Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

14HAZİRAN1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Deniz Baykal, iktidan halkla el ele vererek değiştireceklerini söyledi CHP düşiik zaımııakarşıANKARA/ADANA (Cumhuri- yet)-CHP Genel BaskanıDenizBay- kal. 55. hükümetin kuruluş gerekçe- lerini kastederek "Biz, kimse>e şiik- ran ve minnet duyarak. kimsenin hi- mayesi altinda ve desteğini alarak ik- tidara gelmek istemhoruz. Biz hal- kın oylarıvla iktidara gelmek istivo- ruz" dıye konuştu. Ba>kal, Mamak Belediyesi'nce yaptınlan yeni hizmet bınasının dün temel atma törenınde yaptığı konuş- mada, atılan temelin simgesel anla- mının ötesinde Türkiye'yi yenı bır anlayışla yeniden biçimlendirmenin de ilk adımı olduğunu söyledi. Türkiye'de yurttaşın sahipsız ol- duğunu söyleyen Baykal. "Sahipsiz- lik, toplumun her kesiminde kendi- sini gösteriyor. Türkiye'de hukuk sa- hipsiz. ekononıi sahipsız. ahlaki de- • Partizanlık ve yağmanın aralıksız sürdüğünü, namusuyla çahşan memura düşük zam öngörüldüğünü anımsatan Baykal, enflasyonu yüzde 100'e vurduran hükümetin bu politikasını onaylamayacağını söyledi. ğerler sahipsiz. Türkiye'de devletin kendisi sahipsız. Bunlann hepsine birden sahip çıkmalı.\ız. Artik hattı müdafaa \oktur. sathı müdafaa \ar- dırve o satıh da biitün vatandır. Tiir- kiye'dir" dedı Baykal, Türkiye'de yıllardır ülke- yi aynı zihniyetin > önettiğinı belır- terek bu zihniyetin Türkiye'de yasa- nan sorunlann sorumlusu olduğunu belirtti. Türkiye'de bırbırine karşıt gibi görünen iki blok bulunduğunu söyleven Baykal, sözlerinı şöyle sür- dürdü: **lki blok var diye biliyoruz. Biri eski Refah bloku, diğeri de şu anda iktidarda olan Uoktur. Bu btok- lan birbirine karşıtmış gibi değer- lendirhorlar. Bunlann birbirinden farkı vok. Siz, bu bloklann arasında ana> asal konularda, demokrasi, sos- yal haklar konusunda ya da laiklik konusunda bir miicadele yaşandığı- nı gördünüz mü? Bunlar birbirleri- ne 'Ben senin bataklığında yeşerı- yorum, sen var ol ki. ben de var ola- yım' diyorlar. Ama o> ununu bozaca- ğız. Bu ov unu bozacak olan da sos> al demokrasidir. halkür, miUettir." Partizanlık ve yağma aralıksız sü- rerken hükümetin namusuyla çah- şan memurun maaşına temmuz ayın- dan geçerli olmak üzere yüzde 20'lik zam yapmayı düşündüğünü anımsa- tan Baykal, partisinin, enflasyonu yüzde 100'e vurduran hükümetin bu politikasını onaylamayacağını söy- ledi. "Memur, çaydan ucuza gelnüş- tir. Hükümet, çaya yüzde 64zam ver- di ve bu zatnmı memurdan esirgi- yor" dıyen Baykal, bu zıhniyetı ve bu iktidan halkla el ele değiştirecek- lennı kaydettı. CHP'nın "kimsenin himayesine girmeyeceğiııi'' söyleyen Baykal. "Bizhalkmoylanylaiktida- ra gelmek istiyonız" dedi. Ote yandan partisinin Adana il bi- nasında bir basın toplantısı düzenle- yen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ka- dın Kolları Genel Başkanı Güldal Okuducu, eyiül ayında başlatacakla- n seçim çalışmaları öncesi yaz ayla- nnı hazırlık dönemi olarak deger- lendireceklerini söyledi. DTP lideri Hüsamettin Cindoruk, Yılmaz ve Baykal'ın seçim tarihi anlaşmasına tepki gösterdi 'Türkiye'nin kaderi iki ldşiye bırakılamaz' ANKARA / YALVAÇ (Cumhu- riyet)-Başbakan Mesut Yılmaz ıle CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'ın imzalayacakları açıklanan protokol koalisyonda bunalıma yol açtı. DTP Genel Başkanı Hü- samettin Cindoruk. hükümet pro- tokolü ve programına bağlı oldu- ğunu \ urgulayarak "Türkiye'nin kaderini iki kişiye bırakırsanız sı- kıntryı asamazsınız" dedi. Yılmaz ise Meclis'teki siyasi partilerin uz- laşma yapma hakkına herkesin saygılı olması gerektiğinı belirte- rek protokolün yazılı yapılmasını kendisinin istediğini söyledi. Cindoruk. DTP Temsilciler Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada siyaseti siya- setçilerin zorlaştırdığını \ urgula- yarak. "Birileri siyaseti zorlaşün- yor. Ankara'da bir buhışma. konuş- ma. koklaşma oluyor: sonra Türki- ye'de beklentilere sevkedilen bir si- yasi bunalun oluşuyor" dedi. Hü- kümet ıle ilişkilerde protokol ve programa baglı olduklannı kayde- den Cindoruk. "Bunundışındabir zaruret olmadan. ikili uzlaşma ve anlaşmalara da\ alı. si\aseti zorlaş- tıran mutabakatlarda DTP taraf degildir. katkısı da olamaz" görü- şünü savundu. Cindoruk şunlan söyledi: "Se- çimle ilgili. Meclis'te çoğunluğu ol- mayan iki parti konuştu. Temmuz- da Meclis'i feshedeceksiniz, Nisan ayındada seçim >apacaksınız. Dün- yada böyle ucube \ok. Feshedilen Meclis 9 av çalışır mı? Seçim tari- hinde uzlaşabilirsiniz. başkalarına da soracaksınız. Parlamento, günü getdiği zaman kendisini feshetme- sini bilir. Meclis'e güven duymavan hükümet başkanı. siyasi parti genel başkanı. muhalefet lideri olur mu? " Parlamento en > üce kurumdur' di- yorsunuz. sonra iki kişi karar veri- yorsunuz. Ben, ne seçim tarihine karşıyım ne de seçime. Benim kar- şı olduğum şe>, 2 kişinin bir seçim tarihini tespit etmesL Türkiye'nin kaderini 2 kişrve bırakırsanız sıkın- tıyı asamazsınız." Yılmaz. Yalvaç'ta düzenlediği basın toplantısında Cindoruk'un sözlerının anımsatılması üzerine şöyle konuştu: "Bizim Baykal ile anlaştığımız husus. önümiizdeki se- ne ilkbaharda iki seçimin bir ara- da yapılması konusunda Meclis'e Yesil, uyusturucu ticareti yaptıklarını ileri sürdü Çiller ve Ağar'a ağır suçlama Istanbul Haber Scmsi - Yeşil kod adlı Mahmut Yıklınm. DYP Elazığ Milletvekili Mehroet Ağar'la DYP lideri Tansu Çiller'in eşi Özer Çfl- ler'in uyusturucu ticareti yaptıklanna ilişkin bel- gelerin elinde olduğunu iddia etti. Yeşil, yaptığı rüm işlerin fotokopisini aldığını belirterek, öldü- rülmesi halinde eşine ve dostlanna verdiği bu bel- gelerin açığa çıkacağı tehdidinde bulundu. Yeşil'in iddiası Aydınlık dergısinin bugün piya- saya çıkacak olan sayısında yeraldı. Yeşil'in arşi- vinde Ağar imzalı belgelerde var. Ağar'm Abdui- lah Çatlı'ya verdiği emniyçt uzmanı belgesinin aynısı, Yeşil için dedüzenlendi. Haberde, Yeşil'in Diyarbakır. Tunceli, Şırnak'ta çalışan bir PK.K iti- rafçt sına da "Özer Çiller w Ağar'ın uyusturucu ti- caretinin belgeleri elimde' dedıği belirtildi. • Aydınlık, Yeşil'in verdiği bilgileri araştırarak gerçek olduğunu saptadığını öne sürdüğü haberin- de Yeşil'in "Benancak Ağar'ın emriyle öidürüiö- rüm. Ancak ölnıem artıkonlann işinegetmez. Çün- kü ölürsem bildiklerim herkesin eline geçecek. O zaman ne yapacaklar? Benim \asamam onlann işi- ne gelir. Ben yaşadıkça konuşnıanv konuşturaınaz- lar" dedıği iddia edildi. ortak bir önerge getirmektir. Elbet- te ki Meclis iradesi her şeyin üstün- dedir. Ama Meclis'teki siyasi par- . tilerin de uzlaşma yapma hakîuna herkesin saygılı olmaa gerekir." Ortaklanyla arasında bir sorun bulunmadığını belirten Yılmaz, Cindoruk'un protokolü 'ucube' olarak değerlendiremesine ilişkin olarak da şunlan söyledi: "Onu, zannediyorum şu bağlamda ifade edhor: Seçim tarihinin önceden be- lirienmesi, her iki koalisyon ortagı- mızın da içlerine sindirdikleri bir husus degildir. Aynca yine her iki ortağımızın da benim yılbasında başbakanhğı bırakmam konusun- da itirazlan var. Ama bu itirazlan- nın, uzlaşmayı engelleyici bir sekil- de tecelli etmeyeceğini her ikisi de ifade etmişlerdir. Sa>ın Cindoruk, bugünkü konuşmasında koalisyon protokolüne bağldığmı vurgula- mıştır. Bunun dışındaki hususlar farklı görüşler yansıtabilir. Ama uygulamada herhangi bir olum- suzluk getirmeyecektir.'' Yılmaz, Baykal ile yaptığı gö- rüşmede mutabık kaldıklan husus- lann yazılı protokole bağlanması- nı kendisinin istediğini söyledi. POLflİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA f Sevmek ve Yaşamak Çıldırasıya... • •• Ay ışığı siren kayalıklanna vurduğunda, dağlann şarkısını söytefdi kadınlar... Bir yorgun ceviz ağacı, dallanna, yap- raklanna sığınırdı yaşamak ıçın... Erkek "Gûzel şey sevmek" derdi kadı- nın iri gözlerine bakarak. Bir kapıyı açan el- ler, rüzgâr içinde bir yaprak gibi kaybolup giderdi... Kadın belki de umırtsuzluğun içindey- di... Anılarvetasalar... Yorgunluğunu omuz başlannda duyar- dı. Sevdanın resmini sabaha karşı çizerdi... Duvarda asılı fotoğrafiara bakardı ara sı- ra... Bütün yeryüzü ve gökyüzü, ona kendi iç evreniride saklı güzellikleri ulaştınr, tüm kötülüklerden ve günahlardan anndınrdı... Sunullah Ansoy'un bir şıiri, Nevzat Üs- tün'ün dızelenyle birleşirdı... "Dün gece yoktu bu şehır burada Kunılan düzenlerin en güzeli Sevmek yaşamak kadar önemli..." Sonra Atımed Arif'ı anımsardı... Sanınm 1990 yazı... Aylardan ağustostu... Izmir'de fuarda, sanınm Tenis Kulü- bü'nde... Bir büyük Yeni Rakı, beyaz peynir, do- mates, salatalık... Hanımeli kokusu sarmış dört yanı: kar- şıda güller, beyaz, kırmızı, pembe... Bıraz Selimiye Kışlası anımsanır, 1972 yazı, ışkenceden geçen zabitler konuşu- lur, Ziverbey Köşkü üzenne anılar anlatılır, Kel Yakup'un kulaklan çmlatılırdı... Cemal Süreya okunurdu sonra: "Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Benı ayakta tutan göztennin..." Kadehter dolup boşalır... Bir sevdanın bittiğı yerde hüzün başlar; Karşıyaka'da yükselen çığlık, sabaha kar- şı bizlere ulaşır... Yapraklan sonsuza dökülen bırgecenin içindeyizdirartık... Umutlanmız hiçbir zaman yok olmaya- caktır... Önce bır sessızlik, ardından birtürkü... "Hırsla çakanm kibriti... İlk nefeste yanlanır cigaram, Birduman alınm dolu, Bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum 'sen de mi' diyeceksin, Ama akşam erken iniyor hapishaneye. Ve dışanda delikanlı bir bahar, Seviyomm seni, ••• Söğüt dalına, şeftali çiçegıne bakan gü- neş, genç günlerin habercisidir... Bir yorgun ceviz ağacı bizı başka za- manlara taşır; denizdeki fırtına sevdanın buluştuğu son yerdir... Jose Marti, pınltılı bir evrende kıskanç ve barbardır: dudaklannda bayram sevın- ci ulaşamadığımız gokyüzüdür... Tagora'nın düşleridir, ele avuca sığma- yan coşkusunda; çiçek örerken tedirgın bir sestir ağlamaklı olsa da... Yaseminden genlmış bir beden... Duvarda asılı resimler... Ah o yanda kalan öpüşlerin ateşi, yürek- lenmıziyakan... Endre Ady ve Carl Sandburg la o se- rin akşamtarda koşanz deli gibi... Neredeyız, kımlen tanıyoruz eski ak- şam lardan? Belki yabancıyız artık o tanıdığımız ken- te... Seslenip bağırabiliyor muyuz, "Gülün tam ortasında ağlıyorum" diyebiiiyor mu- yuz... Bak çocuklar uçurtmalannı salıyorlar mavi boşluga... Bak bir erkek ağlıyor, tüm kadınlar se- vinçli... Bak, bir şeyler söylüyor kuşlar... "Yalnız aşkı vardır aşkı olanın Ve kaybetmek daha güç bulamamaktan Sen yüzüne sürgün olduğum kadın Kardeşim olan gözlerini unutmadım Çocuğum olan alnını sevgilim olan ağzını Dostum olan ellerini unutmadım..." • • • Anılarvetasalar... . •;: Sevmek ve yaşamak... -•- Artık uyan, artık toparla kendini... Onat KırUar gülümsüyor bir siyah be- yaz fotografta... .,„-. Diyor ki: "Sevgilim Cezayir beyaz bir duvar Bir yanı Akdeniz öbür yanı nar Senin nar ağacın *. benim denizim " J ve duvar..." ~ Haydi gel denize koşalım, bir lyonya saf bahında uyanalım... Yüzlerinde limon çiçekleri, ince bir gü- lümseme... Ergin Günçe'den mandolin dinleyelim: "Eski bir mandolindi, ölümdü anlatılan Kır kahvesınde çocuklara çalardı Temmuz örerken evini sarmaşıkla". hckaya(« posta.cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Yalvac Yılmaz: Geleceğimiz aydınlık YALVAÇ (AA) - Başbakan Mesut Yılmaz. Kıbns Rum kesımıne S-300 füzelennın yerleştırilmesiyle ilgılı olarak. "Rumlar bir delilik yaparsa Türkiye gerekli misillemeyi yapacaktır" dedi. Yılmaz, dün Yalvaç'a giderek hükümet meydanında bir konuşma yaptı. Türkiye'nin geçmişte sıkıntıh günler yaşadığını belirten Yılmaz. "Bugün konuşmamız gereken geçmiş değü, Türkiye'nin geleceğidir, Türkiye'nin yannlandır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye'nin geleceği aydırdıktır" dedi. Yılmaz, daha sonra açılışını yaptığı Antıochıa Oteli'nde gazetecılerin isteği üzerine basın toplantısı düzenledi. Yılmaz. ırticayla mücadele tasanlarının Meclıs tatile gırene kadar çıkıp çıkmayacağı sorusunu \ anıtlarken. tasanlann bır bölümünün yaz tatilinden önce çıkacağını. bir bölümünün de önümüzdeki yasama yılına kalacağını zannettiğini sövledi. Tasanlann bir bölümünde TBMM komisyonlarında tam bir mutabakat saglandığını kaydeden Yılmaz. bunlann hükümet ortakları ve CHP ile belirlenecek yaz tatilinden önceki Meclis gündeminde yer alacağını ve yasalaşacağını tahmin ettiğıni bildirdi. Yılmaz, tasanların bir bölümünde partiler ve milletvekı 1leri arasında farklı görüşler bulunduğuna ışaret ederek "Belli bir bölümü önümüzdeki yasama yılına kalabilir" dedı. Başbakan Mesut Yılmaz, Diyanet tşleri Başkanlığı'na yetki verdiklennı ve okullar kapanınca. yaş sının olmadan camılerde Kuran kurslan açılabileceğini de belirtti. Dugün, Türkiye'de 20 bini aşkın kişi, internete Superonline gücüyle bağlanmanın farkını yaşıyor. Fark, Superonline'ın büyük teknik gücünde, toplam 3.718 hat kapasitesinde, 13 mbps'lik yurtdışı internet erişim hı- zında, geniş hizmet desteğinde, uzman ekip güvencesinde ve ancak Superonline gücünün sağlayabileceği en uygun abonelik seçeneklerinde. Superonline, Yapı Kredi'nin internet kuruluşudur. Fark burada. Gelin, siz de Superonline'a abone olun, inter- nete Superonline gücüyle bağlanmanın farkını siz de yaşayın. İnternete bağlanmanız için gereken her şeyi içeren Superonline İnternet Box'ı, tüm Superonline yetkili satıcılarında bulabilirsiniz. elektronik postacard pkutal#superoniifr Her Superonline abonesinin, üzennde elek- tronik. posta adresı yer alan bir Superonline Bektronik Postacard'ı var. Internetin en yaygın kullanılan servisi olan elektronik posta soyesinde, Superonline aboneleri, dünyanın dört bir yanındaki internet kulh- nıalarıyla saniyeler içinde haberleşiyorior. Superonline Hizmet Hattı: (0212) 284 04 44 http://www.superonline.net E-Posta: hizmet@superonline.com Y A P I K R E D İ ' N İ N İ N T E R N E T K U R U L U Ş U D U R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog