Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin l'stalan Dizisinden 700.000 TL'hk Bir CD Armaâan Edin. £ Cumhuriyet ^ . kitap kulübü Çınariı Mah. 5. Sok. Çınariı Işhar» No.2 Kat:1 (Sabana Iş Merkezı Ari<as)Adana T<*(322)363 12 11 Faks:(322)363 12 15 Cumhuriye Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26546 / 150000 TL (KDVıgmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12HAZİRAN1998CUMA C U M H U R İ Y E T İ N K U L T Ü R H I Z M E T I Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal Atatürk'ün bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. BugünCumhurİyet'le birlikte. Yılmaz ve Ecevit, görüşlerini Cumhuriyet 'e açıkladı 'Seçim ittifakı yok'• Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit seçim ittifakına karşı olduklannı belirttiler. Camilerin Diyanet'e devrinin de aralannda olduğu irtica ile mücadele yasalannın bir bölümünün bu dönemde çıkacağını söyleyen Yılmaz, TBMM'yi fabrika gibi görenler olduğundan yakındı. Yılmaz- Baykal uzlaşmasını değerlendiren Ecevit ise belirsizliğin ortadan kalktığını, artık önemli olanm, Meclis'in parçah olması değil, uzlaşma ortamı yaratılması olduğunu vurguladı. MUSTAFA BALBAY ANKARA- Başbakan Me- sut Yılmaz ve Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit, hükü- met ortaklan ve CHP arasın- da gerçekleştirilen uzlaşmayla siyaset takviminin netleş- tiğini, döndürüle- mez bir siireç baş- ladığını söylediler. Yılmaz, "TB- MM'yi fabrika gi- bi görenler var. En basit yasalar bile güçlükle geçiyor. Ama aşacağtz" de- di. Ecev ıt, Yılmaz- Meclis'te irtica kavgası si içm çaba harcadıklannı be- lirttiler. Her iki lider de. se- çim ittifakının gerçekçi ol- madığına dikkat çektiler. Yılmaz'ın, gûndemdekı konulara ilişkin yaklaşımlan şöyle: MEMUR MA- AŞLARI:Tepkile- rini anlıyorum. ls- temlerini de anlı- yorum. Ancak be- nim onlara ve ka- muoyuna bir sö- züm var. Bütçe di- siplininibozmaya- cağız ve memuru enflasyona ezdir- meveceöiz. De- 5. Sayfada Baykaluzlaşmasının behrsiz- liği ortadan kaldırdığını vur- guladı. Yılmaz ve Ece\ it, Cumhu- riyet'e ayn ayn yaptıklan de- ğerlendirmede "ekonomide- ki iyiye gkMşin", siyasettekı çalkantılardan etkilenmeme- ğerlendirmemiz bu yönde olacak. Ekonomidekı iyi gi- dişin nedenlerinden biri büt- çe disiplininin yeniden kurul- muşoîması. HÜKÜMETİN GtDİŞt: • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Türkiye'nin topraklannı 4 Batı Ermenistan' olarak değerlendiriyorlar Soykırımkuşattnası KESKüyesimemuriar,hükümetinyüzde20Tikzaın ^ r a n n ı , d u n b a ş t a b u > ü k k e n t l e r o l m a k ü z e r e t ü m yurtta iş bırakarak protesto etti. Ankara'da Abdi İpekçi ParkTna jürümek iste>en memuriaria po- İis arasında gerginük yaşandı. Ba/ı memuriarı gözaltına alan polis, görüşmelerden sonra bunlan bıraktı vegöstericüerin parka girmesine izin \erdi. İstanbul'da Aksaray metro istasyonu önünde topla- nan binlerce memura konuşan KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, 55. hükümet döneminde memuriarın70dolar gelir kaybına uğradığını belirtti.(HATlCE TUNCER) • 6. Sayfada • Fransa Senatosu'nun gündeme almadığı tasan Ermeni lobisinin yoğun gayretleri sonucunda daha önce bazı ülkeler tarafından İcabul edilmişti. Türkiye'nin Ermenilere soykınm uyguladığını kabul eden Rusya, Kanada, Belçika ve Avustralya'nın kararlan, aslında toprak bütünlüğümüzü hedef alıyor. ANKARA (Cumhuıi- yetBürosu)-Türkıye; Bı- rincı Dünya Savaşı'nda Ermenilere soykınm uy- guladıgı savıyla, Kana- da'dan Avustralya'ya ka- dar yoğun bir kuşatmaya alındı. Son günlerin ulus- lararası bunalımını Fran- sa'nın tek tümcelik tasa- nsı oluştururken; Belçi- ka, Rusya, Avustralya ve Yunanistan'ın kararlan Türkiye topraklannı "Ba- tı Ermenistan" olarak de- ğerlendiren ağır hüküm- ler içeriyor. Türkıye'ye karşı "soy- kınm kampanyasının" SSCB'nin dağıİmasıyla Ermenistan'ın bağımsız- lığını kazanmasından sonraya rastlaması dikkat çekici bulunuyor. Türkiye'nin Ermenile- re soykınm uyguladığı iddiasını kabul eden bazı ülkelerin aldığı kararlar şöyle: Rusya-14 Nisan 1995: Rusya Federasyonu Fede- ral Konseyi Devlet Du- ması. Eımenilerin 1914- 1922 tarihlerinde Batı Er- menistan'da yok edilme- sini ortaya koyan şüphe götürmez tanhsel bilgile- re dayanarak ve Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen soykınm suçlannın önlenmesı ve bunlann cezalandınlmasına iliş- kin 9 Aralık 1948 tarihli konvansiyona, aske- ri ve insanlığa karşı işlenen suçlara müruru za- man (zamanaşımı) sürelerinın uygulanmama- sı hususundaki 26 Kasım 1968 tarihli konvan- siyon çerçevesinde. Rusya devletinın insancıl geleneklennin yeniden canlandınlması arzu- suyla. Türk imparatorluğunun 1915 yılında Soykırım1 diplomasisi Ankara beklemede• Türkiye, sözde Ermeni soykınmı yasa tasansının Fransız Senatosu'nda gömüleceğine ilişkin haberleri ihtiyatla karşıladı. Dışişleri, Fransa'ya yönelik ihale ertelemelerinin normal olduğunu açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türkiye, Fransa hü- kümetinin devreye girerek sözde Ermeni soykınmı hak- kındaki yasa tasansının gö- müldüğüne ilişkin haberlen "ihtiyatla" karşıladı. Asıl amacın tasannın yasalaşma- ması olduğuna dikkat çeken Türkiye. "Bu siireç durduğu sürece askeri ihale ertelemele- ri normal karşılanmau'" me- sajını verdi. Dışişleri Bakanlığı, yasa tasansının Senato'da hiçbır zaman görüşülmeyeceği ve böylece tasannın gömülece- ğine ilişkin haberlen ihtiyat- la karşılıyor. Sözcü Büyükel- çi Necati lltkan, dün düzenle- digi basın toplantısında, ko- nuyla ilgili sorulan yanıtladı. Utkan. tasannın yasalaşma- sıyla ilgili bir süreç olduğunu ve bu sürecin tak\iminin be- lirgin olmadığını kaydetti. Bu süreç sırasında bazı gelışme- ler olduğunu. bazı askeri M Arkası Sa.17, Sü. 3'te Ermeni halkına karşı giriştigı hareketlerin bü- yük Avrupa devletlennce Rusya'nın gınşımiy- le insanlığa karşı bir suç olarak degerlendiril- diği hatırlatılarak, kardeş Ermeni halkının ta- rihi anayurdunda fiziki olarak yok edilmesınin Rusya'yı tahrip etmek içın şartlaroluşturulma- sı amacıyla yapılmış olduğunu ifadey le, 1915- 1922 yıllannda Ermenılerin yok edılmesıni or- U Arkası Sa.17, Sü. 3'te Fransa '98 ttalya Şflİ'yle yenişemedi • Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden ttalya. Şili ile 2-2 berabere kaldı. Gök-Mavililer, Vieri'nin ayağından ilk golü bulmasına karşın, Şili'nin yıldızı Salas'ın attığı iki golle yenik duruma düştü. Ancak 1994 yılmda kupanın kaybedilmesine yol açan Baggio'nun 85. dakikada geîen penaltı golüyle Italya beraberliği kurtardı. Gecenin ikinci maçında ise Kamerun'la Avusturya 1-1 berabere kaldı. MSpor'da MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP YAZDILAR Kadınlar evlilikte mal birliği istiyor• İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kadın Araştırmalan Derneği, milletvekillerine mektup göndererek, Medeni Kanun Değişikliği Komisyonu'nda benimsenmeyen, ancak kadın kuruluşlannca desteklenen "evlilik esnasında edinilen mallann eşit paylaşılması"mn benimsenmesini istedi. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Üni\ersi- tesı (1Ü) Kadın Sorunlan Araştırma \e Uy- gulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Necla Arat ile Kadın Araştırmalan Derneği Başkanı Gül- sevil Erdem, Medeni Kanun Değişıklik Ko- mısyonu'nun, evlilik esnasında edinilen mal- lara katılma rejimini benimsemeyerek, pay- laşmalı mal rejimini korumaya karar verme- si üzerine milletvekillerine birer mektup gön- derdi. Mektupta, Türk Medeni Yasası'ndade- ğişiklik öngören \asa taslağında. Türkiye "de- kı Uim kadın kuruluşlannın önerdiği \e des- teklediği "evlilik esnasında edinilen mallara katılma rejiminin" benimsenmediği ve bu- nun yerine "paylaşmalı mal rejiminin" ko- runmasma karar \enldığinin öğrenildiği be- M Arkası Sa.17, Sü. 8'de Vanessa Mae'den muhteşem konser dikkat çeken Vanessa Mae, önceki akşam Yapı Kredi Sanat Festivali'nde Harbiye Açıkha\a Tı- yatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Mae, TürkiyeK hayTanlanna üç saatlik muhteşem bir kon- ser verdi. Konser sırasındaki sempatik da\Tanışlarıy1a büyük Ugi toplayan Mae, tstanbul'a gel- mekten bü>ük mutluluk duyduğunu belirttl Ancak festh'âl yetkilUerinin v« sanatçının koruma- lannın basın mensuplanna karşı da\ranışlan konsere gölge düşürdö. (KAAN SAĞANAK.) Efes '98 tatbikatı w Dünyanın en zor yerindeyiz' • Planlı tatbikatlardan Efes-98'in fiili safhası dün Seferihisar'ın Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirildi. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Genelkurmav Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da izledi. Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin dünyanın en zor bölgesinde yer aldığını dile getirdi ve TSK'nin Türkiye'nin gözbebeği bir kurum olduğunu vurguladı. • 3. Sayfada ASKERLİK YASASl DEĞİŞTİRİLİYOR • 4. Sayfada GÜNEYDOĞUDA TURtZME ENGEL ÇOK • 4. Sayfada MUSTAFA KALEMLt'YE İSTİFA ÇAĞR1S1 • 5. Sayfada PKK, MÜLTECtLERl KULLAN1YOR • 5. Sayfada GÜNCEL CLNEYT ARCAYUREK Kapılar Kapansın Yeni bir sistem arayışının temelinde yatan sav; par- çalı bir parlamentoyla ülkenin beklentilerine yanıt ve- rilemediği ve "çalışmayan bir Meclis" ile olumlu so- nuçlar alınamadığına dayanıyor. Oysa, son günlerdeki gelişmeler öncelikle başkan- lık sistemi arayışlarına yanıt sayılabilir nitelikte. Parçah diye hırpalanan parlamentodan güvenoyu U Arkası Sa. 17, Sü. l'de BORSA ûDun 4076 Oncekı 4033 DOLAR MARK Dun 261.500 Oncekı 261.400 Dun 145.800 Oncekı 145.900 ALT1N ûDun 2.478.000 Oncekı 2.470.000 Asya üzerinde Japon gölgesi Haftaya 140 Yen düzeyini delerek başlayan ABD Dolan hafta içinde düştü. Perşembe günü dolar Tokyo'da 142.1 düzeyine ulaşmıştı. Yen geriledikçe. Japonya'nın ihracatı ade- ta bir damping etkisi yapıyor, bölge ihra- catçıları daha da sıkışıyorlar. BtGh YUNZOâJI'lHI haberi • 7. Sayfada Rum kesimine Italyan füzesi GKRY, S- 300'lerden önce, nükleerteknoloji ile imal edilen İtalyan "ASPİS-330" füzelerini ada- ya getirmek için harekete geçti. 150 km. menzilli süper füzelerin önümüzdeki haf- talarda gelmesi bekleniyor. • 9. Sayfada Kosova için geri sayım Bosna'dan yete- rince ders alındığını vurgulayan ingiltere Savunma Bakanı Robertson, müdahale için haftalar değil, günler kaldığını belirtir- ken NATO Askeri Komitesi Başkanı da bir- kaç gün içinde hava operasyonlanna baş- lanabileceğini söyledi. • 8. Sayfada Güneyin şalteri Uzan'larda TEDAŞ'ın Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki dağıtım te- sisleri, Uzan'ların denetimindeki ÇEAŞ'a uygun koşullarladevredildi. • //. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Cezaevi Palat... Anlaşılan, Adalet Bakanı adalete, trene bakar gibi bakıyor. Hele bir de cezaevlerineDak|ŞI v a r kj_ n e r ş e y 0|. duktan sonra böyle olacağ^, anlıyor. Ne zaman cezaevlerini k^ e d e c e k oisam a k h m a Bernard Shaw'ın sözü gelr "Cezaevleri var oldukç,t i ç i n d e kimjn oıduğu önemli değildir." • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog