Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

94.*VARSAMZ UMUT VAP! 75. YIL SAYI: 26545 / 150000 TL (KDVlç,nde) umhunyet (0212)514 0196ya Telefon Ederek Kendinize Miiziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TL'lık Bir CD Armağan Edin. > Cumhu ^ kitap kulûbü Çmart Mah 5 Sok. Çınart Işhanı No.2 Kat1 (Sabancı Iş Merfcezı Ari<ası)Adana Tel(322)36312 11 Faks:(322)3631215 KURUCUSU: Y U N U S NADİ |7924-W5,)&4£y/\Z4ft/. NADİR NADİ (1945-1991) 11 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE Istüıbarat birimleri, devletin tarikatlarla mücadelede zayıf kaldığını belirtti Türbanmhedefi devletIstihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporlara göre devletin yürüttüğü "Türbana karşı değiliz, sadece siyasi amaç için kullanılmasına karşıyız" politikası başanlı olamadı. Tarikatlann ise türbanı kullanarak devleti yıpratma politikalannın giderek arttığı vurgulandı. Tarikatlann türban yasağını büyük bir nimet olarak değerlendirdiğinin belirtildiği raporda, bir tarikat liderinin şu sözlerine yer verildi: "Anadolu halkını yanımıza çekmede daha iyi fırsat bulamayız. Her yerde protesto yapmalıyız. Laik rejimi yıkmada böyle bir fırsatı kolay kolay bulamayız." HÜKÜMET VE CHP, YASAL DÜZENLEME İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİIVE VARDI Hileli ittifak engellenecek• Hükümet ve CHP'nin, Milletvekili Seçimi Yasası'ndaki yasağın "hile" yoluyla aşılmasını önlemek için yasal düzenleme hazırlığı yaptığı öğrenildi. Ortaklann FP-DYP ya da DYP-MHP ittifaklannm önünün kesümesini amaçladığı kaydedildi. CHP'nin ise HADEP, ODP, fP gibi partilerle ittifak yapılması baskılanndan kurtulraa hesabı yaptığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Hükümet ortaklan ile CHP'ıun, ittıfaklan tümüyle olanaksız kıla- cak bir yasal düzenleme gerçekleş- tirilmesi için göriiş birliğine vardık- lan btldirildi. Miİlefvekilı Seçımı Yasası'ndaki yasağın "hile" yoluy- la aşılmasını önlemek için yasal dü- zenleme hazırlıgı yapıldıgı öğrenıl- di. Hükümet ortakiannın bu yasal düzenleme ıle FP- DYP ya da DYP- MHP ıttifakJannm önünün kesil- mesini amaçladığı; CHP yönetımi- nın de HADEP, ODP, ÎP gibi parti- lerle ittifak yapılması baskılanndan kurtulma hesabı vaptıgı kaydedildi. Başbakan MesutYıîmazıleCHP Genel Başkanı DenizBaykaTın se- çım uzlaşması, Seçım Yasası pazar- lıklannı yeniden gündeme getırdı. Partilerin tercıhJerinin çok farklı ol- ması nedeniyle Seçım Yasasf nda önemli bırdeği^ıklik yapılmayaca- ğı belırtıhrken kulıslerde Yılmaz ıle Baykal'ın "ittifaklanntümüyieota- nakaz hak getirilmesi" gereğı üze- rınde goru^ bırlığıne vardıklan, Başbakan Yardımcısı BüJent Ece- vit'ın de bu görüşü paylaştığı ha- berleri yayıldı. Ittıfaklar bugün de yasal olarak olanaksız görünurken yasadaki "SiyasipartUeranlaşarak müştereklistehalindeadaYgöstere- mezler"" hıikmu, son seçımlerde M Arkası Sa. 17, Sü. 4 te ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Devletin istihbarat bırimlen, tankat- lann \e Hızbullah'ın türban yasağı- nı kullanarak ülkede yenı bir kanşık- lık yaratma amacında olduklan, bu- nun ıçın de "türban eşittir din" pro- pagandasını kullanacaklan yönünde raporlar hazırladı. Aynı birimler; devletin "Biz türbana karsı değiiiz, sadecedevtetdaireterinde siyasiamaç için kullanılmasına karşıyız" polıtı- kasında zayıf kaldığını bıldırdıler İstihbarat bınmlennden edınılen bılgılere göre, tarikatlann devletin laık yapısının yıpratılması ve yıkıl- masma yönelik son dönem faaliyet- lerinde şu unsurlar ön plana çıktr - Nakşıbendı tankatının Esad Co- şan lıderlığındekı Iskender Paşa, Sa- mi Ramazanoğlu, Adıyamanlılar kollan ıle Kadiriler, sayısı az da ol- sa Rufaıler, Süleymancılar ve Hız- bullah'ın ilim ve menzıl kollan, tür- ban konusunu gündemde tutacak ve toplumda rahatsızlık yaratacak pro- U Arkası Sa. 17,Sü.4'te YILMAZ-BAYKAL UZLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE 4 Qnce yasalar sonra seçim' • TBMM'nin gündemindeki yasalann tümünü çıkardıktan sonra seçim karan alacaklannı belirten Başbakan Yılmaz, seçim hükümetinin yapısının, bundan sonraki görüşmelerde belirleneceğıni söyledi. Hükümet ortaklanyla aralannda sorun bulunmadığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanf ndan, uzlaşmanın üçüncü tarafı olmasını istemedikJerinı belirtti. • Yılmaz, "Sadece kendisinin bu konudaki görüşünü alıp ona göre hareket etmeyi kararlaştırmıştık. O mutabakatımız aynen yürürlüktedir" dedi. Yılmaz ve Baykal'ın henüz imzalamadıklan protokol fiilen yürürlüğe girdi. DSP lideri Bülent Ecevit 'Baykal ilkeli değil, ilkel' • Baykal'ın, hükümeti süründûrmek istediginı öne süren Bülent Ecev ıt, CHP Genel Başkanı'na ödün vermek yerine tam tersi bir yol izlenebilecegini söyiedi. Ecevit, uzlaşmaya eleştırilenyle ilgilı olarak "ilkel" sözcüğünü kullanan Baykal'a. "Bu tavn son derece ilkel bir davranış. Yılmaz soruşturma komisyonuyla ilgilı olarak koyduklan tavır da ilkeli değil, ilkel" karşılığını verdı. • 5. Sayfuda • 1999 Nisanı'nda erken genel seçimin yerel seçimlerle birlikte yapılacağını kaydeden Yılmaz ile Baykal arasında vanlan uzlaşmayla ilgili pürüzler ortadan kalkarken protokolün bugün yayımlanması bekleniyor. H 5. Sayfada Çifler: Seçim hükümetine varız• Çiller, "erken seçım" uzlaşmasına. "hemen seçim koşuluyla, .-urulacak seçim hükümetine destek sözü" vererek çengel attı. Yüzde 36 ıvla tek başlanna ıktidan hedeflediklerini ıddia eden Çiller, hemen apılacak bir seçımın, "2. demokrasi hamlesinin başlangıcı" olacağmı öyledi. Çiller, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı da ANAP talanının «kçiliğini yapmakla suçladı. B 4. Sayfada ŞORSAİDOUH Oun 4033 Ûncefc 4108 ûCun 261.400 Ûncefc 259.800 MARK ! ALTIN Dun 145.900 ûncekı 146J00 Dun 2.470.000 Onceio 2.490.000 8 YIL EĞİTİME KAYNAK GELİYOR • 6. Sayfada ANNELER ESKİ DİKTATÖRÜ TUTUKLATTI • 8. Sayfada İSTANBUL BELEDİYESİ'NDE GREVEDOĞRU Erdoğan 'a protesto İstanbulBüyükşehirBeledhesi'ndeçalışan löbinişçigm karanaldı.Toplusöz- leşme görüşmelerinin bugüne kadar sonuçlannıamasından Tayyip Erdoğan'ı so- rumlu tutan binlerce işçi, dün bir protesto gösterisi ile birlikte grev karannı bele- dijeye asö. CHP İstanbul İl Başkanı Etem Cankurtaran üe baa memur sendi- kalan vöncticüeri de e>leme destek verdiler. Grev karan 6 gün askıda kaldıktan sonra, 60 gün içinde herhangi bir tarihte uygulama>a konulabilecek. 60 gün için- de uygulanacak grev su, mezariık, sağlık ve IETT hariç.beledi\edeki tüm birim- leri kapsıyor. (Fotoğraf: MEHMET DEMİRXAYA) • 17. Sayfada GÜTVCEL CLNEYT ARC4\XREK Mutabakatın Biiyüğü Küçüğü Kırk sekiz saat içinde umutsuziuk umuda, karamsar- lık iyimserliğe dönüştü. Yılmaz-Baykal mutabakatına "ortaklann karşı" oldu- ğunun yaygınlaşması, soylentileri destekleyen demeç- ler hafta başında olumsuz rüzgârlann esmesine neden oldu. Tabii, fatura "sisteme" çıkanldı. • Arkası Sa. 17, Sü. 4'te FRANSA Kııpa olayh başladı • Fransa '98 futbol şöleni, dün yapılan açılış töreniyle başladı. Öncekı gece Iskoç holiganlannın çıkardığı olaylar sonunda biri ağır 30 polis yaralandı. Polise taş ve şişe atan holiganlann önderi yakalandı. Fransa ve Fas yandaşlanndan da 13 kişinin tutuklandığı bildirildi. • Dünyaca ünlü Champs Elysee Bulvan'run önunde gerçekleştirilen şenliğe 3500 sanatçı katıldı. Stade de France'da 32 ülkenın bayraklanna bürünmüş akrobatlann gösterisinden göklere bırakılan 3 bin balona kadar her şey, tribünlerdeki seyircilere ve ekranlardaki milyarlarca futbolsevere keyifli dakikalar yaşattı. • Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilya îskoçya'yı zor da olsa 2-1 yenmeyi başardı. Gecenin ikinci İcarşılaşmasında ise Fas ile Norveç 2-2 berabere kaldı. NİŞ8. PERLMMITn hflbori MSpor'da FUTBOLSUZ AÇILIŞ YlMAZAJOUTmya™ B Spor'da KUPADA BUGÜN ÎKİ MAÇVAR MSpor'da C U M H U R Î Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H İ Z M E T I Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal MUSTAFA KEMAL Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal', Mustafa Kemal'i bize kendi kaleminden ve askeri açıdan en iyi tanıtan eseridir. Mustafa Kemal, bu çok tanınmış eserini Sofya'da ataşemiliterken 1914 yılında kaleme almış, bazı nedenlerle 1918 yılında yayımlamıştır. Mustafa Kemal bu eserini, yakın arkadaşı Mehmet Nuri Conker'in 'Zâbit ve Kumandan' adlı kitabını okuduktan sonra, onunla 'hasbihal' eder bir şekilde kaleme almış ve cevaplandırmıştır. Atatürk'ün bu ilgi çekici.kitabı okunduğu zaman gorulecektir ki O, bu eserinde birçok önemli soruna değinmiş, bunları nesnel bir açıdan değerlendirmeye çalışmıştır. Ayrıca okuyucular, Atatürk'ün bu küçük kitabında, o tarihlerdeki (1908-1914) mesleki kuşkularını, okumaya verdiği değeri ve önemi de anlayacaklardır. Bu küçük kitap, XX. yüzyılın ulusça ve bütün dünyaca büyük asker ve devlet adamı olarak tanıdığı ve bildiği Atatürk'ün hayatının belirli bir dönemindeki düşünce yapısını ve çalışma anlayışını yansıtması bakımından da çok önemlidir. Çünkü Atatürk; okumuş, öğrenmiş ve öğretmek için yazmıştır. O, her zaman, düşünce ve bilgilerinden başkalarının da yararlanmasını istemiştir. Atatürk'ün bu çok ilgi çekici çalışmasını, Prof. Dr. Afet İnan'ın değerlendirmeleri, Ruşen Eşref Ünaydın'ın önsöz şeklindeki düşünceleri ile birlikte, günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak okuyacaksınız. YannCumhuriyet 1e Bir dil ve yaşam ustası Ayşe Kilimci, edebiyat dünyamıza önce dergılerde yayımlanan öyküleriyle girdi. Abdi İpekçı Dostluk ve Barış Ödülü'nü alan 'Kanadı Gümuşlü Kuş' adlı öykunün de içinde yer aldığı 'Yenı Moda Aşklar Destanı' \\e 1995 Yunus Nadi odulunu alan Ayşe Kilimci'yi tum yönleriyle tanıtmaya çalıştık sizlere. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 1e birlikte İnat... Kötii Sanat! Başlık bir Sırp atasözü. Sırpçası da Türkçeye çok uzak değil: "Od inata nema goreg zanata." Atasözünü Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçısı Dar- ko Tanaskoviç, ayaküstü sohbette aktardı. Atasözle- ri, yaşam deneyimlerinın asırlarca süzülüp sözcüklere dökülmesidir. Bu sözlere gereksinim duyulması, insan- • Arkası Sa. 17,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog