Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 1998 PAZAR 8 LISELERE GIRIŞ SINAVI TÜRKCE "Kadar" tszcügu hangı c â n M t banzatma goravl yjpmairtadır? A) Arkadaaım galmcaya ka«Jaır baklayakm B) Aniaftıklannızdan orayı o«mıu* kadar oldum C) Bu aaata kadar ışimtrı brbnnz D) M» kadar çok konuauyoravun Aaafrdaki cHmMcrln hangaatfnda "aoguk" t & - cugu digartertnden rarkkanuamda kjJBanıkraaor? A) TarHykafi aoguk bir aay kçan» B) Bu aokagm ç«f matorlndcn aojuk aubjr «kardı. C) OnarUarimizi aoguk kar»*ayacaamı aanmı- 0) Soguk tiitlsn yogurt yapalmaz Savmaktan «orkmaym, »avdifcç» dOnyann yalnızlık nadir Bu cumlada boa bnakıttn >rariara, ajagıdakı aozcuklardan hangial gatiraldlglnd» anlamlı blr cûmla oluaur? A| ranidanacak - bimayacafcauntz B) gûzaaaaacak • SflraMcakalniz C) dagiaacat - anlayacaksırHZ D) buyuyacak • goracakfintt 1- Karanlrk baamadan yoia çıktılar 2- Çoeuk y»dl y«ıru D n m d ı n okuia baaladı 3- Ayagı acıdıgı tçın rahat baaamryor 4- Çımlara baamadan çiçaltaarl »ulamahaın Yukandaki c M a M ı l hanoilannda "baama*" aozcOgu aynı anUmda kullanıkmstır? AH v» 3 B|ln4 C|2n! 0|J*4 İUanta oluaturan bazı kaJıpiaaron aozlarln yartarl d»glatlrHem«x Aaagldalu cümleKrd* varilatti atlı çlzil aozcdk- krrdaft hanglamd» bu kurala UYHlm*mntır7 A) Olayı yafnn yamalak antattt B) Utaklıımı butun kavunisn « O ı C) Mar f*y ayapbavan gteoanüzün onunda garçatriafti D) Okulunu Itakaka Mtirdi (1) Çalışan ınuran dlnlatnmaaı garaklr (2) Çok çalısafl ry' dinlanlr (3) Çünkü yorgun v» dimanma ımlyacı oün btr adam, hlçbir ya- nrlı « uratemaz. (4) uykuauz gaçırdıglnKz Mr gacadan »onra, baynlmızın ı n n d e ) » çalfa- mayı radda<tt0i o korkunç sabaltlan hapimlz büiıtz Paragrafın butunluguna uvnavın cOmla han- gısıdır? D)4 "abartma" A)1 B)2 C I 3 7 Aaagıdaki cOmMarin hangısind* vardır? A) Arkadatım çok gucluydu 8) Ulaaımda, aaa hczını aaan taknolojilar galıatirildı C) Bır hkra anlaco kl gala ffıMa otdOk D) Danız aabah aaatlarlnda çauaaf gibiydi. 8. JuygaUkı cumlaiarln hangiaarada anlacm bozuk- fcjjuvardr? A| Eakı konaklar ırtaanlara daruı çakicı gaftyor B) Uzun yıllardan bu yana b u köyd» yaaardan. C) Yaaıla ozlam duyan h*rka* aahırdan kaçıyor Dl Yagmurdan aonra agaçlar bır baska güzal gorunuyor 9 Bu kadar duzanli va d»lpllnli çalajnaadan aonra, yanamada bmnc. oamaaı hlç <*t ailrprtz dagildl Parçadakı "nadan - aonuç" Ihaklai dlkkata alm- dıgında. "nadan" olan durum aaafiıdaajianlan hangkudlr? A) Bilmçll va pbjnh haarlıajar 8) Öncakı omak yanamalar C) Baskalannın rapttgı katkıtar P) Çaiıamalardan duyulan mutlulufclar 10. I D Bazı Inaanlan mtmmın «tmak pak koiay dagildır (2) Kırk yıl »ırtında ta*aun va blr karacik "yoruldum" daaan kırk yrtlık amaklar unututur (3) Ancak harkm da boyla okna- yabrtir <4) Bir Hncan u k > « n r kırk yıl hatınnı aayanlar da vardır (S) Bu nadanla bır inaamn davranıaını harkaaa ganallsmak dogru dagll- dır (6) Damak ki. ınaanlar uç aaagı b*a yukan. banz»r aniayıatadır Bu paragraftaki hangı cümfc». anlafn yinünd^n d*g*rl»rryt» ç»lı»m.ktadır? 11. Aaaflıdakl cumiaaarm hangaatada aoru aor- maktan daha çok, bldnanl vurguiama amao A) Smava kaUmakun nlçtn vaao^ç(Mr7 B) Aıiudatma a«z ««nllOln k M O «ktoı n«7 C) YOzmay* daha dOn gllm*dhUz mT? D) DavM adara* dOfiünan. gidar maıln? 12. "Bu dOnyaya atm* buıma donyaaı JınıHlaı " Bu aaz. aaaAıdaM cOnUtnKn hanjMyta da- »am adatM ainJaU yargı ıwld«d*t<H «kar? A) ElbaO» kotutOk adan cazasmı bulur B) Atalar n« damtaaa h^> yartnda dannator C) ûyta oknaaayd) k&UUOklmr artmaya davam adodl. D) N a d m a baataamnan cazaaunı hap bwi «aUyonmı 13. Özgur Inaan kJtapterm OrOnadar InMplar kHaplan na*ıl yanbyortana kttaplar da kiaan- lan Syla yantır Onun içlndir kl Sjgûrtuktan kofkanlar. kitaptardan da korkarlar Oa^anma datlan, Uateal nadvnlafia no«aanmad<d*n dO- şuncatort ortadan kaldımıaya ça»»«far AaaftıdaUMrtn hangM bu paragıahn aon 14. A) Bu nadania duaOnca daha hotı gaalamlfttr. B) Ama Mlmazlar kl kKaptara dûamanka, inaanlara duamanlıktir. C) Çunkü Inaanlar rtoaJanrnsdakttn aaytara llgı duymazlar D) BoyMarlnki okumadjklan Mtap, I lafl duaOnca aaMaml yoktur. Eakldan oldugu gax bundan aonra da TOrkcava yani - * j - " " — talaaı akt». Anca* bu r ya mudaka hafcn aaalnl va z» aozcuajar oirm. ya da MrbHn* çot) Bu parçad», rarkçanln daldaifdan haoglalo» d Hgi vuıyutanmaktadır? A) satcukttrui ukml nl B) »aıcük aayıamri amrmna* C) Ba«u dMardan aazeOkMr ahnmaa. 0) e»k) aozcttklarln gOııtalimlrlfcnaal 15. Ruşan Esr>(, Ur yandan ç«*n)l okuaardaU SgntmtnUk gSravkM davam «dlyor; Mr yan- d g dan da amk MrkKl pUna aklıgi aOnktroyordu. Parçaya gflra, Rtatafl EaraOa HgH çıkantacak ankaCMmlı yargı atagıdakitonlan hangaıldlrT A) Egttkn lalyia ugmamaftr 8) OazatKJHJ. ço* anaaı vwnWatk-. C) U iMalaOI UrMıM aanMrmOftar D) Daha anntarl gazataclllk yapnu»Hr. 16. Şlmdl bır hayka«na duaanOnûz Câavaak va çOrük Mr zarnln Ozaflna guzal, mOkamnMl ba- haykal yapmakUdır Bu Mykell Mr an Içai harkaa baganabiir. Fakal zamln çörük otdu- tundan bu h«yk*l yaaayarruu. Harçlarla nt kadar kuw»tll dayanak yapriıraa yapMaın yıludr Çunku zamln g»vf*ktir Bu parfada, vurgutanan tamal dOaOnca asagV dakltoıdan hangatldlr? A) Onatnü aaarlarda kaatall mat»m« kuKan- iMkganklr 8) Onamll ialar bazı zarartan gOza aknayi ga- C) Bir aaarm kalKikgı mOkammal ohnaMta bagtoır D) Har a> oncaaMa aagaam Mr tatnala dayan- mahdır 17. Yaşll dagktr «raamd» Manlaa, akaamlan mora- rarak auaar Inca rttzgârla dagıtan azan aaala rtndar) aonrc balda darîn bir aaaaizll^ daaar. karanlrk baaaıca yamactaki aviarda cda gaz lambalarmm tttrak auklan gorülOr Bu parçada. aaagıdakl anlaom bicknaarlndan hangiai kullanılrmatır? A) Oykfllayıcl • C)Acıklamalı ' 18. SOıııafcııı (garcakuatucuaok). aaf duauncaya varabimak içm. dutuncalarl, har tflrtt manak, ahlak va aatatlk aıılayayndan baganag olarak ala alv Incalayan Mr aanal va adaMyat akjrmd». Parçayı gora, »umMİIaoarln (garçakaamra), *r «-.. dluauncalarl incalama yontamt aaaflıdalraar- £"3s- dan hangkudlr? \ A) özgur davranma ! B) Kurallara uyma 1 C) EataHk kaygajı taaıma j D) Galanaklardan yararlanma r 19. Blr güvarcln kanadmda oksuyorum r Goklann mavüiginl, | Sarçaiarin cnnNauyla aMyor Kama, Aftaçlannya«lll«l. S Buhıttann Ipak gSlgaal , Çoeuklann yuzOnda nUdıyor i (CahK Sıfkı Tarancı) J SHrln konoau aaaOHaakllardan hanglaldlr? , A) Doganın onaml B) Çocuk aavglai 1 C) Yaaama aavlnd O) özgurMk Magl I 20. Blr uluau gcçmiatan galacaga taşıyan m i SnamU og» konuftugu dHdir D* aayaalnda i topkımun gacmlatakl dagarlari dOauncaiarl ' va yaaantjian günumüza. ganamuzdan da * gajacıja taamır Bu boylaca aurar gidar J Bu parçada, dMrı hangl ozafllgl Ozaraıda f dunıknuatur? A) Toplımiaal dOzanl korumaar B) Inaanlar aratmdakl dayaı C) TopHmıun duzanll daft-lamaalna yarda ounaaı D) KOUrun davammı a 21. Danarnael, bcfka kianılan va baaka rt anlatırkan da hap kandlndan harafcat adar Onun İçm -t»n" aflzOnu çok kullanır Oana- macl, Ozarlna Mnaamı kurdugu hazır bllgllarl takrarlamafctan kaçmmak zorundadır Bılgln, bfllnınayanl kaaki yarBilarta ortaya koyarkan, danamad MilnmayanlaHn dOnyaaında tarad- dutU hatMIar gAatamwye çahfır Bu pangfaftan, danacna hakkında aaagıdaki yargtfardan hangM cıltanlamar? A) Yazaruı kk>iMl duygu va duaOncalarl agır B) rOzartr» kunıtudur C) Kanmamaktan çok «nhrOnak Mayan bir çabanın DrunOdur 22. Aaagıdakl comlalann hanglamda vazım vanlm vardır? A) BHgi yanamaaında bttlm okukta daracaya gkdı B) TojHano da ögralmaniar odaaavla yapaacak. C) Havuzda yOzarkan da dlkkatü oanakyK. D| Omvaraita agmmlnl yurt daunda ım yaptı? 23. Aaagıdakl cOrmalarln hanglalnda "mi" aoru akl cumktya rica anlamı varmartlr? A) Bu akaam Wz» galacak miatntz? 8) Mavl gomlaslml ütaıar ımaln? C) Ondan boyla blr davranıa baktar mlydln? O| Haoariarl har zaman dlnlar ımam? 24. Aaagıdakl cumlatann hanglalnda aylamin garçaklaamaaı tana rkoaula) baglıdr? n d'yorvun Mma gaçA) Zamanmda gt kaayoraun B) Çahfiyaraun ama bu tampoyla zamanmda C) OuMan» aradı ama bir tûrlu tdna raaHamadı D) Sinamaya gldarlm ama 94n da gvllraan 25. Bazı ad tamlamalannda tamlayan, tamlananın ntd^n yapıMıgınt goatarmaatad^r AaaOMıkHardan hanglal bu oıailkta bir ad tamamaaı dadjdjr? A) Mrlnç pHavı CIBalkaiMgı B) Pamuk laHgl D) MATEMATİK 1. Aaa«>davamanaainua A) t tana çayrak matra • 2 matr» 23 cffl B) 7 tana yanrn matr» » - matra. • 1 matra 75 cm. D) ZS matra • S çayrak marra- 2. a va b dsgal aayı otoıak azara a aayawwı S Oncâ kuvvatl, I aayannın b mcı kuvvalina aa* kM a*b a n j j kaç olur? A)1 8 ) 3 C)4 D ) ( 3. • A O Yandaki cdujrma iaiamkıda har _ O A a laarat farkb blr rakamı ooatar- maktadır Bu l»lamın dogru o|. U 7( ~> maaı Içln ? yarina hangı rakam A) 0 B) 1 C) 0 D) • 4. * 4 W aHaml aaagıdakl hangl problamm çozfl- A) 14* «a k*t an» 5 vanfcr? B) Ut cavlz, t aaK graba aynkna har grupt» kaç cavtz olur? C) MS, S m kaç kandır? D) S I kaç dara kandMrta çarparsak 545 akta adarb? Uç nokttaan K va L olan aaaJHMU damir çubu- gua orta noktaaı O'dur Çubuk, boyunun - I kadar K ucundan. ^ I kadar L ucundan kaaayor Kaaın çubugun orta noktaaı narada olur? AIYarldagişmaz. B)KlaOı C) L aa O anamdada- D) [Ot] nln tam ortMidaT. -SakHdakl O«J4 AB çapk datraaal Mr yana pkttmda A dakl kopak 4 ba- koatU|u«da. B «akl kopak 3 tur koauyor Aynı anda va ayw yonda MrakM adafl kopaklardan B daai A daUnl kaçmcı turunda klncl kaz f f t r Bu uıutlaınta çozomuttaMgHI oank vanaMi ItıdalartHn hanglal dognıdur? A) AB çapı vartlmadan (OzUlamaz. B) Ancak pattln uzunhjgu MllnırM çozuMc C) Mavcul vamarla çûzûtür 0) KopaHarm hgı uMııınadan tflrtMamaz. 7 24 - S • 1» Varttan kflamlar aaagı- 1112 - M o m W problamlardan hangiatnin çozümodOr? A) S akalglnln Ikl ka* 1t olan aayı kaçor? B) 2 kabnm 9 faztaaı 1» olan aayı kaçor? C) Yanaann i fatteaı 24 olan aay< kaçbr? 0| Yanaavı S akaigl 24 olan aayı kaçür? 8. Btr kımi kakmdan 21000 «ra kar »da» kvtMk/ackyn, Mr tana kakmdan kaç a n U r M k im dkHdng hanglal ManmaMdlr? A) Bk- kutudakl kalam aayau. B| Blr kutu kalamln aada nyaa. C)BlrkaWmınakaflyatı O) Bk kalaıııln aact nyatı. 9. 74 t a m kalam «raaiYla Alpar, Hakan va ngifa Mrar Mrar dag«*nıatır Buru) gara, aaaA>dald Madalafdan hangial dogrudur? A) Alpar. Hakan va Yiglt a*K aayıda kalam amuatr B) En az kalaml YIt« akmanr C) En fazla kalaml Alpar aknafOr D) En fazla kalaml Hakan atmajOr 10. Dort arkadaf blr tapaı baklavayı aaudaki gltri uaylatmaılardır Aldıklan paylara gora aaa«H daldlardan hanglal dogrudur? A) Mannn payı. Hakan'm paymdan azdır B) Ayfa'nln payı, AH'nın payından tazladır C) Ayaa'nln payı, Maralin payaia •alttır O) Hafcan'm payı, Ayaa'nln payma aaKHr 11. Atagıdakilantan hanglal 4t. 72 va 10» aayna- nmn OçunO bMan tam olarak bokffım? A) 2 B)« C)12 D|l> 12. Blr daktioda alrabanin aadaca » ham Ha HgH bıalar vardır Tualara raatgala va tak tak baaıkkgnda ATA yaznmaaı olaaıbgı kaçbr? i 2y r j * T * 2 l danklamaartamınin çozüm * 5 |- kümaal hangkMdlr? A) {(9, .11 )> B)fl-11,»)> C) «11,0|) D) ((7,-$)) 14. AaagNta taralı olarak aoatarltan kOmalardan hanglai, P kumaainda olup, KM kumaalnda oknayan atomanlann kumaaMlr? C) 15. Koordaut duzlamlnda A(-1. -3) , B<-2, 2) va C(2, 4| noktalan varlltyor ABCO paralaatanar olacak aakllda D noktaaıntn koordmatlan nadlr? A)(-3,2) B)<2,J) C)(3,-2) D)(-2,J( 16. Ocgan şakllnda bir araanın bir kanan 50 m, bu kanara att yukaakHk 30 m dir Araanm %2Q 9in« av yapıldıgına gora, bahça Içın kaç nr" yar kaantabr? A) 300 3)400 CI500 O)«00 17. AynUan a, b va c olan dlkdörtganlar pHzmaaı aaMndaM blr daponun ıçartalna, dapoyu tam datduracak biçlmda kup aakHnda an a kaç tana kutu yarlafttrabiUriz? Bu problamln çozamu yapriırkan aaagıdakl- lardan hanglal mımaka buhmmalıdır? A) Prlzmanm alanı 8) KüpOn alanı C) a, b va c nln EBOB'u 0) a. b va c nln EKOK'u $aklldaki dlk konlnln tam tapa- aindafl bakıkbgmda »aklnardan hangiai gorOlur? 19 B) D) _,C Varllen ABCO dlkdortoanlnm AB kanan «tranndı 1M* ->B dondurOlmaahrla olusan cısmın aaklf asagıdakılafdan hangiaidir? D Ç B) 20 Aaagıdaki gaomatnk aakıllardan hanglainin butûn koaaganlan har zaman btrbırini ortalar? tkizkanar Yamuk Duzgün Altıgan 21. Şakıldakl ABC ilçganında D, £. F bulunduklan kenar- lann orta noktjJandır E0C uçganınin alanı bılinmak- Aaagıdakllardan hangialnin bllinnıaaı halında ABC uçgantnın çavra uzunlugu harzamyn bulunabılır? A) ABC uçgenlnln bır kanannın uzunlugu B) ABC uçganınm bır yükaaklıgınHi uzunlugu C) EDC uçganlnln bır yü«aakH$inm uzunlugu. D) EDC uçganinin askanar uçgan oklugu 22. Çapı 2> bıntn olan bır daıra ılc bır kanaraun uzunlugu 2a bırlm olan bir karanin çavralarl karaıtaatınlıyor Buna gora, d k l l d hangıaı dogrudur? {-= 3 atonız.) A) Oalrankı çavraaı karvran ç alndan buyuktur B) Oairanln çavreaı karanin çavraafeiın ıM katt- naafHUr C) Çavralarl MrbMna aatttlr D) Oatanin oavraai karanin çevraaaidan kDçuHur. 23. a(A)>a<C| a, b€N y« IAB|.1« cm oian aakidakl ABC Oçganl. aaagıda çambar aakknda varüan taAardan yapılacaktır Taiarin hanglainl kunantraak bu uçganln çavraaı anküculı olur? h-3 aknız.) C) 24. Aaagıda varHan tarak alanlardan hanglal. bukındugu butunün yanaından faztada*? 25. * $akHda,a(ABC)-M*, |ACWx*3|cm. |B£Xi cm, |0Cf-2 an v Buna g4fa, ABC uçganınm çavraal kaç cm dir? Cozum I lalam 6xt*12 II talam 12 2-6 m latom IV lalam ProMemln çozfimunda II lalamda «aagrta- kllardar hanglal buhınmuatur? A) ABC uçoankiin alanı B) AOC üçganmın yukaaklıgı C) ABD uçgsnlntn hıpotenuaü 0) ABC uçganinin BC ktnan FEN BILİMLERİ Ganaa. Dttnya va Ay'm aaUldakl konumlarmi göra aaağıdakdardan hangnı acvlanamaz? A) Ay'm dokınay avraamda oMugu B) Kuzay yanm kûrada k^ mavaimlnjn y»- «andıgı Cl Günas tutulmaaının garçaklaaogl 0) Gûncy yanm kürada gonduzJarln gaca- lerden uzun oldugu 2 AsagıdakıKrdan hanguar! hava dlrenclndan M I U atkllenacak aakılda yapıbr? I-Uçak B-Paraaut m- Otomabii ŞaldkM cialmte vaaı lclndaykan tarezMn braU O noktaaını goatarmaktadlr Muaa/ktar açaarat »ıvaar boaaUdaJmda danga dururmıyla •ğa olank aaagıdaUlardan hangari aoyla- naM«r7 (Havanın kaktırma kuvvetl Ihmal adüaeak.) A) Ibra O noktaamda kahr B) ibra R noktasma dogru kayar C) ibn P noktaaına dogru kayar O) Dvnga durumu hakkında bıraay aflyianamaz. Aaagıdaki ialamlertn hangU »«kilaekı çarlun donmaaim hızlandırmaı? A) Sudan daha yogun arvı kuaanmak B) Su kabını daha yukanya kaldrrmak C) Kaba daha çok au koymak D) Daha gamş kap kultanmak 5. Aaagıdaki durumlann hanglalnda kaldnna kuw«nln«kl.,I olçaL r7 Aynı mataldan ya| aşlt kutt.ll kutu v . çn-i auyı brrakıidıgtnda aakil- dakı durum oluvuyor Aaagıdakı)«rdan hanglai bu dururnu açıklar? A| yOzablaT Dttalartna bagbdır B) Kuttalarl na o*jr*ı olaun duzgûn gaomat- rik biçknll dabniar auda yflzar C) Ckjlmlarln yOzaMknaal yapridıklan madda- y bagMır DlClalmlar, kudalari aynı kalmak Ozara haclmlarl arunlarak yuzdunMatMlır 7. Kapalı kap içlndakl arvıya harhangl bir yonda basınç uygulandıgmda, «vı bu baaınci har yon* aym buyuklukta llatir Bu durumun açMamaaında aaagıdaMardM hangialnin atklaı vokmr? A) Sıvılann *ıkiftınlamamaaı B) Srvılann molakül yaplda oimaaı C) Smlann akiakan otmaa/ D) Sıvılann bulunduklan katoın »aUlnJ aknaaı 8. Şekildakı aıatamda IV nolu dlali çark ok yo- nünda donaraa aaagıda varban d»)lllardan hanoüen aynı i»nö» donar? kfik kaynagı Engal Ekran Şaklldakl duzanakta aaagıdaki aHamlardan hangıai yapa'ıraa akrandakl yan goiga kücO- jflr? A) Engal va akran aabltkan »ık kaynagı angala yakJaatmlıraa B) la* kaynagı v» angal aabltkan akran angaldan uzaklaatınlıraa C) laık kaynagı va akran aabMaan angal laık kaynagına yaldaatınhraa D) laık kaynagı va angal aabltkan akran angala yakUaanlıraa 10. 9akHdaki «urHlnmaaiı yokm K noktaaından v, hcn aa harakata baalayan Mr araba N nok- taaına galarak duruyor Buna gora cnmın hız(y)-zam»n<t) graflgl aaa- gıdakllarln hanglalnda goatarHdlgl glM olor? C) 11. 1 mo( H, »a 1 mol H,Onun aaagıda hangl ozalllklarl aynıdır? A)MolkuDalarl C) Atom aayılan B) Molakul aayaan D) Holakal yapaan w moda* gorulan »lanıaııuıı 0 # * kimyaaal raaaaiyonkuda oluaturdugu lyonun alak- • tnk yOku ı hangkudlr? !)•»• C)t D|-5 A m p u l Yandaki duzanaMa ^ aaf au içarlaina aaa- gıdaklKrdan hangial konuhrraa ampU ya- nar? 14. Içartalnda (arkft ııcaklıkta va mlktarda bukjnın k.piann hangiainda baHrtitan m Ordakı aakar tnabutı (tzOnur? 8)A) C) I O g H k a r rc (U arc 1 U 15. J T I > B l r »ftranci yandaki aakılda varHao Iç K» gaçma) ıkıfcabınK bolamunda aıcak çay aaklamak latamaktadir Kabın L bStumuna aşagıda varllan maddalardan hanglai konuraa kabm içindakl çay daha oac aogur? A) Oda iKaklıgında ahol B)Sjca»kum C) Soguk au D| Oda aKakkgmda au 16 -Gazumn amiardaki çozûnarUgu «caktı» arttıkça azalır • Aaagıdakl gozlamlarin hangku bunun blr aonu- cuoUb.Hr? A) Oantelarda yüzaydan darlnlara ınıkflkça aı- caklıgm azaimaaı B) Soguk aularda yaaayan balıfc aayıaınm at- cak aularda yaaayaniardan fazU oimaaı C) Çakalanan kola kutuaunun kapagı açıan- ca kolanın kopflrmaal D) Daniz yuzayina hoJı çıkan dalgıcın vurgun tahHkaaı lla karaılaamaaı 17. 18. Aynı ortamda bukman otdaa K va L (ancara- lann» aynı çorbadan a»lt mlktarda konmuftur. Kapakaız L kabmdakl çorbanın. kapagi kapa- Mma) K kabmdakl çorbadan daha onca bozul- duğu gâztenmıaor L kabındald çorbanın daha çaouk bozuVna- aının nadanı aaagıdakllardan hangıaidlr7 A) Havadakı mikropiar B) Ortamın ncıklıjı C) Havadakı CO, gazı D) Havadakı o, gazı > Agaç daüarma tutunaMbna • Tanali bwaİ9rt» baalanma • Yüzamama Yukandakı AzatHdara aahip Mr kuavn gaga va ayak yapıaı aaagıdakllanMn hanglal otabiür? 19. ŞekHI Sauı Şakıl I va «da larktı hayvaruara a*çanayapdan vanknaktadlr Şatülari Incalayan bar Sgrand bu hayvanlara m» aaagıdakl tahmmlardan nangiaM yjDjmaz? A) Ayak aakıUan B) Hangl luyvanlar okluklan C| Baalanma aakillan D| Mkteterinin boKUmu okıp olmadıgı 20. Bıtki hucraalnin karaktarMIk BzaOaiarlnl gormek iatayan bir ograncl, aaagtdakMardan hangmnı ıncalamabdır? * ) Sugdaydaki amKi tuy hucraaini B) Nohut tMOuainın yaprak hOcraalni C) F««uly« bnldalnın taç yaprak hucraalnl D) Gül bMcialnln taç yaprak hucraami 2 1 . laıUı ortamda, IcarMnda hnt Buhjnan aaagı- dakl Szdaa cam fanuaunn hanoMndakl kata- bak dahaurun «ur» ya^ar? Solîan KutraanttrT 22. KaMaal ranakslar butun Inaanlarda ortak va doguatan olup, aartlı raflakal*r laa tonnömn •Kto »dllan dcnayknlardlr Buna gor» aaaflrfakHardan hangiai aarth ranakatlr? A} Anl blr pattema aaaJ karfaıtnd» a^rama B) Bacaga Igna bangmda bacagm ankaan C) Çocugon yanan aobadan kandkıl D) Loa ajaUa goz babaldarlnln bovumaal 23. Aşagıdakl aaiuaarda. Inaan kalfeinda karm- cıklann tam eoana a* aynUAı, kapiumoaia kalblod» laa kamcıldann yaran Dftan» lla aynldıgı gorOknakiadlr Kaphımbaga Bu durum, Inaana ka naaaglar? A) AomaM kanrn akış r» ln«an tfarkkoaarak • Hlc Undan fazla oknaama Bl Akcigard» tambjanan kanat aol kukakçıga galmaa4ni C) Aorta gMan kanın okalfanca zanoln oanaaını p) Kanın kalba toplardamarlaria galmaalnl Blr ograncl aaklldakl dı layarak ışıkM blr orurma btrakıp gozlam yapıyor. Ögrancl bu d»nayd« aaagala varâaniardan han- gktM araatınyor olablllr? Al Tonum çlmtonlrkan daujrdan baakı akr m.? B) Tohum çlmlanlrkan havaya VMlyaç duyarım? C) Suyun çknlanmava aOdal var ım? O) l a * çlmlanmaya atkl adar ım? 25. Krvırcık »açt anna •» knnrcık aaçk babanm duz aaçlı blr çocugu olmuatur Cocugun duz »açiı oanaamda ««agıdaUtordan hangtolnin aMadH otdugu aoylanaba*-? A) Ibvnjk aaçlındın çakMat oanaaı B) DOz aaçkkgai baaton aanaaı C) Anna vaya babada duz aaçlıak ganlnkı bulunmaaı 01 Anna Ha babada duz aatMak gankıln bu- lunmaaı SOSYAL BİLİMLER 1. Avrupa Hun OavMU yaakakıaıı aonra. TurUar ça*W Baauın lopluiuklan araaaia kanaarak klnv Uarlni kaybatUlar Buna kanjıkk. ats UO-aM y«an araamda ÇMIHar tarahndan mk td»*> Ookturklar, kuaural kknaUarlni koruduklan au> d» da» aaanaiar Goktarklann bu davran^lan, aaa>daka»rdan hangialyla acıklanamaz? A) Tutaaklıga tapkl goatarmalarlyl» B) Kültar»! d»g*rl»rin» »ahlp çıkmalarn/la C) Farklı kultari»r» uyum oo»Urm»l»ıi»l« D) aülfl yapılannı korumalanyla 2. Kavlmlar Ooçu aonunda VtztgoOar lapanya'ya, Franklar Franaa'ya. Slavtar Balkanlar'a, Anglo- Sakaonlar da InglHara'ya yanaamlalanllr Bu durum, a««gıdakj aonuçlardan hanglalna A) Avrupa'da bugunka maMHar lOBlulugunun oiuamaama B) Blzana anparatorhJOu^ıun zayıflamaaına C) Bao ftema knparatertugu-nun gaçajnmaaaia D) AvrupaVa yapdan TOrk akmiannaı aona »ııınain» Orta Aaya Hun Turklarinai kımOral ozaidaıl goz onüna «lındıgında. yaaadddan bolgad» yapdacak kazuarda aaagalakllanMn h.ngl- aMn bulunmaaı baklanamat? Al atutfak »ayalan B) çaşMI aüahlar Cl Dokuma parçalan D) Tapmak kakrmlan latanbul. Fabn Sulum laafnal davrtna gaan- caya kadar blrçok kaz luiaoaıa». ancak aana- btanbul un Fatih Sultan Mahmat zamanında IMhadllmaında, aaagıdakl atkanlardan han- gial dah» onamliroloynam^tır? A| rark aakartarmin »aymal uatanluaa 8) KuUamlafl Oalun aavaa laknlklarl Cl Komutanlarm aavaatakj baaanlan O) Btzana'm zayrt aavunma aialaml S. SuMan h atohmut ( •*< yapılmaaı aatOntUn\ faallyattardan ı halkın »oıtım duzaylnl ynka.mnam larin» gor» daha konıo çozum natlıab«aZak nltalfkiadlr? A) atodr»»«»rln aayıca çogaUmaaı B) Aakad v» mnlakl okulUnn açamaaı C) İBk gazatenln çıkanimaaı D) Itkogrvurrun zorunlu haia gatailmaaJ 6 KopruM Mahmat Paaa, kandlalna onarllan vazlrl azamlıgı kabul »tmak Içln. Sultan IV Hahnwt» bazı koaullar »mcl aurmufttlr Bu kotullardan Mrl d» kandialn» klmaanln kanamamaaı va hakkında flkayat okıraa KoprOlü atanmat PWnm vaz g> kaeul »tma konuaunda « ı b m koaullar Harl aurmaainin nadanl aaagıdaUlardan hangi- aryl» açıfclaıublfır? A) r-ıncaakı» lapHık I * ı ıkaıııa ııılaııa lıanaaııak 8) Ûlk» ysnatlmini tak alda topaamak C) SarayU halk araaındakl lllaldlarl duzamamak D) Kapfkulu Ocaklan'nı Muıh »tnıafc 7 1aO6 tanhınd» Imzalanan Zllvaloruk Antlaa- maaı'nda au karanar alınnuaar • Avuaturya har yıl Oamank DavMI'na sdadu)i • Avuaturya arfiddkll bundan aonra protokoMa Oamanlı padlaahına dank aayaacakbr Bu maddalar» daranarak. Oamana Davtjaryta agaf " ' ' - [•—J - •—1||-' I ıılllllHıllıT A) Paraaal yondan aıajnaya duamualur B) Avrupa'dan garl ^aklmaya haalaiınala C) Avuaturya ü D) Topraklannda Iç olaylar baalamıaor 8. bmtr'lr. lagal adllacagln/ blr gun eneadan habar alan latanbul hakOmaU. lasala karaı dlranlau bulunubnamaaını Mamiatlr Buna raAman ttslk gdatarljar yapmaya bealarma va k p k * » MOdafaaH Hukuk Camlyaoarl aract- Bgıyta tum yurdı yayıanaya baalamıatır. Bu olay Muaufa Kamal In aaagıdaki aoHarkv dan hanglaty^ dahacok nakuandlrilablar? A| GaMauarl gOJİ gMarlar B) latanbul, Anadotuya agaman da«a. ba«k oanak zonındadır C) Hatb HOdafaa yoktur aathı mudafaa var- da- Bu aatıh Mttun vatanda- 0) Ordulari Hk hadarMz Akdanlzdlr karl 9. Aucurt ün Çanaldaua Savaaaıda duamanaı aüııaal, onun dahacoit hangl yonumi goatarlr? A) Savaa atratajlainl iyl Midigini B) Aynı düamanla dafalarca karajlaatıgıru C) ryl bir yön«tlcl oldugunu D| Kumanda «ıugı askari İyl tanntagn 10. Muatafa Kamal'in aaagıdakl aozlaruıdan han- glai, TOrklya'nin unıalararaaı tophıluHarta İyl Hifkılar kurmak stamaaini daataklar bir ozaMk taaımaldsdır? A) Bagnnaızlık banlm karaktarkndlr B) Muhtaç olduğun kudntt damarlanndaki aail kanda m«vcutturl C) N» nutlıı Tarkûm dıyanal D) Yurtta aulh clhanda »ulh 1 1 . Samaun'dan Ankara-ya uakııaUa olan otobua- tau yolculantan bn, yarnndakl ycrfcuya Iç Ana- Ookı Bolgesıno grttttonnı »»yl»m«cr Bu ysrgıya ulaamasında, aaagtdakılardan hanglal daha «tfcill olmuatur? A) Binatardaki kat aayıaı B) Afcaraularm akış yönO C) Bıtti örtuaündcltı dagiaikMc D) Inaanlann kıyatetlvH 12 • Oaca II» gündOz sıcaklık farfcı azdır • BttkHar gür v» »ûr»kll yaaildir • G«n«fl(lci« hava hcrgun yagışlHlır Bu Oi»»aJaılıı gortidugu ftlbn kuaagryla agai ok- rak. a>»»daln rargaardan hanaatH» vamamaz7 A) Sara|lar aulamaya yönallktlr B} Irmanlnnn fmtn* aorunu azdır. C) Nem oranı yükaaktlr D) Konut yapımmda ganalMda ahaap maOama kullanıla- 13. Bir araaumada, eşh boydakl çubuklar farka aianlara dlk otarak y»rt»ftlrilmı*ar Bu çubuk- tarm golsa boylanna 21 Mart, 21 Haztoan, 23 Eylul v» 21 Aralık tarlhlarinda oglan vakp bakılmıa v» golga boylan aa golga yontorlnln aym oldugu göruimuatür Buna gor», çubuklarla Ugili olarak aaagıdakl yargılardan hanglal kaalnllMa dogrudur? A) Danb kıyaındadırlar 8) Aynı »nlem üz»r1nd»dirlar C) Aynı oika lç»rlaind»dinar D) Yukaaltilarl aynıdırlar 14. Aaa«ıdakı TOrkly» harltaaında makı bitki OrKhMlnan digtlanı varilmlatir Maknarln yarM orman alanlanna bırakabll maal Içln, hangl mavaima a* yaga> mlktannn artmaaı garakir? A) Ka) B) ilkbahar C) Yaz D) Sonbanat 15. TOrklya'd» bazı yartaalm birtmlarlnd» nufuaun yogunluk kazanmaaında ikllm va tanmaal faaHyaoar atkıll olmaktadır Aaagıdakl lllardan hanglal bu duruma «n az uyjr? AjAdana 8) bmlr C) Konya D)Zonguldak 16. Aaagadakl TOrUya harCaaında zaytM alanla- Buna g6r» zaytln alanlannın oluamaaında aaagtdakilardan hanglai daha atkllldlr? A| Kıalann ılık gaçmaal B) Toprak yapı«f C) Daglann uzaruf dogruRuau D) Yaz mavalfliinln uzun omiaaı 17. TOrkrya'yl komaulan ila karadaabrdıganada, tanm OrunMrl çtuyıin fazla oldugu gorulur TOrklya'nin hangl OzaülOI bu duruma dahacok nadan olmaktadır? A) Taknolo|ldan yararlanma 8) YaraaklOarl C) Toprak yapau D) hdkn çaaUulgl 18. Yukandaki TOrkiy» harltaaında daglann uzanıa yonlari BoatorlldW glbl okuydı cognfl boiga- larlmtedan hang«ınfn kfyı otuaumıı buoun- kttndan fartlı olurdu? A| Harmara Bolgaal B) Akdamz Bolgaal C) Karadanb Bolgaal D) Ega BMgaai 19. Blr klal. bankada odama yapmak Oaara aıra baklarkan. aıraaını ya«lı btrlaln» v»rmla. daha aonra k«ndl faturalannı odamoj v* paranın aatund korunmayı muhtaç cocuklar Içln toptanan yardım kumbaraama atnuat* Bu klatnln yapUdarmdan hangiai - Mr omak olualurur? A) Yardanda B| S«ada baklamaai C) Faluralannı Odamaal D) Yaafc binn. aıraaını varmaai 20. -Utuaun oy va lataglna dayanan har laln aonu- cunda, ulua Içln lylllk va muOuluk olacağı kaakıdlr- Alaturt bu a&zuyla. aaagıdakllardan hangi- alnin onamlni vurgutamak knamlBtlr? A) Halk agamanligMn 81 KOKural gaüamanln C) Olka aavunmaajmn O| kanamanln va kaHonmanın 21. Inaan Haklan Evmnaal Blldlrgaainda yar alan t»m»i ruık v» ozgOrtükl«fi« llgılı maddalar ganalllkla. TOm Maanlar harlıaa. hlç ktmaa' glbl Ifadatorl» baalamaktadır Bu durum. inaan haklan kavramuın hangl ozamginldahacok vurgular? A) Yaaatarta korundugunu B) Evranaal nMalifc Uaırlıplı C) AMakl nmml» dayaiKhguıı O| Doguatan kazanıldıgmı ** K0l.T0w0 va AHLAK 8İLOW D£toH kt-AN MlUENCİLER BU BOL0MDEK O., 23., 24 V» 2» SOftUUUU CEVAKAM »RACAKLAROIR. 22. HZ.MUM d Maomaya nfcrat kandial Içkı Mr av, «rtn y baraıacagı odakv va Mr da cann yapam«a«r Buna gora Hz. Munammad, atag»dıkllantan hanglam» oncaNk varmamlştfr? A| Egmm duzaylnln yflka«»l>ııaakıa B) Dml Inançlaıa onam varllmaaln» C) Tocaumaal dayanıamanın »mrHmaama D) Tlcarl lllaldlarln yaygınlaftınlmaama 23. Kur'anık.rim'ln "Egar aOkradaraamz nana«- Mrlml aronnm" aniamındakj ayadna dayanaralıfartml aronnm aniammdakl ay aaagKlakl yargılanlan hangajlna A) Aza «ükratmayan çoga da ı Bl Nlm.tl.rln tumü «akOrl» di. C! lylllg» adkrMan, lylllk yasma) olur D) İnaanlara «ukrMmayan Allah'a da auk/Mmaz. 24. "Baaannak. Mr ınaann Mram gOcOyl» yönal- dlgi tfömn yakalamaa«*r " lagıdakilardan hangial bu duruma daatak 8) Karark oanak D) A) Inanmak C) Cafcamak 25. • Ikı yuzlll olma . • Ctedikodu yapma • Bancılc» davranma • Baakalannı kıakanma Su davranıalann gidarak arBıgı bir topkjmda, uzun aurad» aaagıdakilardan hangialnm daha çok ortaya çıkıru» baklanir? A) Yalancılığın çogalma»! B) Karfılıkh guv*nın uaimaaı C) Toplumsal duzanln bozulmaaı D) Paylacma duygulanaın MN KULTURU va AM-AK BİUGİSİ DERSM »LMAVAN ÖÖRENCİLER BU BÖL0MOEKİ a, 23 24 v» 25 SORULAR/ CEVAPLA»- 3IRACAKLAR0IR 22. Amaaya Ganaigaal'nda ymr alan bagımaızlıgını yına mıHatın azhn va ıradaal kurtaracaktır " »ozuyla aaagtdakılardan han- gial vurgulanmak iatenmıatlr? A) Mabusan MrcHai nın kapatıfmaaf B) Azmlıklara yani haklar vanlmaaı C) NaaakH aUUTnln kabul cdılmaaı 0| Kurtufua Savaaı'nı kıtmarm yapacagı 23. AUtûriıa gdra dlnl mazhebı ırtı dıll nt oturaa olaun, kandlnı Türk aayan herkaa TürktOr Surada Atatflrk bir mllltl maydana gatlran ozalliklarden hang*j uzarmde durmuatur? A| Vatan bfrllgl C) Dll blrligi Bl Ouygu bimgi D) Dır, urlıgi 24. Dogal ortamda ormanlann yatiamasi o yardaU •acakM va yaga) mlktamai mava*Ma»a dag<- hmı II» uyumludur Bu durum. goz onun» alndıgnda atapırlaki cografl böigalarlmizdan hangiainda ormanlar dana zor vatlalr7 A) Itannara Bolg«*ı B) Akdaniz Bolaaal C) Eg» Bolgaal D) GUn^dogu Anadohı Boigaai 25. Oamokraamm aaMik ikaal tapiumun Mragmi, bnabarkgira v» sürakMlginl »aglayan onamll bır Bu durum aa» tçai da aoz fcomıaudur Buna gora, a<la birligi aaagıdakilardan hangl- aina dayanmaktadır7 A) Kadtnın çalıfmaama B) Kadmm okur ymzmr oimaama C) Kadm - arkak »attligln» D> Çocuk sayıaının azlıgına TLRKÇETESTİ:1.B,2.C. 3.A.4.D, 5 B, 6.B. 7 C, 8B,9A, 10.D. ll.C, 12.D. 13.B, İ4.A. 15.C. 16 D, I7.B, 18.A. 19.C.20.D, 21 B. 22 A, 23 B, 24 D, 25.C MATEMATİKTESTİ: l.D. 2.A, 3.D, 4.D. 5.B. 6 İPTAL. 7 C. 8 A, 9.B, 10.C, 11 D, 12 A. 13 B. 14 B. 15 C. 16 D, 17.C, 18.A, 19.C. 20.A, 21 D. 22 D. 23.B, 24.C. 25.B FEN BİLİMLERİ TESTİ: 1 C. 2.C, 3.A. 4.D. 5.B. 6.D, 7 B. 8.C. 9.D, IO.A, I I.B, 12 A, 13.C, 14.D, 15.B, 16.B. 17.A, 18.C. 19 B, 20.B. 21.A, 22 C, 23 C, 24 A, 25.D SOSV4L BtLtMLER TESTf: 1 C, 2.A, 3.D. 4.B, 5 D, 6 A, 7 C, 8 B, 9 A. 10.D, 11 .C, 12.A, 13 B. 14 C, 15 D, 16 A. 17.D, 18.B, 19.C. 20.A. 21.B. 22.D, 23 B. 24 D, 25.C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog