Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

94.3J2İZ VARSANIZ UMUT VAR! 75. YIL SAYI: 26547 / 150000 TL (KDVıçmde) umhurıye Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ L • I • s e s I o r e U V r e » e Ya n ı G 11 a r ı • 1 Y r a r • I ı n ş Sı Cumhuriyet n 'te a V I Kişisel Sağlık Sigortası'yla devletten özel sektöre 26 trilyon lira aktanlacak Paraıı kadar sağlıkKOŞUİIan ÖZel SektÖr belirleyecek Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi'ne göre (KSS), ödeme gücü sınırlı olan yurttaşlann sağlık hizmetlerinden ne ölçüde yararlanacağını özel sektör belirleyecek. Primlerinin yüzde 9O'ı devlet tarafından karşılanan yoksul yurttaşlar için en alt sınırdan sigorta güvencesi getirilirken, yüksek prim yatıran sigortahlar daha fazla sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Sağlık hizmetleri için kurumlar sözleşmeyle koşullar getirecekler. açiliyor Sosyal güvencesi bulunmayan yurttaşlann sağlık hizmetlennden yararlanabilmesi iddiasıyla oluşturulan KSS ile sosyal devlet görüntüsünde özelleştirmenin yolu açılıyor. Sağlık Bakanı Özsoy, 4 aşamada gerçekleştirilmesi planlanan yeni sistemin ilk aşaması olan KSS'den sonra devlet hastanelerinin de 6 ay içinde özelleştirileceğini söyledi. Sağlık Bakanı, daha sonra, temel sağlık hizmetlerinin tedavi hizmetlerine entegrasyonunun sağlanacağını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunulan Kişisel Saghk Sigortası Sistemi (KSS) tasansı yasalaşırsa devletten özel sek- töre ilk aşamada 104 mılyon dolar (26.6 trilyon lira) aktanlacak. Bu ra- kam. her yıl Bakanlar Kurulu'nda be- lirlenecek prim miktanna bağlı olarak artacak. Sağlık güvencesi olmayan ke- simin alacağı hizmetler özel sektörün belirleyeceği koşullara göre gerçekle- şırken yurttaşlar sağlık hizmetlerinden ancak "sözleşme koşullan" doğrultu- sunda yararlanabilecek. Sağlık Baka- nı Halil tbrahim Ozsoy. 4 aşamada ger- çekleştirilmesi planlanan özelleştirme- nin ilk aşaması olan KSS'den sonra devlet hastanelerinin de 6 ay içinde özelleştirileceğini söyledi. Sosyal güvencesi bulunmayan kesı- min sağlık hizmetlerinden yararlana- bilmesi savıyla oluşturulan KSS ile sosyal devlet görüntüsünde özelleştir- menin yolu açıldı. Özsoy. KSS'yi de- ğerlendınrken "Cebinde, cüzdanında sigorta kartı olan her vatandaş. sözleş- me şartlan içinde istediği hizmeti göre- cek"dedı. Sözleşme koşullannın her tür hiz- meti kapsayacağını kaydeden Özsoy, KSS'nin prim esasına göre uygulana- cağını. kişi başına bu rakamın 50 do- lar olarak belirlendiğini kaydetti. KSS'yi yürütmek üzere idari ve ma- li açıdan özerk, Başbakanlığa bağlı u sağlık sigortası idaresi başkanhgT ku- rulacak. Özel sigorta şirketleriyle söz- leşmeyi başkanlık yapacak. Oluşturu- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de DemireVden Kıbrıs değerlendirmesi 'Once bugüne bakılmalı' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kıbns'ta olası sıcak gelişmeler konusunda "Bugünlerde, bilhassa siyasetin çok kanşık hale geldiği zamanlarda çok ileriye bakmamamız lazım. Çünkü çok ilerinin şartlan elimizde fnevcut değildir. Türkiye tüm iyi niyetiyle meseleleri banşçı yoldan çözme girişimindedir" dedi. • 5. Sayfada Başbakanlık, Rekabet Kurulu 'nu suçladı Devlette kaynak tartışması • Başbakanlık, 4306 sayıh yasanın çıktığı tarihten itibaren 10 ay geçmesine karşın 8 yıl temel eğitim kesintilerini vermeyen Rekabet Kurulu Başkanlığrm, birikimlerini repoda ve vadeli mevduat hesaplarmda tutarak lüks lojman ve otomobil almak ve temel eğitime destek vermemekle suçladı. • 3. Sayfada Türkiye'denkaçırılan eser New Yorh 'ta satıldı 2700yılhk Frigrahibine 8 müyarlira • Türkiye'den kaçınlan gümüş Frig rahip figürini New York'ta 8.4 milyar liraya saüldı. Christie's Müzayedeevi'nin düzenlediği açık artırmada, kökeni belirsiz bir Bizans yüzük taşına ise 67 milyar lira ödendi. ÖZGEN ACAR ANKARA - Türki- ye'den kaçınlan gümüş- ten yapılmış bir Frig ra- hip figürü New York'la bir müzayedede 8.4 mil- yar liraya satıldı. Benzerleri Efes'te ve Antalya Elmah'da bulu- nan bu tür gümüş figü- rınlerın tannça Kibele uğrunda hadım olan Frig kutsal rahiplerini simge- lediği bilinıyor. Bu figü- rindeki rahip. elinde bir lotus çiçeği tutuyor ve simgelerinden biri olan çam kozalaklannın yanı sıra dairesel bezemelerle U Arkası Sa. 6, Sü. 8'de New Vork'ta satışa cıkanlan 7 cm yiiksekliğinde \e İÖ 7.y>'da yapılan figürin. tannça Kibele uğrunda hadım olan Frig kut- sal rahiplerini simgeliyor. 16 kişi yaşamını yitirdi • Şanbıırfa'da sel faciası• Almanya'dan izinli olarak gelen üç aile piknik yapmak için Halfeti ilçesinin Gözeli köyüne gittiler. Aniden başlayan şiddetli yağıştan sonra sel sulanna kapılan ailelerden 8 kişinin cesedi bulundu, 8 kayıp için aramalar sürdürülüyor. ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Gözeli köyünde piknik yapan 16 kişilik bir grup, sel sulanna kapılarak yaşamını yi- tirdi. 8 kişinin cesedi bulunur- ken diğer 8 kayıp için aramala- nn sürdürüldüğü bildirildi. Şanlıurfa Valisi Şahabettin Harput sel baskınından, sade- ce 11 yaşındaki Ali Gökçek'in kurtanlabildiğmi söyledi. Bir süre önce Almanya'dan izinli olarak Halfeti ilçesine bağlı Yukangöklü köyüne ge- len ve bugün piknik yapmak için, 2 ayn otomobille Gözeli köyüne giden 3 aile. saat 16.30 sıralannda aniden başlayan ya- ğışla birlikte gelen sel sularına kapıldı. Olayın duyulması üzerine jandarma. polis. DSİ. Köy Hiz- metlen ekiplerı Gözeli köyüne gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sırasın- da. Ahmet, Selda Okatan. Mi- kail, Eylem, Aynur \'ılmaz, Sa- vaş Şen, Münire Gökçek, Mü- nev\er Göçmen'ın cesetlerine ulaşılarak nehırden çıkanldı. Kurtarma çalışmalannın hava kararana kaidar devam etmesine rağmen, sel sulanna kapıianlar- • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Kıbns Rum Yönetimi kararlı 'S-300'lerin teslim tarilıi ertelemnedi' • Kıbns Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulides, Rusya'dan sipariş ettikleri S-300 flizelerinin adada konuşlandınîması tarihinde bir ertelemenin söz konusu olmadığını açıkladı. Kasulides. füzelerin teslim tarihiyle ilgili anlaşmanın uygulanacağını belirterek Rum yönetiminin bu konudakı politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi. • 9. Sayfada S o p r a n o l a n n y d d ı z ı . . . £ % $ bui edilen ünlü soprano Kathleen Battk. bu gece Aya Irini'de müzikseverlerle buluşacak. 26. L luslararası tstanbul Müzik Festivaii'nin konuğu olarak tstanbul'a gelen sanatçı, kon- serde HaendeL Wolf, Faure, Rossini, Granados ve Turina'nın yaprtlannı yorumlayacak. Devletin istihbarat örgütlerinden uyan 4 Irtica eylemleri camilere kayacak' • Devletin istihbarat birimleri, türban eylemlerini organize eden köktendinci örgütlerin, yeni eylemler için hazırlık yaptıklannı belirledi. Buna göre, üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte, protestolar camilere kaydınlacak. Karan; Kadiriler, Nakşibendi tarikatının Esad Coşan ve Adıyamanlılar kolu ile Hizbullah'm aldığı belirlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türban eylemlerini or- ganize eden köktendinci örgüt- ler, üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte protestolan- nı, Anadolu başta olmak üzere yurt genelindeki camilere yay- mayı kararlaştırdılar. Devletin istihbarat birimle- rinden edinilen bilgilere göre, özellikle üniversitelerde uygu- lanan türban yasağını laik dev- let aleyhine kullanmak karan alan tarikatlar, halkm bu konu- daki duyarlılığını suiisrimal et- mek amacıyla sürdürdükleri protestolara camıleri de tekrar geniş olarak sokma karan aldı- lar. Özellikle Kadiriler ile Nak- şibendi tarikatının Esad Coşan ve Adıyamanlılar kolu ile Hiz- bullah'ın bu konuda yaptığı de- ğerlendirme şöyle: "Üniversi- telerdeki protestolardan belli bir sonuç âldık. Ancak okullar haziran ayinın sonuna doğru ta- tifc giriyor. Okullann ekim ayında açılmasına kadar da bu mevzu soğuyabilir. Bu nedenle protestoyu, tepkiyi tekrar camilere taşımakta favda var. Bu mutlaka yapıhnahdır. Fakat sa- dece fstanbul'da bu işi yapmak yeteıii değildir. Mevzuyu Anadolu'ya yaymak lüzumludur. Türban yasağını getirenlere Anadolu'yu dar lcisleri'nde alarm 'îşkence raporu'nu önleme girişimi • Avrupa tşkenceyi Önleme Komitesi'nin (AİÖK) . Türkiye'de işkencenin sürdüğü doğrultusunda hazırladığı rapor. Ankara'yı harekete geçirdi. Başbakarı Yılmaz, AİÖK'nin planladığı "kamu açıklaması'nın durdurulması için tçişleri Bakanı Başesgioğlu'na talimat gönderdi. Komitenin hazırlığına karşı ilgili kurumlar tçişleri Bakanlığf nda toplantı yaptı. • Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensip Dairesi Başkanı, tnsan Haklan Şube Müdûrü Kurmay Yüzbaşı Kemal Alataş. AİÖK'nin önerilerinin hemen hemen tümünün Türkiye tarafından yerine getirildiğini, ancak olumsuz önyargının bir tûrlü değişmediğini söyledi. 1 4 . Sayfada etmek gerekmektedir. Pişman etmek gerek- mektedir. Bu yapılırken bazılannuz ağlayacak, üzütecek, dövülecek, ama sabır ve sıkıntı da Müslümanın silahıdır. Ama Anadolu'nun uvn- yan inananlannı da uyandırmak başka riirlü • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da Dünya Kupası Fransa galip • Dünya Kupası karşılaşmalannın üçüncü gününde Fransa ve Danimarka galip gelirken Bulgaristan berabere kaldı. • Spor'da İBOBSA DOtAR ûÛnc«kı 202-100 MARK OOun 145 700 Oncota 146 500 2.44&O0O öncetv 2--MO.000 GÜNCEL CUKEYT ARCAYUREK Kuşkulu Söylentilen Anayasa Komisyonu'nda ırtıca yasalan görüşülemiyor. Neden? Adalet Bakanı Oiten Sungurlu. komisyon başkanının onca çağrısına karşın çalışmalara katılmıyor. Bakan'ın günlerce önceki ilk mazereti anlamlı: "Irtica yasalannı kim hazırtadı ise gitsin komisyona sa- vunsun." Sunguıiu'nun son mazereti ise kabul edilebilir cinsten • Arkası Sa. 17, Sü. 4'te BİLİM TEKNİK İstenbul'un yok olan canlılan Istanbul'da Alemdağ'ın geyiklerini, Moda'nın foktarını, Kurbağalıdere'nin petikanlarını f anımsayan var mı? "Nuh'un Cemisi Beyoğlu'nda" sergisi 100 yılda yok ettiğimiz canlılan anımsatıyor. Güneş tutulması hâlâ gizini koruyor Güneş tutulması sırasında insanların tepkileri... Bugün Cumhuriyet le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Irtica Yelpazesi... Geçen yıl bugünlerde REFAHYOL hükümetinin ka- deri tartışılıyordu. Çilter, ikide bir Erbakan'ın kafasın- daki tilkilerin kuyruğunu çekip, sesleniyordu: "Başbakanlığı bana devret, değişim oldu der, bun- lan biraz daha uyutunız." Ama olmadı... 18 Haziran'da Erbakan'ın, "ülkede gerginlik var" diyerek Cumhurbaşkanı'na sunduğu M Arkası Sa.17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog