Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇGD'den milletvekillerine mektup • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ismet Demirdöğen, siyasi partiler \e milletvekillerine gönderdiğı mektupta. hapıshanelere onlarca düşünce suçlusunun konulduğunu, yüzlercesinin de girmek üzere oldugunu anımsatarak başta Tiirk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası olmak üzere düşüncenin ifade edilmesını engelleyen yasalann. düşünce üretimini ve serbest tartışma ortamını kaldırdığını belirtti. Demirdöğen, son olarak gazeteci Ragıp Duran'ın da hapis cezasının kesinleşmesiyle düşünce üzerindeki baskilann devam ettiğine dikkat çekerek "Türkiye bu görüntüsü ile yan açık cezaevinı andırmaktadır" dedi. İçel Emniyet MuduiHi görevden almdı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAPtçel Milletvekili Halil Cin'le ters düşünce "geçici görevle" merkeze alınan içel Emniyet Müdürü Tuncay Yılmaz. görevinden alındı. tçel Emniyet Müdürü Yılmaz, Cin'in şikâyeti üzerine, "geçici görevle" merkeze alınmıştı. Yılmaz'ın başvurusu üzerine Danıştay. bu işleme yürütmeyi durdurma karan vermişti. Yılmaz bu kez lçişlen Bakanlığı'nca hazırlanan kararnameyle görevinden alındı. İçel Emniyet Müdürlüğü'ne gelecek hafta atama yapılacağı öğrenıldi. Okuyan'dan irtica yasası savunması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, irticayla mücadele yasalannın TBMM'den geçmesinin ANAP'lı bakanlann toplantılara katılmamalan nedeni>le geciktiği eleştirilennin doğru olmadığını savundu. Bazı çevrelenn olay yaratmak için "başörtüsü"nü kullandıklannı belirten Okuyan. "Şaraplı toplantılar düzenleyenlerin bu eylemlere destek verdiğıni de kamuoyu görmektedir" dedi. DTP heyetini kabul eden Demirel, siyasi partilere büyük görevler düştüğünü söyledi 'Demokrasimiz iyi yolda'• Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin son 50 yılının inişleri çıkışlanna karşın, bugün tartışma zeminlerinin açık oldugunu belirterek demokrasiyi yerleştirmede siyasi partilere büyük görevler düştüğünü söyledi. Türkiye'nin birçok sorunu aştığıru vurgulayan Demirel, "Ama yine de kendimize tepeden tırnağa yeniden bakmalıyız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) üstlenen siyasi partilerin halkın des- - Cumhurbaskanı Süleyman Demi- rel, Türkiye'nin son 50 yılındakı i- niş-çıkışlanna karşılık tartışma ze- minlennın bugün açık oldugunu be- lirterek "Her şeye rağmen, demok- rasimizin başı suyun üzerindedir" dedi. Demokrasiyi yerleştirmede si- yasi partilere büyük görev düştüğü- nü kaydeden Cumhurbaskanı, "dev- letle halk arasında köprü görevi" teğiyle var olacağına dikkat çekerek "Nezaman ki siyasi partiler halktan kopuyorsa o partinin gücü de azab- yor" görüşünü dile getirdi. Demirel, dün DTP Genel Başka- nı Hüsamettin Cindoruk ile bera- berindeki Temsilciler Meclisi üye- lerinı Çankaya Köşkü'nde kabul et- ti. Cindoruk, Demirel "e "Sizin de- mokrasi anlayışuıız ve mücadeleni- zin her zaman takipçtsiolacağız" de- di. Demirel ise Cindoruk \e DTP Temsilciler Meclisi üyelerini ilk kez büyük kongreleri sonrasında kabul ettiğini belirterek kutladı. Demirel, kabulde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin demokrasının aynlmaz parçası oldugunu, bu durumun siya- si partilere büyük sorumluluk yük- ledığını vurguladı. Bütün dünyada devlet anlayışı konusunda büyük değışiklikler oldugunu kaydeden Cumhurbaskanı. u Ama-Türkiye'de de diğer ülkelerde de değişme>en tek şey; de\ let, halka hizmet etnıelidir ve de\ let erkini yönetenler halkın nza- suıı almahdır" diye konuştu. Gücü- nü halk desteğinden almayan dev- letlerin meşru sayılamayacağını ifa- de eden Demirel. bu anlayışın Tür- kiye'de yerleştiğıni sav undu. Demokrasının en önemli kurum- lanndan birisinin siyasi partiler ol- dugunu, yargı ve diğer kurumların Türkiye'de yerleşik oldugunu kay- deden Demirel, bütün bu kurumla- nn uyum ıçinde çalışması için siya- si partilere büyük görev düştüğünü ıfade ettı. Siyasi partılenn kendile- rini daha çok halkın hizmetıne ver- melerini isteyen Cumhurbaskanı. siyasi partilerin üstlendıği işlevlen başka kurumlann üstlenmesinin ül- kede kargaşa doğuracağına işaret et- ti. Ülkenin sorunlan varsa bunlar karşısında karamsarlığa kapılmak yenne, çözüm önerileri getirilmesı- ni isteyen Demirel, "'Türkiye pek çok konuyu tartışıvor. Bu tartışma- yı biraz gürülrülü \apı\or, ama so- nuçta Türkiye'de tartışma zeminle- ri açıkör" diye konuştu. Türki- ye'nin birçok sorunu aştığını vurgu- layan Demirel. "Ama yine de ken- dimizetepeden ürnağayeniden bak- malıyız. Onümüzdeki zaman buna müsaittir. Türkiye bütün sorunlan- nı açık seçik tartışarak çözüm bula- caktır. Belki daha iyi tartışmayı da öğrenecektir. Türkiye'nin 50 yılda çok inişleri çıkışları. kayıpları ka- zançian olmuştur. Ama yekûnu alın- ca demokrasimizin başı suyun üs- tündedir"dedi. Askerlik kısalmayacak' Sezgîn kendi tasarısını eleşûrdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Ismet Sez- gin, Türkiye'nin ortam ve koşullannın askerlik süresinin kısaltılmasına olanak tanımadığını bil- dirdi. Milli Savunma Bakanı, askerlik süresinin kısal- tılacağına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Ga- zetecilerin sorulannı yanıtlayan Sezgin. askerlik hizmet süresinin aşamalı olarak 18 aydan 12 aya indirilmesine yönelik bir çalışma olmadığını be- lirterek "Milletvekilleri, yasa teküfuıde bulunabi- lirier. Bunu normal karşibyorum. Ama askerliğin kısaltılması gibi teknik, stratejik bir konuda mil- lenekillerimizin böyle bir yasa teklifini verirken bir araştırma vapması gerekiyordu" dedi. Türkiye'nin ıçinde bulunduğu ortam ve koşul- lann askerlik süresinin kısaltılmasına olanak ver- mediğini vurgulayan Sezgin, "Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu jeostratejik durum, dünyanın bugünkü konumu nedeniyle askerlik süresinin kı- saltılmasına imkân yoktur" diye konuştu. Ismet Sezgın'ın, Milli Savunma Komisyo- nu'nda milletvekillerinin önerisi üzerine günde- me geldiğini sandığı tasan, aslında kendi bakan- lığında hazırlandı ve kendi imzasıyla TBMM Baş- kanlığı'na sunuldu. Tasannın bir maddesinin ba- zı gazete ve televizyonlar tarafından yanlış yo- rumlanması sorun oluşturdu. Tasannın 2. madde- si Askerlik Yasası'nın 5. maddesinde değişiklik getiriyor; er ve erbaşlar ile yedek subay adaylan- nın görev süresindeki uzun bir fıkrayı iki fıkra ha- linde yeniden düzenliyor. Yasa. 1992 yılından be- ri Bakanlar Kurulu'na "banşta" askerliği önce 15 ay, sonra 12 aya indirme yetkisi veriyor. Yeni yapılan düzenleme bundan farklı bir içerik taşı- mıyor. ancak yasanın alt maddesindeki bir hük- mün yukanya atıfta bulunması nedeniyle bu uzun fıkranın iki fıkra haline getirilmesı gerekiyor. Böylece alt yasa maddelerinin görev süreleri ko- nusunda hangi fıkraya atıfta bulunduğu açıklığa kavuşuyor. MSB Komisyonu'nda bekleyen tasan, "21.6.1927" tarihinde hazırlanan ve 1992 yılmda değiştirilen maddeden farklı hiçbir hüküm getir- miyor. Hükümetin askerliği kısaltmayetkisi 6 yıl- dan beri bulunuyor. 9_| I J ™ » lr*»»»rrn»ci Hindistan'ın İstanbul Konsolosluğu ve Hindistan Dostlan Derneği'nin U d n i l l l Kerlliefel ortaklaşa düzenlediği "Hindistan Pazarı" kermesi, dün Boğaziçi Üni- versitesi'nde yapıldı. Kermeste, Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin projesi "Demokratik ve Laik iki Ülke: Türkiye ve Hindistan" konulu kompozisyon yanşmasını kazanan Murat Tezcir ve Tümer Kapan'a ödülleri verildi. Hindis- tan'in bağımsızlığının 50. yıldönümü nedeniyle djiinya çapında düzenlenen resim yarışmasında. 9-12 yaş grubu içe- risinde ikinci seçilen oyuncu Tarık Akan'ın kızı Ö/lem Üregül'e ise Hindistan Konsolosluğu tarafından bir madal- ya verildi. Çeşitli el işi eserlerin, Hint baharatlarının ve yemeklerinin satıldığı kermeste elde edilen gelir Hindistan- İı Çocuk Koruma Derneği (CRY - Child Relief and You) ve Darülaceze kurumlarına bağışlanacak. CHP'li Sav, genel kurul salonundaki eksikliklerin giderilmesini istedi 6 Yeni salonu açürmayız' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Grup Başkanveki- li Önder Sav, TBMM Genel Kurul Salonu'nun eksiklikleri- nın giderilmeden kullanıma açılmasının sözleşme koşulla- nna aykın oldugunu söyledi. Salonun. siyasal baskı yaratıl- mak amacıyla gündeme getıril- dığıni belirten Sav, "Kullanıma engel eksik ve kusuriar gidtril- medikçe, sözleşmelere uygun \asal bir geçici kabul gerçekleş- medikçe, yapılacak her rürlü iş- lemin karşısında olacağız" de- di. Sav. dün düzenledığı basın toplantısında. TBMM Genel Kurul Salonu'nun geçici kabul işlemlerinin TBMM Başkanı Hiknıet Çetin'ın talımatlanna aykın olarak ve vurtdışında ol- ması gözetılmeden gerçekleşti- rilmek ıstenmesıni eleştirdi. Emlak Konut'un Mesa-Nurol ile ımzaladığı sözleşmeye göre geçici kabul heyetine Başkanlık yetkılisınin katılması gerektiğı- nı belirten Sav, tutanakta TB- MM gözlemcisinin imzası bu- lunmadığını, bu nedenle sözleş- meye aykın oldugunu söyledi. Sav, TBMM Teknik Daire- si'nın eksik ve kusurlu işlen Emlak Konut'a bildirmesine karşın Emlak-Konut'un kendi hazırladığı lıstede bunlara yer verilmeyişine dikkat çekti. ANAP'lı TBMM Başkanve- kili Hasan Korkmazcan ı da sözleşmeye aykın hareket et- mekle suçlayan Sav. Korkmaz- can'ın Çetin'ın yokluğunda. ta- lımatını yok sayar duruma gir- diğini söyledi. Sav şunlan söy- ledi: "CHP olarak. sözleşme ko- şullanna uvmayarak geçici ka- bul yapan Emlak konut yöneti- cileri hakkında gerekli incele- meyi tamamladıktan sonra ya- sal girişimde bulunabileceğimiz gibi. teknik dairemiz. proje mü- eUifi ve müşavirfirmalannmü- talaasına av kın olarak. bu duru- ma alet olan rüm görrvli \e yet- Idliler hakkında da benzeri giri- şimlerde bulunacağız." 1 Konuyla ılgılı olarak. siyasi baskı, acele ve dayatmanın gün- deme getirildiğini belirten Sav, "Komisyon raporunun sonuç- lannın tarbşılmasını gölgeleme amacını güden ve bu raporun sonuçlanndan ANAP'ın önem- li bir rahatsızhk duyduğunu or- tayakmanbirdavranıştır" gö- rüşünü dile getirdi. Sanlıurfa Sele kapılan 9 kişi kayıp ÖZCAN GÜNEŞ / BEKİR ŞAHİN ŞANLILRFA / ERZLRLM - Şanlıur- fa'nın Halfeti ılçesı Gözelı Köyü'nde pik- nık yaparken sel sulanna kapılanlardan cesedi bulunanlann sayısı 9'a >'ükseldi. Kaybolan 9 kışiye ulaşılması için çalış- malar yoğunlaştınldı. Almanya'dan ızınlı gelen ve Halfeti'nın Yukan Göklü beldesınde oturan Okatan, Yılmaz veGökçek aılelen, öncekı gün sa- at 17.00 sıralannda ılçe merkezıne 15 ki- lometre uzaklıktaki Gözeli Köyü'nden geçen derenın çevresinde piknık yapar- ken şiddetli yağışlar nedeniyle sel sulan- na kapılmışlardı. Sele kapılan 19 kişiden 11 yaşındaki Ali Gökçek mucize eseri ağaca tırmanarak kurtulmuştu. tki aracın da sel sularına kapıldığı bölgede yapılan kurtarma çalışmalarında, AhmetOkatan, Mikail Yılmaz, Selda Okatan, Savaş Şen, Münire Gökçek. Özlem Yılmaz, Münev- verGöçmenve AjuurYılmaz'ın cesetle- ri bulunmuştu. Selde kaybolan Ibrahim V iğit Fatma Okatan, Sabiha Gökçek, Ha- lit Gökçek, Fikriye Yılmaz, Haydar Yıl- maz, Dilek Yılmaz. Harun Öztürk. İslim Öztürk ve Mihriban Okatan ın cesetle- nne ulaşılamamıştı Yetkılıler. dün sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında. Fırat'ın karşı kıyı- sında. Sabiha Gökçek e aıt olduğu sanı- lan bir cesedin daha çıkarıldığını bildir- diler. Kayıp 9 kişinin bulunması için ça- lışmalar sürüyor. Devlet Bakanı Hasan Gemki de, sel felaketinin yaşandığı böl- gede incelemede bulunmak amacıyla dün Halfeti'yegitti. Şiddetli yağışlar nedeni>le Ağrı'nın Dogubeyazıt ilçesinde Hanıbaba, Yeni Mahalle. Vatan ve Koçkıran mahallelerin- de 60'a yakın evi su bastı. Sel ve su bas- kınlan yüzünden yaralanan 7 kişı. hasta- nede tedavi altına alındı. Erzincan'mTer- can iiçesıne bağlı Altunkent beldesınde meydana gelen sel ve su baskınlannda ise 30 dolayında evın alt katları su altında kaldı. Selde 200 küçükbaş, 5 de büyük- baş hayvan telef oldu. 3 sehit Tunceli'de PKK saldınsı TUNCELİ (Cumhuri>et) - Tuncelı kent girişinde K-4 olarak adlandırılan özel harekât tim noktasına PKK'liler ta- rafından düzenlenen şaldında.,3 ö?el ha- rekâtçı öldü. 2'si de yaralandı. Dün saat 14.50 sıralarmda kalabalık bir grup PKK'li tarafından 10 kadarözel ha- rekâtçının bulunduğu güvenlik noktasına yönelik saldırıda. Kanas suikast silahla- nn;n da kullanıldığı öğrenildi. Açılan ilk ateş sırasında agır yaralanan özel harekât- çı Fatih Tolga Ozer önce Tuncelı Dev let Hastanesı'ne. daha sonra da helıkopterle Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edildı. Saldırının duyulması üzerine bölgeye gönderilen takviye güçlerle PKK'liler arasında yaşanan çatışmalarda özel hare- kâtçılardan Yümaz Ozgüner, Olgun Kö- pücü ve Halil Akkoç öldü. MehmctŞük- rü Kurum da agır yaralandı. Kurum. he- likopterle Elazıg'a gönderıldi. Saldınyı düzenleyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında Tunceli'nin Kert Dağları bölge- sınde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Böl- geye sürekli hav an ve obüs toplan ile atış yapılıyor. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin (a. posta. cumhuriyet. com. tr KÜLTUR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) Halkı Askerliğe Isıtmak... Özgürlük ve Dayanışma Parti- si (ÖDP) Genel Başkan Yardım- cısı Saruhan Oluç geçtığimız günlerde Türk Ceza Yasası'nın 155. maddesini çiğnediği gerek- çesiyle hapse mahkûm oldu. Oluç, 24 gün kadar Trakya boz- kırının Saray Hapishanesi'nde konuk edilmekte. Saruhan Oluç voltasını atadur- sun, biz de, Türk Ceza Yasa- sı'nın, "Halkı askerlikten soğut- mak ve millimukavemetikırmak" eylemini suç sayıp cezalandıran 155. maddesini tırmıklayalım... dedik ama... Kıdemli Tırmık okuyucuları, son paragrafın sonundaki "a- ma... "dan sonra neleryazılabile- ceğini bilirler. Gene netameli bir konuda kalem (bilgisayar) koş- turmaya kalkan gazetecinin endi- şelerine, el titremelerine, DGM ya da basın savcısı ile randevulaş- manın önüne geçmek için söz- cük cambazlığından medet um- masına filan alışkınlar. Oysa ne keyifli bir yazı olurdu. Demokrasiyi boyutlandırma, de- rinleştirme, zenginleştirmeçaba- lannın gitgide daha yoğun uç ver- diği Türkiye'de canlı bir tartışma başlatılabilirdi. Orneğin, çağdaş hukukun te- meltaşlarından "doğalyargıç"\\- kesiyle DGM'lerin çelişkisi orta- da dururken, şimdi sivil kişilerin Genelkurmay Askeri Mahkeme- si'nde yargılanmalannın gitgide sıklaşmasındaki hukuksal zorla- matartışılabilirdi. Örneğin, bizim kıdemli Çankın mahpusu Eşber Yağmurdere- li'nin yolaçtığı uluslararası tepki yüzünden Infaz Yasası'nda yapıl- mak istenen değişiklikler, 312. maddenin değiştirilmesi (ya da Tayyip Erdoğan ve Şükrü Kara- tepe de yararlanacaklan için de- ğiştirilmemesi) gibi tartışmalar alevlenerek-sönerek sürüp gi- derken, şu 155. maddeyi de tar- tışma gündemine sokacak bir Tırmık doğrusu yaraıiı da olur- du... Dahası, Türkiye'nin güncel so- runlarından tümüyle bağımsız olarak, "halkı askerlikten soğut- mak - halkı askerliğe ısıtmak" iki- lemi en azından hukuk felsefesi bağlamında sorgulanabilirdi. Ay- nı bağlamda "Ne suçtur, ne de- ğildir" sorusu ortaya atılabilirdi. Ama... Ama Türkiye'de "askehik"e iliş- kin konularoldum bittim "hassas konu"\ar sıralamasında ilk sıra- dadır. Çocukluktan itibaren "Türkler asker millettir" ya da "Her Türk askerdoğar, asker ölür" gibi sor- gulanmadan benimsenmiş öğüt- lerle büyüyen, okulda Ziya Gö- kalp'in "Gövde senin, can onun I Ödev senin, şan onun I Sen öl ki o yaşasın I Dökülecek kan o- nun" dizeleriyle bilinçleri yönlen- dirilmiş insanların ülkesinde, böyle "hassas bir konuda" ka- lem oynatmak zordur. Ama zorunludur da. Demokrasinin gelişmesini, zenginleşmesini, boyutlanması- nı ciddiye alıyorsak zorluğu gö- ğüslemek de aydın sorumluluğu- nun "olmazsa olmaz" koşulu de- ğil mi? Eğer... Eğer PKK askeri anlamda alte- dilmiş, ancak Kürt sorunu henüz hiçbir çözüme bağlanmamış ol- masaydı... Eğer Yunan militarizmi Kıbns'ta çözümü zorlamak üzere, S-300 füzeleriyle donatarak, adayı bir sıcak çatışmanın merkezine it- mek budalalığına saplanmasay- dı... Eğer çürümüşlüğün tüm gös- tergelerini her gün sergileyen TB- MM, irticanıntırmanışına sivil çö- zümler üretemediği için, siyasal Islamcı kara gücü durdurmak ödevi ordunun sırtına yıkılmış ol- masaydı... Eğer 28 Şubat'tan bu yana. or- dunun siyaset üstündeki ağırlığı gözle görülür ölçülerde artma- saydı... Elbette yazının başından beri tanımlanmaya çalışılan ko- nuda yazmak daha kolay olurdu. Gel gör ki... • • • Buraya kadar yazılanları baş- tan alıp bir kez daha okudum. Olmamış. Laf evelenmiş, gevelenmiş; yüz bin dereden su getirilmiş... Olmamış... Bu durumda, şimdiye kadar yazılanları çöp sepetine atıp, ye- niden başlamak, diyeceğini sil baştan alıp doğrudan söyle- mek" meslek kuralıdır. Doğal olan da, doğru olan da budur. Ama "biryazı serüvenini" oku- yucuyla paylaşmak da ilginç olur... diye düşünüp çöpe atma- dım. "İyiyazılamamış, elfazla tit- remiş bir yazıyı" yanm da olsa yayımlıyorum. Bu durumda, bugünkü Tır- mık'm başlığını taşıyan yazı da yanna kalmış oluyor. YAPI^KDI KÛLTÛR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDİ SANAT FESJİVALİ Gheorghe Zamfir Sanat alanında her çalgının tarihe mal olmuş bir kralı vardır. Panflütün kralı Gheorghe Zamfir, bu akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 2 1 . 1 5 10.000.000 TL, 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Atatürk Kültûr Merkezı • Yapı Kredı Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubelerı • Zıhnı Müzıkevı-Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etıler, Nişantaşı, Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 • 243 62 24 • 249 18 29 • 252 67 45 YAPI^C KREDİ Borusan Kültürve etı19:00 <lasık Muzık Konsen Oya Ergün Osman Sayman Pıyano 12:30 Video "Yo-Yo Ma Umul Mucadetesr '60 dk- Ingılızcçj lerı19:00-21:00 Söylesı: Gulgun Oçel Ayberg -17yy Ingıltere'smde Türk Kuttüru" rc 17:30 Video: •Yo-Yo Ma Umuî V A 11:00-13 00 £_ '__; Klasık Türk Müzığı Atöryesı ' 1500-1700 Atölye. Ecevit Tunalı "Yay. Çalgıünr Oykusu" l <JD 1500-1700 _ Atölye Bora Ayanoğhı —' "Rrtım Stûdyosu' Mûrik atSlyelerınf rezervasyon için- Serpil BALCI Tel: (0212) 292 06 55 "^BORUSAN ^nhk^üc^zdir.' BORUSAf^Kültür Şanat Tel: (02t21 İ92 06 55 Fa« (0212) 252 45 91 Kültür SanaL ^ < I ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) Bar ve Cafe 4 ilanlarınız için J 293 89 78 (3 hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog