Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN1998CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 Kaçak mescit Kadıköy Ustbostancı Değirmenyolu Sokak'ta dinci vakıflardan birinin yaptırdığı iki dev bina inşaatının altında kaçak açılan mescit, Diyanet Işleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre başkan talimatıyla kapatıldı. Şimdiye dek Kadıköy Müftülüğü'nün korumasındaki mescitten hoparlörlerie çevre sakinlerini rahatsız edecek şekilde yapılan yayınlar da kesildi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de konuyu incelemeye aldıklarını ve binanın bulunduğu arsanın imarlı olduğunu ancak henüz iskân alınmadığını bildirdi. Bu arada Vaziyet'i arayan çevre sakinleri, can güvenlikleri açısından ilgili makamlara yazılı başvuru yapamadıklannı, sözlü şikâyetleri üzerine zaman zaman göstermelik önlemler alındığını ve kesilen hoparlörterin bir süre sonra yeniden devreye sokulduğunu bildirerek bu kez kalıcı önlem alınmasını istediler. Etektrontk posta: Deniz.Sonwraksnet.corn Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.51244 97 - Milletvekili Kubilay Uygun son partisinden de istifa etmiş. "Istifalann altında bir istifade var ama!" Mısır Çarşısı yanar mı yanar!nayasa MaRkemesi, kira sözleşmelerini tek taraflı feshetmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ıçin özel olarak çıkartılan yasa- yı iptal etti. Yasaya en büyük tepkiyi Mısır Çarşısı esnafı göstermişti. llginçtir, iptal edilen ya- sa yürürlükteyken Vakıflar ayda 1 milyar lıraya ya- kın yeni kira bedellerı saptamasına rağmen Mısır Çar- şısı'ndakı esnafla yenı sözleşme yapmaktan da kaç- tı ve Vakıfiar'dan sorumlu Devlet Bakanı Metin Gür- dere sonunda baklayı ağzından çıkardı: - Mısır Çarşısı'nı boşaltıp onartacağım. Yasa iptal edıldi ama Gürdere bu kez de Anaya- sa Mahkemesi'nin kararlarının geriye doğru yürüme- yeceği gerekçesıyle, iptal edilen yasa gereği Mısır Çarşısı'ndaki kira sözleşmelerının 27 Nisan'da so- na erdiğıni öne sürüyor ve yeni sözleşmeler de ım- zalanmadığı için esnafı yine kapı önüne koymak is- tiyor. Esnafın kulağı delik. Kimisının bir partiyle iltşkisi var. Anavatanlılar bile var. Ve duyuyorlar ki, "onarım ışi'nin hangi müteahhide venleceği bile şımdiden sap- tanmış, 1 trilyon lira fiyat biçılmış! Yine duyuyorlar ki, Mısır Çarşısı yeni gelin gıbı süslendikten sonra bir büyük holdinge toptan verilecek. Mısır Çarşısı'nda şu sıralar ticaret değil siyaset k o nuşuluyor ve esnafı kapı dışarı etmeye baş koymuş Metin Gürdere'nin kafasındakiler çözülmeye çalışı- lıyor. Gürdere'nin "Mısır Çarşısı'nın yanmasından korkuyorum" demecinin ne anlama geldiğı tartışılı- yor ve ilgili makamlara çağrı yapılıyor: "Esnafın ödediği paralarla beş yıl önce çarşının elektrik tesisatı değiştirildi. Kablolar yeraltına alın- dı. Ama yine de bir yangın tehlikesine karşı uzman- lar tarafından çarşının denetlenmesinı ıstiyoruz." Mısır Çarşısı yanar mı yanar! Bakan da "Ben dememış mıydim" der mi der! Hiç de istenmeyen bir yangından sonra çarşı 50 trilyon liraya yeniden inşa edilir mi edilir! Mısır Çarşısı esnafı ise bakın başka ne diyor: "1 trilyon liralık onanm söylentisi ne kadar doğru bilemiyoruz ama Gürdere 100 milyar lira versin Mı- sır Çarşısı'nı baştan sona ilk inşa edildiği günkü gi- bi yapalım." Mısır Çarşısı esnafı yanı başındaki Yeni Cami'yte de ilgileniyor: "Vakıflar, caminin elektrik projesini 6.5 milyar lira- ya yaptırıyordu. Devreye biz gırdik 750 milyon lira- ya hem de taksitle aynı işi yaptırdık." Mısır Çarşısı yanar mı yanar! SESStZSEDASIZ(l) NURİKVRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Fazılet'e slogan: Çıkmadık candan ÜMMET kesılmez! Fransa, Ermeni soykırımını gönsün! Aphrodisias'taki kazı çalışmalann- da görev yapan arkeolog dostlardan Ortıan Atvur, antik kentteki "Sebas- teion" adı verilen bina kompleksi- ni anlatıyor: "Roma'nın ilk imparatorlan olan Julio Clavdius'lar için yapılmış kompleksin girış binasından son- rakı tören yolunun iki yanında üçer katlı portikoların ikinci ve üçüncü katlarını taşıyan sütunların araları ka- bartmalarla süslenmiştir. Bunlar mitolojik öyküler ve Roma imparatoriarının hayatları ile ilgili sah- neleri içermektedir. Bunlardan birisi, Roma'yı yakan Neron olarak bildiğimiz Imparator Nero ile ilgilidir. Kabartmalardan birinde Nero, Er- menistan'ı ele geçirmektedir. Ermenistan çıplak bir kadın figürü olarak gösterilmiştır. Ermenistan'ı zapt eden Roma Imparatoru Nero da kadının be- line binmiş onu ezmektedir. Kadın çıplak, Imparator çıp- lak... Tarih bütün çıplaklığı ile or- tada: İlk Ermeni soykırımının belgesi Aph- rod'sias'ta taşa kazınmış duruyor! Nero, Ermenilerı ezıp yok ederken Türkler Orta Asya'da çimenleri ezi- yordu! Bu tarihi gerçek karşısında Fran- sa Ulusal Meclisi'ne düşen tarihi gö- rev derhal toplanıp Nero'nun miras- çısı Italya'yı Ermeni soykırımını baş- latan ulus olarak kınamak olmalıdır. Türkçe ve îngilizce oyun Geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Şimşek Koleji Kültiir ve Sanat etkiniikleri başladı. İstanbul Hasan Âli Vücel Kültiir Merkezi'nde yapılan etkinliklerde öğrenciler, Turgut Özakman'ın "Töre" isimli tiyatro oyununu Türkçe, Brodon Thomas'ın "Charley'in Halası" adlı oyununu ise Îngilizce olarak sahnelediler. Gösterileri Ahmet Şimşek Koleji'nin kurucusu Ahmet Şimşek, Kartal tlçe Milli Eğitim Müdürü Ferşat Ayar ve Okul Miidürü Orhan Yargıcı da izledi. Alman Kızılhaç'tan yardım •Vlinih Alman Kızılhaç tnsani Yardım Merkezi, Silivri Befediyesi'ne sağlık malzemeleri yardımında bulundu. Si6\ri Belediyesi Ambulans Merkezi'ne yapılması düjünülen sağlık merkezi için getirilen yardım malzemeleri Befediye Başkanı Selami Değirmenci've teslim edildi. Alman Kızılhaç tnsani Yardım Merkezi, Silivri Bdediyesi'ne 1996 yılı içerisinde de 6 adet ambulans baîışlamıştı. Binlerce ton çöp toplandı l/tıslararası satış firması Amyway'in, Doğal Hayatı Kruma Derneği ile ortaklaşa olarak yinelediği "Pırıl Pınl Tırkiye" çağrısı, bu yıl da çevrecileri harekete geçirdi. Tırkiye'nin dört ayrı bölgesinde gerçekleştirilen temizlik lompanyasına, 4 bine yakın kişi katıldı ve katı atıkları el Ibrliğiyle temizledi. Binlerce ton çöpûn toplandığı •unpanya İstanbul Küçükçekmece sahil kesimi, İzmir »Çşme plajı, Bursa Kocaçay deltası ve Ankara Mogan •gtünde gerçekleştirildi. Vatanseverter, insanlar, doğaseverler, toprak erozyonu size sevebileceğiniz hiçbir şey bırakmıyor. T.E.M.A. rürkiye Erozyonla Mücadele, Agaçlandırma ve Dogal Varlıklan Koruma Vakfı Tel: (0.212) 281 10 27 / 268 09 85 HAYVANLAR ISMAIL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK behicakCd turk.net ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI BULUT BEBEK NURAY çirrçt >iz.in oralarda fei alternati^ iaiil k<?yüvarsa] aî b«ni prtür, Aydeâe'cim ! TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 12 Haziran KAS GÛCÛNÛN ZAFERİL 13?S'DA SUeÜN AM£KİKALI SgyAN ALLEN, İHSAN 6ÛCÛ İLE ÇALIfAN B/K HAVA A/ZACI İLE MAHŞ DENİ2İNİ SEÇTİ. POu'STK£N VE Fİ&ERLE YAPHAN İSKBLETE PLASTİK tCAP. LAAIAJZAK O/ttAyA Çt/CASILAN AQACIN,8İR P I VA/ZCH V£ AYAK PEPALıYLA ULAŞAN KANATLARI DC-3 YOLCM UÇAĞ/NOAKİfiJ- PSN DAHA UZ.UN OLAN "GOSSAM£R ALSAr. ROS* 2 SAAT SO 0AK/KAO4 S6 KİLOA4£T- RELİK /H4NŞ'/ AŞn. BİK İN6İLİZ SAMAYİ- CİSİ T#RAFINI>4/\I OBTAYA KONAN 2OS 8İN DaLAW,/)eACW MÜH£Nl>İSİ tLE f*/- LA$ACAK OLAN PİLOT, 'MAA/f »RKAÇ. METKE DAHA SBV/f OLSAYDI BAfAKAAMZOM'DBm'ŞTI ANKARA... AJVKA... MÜŞERREF HEKtMOĞLU ODTÜ'de Bir Akşam Ana yoldan ODTÜ'ye sapınca gözlerim de yeşe- rir, yaşama sevincim de. Bu yeşil ormanı fıdanlık dö- nemindetanıyorum. Kemal Kurdaş ile kaç kez do- laştım bu tepelerde. Fidan gıbi detikanlılan düşünü- yorum sonra. Yaşamlan masala dönüşenleri. ODTÜ'nün yeni kültür merkezine gelince gözüm parlıyor birden. Çağdaş bir üniversiteye yaraşır dü- zeyde bir merkez bu. Sahnede Gürer Aykal yone- timinde CSO, ilk konsennı verıyor. Güzel bir salon, güzel bir program, güzel bir konser, baştan sona gü- zel bir olay doğrusu. Üniversite öğrenimi bir dalda bilgilenmek, diploma almak değil yalnız. Dersler önemli ama sonrası da var, içeriği. Kitap okumadan, konser dinlemeden, bir sergi ya da oyun izlemeden, hoşlandığı türde sporia uğraşmadan, ülkeyı, dün- yayı, düşleri, gerçekleri tartışmadan, kısaca ders saatleri başka uğraşlara uzanmadan kımliğine, ki- şiliğine, seçeneğine ulaşabilır mı genç kuşaklar? Üniversite öğrenimi de burada önem taşıyor galıba. Sevindirici bir olay, sayısı az da olsa, ülkemızde böyle üniversiteler de var. Biri de ODTÜ. Küftür merkezi salonu herkesin gözünü pariattı açı- lış akşamı. CSO'nun Gürer Aykal yönetimındekî konseriyle bir müzik şöleni yaşadı konuklar. Orta- doğu'da bir Orta Avrupa konseri, diye kutladım Rek- tör Süha Sevük'ü. Bu merkezin onun döneminde açılması güzel, mutlu bir olay elbet. Kimbilir daha ne güzel konserier, etkinlikler yer alacak bu çatı al- tında. Milli Eğitim Bakanı Sayın Uluğbay da konuklar ara- sında. Mutlu gulumsüyor, bu tür olayların yaşamı- mıza yeni ivmeler kazandırdığını soylüyor, iyımser tab- lolar çiziyor bana. Doğru soylüyor. Başka doğrular da var, karamsar tablolar da. 75. yılda çağdaş konser salonlarına ancak üniversite- lerde kavuşuyor başkentliler. CSO'da da akustık sorununa takılmanın üzüntüsünü duyuyor ancak. Gerçekten düşündürücü bir olay, gökdelenler yük- seliyor, oteller yapılıyor, siteler kuruluyor, dahası beş bin kişilik sendika salonlan oluşuyor ama çağdaş bir konser salonu yapılamıyor uzun yıllarda. Müzık dev- rimini yapan ve içtenlıkle uygulayan devlet adam- lanna karşın bir duraklama dönemi yaşanıyor. 27 Ma- yıs Devrimi'nden sonra Ahmet Tahtakılıç'ın bakan- lığı döneminde ilk kez gündeme gelıyor sorun, es- ki sergi evi konser salonuna dönüşüyor. O akşamı unutamam, müzikseverler bayram sevinciyle koş- tu Istasyon yoluna. Sonra kaç kez planlar, projeler yapılıyor ama ger- çekleştirme değil, geriletme çabası ağır basıyor. Çoksesliliği desteklemiyor karşıdevrimcıler. Oysa devrim sürüyor. Orkestralar Anadolu'yu dolaşıyor baş- tan sona. Valıler sıraya gırmış, çağrı yapıyor orkest- ralara. Festivaller ılgiyle ızlenıyor, teksesli yaşamdan bunalanlar çoksesli müzığe ilgi göstererek tepki be- lirtiyor nerdeyse. Dunyaya yenı pencerelerden bak- mak, yenı tür müzik duymak, yeni sesler, yenı or- kestralar dinlemek istiyor halkımız. Kuşkusuz öz se- simizi, öz değerlerimizi de daha iyi tanıyor. Acaba duydunuz mu? Üniversitelerimizin bale bölümleri de Modern Dans Birliği diye bir kuruluş- la dansı ders sonrasına da taşımak istiyor. Yaşamı- nı dansa adayan btr sanatçının, Kaya Uhan'ın gwı~? şimiyle oluşuyor bu birliktelik. Dans dalının ünlü sa- natçıları, öğretim üyeleri de içten destekliyor. OD- TÜ'de de bir dans grubu oluşur, bu birlikteliğe ka- tılır belki. ••• Bugün söz müzikten, ben de yaztmı Semiha Berk- soy*u selamlayarak sona erdiriyorum. Onu tanıyor- sunuz, operamızın ilk divası, masallar yazan bir sa- natçı, Türk operasının ilk yapıtı özsoy Operası'nda soylüyor 1936 yılında. Halkevı sahnesinde, Atatürk ve Iran Şahı da onur locasında ızliyor. Müzık devrı- mine büyük önem veren, yaşam biçimini değiştıren bir devrim diye niteleyen Ataturk, ilk Türk operası- nın oluşmasına büyük ılgı göstenyor. Bestecisı Ad- nan Saygun'un çalışmalarını yakından izliyor, pro- valara geliyor, nota defterine bir şeyler yazıyor. Iran Şahı'na bir Türk operası dinletmekten de onur du- yuyor. 1936 yılında 19 Haziran gecesi yaşanan bir olay bu. Semiha Berksoy bu olayı unutur mu hiç? Yanar- dağ yeniden coşuyor 2000'ler öncesinde, bir vakıf oluşuyor alevlerinde, Opera Vakfı. 19 Haziran'da açılıyor. Kuşkusuz Semiha Berksoy'un şarkılanyla. Yaşını bilmiyorum, çünkü yok! Kaç kez ölüyor, kaç kez doğuyor sonra, coşkusunu hiç yitirmiyor. Yeni aşklar, yeni şarkılarla selamlıyor dünyayı. 19 Hazi- ran'da da özsoy Operası'nı söyler belki! Ufukta Montreal'e bir yolculuk var ama başkent- liler de bekliyor operamızın ilk dıvasını. Belki de bir anılar gecesinde konuşması, şarkılar söylemesı de masalsı bir olay değil mi? B U L M A C A SEDAT YAŞAYAIS SOLDAN SA- ĞA: 1/ Bır yol şebekesı ûzenn- de.bellibirnok- tadan aynlarak başka bir nokta- 3 dan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. 5 II Hayvanların g ısırmaması ıçin burunlarına ta- 7 kılan demır hal- g ka... Oy. 3/ Es- ki Mısır'da gü- 9 neş tannsı... 1 2 3 4 5 6 nizlerinde yaşayan bır balık. 4/ Kannzan. 5/ 1 lçe doğan yaratıcı duy- 2 gu ya da düşünce... Ta- 3 vuğun ıstenilen yere yu- murtlamasını sağlamak ıçınkullanılanbeyaztaş. 6/ Ince yapılı... Kendını " beğendinnek amacıyla yapılan davranış. II As- 8 ya'da bır ırmak... Arit- 9 metıkte, bırkuvvetin de- recesmı veren sayı... Çın ve Japonya'da oynanan bir stra- tejı oyunu. 8/ lnsan ve hayvanda asalak olarak yaşayan bır böcek... Üzeri kırmızı parafınle kaplanan bır cins peynir. 9/ Kuşku, güvensizlık ve aşm gururla belırgın bır ruh hastalığı. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Doğu Karadenız'de ün- lü bır yayla. 2/ Üstün bir yetkinin gücûnü sımgeleyen değ- nek... Sıcak bır içecek. 3/ Radon elementinın simgesı.. Yağı alındıktan sonra zeytmın kalan posası. 4/ Birtür ha- fif ve kaba ayakkabı... Koca. 5/ Müzikte armoni kural- lannagöre üst üstebindınlmış sesler... Çıplak vücut res- mi. 61 Fas'ın kuzeyındekı dağ sırası... Tekıl ikinci kişı adılı. II Yunan mitolojisinde denız tannsı... Bır nota. 8/ Hıroşima'ya atom bombasını atan ABD uçağmın adı. 9/ llerı gelenler... Doğu ve Güneydogu Anadolu'da konar- göçerlenn kıl çadırlanndan oluşan yayla yerleşmesı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog