Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Rıısya Supiye'yi silahlandınyop • KIDUS(AFP)- Rus>a'nın, Sunye"ye tarLksavar ve uçaksavar sıstemlen sattığı one suruldu Israıl'de yayımlanan Haaretz gazetesınde dun çıkan bır habere gore Moskova, 10 yıllık bır aradan sonra Sunye'ye sılah satışına yenıden başladı Habere gore ıkı ülke arasında, Mo>skova nın Şam'a bınden fazla Cornet tanksavar fiıze sıstemı satışını ongoren bır anlaşma ımzalandı Haaretz gazetesı, SA-10 uçaksavar fûzelenn satışı konusunda da goruşmeler yapıldıgını ılen surdu Cornet fuzelennın 5 5 kılometrelık menzıle sahıp bulunuyor Cezayir'de trene bomba • Dış Haberier Senisi - Cezayir'de dun bır trene yerleştınlen bombanın patlaması sonucu en az 12 kışı oldu, 21 kışı yaralandı Bombanın, tren başkent Cezayır ın guneybatışındakı Aın Delfa bolgesınd'en geçerken patladığı belırtıldı Radıkal ıslamcı mılıtanlarla Islamcılara karşi savaşan hukumet yanlısı mılısler arasında çıkan ıkı ayn çatışmadaysa yedısı mılıs ıkısı sıvıl olmak uzere dokuz kışı oldu Zapatista kasabasma operasyon • SAN CRISTOBAL (AFP) - Meksıka'nın Chıapas eyaletınm Chavajeal kentme operasyon duzenleyen güvenlık guçlenyle Zapatista yanlısı koyluler arasında çıkan çatışmada 6 koylüyle 1 polıs memurunun olduğu bıldınldı Yaklaşık bın polıs ve asker, helıkopter ve zırhlı araçlarla Kente operasyon duzenleyen güvenlık guçlennm once beledıye bınasına gıdıp Beledıye Başkanı Dıonıso Perez ve EZLN yandaşı dıger yetkılılen tutukladıgı ve kentı ışgal edıp pek çok evı yakıp yıktığı bıldınldı Rusya'ya S-300 fuzeleri sipariş ederek gerilimi tırmandıran Kıbns Rumlarmm yeni girişimi Rıuıı kesimme Italyan fiizesi• GKRY, S-300'lerden önce nükleer teknoloji ile ımal edilen Italyan "ASPlS- 330" füzelerini adaya getirmek ıçin harekete geçti. Anlaşması yapılan 150 km. menzilli süper füzelerin önümüzdeki haftalarda adaya getınlmesi bekleniyor. MURAT tLEM ATtNA - Kıbns'ta Rus yapımı S-300 fuzelennın yol açtıf ı ger- gınlık devam ederken. Rumlar şımdı de ttalyan yapımı ASPİS 330 füzelerini adaya getirmek ıçın harekete geçtı Yunanıstan'da yayımlanan Apoyevmatını gazetesınin habe- rıne gore modern teknoloji ıle ımal edilen soz konusu fuzeler onumuzdekı gunlerde Rum ke- sımine teshm edılecek \sken kaynaklardan edınılen bılgıleregore \SPtS 300 fuzele- n 150 km menzıle sahıp Kara- dan kara> a v e karadan havaya sa- vunma veya saldırı amaçlı ola- rak kullanılan fuzeler Turkı- ye'nin guney bolgelennı vuracak guçte Fuzelerle ılgılı sıpanş ışlemle- nnıtamamla>anRumkesımı bır engel çikmaması halınde ASPİS 330 fûzelennı adada teslım ala- cak GKRY'dekı bazı asken yetkı- lılenn S-300 fuzelennın savun- mayeteneklennınyetersızkaldı- ğı yonundekı goruşlennı huku- mete bıldırmelennden sonra alı- GEREKİRSE KENDÎ UÇAKLARIM KULLANACAK Rusya S-300'lere kanat geriyor REŞATAKAR LEFKOŞA - Kıbns Rum Yone- tımı nın, Rus- ya'dan satın aldıgı S- 300 fuzelennın Guney Kıbns'a ne zaman getınleceğı Rusya Hava Kuvvetlen Komutanı Anatolı Kornukov, fûzelenn teslım edılme yöntemının ağustos ya da eylul ayında belırleneceğını, fûzelenn gerekırse Rus Hava Kuvvetlen tarafmdan taşmabıleceğını açıkladı. cıddı bırşekılde tartışılırken Rusya Hava Kuvvetlen Komutanı AnatoO Kornukov, hazıran ayı sonunda deneme atışlannın yapılacağını açıkladı Rum basınında yer alan haberlere go- re Kornukov, S- 300 fuze sıstemının he- nuz Guney Kıbns'a teslım edılmedığını, fûzelenn teslım edılme yöntemının ağus- tos veya eylul ayında kararlaştınlacağını belırtırken Rum yönetımıne taşıma gü- vencesı de verdı Rusya Hava Kuvvetlen'nın bu fûzele- n adaya taşıyabıleceğını söyleyen Hava Kuvvetlen Komutanı Kornukov "Kimse bundan endişe etmesin" dedı Guney Kıbns'ta yayımlanan Mahnı ga- zetesı, konu>la ılgılı haben manşetten ve "Haziran sonunda deneme atişlan. Fuze- leri Rus kanatlan getirecek" başlığı altın- da yayımlarken şoyle dedı "Rusya, S-300 uçaksavarfiizesistemi- nin Kıbns Cumhuriyeti'ne verilmesi ko- nusunda, gerek kendisine gerek Kıbns'a karşı çeşitli ülkeler tarafindan voneltilen baskı ve şantajlara kararh bir şekilde ce- vap verdi. Rusya Hava Kuvvetleri Komu- tanı Anatoü Kornukov Kıbns Rum Ordu- su temsilcilerinin. haziran sonunda \stra- han vakınlanndaki atış aianında deneme abşian yapacaklannı bikürdi." Bu arada Itar Tass haber ajansı ıse Kornukov'un demecıne dayana- rak fûzelenn Kıb- ns'a göndenlmesı yöntemının ağus- tos ve eylul ayında kararlaştın1acağmı ve hava kuvvetlennın gerekmesı duru- munda yardım edeceğını belırttı Ajansa göre Kornukov verdığı demeç- te "Hıikümet tarafindan direktif verilir- se, hava kuvvetleri naklrve uçaklan, uçak- savar bataryalannı taşımaya hazırdır" de- dı 'Kasım'da adadalar' Yunanıstan Dışışlen Bakanı Teodoros Pangalos, Kıbns Rum Kesımı'nın Rus- ya 'dan sıpanş ettığı S-300 fuzelennın Kasım ayına kadarteslıme hazırolmaya- cağını soyledı S-300 fuzelennın Ada'da olduğu ıddıalanna açıklama getıren Pan- galos. •"Fuzeler Kıbns'ta değil, çünkü henüz hazır değiller. Sonbahar'da ha- zır olacakJar. Tarih Kasım av ı olabilir" dedı Rusya Hava Kuvvetlen Komutanı'nın, fuzelenn taşınması konusunda guvence vermesı Rum yonetımını mutlu ettı Rum Dışışlen Bakanı Yannakis Kasulides, Rum sıyası partılennın de bu gelışmeden memnun kaldıklannı belırtırken fuzele- nn gızlılık ıçınde teslım alınacağını ıfa- de ederek "Teslim ahnma zamanınuı ale- ni tarüsma konusu olmaması gerekir" de- G 4YRÎMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ILANI ANKARA GAYRİMENKUL SATTŞ ICRA MİRESİ'NDEN DosyaNo I998'85 İŞ Saülmasına karar veriİen gayrimenkulün cınst krymeti, adedi, evsıfi: \nkara Çankava ılçesı ^nırtepe Mahallesı nde Gülseren Sokagı. 9 kapı numaralı apartmanın bulundugu yere rastlayan ve ımann 5468 ada. 7 numaralı parselını teşkıl eden 522 m2 mıktann- dakı kâgır apartmanın 1 8 arsa paylı I kat 4 numaralı 3 oda, sa- lon ve müştemılatından ıbaret 100 m2 kullanım alanlı mesken va- sıflı taşınmaz, hıssedarlar arasındakı ortaklığın gıdenlmesı ıçın E 4 no'lu deposu ıle bırlıkte açık arttırma suretıyle satılacaktır Ge- nış evsafı dosyada mevcut şartnameye ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdir edilen kıvmeti: 6 000 000 000 TL %1 KD\' alıcıya aıttır Sattş şartlan. 1- Satış. 28 7 1998 saat 14 20'den 14 30'a kadar Adlıve Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıyle ya- pılacaktır Bu arttırtnada tahmın edilen kıvmetın yuzde 75 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sahş. masrafla- nnı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıtanazsa, ençokarttıranıntaahhudubakıkalmakşartıvla7 8 I998günuay- nı >er ve saatte ıkmcı arrtırmava çıkanlacaktır Bu arttınnada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıramn taah- hudu Naklı kalmak üzere arttırma ılanmda gostenlen mûddet so- nunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bede- lının malın tahmın edilen kıymetmın yuzde 40'ıru bulması ve sa- tış ıstevenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebı duşecektır 2- Arrtırmava ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıymetın vuzde 20'sı nıspetınde pe) akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \ermelen lazımdır Satış peşın para ıledır, alıcı ıstedığmde 20 gûnü gecmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı, ıhale pulu. tapu harç \e masraflan alı- cıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sa- hıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususı>le faız \e masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak- sı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın feshme sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı fark- tan ve dı|er zararlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Öıale farkı ve temerrut faızı aynca hukme ha- cet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa once- lıkle temınat bedelınden alınacakür 5- Şarmame, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venl- dıgı takdırde ısteven alıcıya bır örnegı göndenlebılır 6- Satışa ış- tırak edenlenn şartnameyı görmûş ve munderecahnı kabul etmıs savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1998 85 İŞ sayılı dosva numarasıvla müdurlügümuze başvnrmalan ılan olunur 29/5/1998 (*) llgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 25954 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI ANKARA GAYRtMLNKUL SATIŞ İCRA IMİRESt'M)ES DosyaNo 1998253 Satdmasına karar verilen gsvTİmenkutûn cinsL krvmett adedı. evsafi: \nkara, Yenımahalle ılçesı Macun Mahallesı nde Omek Sanayı Sıtesı 3 Cadde 28 kapı numaralı bınanın bulundugu vere rastlayan ve ımann 16717 ada, 21 numaralı parselını teşkıl eden 2384 m2 mıktanndakı ımalathanenın 200 2385 arsa pavlı 239 12 m2 kullanım alanlı 4 numaralı ımalathane vasıflı taşınmaz bır borçtan dolayı açık arttırma suretıyle satılacaktır Genış ev safı dos- vada mevcut şartnameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Tıkdir edilen kıyroeti: 15 000 000 000 TL %15 KDValıcıva aıttır Sanşşarüan: 1 - Satış 21 7 1998 gunu saat 15 10dan 15 20 ve ka- dar Adlıve Mezat Salonu nda açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vûzde 75 mı ve rüçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok art- tıramn taahhüdü bakı kalmak şartıyla 31 7 1998 gunu avnı yer ve saatte ıkmcı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıramn taahhûdu saklı kalmak üzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malm tah- mın edilen kıvmetının yuzde 40'ını bulması \e satış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çev ırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazundır Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arrtırmava ıştırak edeceklerın tahmın edilen kıvmetın yuzde 20'sı nıspetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığmde 20 gûnü gecmemek üzere mehıl venlebılır Tel- lalıve resmı, ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınk- mış vergıler satış bedelınden odenır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt obnadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasindakı farktan ve dığer zararlardan \ e aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı avnca hükme hacet kalmaksızın daıremız- ce tahsıl olunacak, bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebıl mesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıva bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şart- nameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. baş- kaca bılgı almak ıstevenlenn 1998 253 savılı dosya numarasıvla müdürlüğumüze başvurmalan ılan olunur 25 5 1998 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 25953 ALANYA1.İCRA DAtRESİ'NDENGAYRtMEMOJLÜNAÇIKARrnRMAÎLANI DosyaNo 1996 2139 Saölmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı, laymeü, adedi, evsafi: \lanya, Keşeflı kö>u Denızgüneyı mevkıınde kaın, tapunun 4 pafta. 209 parselınde kavıtlı 3096 m2 mıktarlı taşınmaz Alanva Keşeflı koyunde Tunstık karayoluna 300-350 metre mesafede olup denız manzara- lıdır cıvannda tunstık tesıs kooperatıf ev len v ardır, taşınmaz yer yer teraslanarak muz tarrmı yapmaya, ımar yonünden tanm alanı gönmmek- tedır ancak mevkı ımar planı yapılabılır yol su ve elektnk ımkânlan mevcuttur, arsa ozellığı de taşımaktadır, taşınmazm tamamı 18 576 000 000 - TL muhammen'bedel uzennden satılacaktır Sab$ şartlan: 1 - Satış, 17/7 1998 gunu saat 10 30'dan 10 40'a kadar Manya Be- ledıyesı Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmm edilen kıvmetın yuzde 7 5'ını ve rüçhanlı alacaklılar var- sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhûdu bakı kalmak şartıyla 2 7 "" 1998 gunu aynı yerde ve aynı saatte ıkmcı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gav- nmenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu ka- dar kı arttırma bedelının malın tahmın edilen kıymetımn yüzde 40 ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale- bı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmm edilen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır ban- kanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Sahş peşın para ıledır. alıcı ıstedığmde 20 gunü gecmemek üzere mehıl venlebılır Tellalıye res- mı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3-lpotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddtalannı dayanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldır- melen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenm feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden mvteselsılen mesul olacaklardır thale farkı \e temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksı- zın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebıl- mesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şarrnameyı gormuş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1996// 2139 sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurma- lan ılan olunur H 5 1998 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 25299 S-300 füzeierinin ada>a taşınmasında ısrarlı olan Rusya Rumlara taşıma garantisi de verdi. Annan: Kıbns 'ta taraflarKonseyi dinlemiyor NEW YORK (AA) - BM Genel Sekreten Kofi Annan, Rum tarafimn Kıbns'ta yaptığı savunma harcamalan ve yabancı asker sayısınm azaltılması yolunda Güvenlık Konseyf nce yapılan çağnlann Ada'dakı taraflarca dıkkate ahnmadığım bıldırdı Annan, "Rum yönetiminin, Türkiye vc Kıbns Türk tarafimn protestolarına rağmen S-300 füzelerini jerleştirnıekte ısraf ettiğmi" bıldırdı Annan, adadakı banş gücünün (UNFICYP) görev suresının uzatılması konusunda Güvenlık Konseyı'ne gönderdığı raporda. "•Rum tarafimn bu projeden. ancak Kıbns sorununa topvekün çözüm müzakerelerinde ilerlemc kaydedilmesi ya da adanın tamamen silahsızlandınlması durumunda va/geçeceğini bildirdiğini" ıfade ettı Rumlann ınşa ettığı Baf asken üssünun de hazır hale getınldığmı vurgulayan Genel Sekreter, Ankara ve KKTC'nm bunu da protesto ettıklennı belırttı "Adada her iki taraftn da askeri güçlerini modernize ettiklerini" kaydeden Annan, "Türk kuvvetlerinin M48-A5T1 tanklannı çekerck yerine daha modern olan M48-\5T2 tanklannı getirdilderini", Kıbns'ta bulunan Türk asken varlıgınm ıse 30 bin kışı oiarak tahmın edıldıgını kaydetti Raporda, Turk Hava Kuvvetlen'ne aıt 2 F-4 Phantom uçağmm 3 Nısan günü hakıkı mermı kullanarak Avlona bölgesınde manevra yaptığının tespıt edıldıgı de öne sürüldü Genel Sekreter, raporunda aynca, "her iki tarafin. ateşkes hattı boyunca askeri yığınağı sürdürdügü ve bu durumun gergınlığı arttırdığı" hususuna yer verdı. nan Italyan füzelen nukleer sıs- temle çalışıyor Fuzelenn alımı ıle ılgılı Rum kesımı ıle >apılan goruşmelen yalanlamayan Italvan Dışışlen yetkılılen bukonuda açık bırbıl- gı de v ermıyorlar Ancak ttalv an vetkıhler GKRY ıle 1996 yı'lın- da ımzalanan ıkılı sav unma anlaşması çerçevesınde fu- zelere ılgılı gosterıldığını açıklamakla yetınıyorlar Tepkiler Rum kesımının Rus- ya'dan sonra şımdı de Ital- ya'dan nukleer sistemle ça- hşan ASPİS 330 fuzelennı alması Turkıve nın ve KKTC'nın sert tepkılenne neden oldu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş fuzelerle ıl- gılı oiarak yaptığı açıkla- mada, Rum kesımı ıle yapı- lan fuze anlaşması ıle Ital- >anın Boris Neltsin'ın "Turk alevhtarT polıtıka- sını destekledığını belırt- tı "Bu fuzeler vu/undenbir sa\aş çıkması durumunda ise bu savaştan İtaha'nın so- rumlu olduğuna inanmak istemi\orum" dıven Rauf Denktaş "Italvaadadakibir savaşta suç ortağı sav ılacak- tır. Bu iılkcvi. KKTC haric herkese silah satan Rusya ile aynı potada gormek istcmi- >orum. Fuzeler Akdeniz'de büvuk probiemlere neden olacaktır" şeklındc konuş- tu Ankara uyardı Rum kesımının Italyan ASPİS 330 fuzelen sıpanş ettığı yonundekı haberlenn Ankara'va ulaşmasından hemen sonra harekete ge- çen Dışışlen yetkılılerı. ltal>an hukumetını sert şe- kılde uyararak sıpanşın ıp- tal edılmesını ıstedıler Rum kesımının kaç adet Italyan ASPİS 330 fuzesı aldığı ıse henuz açıklığa ka- vuşmadı ->. .,.*,, J.,». Yazar-Şalr-Gazeted CEZMİ ERSÖZ Her Çarşamba 21 30-23.00 İQİMİZ0£N %m' Şair - Yazar AYDIN ÖZTÜRK Salı 21.30-23 00 Ekonomıst-Yazar A. BAŞER KAFAOĞLU Her Çarşamba 14.00-15.30 BKONOHİ ÇQNT>6M\'~U FAİK BULUT Ibgündebir PAZARTESİ 14 00 15 30 Şaır Yazar-Feteefecı Prof. AFŞA1 TİMUÇİN Her Perşembe Î4 00-15 30 V>Ü%QNC6VL£ Cumhurlyet Gazetesı Yazarlar ndan AYDIN ENGİN 15gündebir PAZARTESİ 16 30-18.00 Av. AYŞEGÜL KAYA Her Salı 17.00-18.00 Haber Mudûrûmûz CENGİZ YILDIRIM HerCuma 1400-15 30 Perşembe: 21.30-2300 \cm sesi uma-21.30-23 00 FtRDAve Her Cuma Hf^HBimı 08.00, 11.00, 13.00, 4g£IS.L6 15.00, 16.00, 18.00, ENGİN TARI 20 00-21 00 KIMIZ 21.00, 23.00de Tlyatrocu-Yazaf NURAY İNAL ÖZÇELİK Her Pazar 10.00-11 30 F1LIZ AT1CI ve ŞtHRIBAN VURAL Sunuyor DIGER PROGR AM LARIMIZ •SEMA ERBAŞ, SABAH SABAH la hafta Içı hergün 08 00-10.00 'HEDİYE PİRYILMAZ, hafta ig hergön 10.00-13.00 DOSTTAN HABER VAR'da •ŞEHRİBAN VURAL, öğlen sonrası SICAK nSILHLAR'da, her pazar 18.30-20 30 DENİZE INEN SOKAK'ta *UİAŞ DİZ hafta içı hergün 18 30-20 30 S1ZIN IÇIN tSTEKLER. cumartesı 10 00-12 OO.UMLfTÇA 20 de 'RADYO TİYATROSU, TfYATRO MANGA, her pazar 17 00-18.00 •YÖCil MÛŞTEKİN, GECE YOLCUSUnda her cumartesı 22.00-02.00, pazar 22.00-24 00, 'GECENİN OLZGİNİ, parartesi 21 30-23 00, cuma 24 00-02.00 Tumâcıba$ı Sok. Hkret Tuner l^merk No:55 Kat: 4 TAKSIM - ISTANBUL • Td: 0212. 292 09 36 - 292 09 37 - Fax: 0212 249 74 82 WWW.radyoumut com tr GAYRİMENKULÜN AÇIKARTIRMA.ILANI ANKARAGAYHİMENKUL SATIŞ İCRA ML DÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo 199846 IŞ Satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsı, kıymetı, adedı. evsafi Ankara, Mamak ılçesı, Tuzluçayır mahallesın- de Nato Yolu 32 sokakta kaın olup ımann 36959 ada 6 numaralı parselını teşkıl eden 1105 m2 mıktanndakı arsa vasıf- lı taşınmaz, hıssedarlar arasındakı ortaklığın gıdenlmesı ıçın üzenndekı muktesatlanvla bırlıkte açık artırma suretıyle sa- tılacaktır Genış evsafi dosvada mevcut şartnameye ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır tmar durumu Yola mesafesı 5 m, ınşaat cephesı krokıde ınşaat dennhğı 22 metre, ınşaat tarzı aynk, kat adedı bod- rum hanç 4 kat ve saçak sevıyesı 12 50 metredır Takdir edilen kıymetı 24 912 712 000 TL ve % 15 KDV bedelı alıcı- ya aıt olup ışbu ılan aynca taşınmaz hıssedan Süleyman Sutekın adına satış ılanının teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur Satış şartlan 1- Satış, 27 7 1998 gun saat 14 10'dan 14 20'ye kadar Adlıye Mezat Salonu'nda açık arttırma su- retı>le yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edilen kıvmetın yuzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıramn taahhûdu bakı kalmak şartıyla 6 8 1998 gunu a>nı yer ve saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edıle- memışse gavnmenkul en çok arttıramn taahhûdu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edilen kıymetmın yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edecekle- nn. tahmın edilen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubu- nu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır. alıcı ıstedığmde 20 gunu gecmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye res- mı. ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- lpotek sahıbı alacaklı- larla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı bel- gelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaş- madan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca te- merrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremız- ce tahsıl olunacak bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş v e münderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1998 46 tş sa- yılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 26 5 1998 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 26209 NİĞDE \SLI\T: 1.HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 199"7 55* E Davacılan Alı Ozturk \e n arkadaşı olan davalısı Güven Mandacı olan menfı tespıt ve senet ıptalı davasımn mah- kememızde vapılan yar- gılamasında venlen ara karan uvannca Davalı Gınen Man- dacı adına Nıgde adresıne teb- lıgat çıkanlmış olup teblıgatın bıla ıkmal döndugu gorulmek- le davalının açık adresı ıçın C Savcıhğı aracılığı ıle adres araştırmaM yapılmış ancak bunun da bıla ıkmal donmesı nedenı ıle dav alının açık adresı saptanamamış olup gazete ılanı ıle duruşma gununun teb- lıg edılmesıne karar venlmış olmakla mahkememızde duruşma gunü olan 30 6 1998 tanhınde saat 09 00 da hazır bulunması ya da kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı gerek- tığı aksı takdırde var- gılamanın voklugunda vapılıp sonuçlandınlacağı hususu ılanen teblığ olunur Basın 249V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog