Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

14HAZİRAN1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ' Şeriatçılarla iıısaıı hakları mücadelesi olmaz' Türbanvesanğadayer verilen 'Düşünce Suçları Sanat Galerisi 'ne tepki ÎZMJR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ço- gunlugunu avukatlann oluşturduğu "Düşün- ceye Ozgürlük tzmir Girişimi"nce açılan "Düşünce Suçlan Sanat Galerisi"nde tür- ban ve sanğa da yer verilmesine Izmir Baro- su avukatlan sert tepki gösterdi. Yapilan açık- lamalarda, bu etkinlıği düzenleyenler önce- likle de\Tİm kanunlannı bir kez daha okuma- ya çagnldı. Önceki gün Izmir'de açılan üç katlı gale- ride işkence aletleri. sağ ve sol yayınlardan yasaklanmış dergi. kıtap. gazetelerle "ya- saklı giysi" olarak türban \e sank sergilen- miş; Nânm Hikmet ve Karl Mart'm fotoğ- raflannın yanında. Nurculuk tarikatı kuru- cusu Saidi Nursi'nin posterine yer verilmiş- ti. Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Parlamento Komitesi Başkanı Piet Danker, gazeteci Ab- durrahman Dilipak ile CHP Izmir millet- vekılleri Aydın Güven Gürkan ve Sabri Er- gül, Af Örgütü Hollanda Grubu'ndan Anne- ke Dam. Almanya'nın Izmir Başkonsolosu Manfred L'ngar, İHD Izmir Şube Başkanı Ercan Demir. Aziz Nesin'in oğlu Ali Esin, Suavi, Şanar Yurdatapan. Tomris Özden, Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz Ensa- ri'nin katıldığı açılış töreni çeşitli tepkilere yol açtı. Galerideki bu düzenlemeden haber- siz olan bazı davetliler. şeriatçılarla bır ara- da olmaktan duyduklan sıkıntıyı dile getir- miş ve düzenlemeyi protesto ermişlerdi. tzmır Barosu avukatlanndan Noyan Öz- kan. baro üyesı bir avukat olarak avukatla- rın öncülük ettiği galeriye büyük heyecanla gittığini. ancak hayal kınklığıyla aynldığını belırterek "Türbanın, sarığın ne işi var orada" diye sordu. Noyan Özkan. tepkisini şöyle dile getirdi: "Insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını sürekli olarak tchdit altında bu- lunduran ve Sıvas katliamından sonra sı- rıtarak bu katliama destek veren irticai hareketin aktörleriyle birlikte bir koalis- yon oluşturulmuş ve insan hakları felsefe- si ile hiçbir ilgisi olmayan büyük bir saç- İTÜ'de toplantı 'TCKtasarısı ifadeye tehdit oluşturuyor' tstanbul Haber Servisi - Türk Ceza K_anunu (TCK) 1997 Tasansrnın, basın- yayın özgürlüğü başta olmak üzere ıfade özgürlügü açısından büyük bir tehdit oluş- turduğu belırtildi. Helsinkı Yurttaşlar Derneği (HYD), dün ITÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde 'Son Gelişmeler Işığında Türkiye'de İfade Özgürlüğü' başlıklı bir tartışma toplan- tısı düzenledı Akademısyenlenn ızlediğı toplantıyı HYD Yönetım Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turgut Tarhanlı yönetti. fop- lantıda konuşan IÜ Hukuk Fakültesı Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. Çetin Özek, TCK 1997 Tasansı'nın yasalaşmaması için IÜ olarak girişimlerde buhınduklannı belirt- ti. TGC Genel Başkanı Nail Güreli de, halkm gerçekleri öğrenme hakkı ve göre- vinin önünde TCK 1997 Tasansı'nın bü- yûk bırengel olduğunu kaydetti. lstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Yücel Sayman ise düşüncenin önündekı tüm sınırlandir- malann kaldınlması gerektigıni söyledi. Konuşmasına, Saray Cezaevi'nde bulu- nan ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sanı- han Oluç'un cezae\ ınderı yazdığı mektu- bu okuyarak başlayan 10 fktisat Fakülte- si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Al- tan da "Bu TCK tasansı bize, 'susma. sustukça sıra sana gelecek' diyor aslında. Ancak tepki gösterenlerimizin savısı çok az" diye konuştu. Yurttaşlar, cami yapılacak yerin temel kazısının tstanbul Büyükşehir Beledijesi'ne ait 2 kep- çe ve çok sayıda kamyonla yapılmasını eleştirdiler. (Fotoğraf: MEHMET DEMlRKAYA) Okula verilmeyen arsaya cami İstanbul Haber Servisi - Ümraniye Ihlamurkuyu'da, Türk Egıtim Vakfı ZahıdeZehra Gar- nng Ilköğretım Okulu'nun biti- şığine yapılacak caminin temel kazısı lstanbul Büyükşehir Bele- diyesi'nin araçlan tarafından ya- pılıyor. Öğrenciler ıçin oyun bahçesı olarak düzenlenmesinı istedıkleri bahçeye cami yapıl- rnaşına karşı çıkan yurttaşlar, "fÖrni yapacak daha birçok yer varken okulun dibine cami yapılmasını anlamak müm- kün değil" dedı Ihlamurkuyu Yonca Sokak'ta malık yaratılmıştır. Bu işi düzenleven hu- kukçu arkadaşlarımız. öncelikle devrim kanunlannı ve Anayasa Mahkcmesi ka- rarlarını okumalı ve aynca biraz gerive doğru dönerek bu ülkede ramazan ayında oruç tutmadıklan için öldürülen genç in- sanları hatıtiamalıdırlar. İnsan haklannı savunmak ve hükümetlere kabul ettirnıek çok ciddi *e örgütlü çabalar gerekririr. Bövlesinega\ri ciddi \esaçma hareketler. Türkive'de insan hakları hareketine zarar \crir. Arkadaşlarımızın akıllannı başla- rına toplaması ve ayaklarını yere basma- ları gerekiyor. Bir yurttaş olarak Kahra- manmaraş. Çorum. Sıvas katliamlarını ve ^ _ _ _ _ _ bunları düzenle>enleri unutmadık." Izmir Barosu avukatlann- dan Ümit İzmirli. şenatın kendisinden başka hiçbir düşünceyi kabul etmediğine dikkat çekerek şu görüşlere yerverdi: "Şeriatçılarla insan haklan mücadelesi yapıla- maz. Şeriatçılar ne zaman düşünce özgürlüğüne önem vermişler. ne zaman başkalarının düşüncele- rinden ötürü haksızlığa uğramasına karşı çıktılar ki ozgürlük bayrağı gibi sahip çıktıkları türbana biz sahip çıkalım. Şeriat düşüncesiv le, insan hakla- rı. düşünce özgürlüğü bir- biriyle bağdaşmaz. Çünkü şeriat, kendisinden başka hiçbir düşünceyi kabul et- mez." Avukat Ali Baykal da "Lygulanabilirliği olma- yan düşünceleri 'düşünce özgürlüğü' adı altında ifa- bulunan ilköğretim okulunun bı- tişığindeki boş araziye yapılmak istenen cami, çevredeki yuıttaş- lann tepkisini çekti. Söz konusu boş arazinin, aynı bölgede ınşa- atı bulunan bir kişi tarafından. ınşaatlanna ruhsat alma karşılı- ğında cami yapımı için veril- diğinı ıddia eden yurttaşlar, ca- miden önce çocuklann oynaya- bileceği alanlara ihtiyaç duyul- duğunu söyledi. Bölgede yeni okullara ihtiyaç duyulduğunu, hızlı nürus artışı nedeniyle de yakın bır zamanda okul yapacak yer bulunamaya- cağını savunan yurttaşlar. "Bu arazi okula bırakılmalıvdı. Çocuklann tören yapabilecek- leri, oyun oynayacakları bir alan olarak düzenlenebilirdi" şeklınde konuştular. Okulun bu denli yakınında ca- minin yapılmasının da pek doğ- ru olmadığını belirten yurttaşlar. okulun dibinde hoparlörden okunacak ezanın, selanın, cena- ze namazlannın çocukları etkile- yebilecegini, ayrıca çocuklann tenefüslerde çıkaracagı gürültü- den de cami cemaatının rahatsız olabileceğini söylediler. de etmek mümkündür. Ancak ' ifade edilenin top- luma yaran nedir' diye so- rulduğunda görüşlerin sa- hipleri bu yaran bulmada güçlük çekeceklerdir. Salt düşünce özgürlüğünü >e- rine getiriyorum di>e her şevi söylemek. topiumun yaranna mıdır, bunu her düşünce sahibi uzun uzun Objektif sahip hiç kim- «Ci«e, Nurtulugunbizim top- luma bir yaran olacağını iddia edemez" dedi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Dışarıdan İçeniye... Uçak bulutlann üzerinde Kopen- hag'a yaklaşırken, elimde Cemal Ku- tay'ın "Atatürk Olmasaydı" kitabı var- dı. Kapağın arkasındaki bır harita iliştı gözüme. Isimler Latınce yazılmıştı. Çizgilerin il- kelliği, harttanın çokeski olduğunu gös- teriyordu..Adınabaktım: "Turcicumlm- perium". Yani "Türk Imparatorluğu". Osmanlı Imparatorluğu değil deTürk Imparatorluğu! Ve rahmetli bir cumhurbaşkanımızın yakınmasını anımsadım: - Atatürk doğru yapmış yapmasına da.. Keşke kurduğu devletin adını Tür- kiye Cumhuriyeti koyacağına, Anadolu Cumhuriyetı koysaydı. Böylece Kürtkö- kenliler başta olmak üzere hiçbir yurt- taşımızın alınması için bir neden kal- mazdı... Sanki Anadolu'da yaşayanlara "Türk" adını koyan Atatürk'müş gıbi. Acaba Mozart nıçın ünlü bestesının adını "Türk Marşı" koydu da "Osmanlı Marşı" demedı dersiniz? • • • Danimarka'nın da artık bır Atatürkçü Düşünce Derneği var. (Bedri Bilginoğ- lu'nun ve bir avuç ınançlı arkadaşının çabalanyla...) Beş mılyon nüfuslu bir ülke.. Kırk bin Türk.. Ve dıncılik-ırkçılık akımlannın ge- lişmesi karşısında artık bır şeyler yapıl- ması gerektigıni düşünen bazı yurttaş- larımız. Ülkenın ikınci büyuk kentı Aamus'da- ki toplantıda ilgınç bir soru geliyor - Alevılik bir ulusun adı mıdır? Bugün Anadolu'da Arap kökenlı Ale- vı de var.. Kürt kökenli de, Türkmen kö- kenlı de.. Alevıliğin bır ulus değil inanç olduğu, "mezhep" olduğu açıkken, böyle bir soru acaba niçin sorulur?.. Belli ki, bi- rileri de "Alevi milliyetçiliği" kışkırtması peşinde. Çünkü Anadolu Alevisi, Cumhuriye- tın kuruluşundan bu yana hep Ata- türk'ün yanında olmuş.. Etnik kökeni ne olursa olsun! Kürt kartının giderek etkisini yitirme- si, Türkıye üzerine oyun oynayanları başka kartlararamaya ıtiyor. Tıpkı "Er- meni kartı" gibi. • • • Kopenhag'dakı Büyükelçımız Turan Moralı zeki bir diplomat. Türkiye'ye yaklaşımın gecen sonbahardan bu ya- na nasıl değişmış olduğunu anlatıyor. PKK propaganda broşürlerinın pa- pağanlıgını yapan bir Danımarka yok aflık. *> Nıçin? Çünkü iyikötü anlamışlar ki, Kürt ay- nmcılığına verilen destekle ulaşılabile- cek hıçbiryeryok!.. Ne Türkıye bir adım gerilemek niyetinde, ne de PKK. bir adım daha öteye gıdebilecek güçte. Ama sorun o noktada bitmıyor. Bel- kı de başlıyor. Kürtçü, Ermenıcı ve hatta "dinci" kendinı Batı kamuoyuna anlatıyor. Tür- kiye ise yeterince anlatamıyor. Danımarka'daki Kültür Ataşemız Cevdet Kocaman bır sanatçı. Bulun- duğu ülkenın dılinı, kültürünü çok lyı bi- liyor. çünkü öğrenimıni orada yapmış. Ayrıca da geniş bir çevresı var.. Ve de etkili. Almanya'dan Isveç'e kadar... Türkı- ye, o ülkelerde öğrenım görmüş, lyi ye- tişmış bır "basın ataşesı" ağı oluştur- mak zorunda. Hatta belkı de bunu, ora- da doğmuş "ıkıncı kuşak" Türklerden yapmalı.. Ulkeyi iyi tanıyan.. Dilini, kültürünü iyı bilen.. O ülkenin insanları karşısında bir "ezıklik duygusu" taşımayan.. Türki- ye'ye yönelik saldırıları, bıre bır ılışkıler- le "anında" yanrtlama görevını üstlen- miş.. Ve de Ankara'dan sürekli olarak "sağlam bılgilerte" öestekienen bır "sa- vaşçı ag/"nadır gereksinmemiz. • • • Almanya'dan Danımarka'ya, Fran- sa'dan Avustralya'ya.. Karşı karşıya ol- duğumuz önemli bir olgu var. Yurtdışında yerleşmış olan yurttaşla- rımız arasında "tepki kimliklen" gelişı- yor. Özelhkle de dinci ve ırkçı kirrrtikler. Kendinı dışlayan ve hatta aşağılayan bir baskın kımlık karşısında "savunma kimliklen"r\m oluşumu kaçınılmazdır. Tıpkı bir kalkan gibi.. Futbolda şansının olmadığını anlayanın güreşe önem ver- mesi gıbı bır şey. öyleyse, yurtdışında yaşayan Türk- ler için, dinsel, ulusal ya da etnik kimli- ğe "abartılı birbiçimde" sarılmanın dı- şında bır seçenek yok mudur? Avru- palıya ters düşmeden. ıkincı smrf konu- muna kendı kendinı hapsetmeden, "Ben sana eşitım" anlamını taşıyabile- cek başka bır kımlık yok mudur? Vardır! Atatürk'ün Anadolu insanına kazan- dırdığı "çağdaş insan" kimliğı.. Batı'ya karşın Batı'nın düzeyıne ulaşma isten- cine sahip bir kimlık. Dinine saygılı, ama laik.. Ulusal de- ğerlerıne bağlı, ama ınsancıl.. Kökenın- den kopmamış, ama evrensel.. Geçmı- şiyle onur duyan, ama uluslarm eşıtlığı- ni savunan.. Yurtdışındaki sayısız dinci ve ırkçı derneklenn karşısına ADD'lenn, ÇYDD'- lerin çıkmasının anlamı ve önemı ışte buradadır. Onlann da katkısı ile, eğer böyle bır "ıkıncı kuşak" kazanabılırsek.. Kazanan sadece onlar olmaz, aynı za- manda Türkiye olur! 1. 2. TÜRKÜLER YOLLADIM SANA Söz. Müz* K dûzenleme: ADHAN CR6İL ENGEREK DÖNYA Söz .e Mvz.k SAHUKIRBAĞ (Aclık gmmde dûfen anlm) SEVOA SEVDA ÜSTÛNE Söz ve Mûzlt BANU KMBAĞ GEL SUrmSULTANABOAL Mizik-BANV KMBAĞ YUNUS MİSAU Söz ve Mûzık. ALAA TTIN US GÛLÜŞÜN KAUR BENDE Sur. AHİAET TİUİ - MÛZİk: SCIOA BAĞCAN ÇAUNDAVUOARI SözveMûzik ANONIM (Selamk TMûtû) KARAHtSAR KAUSİ SötveMûnk ANOHIM iAfyon Tûrtüsû) DAĞIAR Iyf) SÖ2 w Mioık: AHONİM OĞUL S6z ve Mûzik: MUSTAfA ATK3 (Oğullarmı kaybeden anatan) HACl AU OBASI Söz ve Müzık ANONIM (StrkşLa TMüsûj HELEYAR Sia ve Müzik: ANONtU MfldOR ÖZaÜN MÜZİK YAPIM 8ASIN VE HALKIA İÜŞKİLER, MENAJERLİKVE ORGANİZASYON Tefc 0.212 • 527 61 1 2 a en son ne zaman VEFAT ve TEŞEKKUR Cumhuriyet kuşağının devrimci eğitimcilerinden, LATİFE CAN'IN GEMALMAZ'I llker Tuğrul ve Semih'in can babası DURSUN GEMALMAZ (1918-1898) 09.06.1998 günü vefat etti. Bu acılı dönemde dostlann gösterdiği dayanışmaya içten ve derin teşekkürlerimizi ve saygılanmızı sunuyoruz. Ailesi Adına Prof. Dr. MEHMET SEMİH GEMALMAZ AYDIN İNSAN, MtMAR NECDET DAĞ'ı (ÇOK SEVGlLt NECO'MUZU) YİTtRDİK. 14.6.1998 Pazargünü (bugün) ERENKÖY Galıp Paşa Camisi'ndeki ögle namazı sonrasında Karacaahmet'te toprağa vereceğız. Dileyenler Türk Eğitim Vakfı na bağifta bulunabilirler. AİLESİ İLAN HACI BEKTA^VELİ ANADOLU KÜLTUR VAKFI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN Vakfimız olagan Genel Kurulu'nu 18.07 1998 Cumartesı 19.07 1998 Pazargun'ü Vaknn Fenel Merkezı Konferans Sa- lonu'nda saat 13 OO'te yapılacaktır. Sayın delegclerin aşagıdaki gündemı görûşmek üzere anı- lan gün ve saane hazır bulunmalannı nca edenz 1 Açılış. 2. Yoklama ve Kongre Divanı teşekkülü ve saygı dunışu. 3. Konuklann konuşması. 4. Yönetım ve Denetim Kunılu raporlannın okunması, 5. Raporlann müzakeresi. 6. Kurullann ibrası, 7. Yönetim, Denetim ve Disiplın Kurulu üyelerinın asil ve yedek üyelerini seçmek. 8. Onur Kurulu üyelerini seçmek, 9. Dılek ve Temenniler, 10. Kapanış. GEREDE ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo. 1993713 KararNo. 1996'85 Davacı Orman Genel Müdürlügü'ne izafeten Gerede Or- man Işletme Müdürlügü vekili tarafından davalılar Tacettin Ünlütürk ve 4 arkadaşı aleyhine açmış olduğu tazmınat dava- sının mahkememızde yapılan açık yargılamaları sonunda: Geregı düşünüldü 1- Davacının da\asının kabulü ile kurum zaran olan 3 857.560.-TL.'nın fııl tarihı olan 19 9 1990 tarihinden itiba- ren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ve müşte- reken tahsıline. davacıya venlmesıne. Dahılı davaJılardan Nazif kızı Seher Aslan'ın Günyayla kö- yü Yozgat adresinde bulunmadığından, dava dilekçesinin ila- nen tebliğ edıldığınden. mahkememızden venlen 7.3.1996 ta- nhlı karannda davalıya ılan yapılması gerektığınden. hüküm özetının davalıya tebliğ yerine kaım olmak üzere ılanen tebli- ğine, hüküm özetının gazetede ılan edildığı tarihten ıtıbaren 15 gün içınde temyız yoluna gıdilmediğı takdırde keza hüküm özetinin kesinleştirileceği hususunun keza ilanen tebliğine. Basın: 23664 alısverise cıktımz? DUFYB î r y a s a m k l a s i ğ i Osmanbey Merkez: (0 212) 247 48 68 - Fabrika (satış) Topçular: (O 212) 613 66 24 - Beytikdüzü Migros: (0 212) 852 02 37 Meddiyekoy Profik: {0 212) 216 39 52 - Çorfu öutfet Center: (0 282) 676 44 62 - tzmir Ahancok: (0 23.2) 463 39 42
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog