Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 'Siiharto'nun üllceden çıkışı yasaklanmaü' • CAKAKIÂ (AA) - Endonezya'da 28 milyon müridi bulunan Muhammediye tarikatının liden olan ve son olaylarda muhalefetin önemli bir kesLmini temsil eden Müslüman lider Amin Reis, eski Devlet Başkanı Suharto ve ailesinin Endonezya dıştna çıkmalannın yasaklanması çağnsında bulundu. Reis yayımladığı bildiride. Suharto ve ailesinin ülkemn kaynaklannı kendi çıkarlan için kullandıklan şeklındeki suçlamalara cevap vermelen amacıyla yargı önüne çıkanlmalan gerektiğini kaydetti. Sri Lanka'da çatşma: 59 ölü • VAYUNİYÂ (AA) - Sri Lanka'nın kuzeyindeki stratejik öneme sahip Mankulam kenti yakmlannda Tamil militanlan ile askerler arasında çıkan çatışmada 59 kişinin öldüğü bildirildi. Elam Tamil Kurtuluş Kaplanlan'nın radyosunıtn verdiğı haberde çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi. kıternefte avısuçlu • CHICAGO(AA)- ABD'de Dave Farrell adlı bir polis, Internefte, aranan suçlular ile ilgili geniş bir web sayfası başlatarak, çeşitli ülkelerde aranan suçlulan sayfasına yerleştirdi. New Mexico şerif bürosunda geri hizmette çalışan polis Farrel. sayfasını yüriitmek için bağış da alıyor. lngiltere, Almanya, Kanada, ttalya, Brezilya, lsveç. lspanya, Danimarka, Singapur, Avustralya tarafından aranan suçluların konulduğu sayfada. başma ödiil konmuş suçlular da bulunuyor. Farrell. başka ülkeleri de sayfasına katılmaya davet ediyor. Farrell'in sayfasını günde ortalama 3 bin kişinin gezdiği ve arananlar ile ilgili bilgilerin sayfaya 'e mail' ile ulaştınldıgı bildınkiı. Denemeleri başlatan Yeni Delhi 'Nükleer silahsızlanma konusu derhal görüşülsün' dedi Hmdistan telaşa kapıldı• ABD Başkanı Clinton, Pakistan'a yaptınm uygulanması için gerekli kararnameyi imzaladı. 6 nükleer deneme gerçekleştiren Pakistan'ın Başbakanı Şerif "Nükleer yola bir kez girildi ve dönüş yok" diye konuştu. Dış Haberier Servisi - Pakis- tan'ın Hindistan'a misilleme ola- rak 6 nükleer deneme gerçekleştir- mesinin ardından tüm gözler Gü- ney Asya'ya çevrilirken Hindistan yönetimi. nükleer silah bulundu- ran bütün ülkelere bu silahlarla il- gili göriişmeler başlatma çağnsın- da bulundu. Pakistan yönetimi ise tırmanan krizi sona erdirmenin tek yolunun Hindistan ile K.eşmir ko- nusunda doğrudan görüşmelerin başlatılması olduğunu söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanlı- ğı'ndan dün yapılan açıklamada, nükleer silahlann, kimyasal ve bi- 'Nükleer bomba malzemesi lngiltere 'den' LONDRA (AA) - lngiltere'de, 70li yıllarda iktidarda olan İngiliz Işçi Partisi hükümetinde Enerji Bakanı olarak görev yapan Tony Benn, Pakistan'ın dünyanın öfkesine neden olan nükleer denemelerinin ardında İngiltere'nin malzeme satışının bulundugunu açıkladı. İngiliz bastnında yer alan haberlere göre Benn, 70'li yülaîda Ingiltere'nm Pakistan'a sattığı bazı malzemelerin söz konusu ülkenin nükleer bomba yapmasma yardımcı olduğunu bildirdi. Tony Benn açıklamasmda, Pakistan'a nükleer bomba yapımında kullanılan uranyum satan Ingiltete'nin, bunu yaparken söz konusu ülkenin nükleer bomba imal etmeye çalıştığından da haberdar olduğunu bildirdi. Bundan bugün kişisel olarak büyük bir üzüntü ve pişmanlik duyduğunu beürten Benn. o günün şartlannda bazı ticari kaygıtann önem taşıdığıru ifade etti. yolojik kitle imha silahlanyla ilgi- li sözleşme çerçevesinde ele alın- ması gerektiği kaydedildi ve ilgili ülkelere görüşmelerin bir an önce başlatılması çağnsında bulunuldu. Hindistan'm bu çağrıyı, Pakis- tan'ın gerçekleştirdiği nükleer de- nemelerin ertesinde yapmasına dikkat çekiliyor. Hindistan'a misilleme olarak 6 nükleer deneme gerçekleştirerek tüm dünyanın tepkisini çeken Pa- kistan, nükleer gerginliği azaltma- nm tek yolunun Hindistan ile K.eş- mir konusunda doğrudan göriiş- meleri başlatmak olduğunu söyle- di. Pakistan Başbakanı Navaz Şe- rif, Lahor kentinde on binlerce Pa- kistanlının önünde yaptığı konuş- mada, "Nükfcer yola bir kez girtt- di ve dönüş yok. Biz giivenliğimizi pazariık konusu haline getirmeyiz" dedi. Nükleer denemelerın başan ile tamamladığını kaydeden Şerif, kendilerini bu yola ittiğinden do- layı Hindistan'ı suçladı. ABD Başkanı Bill Clinton'ın. Pakistan'a ekonomik yapttrım uy- gulanmasına ilişkin talimatı imza- ladığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Clin- ton'ın söz konusu talimatı imzala- masıyla ABD. Lluslararası Para Fonu (IMF). Asya Kalkınma Ban- kası (ADB) tarafından Pakistan'a açılacak kredilere karşı çıkacak. Washington yönetimi, Pakistan'a yapılacak askeri malzeme ihraca- tını da durduracak. Hükümet yet- kilileri. ABD'nin uygulayacağı ekonomik yaptırımlann Pakis- tan'ın ekonomisine 3.5 milvardo- lar etkisi olacağını bildiriyor. ABD Başkanı Bill Clinton önceki gün Pakistan'ın son nükleer deneme- sini kınayarak. bunun "zaten has- sas olan bölgede" gen 1imin artma- sına yol açacağını söylemişti. Clin- ton, Hindistan ve Pakistan'a. ara- lannda doğrudan diyalog başlat- malan çağnsında bulunarak, iki ül- kenin de nükleer silahlann tümüy- le yasaklanmasını öngören anlaş- mayı derhal imzalamalannı iste- mişri. Pakistan, füzekri geri çekti Pakistan' ın. geçen çarşamba gü- nü Hindistan'ın olası saldınsına karşı konuşlandırdığı füzeleri geri çektiği bildirildi. Pakistan nükleer programımn öncüsü olarak değeT- İendirilen bilim adamı Abdülkadir Han. Hindistan'm, başkent Isla- mabad yakmlanndaki Kahuta'da bulunan nükleer tesislerine saldı- nya hazırlandığı yolundaki haber- lerin ardından, yerleştirdiklen fü- zeleri geri çektiklenni belirtti. 'S-300 füzeleri kasımda konuşlandınlacak' LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum kesimi basınında, Rus S-300 füzeleriyle ilgili çeşitli senaryolar yayımlanmaya devam ediyor. Simerini gazetesi, Rum kesimi ile Rusya arasında yapılan anlaşma uyannca ağustos ayında teslimi gereken füzelerin, Rum yönetimi tarafından, ağustos yerine kasım veya aralık ayında konuşlandınlmasının düşünüldüğunü yazdı. S-300 fuzelerinin neden olduğu gerginliğin. Rum ekonomısini alrüst ettiğine işaret eden gazete, olası bir sıcak olay tehlikesinin, Rum yönetimini böyle bir düşünceye ıttiğini. ekonomi ve turizm çevrelerinden de Rum yönetimine bu yönde telkinler yapıldığını yazdı. Fileletheros gazetesi ise Rum yönetiminin, daha önce, ileri sürdükleri koşullann yerine getirilmemesi durumunda, füzeleri kesin olarak getireceklerini duyurduğuna atıfta bulunarak, şimdi, füzelerin getirilmemesi için bazı "senaryolar" bulundugunu savunuyor. Kıbns'ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesi durumunda. S-300 fuzelerinin depolara kaldınlacağını yazan gazete. cuma günü Atina'da Yunanistan ile Rum yönetimi arasında yapılan toplantıda bu konu üzerinde durulduğunu belirtti. İngiltere'den savaş haarhğı Bu arada. İngiltere'nin. olası bir savaş durumunda Kıbns'taki bütün tngiliz vatandaşlannın adadan hava yoluyla taşınmasını sağlayacak bir plan hazırladığı öne sürüldü. lngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi. savunma bakanlığından bir yetkiliye dayanarak verdiği haberinde. adadan 250 bin kişinin aynı anda uzaklas,tınlmasmı sağlayacak bir plan üzerinde çalışıldığını duyurdu. Gazeteye konuşan yetkili, "Tıırist sayısımn arttığı ya/ aylannı hesaba katarak olası en kötü dunım senaryosu haariıyoruz'" dedi. Savunma bakanlığı, gazetede yayımlanan haben doğrulamadı. ÇAĞDAŞ C B j YAY1NIARI Recep Bilginer HAPİSTE BİR GAZETECİ HAPÎSTE BİR GAZETECİ II IIII II JLJJLJ Bilginer, yarım yÜEytlı aşkın bir zaman dilimi içinde siyasette, ekonomide. sanatın tüm dallannda gelişen hizipleşmeleri, çıkar kümelenmelerini, oluşan bağnazlık ortamını bir bir anlatıyor. Cumhuriyet kitap kulübü Cofi Pozarloma A.Ş. Türkoco$ı Cod. Ho.39/41134534>Coğolo^lu îstonbul Ttl.(212)514 01 94 ÇAĞDAŞ ^ ^ YAYINLAFU Necati Cumalı ŞİDDET RUHU Cumalı, kolaycılıgın. köşe dönme düşlerinin uyuşturduğu toplumlarda Şiddet Ruhu'nun, düşünmeyi, araştsrmayı. tartışmayı, saygı ve sevgiyi nasıl yok edebileceğini anlatıyor denemelerinde. CumhurtYet kitap kulübü Coö Pazorlama A.Ş. TSrkotoğı Cod. Ho.39/41 (34İ34)Coğak>ğtu-Utonbul Tel.(212)514 0196 GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI SİNOP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1997/220 Satılmasına karar verilen gayrımenkullenn cinsi. kıymeti. adedi. evsafi: A) Sînop ili Meydankapı Mahallesi Nalbant Sokak mevkiinde kain pafta 6. ada 83. parsel 8 sayılı 98.13 m2 mesahalı taşınmazda 2 6 ar- sa paylı zemin katta (1) nolu. iki oda. bir mutfak ve bir holden ibaret. 3. sınıf bir mesken olup arsa payı dahil degeri 1.000.000.000- TL'dir. B) Sinop ili Meydankapı Mahallesi Nalbant Sokak mevkiınde kaın pafta 6. ada 83. parsel 8 sayılı 98.13 m2 mesahalı taşınmazda 1 6 arsa pay- lı, 1. katta (2) nolu bağımsız bölüm mesken olup. bir oda. 1 mutfak. banyo ve wc'den ibaret 3. sınıf bir yapıdır. Arsa payı dahil 750.OOO.OOO.- TL değenndedir. C) Sinop ili Kılıçlı köyü, Gaybı mevkünde kain pafta 5. parsel 26l'dekayrth 19220m2 mesahalı taşınmaz ve üzennde 1 Om. x lOm. ebadında iki katlı yığma kâgir bina, binanın zemın kat dairesi bitmiş. üç oda, bir mutfak. banyo ve wc'den ıbarettır. Birinci normal katta bulunan daire ise natamam %50 seviyesinde oldugu, bir adet tek katlı yığma kâgir 40 m2 civarlarında çoban evi. bir adet ahşap ambar, bir adet 10 büyükbas.lık hayvan ahın. bir adet lOm. x 16m. ebadmda alt tarafı ahır (kullanılır durumda), üstü °o50 se\ iyesinde bitmiş nata- mam mesken ve bir adet lOm. x lOm. ebadmda tek katlı samanlıktan ıbarettir. Taşınmazın arsası ile üzerindeki müştemilatın toplam değcr- leri 9.338.000.000- TL'dir. D) Sinop ili Kılıçlı köyü. Gaybi mevkünde kain pafta 5. parsel 266'da kayıtlı 18.100 m2 mesahalı. tarla cmsli taşmmaz olup metrekaresi 300,000- TL'den tamamı 5.43Ö.OOO 000- TL değenndedir. Taşınmaz köy içinde olup susuz tarladır. El Sinop ili Kılıçlı köyü. Gaybi mevkünde kain pafta 5. parsel 267de kayıtlı 10760 m2 mesahalı. tarla cinslı olup metrekaresi 300.000.- TL'den tama- mı 3.228.OO0.0O0- TL değenndedir. Köy içinde olup susuz tarladır. F) Sinop ili Kılıçlı köyü. Ova mevkünde kain pafta 6. parsel 4 ]2'de ka- yıtlı. 4060 m2 mesahalı, tarla cüısli taşınmaz olup metrekaresi 300.000- TL'den tamamı 1.218.000.000.- TL değenndedir. Taşınmaz köy için- de olup susuz tarladır. Satış Şartları: 1-Parsel 8 sayılı taşınmazm 1. açık arttırmasmın 07 07 1998 günüsaat 10.00-10.15 arasında Sinop lcra Mûdürlüğü'nde, Parsel 8'de kayıtlı (2) no'lu meskenin 1. açık arttırmasının 07 07 1998 günü saat 10.15-10.30 arasında Sinop lcra Mûdürlüğü'nde. Parsel 261 saytlı taşınmazın 1 açık artırmasının 07/07 1998 günü saat 10.30-10.45 arasında Sinop tcra Mûdürlüğü'nde. Parsel 266 sayılı taşınmazın 1. açık arttırmasının 07 071998 günü saat 10.45-11.00 arasında Sinop lcra Müdürlüğü'nde, Parsel 267 sayılı taşınmazın 1. açık arttırmasının 07 07 1998 günü saat 11.00-11.15 arasında Sinop lcra Müdürlüğü'nde, Parsel 412 sayılı taşınmazın 1. açık arttırmasının 07/07 1998 günü saat 11.15-11.30 arasında Sinop lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu artttrmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile iha- le olunur. Böyle birbedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/07/ 1998 tarihinde yine Sinop Irca Müdürlü- ğü'nde saat 10.00'dan 11 30'a kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaklardır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masrafları- nı geçmesi sanıyla °440 nispetinde arttırana ihale olunacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mekrubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebılir. Tellalıye resmi. iha- le pulu. tapu harç ve masrafian alıcıya aittir. Bırikmış vergıler satış bedelınden ödenir. KDV alıcıya aittir. i- tpotek sahibi alacaklılarla diger ılgılılenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satıs bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse llK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan temerrüt faızinden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbır hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edilecektir. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gön- derilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şannameyi görmüş ve münderecahnı kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1997'220 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvurmalan ilan olunur. 11 05 1998 (•) tlgililer tabirine ırtifak hakkı sahiplerı de dahıldır. Not: Işbu ilan. tüm borçlulara ve ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilemediği takdirde ilanen tebliğ yerine de geçerli olacaktır. Basın: 13197 Hong-Konglular cesurca yürüdü Dış Haberier Servisi - Hong-Kong'un Çin'in yönetimi altına girmesinden sonra Hong-Konglular ilk kez 1989 Tiananmen katliamının yıldönümünü andılar. Ellerinde siyah ve beyaz bayraklar taşıyan yaklaşık 2 bin 800 protestocu katliamda ölen öğrencilerin anısına şarkılar söylediler. Pekin hükümetinin muhalifleri serbest bırakmasını isteyen protestocular, Çin'de demokrasi ve insan haklanna yönelik sloganlar da attılar. Protestocular. bu yılki gösterilerin, Çin topraklannda yapılmasından dolayı her zamankinden daha büyük anlam taşıdığını yurguladıjar. GÖYNİJKASLİYEİnJKUK HAKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1991/11 Davacı Göynük ilçesi Bayındır köyünden Nimeti Kavas tarafından davalılar Mal Müdürlüğü. Orman Işletme Müdürlüğü. Bayındır Köyü Muhtarlığı. Sabri Yer. Mehmet Yer. ibrahim Yer. ls- maıl Yer ve Kadriye Or aleyhine açtığı hisse nispetinde tescil davasının yapılan keşfinde: 1 - Bo- lu ili. Göynük ilçesi, Bayındır köyü. Alan mevkünde: doğusu Ismail Sagan tarlası. batısı lsmail Ok tarlası. kuzeyi Ali Osman Saykan tarlası. güneyi lsmail Yılmaz tarlası ile çevrili ve 3748.73 m2 miktannda tarla vasfında olan taşınmazın. 2- Bolu ili. Göynük ilçesi. Bayındır köyü. Harman- yeri mevkünde bulunan doğusu köy yolu, batısı Emin Aydın tarlası. kuzeyi köy yolu, güneyi Ah- met Coşkun tarlası ile çevnlı ve 3354.34 m2 miktannda tarla vasfında olan taşınmazın. 3- Bolu ili, Göynük ilçesi. Bayındır köyü. Söğütlüdere mevkünde bulunan, doğusu Toylan, batısı Söğüt- lü. kuzeyi Ahmet Yılmaz. güneyi Salim Soy bahçesi ile çevrili. 1484.19 m2 miktannda tarla vas- fında olan taşınmazın. 4- Bolu ili. Göynük ilçesi. Bayındır köyü. lltca tarlası mevkıinde. doğusu yol. batısı kısmen lsmail Sag'ın. kısmen Ali Düz ve kısmen Hüseyin Çelık tarlalan. güneyi kıs- men Recep Çaydaş. kısmen Hüseyin Aydıner tarlalan. kuzeyi Hüseyin Çelik tarlası ile çevrili 10.194.71 m2 miktannda tarla vasfında olan taşınmazın. 5- Bolu ili. Göynük ilçesi. Bavındır kö- yü. Sankayaaltı mevkıinde. doğusu Abidin Öz tarlası. batısı Mehmet Or larlası, güneyi fsmail Sa- ğan tarlası. kuzeyi lsmail Sağan tarlası. 5580.29 m2 miktannda tarla vasfında olan taşınmazın. 6- Bolu ili. Göynük ilçesi. Bayındır köyü. Aydınköy mevkünde, doğusu kısmen lsmail Sağan ve kıs- men lsmail Düz tarlalan. batısı boş taşlık ve ötesi yol. güneyi lsmail Sağan tarlası. kuzeyi lsma- il Sağan tarlası ile çevrili. 1774.19 m2 miktannda tarla vasfında olan taşınmazın. Yukanda belir- tilen taşınmazlara itirazı olan gerçek \e tüzelkişilenn 3 ay içinde Göynük Asliye Hukuk Mahke- mesi'nin 1991/11 esas sayılı dosyasınabasvurmalan duyurulur. 27.4 1998 Basın: 19123 MECİTÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1992 170 Karar No: 1994 146 Hâkım. S. Menç Geçım 26I4U Kâtip: Servet Şahın Davacı: Milli Savunma Bakanlığı. Ankara Vekilı: Av. Le- man Çetin. Çorum Barosu a\ ukatlanndan - Hazine vekıli Davalılar: I. Şevki Devecı. Fatih Mah. 1526 Sok. No 1 Adana. 2. Salıb Karaca. Yücelen lnşaaı PK 3 Gölhısar Burdur. 3. Kaman Denızcılık Tunzm Tıc. A.S. Merkez Mah. Hümyet Cad. 25 4 Şişli. Ismnbul. Da\a: Tazmınat Dava Tanhi: 24.10.1992 Karar Tarihı: 7 9.1994 Davacı tarafmdan mahkcmemıze açılan tazmınat davasının yapılan açık yargılaması sonunda: HÜKL M: Yukanda açık- lanan NEDENLF.RLE: 1 Sübut bulan davanın IC^BLLCNE ve kusur oranlan itıbanyla aynen kabul edilen laz- mınatın 8.628.637 TL'nın davalı Sevkı Devecı'dcn müstakılen. 5.177.183 TL'nındığerda\alılar Salıh Karaca ve Kaman Denızcılık Ticaret A.Ş.'den müşıereken \e mûteselsılen. olay tanhınden ıtıbaren yasal faizi ile birlikıealı- narak da\acı MSB'ye verılmesme. Da\acınm fazlaya ilişkin haklarınm saklı tutulmasına. 2. Davacı bakanlık ta- rafmdarı bu dosya için yapılan ve aşağıda dökûmü yazılı 1.105.000 TL yargılama masrafımn kusur oranlan itiba- nyla 690.625 TL davalı Şevki De\eci'den mûstakilen. 414.375 TL davalı Salih Karaca ve Kaman Denızcılik sır- ketmden müştereken ve müteselsilen istek halinde alınarak davacıya \ enlmesıne. Da\ahlar tarafından yapılan tüm masraflann kendi üzerinde bırakılmasına, davacı Hazine vekili tarafından Basın ilan Kurumu'na gönderilen 600.000 TL'den ıstek halinde 396.000 TL ilan masrafımn mahsubu yaptınlarak kalan kısmın davacıya ladesine. Davacı bakanlık kendısıni vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret tarifesi uyannca hesaplanan l. 105.000 TL vekâlet ücretinden davanın kabul edilen kısımlan itıbanyla 690.625 TL'nın davalı Şevki Devecı'den mûstakilen ve 414.375 TL'nin de davalı Salih Karaca ile Kaman Denizcilik şirketinden müştereken ve müteselsi- len alınarak davacıya venlmesine. 3. Her ne kadar Hazine harçtan muaf ise de dava kabul ile sonuçlandığından ve önceden harç alınmadığından 492 sayılı Harçlar Yasası uyannca hesaplanan 497.010 TL harcın yıne davanın ka- bul oranlanna göre 310.631 TL'nın davalı Şevki Deveei'ye mûstakilen 186.379 TL'nın deda\alılar Salih Karaca ile Kaman denizcilik şırketıne müştereken ve müteseisilen tamamiattınlmasına ilişkin da\ alılann yokluğunda da- vacı vekılınınyûzüne karşı yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 7.9.1994 Yukanda yazılı bulunan davalıiardan Kaman Denizcilik Tunzm Tic. AŞ'nın tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespıt edılemedığinden. mahkememizın 7.9.1994 gün 1992 170 Esas ve 1994 146 karar sayılı karan. işbu ilanın yayın tanhinden itibaren 1 3> içensinde temyız edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu davalı Kaman De- nizcilik turizm Tıc. AŞ'ye ilanen teblıg olunur. 17.4.1998 " Basın: 18901 SERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN l<»; 336 ESAS SAYILI DOSYASl'NDAN Davacı Bağkur Genel Müdürlüğü vekili A. Halıcc Kocabörek tarafındandavalı akyh\ncaçılantucuanalacakdavasının raah- kememizde yapılan açık yargılaması sonunda venlen ara karan gereğince: Davalı adına çıkanlan teblıgatm bila tebliğ iade edil- diğı yaptınlan tahkıkana adresi lespıı edılmedığınden Antalya Ulus Mah. Yahya Kemal Cad. Erkaç Apt No: 20 8 Sevgı ,\ras'ya adı geçenın rucuan alacak davasmı dunışma günü olan 19.6.1998 günü saaı 11 .OO'de bızzaı hazır bulunması veya bir vekille lemsıl ernrmesı hususu dava dılekçesının tebliğ yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1.51998 Basın: 23167 BOYABAT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 115 Davacı Orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Kâzım Demir ve arkadaştan aleyhine Sinop ili Boya- bat ilçesi Akçakese köyü Çeleeingöçügü mevkıinde 156 ada. 35 parsel taşmmazıyla itgılı açılan tespıte itiraz da- vasının mahkememizde yapılan açık dunışması sırasında verilen ara karan gereğınce: Davalı Hasan Fehmi Şen'ın mırasçıları Sehrı Erdemır. Emme Dağlı. Fatma Şahin ve Ramazan Kaygısız'ın tüm aramalara rağmen adresleri tespıt edılememış olduğundan davanın durusması 17.06.1998 günü saat 09.25'e bırakılmış olup. belirtilen gün ve saatte bizzat hazır olması veya kendilerini bir \ ekille temsil ettirmelen, aksi halde duruşmalara yokluklannda de- vam edileceği ve karar verilecegı ilanen tebliğ olunur. 13.05.1998 Basın: 23229 HOPA ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997 84esas Davacı Güleser Kırçiçck vekili Av. Ergin Osmanağaoğlu tarafından davalı Hopa Belediye Başkanlığı ve Altyapı Kolektif Sirketı aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca. Bütün arama ve yazışmalara rağmen dava dilekçesınin davalı Altyapı Kolektif Şirketine tebliğ edilemediği. davalının bulunduğu adresten meçhule gittiği ve adresi bulunamadığından. davacı Hopa şehir merkezine ıçmc suyu getırilmesi için davalı Altyapı Kolektif Sırketi'nce yapılan harfıyat neticesı evi- nin yıkıldığını ve davahlardan 3.000.000.00ü.- TL tazminat talep ettiğinden dava dilekçesinm davalıya teb- liği için duruşma günü olan 16. 6.1998 günü saat 10.00'daduruşmada hazır bulunması ya da kendini bir ve- kille temsil ettirmesi, aksi lakdirde dosyamn loplanan delillere göre karara bağlanacağı hususu davetiye ye- rine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur Basm: 10525 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Asya'daki Nükleer Rekabet Hindistan'la Pakistan'ın karşılıklı nükleer deneme- ler yapmaları Soğuk Savaş sonrasının en tehlikeli ge- lişmelerinden birini oluşturuyor. Insanlığın, nükleer si- lahlanma yarışının Soğuk Savaş'la birlikte tarihe gö- müldüğüne inandığı bir sırada nükleer kâbus Asya'nın güneyinde hortlamış, yeni bir nükleer silahlanma ya- nşı ufukta görünmüştür. Hem de kimler arasında? Nüfuslannın yansı aç olan Hindistan'la Pakistan ara- sında. Olay, trajikomiktir. Hindistan'la Pakistan'a, nükleer deneme yaptıklan için ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından ekonomik yaptınmlar uygulanıyor. Yaptınmlar. ekonomileri za- ten güçsüz olan bu ülkeler için ağır darbe oluştura- cak, ekmek kavgası yapan kitlelerin sıkıntısı, ıstırabı artacaktır. Ama iki ülkede de halk nükleer denemeleri sokak- larda coşku ile kutluyor. Bu belki de bir ölçüde kaçınılmazdı. Sözgelişi, Yunanistan ya da Suriye nükleer bomba yapsa, Türkiye'de de nükleer silahlanmayı savunan akım güçlenmez miydi? Ya da Türkiye nükleer bom- ba yapsa, Yunan halkı nükleer bomba yapımını des- teklemez miydi? • • • The New York 77mes'ın yorumcularından Thomas Friedman'ın geçen hafta ilginç bir yazısı vardı. Fried- man; Hindistan'la Pakistan arasındaki nükleer reka- bet, İsrail-Filistin görüşmelerinin çıkmaza saplanma- sı, NATO'nun Rusya'yı kışkırtan birşekildedoğuyage- nişlemesi gibi olguları, Soğuk Savaş dönemindeki uluslararası sistemin çökmesine ve ülkelerin, dış po- litikalannı artık sadece o andaki çıkarlan doğrultusun- da şekillendirmesine bağlıyor. Oysa Soğuk Savaş döneminde ülkeler yalnız ken- di çıkariarını değil, içinde yer aldıkları blokun çıkarla- nnı ve dünya dengelerini de düşünmek zorundaydı- lar. Soğuk Savaş sistemi uluslararası ilişkilere bir oran- da disiplin getirmişti. İki süper güç. ABD ve SSCB, kendi bloklan içinde bu disiplini sağlar, bloklararası ba- nşı tehlikeye düşürecek davranışlara izin vermezler- di. Bunun en somut örneği, 1956 Süveyş krizinde. ABD ile SSCB'nin işbirliği yaparak Süveyş'e asker çı- karan İngiliz ve Fransız biriiklerini geri çekilmeye zor- lamasıdır. • • • Uluslararası sistemde Soğuk Savaş koşullannın da- yattığı bu disiplin ortadan kalkınca, her ülke aklına es- tiği gibi hareket etmeye başladı; daha doğrusu aklına estiği gibi davranabileceğini sanmaya başladı. Sonuç, Israil'de Benyamin Netanyahu hükümeti- nin, banşı yokuşa sürmesi, Asya'da ise halklarının ya- nsı aç olan Hindistan'la Pakistan'ın nükleer rekabete girişmesidir. Ama bu gibi politikalar anti-tezini de birlikte getirir. Ekonomileri zaten güçsüz durumda olan Hindistan'la Pakistan bir yandan nükleer silahlanma, bir yandan rja uluslararası yaptınmlar nedeni ile daha büyük sı- kıntıya düşecektir. Bugün nükleer denemeleri sokak- larda kutlayan kitleler ise ekonomik koşullann altında iyiceezilmeyebaşladıklannda, büyük bir olasılıkla; bu kez ekonomik krizi ve hükümeti protestö etmek içfn sokaklara dökülecektir. Israil Başbakanı Netanyahu'nun uzlaşmaz politika- sı ise; ılımlı ya da radikal Arap ülkelerinin Israil'e karşı yeniden birleşmesine ve bölgede köktenci akımlann güçlenmesine yol açmaktadır. I • • • % Hint Yarımadası'nda başlayan nükleer rekabettş. asıl sorumluluğun Hindistan'da olduğunu belirtmek gerekiyor. Geçen martta iktidara gelen milliyetçi 'Bra- tiya Janata' partisinin lıderı Başbakan Atal Bihari Valpayi bir yandan Çin'e karşı denge sağlama, öte yandan da halkı çevresinde toplama hesaplan ile bu tehlikeli rekabeti başlatmıştır. Silahlanma yanşı kızışırsa, Pakistan Çin'le arasın- daki askeri işbirliğini sıklaştınrken Hindistan da Rus- ya'ya yönelecektir. Bu takdirde Hindistan-Pakistan sürtüşmesine Rusya ile Çin'in de sürüklenmesi tehlt- kesi ortaya çıkabilir. Hint Yarımadası'ndaki rekabet Asya'da önemli gelişmelere yol açacağa benziyor. AYDINLARIN BULUŞTUGU YENI KAVŞAK ŞlMDİ KADIKÖY'DE Benzersizliği keşfe yarayan kitaplar artık Kadıköy'de. Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik getirerTÇağdaş Yayınlan"da Kadıköy'de artık. Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmeyenler, As Eğlence Merkezi'nde önce Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne geliyorlar. Üye oluyorlar, üyeliklerini yenileyip kitap alıyorlar. İndirimden yararlanıyorlar. "Cafe"de kahvelerini, çaylarını içerlerken kitaplarını okumaya başlıyorlar. Sonra dilerlerse sinemaya girip, güzeeel bir de film seyrediyorlar. Yahu bu insanlar, ana konularına ve sorunlanna hem açıklık, hem duyarlılık kazandırmayı ne de iyi biliyorlar! ECumhuriYejt kitap kulübü AS EĞLENCE MERKEZİ (Moda Caddesi No:44) içindeki yeni "Kavşak" Pazartesi dışında her gün 09'dan 19'adekaçık. (Bekleniyorsunuz) SIVAS BIRINCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1998/30 Davacı Neslihan Koçak tarafından davalı Altan Koçak aley- hine açılan boşanma davasında verilen ara karan gereğince: Davacı tarafından davalı aleyhine siddetli geçimsizlik nedenıy- le 15.1.1998 tarihinde ışbu boşanma davası açılmıştır. Davalı Altan Koçak aramalara rağmen bulunamadığından duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilememiştir. Mahkememizde 30.06.1998 tanhinde saat O9.(HJda yapılacak olan duruşma gü- nünün ve dava dilekçesi özeti HUMK'nin 213 ve 377. ıııadde- leri gereğince tebliği ilan olunur. Basın: 23247
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog