Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 1998 PAZAR HABERLER Ülkücü mafya lideri, 'cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak'la suçlanıyor Gençydmaz'a rekor ceza istemi• Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkücü mafyanın tanınmış isimlerinden Kasım Gençyılmaz için, 96 yıldan 208 yıla kadar ağır hapis cezası istedi. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 48 sayfahk iddianamede, Gençyılmaz hakkında "silahlı çetenin yöneticisı olmak, gasp, işyeri kurşunlatma, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve sahte nüfus cüzdanı kullanmak" suçlamalan bulunuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- An- kara DGM Cumhuriyeı Başsavcılığı. ül- kücü mafyanın tanınmış ısımlennden Ka- sımGençyılmazhakkında. "silahlı çetenin yoneticisi olmak. gasp. iş\eri kurşunlat- ma, uyuştunıcu madde. ruhsatsız silah ve sahte nüfus cüzdanı kullanmak" suçla- malarn la toplam 208 vıla kadar hapis is- tedı. İddianamede. Gençyılmaz'ın oluştur- duğu teşekkülün "ceteolarakdanitelene- bUecegi" belirtildi. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 48 say- fahk iddianamede, Gençyılmaz'ın cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluş- turduğuvebu teşekkülün yöneticisı oldu- ğu ıddia edıldi. Gençy ılmaz'ın eylem ta- lımatlarını, teşekkülün ikinci adamı olan ve bır siire önce tutuklu bulunduğu An- kara Merkez Kapah Cezaevi'nde öldürü- len Ecevit Yıkiız'a verdiği belirtilen iddi- anamede. Yıldız'mevlemı gerçekleştıre- cek elemanları ve sılahları temin ettiği kaydedildi. Gençy ılmaz'la ilgüı suçlama- lar şöyle: "Trafik nedeniyle aralannda tartışmaçıkan Rauf Alp Denktaş'ı taban- ca ile yaralamak. Tefeci olarak nitelendir- diği Velı Sözdınler'inökJürülmesi için ta- limat \ermek. \ ine tefeci olarak nitelen- dirdiğiTuristOterinsahibiMehmet Cmıt- Iitfentenditk para istemek vt taiebinin red- dedilmesi üzerineoteli kurşunlatmaya az- mettirmek. Zorla para veotomobil isteme- si yüzünden Kmhrmak Otomoth, Tamer OtomotK;Tunca> Otomotrv \eL'lucanlar Oto Galerisi'ni kurşunlatmaya azmettir- mek. Fethiye'nin rantı yüzünden Zekı Ça- talo'yu öldürmek, Sabah gazetesi muha- biriK.amil ElıboPu\ijrdıırtmak.Hiise\ın Melek'in vurulması talimatını vermek." iddianamede. disiplinıçındeçalışanve verilen talimatlann mutlaka yenne getı- rildığı teşekkülün çete olarak da nıtelen- mesınin mümkün olduğu belirtıldı. lddi- anamenin sonunda ıse sanık Gençyıl- maz'ın TCK'nın ilgili maddeleri uyann- ca % yıldan 208 yıla kadar ağır hapsi is- tenirken dığer sanıklar Hiiseyin (Vlelek, Hakan Oztürk. Hüseyin Demiray, Adem Gülümtaş, Murat Şahin. Erol Güngör, Mehmet Tutay. Ruşen Öztürk. Metin Çalam, Naci Akılk NevzatAlper, Çetin Öz- bayiIMetin C rey, Ertuğrul İncL, EsatÇetinel ve Sertaç Akkuş'un 2 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptınlmalan talep edıldi. Katliam yapanlar kınandı Pir Sultan Abdal şenlikleribaşladı HATİCE BİÇER SIVAS-9. Pir Sultan Ab- dal Şenlikleri Sıvas'ın Banaz Köyü'nde başladı. Şenlik- lere Devlet Bakanı Musta- fa Yıünaz, DSP Hatay Mil- letvekili Ali Uyar. CHP Sı- vas Milletvekıli Mahmut Işık. Vali Aydın Güçlii, Em- niyet Müdürü Cdaktân Cer- rah ve çok sayıda davetli ka- tıldı. Pir Sultan Abdal'ın köyü Banaz'da yapılan şenlikler- de Pir Sultan Abdal Derne- ği Genel Başkanı N'ecati Yıl- maz. yurdun dört biryanın- dan Pir Sultan'm uğruna can verdiği, uğruna caniar veri- len davaya sahip çıkmak için Banaz'a geldiklerini söyle- di. Büyük bir kalabalığın ka- .-tıldığı şenliklerde Genel Baş- •fcan Yılmaz. devlette çete kuranlan. toplu katliam ya- panlan kınayarak bu olayla- nn Türkiye'de yaşanmasına üzüldüklerini söyledi. Yıl- maz. "Yaklaşık lOyıidan be- ri Aleviler bir örgütlenme içindedir. Alevileri az ve kü- çük görenler örgütlenmeler baştayınca btderden bir şey- ler istemeye de başladılar. Bi/ bu iilkede yalnızca kül- türümü/e sahip çıkmak için örgüdeniyonız. Biz hiçbir si- yasete alet olmayacağız" de- di. Kültür Bakanlığı'ndan şenlikler için para ıstedik- lenni belırten Necati Yıl- maz. "Bize Kültür Bakanb- ğı para vermedi, yardım et- medi" dıyerek konuşması- nı tamamladı. Törene katı- lan Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz da "Kültür Bakan- hğı'nın böy le bir senliği des- tekkmesi gerekir. Buraya gei- meden öncesordum. bana et- kinlikler için para verildiği- ni sövlediler. Eğer verilme- mişse bunun hesabını arka- daşımız olan Kültür Baka- nı'ndansoranm~dedı. Yıl- maz, "LaikliğiıuAtatürkçü- lüğün, Türkiye'de çağdaştı- ğın teminatı olan Alevilere, siziere yardırn v apılnıay acak dakimeyapüacak" >eklın- de konuştu. Devlet Bakanı Yılmaz. Pir Sultan Abdal'ın köyü Banaz ve Aşık Vey- sel'in köyü Sivrıalan yolu- nun yapılacağı sözünü de verdi. Şenliklerde Bakan Yıl- maz"a plaket venlırken se- mah ekıplen de gösterıler sundu. Sahra Çadın kurula- rak söyleşıler düzenlendi. "Alevfler w DevfcT konu- lu konferans verıldi. - Başpiskopos Hristodulos Istanbul'da Yunanistan BaşpiskoposluğıTna nisan ayında seçilen Hristodulos, dün İsfanrHil'a gelerek Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni zivaret etti. Patrikhaneye gelişinde çocuklar tarafından çiçeklerie karşılanan Yunanistan Başepiskoposu Hristodulos, katedralde düzenlenen ayine katıldı. Hristodulos daha sonra Fener Rum Patriğj I. Bartholomeos'a altın haç hediye etti. Hey beüada'da bugün gerçekleştirilecek olan -Çevre Yaz Semineri"nin açılışına katılacak olan Hristodulos, 17 Hariran'da ülkemi/den aynlacak. Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada. Ortodoks âleminde yeni seçilen bir kilise başkanının diinyadaki Ortodoks kiliselerini ziyaretinin din gereği olduğu belirtilerek "Bu gibi ziyarettere Ortodoksluğun birinci makanıı olan İstanbul Rum Patrikhanı-si'nden ba^lanmaktadır" denildi.(Fotoğraf: HATİCE TUNCER) * İremtur G.Doğu'ya 8 günlük gezi İstanbul Haber Servisi - Türkiye Seyahat Acentaları Birliğı'nin (TÜRSAB) "Güneydoğu'da yeniden turizm kampanyası^na ilk yanıt İremtur'dan geldi. TÜRSAB'ın geçen hafta gazeteciler ve tur operatörleriyle birlıkte bolgeye düzenlediği Güneydoğu gezisinin ardından İremtur da GAP ve Hatay'ı ıçeren bir tur başlattı. Iremtur'un GAP ve Hatay bölgesinde 8 gün 7 gece gerçekleştireceğı gezi GAP. Adana. Gaziantep, Nizip. Şanlıurfa. Harran, Adıyaman, Kâhta, Nemrut Dağı, Kahramanmaraş, Hatay ve Antakya. tskenderun ve Tarsus'u kapsıyor. İremtur'un gezisi haziran sonuna kadar yetişkinler için 99 milyon 750 bin lira, 2-12 yaş arasındaki çocuklar için 75 milyon lira, tek kişilik odalar 130 milyon lira. ilave yataklar ise 85 milyon liraya geliyor Türkiye ile karşılaştırıldı 'Almanlarçevre korumada dünya şampiyonu' • Konrad Adenauer Vakfı'njn düzenlediği "*Türkiye'de ve Almanya'da Çevre Koruması, Sorunlar ve Başanlar" konulu forumda konuşan Çevre Bakanı Aykut, Türkiye'de yönetmeliklerin gerekrirdiği uygulamalann istenilen düzeyde olmadığını söyledi. kanbui HaberServisi-KonradAdenauerVakfı'nm Tür- kiye ve Almanya'nın çevxe korumasının karşılaştınldiğı toplantısmda Almanfar, bu alanda "dünya şampivonu" ol- duklannı söylediler. Çevre Bakanı tmren Aykut'un yasal düzenlemelerin yeterlı olduğunu, ancak uygulanamadı- gmı belirttiği toplantıda. Alman milletvekili Dr. KlausLip- poM, yaptıklan çalışmalarla hava, su ve topraklann yüz- de 90'lara varan oranda temizlendiğini anlattj. İstanbul Yeşilteri'nden Ender Eren ise Çevre Bakanı Aykut'un çevreye bır katkıda bulunmak istiyorsa bunu istifa ede- rek yapabilecegini söyledi. Konrad Adenauer Vakfi'nm (KAV) düzenlediği "Türkiye'de v« Almanya'da Çevre Korumast.SorunlarveBaşanlar" konulu jbrum. dün The Marmara Oteh'nde yapıldı. KAV Türkiye Temsilcisi Dr. WnlfSchönbohnı'un yönettiği foruma konuşmacı olarak Çevre Bakanı Imren Aykut Federal AJmanya Parlamen- tosu Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Klaus Lippold, Çev- re Bakanlıği. Çevre Kirlılığinı Önleme ve Kontrol Genel MüdürYariımcısıNtıruBahOzcankatılırkenizleyici ola- rak da çevreci kuruluşlann temsilcileri bulundu. Atıklan kaynağında ayırmada büyük başan sağladık- lannı belırten Dr. Wulf Schönbohm, Alman yurttaşlan- nın bilinçli katkısı ve hatın sayılır çabası ile Almanya'da neredeyse geri dönüştürülemeyen atık kalmadıgını söy- ledi. Forumda konuşan Dr. Klaus Lippold da, oluşturma- ya çaltştıklan yeni girişimcilik konseptinde, ürünün tasa- nm aşamasında çevTeye zararvermemesi, üretim sürecin- de az su kullanılnıası. geri dönüşebilir olması gıbi özel- liklerin hedeflendığını söyledi. Otomotiv sektöründege- linen aşamada otolann yüzde 75'inin geri dönüşebilir malzemeden yapıldığını belırten Lippold, yeni hedefle- nnin yüzde 95 geri dönüşebilir rnalzeme olduğunu aktar- dı. Hav a kjrliliji sorunlannı azahmak için 1970'lerden be- ri süren çabalan sonunda kükürtdioksit ve nitrojenlerin oranında yüzde 80 oranında azalma sağladıklannı anla- tan Dr. Lippold, akarsu ve göllerin temizliğinde de sana- yinin başladığı yıllara dömildüğünü söyledi. Su lcirliîiği- ni yüzde 90'lara varan oraniarda azaltmayı başardıklan- nı belirten Dr. Lippold, su kaynaklannda yok oîan canlı türlerinin yeniden ortaya çıktığmı bildirdi. "Aimama'da müllsahibif»lnıanmsos>a(sorunıhıhıkgereknrdîgnırvw- gulayan Dr. Lippold. çev re korumada yeni konseptin, atıklan baştan oluşturmamak olduğunu kaydetti ve am- balaj atıklannın yüzde 60'ının geri dönüşebilir olma zo- runluiuğu bulunduğunu belirtti. Çevre Bakanı Imren Aykut ise Türkiye'nin hava, su ve ÇED konusunda çevre mevzuatmı tamamladığını kayde- derek u Ancak ne yazıkkiyönetmeükkringerektntfi^ uy- gufaunalar istenikn düzeyde değildir" dedi. Almanya'yla çok sayida çevre koruma projesınde işbirhğı yapıldığını belirten Aykut çevre korumanın romantik bir çaba olma- yıp teknik ve finansman isteyen ekonomik bir konu ha- line geldiğini söyledi. ÜYeni Öğretim Yılında, Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi eğitim sistemi, eğitim kalitesi ve elverişli burs koşullarıyla yeni öğretim yılında da Atatürkçü, çağdaş eğitim olanaklarını sunuyor. EĞİTİM S İ S T E M İ 1. Üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Ingilizcesi yetersiz olanlar, yeterli İngilizce bilgisine ulaşıncaya kadar üniversitemiz İngilizce hazırlık okullarına devam ederler. Bazı derslerin zorunlu olarak Türkçe yapıldığı Hukuk Fakültesi, uygulamaya yönelik dersleri Türkçe yapılan Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, İngilizce yürütülen programın yanısıra ayrıca Fransızca da eğitim veren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çoğunluk derslerin zorunlu olarak Türkçe olması gereken Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu temel ilkenin istisnalarıdır. 2. Üniversitemizde çağdaş dünyanın kabul ettiği sistem olan ders geçme sistemi uygularur. Buna göre her programın gerektirdiği zorunlu ve seçmeli derslere karşılık alman toplam kredi sayısını edinen öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 3. Böylece üniversitemiz öğrencilerinin başta A.B.D. olmak üzere diğer batı üniversitelerindeki benzer programlara yatay ve dikey geçiş yapmaları kolaylaştırılmakta ve özendirilmektedir. Batılı kardeş üniversitelerle yürütülecek öğrenci değişiminin, büyük bir kültürel, teknolojik ve pratik zenginlik kazan- dınlmasının yanısıra, çok kısa bir sürede üniversitemizin uluslararası sistemce akredite edilmesi sonucunu doğuracağı açıktır. EGITİM KALİTESİ 1. Üniversitemizde 1997 -1998 eğitim-öğretim yılında toplam 2732 öğrenci eğitim görmüş, öğrencilerin eğitimi için 35'i yabancı uyruklu 363 öğretim elemanı görev almıştır. Öğretim elemanı / öğrenci oranı, çağdaş batı üniversiteleri ortalamasının ûstünde olup 1/7.5 dur. Bu oran gelecek öğretim yıllarında da korunacaktır. 2. Üniversitemizde ders veren 163 öğretim üyesinin yarısından fazlası (84 öğretim üyesi) lisans ve/veya doktora eğitimlerini başta A.B.D. olmak üzere, gelişmiş batı ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde tamam- lamışlardır. 3. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıflarında azami 20 öğrenci, program sınıflarında ise azami 40 öğrenci ile eğitim yapılır. BURS KOŞULLARI 1. Öğrenci Yerfeştirme Sınavı sonucunda üniversitemize yerleştirilen burslu öğrenciler, hazırlık sınıfları dışında, fakültelerde ilk iki yıl 1.5/4.00 sonraki yıllarda ise 2.00 / 4.00 ortalamanın altına düşmedikleri sürece burslu eğitimlerine devam ederler. 3.00/4.00 ve üzerinde ortalama tutturan burslu öğrencilere kitap yardımı yapılır; 3.50/4.00 ve üzerinde ortalama tutturan burslu öğrencilere ayrıca ayda 50.000.000.-TL eğitim yardımı sağlanır. 2. Program öğrenci sayısı 10'u aşan bölümlerde her dönem sonu itibariyle bir sonraki dönemde dönem birincisine %75, dönem ikincisine %50, dönem üçüncüsüne %25 eğitim başan bursu sağlanır. Bunun dışında ortalaması 3.00/4.00 üzerinde olanlar bir sonraki dönemde %25, 3.50/4.00 üzerinde olanlar ise %50, eğitim başan bursu almaya hak kazanırlar. 3. Üniversitemiz spor takımlarında veya milli takımlarda görev yapan öğrencilerimize %50 spor bursu verilir. Bu burs, ortalaması 2.50 / 4.00'ün üzerinde olanlarda %75,3.00/4.00'ün üzerinde olanlar ise %100 olarak uygulanır. Ortalaması ilk yıl sonunda 1.00 / 4.00, diğer yıllarda 1.50 / 4.00'ün altında olan öğrenciler ise, burs haklannı kaybederler ve okul takımından çıkarılırlar. AÇILAN PR0GRAMLAR Oiş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) FEN - EOEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Felsefe (Burslu) Fızik (Burslu) Ingiliz Dili ve Edebiyatı Matematık (Burslu) Sosyal Antropoloji Sosyal Antropoloji (Burslu) Tarih Taritı (Burslu) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Burslu) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ' İktısat İşletme Siyaset Bilimi ve Ulusfararası llışkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ihşkıler Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ihşkıler Fransızca (Burslu) İLETİŞİM FAKÜLTESİ Gazetecıhk Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sınema MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Enformatık Mühendıslığı Bikjisayarve Enformatık Mühendıslığı (Burslu) Elektrik - Elektronık Muhendıslıği Elektrik - Elektronık Mühendıslığı (Burslu) Mimariık Mimarlık (Burslu) Sistem Mühendislıği Sistem Mühendıslığı (Burslu) Tıp Fakültesi Tıp Faküftesi Burslu GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Endüstri Tasarımı Grafik Tasanmı Iç Mimariık Moda ve Tekstil Tasarımı Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Takı Tasarımı, Seramik) Tiyatro Peyzaj Mimarlığı MESLEK YÜKSEKOKULU Banka ve Sıgorta Yonetimı Bilgisayar Teknolojısı ve Programlama Ofis Teknolojilerı ve Yönetımi Reklamcılık Yönetımi Uluslararası Taşımacılık Yönetımi . Uluslararası Ticaret Yönetımi Turizm Yonetimı Yeditepe Üniversitesi Bağdat Cad. Kavaklı Sk No: 1 Çiftehavuzlar - GÖZTEPE / İSTANBUL Tel: (0216) 467 55 62 - (0216) 467 55 63 AYRINTILI BİLGİ İÇİN: Üniversitemizin Mütevellileri ve Yöneticilerini, Faköltelerimizin amaçlarını ve imkanlannı, öğretim elemanlarımızın öğrenim altyapılarını ve üniversitemize ilişkin genel bilgilendirmeyi içeren 1998-1999 yılı ÜNİVERSİTE TANITIM BROŞÜRÜ'müz ile. fakültelerin ve bölümlerin ders programlarının, derslerin içeriklerinin. öğretim elemanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin ve ılgilı yönetmeliklerin yer aldığı ÜNİVERSİTE KATALOG'umuzu bulunduğunuz ildeki liselerden veya üniversite hazırlık dershanelerinden temin edebilirsiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog