Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 1 Mayıs sanığı 31 kişiye tahliye • İstanbul Haber Servisi - Şişlı Abıde-ı Hürnyet Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalannı 'pro\oke etmek istedikleri' gerekçesiyle güvenlik kuvvetlennın müdahalesi sonucu gözaltına alınan 49'u tutuklu 244 sanığın yargılanmasına başlandı. Şişli 1. AshyeCeza Mahkemesı'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 3l'i tahliye edilirken duruşma enelendı. Yılmaz komisyona bilgi verecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'm.TBMMde malvarlığıyla ılgıli olarak hakkmda kurulan soruşuırma komisyonuna giderek iddialara yanıt vereceği bildinldi. Başbakan Yılmaz hakkındakı soruşturma komisyonu dün DSP Karaman Milletvekili Fikret Ünlü başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, toplantıda, soruşturma önergesinde ilk imza sahibı olan DYP İstanbul Mîlletvekili Meral Akşener'in komisyona sunduğu dosya incelendi. Tarık Dursun K'nın eşi öldü • Kültür Servisi - Öykücü ve romancı Tarık Dursun K'nın eşi Nermın Kakınç, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak geçen gün yaşamını yitirdi. Nermın Kakınç 64 yaşındaydı. Kakınç'ın cenazesi yann Levent Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu MezarlığYnda defhedilecek. DBP'den yürüyüş açıklaması • İstanbul Haber Servisi - Demokrası ve Banş Partısi'nden yapılan açıklamada. 9 hazıranda Ankara'dan başlatılan 'Demokrasi Yürüyüşü'nün emniyet ve valilikler tarafından engellendığı öne sürüldü. Açıklamada. tüm engellere karşın yürüyüşe devam edılecegi kaydedildi. Üniversiteden ilişik kesilmesi • İstanbul Haber Servisi - 1C Fen Fakültesı Dekanlığı, fakülteden ılışiği kesilen 10 öğrencinin, başörtüsü yasağına katıldıgı içm okuldan uzaklaştınlmadığını belirterek. bu kışilenn sınav salonlannı işgal ettiğini, sınav kâğıtlannı yırttığını ve smava giren öğrencilerin tehdit yoluyla fotoğraflarını çektiklerini bildirdi. Uyuşturucu çetesi davası • VAN(AA)-Van'dan Istanbul'a 4 yıl ıçinde 1.5 ton eroin ve esrar taşıdığı iddia edilen ve aralannda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Albay Nevres Ozalpan'ın da bulunduğu uyuşturucu çetesi davasmm dün Van Devlet Güvenlik Mahkemesı'nde yapılan duruşmasmda Reşit Santaş ıle Tayyip Santaş'ın gıyabı tutukluluk hallennin kaldınlmasına, Hüsnü ve tbrahim Yılmaz'ın gıyabi tutukluluğunun devamına ve yakalanmasına karar verildi. 'Sarıklı kamp yok' • tstanbul Haber Servisi - istanbul II Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Baki Onurlubaş, dün bir gazetede yer alan "Işte sarıklı kamp" başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaparak haberin gerçek dışı olduğunu iddia etti. Onurlubaş, konuya üişkin olarak birliklerin bölgelerinde yaptıklan araştırmalarda. herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Ortaç'a dava • İstanbul Haber Servisi - Kumarhanecı Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesı olayına adı kanştığı gerekçesiyle Park Holdıng Yönerım Kurulu Başkanı Turgay Cıner'i ihbar eden Ersin Ortaç hakkmda dava açıldı. Sanyer Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal tarafından hazırlanan iddıanamede, Ortaç'ın üç yıla kadar cezalandınlması istenırken Turgay Ciner de 100 mılyar Lralık manevi tazminat cavası açtı. Afyon milletvekili için 'Meclis'in manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçundan soruşturma Yıırttaştan Uygıın'a davaANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Ankara Cumhuriyet Başsav- cılığı, 1995 seçimlerinde DSP lis- tesinden parlamentoya girdikten sonra 6 parti değiştirerek rekor kıran Afyon milletvekili Kubilay Liygun hakkında, iki avukatın suç duyurusu üzerine, "TBMM'nin mane\i şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif" suçundan soruşturma başlattı. Uygun hakkında, Cevat Balta adlı avukat. "ödediği vergilerle haksız maaş alıp ahlaki zaafiyet- leriv le kötü örnek olduğu ve göre- vini kötüye kulland]ğır> savıyla maddi ve manevi tazminat dava- sı açtı. Uygun hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili BekirSelcuk.ön- celikle şıkâyetçilerin ifadelerine başvurulacağını söyledi. Selçuk, • Cevat Balta adlı avukat, parlamentoya girdikten sonra 6 parti değiştiren Kubilay Uygun hakkında, "ödediği vergüerle haksız maaş alıp ahlaki zaafiyetleriyle kötü örnek olduğu ve görevini kötüye kullandığı" savıyla tazminat davası açtı. daha sonra Uygun'un birçok kez istifa ederek farklı siyasi partile- re geçmesinin TBMM 'nin mane- vi şahsiyetini tahkir ve tezyif edip etmediği konusunda geniş bir hu- kuki araştırmaya başlayacağını bildirdi. DTP'den önceki gün istifa et- tikten sonra kayıplara kanşan Uy- gun'un, **1 hafta süreyle Anka- ra'dan uzaklaşma" karan aldığı bildinldi. Kulislerde Uygun'un DYP ile temasta olduğu bildirilir- ken DYP yöneticileri bu konuda yorum yapmamaya özen göster- diler. Son olarak "Cesedlm çıkar" dediği DTP'den de ıstifası üzeri- ne şimşekleri üzerine çeken Uy- gun'a. FP'li NaciTerzi'nin ardın- dan, yurttaş tepkisi de geldi. An- karalı avukat Cevat Balta, "göre- vini kötüye kullandığı" savıyla Uygun hakkında 1 milyar lirahk manevi, lOmilyonliralıkdamad- di tazminat istemiyle dava açtı. Balta, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kendisi ile birlik- te eşi Makbule. çocuklan Başak ve Banş Balta adına açtığı dava dilekçesinde, Uygun'un davra- nışlannın "Anayasa, Türk Ceza Yasası, örf ve âdet kurallarTna aykın olduğu görüşüne yer verdi. Uygun'un, hızlı parti değiştirme trafığine ilişkin bilgileri aktaran Balta, "Aklen bir özürü oiup oi- madığını bümediğimiz davah zat, maalesef milletvekili sıfatını tası- maktadır. Bu sıfatını taşıdığı süre- ce hukuka, anayasaya, kanunlara ve ahlaka uygun hareket etmek zorundadır" görüşüne yer verdi. Anayasanın 80. maddesinde TB- MM üyelerinin bütün ulusu tem- sil ettiği, milletvekili andı ile de milletvekillerinin "hukukun üs- tünlüğüne bağlı kalacağı, anaya- saya sadakatten aynlmayacağina namus ve şerefi üzerine yemin et- tiğbu" anımsatan Balta, dilekçe- sinde şu görüşlere yer verdi: -Namus ve şeref kavramlan kuşkusuz ki en azından ilkeli ol- mavu sözünde durmayı ihtiva e- der. Davah. dümada eşi benzeri görülmemiş bu ilkesiz ve normal sağfakh bir insanda görülmeyecek tutumuyta namus ve şeref kav- ramlarn la alav etmekte. topluma, çoluk çocuğumuza ahlaki \ önden kötü örnekolmaktadır. Davahzat, partiden partiye koşmaktan, ana- yasaca kendisine verilmiş bulu- nan iilkeye, millete hizmet görevi- ni unutmuştur. Ödediğimiz vergj- lerie maaş alan bu zata ödenen pa- ra adeta sokağa aulmakta, heba edflmektedir. Davalı zat, bu dav- ranışlanv la beni ve ailemi manen üzmektedir; çocuklanmıza kötü örnek olmakta. onlann ahlakını tehlikeye düşürmektedir." Balta, kazanılması durumunda maddi tazminatı, Vatandaşın Ver- gisini Koruma Demeği'ne; ma- nevi tazminatı ise Çalışan Çocuk- lar Bilim ve Eylem Merkezi Vak- fı'na bağışlayacağını bildirdi. YSK'den uyarı 'Sistemdeğişikliği seçimi geciktirir' • Hükümet seçimin altyapısı hazırlıklanna başladı. Başbakan Yılmaz'ın talimatıyla SEKA, seçimde kullanılacak kâğıtlann üretimine geçti. TBMM Anayasa Uyum Komisyonu, yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanmasıyla ilgili yasa önerisi hazırlıklarının son aşamasına geldi. DÜRDANE KBRÇUVAL ANKARA - Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal arasında vanlan seçim uzlaşması doğrultusunda TBMM gündemındekı öncelikli tasanlann görüş- melerıne geçilirken seçi- min altyapısı da hazırlan- maya başlandı. Yüksek Seçım Kurulu Başkanı Tufan Algan, sistemde de- ğişiklık yapılması duru- munda çifte seçimin 1999 Nisan ayına yetışemeye- ceğinı bildinrken, hüİcü- metin de seçim sisteminde bir değişiklik düşünmedi- ği belirtıldı. Başbakan Yılmaz'ın talimatıyla SE- KA, seçimde kullanılacak kâğıtlan üretmeye başla- dı. Yerel ve genel seçimle- rin Nisan 1999'da birlikte yapılması ve seçim hükü- meti kurulmasma karşılık CHP'nin hükümetin önce- likle çıkarmak ıstediğı ta- sanlara destek vermesine ilişkin Yılmaz-Baykal uz- laşması. protokol imzalan- madan yürürlüğe girdi. CHP'nin protokolü hazır- layarak Yılmaz'a ilettiği, Başbakan'ın da protokolü Başbakan Yardımcısı Bü- tent Ecevit'in bilgisine sunduğu kulislerde dile getirildi. ANAP Grup Başkanve- kıli Ülkü Güney ile CHP Grup Başkanvekıli Önder Sav. dün yeniden bir araya Cardiff Atina'dan yine AB engeli ATtNA (Reuters) - Yuna- nıstan. gelecek pazartesi günü Ingıltere'nin Galler Bölgesi'nin başkentı Car- dıff'te düzenlenecek Avru- pa Birliği zirvesinde, Tür- kiye-AB arasında daha iyi ilişkiler kurulması yönün- de getırilecek önenlere karşı çıkacağını ve diğer üye ülkelerin bu doğrultu- dakı baskılanna boyun eğ- meyeceğini bildirdi. Yunanistan Dışişleri Ba- kanı Tbeodoros Pangalos, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bu so- run zaten çözüidü. AB'de hep Türldye hakkında ko- nuşulacak değil ya" dedi. Pangalos, AB Dönem Baş- kanı lngiltere'nin, Türki- ye'nin geçen aralık ayında düzenlenen Lüksemburg zirvesinde açıklanan aday listesinin dışında bırakıl- masından kaynaklanan öf- kesini yatıştırmaya yöne- lik çabalannı da kınayarak "Lüksemburg gibi çok ba- şanh bir zirvenin. yalnızca Türkhe'nin karanmızla il- gili bir sonınu var diye ye- nilenmesi ya da yeniden formüle edilmesinin neden gerektiğini anlamıyonun" dedı. geldi. Güney, görüşmele- rinın amacının Meclis gündemiyle ilgili olduğu- nu, protokol ile ilgili her- hangi bir bilgileri bulun- madığını söyledi. Güney, Başbakan Yılmaz'ın tek- nik sorunlann bir an önce giderilmesı konusunda Emlak Konut yetkililen ile görüştüğünü belirterek "Sorunlar hallediliyor. Meclis, çarşamba günü ye- ni genel kurul salonunda toplanacak. Vergi tasansı- nın görüşmelerine yeni sa- londa başianacak" dedı. TBMM Anayasa Uyum Komisyonu, yurtdışındaki seçmenlerin oy kullan- masıyla ilgili yasa önerisi hazırlıklannın son aşa- masına geldi. Komisyon, her ülkenin koşuluna göre uygulanabilecek seçenek- li bir seçim önerisi taslağı hazırladı. Genç stilisüerin 'moda ri&ğârt' listler Yanşmasrnın finali önceki gece Hüton Oteli'nde yapıldı. 400 aday arasından finale kalan 10 srilisrin ya- nştığı fınalde, birinciliği MSİ Cüze{ Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Diploma Projesi öğrencisi Hatice Gök- çe kazandı. Yanşmada ildncitiği MSİ Tekstil Bölümü son sınıf öğrencisi Defne Yalkut, üçüncülüğü de MSİ Gü- zel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü mezunu Ebru Tuhan aldı. Oç stilist 2-5 Ağustos tarihleri arasında Alman- >a'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek İhtisas Fuanna katdacaklar. (Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA) ÜRBAN TARTIŞMASI Irticayasalan için alt komisyon oluşturuldu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - TBMM Insan Haklan Ko- misyonu'nda FP'lıler ıle BBP'li Recep Kınş'ın gündeme getırdi- ği türban konusu tartışmalara ne- den oldu. Kınş, ünıversitelerde türban yasağmı kınamaya yönelık bir bıldin çıkanlması önerisinde bulundu. Türban konusunun ko- mısyonun gelecek haftaki toplan- tısında görüşülmesı, toplantıya YÖK Başkanı ve tstanbul Üniver- sıtesı Rektörü Prof. Dr. Kemal AJemdaroğlu'nun da davet edil- mesı kararlaştınldı. TBMM lnsan Haklan Komis- yonu'nun dünkü toplantısında FP'li BahriZengin'ın önensı doğ- rultusunda ırtica ıle mücadele ya- sa tasanlan ağırlıklı olmak üzere TBMM gündeminde bulunan ba- zı yasa tasanlannın ınsan haklan yönünden incelenmesi ve türban konusu görüşüldü. Komısyonda, BBP'li Recep Kınş, hazırladığı türban yasağını kınayan bildiriyi okuyarak bunun oylanmasını istedi. DSP'li Os- man Kıbç, bu önerıve karşı çıktı. Komisyon Başkanı Sema Pişkin- süt, toplantıya bütün üyelerin ka- tılmadığmı ve sayısal olarak mu- halefetin çoğunlukta olduğunu belirterek böyle bir durumda bıl- dirinin oylanmasmın doğru olma- yacağını savundu. Kınş ve FP'Ii- lerin ısrarlan üzenne tartışma bü- yüdü. Kınş, FP'li bazı üyelerin de is- teği üzerine bildiri ile ilgili öner- gesinı geri çektiğini belirtti. Üye- lenn ısteği üzerine Bahri Zen- gin'm irtica ile mücadele yasa ta- sanlanyla ilgili önerisi oylandı \e bu konuda bir alt komisyon oluş- turulmasına karar verildi. tMNÎYET GENEL MÜDÜRL ÜĞÜ Büican istifa etti Yükselyenidengörevde ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Vali Alaaddin Yüksel, Danıştay'ın iade karan üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü gö- revine bugün yeniden başlıyor. Yüksel'in eski görevine iade edilmesi için gerekli yasal süre dolduğu için Necati Bilican. dün Emniyet Genel Müdürlüğü'n- den istifa etti. REFAHYOL hükümeti döne- minde gece yansı baskınıyla alındığı Emniyet Genel Müdür- lüğü görevinden Çankın Valili- ği'ne, sonra da Balıkesir Valili- ği'ne atan Yüksel'in, Danıştay karan ile döndüğü eski görevini sürdürmek istediği öğrenildi. ABD'ye yaptığı geziyi ta- mamlayarak bugün Ankara'ya dönecek olan tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, emnı- yette ikinci bir genel müdür bu- nalımı yaşanmaması için duru- ma el koyacağı bıldirildi. Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, önümüzdeki günlerde dar kap- samlı bir kararaame hazırlaya- rak Bilican'ı yeniden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Yüksel'i de boş olan Nevşehir Valiliği'ne atayacağı belirtildi. Yüksel'in merkez valiliğine atanma olası- lığmın da bulunduğu,üeri sürül- dü. Görevden alma işlemi hakkın- da önce "yürütmeyi durdurma" karan veren Danıştay 5. Daire- sı, bir ay önce davayı esastan gö- rüşerek sonuçlandırmıştı. Daire, Yüksel'in görevden alınmasının hukuka aykın olduğuna ve bu iş- lemde karnu yaran olduğunu ka- nıtlayacak hiçbir somut delil bu- lunmadığına oybirliğiyle karar vermişti. 1 dolar = 142.1 Yen Asya üzerinde Japonya gölgesi ERGİN Y1LDIZOĞLU LONDRA - Haftaya, psikolojik olarak önemlı 140 yen düzeyıni delerek başlayan dolar, hafta ıçinde düşmeye devam etti. Per- şembe günü, bu yazıyı ha- zırladığımız sırada dolar Tokyo'da 142. l düzeyine u- laşmıştı. Çarşamba günü, Asya piyasalannda indeksler bir- çok yerde önemli destek noktalannı deldiler. Tay- land, Güney Kore, Singa- pur ve Malezya borsalan yüzde 3 ile 5 arasında geri- lerken Hong-Kong borsası yüzde 4.9 değer kaybettı. Asya'nın belli başlı borsa- lan perşembe gününe de tatsız başladılar. Günün ilk saatlerinde sert bir düşüş yaşayan Hong-Kong, daha sonra toparlanarak seansı yüzde I.l2'lik bir gerile- meyle kapattı Günün ilk yansı bıttiğinde Tokyo yüz- de 2.12, Tayland yüzde 2.2'yegerilemişti. Piyasalarda bu haftaki ani çürümenin arkasında Lehman Brother's Tokyo Şubesi'nden baş ekonomist Russel John'a göre, "Piya- salaruı esas olarak Japon- va'dan gelen olumsuz eko- nomik sinyallere tepkisi'" (ABC - Avustralya) var. Çin Halk Cumhuriyeti yet- kililerinin yenın düşmesine ilişkin dile getirdikleri kay- gılann sonunda bu hafta olağan dışı bir acilıyet se- zilmesi, piyasalan etkile- yen bir diğer olumsuzluktu. Nikko Research Centre analistlerinden Ken Chan, "PSyasalar \uan / Remnin- bi'nin devalüe edüecegin- den korkuyorlar. Eğer do- lar= 150 ven düzeyine iner- se. bu yuan/ remninbi üze- rinde büyük bir basınç ya- ratacaknr" (South Chİna Morning Post) diyor. Ger- çekten de Çin Merkez Ban- kası Guvernörü Dai Zian- gonlong'un salı günü yen- deki son düşüşün "Çin'de ihntcat, ithalat ve sermaye kullanımı üzerinde çok olumsuz etki yapüğmı" (The Wall Street Journal) söylemesınden sonra dola- nn 150 yen düzeyine çıka- bileceği ve bunun da yu- anın devalüasyonunu kaçı- nılmaz kılacağına ilişkin korkular güçlendi. Piyasa- lar guvernörün demecin- den, DBS Securities'ten analıst S. W. Chu'nun söz- lenyle "Yeni destekleyen yvk, yuan üzerinde basınç arü\or. Eğer kimse bir şey yapmazsa biz yapmak zo- runda kalacagız" mesajını almışlardı. Çarşamba günü Yediler grubu ülkeleri toplantısın- da yenin desteklenmesine ilişkin bireğilim gözlenme- mesi, ABD Federal Reser- ves Bank Başkanı Alban Greenspan'ın "Şimdilikfa- izleri vükseltmeve bir gerek görmüvoruz" tespıtleri; Hazıne Bakanı RobertRu- bin'in "Yenin güçlenmesi için temel ekonomik göster- gelerin ivileşmesi gerekir" diyerek topu Japonya'ya at- ması (Fınancial Times) ye- nin aşınmaya devam etme- sinde rol oynadılar. Technical Data'dan dö- vız analisti Patricia Luis ise piyasalarda halen, "Güve- nin kötü degiL çok çok kö- tü" olmasından yakınıyor. Merryl Lynch'den analist Tan Min, piyasalardaki gü- vensızliğin arkasında >a- tanlan "Eğer yuan devalüe edilirse, verel dövizkre yö- nelik veni bir spekülatif sal- dın dalgasıvia karşı karşıya kalacağız" diyerek özetli- yor. Yen geriledikçe. Japon- ya'nın ihracatı adeta bir damping etkisı yapıyor, bölge ihracatçılan daha da sıkışıyorlar; bölge ülkeleri- nin dövizleri basınç altına giriyor, dış borç yükleri da- ha da ağırlaşıyor. Bu koşul- larda Japon bankalan bölge şirketlerine kredi vermekte isteksiz davranırken. Japon ekonomisındekı durgun- luk. hatta resesyon. Japon piyasasmın, ithalat yoluyla bölgede bir lokomotif rolü üstlenmesine olanak sağla- mıyor. Bu gelişmelerin ilginç bir yan etkisi de oldu. Çin parası yuaa remninbi Chi- na Economic Times'm edi- törünün sözleriyle ıfade edersek "Bölgede Japon- ya'nın ekonomik lideriiği sarsüırken yuan, anahtar döviz olarak yenin verine geçmeye başhvor." Ancak gözlemcıler, yuanın bu ye- ni rolünün kalıcı olabılme- si için Çin yönetiminin, di- şini sıkıp bir devalüasyon- dan kaçınması gerektiğinde anlaşıyorlar. Piyasalardaki beklentı ise en azından bu hafta, aksı yöndeydı. Aktif isgucu konferansı 'Devlet, işveren ve işçi eğitilmeli 5 LEYLA TAVŞANOĞLU "Hiçbir insan kendi başına bir ada değildir. Her insan anakaranm bir parçasıdır." Böyle diyor John Donne. Peki, şimdi soruyoruz size:" kurdudeği Yanıtlıyorsunuz hep birli olmak, aydın olman! 0 halde bugün heme Kulübin "" Binler^c Kîtap Kardu" a Yazarffanıt köskocâîîîân. fo ardır kurdu ıtap xinasizdekatılın. duvarlar birleşsin, 'Ç sryle Bakmasın. fjgT CumhuriYejt L^^ kitap kulübü "Aydınlann Buluştuğu Kavşak" Tjrkocağı Cad. No: 39/41 p4334)Cağa)oğlu1stanbul Te(:(0212)514 01 96 Faks:(0212)514 01 95 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLİ İMZA GUNU 14 Hazimn Pazar Saat:17.00-19.00 MURATHAN MUNGAN Son kıtabı "Metınler Kitabı" ile diğer yapıtlannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşsı) Taksim Tel:252 38 81/82 SATILIK ARSA Şarköy'de Kjzılcaterzı Köyü Deredoğan mevkıınde sahibinden satılıkür TEL.: 0.212.613 32 35 ECumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ YAGLIBOYA VE BASKI KARMA RESİM SERGİSİ T-30HazıranHerGünSaat:10.00-19.00 QUI,FİDAN PINAR GUMUSOĞLU AKARSU Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 Lise diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. ARZU GÜLSÜN SlNAY ANTALYA - Bugünlerde, Antalya'da ilginç bir kon- ferans yapılıyor. Konferansm adı "Tluslararası Aktif tş- gücü Programının Tasanmı ve Etkikri* Düzenleyenler ise Dünya Bankası ile Iş ve İşçi Bulma Kurumu. Kon- feransa 24 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 100'e ya- kın uzman katılıyor. Aslında konusu bu kadar önemli olan bir uluslararası konferansı bizden başka hiçbir ga- zetecinin izlememesi de bizi şaşırtıyor. Aktif işgücü programlannın amacı, işsizliği önleyip dünyanm değişen koşullanna uygun olarak insan kay- nağının eğitilmesi yoluyla işgücü niteliğinin yükseltil- mesi. Bu programda Türkiye ile birlikte Çek Cumhuri- yeti, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde modern anlam- da bir işgücü piyasası kurabilmek için Dünya Banka- sı'ndan kredi almışlar. Türkiye'deki projenin parasal tu- tan 110 milyon dolar. Bunun yansını Dünya Bankası, yansıru da Iş ve tşçi Bulma Kurumu karşılıyor. Işin burasında aklımıza | bir soru takılıyor. lş ve İşçi Buhna Kurumu ne iş yapar? Şimdıye kadar bu kuruma başvurmuş kaç kişi iş bula- bildi? Bu ülkede böyle bir kurum varsa işsizlik oranı neden bu denli yüksek? Bu sorulara yanıt arama- ya çalıştık ve proje üzerin- de çalışmış kişilerle konu- şunca ortaya şöyle bir ger- çek çıktı: "Türkiye'de işgû- cfi piyasasını oluşturanlann kesinlikle eğitilmesi gerek. Bu piyasayı oluşturanlar da işveren, işçi ve devlet" Dolayısıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun mo- dernize edilmesi gerekiyor. Gerekli fonlar yaratılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. İş standartlannın düzeltilmesi bu bağlamda gündeme geldiği için reh- berlik eğitimi gibi daha or- taokuldan insan kaynağının yönlendirilmesi zorunlu ha- le geliyor. Burada çok önemli bir nokta, Türkı- ye'nin 2020 yılına kadar makro açıdan insan kayna- ğını geliştirmesi. Bu bağ- lamda kadının istihdam içi- ne alınıp geliştirilmesi de gündemde.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog