Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196ya Telefon Ederek Kendinize Miiziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TL'Iık Bir CD Armağan Edin. V " Cumruıriyet ^ kitap kulübü ÇnartMah.5 Sok Çmariı Işhanı No 2 Kat1 (SabancıIşMerkea Aıfcas)AdanaTel (322)36312 11 Faks.(322)36312 15 Cumhuriyet Q)1O7.4 RAOVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRBİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26548 / 150000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) •14 HAZİRAN 1998 PAZAR L i s e l e r e G i r i ş S ı n a v ı S o r u v e Y a n ı t l a r ı 8 . S a y f a d a Satışa hazırlanan şirkette, trilyonluk malvarlığı bilançoda gösterilmedi POAŞ'takayıt oyunu'3.5 yıllık kârına eşit fiyatla satılacak' iddiası Petroi Ofisi Anonim Şirketi müfettişleri kurumun uğratıldığı zaran gözler önüne serdi. Kısa vadeli dönen varlıklan (kasa, banka. alınan çek, stok ve diğer kısa vadeli alacaklar) 34 trilyon lira, uzun vadeli duran varlıklan 3.2 trilyon lira olarak hesaplanan POAŞ'm satış fiyatı konusunda bazı tahminler basına sızdınlmıştı. Şirketin, ancak 3.5 yıllık kânna eşit olan 650 milyon dolara satılacağı iddiası basına yansımıştı. İşte hesap defterlerindeki oynamalar • Bazı demirbaş ve araçlar kayıtlarda gösterilmedi. • 3 geminin '3 Türk Lirası' kabul edilen 'iz bedeli' güncelleştirilmedi. Gemilerin asıl değeri 2.5 trilyon lira. • İstanbul, Izmir, İzmif te yapımı süren 'dolum adalan'nın masraflan gider hesabından karşılandı. Bu inşaatlar 'yatınm hesabı' dışında turularak bilançoya alınmadı. • Aylık 72 birı dolar taksitle satılan Öncü tankeri, aylık 93 bin dolar ödenerek satıldığı özel şirketten kiralandı. OLCAYAYDİLEK ANKARA - Müfettişler, 500 trilyon liralık taşmmazıyla bir- likte yüzde 51 hissesı satışa çı- kanlan Petroi Ofısi Anonim Şir- keti'nde (POAŞ) trilyonlarca li- ralık aktif varlığın bilançolarda gösterilmediğini belirlediler. Değer tespit çalışmalanna yön veren bilançolarda, gerçek de- ğeri 2.5 trilyon lirayı bulan 3 ge- minin ederi "3 Türk LJrası" gös- tenlirken; İstanbul, Izmir, Iz- mit'te yaptınlan "dolum adala- n"dayeralmadı. Kısa vadeli dönen varlıklan (kasa, banka, alınan çek, stok ve diğer kısa vadeli alacaklar) 34 trilyon lira, uzun vadeli duran varlıklan 3.2 trilyon lira olarak hesap- lanan POAŞ'ın satış fiyatı konusunda bazı tahminler basına sızdınlmıştı. Şirketin, ancak 3.5 yıllık kânna eşit olan 650 milyon dolara satılacağı id- Bakanlık, devredilen sirketlerdeki personel icin yasa hazırladı Enerji işçisine güvence yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim, iletim ve dağıtım şebe- kelerinin özelleşririlmesı nedeniyle du- rumlan belirsiz olan 20 bin enerji çalı- şanına satış sonrasmda "i? güvencesi" öngörmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "3096 saydı Türkhe Elektrik Kurumu diası basına yansımıştı. Petroi Ofisi Anonim Şirketi müfettişleri. "05.12. 1996 tarih ve 38/9 sayılT Gemı Işlet- me Müdürlüğü Muhasebe Teftiş Ra- poru'nda, POAŞ'ın bazı demirbaş ve Dışındaki Kuruluşlann Elektrik Üreti- mi, İletimi. Dağıtım ve Ticareti ile Gorev- fendiribnesi Hakkmda Yasa"nın 5. mad- desinde değışıklik öngören yasa taslaği hazırlayarak Bakanlar Kurulu'na sun- du. Bakanlar Kurulu'nda daha önce red- dedilen taslakla benzer hükümler içeren yeni çalışmada, devredilmesine karar verilen şirketlerde çalışan 657 sayılı kıymetlerinın muhasebe kayıtlann- dan ihraç edildığı belırtildi. Gemi lş- letme Müdürlüğü Muhasebe Daıre Başkanlığfnın talımatı doğrultusun- da. 1 adet Ford mınibüsle bırlikte pek Devlet Memurlan Yasası'na bağlı per- sonel ile sözleşmeli personelin diğer ka- mu kurum ve kuruluşlanna geçebilecek- leri belirtildi. Söz konusü tesislerdeki personele iliş- kin bilgilerin. görev verme sözleşmesi- nin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün M Arkası Sa. 9,SH3'te çok sabit kıymetin kayıtlardan çıkanl- dığı belırtilen raporda şö>Ie denıldı: "Muhasebe Daire Başkankğı'nın bilâ tarihli, 142-2827 sayılı talimatının 5. maddesinde, sabit kıymet ve yeniden değerleme tablolannda mevcut olup kendisini amorti etmiş; an- cak son amorti tarihinde 5 mil- yon TL'nin altında değeri bulu- nan iktisadi kı\metlerin takipli demirbaşlarda, takip edilmek üzere çıkışının vapılması husu- sunun belirtUmesi üzerine halen Çubuklu Depo Müdürtüğü'nde bulunan 1 adet Ford minibüsda- hil birçok sabit kı\metle birtikte 02.01.1996-351 savdı mahsup fi- şiyle kayıtiardan çıkartıkJığı gö- rülmüştür." Ofıs genelınde kul- lanılan ve takımı 40 milyon lira olarak hesaplanan memur masa ve sandalyelerinin de kayıtlar- dan çıkanldığını kaydeden PO- AŞ yetkilileri, aktiflerden çıka- nlan değerlerin yeniden muha- sebe kayıtlanna alınmasını isteyen müfettiş raporlannın da görmezden gelındiğini kaydettiler. mArkasıSa.9,Sü.3te PANGALOS CUMHURİYET'E AÇIKLADI 'Dosüuğa baş koyaurn' • "Türkiye'de pek iyi bir şöhretiniz yok" sözlerimize kahkahalarla, "Yunanistan'da da şöhretim iyi değil. Ama yine de halkın yansı tarafından tutuluyorum" yanıtını veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos, politik misyonunu şöyle tanımlıyor: "Ben Türk ve Yunan halklannın dostluğuna, iki ülkenin yakınlaşmasına baş koymuş bir kişiyim." LEVU flVfNtttiLiriM MyteşM • 12. Sayfada BAYKAL: YAĞMA DEVAM EDİYOR CHPdüşük zammakarşı • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yıllardır ülkeyi aynı zihniyetin yönettiğini belirterek bu zihniyetin Türkiye'de yaşanan sorunlann sorumlusu olduğunu belirtti. Partizanlık ve yağmanın aralıksız sürdüğünü, namusuyla çalışan memura düşük zam öngörüldüğünü anımsatan Baykal, enflasyonu yüzde 100'e vurduran hükümetin bu politikasını onaylamayacağını söyledi. Sosyal demokrasiyi halkın gücüyle iktidara taşıyacaklannı belirten Baykal, "Kimsenin himayesi altında ve desteğini alarak iktidara gelmek istemiyoruz" dedi. • 5. Sayfada DTP. Yılmaz-Baykal uzlaşmasından rahatsız Başbakan Mesut Yılmaz'ın, "Ortaklanmızla hiç bir sorunumuz yok'' demesine karşın DTP Genel Başkanı Cindoruk, Yılmaz ile Baykal'ın seçim tarihinde anlaşmalarına tepki gösterdi. Siyaseti siyasetçilerin zorlaştırdığını söyleyen Cindoruk, "Benim karşı olduğum şey, 2 kişinin seçim tarihini tespit etmesi. Türkiye'nin kaderini 2 kişiye bırakırsanız sıkıntıyı aşamazsınız" dedi. Cindoruk, hükümet programı ve protokolüne bağlı olduklannı belirtti. • 5. Sayfada FRANSA '98 GOLLÜ GEÇİYOR Nijerya Ispanya'yı 3-2 mağlup etti • Dünya Kupası'nda 4. gün maçlan dün oynandı. Amokachi'nin sakat olduğu için oynamadığı, Uche ve Okocha'nın ise forma giydiği maçta Nijerya, zorlu rakibi Ispanya karşısında 2 kez mağlup duruma düştü. Ancak nefesîeri kesen 90 dakika sonrası Nijerya sahadan 3-2'lik skorla galip aynldı. Ikinci maçta, Meksika ilk golü yemesine rağmen Güney Kore'yi 3-1 yenmeyi başardı. Günün son maçında ise Hollanda ile Belçika golsüz berabere kaldı. MSpor'da Güzelyurt ilçesine bağlı Bostancı köyünde Güneydoğu kökenli yurttaşlara saldırdılar Kıbns'ta 'ülkücü' terörü Fransa'daki coşku dalga dalga dün>a\a \a\ Jdı. Final maçuu televizjonJardan 1 miryar 750 milyon kişi izleyecek. (REUTER) Bir flıtbol topu olarak gezegenimiz • Yirminci yüzyılın son Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenmiş olması, iki önemli sonucun doğmasına yol açtı: Aydınlanma hareketinin beşiklerinden biri Paris, hiç olmadığı kadar düşünce üretti futbol konusunda. Bir de açılış töreni yüzyılın en çarpıcı kültür olaylan arasında yer aldı. Türkiye'de özel bayram geleneğimizi hepten yitirdiğimiz. şölen coşkulannı hamasi ve çağmdan büsbütün kopuk bir düzleme taşıdığımız için içimi hüzün kapladı. Bize yepyeni bir coşku felsefesi gerek. BltiS BflnJR'un yazm • 9. Sayfada • KKTC'deki bazı partilerin, siyasal hesaplarla desteklediği ülkücüler, önceki gün Bostancı köyünde terör estirdiler. Güzelyurt ilçesinden 50 araçlık konvoyla Bostancı köyüne giden ülkücüler, Güneydoğu kökenli KKTC vatandaşlannın bulunduğu Kars Mahallesi'ndeki bir kahvehaneyi bastılar. "Başbuğ Türkeş... Kürtlere ölüm" sloganlan atan ülkücüler taşlı sopalı saldınlannı polis geldikten sonra da sürdürdüler. REŞATAKAR LEFKOŞA - KKTC'deki siyasılerden destek bularak adaya akın eden ülkücüler, önceki akşam Güzelyurt il- çesine bağlı Bostancı köyün- de taşlı sopalı saldınlarla te- rör havası estirdiler. Önce Güzelyurt'taki Inci Park'ta toplanan 50 araçlık ülkücü konvoyu, daha sonra Bostancı köyüne hareket et- tı. Üç hilalli bayraklarla Gü- neydoğu kökenh KKTC va- tandaşlannın bulunduğu Kars Mahallesı'ne giden ül- kücüler "Başbuğ Türkeş... Kürtlere ölüm" diye slogan- lar attıktan sonra Latif Sa- raç'a ait Uğrak Kahvehane- si'ne baskın düzenlediler. KKTC'deki Ülkü Ocakla- n'nm Güzelyurt Şube Başka- nı SadıkCanlı'nın başını çek- tiği grup, kahvehanede bulu- nanlara sopalarla saldınrken, binanın kapı ve camlannı da kınp dökmeye başladı. Kısa sürede savaş meydanına dö- nen Kars Mahallesi sakinle- rinin durumu telefonla poli- se bildirmeleri üzerine. Gü- zelyurt emnıyet güçlen hare- kete geçtı. Ancak ülkücü saldırganlar, polisin olay yenne gelmesıne aldırmadan taş ve sopalan konuşturmaya devam ettiler. Bir anda kanlar ıçinde kalan Güneydoğulu bölge sakinle- MArkasıSa. 9,SiL3'te S-300'lere karşüık Ruslar ihale istedi • Rusya, Türkiye'deki savunma ihalelerinden pay almalan halinde Kıbns Rum kesiminin sipanş ettıği S-300 füzelerinin tesliminden vazgeçebileceğini açıkladı. • 11. Sayfada ESKİŞEHİR'DE KAZA: 10KİŞİÖLDÜ • 9. Sayfada ÜNİVERSÎTELt 2000'DE DE İŞSİZ • Arka Sayfada SAYISAL LOTO: 1-4-17-20-23-43 ALTI BİLEN YOK. BEŞ BİLEN491 MlLYON 225'ER BİN, DÖRT BİLEN 4 MlLYON 555'ER BtN, ÜÇ BlLEN 450'ŞER BİN LtRA KAZANDI. GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK •••Yüzde 15 Stopaj İşlem Tamam! Yıllardır dinlediğimiz masalı bugün de yineliyorlar. Futbolculara verilen astronomik transfer ücretleri Ma- liye Bakanlığı'nın dikkatini spor kulüplerinin faaliyetleri- ne çekmiş! • Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de Bir gün, mutlaka Arjantinli anneanneler, demokrasi, adalet ve torunlarını istiyorlar... İki darbe ve AST'ın 35 yılı Ankara Sanat Tiyatrosu iki darbe yaşadı, sayısız kovuşturmaya uğradı. Demokrasiye inen darbeler onu da hedefledi. Son oyunu "Akrep". Yazarı ^ Eşber Yağmurdereli ise yine hapiste. GUNDEM MÜSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 1e birlikte Günümüziin Gazetecisi... Tanık mı, Sanık mı, Uyanık mı? Konunun medya olduğu toplantılara konuşmacı olarak çağnldığımda, dört ana başlıkta işlemeye ça- lışınm: - Medya sahipliği, gazeteci, okur-izleyici, medya- ülke yönetimi ilişkileri. • Arkası Sa. 9, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog