Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12HAZİRAN1998CUMA HABERLER Coktepe davası Savcılık cezalann onanmasını istedi ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Gazeiecı Metin Göktepe'nın gözaltında dövülerek öldürülmesiyle ilgılı davada Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı, temyız ıstemıne ılışkin teblığnamesinı tamamlayarak Yargıtay l. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Başsavcılık. 4 polıs hakkındaki 7 yıl 6'şar ay ağır hapis cezasının onanmasını ve duruşmada ola>ı ayrıntılanvla anlatan Emniyet Amıri Sevdi Battal Köse'nın hapis cezasının bozularak beraatını ıstedı. 5 polis hakkındaki beraat karannın da onanmasını ısteyen başsavcılık. polis memuru Murat Polat hakkındaki beraat karannın bozulması ve mahkûmivet karan verilmesi yönünde görüş bıldırdi. Yargıta> Cumhunyet Başsavcılığı, sanıklar \e Göktepe ailesinın temyız istemıne ilişkin tebliğnamesını tamamladı. Yargıtay Cumhurıyet Başsavcılığı. 1. Ceza Daıresi'nde görülecek temv ız ihcelemesine ilişkin teblıgnamesınde. "Faili belli olmayacak şekilde. kastı aşan surette adanı öidürmek" suçundan 7 yıl 6'şar ay ağır hapse mahkûm edilen polis memurları Şuayip Mutiuer. SafTet Hızareı. Fedai Korkmaz ve Metin Kiişat hakkındaki hükmün onanmasını ıstedı. Başsavcılık. sanık Emniyet Amıri Seydi Battal Köse hakkında dığer 4 sanığın eylemlerine katıldığı gerekçesiyle venlen 7 \ıl 6 ay ağır hapis cezasının bozulması yönunde görüş bildirdi. Başsavcılık tebliğnamesinde. Köse'nin olayda herhangi bır fizıkı hareketınin bulunmadığtnı belirterek kalabalığa müdahale sırasında polıs memurlanrif, "vunnayın'" diyeikaz-eftl|ihln diğer sanık Metin Kiişat tarafından açıklandığını kaydettı. Köse'nin, ikâzlanna rağmen kalabalığa hâkim olamadığının belırtıldıgi teblignamede. "Suç işleme iradesinin bulunmadığından hareketie Köse'nin beraaO yerine mahkûmiveti, bozma\ı gerektirmiş.tir" denıldi. Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı. tebliğnamesinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesf ndeki davada beraat eden polis memurlan Burhan Koç. Ühan Sanogiu, Selçuk Bayraktar. TuncayUzunve Fikret Kayacan hakkındaki karann onanması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık. beraat eden diğer polis memuru Murat Polat hakkındaki hükmünse mahkûmiyet karan verilmesi gerektiği görüşüyle bozulmasını istedi. Başsavcılık, buna gerekçe olarak "PbUt hakkında gerekçeli kararda suçun siibuta erdiğine ilişkin delilkrin sıralanmasına karşın bunlann dikkate alınmavarak beraat hükmü kurulnrasınj*" gösterdi. Teblignamede, sanığın beyanı ile dığer saruk Fedaı Korkmaz ve tanık Yalçın Aydeniz'in anlatımları ve mevcut dosya kapsamına göre. Polat hakkında mahkûmiyet karan verilmesi gerektiği kaydedildi. Teblığnamenin, temyiz incelemesinin yapılacağı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ni bağlavıcılığı bulunmuyor. Ancak başsavcıhğın. tebliğnameye aykın karar çıktığında. dava dosyası yerel mahkemeye gitmeden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na itiraz etme hakkına sahip bulunuyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi. adli tatilden önce temyiz duruşmasını yapamazsa, dava dosyasına nöbetçi heyet bakabilecek. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başsavcıhğın görüşü doğrultusunda karar v enrse Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görülecek. Buranın ilk karannda direnmesi halinde, dava dosyasına son noktayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu koyacak. KESK üyeleri, yüzde 20'lik zammı yurt genelinde iş bırakarak protesto etti İstanbul'da Aksara> metro israsvonunda toplanan binlerve kamu emekçisi "Sendika degiL toplusözleşme". "Onurlu memur hesap soruyor" sloganlan atarak davul ve zurna eşliğinde halay çektiler. (Fotoğraflar: HATICE TUNCER, KL'BlLAY TÜNTÜL) Memurlar yhıe alaıılarclaHaber Merkezi - Kamu Emekçileri Sendika- lan Konfederasyonu (KESK). hükümetin me- mur maaşma yılın ikınci yansından geçerli ol- mak üzere öngördüğü yüzde 20'lik zammı Tür- kıve genelinde ış bırakarak protesto etti. KESK üyesı memurlann. düşük maaş zam- mı ve grevsiz toplusözleşmesiz sendika yasa tasansına karşı başlattıkları eylemler aralıksız sürüyor. Dün saat 11 .OO'den itibaren iş bırakan memurlar, "Grevsiz sendika istemiyoruz. Söz yetki. iktidar haJkın. Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atarak. davul ve zurna eşliğinde ha- lay çekerek işyerlenne yakın merkezlerde top- landılar. yürüyüşler yaptılar. Ankara'da Tuna Caddesı'nde toplanan bele- diye emekçılen. "Çetelere knak. emekçiye da- >ak. Bu abluka dağıülacak", "Bir. iki. Bir. iki. üç. Daha fazla Kızılav daha fazla direniş" slogan- lan >la Mıthatpaşa Caddesı 'nden Sıhhıye'ye yö- neldiler. Rüzgârlı Sokak'taki Milli Eğitim Müdûrlü- ğü önünde toplanan Maliye-Sen'e bağlı me- murlar da. Abdi Ipekçı Parkı'na dogru yürümek isteyınce. güvenlik güçlenylearalannda tartış- fna çıktı. Bunun üzenne polis, aralannda $ube Başk-amMehmetKaraaslan'ındabalunihiğu 10 kiş'iyi gözaltma âldı.Daha sonra küçük gruplar oluşturarakyürüyüşegeçen memurlar. 100 Yıl Çarşısf nm önünde bir araya geldıler. Haber-Sen'e bağlı memurlann da katıldığı bu grubun, eylem alanı olarak belirlenen Abdi Ipekçi Parkı'na yü- rümek ve gözaltma alınanlann serbest bırakıl- masmı istemeleri üzerine. hava bır anda genl- di. Gruba müdahale eden polis, bazı hekimle- rin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi daha gö- zaltma aldı. Polısle yapılan göriişmeler sonunda. daha ön- mune Hastanesfni sarnnmayız". "ÖzeUeştirme- \e. işten armalara. baskı >asalanna. grevsiz top- lusözleşmesiz sendikaya karşı genel gre>, genel direniş" pankartlarıyla hükümetı uyardılar. Gösterıcılere seslenen KESK Ankara ŞLube- ler Platformu Dönem Sözcüsü Nâzım Alkaya. eylem karan çerçevesınde emekçilenn tüm Tür- kiye'de alanlara indigmi anımsatarak, mevcut hü- kümetin. diğer hükümetler gibı emekçileri yok- yer.\nkara"sloganlan atarak hükümetin tutumu kınadılar. Kamu Emekçılen dün İzmir'de de iş bırak- tı. Eylem nedenıyle beledıyelerde ve hastane- lerde ışler durdu. trenler çalışmadı. öğretmen- ler doktora sevk alarak derslere gırmedi. KESK Izmır Şubeler Platformu. Konak Alanı'nda dü- zenledıği basın açıklamasıv la yüzde 20 lik zam- mı protesto etti. Konak Alanı'nda toplanan ka- • KESK'in, düşük maaş zammı ve grevsiz toplusözleşmesiz sendika yasa tasansına karşı başlattığı eylemler sürüyor. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, 55. hükümet döneminde kamu emekçilerinin ortalama 70 dolar gelir kaybına uğradığını belirterek öngörülen zamla ancak 10 tane karpuz ahnabileceğini söyledi. ce gözaltma alınan eylemcıler serbest bırakıldı ve göstencilerin pankartlannı toplamalan kay- dıyla Abdi Ipekçi Parkı'nagırmelerine izın ve- nldi. Eylem alanında toplanan memurlar. "Sahte sendika vasasına hayır". "Hastaneler halkındır sarnrmayE" 1 , "Yüüde 20 degiL, toplusö/kşme", "Bombacı Mesut hesap verece*'\ •'Toplusözleş- me hakkımiAgrev silahınuz" sloganlan ve u Nu- sulluğa terk ettigini söyledi. Adana'da KESK'in öncülüğünde Inönü Par- kı'nda bır araya gelen Tüm Maliye-Sen, SES, Eğitim-Sen. BTS. Emek-Sen yöneticileri ve üye bin 500 kadarmemur, hükümetin aldığı ka- ran kınayan sloganlarattılar Mersin'dede vâlc- laşık 2 bın 500 Kİşiruo katıldığı eylem Büyükı şehir Befedıvesı önünde gerçekleştirildî. **SV daka değil toplu sözfeşme", * Her yer Kıztlav, her mu emekçileri, hükümetin istifasını istedi. Kamu çalışanlarının eylemine DİSK'e bağ- lı Genel-tş Sendıkası. CHP Parti Mechsi üyesi GüLseren Alçı. eskı CHP ll Başkanı OsmanÖz- güven de katılarak destek verdi. YaklasLk. 4 bın kışmın katıldıöı eylemde or- tak basın açıklamasını KESK Izmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Burhan Kandemir yaptı. Kandemir. yüzde 20'lık zammın kabul edi- lemez olduğunu belirterek, "Bugün. hüküme- tin bu karannı değiştirmesi için bir giinlük iş bı- raknk. Eğer hükümet karannda ısrar ederse, önü- mü/deki günlerde daha etkin ejlemler gerçek- leştirecegiz" dedı Hükumetten yuzde 20'lık zamlardan vaz geç- mesıni. grevh toplusözleşmeli sendikal hakla- rın bır an önce v enlmesini ısteyen Burhan Kan- demir. 9 yıldır v erdıkleri sendikal mücadeleden gerı adım atmav acaklannı. bunda kararlı olduk- larını belırttı. İstanbul'da ise KESK üyesi kamu çalışanları evlemlerinı gerçekleştırmek üzere saat 12.OO'den itibaren Fatih Parkı ıle Kadıköy Söğütlüçeşme Mev danı'nda toplanmava başla- dı. Fatih Parkı'nda bır süre davul zurna eşliğin- de halay çeken ve "Sadaka değil. toplu sozieş- me n , "Hükümet. al zammını başınacal", "Onur- lu memur hesap soruvor" sloganlan atan kamu çalışanları. daha sonra Aksaray metro ıstasyo- nuna doğru vürü\üşe geçtı. Metro istasyonu önünde toplanan bınlerce kamu çalışanına ko- nuşan KESK Genel Başkanı Siyami Erdem. 55. hükümet döneminde memurlann ortalama 70 do- largelır kaybına uğradığını belırerek yüzde 20'lik zamla ancak 10 tane karpuz ahnabileceğini vur- guladı ve "Bu ekonomik teröre boyun egmeye- ceğız. MAI'den. IMFden dcğü. halktan talimat alan hükümet isti>oruz" dedı. Dünya Bankası ve WWF'den ortak çalışma Ormanlann korunması için bankacı-çevreci işbirliği KÜLTÜR • SANAT • Başkanlar, genelde finans sektörüyle çevreci örgütlerin bir çıkar çatışması içinde olmasına karşın, dünyanın ölmekte olan ormanlannın, birlikte hareket edilerek kurtanlabileceğini bildirdiler. İstanbui Haber Senisi - Dünya Bankası ve Dün>a Doğayı Koruma Vakfı (WWF). bugüne dek rastla- nılmayan birbankacı-çevTe- ci işbirliği sergıleyerek. or- manlann korunması için or- tak çalışma başlattı. Dünya Bankası Başkanı James D. Wolfensohn \e WW F Baş- kanı Kathryn S. Fuller ABD'nın etkin gazetelenn- den Washington Post'a gön- derdıkleri yazıda, dünya or- manlannın üçte ikisinin tü- kendığıne. her saniye üu dö- nüm ormanın yok olduğu- na dikkat çektiler. Başkan- lar, oluşturduklan itufakla şu an yüzde 6sı korunabilen dünya ormanlannın 2005 yılına kadar yüzde 10'unun koruma altına alınmasını hedeflediklerini belirttiler. TEMA Vakfi'nın Inter- national Herald Tribune'de yayımlanan yazıdan yaptı- ğı çeviriye göre başkanlar. genelde finans sektörü ile çevreci örgütlerin bir çıkar çatışması içinde olmasına karşın, acil olarak önyargı- lı kalıplann kınlması gerek- tiğini. dünyanın ölmekte olan ormanlannın. birlikte hareket edilerek kurtanla- bileceğinı bildirdiler. Dün- ya ormanlannın üçte ikısı tükenmış durumdayken lıâ- lâ saniyede iki dönüm orma- run yok olduğunun altını çı- zen başkanlar, son üç ay içinde, tarla açmak için kas- ten çıkanlan yangınlar so- nucu, Amazon Ormanla- n'nın Belçika büyükJüğün- dekı bir bölümünün yok ol- duğunu ifade ettiler. Baş- kanlar, yazılannda şu nok- talara dikkat çektiler: "- Oksijen ve karbondi- oksit ahşverişini düzenledik- leri icin ormanlan dünva- mızın akciğerkri olarak be- timlivoruz. .\ma vağmur or- manlanndan kuzev orman- lanna nereye bakarsak ba- kalım. akciğeıierin can çe- kişdgini görÜTOnız. - 21 ülke.ormanlann yüz- de 10'unun korunması he- defîne kanldıklannı ilan et- tiler; diğer ülkelerden de bu sözü almava çalışıvoruz. - Hükümetler sadece ko- ruma alanlan değiL bunla- nn çevrelerindeara bölgcler de varatmahlar. Orman iş- letmcsinin sürdürülebilirva- pılıp \ apılmadığı da taraftız üçüncü partiler tarafından kontrol edilmeli. - Bunlan yaparken or- manda yaşayan insanlann ihtiyaçlan da göz önünde tutulmalıdır." Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. CİHAXGlR GÜZEL Sempozyum Nükleercilere rüzgâryanıtı İstanbui Haber Servisi - Türkiye'nin enerji açığınm giderilmesi için nükleer enerjinın zorunlu olduğunu savunan si- yası ve tican çevrelere karşı bilün adam- ları. Sangerme'de düzenledikleri "Rüz- gâr Enerjisi Atölye Çataşması" ile yanıt verecek. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tanay Sıdkı Uyar'ın koordinatörlüğün- de bugün gerçekleştirilecek Iberotel Sa- ngerme Park taki atölye çalışmasına, çok sayıda yerli ve yabancı parlamenter, işadamı ve uzman katılacak. Sanger- me'de yapılacak "atölye çaüşmasında", dünya ülkeleri parlamentolannda rüz- gâr ve enerji verimliligi konulannda alı- nan kararlar, gerçekleşen uygulamalar ve sonuçlan sunulacak. Çalışmada. Türkiye'de rüzgâr enerji- si projelerine ilişkin yöre belediye bas- kanlannm görüş. öneri ve beklentileri tartışma> a açılacak. İstanbui üniversitesi Sınav çıkışı gerginlik tstanbul Haber Servisi - İstanbui Üniversitesi (IÜ) Iktisat Fakültesi'nde önceki günkü faşist saldınnm ardın- dan dün de gergin saatler yaşandı. IÜ lktisat Fakültesi önünde öğren- cilerin sınavdan çıkmasını bekleyen faşistler ile bir grup öğrenci arasında sözlü sataşma yaşandı. Gruplar ara- smdaki sataşmalan yatıştırmaya çalı- şan birsivil polısin, gazetecileri işaret ederek "Hepiniz buvatanın evladısınjz. Ama şu halinize balan; ellerindeki ma- kinelerleşu leş kargalanna matzeme oiu- yorsunuz" demesi üzerine tartışmaya gazetecilerde katıldı. Diğerbir sivil po- lisin araya girmesiyle sona eren tartış- madan sonra her iki grup ayn köşele- re cekildi. Bu arada Cerrahpaşa Tıp Fa- kültesi'nde yapılan türban eyleminde öğrencilerle polıs arasında gergin an- lar yaşandı. Fenalık geçiren 2 kız öğ- renci hastaneye kaldınldı. 293 8 9 7 8 (3 "«n • DOÇ. Dr. Sevgi Aral KÜLTÜR SANAT YAY1NCIUK YAPI KREDİ SANAT FESJİVALİ Moğollar 30 yıl önce yola çıktıklannda bir "ilk"e imza atmışlardı. Halk müziğinin çokseslı ruhunu, folklor ve pop müzığinm yakınlığını kanıtlayarak. müzikseverlerı "Anadolu Pop"la tanıştırdılar. Bıraktıkları yerden yola devam ettiklerinde müzikleri de kendileri de hâlâ "genç"ti. Moğollar'ı Cemıl Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyince yine şaşıracaksınız. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 4.000.000 TL, 3.000.000 TL. 2.500.000 TL. 1.500.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Atatürk Kültûr Merkezı • Yapı Kredı Akmerkez. Kadıköy ve Bakırköy Şutjelerı • Zihnı Müzıkevı-Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etıler. Nışantaşı, Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 Blood Sweat & Tears feat. David Clayton • Thomas 1960'lardan bu yana rock formasyonuna getirdiği olağanüstü yenılıklerle büyük bir ün kazanan topluluk, yarın akşam hayranlarına unutulmaz bir konser sunacak. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 2 1 . 1 5 10.000.000 TL, 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Atatürk Küttür Merkezi • Yapı Kredi Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubelerı • Zihni Müzikevi-Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etıler, Nışantaşı. Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 YAPI KREDİ 'Hastalıklann cinsel temasla bulaşması artıyor' İstanbui Haber Servisi - Dünyada ve Türkiye'de cinsel yolla bulaşan hastalıklann giderek arttığı belirtildı. Bu hastalıklan önleyici programların dünyanın pek çok ye- nnde olmadığını \nrgulayan Atlanta Centers for Disease Conrrol'den (Hastalıklan Koruma Merkezi) Doç. Dr. Sev- gi Aral, "Vapılması gereken bir an önce etkiü programla- nn geliştirilmesi'* dedı. Dünya Sağlık Örgütü'nün \ enlenne göre de her yıl dün- yada 333 milyon yeni ınfeksıyon ortaya çıkıyor. Hastalık- İann en çok görül- düğu Rusya'da fren- gıhastahğı 1989 yı- lından 95 yılına ka- dar 40 mısliartmış. Türk Mikrobiyo- lojıCemiyetıileAv- rupa Mikrobiyolojı Derneklen Federas- yonu'nun birlikte düzenledifi "Cin- selTemasla Bulaşan Hastalıklann Tanı- sında Venilikler" sempozyumu The MarmaraOteli'nde Hedefe ulasıldı Aşı günlerinde büyük başarı İstanbui Haber Servisi - Ço- cuk felci (polio) hastalığımn ortadan kaldınlması amacıyla düzenlenen Ulusal Aşı Günle- ri tamamlandı. Aşı programın- da yüzde 101 başan sağlandı. İstanbui İl Sağtık Müdürlü- gü. 21 -27 Nisan ve 21-27 Ma- yıs tarihleri arasında yapılan Ulusal Aşı Günleri'nin sonuç- iannı açıkladı. Sağhk Müdür- lüğü. tüm dünyada çocuk fel- cinin 2000 yılına kadar orta- dan kaldınlmasını hedefleyen aşı günleri kapsamında 2 bin 800 sağlık personelinin çahştı- ğını belirtti. 0-50 ay arasında- ki aşılanacak çocuk sayısının 819 bin 700 olarak beliriendi- ği belirtilen açıklamada sonuç- lar şöyle verildi: "Uygulamanın birinci turun- da 833 bin 582 çocuk aşılanarak vüzde 101.69 başan sağiandı. Ikinci turda isc 831 bin 934 ço- cuk aşılandı v%>iizde 101JOba- şan ekle edildi. Hedef nüfusun üzerinde aşdama gerçekkştir- memizin nedeni, ilimizin de- vamlı göç almasından kaynak- lanıyorf başladı. Sosyal, eko- nomik. politik. dini ve ernik gidişata ba- kıldığında cinsel yolla bulaşan has- talıkların arttığını belirtenDoç. Sevgi Aral. "tşşizlik, eşit- sizlik gibi sorunlar giderek arn>or. Bun- lann olduğu >erde de para için seks ve hastahklarortava çı- krvor" diye konuş- tu. Aral. cinsel yol- la bulaşan hastalık- lann önlenmesi için programın Almanya ve TngıJtere'de uy- gulandığını, Doğu AvTupa ve Rusya'da ise hastalıklann tır- mandığını kavdetti Türkiye'de ise teş- hıs ve tedavi konu- sunda çok ıyi uzmanlar olmasına karşın cinsel hastalıkla- nn sosyal güvenlik kurumlan veözel sigortalarkapsamın- da yer almadığına dikkat çekti. Dünyada bilinen 2! tane cinsel yolla bulaşan hastalık bulunduğunu sövleyen Sevgi Aral. hastalık belirtılerinı "İdrarda vannıa, vajinadan gelen akıntı, ağn, seks orga- nında yanma veya yara hissi" olarak sıraladı. Doç. Aral, cinsel yolla bulaşan hastalıklann genellikle genç yaşlar- daki kadınlarda daha çok görüldüğünü belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog