Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet fmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç • Genel Yavın Koordınatörü: HikmetÇe- tinkaya • Yazıışleri Mudürü. ibrahinı YUdız • Sorumiu Müdür Fikret İlkk 0 Haber Merkezı Müdürü Hakan Kara 0 Gorsel Yönetmen. Fikret Eser Dtj Haberler Şüusi Danışoğlu A tstıhbarat Cengk Yıldınm 0 Ekonomı Mehmet Saraç 0 Kultür Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir V ücdman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzeltme Abduflah YazKi0 Fotograf Erdoğan Köseoglu 0BılgnBelge Edibe Buğra0Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu. llhan Sclçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Hikoıet Çetinkaya, Şükran Soner. Ergun Balcı. İbrahinı Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı: Mustafa Balba> Atatiirk Buhan Ko 125. Kar 4. BakanhkJar-AnkaraTel:4195020(7hat), Faks: 4195027 0 Izmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H Zıya Blv. 1352 S 2.3 Tel 4411220, Faks. 44 i 9117 0 Adana TemMİcısı. Çetin Yiğenoğlu, Inonu Cd I! 9 S. No 1 Kat: 1. Tel 363 12 ll.Faki 363 12 15 Müessese Mudünı Cstun Akmen # Koordınator Ahmet korulsan 9 Mıteebe BÜICTH 1ener«ldre Hase™ Giirer • Işletme. Önder Çeük • Bılgı- blem Naü İnal # Bılgısavar Sıstem VJûnhrt Çikr^Sdtiî FazitaKuza MEDY4 C: • Voneiım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran 0 Kc»rdınaıor Reha Işıtman O Genel Mudur Yarduncısı SodaÇoban Tc) 514 07 53 - ks 5I3S463 \awmfgvan *e B*san: Yenı Ciun Haber \ıansı. Basın \f Ya>ıncıi]k \ Ş Tjrkıvağ'ı CaJ '-J 4! C.ıj»a!oj!!ıı 141.V4 Nı PK. İ46 Utanhul Tel (0 2121 M2 05 05 (20 haıl |-aks 10 212)513 85 95 14HAZIRAN 1998 Imsak: 3.22 Güneş: 5.24 Öğle: 13.11 Ikindi: 17.09 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.37 vv\\v\.cumhurivet.com.tr Los Angeles'ta film ppömiyepi B Haber Merkezi - 'Bay Watch' (Sahıl Güvenlik) adlı dızıde canlandırdığı Taylor Walsh tiplemesiyle tanınan aktris Angelıca Bndges. ABD'de 19 Haziran'da gösterime girecek bılımkurgu türündekı 'X Files' filminin Los Angeles'ta yapılan prömıyerine katıldı. Sınema fılmı olarak çekılen "X Piles'ın dahaönce televızyon dızisi çekilmişti. t>inde başrollerı Gillıan Xnderson ve Davıd JMehourny paylaşıyordu. Aspendos fflstivali başladı İ l ANTALYA (Cumhuriyet)-5. Uluslararası Aspendos Festivali'nin açılış konseri . v Aida" 500 sanatçı, Jfigüranlan ve eşsiz dekoru 5te izleyenleri büyüledi. .Açılış konserinde Aspendos Antjk Tiyatrosu jioldu. 4 Temmuz'a kadar •sörecek festivale, Ankara, Istanbul Izmir, Mersin opera ve bale birimlerinin yaoı sıra yurtdışından konuk topluluklarla beraber toplam 1800 sanatçı katılacak. Açılış töreninde konuşan Istemihan Talay. son bir yılda Antalya'nın müze, orkestra, opera ve bale olmak üzere üç yeni sanat kurumuna kavuştuğunu söyledi. Acıbadem'e muhtarlık binası • İstanbul Haber Servisi - Kadıköv Beledıyesi tarafından jnşa edilen Acıbadem Mahalle Muhtarlığı binası törenle hizmete açıldı. Acıbadem Kavaklı Sokak'taki binanın açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, altyapısı. yeşillıği ve temızlığiyle en iyi hizmeti vermek için çalıştıklannı söyledi. 8. Kepirtepelier Günü • Haber Merkezi - Kepirtepeliler Eğifim Vakfi. eğıtım kültür. sanat ve doğaya değer verenleri bugün düzenleyeceği şölenle bir araya getirecek. Kırklareli Kepirtepe'de kutlanacak olan ve bırçok etkinlığin yer alacağı 8. Kepirtepeliler Günü'niin başlıca hedeflerinden birisi. "Trakya Kültür ve Sanat Merkezi"nin ilk tohumlannın atılması olarak belirlend'. Aynı zamanda Kepinepe Köy Enstitüsü 1947-48 öğretimyılı mezunlannm 50. yılınm kutlanacağı etkinliklerde, ŞefDoç. Dr. HalitTuran Çam yönetimindeki İstanbul Müziİc Öğretmenleri Oda Orkestrası da bir konser verecek. Ziraat ve orman mühendisliğinde gereksinim fazlası oluşacak; eğitim ve sağlıkta eleman açığı doğacak Üniversiteli2000'de de• 2000 yılında eğitim, sağlık ve güvenlik sektörlerinde eleman açığı doğacak. iyi organize edilmezse bu hizmetlerde aksama görülecek. Türkiye'nin 2000 yılında en çok çevre, endüstri ve bilgisayar mühendisine gereksinimi olacak. YUSUFZtYAAY 2000 yılında ülkemizin eğitim. sağ- lık ve güvenlik sektörlerinde eleman açığı olacak. Birçok mühendislik da- lında ıse eleman fazlalığı nedenıyle ışsizlik görülecek. Ziraat ve orman mühendislerinin, ışsizlik sorunu ya- şayacak gruplar arasında yer alacağı belirtilirken, en çok çev- re, endüstri ve bilgisayar mühendisine gereksinim duyulacak. Meslek grup- lannda planlama ıyı yapıl- mazsa birçok sektördeki hizmetlerde aksama görü- lebilecek. Devlet Planlama Teş- kilatı'nın (DPT) 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre Türkiye'nin 2000 yı- lında İ00 bin hekım. 22 bin300dişhekimi,22bin eczacı. 176 bin 600 hem- şire. 417 bin 900 ilköğre- tim ögretmeni. 156 bin 700 ortaöğretim ögretme- ni, 75 bin 400yükseköğ- retim elemanı ve 200 bin polise gereksinimi ola- cak. Ancak eğitim siste- minın bu mesleklerdeye- tiştireceği eleman sayısı, gereksinim duyulanın al- tında kalacak. 2000 yılın- da eğitim, sağlık ve gü- venlik sektörlerinde eği- tim sistemimizin yetişti- receği ve yetişmiş 83 bin 500hekim, 16 bîn 800 diş hekimi, 21 bin eczacı, 104 bin hemşire, 357 bin 800 ilköğretim ögretmeni. 159 bin 800 ortaöğretim ögretmeni, 72 bin 600 yükseköğretım elemanı ve 182 bin 600 polis çalışacak. Buna karşın 2000 yılında ülkemiz- de mimar, inşaat ve elektrik-elektro- nik, kimya. maden. metalurji, jeolo- ji-jeofizik, ziraat mühendisı fazlası olacağından bu mesleklerde istihdam sorunu yaşanabilecek. En çok ışsiz- lik yaşayacak olanJar orman ve zira- at mühendisleri olacak. 2000 yılında ülkemizin 39 bin 300 orman ve ziraat mühendisine gerek- sinim duymasına karşın işgücü piya- sasında 64 bin 400 orman ve ziraat mü- hendisi yer alacak. 2000 yılında Tür- kiye'de çevre. endüstri ve bilgisayar mühendısi sayısı, gereksinim duyu- lanın altında kalacak. 21. yüzyılın ba- şında Türkiye'de 5 bin 500 kişilik ge- reksinime karşsn 3 bin 900 çevre mü- hendisı bulunacak. Bilgisayar mühen- dısi ihtıyacı 2000 yılında 7 bin 300 olur- ken bu meslek grubunda yetişmiş ele- man savısı 5 bin 900'de kalacak. 1ŞS1Z Sağlık, Eğitim ve Cüvenlik Alanındaki Personel Arzı ve ihtıyacı Projeksiyonu (Bin Kisi) Meslek Türü Hekim Diş Hekimi Eczacı Hemşire ilköğretim Ööretmeni Ortaöğretim Ögretmeni Yükseköğretim Elemanı Polis 1995 Arz 67.2 13.8 18.1 69.0 318.8 135.8 49.6 127.1 Ihtiyaç 78.3 16.3 17.8 140.4 372.4 111.1 49.2 140.4 Arz 83.5 16.8 21.0 104.0 357.8 159.8 72.6 182.6 2000 Ihtiyaç 100.0 22.3 22.0 176.6 417.9 156.7 75.4 200.0 Teknik Personel Arzı ve ihtiyaç Projeksiyonu (Bin Kişi) Meslek Türü Arz 1995 Ihtiyaç 2000 Arz Ihtiyaç Mimar 25.0 19.4 29.5 25.9 İnşaat Mühendisı 38.9 30.0 43.6 37.1 Makina Mühendisi 37.3 . 35.5 45.7 45.9 Endüstri Mühendısi 8.7 8.2 11.9 12.4 Elektrik Elektronik Müh. 25.7 22.2 32.2 30.9 Bilgisayar Mühendisı 4.1 5.1 5.9 7.3 Kimya Mühendisi 17.3 14.1 18.8 17.8 Maden ve Petrol Müh. 6.8 5.6 8.9 7.4 Metalurji Mühendisi 3.5 2.2 4.4 2.9 Jeoloji ve Jeofizik Müh. 9.7 7.5 12.8 10.0 Jeodezi Mühendisi 5.4 4.6 6.6 6.2 Çevre Mühendisi 2.1 3.2 3.9 5.5 Diğer Mühendislikler 11.4 10.6 13.5 15.20 Ziraat ve Orman Müh. 46.3 29.5 64.4 39.30 Veteriner ' 9.5 9.0 12.2 12.0 IŞILÖZGENTÜRK hütmnltom. 1978 Doğumlıılar Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlanndarastlanıyor. Davullareş- iiğinde, u Enbüyükaskerbizimasker~ nidalarıyla uğurlanıyorlar. Yüzleri heyecandan ter içinde, arkadaşlan- nın omuzlannda otobüslere doğru ilerliyorlar. • Bu, onlann hayatlanndakj en önem- li günlerden biri. Askere gidiyorlar. Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlannda rastlanıyor, bavullann- da endişelerini gizlemeye çalışan ana- lannın özenle hazırladığı çamaşırlar. Kulaklannda binbir tembih: "Aman evladım, >-ün fanilanı gi>- mevi unutma. oralarda soğuk adamı dondurur." " Vnıan evladım,asünı ila- cını sık sık kontrol et Bltme>e yakın hemen yaz, yoUayaJım. Oralarda bu- lunmaz." "Aman evladım. ne dunım- da ohırsanolüşenme. birkaçsatıryaz. yolla. Bizi merakta kojma." ~Aıiıan evladım. hiçbir şe>i dert etme. Paray- sapara, altmlan bozdurumz olur bi- ter." "Sonra, sonra evladım ölme." "Evladım ölme." Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlannda rastlanıyor. Cüzdanlan- nm en kuytu köşelerinde gencecik. gü- zel kızlann fotoğraflan; ellerinde, yü- reklerinde bir sıcaklık: "Beni unutma. Aşkımız seni koru- sun." •'Caıun sıkıklı mı beni düşün. GH- tiğimiz sinemalan. mendirekteki ge- zintilerimizi hatıria. Benim kokum sana bir rüzgâr olup ulaşsın." "Ora- larda gökvüzü çok yddıztı olurmuş. Hep göğe bak, ne zaman çobanyıidı- zmı göriirsen beni hatıria Gelecekte kuracağımız yuvaıun düşünü kur. O zaman vakit daha çabukgeçcr." "Her şe>i unut beni unutma." "Sonra, sonra canım,bir tanem ÖJ- me." **Ne olur ölme." Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlannda rastlanıyor. Babalannha- yır duası yanı başlannda: "Tann seni korusun oğlum." "Se- ni önce Allah'a. sonra kendine tesiinı edivorum oğlum. Dikkatli ol. ^aşa- mava çalış. Annen için dikkatli ol. S'i- şanlın için dikkatli ol ve oğlum benim için dikkatli oL" "Sonra, sonra oğlum ötme." "Oğium öhne." Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlannda rastlanıyor. Yürekleri pır pır. Gözleri dolu dolu, sık sık kendi- lerini uyanyorlar: "Erkekadam ağiamazoğlum, unut- ma!'' ÇocuklukJanndan sahnelergeliyor akıllanna. Sünnette giydik- leri elbiseler, o giysiler için- de gezdikleri yerler, luna- parklar geliyor akıllanna. Diploma törenleri, birayla sarhoş olduklan akşamlar, öptükleri ilk kız geliyor akıl- lanna. Kızın elbisesinin ren- gini, biçiminibilehatırlıyor- lar. Beyazyakalı. kırmızı bir elbise, yok yok, mavili beyaz- lı biretek giymişti, beyaz bir gömlek... Büyükannelerinden dinle- dikleri türküler geliyor akil- lanna. Kızkardeşın karda düş- tüğü gün geliyor. ICızcağı- zın ayağı kınlmtştı, ağabeyi az sırtında taşımadı onu. Bir ay okula götürüp getirdi. Bü- yüdü artık, yakında kısmetleri çıkar. Uçup gider. Askerlik dönüşü artık sevgiliyle söz kesmek gerekir. Ace- le bir nişan, ardmdan düğün. Asker- lik bir bitsin, şu tamir atölyesi işine sonuna kadar asılacak. Insanın işi kendi işi olmalı. En iyisi bu. Hele şu askerlik bir geçsin. Onlara bugünlerde en çok otobüs garajlannda rastlanıyor. Gözyaşlan, neşeli şakalar arasında eriyip gidi- yor. Onlar 1978 doğumlular, askere gidiyorlar. KJmi Şımak'ta, kimi Bin- göl'de, kimi Elazığ'da askerlik yapa- cak. Bu işten şehit olarak dönmek de var. Herkes biliyor bunu; analar, ba- cılar, sevgililer. Herkesin unutmak is- tedıği şey bu. Kimsenin kendi çocu- ğuna, oğluna konduramadığı şey bu. Ama onlardan bazılan ölecek. Eve kara haber ulaşacak. Mahalleyi derin bir yas bulutu kaplayacak. Herkes 1 onu askere uğurladıklan günü düşü- necek. O zaman herkes biraz daha çok ağlayacak. Ve evlere çöken bu yas bulutu; an- cak dostluk ve kardeşlik duygusuy- la, ölümün bitmesiyle ufâlacak, birsü- re sonra da yok olacak. Az sonra otobüslerkalkacak. Mu- avin çağınyor: "1978 döğumlular, otobüse!." LİSP Slliaviiuia hîr SOril İntal edîlrli tk °gretini okullarınm 8. sınmndaki toplam 309L J M ^ U U t V I U U d I H I M J I U I | » U U n i l l U l bin938ada>ınbaşvurduğuOrtaöğretimKurum- lan Oğrenci Seçme \e \erlesrirme Sına\ı (OKÖSYS) yapıidı. Matematik tesrinin 6. sonısu iptal edildi. Fatih Kız Lise- si'nde türbanlı olduklan gerekçesiyle sınava aiınmayan bazı kız öğrenciler, velilerivle birlikte protesto gösterisi yaptı. Fen, Anadolu, Anadolu öğretmen. Anadolu imam-hatip, Anadolu teknik ve meslek ile sağlık meslek liselerine alınacak öğren- cileri seçmek için yapılan sınav, dün tünı il merkezleri ile Lefkoşa, Ri\ad, Medinc ve Cidde'de vapıldı. Fatih Kız Lisesi'nde sınava türbanla girmek isteyen bazı kı/ adayiann sınava alınmaması üzerine bu öğrenciler, velilerivle birlikte protesto gösterisinde bulundu. Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda da türbanlı adaylar sınava alınmadı. Sınav sonuçlan, temmuz ayının son haftasında adaylara gönderilecek sınav sonuç belgesivle bildirilecek. (Fotograf: YUSUF ZİYA AY) F A T U R A B I L G I H A T T I S(M) I urkcdl hırıır.ı lîilgi Fhırn'uı atMy.ırak, t.uura rıır.ırkınnı/ı. son öji'i tarılıkrını ve oclcnıc yapabiloccıiıni/ Naıı 24 sn.tt hoyuiKM aııııul.ı oı;ıvııcliilirsin Tıırkct.'ll I .uııra Bilgi HarrTna cı-p ttlıtonl. ~">00"ı. s.ıhit rcktoıılatdan ıse O > i2 ~Sı)O aravarak ulasahılırsiııı/. TURKCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog