Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

14 HA2İRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Y 26 Sınop Edırne Y 25 Samsun Y 29 Adana A 35 Y 31 Mersın A 30 Kocaelı Y 27 Trabzon Çanakkale Y 25 Gıresun Izmır Y 29 Ankara B 31 Dıyarbakır A 37 _B 32 Şanhurfa A 39 Y 31 Mardın A 37 Manısa Y 29 Eskışehır Y 26 Sıırt A 34 Aydın PB 30 Konya B 30 Hakkârı A 29 Denızlı PB 30 Sıvas Y 31 Van A 24 Zonguldak Y 26 Antalya 0Agık £ GÜNCEL A 32 Kars A 26 Yurdun kuzeybatı kesımlen çok bulut lu Marmara Kuzey Ege Batı ve Orta Ka- radenız ıle Anado- Helsınkı lu'nun kuzeyı saga- Stockholm PB 19 nak ve gokguaıltulu saganak yağışlı ote- kıyerierazbulutluve açık geçecek Hava sıcaklıgı yurdun ku- zeybatı kesımlennde azalacak Oslo Londra DIS MERKEZLER PB 19 PB 20 Y 20 Amsterdam Y 17 Bruksel Pans Bonn Y 19 Y 20 Y 17 Munıh Y 18 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB PB PB PB PB A 20 21 29 21 24 23 27 27 Moskova PB 32 Y 18 Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Şam A B Y A Y A A A 34 28 26 31 24 33 38 37 I Parçalı bulutlu 1 SısJı Bulutlu k Çok bulutlu ' Yagmurlu CLNEYT ARCAYLTtEK • Baştarafı 1. Sayfada Bakanlığın Hesap Uzmanlan Ku- rulu hazırladığı bır raporda "futbol sektoru "nden doğru durust vergı alınmadığını saptamış Demek kı, bakanlık yıllardır goz- ler onunde surup gıden rezaletın bugun farkına vanyor Yuz kerre bravo doğrusu1 Bakanlık başka gerçeklere de parmak basmış Bır hesap krtap, futbol alanında 1 mılyar dolar (260 tnlyon lıra) cıro dondugunu kabul edıyor Bın kerre maşallah1 Evet evet, nıhayet Malıye, futbol- da buyuk bır vergı boşluğu olduğu- nu da kavramış bulunuyor Kulup- lere getırılen vergı muafıyetı ıle transfer ucretfennden sadece yuz- de 15'lık stopaj kesılmesını "vergı adaletı ve kamu vıcdanı" açısın- dan da yanlış buluyor Pekâla, saptamalan da kabul A- ma çare ve çozum olarak bakanlık neler onerıyor? Rapora gore Hazıne 1 mılyar dolarlık pastaya etkın vergılendır- me ıstıyor Ammavelâkın ış yıllardır ızledığı- mız gıbı tam bu noktada çatallaşı- yor Çozum onerılerı oyle yollarda kı kısa zamanda sonuç alınacak gıbı değıl Çozum şu Futbol bınmlerı ba- ğımsız bırer şırket olarak orgırtlen- melı ve halka açılmalı Halka gıden yolda gayrımenkul yatınm ortaklı- ğı çıkanlmalıymış 1 Öysa, bakanlık her şeyden once -değen ne olursa olsun- futbolcu- dan sadece yuzde 15 stopaj kesıl- mesının onune geçecek aldığı transfer parasından gerçek vergı- yı odeyecek yontemı bulmak ve uygulamaya koymak zorunda Yoksa, trılyonlarca transfer uc- retı alan futbolcudan sadece sto- paj parası almak bakanlığın rapo- runda yazıldıgı gıbı "vergı adaletı ve kamu vıcdanı açısından" sade- ce yanlış olmuyor adıl toplum du- zenınde tam anlamıyla rezaletı yan- sıtıyor Geçen yıl futbolcu Sergen Be- şıktaş'tan kopup Istanbulspor a transfer olurken aldığı ucret tntyon- larla ıfade edıldı Yuzde 15 stopaı Işlem tamam 1 Bu yıl futbolcu Hakan Şukur'e, Galatasaray'da kalması ıçın bır tnl- yon ıkı yuz mılyar transfer ucretı venldığı açıklandı Yuzde 15 stopaj Işlem tamam' Ustune ustluk Hakan Şukur, dı- nı butun bır Musluman Orneğın cuma namazını kaçırmıyor Vergı- sını odemedığı ıçın ya da her ay maaşından gucu ustunde vergı ke- sıldığı ıçın delık çoraplı yurttaşlany- la yanyana dızdıze oturup adalet ve durustluk salık veren Allah'a dua edıyor Ama, yuzde 15 stopaj Işlem ta- mam1 Verecek ama! Italya'ya futbola gıderken goru- şune başvurduğu Fethullah Gü- len'den, stopaj konusunda nası- hat dınledı mı acaba? Bu konuda MESS kımı rakamlar yayımladı Hakan Şukur ve ben- zeüenne belkı ışık tutar umuduyla bır ıkısıne değınmek gerekıyor Ulkemızde35 437 500 lıralık as- garı ucretten yuzde 25 vergı kesı- lıyor Tnlyonluk transfer ucretlerın- den yuzde 15 stopaj Venmlı ve adıl olması gıbı ıkı ozel- lığı olan vergı sıstemı -unu ne olur- sa olsun-futbolcu ışçı memuray- nmı yapabılır mı9 Sergen ve Hakan Şukur ornek- len vergıde eşıtsızlığın sımgesı Ay- nı zamanda adaletsızlığın de Çarpıklığı duzeltmeye çağıran bılgıler "sporculanmızın da herva- tandaş gıbı kazancının vergısını vermek ıstedığını, vermekzorunda olduğunu ve ama mevcut vergı sıstemımızın buna ımkân verme- dığını" soyluyor Malıye'nın kamuoyuna vergı re- formu dıye sunduğu tasannın onu- muzdekı gunlerde TBMM'de ele alınması beklenıyor Transfer ucretlenyle ılgılı bır du- zenlemenın yenı yasaya konulma- sı gerekmıyor mu? Ya da çozum getırecek bıryontem şık olmaz mı' Hakan Şukur de boylesı sonucu dort gozle beklıyor ve ıstıyor olabı- hr Zıra, 1 tnlyon ıkı yuz mılyar gelır sağlayan bır kışının vergı sıstemı- mıze gore yuzde 50-55 oranında vergı odedığını çoktaaan oğren- mıştır Bugun stopajla odedığı 180 mıl- yar yerıne devlete 625 mılyar ver- gı vereceğını Hakan Şukur elbette bılıyor Bılmesınebılıyorda Ah kahro- lası vergı sıstemı 180 mılyar yerı- ne 445 mılyarfazlasıyla 625 mılyar vergı vermesını onluyor Yazık, çok yazık' Karl > Gok gurultulu POAŞ'ta kayıt oyuraı I Baştarafı 1. Sayfada Uzun vadelı varlıklannın buyuk ço- ğunluğu kendısını amortı etmış varlıklar- dan oluşan POAŞ ın 2 ^ tnlvon lıra de- ğennde hesaplanan 3 gemısı bılançolar- da 3 Turk Lırası olarak goruluvor "Ah- met Karaosman". "Cahit Serter" \e "NedimTopçuoğhTadlıgemıler kendı- lennı amortı ettıklen ıçın 1 er lıralık "iz bedeu""ılebılançolarakaydedılırken sa- tış aşamasında bu rakamlann guncelleş- tınlmernesı sorun oluşturuvor Şırketın ka>ıtlı dığer tum uzun vadelı varlıklannın da aynı durumda olduğunu soyleyen POAŞ>etkılılen değeryenıle- mesıne gıdılmeksızın vapılacak bu satış sonunda ahcılar lehıne "gizli sermaye aktanmrnın ortaya çıkacağı u>ansında bulundular Bu çerçevede kurum aleyhıne yapılan bır satışa dıkkat çeken yetktlıler 1996 yılında 1 mılyon 160 bın dolara yuzde 25 ı peşın, kalanı 12 av taksıtle satılan "Oncu" adlı tankenn kısa sure sonra akarvakıt ve lıman masraflan Petrol Ofı- sı neaıtolmak uzere kıralandığını anım- sattılar Tankenn satışı nedenıyle ayda 72 bın S00 dolar tahsıl eden kurumun kı- ra bedelı olarak akarvakıt ve lıman mas- raflan dışında aylık 93 bın 765 dolar ode- dığıne ısaret eden vetkılıler, bu nedenle kurumun her ay 20 bın dolar zarara uğ- radığını belırttıler POAŞ ın [stanbul fzmır ve Izmıt'te yapımı suren "dolum adalan"nın mas- raflannın gıder hesabından karşılandığı nı kaydeden POAŞ yetkılılen, şu bılgıle- n verdıler "Dolum adalannda aynı an- da 40 tanker dolum \apabih\or. Bu van- nmı vapmak ıçın Başbakanlık'tan. DPT'den ızın almak gerekır. Bu işlemler uzun zaman alacağı ıçın kurum kendı gı- der hesabından ba/ı vatınmlan \aprvor. \ncak teknoiojının son olanaldanndan vararianıiarak ınşa edıien bu dolum ada- lan yatınm hesabına gırmedığınden ya da burada takıp edılemediğinden bilan- çoda gorunmuyor Bunlar bilançoda go- runmuyor ama kurumun \uzde 51 hıs- sesinı alacak kişılcr, satış gerçekleşükten sonra bunlara da ortak olacaklar." Enerji işçisine güvence yok I Baştarafı 1. Sayfada ıçınde ılgılı kuruluş tarafın- dan Enerjı ve Tabıı Kavnak- larBakanlığı'na 15 gun ıçın- de de bakanlıkça Dev let Per- sonel Başkanlığı nabıldınle- ceğı kaydedıldı Taslakta, bıldınmı ızleyen 45 gun ıçınde Dev let Personel Başkanlığı 'nın onensı ıle soz konusupersonelın kamu ku- rum ve kuruluslannda duru- muna u>gun boş kadrolara atanacağı ongoruldu Lvgun boş kadronun bulunmaması durumunda Bakanlar Kurulu mevcut boş kadrolarda sınıf unvan ve derece değışıklıgı vapmava >etkılı kılındı Fıılı devırtanhınden ıtıba- ren bır vıl ıçınde ışten çıkan- lanlann ış kavbı tazmınatı ve dığer tazmınatlanndan şırke- tın sorumlu olduğu belırtılen taslakta vapılan odemelenn bır ay ıçensınde Elektnk Enerjısı Foıuı ndan(EEF)şır- kete gen odenmesı ongorul- du Yasa taslağında kuruluş- larla bırlıkte devredılecek personele ış guvencesı getı- recek hukumler yenne ışten çıkanJmalan durumunda tum sorumluluğun dev let tarafın- dan ustlenıldığı uygulamalar ongoruldu Başka kamu kuruluşlanna geçışı yapılmayan memur ve sozleşmelı personelın ozel bır şırkette hangı statude ola- caklanna taslakta açıklık ge- tınlmedı Sosyal yardım duzey len ve kıdem surelen saklı kalmak kaydıyla ışçılenn kıdem taz- mınatlanndan Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı nın so- rumlu olduğu kaydedılırken dev ırden sonra "ışguvencesi" ongorulmedı Elektnk Mu- hendıslen Odası (EMO) Baş- kanı AJi Yiğıt kâr gudusuvle hareket edeceğı kaçınılmaz olan ozel şırketlennçalışanla- n duşunmeveceğının açık ol- duğunu belırttı \ ıgıt "Bın- len kâr etsın di>e gerçekleşn- nlen ışletme hakkı devir iş- lemlen bınlerce çaüşanın işsız kalmasına sebep olacaktir. Bunu engelleyecek hiçbir hu- kum yoktur" goruşunu dıle getırdı KıbrısHa 6 ülkücü9 terörü I Baştarafı 1. Sayfada nnın karşı saldınya geçmesı uzenne po- lısha\ayaateşaçmaİc zorunda kaldı Po- lısın son çare olarak sılah çekmesı uzerı- ne ulkucu konvoyu olav yennden uzak- laşarak yenıden Guzelyurt a dondu An- cak bolgedekı gergınlık dun sabahın er- ken saatlerınekadardevamettı Ulkucu- lenn saldırısını ıçlenne sındıremeyen bolge sakınlen dun sabah da ışlerıne gıt meyerek kahvehane onunde protesto ey- lemı yaptılar Tum Kıbrıs ı şoke eden ul- kucu terorunun perde arkasında sıyası hesaplaşmaların vattığı ıddıa edılıvor Bolge sakınlennın ıddıasına gore seçım- lerde TC kokenlı K.KTC vatandaşlannın ovlarını toplayabılmek ıçın ıktıdarortağı Ulusal Bırlık Partısı (LBP) ıleyanş ıçın- de bulunan Demokrat Partı 'nın (DP), Gu- zelyurt Beledıye Mechsı uyesı adayı ola- rak Kars Mahallesı'nde ıkamet eden A>- dın Ktnlkava'vı da onermesı DP'de top- lanan ulkucu grubun tepkısıne yol açtı Elde edıien bılgılere gore ulkucu grup uç gece once DP Guzelyurt Beledıye Mec- lıs uyesı adayı Aydın Kızılkaya yı hasta- nelık edınceyekadardovdukten ve kafa- sına bıra şışesıyle vurduktan sonra "Adavbktan çekil" emrını verdıler Bu olav ın vaşanmasından sonra endışelenen DP yetİcılılen. eskı Ulku Ocakları Başka- nı Enver Bahçeciler'ın emnne verdıklerı seçım arabasını gen ıstedıler \ncak bu tavır ulkuculenn Gunevdoğu kokenlı KKTC vatandaşlanna yonelık ofkesını azaltmak yenne daha da arttırdı Kuzev Kıbns takı ulkucu hareketın gı- derek guçlenmesı \ e bunun Cumhurbaş- kanlığı makamı tarafından ''sınırejleıtı- lerinde kullanılır" gerekçesıyle destek- lendığı ıddıalan Kıbns kokenlı ınsanlar tarafından sert tepkıyle karşılanıyor Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın des- teğını çektığı Ulusal Bırlık Partısı'nın Turkeş'e yakınlığıyla tanınan Zorlu Tö- re nın başkanlığındakı Mıllıyetçı \dalet Partısı ıle dayanışma ıçensıne gırmesın- den sonra Serdar Denktaş ın başkanı ol- dugu Demokrat Partı de Ulku Ocaklan kartını masayakovdu TC kokenlı Tanm ve Orman Bakanı Kenan Akın ın. bır su- re once K.KTC dekı TC lı goçmen savı- sının 60 bın olduğunu açıklamasından sonra sağ çızgıdekı hukumet ortağı UBP ve DP arasındakı "oy kapma" yanşı da- ha da hızlandı Her ıkı partının de 28 Ha- zıran da yapılacak verel seçımlerde bele- dıye başkanlığı, muhtarlık ve uyelıkler ıçın TC kokenlı adaylara ağırlık verdık len goruldu İ N S A N L A R , S O K A K L A R V E Ş E Y L E R Likitgaz tankeri ile Birfutbol topu olarakgezegenimiz OtobÜS çarpişti: 10 ÖİÜ ENİS BATUR Her lyı yazar, arkasında bırkaç onemlı yaptt, bır de bırkaç canalıcı cümle bırakıyor galıba. Borges'ten kalan cumlelerden bın de ıkı ucu açık bırakılmı^ bır anlam kaydırağı sunuyor bıze Dünya, bır avuç eğre- tılememn tanhıdır Ytrmıncı vuzyılın sonıma gelıp dayandık hetnen hemen Içınden geçtığımız şu 'adz çağ'ın güçfu eg- rctılemelennın başmda, futbola çağ- nşım alanı eklemlenen bır benzetme sılsılesı gehyor Ona buyük bır MU- suzlukJa. tutkuyla bağhyız çunku ona denn bır tepkıy le, ısyan duygu- suyla yaklaşıyoruz bır vandan da Bu yılkı fmal maçını 1 mılyar 750 mdyon kışınınızleyeceğı öne surûl- duğune göre kıtleler kararsizlık çek- mıyor Ikılem, entelektueller katın- da hukum sûrûyor daha çok 'Fntbol ve Edebiyat' başlıklı bır antolojıde yan yana getınlen ıkı metınden bı- nndeörneğın, Umberto Eco, bıraka- lım hafifsemeyı, dupeduz sarakaya ahyor yaşanan futbol çılgınhğıru, hemen yanıbaşında, bır başka ttalya- nıa fteoiııi'nın, yıllar önce kaleme aldığı, aydınlana sozümona üstko- numdan futbola bakma eğıhraını sert biçımde eleştıren karşı deneme- sı yer alıyor Yırmıncı yuzyılın son Dunya Ku; pası'nın Fransa'da duzenJenmış ol- ması. bu açıdanbakıldığında ıkı çok onemlı sonucun dogmasına yol aç- tı Önceşu Aydmlanma hareketının beşıklennden bın, Bunuva Devn- mı'nın ana sahnesı, Commenue'ın anası Pans, hıç olmadığı kadar du- şunce üretö futbol konusunda Sayı- sız kıtapta, dergı ozel sayisinda, cıd- dı gazete sayfasında yenı fıkırler. yaklaşımlar kök saldı Toplum-bı- İııacı, tanhçı, kultürtanhçiM, antro- polog, ruhçozümcu, dılbılımcı ışe koştu, yorumlar ve çözümlemeler sundu duşunce ortamına Buetkınlık. basmakalıp olumsuz- lamalann (kıtlenın afyonu, enllık ut- kusu) olduğu kadar basmakalıp olumlamalann da (evrensellık, ver- kuresel yumuşama) zorlanmasını sağladı Gorüşlennı tartmak. karula- nnm sağlamasını yapmak ısteyen- ler ıçın son derece besleyıcı bır top- lam çıktı ortava -bızler bunu gorûr müyuz, görmek ıster mıyız o ayn ta- bıı Ve toren başhyor Sonra şu 1998 Dunya Kupası 'nın 'açıhş töreni*. bıten yuzyılın en çar- pıcı 'kultür olavlan' arasındakı ye- nnı aldı 1900 L'luslararası Sergısı ıle başlayan yuzyılın 2000 yılı ıçın düzenledığı bır 'erken final' yaşa- dık sankı Bu yargımı açmadan, bır hayıflanmamı dıle getınnek ıstenm Butun kupa maçlannı, maç öncesı ve sonrası gelışmelennı ızlemek ıçın seferber olan televızyon kanallan- mızdan hıçbınnın açılış törenım naklen vermeyı ıstememış olması bır kez daha Türkıye'yı evrensel bır cumbuşüpaylaşmaktan, sporun kul- turyakas.ındayeralmaktanettı An- cak. kablolu yayından Eurosport ya da TV5 ızleyebılenlenn katılabıldı- ğı açılış töreni. oysa, çağın en gör- kemh bavTamlanndan bınnı sımge- lıyordu Sonuçta, futbol u futbola m- dırgemek bır zıhnıyet sorunuydu ve bunu gene başarmıştık Ikı yılda, yırmı bın kışının katıh- mıyla hazırlanan açılış torenı yakla- şık beş saat surdü Pans'm dort ay- n noktasmdan harekete geçen dört dev, dört ırkı temsıl edıyordu Ro- meo, Ho, Mnsave Pabto. Her bın al- tı katlı bır bına büyûldüğûnde olan, olağanustu bırteknolojıyle donatıl- mış bu dort dev, kendılenne eşlık e- den ve butün canlı turiennı (bıtkı, ağaç. hayvan, ınsan, uzaylı) temsıl e- den 4500 dansçıyla bırlıkte, ağır ağır Concorde meydanına aktılar Concorde meydanmdakı 33 yûz- yıllıkdıkıhtaş,tepesındekı ekranlar- la bır futbol topuna donüştürulmuş- tü ve kupanınyanardoner aynası ha- Ime gelmıştı İ789 Devnmı sonra- sında gıyotının kurulduğu X\l.Lo- uis ıle Mane-Antoinette'ın Dante ıle Robespierre'ın başlannın almdı- ğı meydan bır bakıma tanhsel bır hesaplaşmaya hazır edılmıştı Bır ıkı saat boyunca, meydana ulaşacak anayollarda. bır ıkı saat bo- yunca meydanda, çağın unutulama- yacak şolenlennden bın yaratıldı - Pans sokaklarına bır mılyon tanık düşmuştü Şölenı, dev bır happening' olarak okuduni ben Canlı bır enstalasyon çalısması, gıderek apaçtk bır sanat olayı Mımarlar, tasanmcılar, moda- cılar ışın ıçmdeydı elbette, amamü- zısyenler, ressamlar yontucular, ışık ve ses sanatçılan da kadrodaydılar Bu dudak uçuklatıcı tören, 'Asri 2a- manlar'ın bır özetrnı. dört dörtlük bır modemızm bılançosunu getırdı ekranlara. Matisse'ı, Cakter'ı, Du- bufifet'yı, Tîngııely1> yı, NikıdeSaint- Phalle'ı görduk karşımızda Frite Lang'm 'Metropolis'ı. Kubrick'ın '2001*ı yenıden canlandı sankı \e- nakts'ın ışık- ses bıreşımı çağcıl ış- len geldı geçtı Sonunda, Bosch'un tablolanndan bın kuruldu önümûz- de, soluk alamaz olduk Kendı payı- ma, çağımızı lekeieyen 'deffle'len düşündüm bır ara. 1930'larda Ber- lın, Roma, Moskova caddelennı kaplayan yılgı vencı totahter mıma- n kıtle organızasyonlannı, Pans'm ortasmdakı şölenın antı-mılıtanst cephesı ıçımı aydınlattı Gece bıterken ıçımı ağır bır hözün sısı kapladı Bır tek. bu sıradışı şö- lenTûrkıye'depekazkışı tarafindan ızlendığı ıçın mı, hayır Ondan çok, özei bayram geleneğımızı hepten yı- tırdığımız. şofen coşkulannı hama- sı \e çağmdan bûsbutun kopuk bır dûzleme taşıdığımız ıçın de fcmetOzePınsozlenyle Tutunve yûzleştınn Bır, Cumhunyet bay- ramlannın, Fetıh kutlamalannın, ra- mazan ayının anakronıkleşmıs, gü- nune ve geleceğme yetışememış ru- huna bakın Bır de, Metin And'ın \e Özdemir Nutku'nun kıtaplannda aynntılı bıçımde yer venlmış XVI yuzyıl şpfenlennuı sonsuz yaratıcı- lığını, gernş ve coşkulu katılımını duşunün Bıze yepyenı bır coşku felsefesı gerek I^Ö^L - ESKlŞEHtR (AA) - Eskışehır ın Inonu ılçesı yakınlannda likitgaz tanken ıle solcu otobusu- nun çarpışması sonucu 4 u yanarak 10 kışı oldu llkı- şı yaralandı Likitgaz tan- kennın boş olması daha buyuk bır tacıavı onledı fnonu Bozuvuk karayo- lunun 1 ıncı kılometresın- dekı kazada Ba\i Eskın yo- netımındekı 34 GDE ^80 plakalı TIR ıle karşı von- den gelen Mehmet Hanıfl A>dın'm kullandığı 43 DH 994 plakalı Kutahya Tu- nzm'e aıt volcu otobusu TIR şotbrunun uvuması ve otobusun şendıne geçmesı sonucu çarpişti Çarpışma sonucu çıkan vangın olay venne yetışen ıtfaıve ekıplen tarafından sonduruldu Kazada 4'ü vanarak 10 kışı oldu 11 kı- şı de varalandı Trafik kazasında TIR şo- föru Bavı Keskın (48) ıle otobus şofbru Mehmet Ha nıfı Avdın(39) otobus vol culanndan Nuran Özturk (27) OnurOztürk(3) Gu- leser Işık (34) Immuhan Birgen (54) ıle vandıklan ıçın kımlıgı henuz belırle nemeyen4kışıoldu Kaza- da varalananlar Inonu ve Bozuvuk sağlık ocaklan ıle Eskışehır dekı hastanelerde tedavıaltınaalındı \arala- nanlann kımlıklen şoyle Semih Ozturk, Sevilay Ata- bay, Abdurrahman Koç, \hmet Vüdız, Gun Eser, Alaattın Atabey, Yılmaz Işık, Furkan Işık Sedat Or- du, Burcu -Vtabey ve Mü- ze>">enÇadırdı TIR şoföru Bayı Eskın ıle vanında bulunan 5 yaş- lanndakı kız çocuğu sıkış- tıklan verden guçlukle çı- kan Idı G Ü N D E M \1LST4F\B4LB\Y • Baştarafı 1. Sayfada Bugun ıkıncı şıkkı çekıp sutuna yatıralım "Gazetecı" kımlığının tartışma konusu yapıl- ması çok lyı oldu Nasıl ettıyse, ılk eden tyı ettı lletışım Fakultesı'nde bıze oğretılen gazetecı tanımlan arasında en sevdığım şuydu "Gazetecı yaşadığı çağın tanığıdır " Nedır tanık olmak7 Bızden sonrakı kuşaklar, yaşadığımız done- mın olay\annı, gelışmelennı araştırmak ıstedığın- de gazetelere başvuracaklar Bugun bız de ge- çen yıllarda olanları ıncelemek ıstedığımızde do- nemın gazetelennı kurcalıyoruz Bu bağlamda gazetecılık sadece yaşanan doneme aıt bır ış değıl Gazetecı gelecek kuşaklar adınadagun- cel olayları ıncelıyor ırdelıyor Yazının başında vurguladığımız dort şıkta da 80'lerden 90'lara şık olan-olmayan değışıklıkler yaşandı Bunların başında gazetecının ışlevı gelıyor Şu gazetede çalışan lyıdır, otekınde çalışan kotudur dıye genel bır degerlendırme yapılamaz Bugun hemen butun televızyonlarda gazetelerde, bıze okulda oğretılen ıdeal gazetecı tıpını ornek almış ınsanlar var Ancak gazetecılığe damgasını vu- ran yapıya bakınca çok farklı bır tablo ortaya çı- kıyor Ilk dıkkatı çeken şu Gazetecı, toplumdan koptu-koparıldı Bu, or- neklerle çok kolay açıklanabılecek bır durum Oncelerı gazetelerde şu tur haberler yer alırdı - Şentepe'ye nıçın beledıye otobuslerı az gı- dıyor? - Dışkapı SSK Hastanesı'nde polıklınıkler ne- den hâlâ genışletılmedı'' Bu haberlenn gazetelerde yer almasının nede- nı, gazetecının bu sorunlarla yuz yuze yaşama- sıydı Kendısı olmasa bıle bır yakını o sorunu sık yaşıyordu, gazetecı de çozum ıçın haber yapı- yordu Bugun ıse haber yapısı değıştı - Bu SSK'ler neden hâlâ açık? - Enerji santralları nıçın hâlâ ozelleştırılmıyor^ Gazetecı SSK'ye çatıyor, artık gereksınımı yok Bedelını kurumunun odedığı ozel sağlık sıgorta- sı var Oradakı acıyı hıssetmıyor Bır an once ka- panmalı kı ozel sağlık kurumlannın onu lyıce açıl- sın Gazetecıyı etkısız hale getırmek, sadece be- denını ortadan kaldırmakla olmaz Meslek ruhu- nu boşaltırsanız da aynı sonucu almış olursunuz Gunumuzde gazetecının tanıklık yapmasının zorlukları var Gerçek tanık, zaman zaman sanık duaımuna duşebılıyor Ama gerçek sanığı bugun değıl, tarıh yerıne oturtur Zıra tarıh unutmaz Namık Kemal'ın, saray- dan gelen para kesılınce saray aleyhıne yazdığı, para artırılınca bunu bıraktığı, o gun olmasa bı- le yıllar sonra ortaya çıktı Elveda toplum Karıkatur, yanılmıyorsam Tan Oral'ındı Yıllar yıllar once gormuştum Daha sonra kımı dergı- lerdebastı Masanın ortasında daktılo bırtara- fında sımıt bır tarafında çay Daktılonun uçlan sıvrı Yazmak o kadar kolay değıl Bugune damgasını vurduğunu ıddıa eden ga- zetecılık yapısında ıse artık sımıt deyınce yat sı- mıdı anlaşılıyor Çay da masada değıl, yatın gu- vertesınde ıçılıyor Bırılerı çıkıp bu sımıdın baş- ka anlamı da olduğunu soyleyınce hemen uze- rıne yurunuyor "Vayy, karamsar bakışlılar " Gazetecı hep kotu koşullarda mı yaşasın? El- bette hayır Ama mesleğın "kamusal" bır ışlevı olduğunu unutmaması gereklı Kımılerı yuklenı- yor - Gazeteler hep kotu haber vermek zorunda Konuya bu pencereden de bakılamaz Örne- ğın, bır polıtıkacının durust olması haber değıl- dır Çunku doğru olan budur Ama hırsızsa ha- berdır Buna da karamsar gazetecılık denemez Hoş bugun o da tersıne dondu ya, konuyu de- ğıştırmeden bağlayalım Bır zamanlar, "Elveda Başkaldm"y\ yazanlar, oyle anlaşılıyor kı "mevcut zamanda" yenı bır kıtap hazırlıyorlar "Elveda Toplum " MERCKSHARP&DOHME Merck & Co , Inc ıs an ınternatıonal research ıntensıve health products company focusıng on the discovery, development, manufacturıng and marketıng mnovatıve products to ımprove human health The company is based ın V/hıtehouse, New Jersey, USA and employıng 42,000 people ın ıts worlwıde operatıons Merck Sharp Dohme ilaçları LTD ŞTİ , establıshed ın 1993 in Turkey as a subsıdıary of Merck & Co , Inc ıs now expandıng ıts operatıons and lookıng for a, MEDICAL SCIENCE SPECIALIST wıth follov/ıng qualıfıcatıons, be graduated of a Medıcal Faculty be fluent ın vvrıtten and spoken Englısh and Turkısh have a minımum of two years experıence as a clınıcıan be vvıllıng to travel ınsıde Turkey and abroad have completed mılitary servıce (for male candıdates) Please send your resume wıth references and a day-hme contact number untıl June 19, 1998 Frıday to, MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD ŞTİ insan Kaynakları Departmanı/MSS 98 GazetecılerMh Yazarlar Sok No 30 80300 Esentepe ISTANBUL All applications will be kept strictly confidential
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog