Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 1998 PAZAR 16 TELEVIZYON GÜNÜN FÎLMLERÎ Deü Yusuf 10.30 Shovv TV Macera fi7\ Yoksul gecekondu halkının, zengin Bolu Be- <yyi Abbas'a baş kaldmşının öyküsü. Yön: Atıf Yılmuz ü\n: Cüneyt Arkın, Zerrin Arbaş (1975). 11.35/TRT2/GülünAdı Aynntıyanda Olümüne... 13.30 Show TV Macera (Deadly Rivals) - Elmas kaçakçılıgı işine bu- laşmış bir mafyanın başı olan Mr. C, kendisi- ne elmasları teslim edecek olan Rachel tarafindan ıhanete uğrar ve Rachel elmaslarla beraber ortadan kaybolur. Mr. C'nin adamlan, Rachel'la ilgiii bir şey biliyordur diye Rachel'in kızkardeşi olan Reby'yi sıkıştınrlar. Ola\a FBI'ın da karışmasıyla işler git- tikçe karmaşık bir hal alır. Yön: James Dodson. Oyuncular: Andrevv Stevens, Margot Hemingway. Adile Teyze 14.05 TRT1 Duygusal /İ7\ Yönetmenliğini Alev Akakar'ın üstlendiği, ' O ' başrollerini Adile Naşit, Mahmut Hekimoğ- lu ve Münir Özkul'un paylaştığı filmde; çocukla- n çok seven yaşlı kadının, bir bebek için yaptığı fedakârlıklar anlatıhyor. Yılanlann Öcü 14.05 TRT INT Dram Ev inin önüne temel atan güçlü biradamla çatış- maya gıren yoksul köy delikanlısıyla anasınm öyküsü. Fakir Baykurt'un 1958 Yunus Nadi Arma- ğanı birincisi "Yılanlann Öcü" romanının Metin Erksan yönetimindeki ilk çevrimi. 1966'da Tunus'ta, Kartaca Sinema Günleri'nde onur madalyası, sine- ma yazarlannca en iyi film, yönetmen, kadın ve er- kek oyuncu (Aliye Rona, Erol TasJ ödüllerini aldı. Filmm başrollerinde Rona ve Taş'ın yanısıra Fikret Hakan. Nurhan Nur, Kadir Savun da yeralıyor( 1962). Gökkuşağı 16.00 TRT 3 Biyografi /T7\ (Rainbo») - Judy Garland'ın sinema-müzik V ^ dünyasına girişini ve yaşadıklarını konu alan filmin \ önetmenliğıni Jackie Cooper üstleniyor. Baş- rollerinde Andrea McArdle, Don Murray. Piper La- une ve Martin Balsam yer alıyor (1978 ABD. 100 dk). Tonio and Toinette 20.30 TRT 3 Macera /TT\ (Tonio and Toinette) - Mutsuz bir evlilik sür- vCX düren Toinette, yakında asken okula başlaya- cak oglu Robbi'yi yanına alarak Grado'daki halası- nın yanına gıder. Orada çok güzel valcıt gecinrler. Bun- da hem anlayışlı halanın, hem de icatettigi makiney- le Amerika'da zengin olmayı planlayan balıkçı To- nino'nun payı büyüktür. Yön: Xaver Schvvarzenber- ger. Oyn: Julia Stemberger. Giulio Riccarelli. Kimse Beni... 21.00 Prima Macera (Pcrson'ne Ne M'Aim) - Erkek arkadaşıyla kavga eden Annie kendisini sabaha karşı ka- pının öııünde bulur. (Jzun zamandır görmediği kardeşi Françoise'in evine gider. Françoise'nin sorunlan başından aşkındır: Kocası bir kongreyi bahane ederek seyahate çıkmıştır. Françoise ise onun bir başka kadınla olduğunu düşünmektedir. Yön: Marion Vernoux. Oyn: Bernadette Lafont, Bulle Ogier, Lio, Michele Laroque. Sıcak Tuzak 21.10 atv Macera ©(Felony)-BillKnight, birrealiryshovvdaka- meramanlık yapmaktadır. Birçekim için po- lislerle birlikte uyuşturucu baskınına gider. Fakat hain Cl A ajanı Cooper ihanet etmiştir ve olay ye- rine giden bütün polısler öldürülür.Yön: David A. Prior. Oyn: Jeffrey Combs, David Warner, Ashley Laurence. Charles Napier. Kazaam 21.15 Show TV Güldürü ı (Kazaam) - Kazaam. eski zamanlarda birçok ınsanın dileğini yerine getiren bir cindi. 3000 yıl boyunca başka ınsanların dileklerini yerine ge- tirmekten sıkılan Kazaam'ın artık tek isteği yaşamak- ta olduğu kuiusunun içindeyalnız kalmaktır. Ancak bu pek mümkün olmayacaktır. Yön: Paul Michael Glaser. Ovn: Shaquille O'Neai, Francis Capra. Arka Pencere 21.30 Kanal 6 Macera ©(Rear V\indow) - Fotoğrafçı olarak çalışan Jeff. avağının kınlması nedeniylegünlerini ev- de geçirmek zorundadır. Sıkıntısını yenmek için evinin karşısında bulunan apartmandaki daireleri dürbünle gözetlemeye başlar. Bu arada bazı esraren- giz olaylara tanık olur. Yön: Alfred Hitchcock. Oyn: James Stewart. Grace Kelly (1954 ABD, 112 dk). 22.10 /1nterstar / Aşkta... Aynntı yanda Rus Mafyası 23.30 Shovv TV Macera ©(Russian Godfather) - Vladimir ve Daniel, Los Angeles'tapolislik yapan iki partnerdir. Bir- gün, Rus asıllı bir silah kaçakçısı ve katil olan And- re adlı adamın, çetesiyle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar Los Angeles'a geldiğıni öğrenirler. Bu- nun üzerine, zamanında Vladimir'in kansı ve çocuk- lannı kaçıran Andre'yi yakalamak için araştırma yapmaya başlarlar. Yönetmen: Jorgo Ognenovski. Oyuncular: Jorgo Ognenovski, Jeff Conavvay. Gerçeği İstiyorum 00.30 TRT 1 Macera /TT\ (Nothing But the Truth) - Kriminoloji uzma- ' O ' nı profesör Jill Ross, bir cinayet şüphelisi olan Doktor Clayman'i yalan makinesine bağlar ve onun suçsuz olduğuna karar verir. Fakat Clayman'i cina- yet yerinde gördüğünü iddia eden bir tanığın orta- > a çıkmasıy la işler kanşacaktır. Yön: Michael Swit- zer. Oyn. Patricia VVettig. Ken Olin. r^t Yabancı İzleyin Orta Değmez R A D Y O C U M H U R İ Y E T ' T E ©)Cumhuriyel 1 O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgi- leri 09.00Alaturka Sev- dalar (Aylin Şengün) (Tekrar) 10.00 Şan Bisik- let (Özgür Özbakır) 11.00 Hekim Gözüyle (Rıfat Yücel-Özcan Ba- ripoğlu) 12.00 Genç Dalga (Serkan Barut) 13.30 Dünya MüziğıAt- lası (Feza Tansuğ) 15.00 lletişimin Büyüsü (Ali Saydam) 16.00 Kırk Ambar (Selim lleri) 18.30 Noktürn (Erhan Traşın) 20.00 Dönülmez Akşamın Ufku (Aylin Şengün) 22.00 Derinlik Sarhoşluğu (Özgür Öz- bakır) 24.00 Sırdaş (Öz- den Toprak) 02.00 Uğurlar Olsun (Uğur Dinçer). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(02125137719) • Ana haber bültenleri saat 13.00te ve 18.00'de yayına girecektir. • 11.00 Hekim Gözüyle: Doç. Dr. Irfan Gök- çay'ın konuk olarak katıjdığı programda, "SSK sağlık hizmetleri" üzerine konuşuluyor. • 16.00 Kırk Ambar Selim lleri; sanat, edebi- yat ve kent kültürü üzerine sohbetiyle sizlerle. • 18.30 Noktürn: Erhan Traşın; dinleyicilerini, çoksesli müziğin ve unutulmaz klasiklerin ara- sında bir yolculuğa çıkarıyor. • 22.00 Derinlik Sarhoşluğu: özgür özba- kır'tn hazırlayıp sunduğu programda; sevgiyi, ayrılığı, özlemi ve kavuşmanın sevincini anlatan çeşitli şiirlerden örnekler veriliyor. Kanal E II.30 'DikAçı' TV Servisi - Mete Alp- man'ın hazırlayıp sunduğu "Dik Açı" programjnm bu haftaki bölümünde "Cum- huriyetin 75. Yıl Erkin- likleri" konu ediliyor. Programa konuk olarak Ta- rih Vakfı 75. Yıl Projeleri Genel Koordinatörü Yiğit Gülöksüz katılıyor. TRT2 16.55 'Söz Hukukun' TV Servisi - "Söz Hu- kukun" programında bu hafta, toplumda hayvanla- ra karşı yapılan haksız uy- gulamalaria, bunların so- nuçlan tartışılıyor. Doç. Dr. Ferit Hakan Bavkalın sunduğu programa konuk olarak, Istanbul Üniversite- si Hukuk Fakültesi öğre- tim üyesi Prof. Dr. Hüse- yin Hatemi ile Muhtaç Hayvanlan Koruma ve Sev- me Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Leyla Saitoğ- lu Korusevkatılıyor. Prog- ramın yapım ve yönetmen- liğini Feridun Keşir üstle- niyor. TRT2 18.05 'Ateşi Çalmak' TV Servisi-Şiirağırlık- lı edebiyat programı "Ate- şi Çalmak"ı bu hafta şair Erdal Alova sunuyor. "De- niz" konusunun ele alına- cağı programda şiirleri Er- doğan Ersever ile Melek Dener seslendiriyor. Ya- pımcılığını Zehra Kurtte- kin'in üstlendiği progra- mın yönetmeni îsmet Ya- zıcı. NTV 22.05 'Pasaport' TV Servisi - "Pasa- port" programında "Tür- kiye'de Islamcı iktidar ih- timali mi, askeri müda- hale ihtimali mi Ameri- ka'yı daha çok raha.tsız ediyor" sorusuna yanıtara- nıyor. Konuyu Murat Yet- kin, yüzlerce eski istihba- ratçıyla Amerikan politika- lanna yön veren Rand Cor- poration Başkanı James Thompson'la tartışıyor. NTV 22.30 'Seslerve Renkler' TV Servisi - tzmit'te kendi harçlannı hazırlayıp, ideallerindeki okulu yap- maya çalışan bir grup öğ- retmenin öyküsüyle başla- yan "Sesler ve Renkler'M Haşmet Topaloğlu ve Fa- tih Türkmenoğlu hazırla- yıp sunuyor. Yapımda ay- nca tskoçya'da viski kültü- rü araştınhyor. Umberto Eco'nun aynı adlı ödüllü romanından sinemaya uyarlandı 'İnancın güvencesi korku'TV Servisi - Rekin Teksoj "un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema \e Edebi- yat" kuşağında, Shakespeare uyarla- malarının ardından bugün L'mberto Eco'nun aynı adlı romanından sinema- ya uyarlanan "Giiliin Adı" gösterili- yor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, Prof. Dr. Harun Mutluay ile Lmber- to Eco'nun yapıtları konusunda bir ta- nıtım söyleşisi yapacak. Bologna Üniversitesi'nde semiyolo- ji dersleri veren ve özellikle yapısalcı- lık açısından estetik sorunlannı incele- yen Umberto Eco, 1981 yılındayayım- ladığı "GülünAdı"romanıylahemen her ülkede. bu arada bızde de satış re- korlan kırdı. Italya'nın en saygın edebiyat ödülle- rinden Strega'yı da kazanan "Giiliin Adı". ortaçağa ve ortaçağ felsefesine eğilir. Fransisken rahip Guillaume de Baskervüle. yanında çömezi Adso de Melk olduğu halde 1327 yılında Alp TRT 2 11.35 Gülün Adı - The Name of the Rose / Yönetmen: Jean Jacques Annaud / Senaryo: Gerard Brach, Andrevv Birkin, Hovvard Franklin / Oyuncular: Sean Connery, Christian Slater, Fred Murray Abraham, Michael Lonsdale /1986 Ingiltere, Almanya ve Italya ortak yapımı, 131 dakika. Dağlan'nda bir manastıra gelir. Bura- da bir keşişin ölüm nedenini araştırır. Bu araştırma sırasında bir köylü kadı- na tutulan Baskerv ille, daha birçok ölü- me tanık olur. Ve ölümlerin sorumlu- sunun manastırın kitaplığında görevli yaşlı keşiş Burgos olduğunu saptar. Or- taçağda inancın güvencesi korkudur. Korkunun panzehiri ise gülmedir. O halde gülmeyi yasaklarsanız kiliseyi kurtarırsınız. Aristoteles'in gülmeyi öven kitabmı kıskançlıkla saklayan ke- şiş Burgos, sonunda kütüphaneyi yaka- caktır. Umberto Eco'nun hacimü romanını sinemaya uyarlamak için kısaltmak ge- rekince. yapıtın felsefi göndermeleri, dinsel tartışmaları elenince, Brughel'in resimlerini çağrıştıran bir ortamda ge- çen, yer yer mizah öğesinin ağır bastı- ğı, sanki bir gerilim filmi çıkıyor orta- ya. Hele James Bond filmleriy le özdeş- İeşen Sean Connery'ye başrol veril- miş olması bu izlenimi pekiştiriyor. Ama Connery de çömezini canlandı- ran Christian Slater de yönetmeni mah- cup ermeyen bir oyunculuk çıkanyor- lar, Italyan görüntü yönetmeni, ışık-göl- ge ustası Tonino Delli Colli'nınyarat- tığı görsel atmosfer, filmin belki de en başarılı yanı. Ernest Hemingway'in Agnes von Kurowsky'yle yaşadığı aşk öyküsünü anlatan filmin başrolünde Sandra Bullock oynuyor. Ünlübiryazarın tutkulu aşh CUMHUR CANBAZOĞLL Filmografısinde. aralannda bol Os- car'lı Candhi. Biko ve Charlie Chap- lin'inkilerin de bulunduğu beş biyog- rafik öyküden sonra Richard Atten- borough bu kez bir yazın adamının. Ernest Hemingway"ın (ChrisO'Don- nell) Agnes von Kurowsky'yle (Sand- ra Bullock) yaşadığı aşk öyküsünü "Aşkta ve Savaşta" adlı filmde be- yazperdeye getiriyor. Hemingway, l. Dünya Savaşı sıra- sında Kansas City Star gazetesi muha- biri olarak ftalya cephesinde yaralanı- yor ve gönüllü hemşire Kurovvsky has- tanedeki zor günlerinde ona büyük destek veriyor. Hemingvvay, ayağının kesilmesini önleyen genç hemşireye kı- sa sürede âşık oluyor. Ancak devreye aynı hastanede görev yapan varlıİclı lnterstar22.10 Aşkta ve Savaşta - İn Love and War / Yönetmen: Richard Attenborough / Oyuncular: Sandra Bullock, Chris O'Donnel, Scott MacKenzie Astin, Emilio Bonucci, Ingrid Lacey, lan Kelly /1996 ABD yapımı, 115 dakika. doktor da girince hemşirenin aklı ka- nşıyor. Bu arada Hemingway iyileşi- yor ve ülkesine dönüyor. tki genç ara- sındaki aşk. mektup yoluyla sürerken hemşire Kurousky "mantığının se- si"ni dinleyip varhklı doktorla evle- niyor, ama kısa süre sonra hatalı dav- randığını anlıyor... Öykü Hemingway'in Frank Borza- ge (1932) ve Charles Vidor (1957) ta- rafindan iki kez filme çekilmiş ünlü "Silahlara Veda" romanından alın- ma: ancak bu kez olaylara Agnes von Kurovvsky'nin (Senaryo onun günlü- ğünden yararlanılarak Allan Scott, Clancy Sigall, Anna Hamilton Phelan tarafindan yazılmış) gözünden bakılı- yor. Konu aslında iyi; geniş kitleleri etkileyecek. meraklandıracak ünlü bir ısfnın tutkulu aşkını, fondakı büyük tarihi olaylan yansıtarak vermeyi de- niyor. Ancak bu kez usta yönetmen ne yazık ki ağıranlatımı, uzun sahne- leriyle seyirciyi etkilemeyi, konuya ortak etmeyi başaramıyor. Aynntılar- la ilgilenirken kopuk bir aniatım çıkı- yor ortaya. Büyük bölümü Italya'da çekilen bu film futbolla geçen bir günün sonun- da ellerinde mendille haftayı roman- tik anlarla kapatmak isteyenler için... TRT 2 14.451 'Işıldak' Çocuk hastalıklan TV Servisi - Çocuk sağlığı üzerine bilgilerin verileceği "Işıldak" programını Dokuzeylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Benal Büyükgebiz sunuyor. Çocuklarda görülen hastalıklar, saglıklı çocuklara ait özeliikler konusunda Prof. Dr. Olcay Neyzi'nin bilgi verdiği yapımda aynca, çevre faktörlerinin insan sağlığına etkisi de ele alınıyor. EBU'dan doğan yayın hakları TRT,Eumsport'u mahkemeye verdi • TRT'nin Dünya Kupası öncesi Türk Telekom'a gönderdiği, "Tüm yabancı kanalların yayınlannın maç esnasında kesilmesi yönündeki" yazılı açıklaması TRT'yle Eurosport'u karşı karşıya getirdi. TV Serv isi - Dünya Ku- pası maçlannın yayımlan- dığı sırada zapping yapan kablolu TV izleyicileri ek- randaki açıklamayı gör- müşlerdir. Fransa '98 maç- lannı Türkıye"de yayımla- ma hakkına sahip TRT'nin kupa öncesi Türk Tele- kom'a gönderdiği. "Tüm yabanct kanalların yayın- lannın maç esnasında ke- silmesi yönündeki" yazı- lı açıklama TRT'yle Eu- rosport'u karşı karşıya ge- tirdi. Sorun, TRT'nin Eu- rosport'u mahkemeye ver- mesine neden oldu. Ancak unutulan bir nok- ta vardı. Eurosport, Avnı- pa Yayın Birliği'nden (EBL1 ) Dünya Kupası maç- lannın yayın hakkını satın alırken tüm Avrupa'ya, Türkiye'de de dahil olmak üzere kablolu TV şebeke- si üzerinden yayın yapma haklarını da satın almıştı ve bu nedenle Türk Tele- kom. bu kanalın yayıniarı- na müdahale edemezdı. Türk Telekom TRT'den gelen yazılı açıklama doğ- rultusunda Eurosport'tan farklı birstatüde olan RAI UNO, TV E gibi sadece kendi ülkeleri için yayın hakkını satın alan kanalla- rın yayınlannı kesebılirdı. Tıpkı TRT'nin RAI UNO ve TV E'den dolayı Italya'ya veya Ispanya'ya yayın yapamaması gibi. Bu nedenle maç esnasın- da her iki kanalı açan kab- folu TV izleyicileri, ekran- daki açıklamayla karşı kar- şıya kalıyor. Maçlarbittik- ten sonra kanalların nor- mal yayın akışı verilmeye de\am ediyor. Öte yandan Adana Cumhuriyet büromuzun haberine göre. TRT'den yayımlanan Dünya Kupa- sı maçlannın görüntü ve ses kalitesinin bozuk ol- masının. radyolann filtre takmamasından kaynak- landığı ortaya çıktı. TRT yetkilileri, ülke genelin- de filtre takmayan radyo- lan tek tek saptamaya ça- lışırken bazılannın yayı- nı ise geçici olarak durdu- ruldu. Filtre takmayan radyo- lann "frekans kjrlenme- sine" yolaçtığını vurgu- layan yetkililer şöyle de- di: "Bu radyolann >a- yınları geçici olarak dur- durulabilir. Çünkü bu frekans kirliliği önlenir- se, TRT-I. dolayısıyla Diin>a Kupası maçları daha net ve daha caniı iz- lenebilir. Uygulama ül- ke genelinde > apılmaya başlandı. Filtre takan radyolar yayını durdu- rulmuş dahi olsa yeni- den yayın yapabilecek- ler"" Kanal D 23.15 'Teke Tek' Yolsuzluk ve tasan TV Servisi - Fatih Al- tayh'nın hazırlayıp sun- duğu tartışma programı "Teke Tek"te bu hafta; belediyelerde son günler- de ortaya çıkan yolsuzluk iddialan ve bu yolsuzluk- lan önlemek amacıyla hü- kümet tarafindan hazırla- nan yeni yasa tasansı tar- tışılacak. FP Kayseri Milletveki- li Abdullah Gül. CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve ANAP Genel Başkan Yardımcısı İ. Ya- şar Dedelek'in konuk ola- rak katıldığı programda aynca "İki turlu seçim sisremi belediyeleri nasıl etkileyecek", "Yeni ya- sa tasansı belediyelere nekazandıracak", "Be- lediyeler nasıl yağmala- nıyor" ve "Belediye baş- kanlarına verilen yetki- ler arttırılsın mı" soru- lanna da vanıt aranıvor. atv 23.00 'A Takımı' TRT 2 15.35 Internet TV 'îletişim' tartışılıyor TV Servisi - Handan Demiralp ırı sunduğu "İnternet TV'ye Microsoft Sistem Mühendisi Faruk Çubukçu, Egenet İntemet Hizmetleri Müdürü Turgut Kalfaoğlu ve Ege Üniversitesi Netvvork Yönetim Grubu elemanı Elif Begüm Çakmak iletişim sistemleri hakkındaki sorulan yanıtlıyor. Telefonla adın/ yazdıran izleyicilerden üç kişiye birer adet İnternet erişim paketi hediye ediliyor. Tarık Akan'dan şiir TV Servisi - Savaş Ay ve ekibinin hazırlayıp sun- duğu "A Takımı"'bu haf- ta fuze üssünden yapılan canlı yayınla ekrana geli- yor. Hava şehitlerinin ya- kınlan tarafindan kurulan Kartal Vakfi'nın faaliyet- lerine yer verilen prog- ramda aynca Frankfurt sokaklanndan insan man- zaralan v e "Sandalyesiz engelli kalmasın" kam- panyasındaki gelişmeler de ekrana geliyor. Yapı- mın "Şiir matinesî" kö- şesine konuk olarak katı- lan Tarık Akan ise Atti- lâ İlhan'ın şiirlerini ses- lendirivor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Yarınlar Bizim 10.00 Haberler 10.15 Gençlik Günluğü 11.00 Haberler 11.05 Olur Olmaz 12.00 Haberler 12.1OStop 10 13.00 Haberler 13.10 Dünya Kupasında Dün. Bugün 13.18 Aydın Bolak'la Pazar Sohbeti 13.40 Müzık Pınarı 14.00 Haberler 14.05 Yerli Film: Adile Teyze 15.00 Haberler 15.05 Filmin devamı 15.20 Maç Başlıyor 15.30 Dünya Kupası 'Arjantln - Japonya' (Naklen) 1735 Hayat Bazen Tathdır 18.00 Haberler 18.20 Maç Başlıyor 18.30 Dünya Kupası 'Yugoslavya - Iran' (Naklen) 20.20 Haberler 21.15 Maç Arası 21.34 Ku- pa Gündemı 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dünya Kupa- sı 'Jamaika - Hırvatistan' 24.00 Günün Getirdiklen 00.30 Yabancı Film: Gerçeği Istiyorum (0312 428 22 30). •T\ 08.00 Yabancı Film: Paris'in Öfkesi • V 2 09.20Belgesel 10.10 Yarışma11.10 Dünya *—* Mutfaklanndan 11.35 Yabancı Film: Gülün Adı 13.55 Florida'da Tatil 14.45 Işıldak 15.35 İnternet TV 16^5 Kalrfomiya Rüyası 16.55Söz Hukukun 17.35 SeJgesel 18.05Ateşi Çalrnak 18J0 Ikibine İki Kala 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Muzık Kondoru 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Bultenı ve Ingıfece Haberler 22.30 Festi- valde Dün, Bugün, Yann 22.45 Yabancı Rlm: Anna Karenina 00.15 Geçmişe Özlem (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 11.30 Korkusuzlar 12.00 Konser Salonlarından 13.30 Büyük Mace- raTetevizyonu 14.00BirSevgiOrtamı 14.30 Deniz Fatihi 15.30 Integrale 16.00 Yabancı Film: Oöfckuşağı 17.40 Belgesel 18.1ÛGaneşAftnda 19.00 Müzik Pınan 19.30 Beigesel 19.50 Genç Haber 20.00 Bizim Sazımız Bizım Cazımız 20.30 Yabancı Film: To- nio And Toinette 22.00 Gece Başlarken 24.00 Dün- ya Kupası Futbol Karşılaşması (Tekrar). 10.00 M.E.B. Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramlan 13.00 Yurttan Sesler 13.30 Fasıl 14.00 T5M Bir Solist 14.30 Müzık Pınan 14.50 At Yarışları (Istanbul'dan Naklen) 17.40 M.E.8. Açıköğ- retim Ljsesi Ders Prog. 20.00 Beigesel: Her Kıyı Ay- n Bir Yaşam 20.30 THM Konser 21.20 Hafta Sonu. 07.00 Yarınlar Bizim 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pa- zar Panorama (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Stop 1013.00 Haberler 13.10 Olur Olmaz 14.00 Ha- berler 14.05 Yerli Film: Yılanlann Öcü 15.00 Haber- ler 15.05 Filmin Devamı 18.00 Konser Zerrin Özer' 17.05 Safiyedir Kızın Adı 18.00 Haberler 18.20 Mü- zik 18J0 Gürtdem 19.10 Beigesel: Sessiz Cennet Ga- zipaşa 19.40 Dizi: Bizim Mahalte 20.10 Ingilızce ve Almanca Haberter 20.20 Haberler 21.20 Yerli Film: Biri Beni Gözlüyor 23.00 Sesler ve Yorumlar 24.00 Günün Getırdıkleri00-30 Yaşasın Sanat01.20 Yaban- cı Film: Çöl Savasçıa 03.00 Telegün. I 07.30Yerli Fihn: Izdırap Şar- I kısı 09.15 Çızgı Sinema: 80 I Günde Devrialem 10.30 Yer- li Film: Deli Yusuf 12.30 İlk On 13.30 Yabancı Film: Ölümüne Rekabet 15.30 Yerli Film: Sevgiler Çiçek Gibi 17.30 Cartoon Famıly 18.30 Şans Kapıyı Ça- lınca 20.00 Shov TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.10 Dünya Kupası 21.15 Ya- bancı Film: Kazaam 23.00 Maraton 23.30 Yabancı Film: Rus Mafyası 01.15 Dünya Kupası 01.45 Haber Hattı 02.00 Yabancı Film: Ispanyol Harlemi (0272 286 35 35). Ö 07.30Armoni (Tekrar) 09.00 Çiz- gı Film 09.30 Pazar Neşesi 11.00 Top Secret 12.00 üstelerden Seç- meler 13.00 Haberler 13.15 7'de 7 (Iç Haberler) 14.00 7'de 7 Dünya (Dış Ha- berler) 14.30 Çizgi Film 14.45 Yaban- cı Film: Notre Dam'ın Kamburu 17.00 Haberler 17.15 Yerii Film: Oku, Be- şikten Mezara Kadar 18.40 Sıgortalı Yaşam 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Mavı Sürgün 21.30 Yabancı Film: Arka Pencere 23.30 Haber 6 24.00 Emin mısiniz? 01.35 Ha- ber 6 02.05 Yabancı Film: Kahraman Kaptan 03.55 Yabancı Film: Notre Dam'ın Kamburu 05.50 Listelerden Seçmeler (Tekrar) 06.50 Çizgi Film (0272 284 37 50). 05.00 Küitür-Eğitim l Yabancı Film: Bütün iyiler Cennete Gıder 09.15 Ya- bancı Film: AfacanlarOrmanda 10.45 Ya- bancı Film: Masallar Prensi 12.00 Ya- bancı Film: Batrrtan Daima 13.55 Star Portre: John Travolta 14.15 Yabancı Film: Uçan Fil 16.05 Yabancı Film: Bas- ketbol Efsanesi 17.50Tehlikeli Tür 19.30 Cıne5 Ajanda (Şifresiz) 19.40 Yabancı Film: Roseanna 21.15 Gala Magazin: Kınk Ok 21.30 Yabancı Film: Kırık Ok 23.20 Yabancı Film: Aşk Oyunlan 01.00 Dizi: Bordello: Esinlenmeler01.30 Ha- vaılı Kızlar02.30 Yabancı Film: Balık Ağı 03.50 Intemefte Seks(021222555 55). A _ 07.00 Haberler 07.15 a p | T y Sporda Bugün 07.30 Gündemdekıler (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekiler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Özetı 09.30 Bei- gesel: Hayvancılık 2000 (Tekrar) 10.00 Haberter 10.05 Ünıversiteler (Özel) 11.00 Haberter 11.05 Ünıversıteler (Özel) 12.00 Haberler 12.05 Beigesel: Büyük Keşıf- ler 13.00 Haberler 13.10 Dünya Kupa- sı 19.00 Haberler 19.15 Dünyada Bu Haf- ta 19.40 Sporda Bugun 20.00 Haber- ler 20.30 Sporda Bugün 21.00 Haber- ler 21.05 Dünya Kupası Özel 22.05 Pa- saport 22.30 Sesler ve Renkler 23.05 Krıtik 23.40 Lıfestyle 24.00 24 Saat (0212 213 0333). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Hafta- sonu 10.30 Mega 11.00 Top News 11.15 özlem 12.30KelımeAvı laOOVi- rüs 13.45 Videone 15.00 Zeynep 16.00 Profesör 17.00 Top 10 17.30 Hit List 18.30 Haftasonu 20.00 Top Rock 21.00 Haftasonu 22.00 Yerçe- kimi Sıfır 23.00 Geyik Par- kı 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Türk Halk ve Sanat Müziği 04.30 Video Mix 05.00 Trafik Progra- mı (0 212 288 75 75). 07.00 Pop Klip 09.00 Haber Bül- teniO9JOYaban- cı Film: Fast Company 11.30 Dik Açı 12.30 Son Düzlük 13.00 Haber Bülteni 13.30 Ekin Rüzgârı 15.00 Para Reh- beri 16.00 Dünya Lısteleri 17.00 Tıp Dosyası 18.30 Dünya Usteleri 19.30 Dün- ya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.00 Sinemaskop 21.30 Yabancı Film: Nell 23.30 Kantarın Topuzu 01.00 Haber Bülteni (0212 282 5100). M _ X _ _ 09.00 Çızgı C l V Füm Kuşağı 10.00 Bekje- sel 10.30 Enerji Express 11.00 Pop Scala 12.00 Latın Futbo- lu 12.30 Dûnden Yanna 13.00 Haber 13.10 Yabancı Film: Gece Treni 14.40 Klasik Mü- zik 15.30 Liman Devriyesi 16^0 Fuaye 17.00Dizi: E.N.G. 19.00 Klasik Film Koleksiyo- nundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.25 Orman Sa- vaşı 21.20 Müzik 21.50 Özel Bir Polıs 22.50 Beigesel 23.45 Sport Shovv 24.00 Gece Bül- teni 00.20 Yabancı Film: Aşk Uğruna (0 272 282 36 00). _ • „ 06.30 Dillerdeki Şarkılar A ¥ 1 / 07.00 Platin 07.30 Çizgi • • • w Film: SüperFare07.50 Çiz- gi Film: Gargoyles 08.10 Disney Club (Tekrar) 09.40 7'den 77'ye 11.10 Hari- ka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Di- reksiyon 14.20 Çizgi Film: Hasbı Tem- beler 14.40 Yerli Film: Yannsız Adam 16.30 DIZI: Vıper 17.30 Dızı: Cybıll 18.10 Yerli Rlm: Küçüksün Yavrum 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haberleri 20.35 Hava Durumu 20.40 Spor Suare 21.10 Yabancı Film: Sıcak Tuzak 23.00 A Takımı 01.15 Gece Haberleri 01.30 Spor Suare (Tekrar) 02.00 Platin 02.30 Mü- zikli Dakikalar 03.30 Direksiyon 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Dillerdeki Şarkılar (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Dogru 06.30 Azerbaycan 07.30 Dedektif Köpekler, Küçük Kahraman- lar 08.00 Dünden Bugüne 10.00 Mas- keliler, Uzay Maymunları, Minikler Or- manı, Afacan Uzaylılar 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Dikiz Ay- nası 13.00 Yabancı Film: Fareli Köyün Kavalcısı 15.00 Pazar Güneşi 17.00 Haberler 17.30 Yerii Film: Şeyh Ah- met 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Di- zi: FX 21.00 Reisin Takası (Ganlı) 23.00 Spor Elıt 24.00 Gece Bülteni 00.15 Ya- bancı Film: DehşetTohumu 02.00 Ya- bancı Film: Esir Kalp03.30 Müzık 05.00 Dizi: Komşular (0 272 652 25 60). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Beigesel 07.00 Çizgi Rlm: Küçük Lulu 08.00 Çizgi Film: Dragon'un Gücü 08.30 Çizgi Film: Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Çızgı Film: Red Kıt 11.00 Pazar Magazin 12.10 ZırvedekılerOn 13.40 KatılsanaYarışsana 14.30 Yerli Film: Kızlar Sınıfı Yanşıyor 16.30 Dizi: Şafak Vaktı 17.30 Dizi. Sibel 18.30 Dızı: Zeyna 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.20 Spor Gündemı 20.30 Çocuktan Al Ha- beri 21.30 Şahane Pazar (Canlı) 23.15 Teke Tek 00.20 Haber Saati 00.30 Yabancı Film: Çifte Tehlike 02.00 Türk Halk Müziği 02.30 Sigaranın Zararları 03.00 Ka- panış (0 212 215 51 11). ^._ı 07.00 Klip 08.00 Çızgı Film: Oscar 08.30 Çizgi g j Film: Süper Yanşçı 09.00 Yerli Film: Nayion « f t Kemal 11.00 Pazar Ekspres 12.00 Kırmızı Kol- tuk 13.00 Keyrfli Pazariar Sana 14.00 Motor Sporian Dün- yası 14.50 Paparazzı 16.10 Yerli Film: Yavrum 18.00 Yerli Film: Şaşkjn Damat 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dızı: Bızimkiler 22.10 Yabancı Film: Aşk- ta ve Savaşta 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Lanetli Göl 02.50 Yabancı Film: Teresa'n/n Dövme- si 04.30 Mızrap 05.30 Müzik... Müzik... Müzık... 06.40 Sigarasız Toplum (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 Hızlı Dinozorlar 08.20 Alvin ve Arkadaşları 08.45Genç Yanşçılar09.10 Dinozorlar09.30 Müzik Kulübü 10.00 Haberler 10.15 Mavı Dünya 11.00 Tele Kare 12.15 Metronom 13.00 Haberler 13.15 Pa- ranın Yönü 14.15 Asker Istekleri 15.30 Yabancı Film: Ali Baba ve 40 Haramiler 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.35 Çızgı Fılmler 18.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Pazar Şenliği (Canlı) 22.00 Haya- tımız Moda 22.30 Top Bizde (Canlı) 24.00 Haberler 01.00 Pazar Şenlığı 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 09.30 Masal 10.00 Söz Esnafın 11.00 Yabancı Film: Fet- hedilemeyenler 13.00 Ankara Gündemı 14.00 Polıvole 15.00 Medyatör (Tekrar) 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Zenger Paşa'nın Konuklan 22.00 Sıradışı 23.00Yaban- cı Film: Kurtancı 01.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.30 Bale 08.40 Konser 09.20 Konser 10.10 Beigesel 11.00 Yabancı Film: De- cameron Geceleri 12.50 Geniş Açı 13.00 Konser fTekrar) 13.30 Bale (Tekrar) 14.20 Beigesel: De- nizlerin ıpek Yolu 15.10 Yabancı Film: San Gennaro Hazinesi 17.10 Konser (Tekrar) 17.50 Beigesel: Büyü- lü Sular 18.30 Sabah Adventure Club (Tekrar) 19.10 Di- zi: Görünmeyen Adam 20.00 Dizi: Ihtiras Kurbanlan 20.50 Geniş Açı 21.00 Yabancı Film: Kimse Beni Sev- miyor22.40 Kerem Görsev'le Jazz23.30 Yabancı Film: Robinson Crusoe 01.00 Bale (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog