Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1998 CUMA 8 DIŞ HABERLER Ingiltere, Sırp yönetiminin "birkaç gün içinde" askeri müdahaleyle karşılaşabileceğini bildirdi Kosova için geri sayım• Bosna'dan yetennce ders alındığını vurgulayan Ingiltere Savunma Bakanj Robertson mudahale ıçın haftalar değıl, gunler kaldığını behrtırken Almanya Savunma Bakanı Ruehe de bır hava operasyonunun tum Yugoslavya'dakı hedeflen kapsayacağmı bıldırdı Dış Haberler Servisi - Ingil- tere Savunma Bakanı George Robertson, Kosova bolgesın- dekı saldınlannı durdurmadı- ğı takdırde Belgrad yonetımı- nın "birkaç gun içinde" aske- n mudahalevle karşılaşacağı- nı söyledı Almanya Savun- ma Bakanı Yolker Ruehe de NATO'nun bır hava operas- yonuna karar vermesı duru- munda Yugoslavva Federal Cumhun>etrnın tamamından hedefler seçıleceğını kavdet- tı Ingiltere Savunma Bakanı NATO savunma bakanlan toplantısı ıçın gel- dığı Bruksel'de BBC radvosuna \er dığı demeçte "\sken mudahale için haftalardan değiL gunJerden soz edı- yoruz.Çünku Bosna'daki olaviardan yeterince ders alındr dedı NATO Asken Komıtesı'nın Başka- nı General Klaus Naumann da Ko sova'dakı şıddetı durdumak ıçın "bir- kaç gun içinde" hava operasyonlan- na başlanabılecegını söyledı Alman- 'UCK gerilla gibi davranmıyor' Dış Haberler Servisi - Kosova'nın bağımsızlıgı ıçın savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu ı.un (UCK) "duzenlı bır ordu gıbı hareket etmeve çalıştığı boyle davrandığı surece ağır kayıplar vermesının kaçınılmaz olduğu one suruldu ABDde yavımlanan Nevv \ork Tımes gazetesıne konuşan bır asken gozlemcı "UCK, kuçuk bırtiklere aynlıp, vur-kaç mantığına davalı gerilla taktiği izlemediği surece başan şansı çok duşuk" dedı UCK'nın kuçuk bırlıkler halınde hareket edıp zayıf hedeflere yonelmesı gerektığmı kavdeden gozlemcı "Sureklı >er değıştirerek ustun Sırp guçlennden saklanmalan gerekir. Halbukı duzenlı bır ordu gibi davranıvorlar. Bovle gıderse hepsı boğazlanacak" dıye konuştu Çatışma bolgesınden gelen mılıtanlann sozlen de asken gozlemcının degerlendırmesını doğruluyor Mılıtanlar Nevv York Tımes muhabınne yaptıklan açıklamada çatışmalann başından ben Sırp guçlen karşısında belırgın olçude "toprak kavbettıklennı", çok sa>ıda kışının yaralandığını ıfadeettıler UCK gerillaian Kosova'nın Peç kentiyakınlanndaki bir köyün sokaldannda devrive geziyor. (Fotograf Reuters) va Savunma Bakanı Ruehe ıse bıras- ken mudahale>e karar venlmesı du- rumunda hava operas>onunun yanı sı- ra kara kuv vetlerınm de kullanılaca- ğını ıfade ettı Asken mudahalenm son çare olduğunu so\ leven Ruehe "Bu- tun Yugoslavva topraklannda belir- lenecek hedeflere hava saJdınsını de- ğerlendırecegız" dedı Avrupa savunma bakanlannın NA- TO toplantısınasekızonenvlegıttık- lerı kavdedıldı Ruehe seçeneklen şöyle sıraladı "Yugoslavya'ya uhıs- lararası seferlerin dımlumlması: Yu- goslavva hava kımedennın çokertil- ınesı: Kosova'da agırsılahlardan ann- dınimış bır bolge oluşturulması; bu bolgevı korumak ıçın hava operas- Vonlanna başvurulmas; butun Yugos- lav\a'vı kapsayan hava operasvonla- n; Kosova'ja parasutle adam ve teç- hızat ındıriİmesı; karadan asker ver- leştırilmesL" ABD Savunma Bakanı William Cohen ulkesının tek başına bıraske- n operasyona gınşmeyeceğmı söyle- dı Cohen NATOtoplantısında"Or- lak bir siyası hjtum" benımsenmesı- ne çalışılacağını sozlenne ekledı Yugoslavya Devlet Başkanı Sto- bodon Müoscviç uzenndekı baskıla- nnı voğunlaştıran ABD Başkanı Bifl Clinton da Sırbıstan ve Karadag'dan oluşan Yugoslavya Federal Cumhu- nyetı nın tum malvarlıklannın don- durulması ve Sırbıstan'a tum yenı vatınmlann yasaklanması talımatını verdı BeyazSaray'danyapılan açık- lamada, talımat.n dun akşamdan ıtı baren yururluğe gırdığı kaydedıldı Kosova'da çatişmalar şıddetlenır- ken Arnavutluk'un Kosova ıle smın bulunan kuzey bölgesınde çeşıtlı ka lıbrelerde ateşlı sılahlann peynır ek- mek gıfaı satıldıgı bıldınldı 4bınnu- fuslu Tropoya kasabasında bulunan AFP muhabırı, şehnn merkezınde araçlar ıçensınde alenen Kalaşnıkof- lardan el bombalanna tanksavarlar- dan makınelı tııfeklere kadar çeşıtlı sılah satıldıgını vazdı Uskup'tekı Vugoslavva Buvukel- çılıgı Vİakedonva'vı "Kosova'dakı terorizmıdestekleniekle'< suçladı Ma kedonva Başbakanı Branko Crven- kosvki ıse Arnavutluk a ılk resmı zı- varetını cumartesı gunu gerçekleştı- nvor Crvenkosvkı nın Amavutluk Başbakanı Fatoş Nano ıle son gelış- melen tartışacağı kavdedıldı Türkiye Kosova müdahalesine katılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turkı- ye, Kosova sorununun dıyalog yoluyla ço- zulmemesı durumunda yapıla«ak NATO mu- dahelesınekatkıdabulunacağını bıldırdı Dı- şışlen Bakanı tsmail Cem Batı Temas Gru- bu(BTG)donem başkanı Ingiltere nın Dışış- len Bakanı Robin Cook'a bır mektup gonde- rerek, BTG ıle bolge ulkelen arasında bır ıle- tışım mekanızması kurulmasını onerdı Dışışlen Bakanlıği Sozcusu Buvukelçı Ne- cati l tkan, dun duzenledıgı basın toplantısın- da bır soru uzenne Kosova sorunu ıle ılgılı olarak NATO savunma bakanlannın Brük- sel de bırara>a geldıklennı ve asken muda- hele konusunu ınceledıklennı anımsattı Ut- kan, Turkıve nın asken mudaheleye bakışı ıle ılgılı soru\a "DıptomasJ yoluvla kan dökul- mesınin onune geçılmesı >e dıvalogun tesis edılmesı durumunda mudaheleve gerek ol- maz. Bu olnıa/.sa NATO içinde aünacak ön- lemlerekatkısağlavacağız''yanıtını verdı Ut- kan Dışışlen Bakanı Cem''m 12 Hazıran'da yapılacak BTG toplantısı oncesınde Robın Co- ok'a bır mektup yazarak 8-9 Hazıran günle- nnde gerçekleştınlen Guneydogu Avmpa ul- kelen konferansının Kosova ıle ılgılı bölumu hakkmda bılgı verdıgını söyledı Konferan- sa katılan Yugoslavya nın karşı çıkması ne- denıyle üç degışık bıldınnın yaymlandığmı anımsatan Utkan, şu goruşlen ılettı "Sayın Bakan mektubunda, boige ûlkelerinin Koso- va konusunu bolgenın guvenlık ve ıstikran açısından onemli bir sorun olarak gordukle- nnu bu konuda Temas Grubu ulkelen ile bök ge ulkelen arasında vakın ıstişarelenn sürdu- rulmesını arzu ettığımızı ıfade etııııştır." Kaddafi'ye başansız suikast SALLUM (Ajanslar) - Lıbya lıden Mu- ammer Kaddafi'ye 2 hazıranda Bıngazı bol- gesmde başansız bır suikast gerçekleştınl- dığı ıddıa edıldı Lıbya 'dan Mısır'a gelen bazı görgu tanık- lan, ulkcnın kuzeydogusundakı Bıngazı bol- gesınde sılahlı bır grup tarafından gınşılen saldın sırasında Kaddafi'yı mermılerden korumak ısteyen bır koruma görevlısmın ol- duğu, bazılannın da yaralandığını soyledı- ler Saldında Kaddafi'nııı de dırseğınden yaralandığı one surû/dü Aynı kaynaklar saldından sonra guvenlık guçlennın Bınga- zı bölgesınde kontrol noktaları oluşturduk- lannı ve Islamcı sılahlı gruplann kalesı ola rak nıtelenen Bıngazı kentının gınşlennde guvenlık onlemlennı onemli olçude arttır dıklannı ıfadeettıler Lıbvalıden Kaddafı nın Mısır a 5 hazıran tanhmde vapması ongo- rulen zıyaret 12 hazıran tanhıne ertelenme- den once Lıbya makamlan boyle bır gezı- nın soz konusu olmadığını sov lemışlerdı Mısır Devlet Başkanı Husnu Mubarek de "Kaddafi'nın bademcıkk'nnınşıştgmı. an- cak zıvarebn 10 \a da 1> guo tçuıdv >apıla- cagmı" ıfade etmı>tı Uyuşturucuya karşı BM eylem planı FUATKOZLLKLL/ AHMET \ EŞİLTEPE BIRLEŞMİŞMİLLETLER- Bırleşmış Mılletler (BM) Genel Kurulu uvuşturu- cu >apımında kullanılan kımyasal mad- delerın va;>adışı bıçımde uretılmesını on- iemek amacı\la bır evlem planı oluşrur- du Bu planla uvuşturucu kaçakçılıgınm 2008 v ıhna kadar kesın olarak onlenme- sı hedeflen ıvor 3 gun suren zırvenın sonunda onayla- nan plan BM uvesı ulkelen onumuzde kı 10 >ıl bovunca uyuşturucu tuketımını azaltma ve uvuşturucu vapımtnda kulla- nılan bıtkı uretımını durdurma taahhudu altınasokuvor Yervuzunde200mılyon kı- şının kullandıgı belırtılen uvuşturucuyla mucadelevı ongoren siyası açıklamanın, 1 ^0 u>e ulke temsılcısı tarafından ovbır- lığıyleona>landıgı bıldınldı BM tarafın- dan lOyıllıksure içinde ongorulenuyuş- turumvla mucadelenın koordınatorlugu- ne getırılen Italvan Pıno Arlatchı prog- ramın vıllık malıyetının 500 mılyon do- larolacağını kaydettı Uvuşturucu ureten ve tuketen ulkelenn bırbırlennı suçladık- lan yıllann artık gende kaldığını belırten ^rlacchı zırvenın kapanii; oturumunda >aptığı komışmjda ^unlan so> ledı "Dev- letlenn bırbırlennı parnıakla gostenpsuç- lamalar vonelttıklen gunler gende kaldı. Vrtık hep bırbkte çalışma donemı başlt- vor l vuşturucuvakarşıvenıbırsavaşbaş- latmıvonız. \sfına bakarsanı/ bovlebır sa- vaş hıç olmadı l luslararası topluluğu olumcül bır hastalıkla karşı karşıva olan bir doktora ben/etebılınz. L vuşturucu. ınsanlanoldunnor \ebununçaresınıbul- mak da bızım sorunıluluğumu/," BV) uvesı M) kadar ulkenın devlet ve hukumetbaşkanlarınındakatıldığızırve uyuşturucuMiz bır dunya oluşturulması amacıvlatuketıcılennvogunolduguzen- gın ulkelerle uvuşturucu ureten fakır ul- kelenn ılk kez buluştugu toptantı olması bakımındanonemtaşıvor BM tarafından onav lanan ev lem planı 2008 vılına kadar uvuşturucu tuketımı ıle hıntkenev ın haş- haş v e koka bıtkısı uretımının belırgın ol- çulerde azaltılmasını ongoruvor Konferanslabırlıkte Bırleşmı^ Mıllet ler u>uşturucu >olu>la elde edılen para- ları akla>an banka ve finans kurumlan- na da savaş açmış oldu Lye ulkeler 200 mılvar dolar oldugu tahmın edılen akla- nan kara parayla mucadelede adlı ışbırlı- gını guçlendırme karan aldılar Bu arada Hollanda Dışışlen Bakanı Hans van Mıerto. ulkesının serbest uyuş- turucu polıtıkasını savundu ve katılımcı ulkeienn tumune bır kuresel eylem pla- mnm dayatılmasını kınadı • ATÜRKULER VOLLADIM SANA Sdz, Hkaık ve dOreuleme AONAN EKH ENGEREK DÖNYA SĞzteMuzk BANUKtRBAG İAçlıi grevmde dufen anhsrı) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE Sczvehuzk BANUKIK8AĞ UtL Şnr mSUlTANASOAL Mjztk 9ANUKMBAĞ YUNUS MİSAÜ Soı ye NiKik ALAATT1V US GÜLÜŞÜN KAUR BENOE Sar AHMCT TtUI Mjzk SCiDA BAĞCAN ÇAUN OAVUUA/ll Sdz ve MuBk ANONIM (SeUntk Tmkvsu) KARAHİSAR KAL£Sİ SezveMuztk ANCUm (Afjron Turtusu) DAĞLAR (Deyç) 5oZveMU2K. ANVrmA OĞUL SaıteMuBk MUSTAfA 47JO (Oğtfltmı kjybedcn tnatin) HAC1AÜ OBASI Soz n Uûak ANONM fcartrşh Turkusu) NELE YAR Siz «• UuOc AMOmU MflJORÖZOÜN MOZfK YAPIM PILAYA GELMEYENIN KASIĞI SAINT-BENOÎT'LILAR 13 Haziran 1998 Cumartesi Saat 13.30'da Okul bahçesinde buluşuyoruz. Tel. 1 0it2 • 527 6112 GAYRtVIENKULÜN AÇIK ARTIRJVU İLANl A>K4RA G4YRİMEIVKL1SATIŞ İCR\ DAİRESİ'NDEN DosyaNo 199" 182 IS Satılmasına karar \erılengavnmenkuluncınsı kıvmetı adedı evsafı Ajıkara Keçıören ılçesı Bağlum köyü 304 ada 12 numaralı parse lı teşkıl eden ^21 m2 mıktanndakı arsa vasıflı taşınmaz hıssedarlararasındakı onaklıfın gıdenlmesı içm açık artırma suretıvle satılacaktır Genışevsafı dosvadamevcut şartnameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Imardurumu Vola mesafesı 5 m ınşaat cephesı 12 m ın- saat dennlıgı krokısınde ınşaat tarzı avnk kat adedı bodrum hanç 2 kat >açak se\ ıvebi 6 50 metredır Takdır edılen kıvmetı 1 302 ^00 000 TL %15KDValıcıvaaıthr Satışiartlan 1 Satış V7 1998 gun <;aat 15 20den h 30 akadar Adlıve MezatSalonu ndaavık arttırma!.u- retıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde 7 > ını \e ruçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu \ e »atış masrafla- nnı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranm taahhudu bakı kalrnak şartıvla 6 8 1998 gunü aynı yer ve saatte ıkmcı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynnıenkul en çok arttıranm taahhudu saklı kalniak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelınm malm tahmın edılen kıy- metının vuzde 40 ını bulması ve satış ıstevemn alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevır me ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı vikmazsa satış talebı duşecektır 2- Vttırmava ıştırak edecekle na tahmın edılen kıymetın vuzde 20 si nıspetınde pev akçesı ve\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temtnat mektubunu \ermelen laam- dır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedıgınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedeluıden odenır 3 lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn(*)bugavTimenku! uzenndekı hakfan- nı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gun içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde hak- lan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaldardir 4- lnaleve katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretıyle ıha lenın feshıne sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e avnca te merrüt faızınden muteselsılen mesul olacaklardır fhale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temmat bedeluıden alınacaktır v Şartname ılan tanhmden ıtıbaren herkesm gorebılmesi ıçın daırede açık olup mas- rafi venldıgı takdırde ısteven alıcıya bırorneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı görmuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1997 182 Iş savılı dosva numarasıvla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 28 5 1998 (*) llgıhler tabırme ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 26208 KAYSERİ ASLtYE 2. HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1998 34 Karar No 1998/212 Davacı S S Ozufuk Toplu Konut Vapı Koop Bşk vekılı tarafin- dan davalılar Bavram Guneş Hasan Menderes ve Alı Sovışık alevhıne açılan çek ıptalı davasinm vapılan vargılaması sonunda Dava konusu Emlak Bankası Kavsen şubesme aıt 10 10 1992 ta nh M-3961589 çek nolu 60 000 000 TLlık çek nedenıyle davacı kooperatıfın davalılara borçlu olmadığmın tespıtı ıle çekın ıptalı ne ılışkın venlen 17 03 1998 tanhlı karar davalılardan Hasan Menderes Onlu ve teblığ edılememesı nedenıvle ılanen teblığıne karar venldığınden vukanda esas ve karar numarası vazılı 17 03 1998 tanhlı mahkememız karannm ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra davalı Hasan Menderes Unlu ve teblığ edılmış sayılaca ğı ve kanunı suresınde kanun yollanna başvTirulmadığı takdırde karann kesmleştınleceğı ılanen teblıg olunur Basın 254^9 KASTAMO^fU İLİBOZKURT İLÇESt KADASTROMAHKEIVIESİ'NDEıN DUYURU DosyaNo 1996 17 Esas Davacı Abana Konakören mahallesınden Fatma Kartal tarafın- dan davaJı Ismaıl oglu Mehmet Tuma ve arkada,lan aleyhme açı- lan kadastro tespıtıne ıtıraz davasının vapılan duruşması sırasında venlen karar gereğınce Davalı Hasan çocuklan Zakıre Akgül Mehmet Tuma ıle Fatma Mıdıllı aramalara ragmen adreslen tespıt edıletnedığınden duruşma gunu ve dava dılekçesı teblığ edıleme mıştır Bozkurt ılçesı Hamza mahallesmde 225 ada 30 ve 31 nolu parsellenn dava edıldıgı ve duruşmasının 6 7 1998 günü saat 09 30 a bırakıldığı hususu ışbu duyurunun vavımı tanhınden ıtı- baren 15 gun sonra davalı Hasan çocuklan Zakıre Akgül Mehmet Tuma ıle Fatma Mıdıllı ye teblığ edılmış savılacağı ıtıraz edenle nn Bozkurt Kadastro Mahkemesı'nın 1996/17 esas sayılı dosvası- na katılmalan duvurulur Basın 25442 AYDINLARIN BULUŞTUGU YENI KAVŞAK ŞIMDIKADıKÖVDE Benzersızlığı keşfe yarayan kıtaplar artık Kadıköy de Çelışkıh duşuncelere dıngınlık ve ıncelık getıren"Çağdaş Yaymlan da Kadıkoy'de artık. Yaşamı kısacık bır mum alevı olarak gormeyenler, As Eğlence Merkezi'nde once Cumhuriyet Kitap Kuliibü ne gelıyorlar Uye oluyorlar, uyelıklerını yenıleyıp kıtap alıyorlar. Indırımden yararlanıyorlar ' Cafe 'de kahvelerını. çaylarını ıçerlerken kıtaplarını okumaya başlıyorlar Sonra dılerlerse sınemaya gırıp, guzeeel bır de fılm seyredıyorlar. Yahu bu ınsanlar, ana konularına ve sorunlarına hem açıklık, hem duyarlılık kazandırmayı ne de ıyı bılıyorlar! ECumhuriYet kitap kulübü AS EĞLENCE MERKEZI (Moda Caddesı No 44) ıçındekı yenı "Kavşak" Pazartesı dışında her gun 09 dan I9adekaçık (Beklenıyorsunuz) Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILLAGE, antık Teos kentıne birkaç kılometre uzaklıkta, 600 m 2> lık havuzu, çocuk havuzu, ozel plaj ve koyu, ıkı katlı Turk evlerı, anfıtıyatrosu, dıskosu, çarşısı, ruzgâr sorfunden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bılardoya spor ımkânlarıyla, tatıl yapmak ısteyenlere ozel bır koy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelın, farklı bır tatıl geçıreceksınız. • Ruzgâr sorfu • Kano • Denız bısıkletı • Mını golf • Masatenısı • Terııs • Voleybol • Basketbol • Bılardo B E D A V A Sabah ve akşam açık bufe (şarap dahıl) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsız, 5-12 yaş %50 ındırımlıdır 5.OOO.OOO.- TL (1 Temmuz 1998'e kadar) CLUB TEOS VILLAGE, Izmır'e 50 km. Sefenhısar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel 0 232 745 74 67 Faks 0 232 745 74 75 Cumhuriyet 1 O7.4 TEŞEKKUR * Babamız MEHMET GÜNYÜZ'Ü başanlı bır amelıyatla tekrar sağlığına kavuşturan Valıdebağ Oğretmen Hastanesı doktorlanndan ALt SARIBIYIK'a ve ılgılennı esırgemeyen hemşıre ve hastane personelıne teşekkuru borç bılıyorum LĞL'R GÜNYÜZ KİRALIK DEVRE MÜLK Clup Flıpper'da 05 07 19 07 donemınde ve denıze bakan bolumde standart daıre DM 2250 - Başvuru 212 512 41 19 (çalışma saatlennde) BURDL R SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Davacı Saden Akvıldız vekıiı Av Sım Coksalctarafindandavalı Dondu Isçı Osman Isçı alevhlenneaçılan pavdaşlıgın gıdenlmesı davasının yapılan vargılaması sırasında. davalılann adreslen tum ara^tırmalara rağmen tespıt edılemedığmden dau dılekçesı ve duruşma gunu ılanen teblığ edılmış ve mahkememızden venlen 1995 421 esas 199" 7 8> karar sayılı 12 II 1997 tanhlı karann da ılanen tebhğıne karar venlmıştır Dava ko- nusu Burdur Verkez Dere Mahaîfesı Çoğur Sokak ta kaın tapununcılt 3 sahıfe 28^ pafta ^^ ada İ T par- sel 24 tıumarasında kavıtlı 114 44 m2 mıktanndakı taşınmazm uzenndekı ahsap kerpıç ev ıle bırlıkte açık an tırma ıle saDşına daır venlen karann teblıg tanhınden ıtıbaren yasal suresı ıçensınde temvız edılmedığı takdır de hükmün kesmleşeceğı hususu, davalı Döndû Işçı ve Osman Işçı ve gerekçelı karar teblıgı venne kaım ol maküzere ılanen teblıg olunur Babin 2^W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog