Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / YATIRIMCIREHBERI 13 Cumhuriyet Atttnı ibm TLJ 8 Mayıs 15 29 5Haz 12 Dolar (serbest ptyasa satış) 253.500 251,21» 257.000 ^ ^ 254.000 262.500 257.500 8 Mayıs 15 22 29 SHaz. 12 M a f k fserbest piyasa saîış) 145.700 144.500 1 4 2 . 5 0 0 . ^ 144.200 141.900 8 Mayes 15 22 29 5Haz. 12 73 LJ Gecelik faizler (%} hrfn79 6f 69 •o 69 8 M ^ ı s 15 22 29 5 K S L 12 Borsanın seyri 15 22 23 5Haz- 12 BORSA VERİLERİ HisseSenetlen Işlem Hacmı jmılyar TLJ Işlem Mıkları (mılyon) Bıleşık Endeks Malı Enoeks Sanayı Endeksı Humetler Endeksı Repo Piyasası Işlem Hacmı (mılyarTl) Haftahk Fai2 (Yıllık Agırtıklı Ortalama %) Ayiık Faız (Yıllık Agırlıklı Ortalama %) TahvB Piy. Işlem hacmı (mılyar TL) Tescil Piy. Işlem hacmı(mılyar TL) Önceki Hafta 458 182 41.943 4080 4999 3444 4967 1716 824 6100 68 00 522 435 596.549 Geçen Hafta 406 667 41989 4028 4928 3453 4809 1 697 740 63 00 60 67 541 469 1.651 854 Değişjnı % -1124 011 -128 -140 0 24 TİI -111 3 28 -10 78 3.84 176.90 BORSADA CEÇEN HAFTA Kıymet Yasas Yaşartaank Iflent ntktın (004) Kapanrf Flyatı HafUk YlJde Yünfe 22 43 7 10 48 32 -24 80 20 9? -1361 1288 52 07 16 67 6 39 2 40 10 91 1250 64 61 22 30 1803 •29 07 •22 07 67 68 33 63 121 74 2615 14 47 ?5 25 46 97 42 50 -6 67 27 18 13 95 -34 40 -8.24 -9 90 22 63 30 47 11 17 174 81 70 48 6 25 -1685 514 93 45 74 54 -3 41 81 91 •154 1860 23 11 -4 55 ooc 112 83 -11 15 32 61 30 76 91 84 35 71 60 00 89 74 222 37 -İ2\ 29 06 27 27 66 84 56 59 32.27 30 45 241 90 -48 00 43 41 34 83 1056 79 01 18 74 •3 85 46 42 102 90 85 98 4310 3 61 46.28 984 İ2İ1 18 65 500 112 12 76 30 3251 -164 16061 12 92 36 90 25 00 28 33 35.54 1535 6 67 140 74 40 40 1373 6126 -9 57 21 74 24 39 33 41 23 08 484 38.64 454 48 92 2727 240 37 •3 55 -1 47 98.52 17 14 222 63 107 59 25 00 36 67 -1136 41 18 41 63 16 49 63 75 •22 64 -18 52 -4 08 14 31 4127 4716 1084 72 94 -7 63 29 89 3İ7? 19 61 18169 190 00 660 71 76 253 66 50 9S 133 61 11780 82 09 63 64 27 52 33 66 12 67 81*82 97 92 44 44 33 87 4 76 8125 29 69 227 36 63 40 03 000 -9 59 •2 67 28 85 700 154 55 32 63 39 00 -3723 -26.51 40.95 31 54 2117 37J •13 79 32105 2222 32 39 14 59 103 28 95 839 7 14 31 18 31 58 136 41 8 51 -2 08 29412 90.98 755 -1043 41 32 -33 82 1324 162.50 •15 85 213 23 79 44 31 -4 58 -1628 58 98 3913 -8 54 104 71 4.00 21 74 57 45 100 68 50 00 50 36 44 33 56 74 152 87 51 95 34 85 21 06 -30 58 •12 90 123 76 111 76 25 00 71 51 3822 55.00 43 36 42 86 55 88 Borsa bileşik endeksi haftayı yüzde 1.28 düşüşle kapatırken dolar 1.94 prim yaptı Dolar haftanın galibiEkonomi Servisi - Uzak- doğu'da yaşanan olumsuz ge- lişmelenn yurtiçı piyasalan tedirgın etmesıne karşılık, knz parası dolar, yen karşı- sında son 8 yılın en üst dü- zeyini yakalayarak yurtiçin- de de yüzde 1.94 prımle haf- tanın en lyı getırisıni sağla- dı. Yurtdışındaki gelışmele- re, Rusya tarafindan Kıbns Rum kesımıne satılan S-300 füzelennin teslim edildiği ve bır türlü çıkanlamayan yasa tasanlannın Meclıs tatıl olun- caya kadar yetiştirilemeye- ceği haberlerı eklenenince, para ve sermaye piyasalan haftayı ıyı beklenülerle kapat- madı. Borsa bileşik endeksi haftayı yüzde 1.28 oranmda deger kaybıyla kapattı. Uluslararası Para Fonu Bi- nncı Başkan Yardımcısı Stan- le\ Fischer'in Türkiye'den olumlu ızlenimlerle aynldı- ğının söylenmesının ardın- dan, ABD'lı derecelendirme kuruluşu Moody's ve OECD'den yapılan iyimser Yatırım araçlarının haftahk getirisi (%) Faizler, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlen. İMKB venlerıdır Dovız ve altın, serbest piyasa fıyatıdır X i I (D W co X §u_ 5. t= m I açıklamalar piyasalara yan- sımadı. Yabancı yatınmcıla- nn para ve sermaye pıyasa- lanna tekrar gırmesını bek- leyen yerlı yatınmcılar kü- çük çaplı yükselişlerle para kazanmaya çalıştı. Haftaya 4080 puandan başlayan bor- sa bileşik endeksi, pazartesi giinü 4200 düzeyine kadar yükselmesıne karşın ilerle- yen günlerde yapılan kâr sa- tışlanyla tekrar4000 düzeyi- ne kadar düştü. Haftanın son günü 3922 puana kadar ge- rileyen borsa, bileşik endek- sindeki tepkı alımlanyla4000 düzeyine tutundu. Yabancılar bekleniyor Hısse senetlen ortalama yüzde 1.28 değer kaybeder- ken, en büyük kayıp, hızmet- ler sektörü hısselennde yaşan- dı. Sözkonusuendeksin de- ğer kaybı yüzde 3.18 olarak gerçekleştı Sanayı grubu his- selen ıse küçük bir yükselış- le yüzde 0.24 oranmda değer kazandı. Işlem hacminin 70 rnlyon lıra düzeyinde gercekleşme- sı, yabancı yatınmcılann Tür- kiye piyasasına tereddütle yaklaştıklannı gösteriyor. Uz- manlar, yükselışin işlem hac- mıyle desteklenmeden yuka- rı çıkışın beklenmemesı ge- rektığinı vurgularken, spe- külatörlerin daha önce ya- bancılann hızlı çıkışından za- rar görmeleri nedeniyle *yo- ğurdu üfleyerek" yediklerine dıkkat çekiyorlar. Dolar dikkat çekiyor Döv ız pıyasasında ıse do- lann yükselışı dikkat çekti. Haftanın en iyı kazandıran yatınm aracı olan dolar. yen karşısında son sekız yılın en yüksek değenne ulaştı. Dolar haftayı yüzde 1.94 primle kapatırken, salı gü- nünden sonra düşüşe geçen markın getınsı yüzde 0 48'de kaldı. Istıkrarlıbırşekıldeyo- luna devam eden yatınm fon- lannın ortalama getınsi ıse yüzde 1 56 oldu. A tıpı yatı- nm fonlan ortalama yüzde 1.56 değer kazanirken. B tı- pi fonlann getınsi yüzde 1.62 olarak gerçekleşti. Yabancılar hisse bosalth TARIKYILMAZ Yabancı yatınmcılar tstanbul Menkul Kjy- metler Borsası'ndan (tMKB) çıkıyor. Yabancı banka ve aracı kurum veya şahıs adı ve hesabı- na yapılan alımlar mayıs ayında 501.9 milyon dolar olarak gerçekleşırken satışlar 862.2 mil- yon dolar olarak gerçekleşti. Alış ve satışlar ara- sındaki fark 360.3 milyon dolar oldu. Bu rakam 1997 yılının 12 ayında gerçekleşen toplam far- kın yansını aşıyor. Yabancı yatınmcı tarafindan Rusya ile birlik- te değerlendirildiği ileri sürülen İMKB'den ma- yıs ayı yabancı çıkışı keskin oldu. Şubat aym- dan bu yana yabancı adı ve hesabına yapılan alış ile satış arasındaki fark pozıtif olarak gerçekle- şirken mayıs ayında 360 milyon dolan aşan net bır çıkış oldu. İMK.B verilerinden yapılan he- saplamaya göre mayıs ayında 501.9 milyon do- larlık alım yapan yabancılar, 862 milyon dolar- DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? Amenkan Dolan AhnaaMarkı İMSiliz Stefiım Ismçrg Frangı Hollanda Ftormı Fransız Frangı Cumhonyet Attııtı 24 Ayar kûlça 22ayarbılez* (11) 207 000 115 700 343.000 141.750 102.500 34.500 12100000 1925 000 1 915.000 nu 257500 145.300 423.500 175.000 129.000 43 500 16.200 000 2 430 000 2400 000 01) 262 500 145 700 429.000 175 800 129 300 43 500 16 250 000 2445 000 2.425000 ttlpı 194 0.28 130 046 0.23 000 0.31 062 104 HiçMl 26.81 25.93 25.07 2402 2615 26.09 26 95 27411 2663 Iık satış yaptı Mayıs ayı dışinda net çıkış sadece ocak ayında gerçekleşti. Şubat, mart ve nisan aylannda pozi- tife dönen yabancı ahm-satım arasın- daki fark 352.1 milyon dolarolarak ger- çekJeştı. Ancak mayıs ayında rüzgâ- nn ters yönde esmesı yabancılann sa- tışlannı hızlandırdı. Yabancı çıkışla- n ocak ve mayıs ayında net olarak 454.8 milyon dolar oldu. Çıkış hızlandı Çıkışlann hızianması ılk beş ayın toplamının da mayıs ayı ile biriikte ne- gatife dönmesine neden oldu. Yaban- cılar yılın ilk beş ayında 2 milyar 752.8 milyon dolarlık alım, 2 milyar 882.5 milyon dolarlık satım yaptı. İlk 4 ayda 230.6 milyon dolar artı- da olan yabancı işlemleri mayıs ayı- nın olumsuz etkisiyle biriik- te 129.7 milyon dolar eksi- ye döndü. 1997 yılında da son aylar- da yapılan satışlarla pozitf olan gidiş negatife dönmüş ve yılı 614 milyon dolar çı- kışla tamamlamıştı. Uzmanlar genellikle ya- bancılann alımlanna bağlı olarak hareket eden yerli ya- tınmcılar, yabancılann çı- kışlanyla biriikte alımlannı ertelemeye ve paralannı baş- ka alanlara kaydırmaya baş- ladıklannı ifade edıyorlar. Borsada yabancı işlemler (bin $) Alış Sattş Fark o> Ocak Şubat Mart Nısan Mayıs 322 868 552.331 508 331 856819 501.912 427.831 460 622 456145 676.142 862.216 -94.513 91.709 52.738 180.667 -360.304 1998 5Aylık 2.752.813 2.882 506 -129.693 1997 Toplam 4.307.757 4.609.139 -614.020 % GÛNLÜNÜZCE TATIL BÜTÇENİZE UYGUN ÛDEME Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILUV3E, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m 2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. t Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 5.OOO.OOO- TL (1 Temmuz 1998'e kadar.) CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 Kızılot Köyü Manavfiat Antalva Tel-Faks: 0-242-748 21 28 Ankara Irtıbaî: 0-31247642-92 Faks: 0-312476 5019 Tatil bovunca cazeteniz Cumhuriyet bizden H O T E L CLUB EN Türkbükü sakmhğmde. TÜRKBLTâ-BODRÜM Bodrum un hareketİ! yaşanosına * * * 20dakıkauzak)ıkta: Hazıran'da ueuz tatil ımkânı: yüzme havuzu, çocuk havuzu; Dünya Kupası'nı uydudan ızleme ımkânı. Duşlu, tuvaletlı. sıcak sulu \e klımalı odalar. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğı açık büfe. Cuma-Pazar 2 gece 3 gün 9.500.000 TLAışı 7 gece 8 gün 25 000 000 TL Tuşı Rezenasjon (0252) 377 50 73 Faks: (0252) 377 50 80 KİRALIK DEVRE MÜLK Clup Flipper'da 05.07 / 19.07 döneminde ve denize bakan bölümde standart daire. D.M. 2250 - Başvuru (0532) 232 54 54 MSM MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KİLYOS YAZ KAMPI * TtYATRO - FUTBOL - VOLEYBOL - BASKETBOL - MÜZİK. - SATRANÇ - MASA TENİSİ - HOBtLER - YAR1ŞMALAR - GÖSTERİLER. * KAPIDAN KAP1YA SERVtS - ÖĞLE YEMEĞI - İKİNDİICAHVALTISI- PİKNİK YEMEKLERİ - SAGLIK HİZMETÎ - PLAJ ve ORMAN PİKNİKLERİ - TEKNE GEZlSt. (Kampımız hafta sonu velılere açıktır) * 9-16 YAŞINDAKİ GENÇLER. TÜM GÜN SANAT - SPOR - BECERt - ARKADAŞL1K ve DOĞA tLE İÇ İÇE OLACAKLAR. ÇOCUGUNUZ KİŞİLİĞİNİ KAZANSIN ve ARKAD^ŞLAR EDİNSİN. DEVRELER 22 Hazıran - 17 Temmuz 20 Temmuz 14 Agustos 17 Ağustos - 4 Eylül (uzatılabilır). DEVRE FÎYATI HERŞEY DAHİL 80.000.000 TLaır. Müracaaf 348 80 72, 348 80 73 Kayışdağı Cad. No: 48 Zıverbey/KADIKÖY YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Üretici Olmadan Tüketici Olmak Özal'la simgelenen ekonomik anlayışın toplu- mumuza getırdiğı birdavranış biçimi de, üretici ol- madan tüketici olmak ya da kısacası üretmeden tüketmek. Böyle bir anlayışın, davranış biçiminin ekonomiye yansımasını, çeşitli göstergeler orta- ya koyuyor. Son yıllarda dış ticaret açığının 21 -22 milyar USD'nin altına düşmemesi; dışsatımın dı- şalımı karşılamaoranının, "dışa açık büyüme mo- deli" aldatmacasına karşın yüzde 60.0 düzeyine dahi ulaşamaması; yurtiçi tasarruflann GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) oranının bir türlü yüzde 25.0 düzeyine dahi çıkanlamaması; sürekli büyü- yen, kabaran dış borç stoku; fiyat artış hızının bir türlü öngörülen düzeylere çekılememesi; vurgun- sal (spekülatif) kâr peşinde koşma; makine, dona- nım yatırımlanndan çok bırikimlerın malı araçlara yönelmesi; faiz oranlannın yüksek düzeyde sürme- si.. tüm bu sonuçlarda, üretmeden tüketmek an- layışı büyük ölçüde etkili oluyor. Davranış biçim- lerinin, değer yargılannın ekonomiye yansımama- sı olanaksız. Genç kuşaklar da benzer değer yargılarıyla ye- tiştiriliyor, benzer davranış biçimlerinin etkisi altın- da kalıyor. Bankalar, büyük kuruluşlar çeşitli fakül- telerde "Kariyer Günleri" düzenliyor, kendi kuru- luşlarının tanıtımını yapıyoıiar. Bu tür günlere ka- tılan, yöneten insan kaynaklan yöneticilerinin ge- nellikle yakındıkları bir konu var. Genç kuşaklann öncelikle ücret düzeyi ile ilgilenmelen, sorulannı da- ha çok ücret konusunda yoğunlaştırmalan; kuru- luşu tanımaya, işin niteliğini öğrenmeye, yetiştir- me programlanna fazla ilgi göstermemeleri veya bu konulan arka planlara itmeleri. Ne yapacağız, ne katacağız sorularını sormadan, ne olacağız so- rusunun yanıtına öncelik vermeleri. Abartma olacak ama, üretmeden tüketmek, ha- vadan bir şeyler kapmak, spora da yansıyor, Spor alanında başarısızlığımızın temel nedenlerinden bın de bu anlayışımız. Nüfusumuza göre, spor ala- nındaki başarısızhğımız çok belirgin. Dünya Fut- bol Şampıyonası'na 32 ülke katılıyor. Bu 32 ülke arasında biz yokuz. Hep anımsanm, Dünya ya da Avrupa Futbol Şampıyonası'ndan önceki açıkla- malan, tahmınleri. Genellikle iyimser beklentıler yaratılır, elemelerde başanlı olacağımız konusun- da kamuoyu oluşturulur. Gerçek olan ise, 954'te yazı-tura sonucu katıldığımız Dünya Futbol Şam- pıyonası dışında, bir başarımızın olmayışı. Politi- kacının palavracısına alıştık, alışıyoruz; ama spor- da palavrayı henüz ıçımize sindiremiyoruz. Transferde astronomik ücretler, gerçekten kamu- oyunu rahatsız edıyor. Top stop etmesini bilme- yen, pas veremeyen, topsuz oyun oynayamayan, pozisyon zenginliğı yaratamayan, hatta biraz abar- tayım.. topa vurmasını bilmeyenlertrilyonlardan söz açıyor. Bu da bir yetenek olmadan, beceri ortaya koymadan bir şeyler kapma anlayışının bir görün- tüsü. Üretmeden tüketmek, hakkından fazlasını iste- mek, beraberinde sorumsuzluğu, açgözlülüğü, kurallarasaygısızlığı.. hatta pişkinliği getiriyor. Ya- salan, hatta anayasayı delmenin bir sorun yarat- mayacağı savı, böyle bir anlayışın ürünü. Kuşkusuz üretim tüketme amacıyla yapılır, gö- nenci arttırmak tüketimle olanaklıdır. Tüketımden sürekli kaçış, tüketimi azaltma, sonuçta gönenci de azaltır. Burada üzerinde durulan, tüketmemek değil, üretmeden tüketme alışkanlığından, hak- sızlığından, çarpıklığından kurtulmaktır. Üretmeden tüketmek eğilimımiz, hevesimiz sür- düğü sürece gelir dağıhmını düzeltme, dış ticaret açığını daraltma, dış borç stokunu sınırlama, fiyat artış hızını yavaşlatma, büyüme hızını çoğunsama gibi amaçlarımızı gerçekleştıremeyeceğimiz gibi, sorumluluk duygumuzu da geliştiremeyeceğiz. YATIRIM Yatırım Fonu Adı A T I P I k Bank Hısse Fon ş Bank btırak Fon I; Bank Degısken Fon Interbank ATıpı Karm Interbank A Tmı Degı Inter Yatınm A Tipı InterYat Hısse Fon IktısatATıpıDegışk Garantı A fıpı Karma Garantı A Tıpı Deîısk Esbank A Fıpı De|işke YKY A Tipı msse Fon YKY A Tıpı Karma Fon YKY A Tıpı Tekstıl Se YKY ATıpı Malı Kurum YKYATıpıMetalSek YKY A Tıpı Gıda-lç S Vakıf Hısse Fon Dışbank A Tıpı Karma DışbankATıpıDegışk YaşarbankATİpıDegt Fınans A Tıpı Degıske CU Sıgorta A TipıDeg ZıraafA Tıpı Degışke Halk Fon-3 Pamukbank ATıpı Degı Emlakbank HISSE Sene< Emlakbank Degışken F Sümer Karmâ ron Ege Fon-2 Kalkınma A Tıpı Degı; Demır Fon-1 DernırYat ATıpıDeg Türkban» Hısse SetıeC' TSKBATıoıDeJışkerı Akbark ATıpı Dekke Tekstıl A Tıpı Hısse Ata A Tıpı Karma Fon Ata A Tıpı Hısse Sene Koçbank A TıpıDegışk Koçbank Karma Fon Koçbank Hısse Fon Şark Sıgorta Ozel Fon KoTiez Yat A Tıpı Ra TEB Degışken A TEB Karma A TEB Yat DegışkenA Kentbank ATıpı Karma AtternatıfF-1 Hak A Tıpı Degısken F Şeker A Tıpı Tjegışken Oyakfon-f Eczacıbaşı A Tıpı Değ Ekspres A Tıpı Degışl Gedık A Tıpı Karma Fo Gedık A Tıpı Hısse Se Kapıtai A Tıpı Degısk Toprak A Tıpı Degıske Tekfen Fon 1 Nurol Fon-1 Isık A Tıpı Hısse Fon fflfa A Tıp. Degışken Evgın Fon-1 Yafırım F A Dejışken Tacırler A Tipı Karma ŞtrateııADegışkenF k Yat Degışken Fon usmanlı Karma Fon Halk Sıgorta Oze) Fon EGS ATıpı Karma Fon EGS Yat ATıpı Karma EGS Sıgorta k Deîışke ABNAmroKarmaT TAIB Yatınm Degısken Nordstem ImtaşsOze Denızbank ATıpı Degı DenızbankAT Karma Rıva A Tıpı Degışken Rıva A Tıpı Karma Fon BT1PİFONLAR S Bank Lıkıt Fon s Bank Degışken Fon ; Bank Yabancı M.K. 1; BankJanvıl ve Bon FONLARI Aylık Dejışı m% 037 2 95 166 204 234 142 106 164 0 59 067 159 159 442 0 20 165 155 SB 3 342 36 190 0 70 13179 157 068 0 76 0 86 300 142 179 0 91 127 119 122 0 01 115 0.99 130 089 0 70 189 î 07 185 061 Û97 068 105 8 06 108 100 245 163 İ16 179 3 09 183 167 204 0 42 104 247 159 0 84 158 177 044 0 73 0 86 127 228 115 175 Yıltçı Degı» m% 3 59 u47 7350 72 2143 38 34 504 20 04 14 76 30 64 13 85 34 01 16 75 23 95 43 39 43 30 384 24 83 33 83 40 31 27 66 2 77 2125 32 30 1198 2110 19 27 35 74 28 09 27 34 3126 2 62 38 96 37 26 35 97 38 08 35 35 1302 60 71 25 88 39 69 34 60 42 81 3147 2155 2316 22 67 50 92 2 42 25 48 27 74 26 96 39 30 3610 28 27 32 20 20 43 29 31 34 32 40 00 5140 36 57 3318 29 02 26 29 28 31 2745 4171 45 53 33 42 18.49 044 418 188 37 41 40 52 30 95 37 80 NE GETİRDİ? Yatırım Fonu Adı Interbank 6 Tıpı Degı Interbank 8 Tmı Lıkı Uısat B Tıpı Tahvıl IktısatBTıjıDegışk Garantı B Tıpı Tahvıl Gsranti B Tipı Ulut Garantı B Tipı Karma Garantı M K. Degısken Esbank B Tıpı Degişke Esbank BTıpı Karma F YKBBTipıükıtFon YKBBTipıDejrftenF YKB B Tıpı Yab'kl Kı YKY B Tıpı Lıkıt Fon YKY B Tp Tahvtl-Bono Vakıf Tahvıl ve Bono Vakıf Degışken Fon Vakıf YaBancı Menkul Vakıf ükrt Fon Vakıf BTjpı Karma Fo Yaşarbank Lıkıt Fon Fınans B Tıpı Tanvıl- Fınans B Tıpı Degıske Fınans B Tıpı LjkJt r Zıraat B Tıpı Degıske ZıraatBTıpı lıkıtF Zıraat Fotı-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamtık B Tîpı Lıkıt Fo Pamuk 6 Tıpı Degışken EmlakbankTaftvTİ-Bofio Emlakbank Deeışten Fo Emlakbank LıknTon Sümer Degtsken Fon Sümcr Uknron Sûmer Tahvıl Bono Fon Ege Fon-1 KaUunma B Tıpı Degıs Demır Fon-2 Demır Yat A Tıpı Oeg Tanş Fon-2 Türkbank Tahvıl ve Bo Etıfon TSKBBÎıpjDejısken Akbank BTıpı DeMıe Akbank B Tipı Tahvıl- TekstılBTıpıükıt Tekstıl B Tıp Degıske AtaBTjııTarıvıîBon isvıçre Sıg B Tatıvıl Koçbank B Tıpı Degışk Koçbank Tahvıl Bono F KafeB Tipı Degıske KörfezYat BTıpı6e TEB Degışken B KentbankTahvıl-Bono AltematıfF-2 AltematıfF-3 Seker 6 Tıpı Degışken öyakbankTon-1 Eczacıbası B Tıpı Deg Ekspres S Tipı Degışk SYB DeSısken Fonu Gedık BTıpı Tamnl-B Ekıncıler Degısken Fo Kapıtai B Tıpı uejışk K Yatmm B Tıpı Degı Toprak B Tmı Degıske Ulus B Tipı Üegısken Işıklar B Tipı Yabanc Alfa BTıpı Degışken Yatırım F B Dejişken Tacırler B Tıpı Degı; Bayındır 8 Tıpı Degı; Osmanlı Tahvıl-Boıu F EGS BTıpı Tahvıl Bon Al^tl Amm {^BJItFİfon tnn ADTI nmıo uecıŞKen ron TAI8 Yatınm Dejısken Mıd'and Bank BTıpı D Yıırtbank B T<pr Degış Denızbank B Tıpı Degı DenızD B Tahvıl Bono Aylık Degtşım 160 2 62 139 084 120 221 101 147 Î8 1012 72 2 47 i!169 0 88 2 63 171 098 215 110 201 159 0 98 107 2 34 2 24 2 02 2 24 106 148 109 \l101 088 152 İ55 169 083 068 ^o5 140 142 108 112 130 198 0 87 048 0 86 122 111 106 148 2 28 041 2 69 137 084 146 0 66 107 143 105 3 01 191 087 2 98 0 83 2 65 092 Yllıçı Degısı m% 4104 37 00 43 63 4315 3713 36 68 3440 32 79 17 88 32 85 17 76 43 58 2624 35 89 42 77 4013 28 22 35 73 3594 3692 23 94 40 23 55 95 3546 42 54 3839 40 55 35 70 35 76 37 82 36 88 43 68 3506 42 08 28 37 35 68 37 89 35 98 37 00 3985 3919 35 25 9 37 4104 38 83 38 98 4238 35 30 37 73 4183 48 79 36 97 639i 40 27 40 52 3884 3848 33 77 2912 3134 39 45 39 52 17 95 38 75 39 35 3215 4155 32 57 3747 3612 3017 38 96 18 85 4315 43 55 4105 40 82 İOJİ 35 574213 27 38 1530 0.92
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog