Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

943VARSANIZ UMUT VAR! >. YIL SAY1: 26552 / 150000 TL (KDVıçmde) Cumhurıye Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE ODAK Dershanesi ve Cumhuriyef işbirliği ile hazırlanmıştır. Bugün 6 ve 7. sayfalarda Başbakan Yılmaz YAŞ toplantısında önündeki engeli itirafetti: ANAPtald irticaeılar• Yüksek Askeri Şûra toplantısında askerlere, partisinde irticaya prim veren milletvekilleri olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz "Beni anlayın" dedi. Yılmaz, irtica ile mücadele yasalarının çıkmamasının nedenleri arasında bu milletvekillerinin tutumunun da önemli rol oynadığını kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) -Başbakan Mesut Yılmaz'ın. Yük- sek Asken Şûra"da (YAŞ) ırtıcavla mücadelede etkın olamamasının nedenlenrıı açıklarken "irticaiçev- relere prim veren ANAP milletvekil- lerinden" de yakındığı öğrenıldı. Başbakan Yılmaz'ın. 61 "ı suba>. 101*ı astsubav toplam 162 asken personelın Turk Sılahlı Kuvvetle- rı'nden (TSK.) ıhraç edildiğı YAŞ toplantısında irtica bnfingıni dınle- dıkten sonra, vasalann çıkması ıçın çaba göstereceğını sö> ledıgı. bugü- ne kadar çıkmamasının nedenleri arasında <\NAP grubunun da bu- lunduğunu kabul ettığı öğrenıldı. Alınan bılgiye göre ANAP içinde de "irticaya prim veren kişilerin bu- lunduğunu" sövleven Başbakan. "Bu anlanıda ^orluklannı var. Be- nianlavın" dedı. 34'ü Kara Kuv\'etleri'nden, 6'sı Ha\a Kuv\etlen'nden, 14'ü Denız Kuvvetlen'nden. 7'sı Jandarma Ko- mutanlığfndan 61 subay ve 101 astsubaym ordudan atılması karan- nın verildığı ve hükümetın irtica ile mücadele konusunda daha etkin adımlar atması uyansının >apıldı- ğı YAŞ toplantısının yankılan sürü- yor Başbakan Yardımcısı ve Mıllı Savunma Bakanı İsmetSezgin. ga- zetecılenn sorulannı yanıtladı. Sez- gın. "irtica konusunun YAŞ'ta eie alınıp alınmadığı ve irtica tehdkünin geçip geçmediği'' yolundakı bır so- ru uzenne, şûranın bundan önceki toplantılannda olduğu gıbi, dığer konularla bırlikte irtıcanın da ele alındığını kaydetti. İrtıcanın bır tehdıt olarak devam M ArkasıSa. 19,Sû.4'te Deniz Baykal 'Hükiimet RefahyoVun devamı' 'Seçenek bunalımı var' Hûkümetin pek çok uygulamasının Refahyol dönemini anımsattığını söyleyen Deniz Baykal, "İrtica yasalarının Meclis komisyonlannda görüşülmesi sırasında yaşananlar ortada. Türkiye, eski hükümetle bu hükümet arasında kıskaca alınmış durumda. Buna mecbur muyuz? Hayır" dedi. • Türkiye'nin ıki seçenek arasında kalmaya mahkûm olmadığını öne süren Baykal, bugünkü temel sorunun "seçenek bunalımı" olduğunu, seçımle bunun aşılacağını vurguladı. CHP lideri, merkez sağla merkez solun birlikte hareket edebileceği bir ortam yaratılırsa, ittıfaklara "evet" diyebileceklerini söyledi. 1 5 . Sayfada ANAP Zaimoğlu ve Yaucı istifa etti • Bursa Milletvekili Ibrahim Yazıcı ile Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun ANAP'tan istifalan şaşkınlık yarattı. tstifalarla ANAP'ın milletvekili sayısı 138'edüşerken Başbakan Yılmaz, "Hallolur" dedi. • Istifalar, TBMMkulislerinde DYP'nin hükümete çengel operasyonu olarak nitelendırılirken Zaimoğlu ve Yazıcı'nın önceki gün DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le görüştüğü ileri sürüldü. DTP'den de istifalar olabileceği ifade edildi. • 4. Sayfada Türbanyetldsi sınav sorumlusunda • ÖSYM, pazar günü yapılacak sınava türbanlı adaylann alınıp ahnmaması konusunda yetkiyi sınav sorumlusu ve sınav başkanına bıraktı. Pazar günü toplam 604 bin 33 adayın yanşacağı ÖYS'de geri sayım başlarken öğrenciler de tercihlerine son şeklini veriyoriar. MArka Sayfada BORSA oDun 4O47 Oncekı MARK Dun 147.OOO Oncekı 146.5OO Cardiff bildirisi Başbakan Yardımcısı ve bakanlar tarafından değişik yorumlandı Hükümette çelişki• Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cardiff bildirisinde Türkiye'nin adaylığı ile ilgili görüşlerin "bir gerçek olarak bilindiğini, ancak anımsanmak istenmediğini" söyledi. Ecevit karar metninin "belirsiz" olduğunu sözlerine ekledi. i • AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Gürel, hûkümetin 14 Aralık 1997 tarihli kararını değiştirmesi için yeni bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken Dışişleri Bakanı Cem, "Türkiye'nin adaylığı doğal sürecine girdi" açıklamasını yaptı. Ünlü İtalyan tenoru Enrico Caruso'nun ko- leksiyonundan çıkma bir Iznik sürahinin 120 bin sterline (vaklaşık 52 milyar lira\a) saül- ması öngörülüyor. Kristal-gümüş nargile 15 bin sterlinden satışa çıkacak. Osmanlı sanaü müzayedeye çıkıyor • "Osmanlılar ve Doğusalcılar" müzayedesı bugün Londra'da yapılacak. Sotheby's'in iki yıldır düzenlediği "Türk satışı"nın gördüğü ilgi üzerine rakip ChristieV in bu yıl ilk kez düzenlediği benzeri müzayedede 240 eser satışa çıkıyor. Eserlenn çoğunluğunu Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerınden görüntüleri yansıtan ressamlann tablolan oluşturuyor. Türk Büyükelçi Engin Ansay "ın Iznık ve gümüş koleksiyonu da satışa sunuluyor. Türk erotiği denilen pornografık 20 saray resmi de müzayedenin en ılginç parçaiannı oluşturuyor. OZSBV ACAR'll Itaberİ • 6. Sayfada Yâhnve duyarlı bir evren kurucusu Tomris Uyar, 1965 yılından bu yanaöykü yazıyor. Öykülerinde yalın ve duyarlı bir evren kuran Tomris Uyar, daha çok toplum yaşamındaki değişimi ve bu değişimin birey üzerindeki etkilerini konu alıyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Avrupa Bırlığı'nın (AB), Cardiff zırvesinde Tür- kiye'ye ilişkin aldığı kararlar, hükümet içinde farklı şekil- lerde yorumlandı Başbakan Yardımcısı BüJent Ecevit, ya- yımlanan bildiride muğlak ifadelerin yeraldığını belirte- rek Türkiye'nin adaylığıyla ıl- gılı ıfadelenn bılınen bır ger- çek olduğunu, ancak anım- sanmak istenmediğini söyle- di. Dışişleri Bakanı tsmail Cem ıse Türkiye'nin adaylık konusunun netlık kazandığı- nı belirtirken AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şiik- rü Sina Gürel. "değişen bir durum olmadığını" bıldırdı Dışişleri Bakanlığı'nda AB ile sürekli gergınliğın ılerıde sakıncalar yaratacağı görü- şünden hareketle ilışkileri ye- niden rayına oturtma eğılimı- nın güçlendiği bildınldi. Car- diff sonuçlan konusunda ya- kında bir değerlendirme ya- pacak olan Bakanlar Kuru- lu'nun da "ABUeilişkilerstra- tejisi" açıklaması bekJenıyor. AB'nin geçen aralık ayında Lüksemburg'da yaptığı zir- veyle bağlannı zayıflattığı Türkiye'yı Cardıff'te kazan- ma planı, hükümet üyelennce farklı yorumlandı. Türkiye'yı 12. ada> olarak tescıl etmeyen Cardiff bıldirisını yorumlayan Dışışlen Bakanı Cem ve Dev- let Bakanı Gürel. farklı tepkı verdıler. Cem, dün TBMM'de gaze- • Arkosı Sa. 19, Sü. 4 'te GÖKOVA SANTRALI ÇALIŞTIRILAMAYACAK • 7. Sayfada BAKLAVA ÇALAN ÇOCUKLARA REKOR HAPİS • 7. Sayfada C U M H C R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T I İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar NAKŞİBENDİLİK İSMET ZEKİ EYUBOĞLU Ismet Zeki Eyuboğlu, islam dininden ayrılan bir akım olan Nakşibendilik'le ilgili olarak şunları söylemektedir: "Sevgili okuyucu, okuyacağın bu çalışma, masanın başında köpuklü kahve içerek yazılmış bir anı, bir deneme, bir öykü değildir. Daha ondört yaşındayken (1939) Nakşibendi Tekkesi'ne giren, neredeyse bütun ailesince, büyüklerince dışlanan, buna karşın bu karanlık ocakta bilmeden, anlamadan altı-yedi yıl el, etek öpen bir kişinin görerek yaşadıklarından, acısını, tatlısını damağmda tadarak edindiği izlenimlerinden kaynaklanmıştır. Bunda yakıştırma, uydurma , düş ürünü denebilecek bir anı, bir sayıklama yoktur. Bunları yazan, nice kaşı gözü boyalı, yanakları kremli, ince sesli, uzun ak sakallı 'şeyhler' görmiiş, üç dört kadınla evlenmesine karşın, gecelerini tekkede 'hu' çekerek geçiren, günlerce evine uğramayan, arkasından yağmur gibi dedikodular yağdırılan 'ermiş' tanımıştır." İsmet Zeki Eyuboğlu'nun günümüz Türkiyesi için çok önemli ve çok anlamlı olan bu belgesel çalışmasını ilgiyle, şaşkınlıkla ve hayretle okuyacaksınız. Yarm Cumhuriyet le Depresyon korkusu 'popiilizm'i teşvik ediyor Bugün Cumhuriyet 1e birlikte ERGİN YILD1ZOĞLÜ Dünya Bankası, Asya'nın uzun su- reli bırdepresyonun eşığınde bulundu- ğunusaptayarak, bölgedetalebıgenış- letmeye, ekonomık büyümeyı teşvik etmeye yönelık polıtıkalara öncelik venlmesi gerektığmı savundu. Dünya Bankası'nın belirgin bır şekilde Key- nesgilve"*popûlist T 'özelliklergösteren önerılen. IMF'nın bugüne kadar böl- gede uygulamaya koyduğu "istikrar programlanndan" radikal bir biçim- de farklı. Dünya Bankası'nın buyöne- limi, dünya ekonomısıni düzenleyen kurumların bir aşın üretim krizıyle karşı karşıya olunduguna ılışkın tezle- ri de gıderek kabul etmeye başladıgı- nı düşündürüyor. Salı günü Avustralya'nın Melbour- m ArkasıSa. 19,SiL4'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Köşk Devre Dışı mı? Önce, Olağanüstü Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) ar- dından yapılan açıklamayı aktaralım: "Toplantıda, Türkiye'yeyönelik tehdit kapsamında dış tehdit değerlendirmesi ve ıç tehdit olarak, bölü- cü terör örgütü faaliyetleri ve irtica ile mücadelede son durum ele alınarak değerlendirilmıştir. Aynca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bazı persone- • ArkasıSa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog