Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin l'staJan Dizisioden 700.000 TLIık Bir CD Armağan Edin. T Cumhuriyet . kitap kulûbü Onaıiı M * 5. Sok. Çınariı Işhanı No.2 Kat 1 {Sabana Iş Merkezı MasıJAdana Te(:(322)363 1211 Faks.<322)363 1215 Cumhuri 4)10*7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 7 5 . YIL SAYI: 26549 / 150000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ Bülent Ecevit, Cumhuriyet'e Yılmaz-Baykalanlaşmasını değerlendirdi 6 Uzlaştna bizi haglamaz'Protokol üzerine protokol olmaz "Başbakan Mesut Yılmaz ve CHP lideri Deniz Baykal arasında bizi bağlamayan, ama itiraz edemediğimiz bir anlaşma söz konusu" diyen Ecevit, "Hükümeti terk etme yetkisi Başbakan'da olduğu için bir şey yapamıyoruz" dedi. Koalisyon ortakları arasında bir protokol olduğunu, başka protokole gerek kalmadığını belirten Ecevit, "GerçekJeştirilmesi elinizde olmayan konuda yazılı anlaşmayı garip buJuyorum" diye konuşfu. Son SÖZ MSCİİS'te Seçim konusunda son sözün Meclis'te olduğunu vurgulayan DSP lideri Bülent Ecevit, yeni bir hükümet ve erken seçimle ülkede işlerin duracağına dikkat çekti. îlkbaharda yerel seçimin zorunluluğuna dikkat çeken Ecevit, ancak Yılmaz-Baykal uzlaşmasına dayalı hükümet formülünün nasıl işleyeceğini kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, "Seçim sürecine girildi, geri dönülemez. Ama hükümet konusunda bir şey söylemek olanaksız" dedi. Muhalefet parmak izinden korkuyor Muhalefete mensup milletvekillerinin Meclis'teki yolsuzluğu bahane ederek yeni salona girmemelerini de eleştiren DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Asıl nedeni parmak izi vermek istemiyorlar. O engelleme silahını ellerinde tutmak istiyorlar. Bu durumda Meclis'in çalışması da tıkanacak. Biz, Haller Yasası'ndan sonra, vergi reformunu çıkarmaya çalışacağız. Ondan sonra bu Meclis fazla bir şey yapamaz" dedi. • 5. Sayfada Cardiff'teki toplantıda genişleme süreci tartışılacak Avrupa'da reform sancısı• Avrupa Birliği'ne üye 15 ülkenin liderleri bugün Cardiff'te bir araya gelerek birliğin yapısal reformlan ve tanm politikalannın yanı sıra Türkiye ve Kıbns konulannı da tartışacaklar. Toplantıda Fransa'nın. Rum kesimi ile tam üyelik görüşmelerinin başlatılması karannı yeniden tartışmaya açması bekleniyor. • Almanya ve Fransa. toplantı öncesinde kurumsal reformlarla ilgili ortak bir tutum benimseyerek görüşlerini diğer üyelere bir mektupla açıkladı. Chirac ve Kohl'ün karar alma mekanizmalannm mümkün olduğu kadar ulusal, bölgesel ve yerel düzeylere taşınmasını önermeleri bekleniyor. Chirac ve Kohl, mektuplannda, 2000 yılından itibaren birliğin 15 ülke yerine 25 ülke ile çalışmak zorunda olduğunu, bu koşullarda sistemin tıkanmaması için merkezi yapının kınlmasının kaçınılmazlığını vurguluyor. • 9. Sayfada Ecevit, Cumhuriyet'e açıkladı 6 AB'nîn formülü gerçekçi değil' • AB dönem başkanı Ingiltere'nin Türkiye'yi tatmin edecek bir formül bulduğunu Ankara'ya ilettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Ecevit. "Bu ne kadar gerçekçi ve ne kadar gönül alıcı bir umuttur, onu bilemiyorum" dedi. • Hiçbir AB üyesinin Türkiye'nin üyelikten umudunu kesmesini istemediğini söyleyen Ecevit, "Çünkii o zaman ellerindeki siyasal araçlan yitirmiş oluyorlar. Yani baskı yapamayacaklar. Onun için hep bir beklenti içinde. bir umut içinde tutmak isteyeceklerdir" yorumunu yaptı. • 9. Sayfada abıâli SokakŞenliği 'ne ilgiGazeteciler Meciisi Girişimi'nin dün Nuruosmaniye Caddesi'nde düzenlediği Babıâli Sokak Şenliği'nde gazeteciler, Babıâli'de yeniden bir araya geldiler. "Babıâli Yokuşu'nun parke taşlan bir kez daha tanık olsun aıularunıza, umutlanrruza" söylemiyle düzenknen şenlik, tiyatro gösteriferi, sokak resitalleri, kitaplaria ve yazarlarla buluşma, tanıklıklar, amlaıia gün boyu sürdü. Dövülen ve öldürüJen gazetecilerie ilgili fotoğraf sergisinin vanı sıra karikatfir sergisi de şenliğin en çok ilgi çeken bölümii oldu. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkije Gazeteciler Cemiyeti, Çağdas Gazeteciler Derneğİ ve çeşidi meslek örgütterinin stant açarak katıldığı şenlikte, yann cezaevine girecek olan gazeteci Ragıp Duran'a özgürliik kampanyası başlatıldı. Birkaç yıl öncesine kadar Babıâli'de bir arada olan \c artık İkitelli ve Güneşli'de çalışmalannı sürdüren gazeteciler, "Babıâli Hatırası*" fotoğrafçısuıa poz verdiler. Şenlikte yer alan. döv ülen ve öldürülen gazetecilerie ilgili fotoğraf sergisi polislerin de iJgisini çekti. ~Babıâli Şenliği'' gazetesinin de satıldığı etkinlik. gece 24.00'te konserie sona erdi. (Fotoğraf: HATİCE TÜNCER) Başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleri, Türkiye-Ürdün-Israil gruplaşmasına karşı çıkıyor Arap dünyasında rahatsızkk• Arap dünyasında, Türkiye-Ürdün-tsrail gruplaşmasının son dönemde 'ittifak' havasına büründüğü savunuluyor. Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Fathi Al-Shazli, 10 gün sonra Ankara'ya gelerek hükümetinin kaygılannı iletecek. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA-Türkiye. Ürdün ve Israil arasın- da son dönemde gelişen askeri stratejik işbir- liği, başta Mısır olmak üzere Arap dünyasın- da büyük kaygıyla karşılanıyor. Üç ülkenin aralannda kurduklan işbirliğinin son dönem- de "ittifak" oluşturma havasına girdiğini göz- Ieyen Arap dünyası, benzer bir gruplaşmayla karşılık vermeye hazırlanıyor. Mısır Dışişlen Bakan Yardımcısı Fathi Aİ-Shazü, hükümeti- nin bölgesel gelışmelerden duyduğu kaygıyı ilermek üzere 24 Haziran'da Türkiye'ye ğele- cek. Türkiye ile Israil arasında son 4-5 yılda kurulan "stratejik işbirliğine" Ürdün'ün de ka- tılması, Arap dünyasındakı rahatsızlığı daha da arttırdı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral ÇevikBir'in Israil'e, Hava Kuyvetleri Komu- tanı Orgeneral tlhan Kılıç'ın Ürdün'e yaptığı M Arkası Sa. 10,SH8'de Maliye Bakanı Temizel, Kurumlar Vergisi Tebliği'yle rantiyeye haksız iade iddialannı yanıtladı. fyg kaçıramn cantna okururn'• Temizel, repo ve faiz vergisinden kaçış amacıyla kullanılan işlemlere yönelik çıkanlacak tebliğde, "Aynı nitelikteki enstrümanlar farklı vergilendirme rejimine tabi olamazlar. Isminin değiştirilmesi vergi sisteminin değiştirilmesini gerektirmez" ilkesinden hareket ettiklerini söyledi. HANUSALMAN ANKARA - Maliye Baka- nı Zekertya TemizeL Kurum- lar Vergisi TeblığTyle menkul sermaye geliri elde edenlenn stopaj yoluyla yapılan kesin- tileri hayali olarak göstererek haksız iade almalanna yol açıldığırun doğru olmadıgını savundu. Temizel. "Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ha>a- H iştem \apılı>orsa canlanna okurum. Bu zaten adı iistün- de vergi kaçakçılığı olur" de- di. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Maliye Bakanı Te- mizel, menkul sermaye gelin elde edenlere haksız iade ya- pılmasına neden olduğu be- lirtilen 57 No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği'ndekı "itfata- rihinde etinde bulunduran- lar"ifadesinin nedenini. "Ay- nı gün içerisinde tahvii Hazi- ne bonosu 20 kered değistıre- bilir. Vergi dairesinee stopaj kesintisi >apılır" dıye açıklu- dı. Temizel. haksız ladelenn hayali işlemlere dayandıgı ıd- diasına ilişkın olarak "Bö>le bir şey vapamazlar. Yaparlar- sa canlanna okurum onlann. Adı üsriindebu vergi kaçakçı- ügKÜr" dedi. Temizel, bugü- ne kadarböyle birtespit yapı- lıpyapılmadığınailişkinsoru üzenne şunlan sö>ledı "He- nüz vok. Zaten incelemesiz ia- de olmaz.Teminat mektubuy- laödemeyapılır. Bire bir temi- nat mektuplan incelenir. Te- minatlançözülür.Aksitakdir- MArkasıSa.lO,Sü.3'te Pendik'te öğretmen baskısı Dkokulda faşist propaganda • Pendik Yusuf Alptekin İlköğretim Okulu'ndaki MHP kökenli öğretmenlerin, derste söz almak isteyen öğrencilerden 'bozkurt işareti' yapmalan zorunluluğunu getirdikleri ileri sürüldü. Okul müdürü hakkında soruşturma açıldı. ÖZKAN GÜVEN Pendik Yusuf Alptekin ll- köğretim Okulu'ndaki bazı öğretmenlerin. öğrehim gö- ren küçük çocuklara ülkücü ideolojiyi aşılamak için bas- kı yapt'ğı ileri sürüldü. Okul- daki bazı öğretmenlerin. derste söz almak isteyen ço- cuklara "bozkurt işareti" ya- pılması zorunluluğunu getir- dikleri iddia edilirken, de- mokrat biröğretmenin de ül- kücü bir öğretmen tarafından dövüldüğü öğrenildi. llçe milli eğitim müdürlüğü. okul müdürü hakkında idari so- ruşturma başlartı. Esenyalı Mahallesi'nde bulunan Yusuf Alptekin İl- köğretim Okulu'nda göre\lı Okul Müdürü tlter Aygün'ün desteğiyle hareket eden bazı MHP kökenli öğretmenlerin. okuldaterörestirdikleri ileri sürüldü. Çocuklara kötü dav- ranıldığını söyleyen öğrenci velileri, çocuklannın okul çı- kışından sonra Ülkü Ocakla- • Arkası Sa. 19,SiL8 'de FAVORtLER ZORLANDI Fransa '98'de büyük, küçük yok • Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlarda Arjantin ve Yugoslavya zor galip gelirken Hırvatistan, Jamaika'yı farklı yendi. Brezilya, Italya, Arjantin, îspanya gibi şampiyon adaylan ilk maçlannda göz doldurmadı. N'ijerya, Fas, Paraguay. Suudi Arabistan \e Iran gibi ekipler dikkat çekti. • Spor'da 1 5 - 1 6 H a z i r a n e y l e m i n i n y ı l d ö n ü m ü En büyük işçi eylemi 28 yaşında GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Türkiye işçi sınıfının en büyük eylemi olan 15-16 Haziran 1970'te 4 kişi yaşamını yitirmiş, 100 kişi yaralanmış ve Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu yöneticileri tutuklanarak sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmıştı. Aradan 28 yıl geçmesine İcarşın sendikalann gündeminde örgütlenmenin önündeki engeller var. • Direnişin 28. yılında Rıdvan Budak ile DİSK Başkanlar Kurulu, antidemokratik yasalann kaldınlması istemiyle bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirecek. DİSK, tüm illerdeki bölge çalışma müdürlükleri önünde benzer eylemler yapacağını açıkladı. • 4. Sayfada Japon Komşuı Bugün, ingiltere'nin Cardiff kentinde AB zirvesi başlı- yor. Daha öncekilergibi "Gözlerzirvede" demiyoruz. Çün- kü, Türkiye için olağanüstü bir karar beklenmiyor. O za- man başka bir coğrafyadan giriş yapalım. Geçen öğleyin arkadaşımız Lale Sanibrahimoğlu ile birlikte Japon Büyükelçiliği ikametgâhının konuğuyduk. Japon diplomatfariaPrtaAsya'dan Avrupa'ya Türkiye'de- ki gelişmelerden Japonya'ya kadar her konuyu konuştuk. • Arkası Sa. 10, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog