Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Ll Fransn basım: Ankara Parisl cezalandıpdı • PARtS (AA) - Fransa'da yayımlanan Liberation gazetesinde "Ankara, Paris'i cezalandırdı" başlığıyla yer alan haberde, sözde Ermeni Soykınmı Yasa Tasansı sonrası iki ülke arasmda yaşanan diplomatik gerginliğe geniş yer verildi. Haberde, Fransa hükümetinin umutsuz bir şekilde diplomatik krizden çıkmak için yollar aradığuıa dikkat çekildi. Ankara'nın sert tepkisine yer verilen haberde, Türkiye'nin Fransa'ya yönelik sa\ıınma sanayiı ihalelerini askıya alma tehdidıne işaret edildi. Hintfistan'daki kasırgada ölü sayısı bine çıktı • YENİDELHİ(AA)- Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinin sahil kesimlerini etkileyen kasırga felaketinde, ölü sayısının bine yaklaştığı bildirildi. Gazetelerde dün yer alan haberlerde, ölü sayısının 2 bine kadar çıİcabileceği belirtilirken halka gerekli uyanyı yapmadıklan gerekçesiyle yerel yetkililere yönelik eleştiriler sürdürüldü. Gucarat eyaletinin eski başbakanı Amarsinh Chaudhari, "Eyalet hükümeti halkı zamanında uyarsaydı, ölenlerin yüzde 9O'ı kurtanlabilirdi" dedi. Doğu limor'da gösteri • DILI (AA) - Doğu Timor'da bağımsızhk yanlısı yüzlerce öğrenci, cezaevindeki liderleri Xanana Gusmao'nun s*best bırakılmasını ve Endonezya birliklerinin bölgeden çekilmesi isteğiyle gösteri düzenledi. Doğu Timor üniversite binası önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık, 1000 öğrenci katıldr. Rus diplomat 'Savunma ihalelerinden pay alırsak füzelerin tesliminden vazgeçebiliriz' dedi S-300'lere karsilık ilıaleANKARA (AA) - Rusya Fe- derasyonu, Türkiye'deki taar- ruz helikopterleri, tank, hafif makineli tüfek ve savaş gemi- leri ihalelerinden pay aldığı takdirde, Kıbns Rum kesimi- nin sipariş ettiği S-300 füzele- rinin tesliminden vazgeçebile- ceği mesajmı verdi. S-300 krizini AA'ya değer- lendiren Ankara'daki bir üst düzey Rus diplomat "Rusya, S-300 füzelerinden vazgeçebi- lir. Sonuçta bu, ticari bir anlaş- madır. Biz, helikopter, tank, sa- vaş gemisi ve Kalaşnikof tüfek- leri için yer edinmek istiyoruz. Ama Türkiye'nin bu konudaki tutumu net değil. Türkiye ile Rusva hükümetleri arasında, • "S-300'lerin reklammı yaptığı için Türkiye'ye teşekkürler" diyen üst düzey Rus diplomat, füzelerin tesliminin ertelenmesine gerekçe olarak "Rusya şu anda kartlan elinde tutuyor. Neden elindeki kozu hemen ortaya koysun ki" dedi. devamlı bir diyalog kurulması lazım" diye konuştu. Fûzeler Rusya'nın kozu AA'ya bilgi veren Rus yetki- li, S-300'lerin adaya gelişinin, ekim ya da kasım ayına ertele- neceği yönündeki haberleri doğruladı. Yetkili, erteleme nedenini "Elbette bölgede turiznün kö- rü etkilenmesinden başka ne- denler de var. Rusya, şu anda kartian elinde tutuyor. Neden elindeki kozu hemen ortaya koysun ki" şeklinde açıkladı. Aynı yetkili, S-300 fuzeleri- nin bazı parçalannın Rus uz- manlar tarafından Rum kesi- mine götüriildüğü iddialarının da doğru olmadığını söyledi. Yetkili "tstedikten sonra, bu füzeler açıkça ada\ a götürülür. Rusya'nm çekineceği bir şey yok. Örneğin trenle Vunanis- tan'a gider, oradan da kolayca Rum kesimine ulaşünlır" dedi. Rus askeri uzmanlann adaya gittiği iddialannın gerçekçi ol- madığını belirten yetkili, Rus- ya'nın birçok ülkeye benzer si- lahlar sattığını, bunun için de Rusya'da bir eğitim merkezi kurulduğunu söyledi. Yetkili, uygulanan yönte- me göre alıcı ülkeden ilgili kişilerin Rusya'daki bu mer- kezde eğitim gördüklerini söyledi. Füzeler konusunda Türki- ye'nin gösterdiği tepkilere de değinen yetkili "S-300'lerin reklammı yaptığı için Türki- ye'ye teşekkürler" dedi. Rusya'nın pay istediği ihaleler Taarnızheh'kopteri: Rus şir- keti Kamov, Türkiye'nin 4 mil- yar dolarlık taarruz helikopte- ri ihalesine katılıyor. Kamov, ABD'li ve Avrupalı şirketlerle yanşıyor. Tank: Rusya'nın, Türkiye'de bin tankın üretileceği 5 milyar dolarlık ihalede 10 rakibi bulu- nuyor. Rusya, ihaleye T-80 tanklanyla katılıyor. Rusya ayrıca savaş gemisi ve Kalaşnikof tipi hafif makineli tüfeklerini de Türkiye'ye sat- mak istiyor. Makedonya ve Arnavutluk'ta hava tatbikatı başlıyor NATO'dan gözdağı Bış Haberler Servisi - NATO, Kosova Arnavutlanna baskı uygulayan Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e gözdağı vermek amacıyla ya- nn Arnavutluk ve Makedonya üzerinde bir hava tatbikatı ger- çekleştiriyor. Kararlı Şahin tatbikatı nın hedefınin. NATO'nun baskıyı arttırarak Yugoslavya hüküme- tinin Kosova'da sürdürdüğü as- keri operasyonlan durdurması- nı sağlamak olduğu belirtiliyor. Bir NATO yetkilisi, 40 savaş uçağımn yer alacağı tatbikatın bir güç gösterisı olduğunu ve Miloseviç'e örgütün vuruş ka- pasitesini göstermeyi amaçla- dığını söyledi. Önceki gün Londra'da ger- çekleşen Temas Grubu toplan- tısında, Slobodan Milose- viç'ten, pazartesi günü Rus- ya'da Devlet Başkanı Boris Yettsin'le yapacağı görüşmeye kadar Kosova'daki şiddeti dur- durmaya yönelik birtakım ta- ahhütlere girmesi istenmişti. Temas Grubu, Miloseviç'e, pa- zattesi gününe kadar Koso- va'da uygulanan şiddeti dur- durmaması halinde olası bir as- keri müdahaleyi de içeren yeni yaptınmlarla karşılacağı uya- nsında bulunmuştu. Arnavutluk ve Makedonya hükümetleri, ülkelerinin hava sahalannda NATO'nun düzen- leyeceği hava tatkibatına izin verdiklerini açıkladılar. Arna- vutluk Başbakanı Fatoş Nano, NATO'nun, Arnavutluk hava- alanlannı bugünden itibaren Kosova'daki bunalımı sona er- dirmeye yönelik bir askeri mü- dahale için bile kullanabilece- ğini bildirdi. Ingiltere'nin, tatbikat için Italya'daki NATO üssüne 6 adet Jaguar uçağı gönderdiği öğre- nildi. Almanya Savunma Bakanı Volker Ruehe de "Miloseviç, katliam ve ülkeden kovma yön- temleriyle sürdürdüğü etnik te- mizüğidurdurana ve siyasal çö- züme evet diyene kadar NA- TO'nun hava tatbikatian süre- cektir" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Jac- quesChirac Kosova 'daki çatış- manın ve Sup saldırganhğının önüne geçilmemesi durumun- da, askeri harekâtın gündeme geleceğini söyledi. Fransa'dan askeri müdahale uyansı * Chirac, Kosovalı Arnavutla- nn lideri tbrahim Rugova ile birgörüşmeyaptı. Chirac, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Koso- va'daki Sırp sakhrganhğmuı ve çaüşmalann önüne geçebUme- yi ümit ediyorum. Aksi takdir- de askeri harekât dahil. tüm se- çenekler göz önünde turulacak- nr" dedi. Fransa Cumhurbaş- kanı. "Sırplar tarafından, Ko- sovahlann göçüne,çaüşmalara, öiümlere ve yaralanmalara >ol açan actmasız bir müdahalenin olduğunu herkes görüyor. Ger- çekten de yeniden bir etnik te- mizlik iradesi var" diye konuş- tu. Bu arada NATO'nun, Arna- vutluk'a sığınan Kosovalı Ar- navutlara yönelik havadan yar- dım operasyonunu dün başlat- tığı bildirildi. Sırp güvenhk güçlerinin operasyonlanndan kaçan birüerce Kosovah Arnavut, yağmur altında Arnavutluk içlerine doğnı ilertiyor. Yönetim ve İnşaat Kalitemiz Uluslararası Onaylı. ISO 9001-FS 39620 BAYTUR İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş., 1976 yılından bugüne. altyapı inşaatlanndan yüksek teknoloji gerektiren anahtar teslimi yapılara, endüstriyel tesislerden yerleşim ve ticaret merkezlerine, rafinerilerden köprü ve arıtma tesislerine açılan geniş bir yelpazede, üç kıtada, etkin yönetim ve yüksek inşaat teknolojisi gerektiren sayısız projeyi tamamlayarak, dünyanın büyük uluslararası inşaat kuruluşları arasındaki seçkin yerini aldı. "BAYTUR Yönetim ve İnşaat Kalitesi"nin, "ISO 9001 Uluslararası Kalite Standardfna uygunluğunun, dünyanın en saygın kalite onay kuruluşlarından BSI (British Standards Institution) tarafından onayı, "Türk İnşaat Sektörü"ne yeni ufuklar açarak ekonomimize önemli katma değerler yaratacaktır. Öncülüğümüzden kıvanç duyuyoruz... BAYTUR İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Füzeler için medya yoluyla diplomasi LALE SAR1İBRAHİMOĞLU ANKARA - Savunma Ba- kanı İsmetSezgin'in "Gekti, gelecek" haberleriyle, sonu gelmeyen pehlivan tefrikala- nna benzetriği, KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aunan sıkı önlemlerin altını çizmek için "Kannca yflrüse görecekdurumdayız" dediği S-300 füzeleri konusunda ar- tan biçimde medya diploma- sisi yöntemine başvuruldu- ğu gözleniyor. Taraflann bir- birlerinin nabzını yoklamak için S- 300'ler için medya yoluyla diplomasi yöntemini tercih ettikleri gözlenirken ekonomik kriz içine giren Rusya'yı füzeleri adaya gön- dermekten caydırmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) musluğunun açılması da olasılıklar arasında bulu- nuyor. Türk, lngiliz ve Amerikan kaynaklan; S-300 sistemleri- nin adaya yerleştirildiği yo- lundaki haberleri, ilgili ülke- lerden bazı hükümet ve aske- ri kaynaklanmn diğer taraftn nabzını ölçmek amacıyla za- man zaman basma sızdırdık- lan "Balon haberler" olarak nitelendiriyorlar. Son günlerde Rus basının- dan sonra Türk basınında da S-300'lere ait 5 radar ile ffi- ze kontrol panellerinin ada- ya yerleştirildiği haberleri çıkmaya basladı. Cumhuriyet'e bilgi veren bir ABD'ti'diplomat "Ra- darlar füzenin ana parcası- dır. Radarsız ftize bir işe ya- ramaz, Bana gelen vegüveni- Kriiğine inandığım resmi nt- porlar S-300'lere ait ana sis- temlerin adaya gönderflme- diği vönünde" dedi Adada üsleri bulunan tn- giltere Büyükelçiliği'nden bir diplomat da adaya radar- lann yerleştirildiğini doğru- layan bilgilerin kendisine ulaşmadığına işaret etti. S-300 füzeleri konusu haf- ta başında Rus Sevodniya gazetesinin, daha sonra ya- pımcı firma tarafından ya- lanlanan, füzelerin adaya yerleştirildiği yolundaki ha- beriyle yeniden gündemin ön sıralanna oturdu. Adada kuş uçurtmadıkla- n belirrilen Türkiye, ABD ve tngiltere füzelerin adaya yer- leştirildiği ya da parçalannın taşındığı haberlerine "Bize gelen bügilerbu yönde değfl" diyerek füzelerin gizhce ta- şınmış olması olasılığını da göz önünde bulundurmaya özen gösteriyorlar. İngiliz basını S-300 fîizelerine ilişkin bazı ilgili askeri ve sivil kay- naklann bastna bilgi sızdıra- rak uyguladıklan "Med>a diplomasisi" yöntemine son günlerde Ingiİizbasmınında katıldığı gözleniyor. Sunday Times gazetesi hafta sonun- da verdiğı haberde ABD'nin adadaki personeli ve vatan- daşlannı tahliye planlan yap- tığını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu tür haberlerin, ABD ve Ingiltere'nin Rumlan S-300 füzelerini almaktan caydır- ma yolunda uyguladığı bas- kı yöntemlerinden bin ola- rak nitelendirdi. ABD tahli- ye planını basma sızdırarak Rumlan ürkütme politikası izliyor. Rum kesimine tatil turtan düzenleyen seyahat acente- lerinin bu rurlan iptal etme- leriyle Sunday Times haberi caydmcı etkisini gösterdi. Rusya'ya IMF caydırması Füzelerin adada konuş- landınlmasının önlenmesi için ABD'nin gırişimlerini arttırdığı gözleniyor. Ekono- mik kriz içine giren Rus- ya'yı Rum kesimine S-300 füzelen vermekten vazgeçir- mek amacıyla "kesenin ağn- nı" açma olasılığı da VVas- hington'un gündeminde yer a l ı y o r . *»>• !•'•• ••"•••- * 19 Mayıs Cad. NQ:34 Şişlı 80220 Istanbul Tel.(0.212) 212 85 05 pbx Telefax.(O 212) 212 68 17- 212 69 32 e-maıl baytur@superonline.com ÇOKMOVA V 4 FRANSA'DAN SOĞUK DUŞ Rumlann ABüyeliği sallantıdaDış Haberler Servisi - Fransa, Türkiye ile süren gerginlik nedeniyle Kıbns Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği görüş- melerinin askıya alınması gerektiğini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanlı- ğı Sözcüsü Catfaerine Co- lonna gazetecilere verdiği demeçte, Kıbns Rum Yö- netimi ile üyelik görüşme- lerine 31 martta başlanma- sına karşın, "Ikiye bölün- müş bir adayı btrliğe aunak uygun değüdir" diye konuş- tu. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac adına konuşan Co- lonna. "AB üyeliği tüm ada- yı kapsamabdır" dedi. Ya- nn îngiltere'nin CardifT kentinde başlayacak AB Zirvesi'ne katılacak Fran- sız heyetinin bu konuyu gündeme getireceğini be- lirten sözcü, "Görüşmelere devam mı etmeli, yoksa as- kıya mı almah sorusunun sorulması gerektiğine inanj- yoruz"dedi. Kıbns Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianides. Fransa'nın, AB ile üyelik görüşmelerinin askıya ahnmasını gündeme getireceğine ilişkin açıkla- masını 'şaşırtıcı' olarak ni- telendirdi ve hükümetin resmi bir protestoda bulun- mayı planladığını belirtti. Fransa'nın açıklaması- nın, 'AB'nin Kıbns'la ilgili kararlanna karşı çıkar nite- likte olduğunu' kaydeden Stilianides, "Fransa Cum- hurbaşkanhğı sözcüsü tara- fından vapılan açıklama, özellikle Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides'in Fran- sa'da yaptığı temasların hemen arkasından gelme- si nedeniyle bizi gerçekten şaşırttı" dedi. Rum sözcü. "Konuyla ügili olarak Yu- nan hükümeti ile temas ha- lindeyiz ve sorunla başa çık- mak için gerekli karariar alınmaktadır" diye konuş- tu. Bu arada, îngiltere'nin AB Dönem BaşkanlığVnın sona ermesi nedeniyle bu- gün Cardiff kentinde dü- zenlenecek AB Zirvesi'nin en önemli iki gündem mad- desini Kosova sorunu ve Türkiye'yle ilişkilerin oluş- turacağı bildiriliyor. Bakû-Ceyhan^a ıııali destek TtFLtS(Ajanslar) -ABD Başkanı Bill CUnton'ın enerji konulanndan sorum- lu danışmanı Ian Kalitsky, ABD'nin Bakû-Ceyhan petrol boru hattı projesine gerek siyasi, gerekse eko- nomik destek sağlayacağı- nı söyledi. Gürcistan'm başkenti Tiflis'te temaslarda bulu- nan Ian Kalitsky, Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, Enerji Baka- nı Teymur Giorgadze ve di- ğer yetkililerle bir araya geldi. Ian Kalitsky, temasla- nnm ardından düzenlediği basın toplantısında Hazar petrollerinin ihraci için Ba- kû-Gürcistan-Ceyhan bonı hattı güzergâhının en yarar- lı proje olacağinı kaydetti. Kalitsky. Bakû-Ceyhan projesinde ABD'nin önem- li bir partner olduğunu be- lirterek hattın ileride ticari açıdan cazip olacağını vur- guladı. Kalitsky, ilgili ülkelerin dışişleri bakanlannın tem- muz ayında Tiflis'te yapa- caklan toplantıya büyük önem verdiklerini söyledi. Kalitsky, Kazakistan pet- rollerinin Rusya üzerinden taşınmnasını da destekle- diklerini sözlerine ekledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog