Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

(021IJ514 0196ya Telefon Ederek Kendinize Miizigin Ustalan Dizisindeo 7W.0(O TL'Iık Bir CD Armagan Edin. r Cumhuriyet ^ kitap kulûbü ÇnartMah. 5 Sok. Çınartı Işnanı No-2 Kat.1 (Saöana Iş Meriıea A*a9)/fciana Te(:(322)3631211 Faks:<322)3631215 Cumhurıyeı RADYO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. Y L SAYI: 26550 / 150000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16HAZİRAN1998SALI Gelibolu açıklannda durdurulan gemiden zırhlı araç parçalan çıktı Boğazda fiizeMalta bandıralı Natasha-1 gemisi S-300 füzelerinin rampalannı taşıdığı gerekçesiyle Çanakkale Boğazı 'nda durduruldu. Gemide yapılan aramada "zırhlı personel taşıyıcı parçalan " bulundu. Gemi personelinin tamamının Rus olduğu saptandı. Gemi hukuki işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakılacak. Gümrük başmüdürlüğü ekiplerinin, Natasha-1 adlı gemiye yaptıkları 'S-300 operasyonu' Atıkara 'yı karıştırdı. Dışişleri ve Genelkurmay 'a haber vermeden gemiye çıkan ve askeriyetkilileh çağıran gümrük ekipleri, "Montreıa Sözleşmesi 'ne göre transit gemilere sadece doktorlar çıkabilir"yanıtını aldılar. ÇANAKKALE /ANKARA (Cumhu- riyet)-Türkiye, Güney Kıbns Rum Yö- netimi'nın (GKRY) Rusya Federasyo- nu'ndan satın aldığı S-300 ftize sistem- lerinin adaya taşmmasını engellemeye çalışırken Malta bayraklı Natasha-1 ad- İJ gemi hakkında S-300 fiizesi taşıdığı yolunda bir ihbann yapılmasıyla dün Çanakkale Boğazfnda gergin saatler yaşandı. Boğaz çıkışmda durdurulan ge- miden "arhJı personel taşryıa parçala- n " çıktı. Manifestosunda Rusya Fede- rasyonu'ndan Mısır'atraktörgötürdüğii belirtilen Malta bandıralı Natasha-1 ad- lı geminin, hukuki işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılmasma karar veril- di. S-300 füze sistemleri iJe ilgili birço- ğu asparagas haberin uluslararası basın- da yer alması Türk istihbarat birimleri- ni de harekete geçirdı. Malta bandıralı geminin Rusya Federasyonu'ndan as- keri malzemeyi yükledigi bifgisini An- kara'ya ileten istihbarat birimleri, söz konusu parçalann S-300 füze sistemle- rinin parçalan olabıleceğini de kaydet- ti. Bunun üzenne önceki gün saat 19.30 dolaylannda Çanakkale Boğazı'na gi- riş yapan Malta bayraklı gemi, tstanbul ve Çanakkale gümrük başmüdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu, Gelibo- lu önlerinde durduruldu. Yapılan ilk ara- mada, kaptanın, 142 adet traktör taşıdı- ğına ilişkin beyanda bulunmasına karşın "bıı traktörierin bulunduğu güvertenin alt kısnundaki ambarlarda, 7 adet mo- bil füze taşıyıcı rampası bulunduğu" be- lirtildi. Gümrük muhafaza yetkilileri, bu tür askeri malzeme taşıyan gemilerin, boğazlardan geçişten 24 saat önce Türk makamlarına bildirimde bulunmalan gerektiğini belirterek böyle bir bildiri- min de yapılmadığına dikkati çekti. Bu arada, çok sayıda basm mensubu, Gelibolu Limanı'ndan tekneler tutarak gemiyi adeta abluka altına aldı. Gemi- ye yaklaşarak içinden görüntü almak ıs- teyen ve Anadolu Ajansı Çanakkale Bü- ro Müdürü Yaşar Türe ıle Show TV ka- meramanlannın bulunduğu teknenin üzerine, gemi personeli tarafından 5 ton ağırlığındakı ambar kapağı düşürülmek istendi. Bir faciaya yol açabilecek bu olayı gemide bulunan gümrük muhafa- za memurlan önledi. Istanbul ve ÇanakkaJe gümrük baş- müdürlüğü ekiplerinin, Natasha-1 adlı gemiyi şüphe üzerine "durdurarak" S- 300 füzesi aramalan Ankara'yı kanştır- dı. Dışişleri ve Genelkurmay, operas- yondan haberdar olmadıklannı açıklar- ken askeri yetkililer, Montreux Boğaz- lar Sözleşmesi'ni çiğnememek için ge- miye çıkmadılar. Ankara'daki üst düzey yetkililerden alınan bilgilere göre gemi, Mısır'a "'zırhlı personel araç parçalan" taşıyor. Bu durumun Montreux Sözleş- mesi'neaykın bir durum yaratmadığını belirten yetkililer, hukuki işlemler yapıl- dıktan sonra geminin serbest bırakılaca- ğını kaydettiler. Yetkililer, gemilerin de- netlenmesinm normal bir durum oldu- ğunu, çünkü söz konusu füze sistemle- rinin Türkiye'ye bırtehdit oluşturduğu- nu kaydettiler. Natasha-1 adlı geminin Çanakkale Boğazı'nda neden olduğu gerginlik Bakanlar Kurulu'nda da ola- ğanüstü gündem olarak tartışıldı. Dev- let Bakanı Şükrii SinaGürel, Montreux Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine göre geminin geçmesine izin verildiğini söy- ledi. Denizcilikten sorumlu Devlet Ba- kanı Burhan Kara da. "Bizim güvenli- ğimizi ilgitendiren bir şej söz konusu de- ğfl" diye konuştu. FRANSA'MN ÖNERİSİNE RET AB'ye aday ülkeler 7 yıl bekleyecek • Fransa, Rumlann tanı üyelik görüşmelerinin tartışmaya açılmasını istedi; AB Dönem Başkanı Ingiltere karşı çıktı. AP Başkanı Robles, yaptığı basırı toplantısında, aday ülkelerin birliğe girebilmek için 2005 yılına kadar beklemeleri gerektiğini belirtti. Dışişleri bakanlığı sözcüJeri, AB'ye üye ülkelerin Lüksemburg zirvesinde "Türkiye dahil, hiçbir ülkeyi veto etmeyecekleri konusunda" ortak karar aldıkiannj açıkladı. • 3. Sayfada DIŞİŞLERİ'NDE TEK SES ARAYIŞI AB politikasmda hükümette çelişki • Cardiff'te başlayan zirve ile birlikte Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği'ne ilişkin farklı görûşleri birleştirmeye çahşıyor. Bu amaçla dün AB ve Kıbns işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Prof. Şükrü Sina Gürel, kendisinden farklı görûşler ortaya atan Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile buluştu. Cem. lngiliz dönem başkanlığınm, zirveye sunmakta olduğu öneride iyi niyetli ve yapıcı bir yaklaşım içinde görüldüğünü söyledi. • 3. Sayfada DEVLET BAKANI GUREL 'Ankara Cardiff'teki zirveden umutsuz' • Cardiff zirvesinden Türkiye'yi tarmin edecek bir karar çıkmasını beklemediğini belirten Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel "Büyük olasılıkla Lüksemburg zirvesi aynı ambaJajla önümüze getirilecek" dedi. Kıbns Rum kesiminin S-300 fuzelerinin rampalannı yapmaya başladığını söyleyen Devlet Bakanı Gürel, Türkiye'nin bu füzeler konusunda rahat olduğunu, ek önlemlerle bu tehdidi ortadan kaldırabilecekierini sözlerine ekledi. • 3. Sayfada FP, gerilimi tırmandırıyor Yenidede'den çirkiıı saldırı• Partisinin türban konusundaki tavnnı yeterli bulmayarak FP'den aynlan, daha sonra istifasını geri alan Ramazan Yenidede yaptığı basın toplantısında tehditler savurdu. "Ben dinsizin dinsizliğine, donsuzun donsuzluğuna nasıl kanşmıyorsam; bir başkası da dinlinin dinine, donlunun donuna karışma hakkına sahip değildir" diye konuşan Yenidede sözlerini şöyle sürdürdü: "Birisi çıkar da 'Bunlann başörtüleri siyasi bir simgedir' derse bir başkası da kalkar, birileri için 'Bunlann kıyafetleri ahiaksızJık ve fahişelik simgesi' diyebilir." Eylem Türbanı bahane ediyorlar • Türban yasağını bahane eden üniversite öğrencileri ve şeriatçı grup polisle çatıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda polisle 2 gazeteci yaralandı. Olaylar sonunda 15 kişi gözaltına alındı. Eylemlere FP'li milletvekillerinin de destek vermesi dikkat çekti. Öğrenciler yürüyüş sırasında Prof. Alemdaroğlu'nu istifaya çagırdılar. • 7. Sayfada • Yenidede şunlan söyledi: "Hırsız, soysuz, tacizci, Atatürkçüyürn ve laikim diyor. Zulüm, baskı, işkence, dayatma, soygun, vurgun her türlü antidemokratik uygulama bu kıhf içerisinde yürütülüyor. Kimsenin bazı çıkarlar uğruna ülkeyi kana boyamaya hakkı yoktur." • 4. Sayfada Keskin: Irtica yasaları geçmez • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, hükümetin görevini tamamladığını öne sürerek irtica ile mücadele yasalannı parlamentodan geçirmesinin mümkün olmadığını söyledi. • 5. Sayfada 15-16 Haziran olaylan İşçfler 28yıldır tşçi direnişinin 28. yılında 22 il nıerkezinde DİSK üyesi işçiler, 'Sendikal Yasaklan KaMırahm' ey- leminiyapülar. İşçik'r,an)anarkadaşlannıngerialınmasınıistediler.(Fotoğraf: HATİCE TUNCER) direniyor• 15-16 Haziran işçi direnişinin 28. yıldönümünde birçok ilde eylem düzenleyen DlSK üyeleri sendikal • yasaklann kaldınlmasını istediler. DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ile Istanbul ve Bursa'da işten atılan işçiler, "15-16 Haziran 1970'deki işçi direnişini anmak ve işten atılmalan protesto etmek'' amacıyla Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptılar. • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'ı ziyaret etmek isteyen Budak ve işçiler 10 dakika bekledikten sonra bakanla görüşebildiler. HaberMerkesri- Türkiye Devrimci İşçi Sen- dikalan Konfederasyonu (DlSK) 15-16 Hazi- ran işçi direnişinin 28. yıldönümü nedeniyle 22 il merkezinde "Sendikal Yasaklan KaMırahm'' eylemi gerçekleştirdi. lstanbul ve Bursa'da iş- ten atılan işçilerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde uyan eylemi yapan DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, hükümetin sen- dikal haklara ilişkin istemlerini dikkate alma- ması dummunda eylemlerin kaçınılmaz olaca- ğını söyledi. 15-16 Haziran işçi direnişinin 28. yıldönümünde birçok ilde eylem düzenleyen DlSK üyeleri sendikal yasaklann kaldınlması- nı istediler. Budak ile lstanbul ve Bursa'da iş- ten atılan işçiler, "15-16 Haziran 1970'deki işçi direnişini anmak ve işten abhnalan protesto et- mek" amacıyla Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptılar. Is- tanbul'da Köhler ve Bursa'da Isı Şah fabrikala- nndan atılan işçiler, Bakanhk önünde toplana- UArkasıSa.6,Sû.8'de Tabanpuanını geçemediler Hukıık mezunlan sıncmla'••T •• • Adalet Bakanlıgrnın ilk kez ÖSYM'ye yaptırdığı adli yargıç ve savcı sınavına katılan 4 bin 970 adaydan sadece 496'sı 70'in üzerinde puan alarak yazılı smavı kazanabildi. Bakanhk toplam 800 yargıç ve savcı adayı almayı planhyordu. • Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Güven Dinçer, sınav sonucunun Türkiye için bir "felaket" olduğunu belirterek, "Her ile bir hukuk fakültesi açılırsa sonuç bu olur" dedi. Dinçer, Adalet Bakanlığı'nın ilk kez dürüst bir sınav yaptığını kaydetti. Belirlenen taban puanın, kalitenin düşmemesi için indirilmeyeceğini vurgulayan bakanhk yetkilileri, adli yargıda yaİdaşık 2 bin yargıç ve savcıya gereksinim bulunduğunu söylediler. • 4. Sayfada Baykal bugün açıklayacak Protokol imzalanch• Başbakan Yılmaz ile CHP lideri Baykal'in seçim uzlaşması protokole bağlandı. Yılmaz'm dün imzaladığı protokol ii, Baykal bugün açıklayacak. Protokolde, yerel ve genel seçimlerin 1999 Nisanı'nda yapılması Başbakan'ın bu yıl sonunda istifa etmesi, seçimlere yeni hükümetle gidilmesi esaslan ye"r alıyor. • Meclis tatile girinceye kadar yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak ANAP ve CHP grup başkanvekilleri bir araya gelecek. Dün toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda Baykal, seçim stratejisini gündeme getirdi. • 6. Sayfada Titancüara 25'eryıl hapisçezası • Titan'ın Türkiye Direkiörü Kenan Şeranoğlu ile babası Barbaros Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 7 sanığa "dolandıncılık" suçundan 25'eryıl hapis, 24 milyar 681 milyon 455'er » bin lira para cezası verildi. tstanbul HaberServisi-Dolandınlan birçok ki- şinin ihban üzerine ortaya çıkan TMTA Ulusla- rarası Bilgi İşlem Merkeri" tarafından yönetilen Trtan Matematiksel KazançSistemi"nin Türki- ye Direktörü Hakan Kenan Şeranoğlu ile baba- sı Fevzi Barbaros Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 7 sanığa "dolandıncüık" suçundan 25'er yıl hapis, 24 milyar 681 milyon 455'er bin lira da para cezası verildi. Kadıköy 2. Asliye Ce- za Mahkemesi'ndeki dava yerin dar olması ne- deniyle 2. ağır ceza mahkemesinde yapıldı. Son savunmalan alan mahkeme Kenan Şeranoğlu, babası Sistem Müdürü Fevzi Barbaros Şeranoğ- lu, Izmır Bölge Müdürü AhmetHakan Baz, DA- TA yetkilisi Levent Gülal Sistem Müdür Yar- dımcısı SerdalGüJdal, AIman uynıklu ReneEmil HerbertPatricve Thorsten Röckeriçin TC Y'nin 503/J. maddesi gereğince 96'şar yıl hapis ceza- sına hükmetti. Cezadaha sonra TCY'nin 77. maddesi uyann- ca 25'er yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan sanık sekreterlerden EBfSibel Koca. Eda Kalkan, Öz- lem Arslan, Birsen Çölcü ve Serap Defirnıen ın beraatına karar verildi. Mahkeme aynca duruş- mayagelmeyen sanıklar Gülal, Patric ve Röcker için gıyabi tutuklama karan çıkardı. Fransa '98 Favorîler galip geldi • Fransa'da devam eden Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla gruplardaki ilk maçlar bitti. Dünkü karşılaşmalarda tr.giltere Tunus'u 2-0, Romanya Kolombiya'yı 1-0, »on maçta da Almanya <\BD'yi2-0yendi. MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Büyüme! Ülkemiz büyüme sürecinde. Yerli yabancı uzmanlar, ekonomimizin hızlı bir büyüme içinde olduğunu söyiüyortar. Üstelik yabancılar bize göre çok daha iyimser. Örneğin OECD Genel Sekreteri Donak) Johnston'un iyimserfiği bir konuda Cumhurbaşkanımızı kıskandıracak ölçüde. Cumhurbaşkanımız siyasal istikrann pamuk ipliğine bağ- lı olduğunda direniyor. Ama Paris'ten gelen Johnston sı- I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Başsavcı Güneş görevden alınıyor Edir- ne'de yaşanan ofaylardan sonra Başsav- cı Vahap Güneş'in görevden alınacağı be- lirtildi. • 4. Sayfada irtica temizliği Bugün toplanacak YAŞ'ta irtica faaliyetlerine katı- lan TSK mensuplarının dosyalan gündeme ge- lecek. • 5. Sayfada Ağar ve Eken'e yeni soruşturma Danıştay 2. Dairesr kayıp silah- lardan sadece Ibrahim Şahin ve Şemsettin Canpolat'ın sorumlu olamayacağına dikkat çekerek Mehmet Ağar ile Korkut Eken'in de ilgisi olduğuna karar verdi. • 7. Sayfada SORSA Dun 3793 Önceki 4028 DOLAR ûDun 264.000 Önceki 262.500 MARK ûDün 14S.750 Önceki 145.700 ALTIN Dün 2.440.000 Oncek 2.445.000 Miloseviç için son şans NATO'nun Arna- vutluk ve Makedonya'da düzenlediği 'Ka- rariı Şahin' hava tatbikatı dün 80 uçağın katılım/yla başladı. Miloseviç destek ara- yışı için Moskova'da. • 9. Sayfada Cazda Latin esintisi Kübalı müzisyenler ve onlarla beraber yapılan çalışmalar, Amerika ve Avrupa'daki caz festi- vallerinin programlann- da geniş yer alıyor. • 12. Sayfada Dünyada azaldı, Türkiye'de yerinde sa- yıyor Kalp hastalıklanndaki ölüm oranının dünyada azalmasına rağmen Türkiye'de yerinde saydığı belirtildi. M Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hayalet Bakanlığı... Bugün Adaleti Dağıtma Bakanltğı'ndaki iki duruma de- ğinelim: - Cezaevi değiştirme özgüıiükleri... - Müsteşar at'aması... Her iki konuya da belgeleriyle değineceğiz. Soylemez kardeşleri herkes tanıyor. Çete davalan deyince ilk akla ge- lenlerden. Mehmet Sena Soylemez, Mehmet Faysal Soylemez ve Mustafa Soylemez, İstanbul Ümraniye E M Arkası Sa. 6, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog