, naklen yayınlarla, süslü sözlerle açılması hayal edilen bir sa- lona kimsenin ilk adımı atan kişi olmak istememesi ne acı. Dünya tarihine geçtik: ^ Kendisini soyan Meclis! mArkasıSa.l7,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog