Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER Rusya geleceğini anyorFerdinand Lassalle, Otto von Bıs- marck'a sosyalıst duşuncelen açıklı- yormuş Bısmarck, ılgıyle dınledıkten sonra şoyle demış "Bunlar çok ılgınç duşunceler Amapratıktebırdenemek gerek Bu deney, sonucun olumsuz ol- ması durumunda fazla uzulmeyeceğı- mız bır halk uzennde yapılmalı Örne- ğın, Ruslar uzennde " Ve bu tanhsel deney gerçekten de Ruslar uzennde yapıldı 70 yılı aşkın bır sure ıçınde, ıç savaş, endustrıyel kuru- culuk Stalın dıktatorluğu, Ikıncı Dun- ya Savaşı yenıden kuruluş donemı ve "soğuk savaş"yaşandı Bır zamanlar du- şuncelen nedenıyte Sovyetler Bırlığrnden kovulmuş olan yazar ve felsefecı Alek- sandr Zinovyev, "Bu koşullar altında sosyalızmın çokmesı değıl, 70 kusuryıl yaşaması surpnzdır", dıyor ve komunız- mın ılerıde başka bır bıçımde gundeme gelmesının ıhtımal dışında sayılmayaca- ğını belırtıyor Rusya'nın yenı bır sosyalızm deneme- sı yapacağı tahmını, ulkenın geleceğı uzenne yurutulen fıkırlerden yalnızca bırı Bu surecın yakında Rusya Komu- nıst Partısı'nın ıktıdara gelmesı ıle baş- layacağını soyleyenler az değıl Ancak RKP'nın, ozellıkle de bugunku lıderı Gennadıy Zyuganov'un başa gelme- sı ıhtımalının zayıf olmasından ote, ıktı- dan alması durumunda bıle "Sovyet usulu sosyalızmden çok, Isveç usulu ka- pıtalızm" seçeneğıne yoneleceğı kanı- sı guçlu 'Rusya ikinci sınıf olamaz' Son yıllarda Rusya'da sık sık gunde- me gelen bır konu var Rus ulusal go- ruşunun nasıl olması gerektığı Konuyu tartışanlann çoğu, Sovyetler'ın ytkılışın- dan sonrakı guçsuzluğun en onemlı ne- denlennden bınnın ıdeolqık-fikırsel boş- luk olduğunun farkında Gıdenın yerıne yenısını koyma çabası ıçındeler (Hatta bır ara Kremlın para odullu bır yarışma duzenleyerek ulusal goruşu bulmaya yeltenmıştı) Yine çogunluğun hem de ezıcı çogunluğun dıle getırdıgı bır baş- ka yaklaşımdaşu "Rusya hıçbrzaman Batılı bır devlet olamaz " Ekonomık sıs- temdekı tum değışıklıklere, reformlara dunya ıle entegrasyona karşın, Rus- ya'nın tanhı ozellıklennın onun klasık bır kaprtalıst ulke olmasına engel olduğu go- ruşu yaygın Gelecekle ılgılı dıle getınlen duşunce ve on- goruler farklı da olsa bır nokta çok farklı kesım- lerce sık sık gundeme getınlıyor "Rus- ya, herzaman en guçlu ulkelerden bı- rı olagelmıştır, hıçbırzaman ıkıncı sınıf devlet olamaz " Bu goruş, son yıllarda Rusya dış polrtıkasındakı değışıklıkler- de onemlı rol oynadı Bugunku ekono- mık ve sosyo-kulturel zayıflık koşulla- nnda Rusya'yı "bınncı sınıf yapan ve- ya bınncı sınıf devletlere yaklaştıran", onunasken-nukleergucu Hındıstanve Pakıstan ın son nukleer denemelerı, Rusya'ya bu gucun onemını, Batı'yla pazarlıklarda ne kadar geçerlı bır koz ol- duğunu bır kez daha hatırlattı Ne var kı her şey nukleer guçle sınır- lı değıl Ekonomık gelışme yolunu bul- mak zorunlu Bu konuda ıkı goruş bır- bırıyle yarışarak yaygınlaşıyor Bınncı- sı, dunya ekonomısıyle kenetlenme ve Batıdanyardımalmazorunluluğu Ikın- cısı, Batı nın Rusya'nın kendısıne rakıp olacak kadar guçlenmesını asla ıste- meyeceğı Rusya nın, bırkaçyıl (kımıne gore 5-10 kımıne gore 15-20 yıl) son- ra sahıp olduğu doğal kaynaklan ve eğı- tılmış ınsan potansıyelını değerlendıre- rek dunya çapında one çıkacağı du- şuncesı yabana atılacak gıbı değıl Ancak bu hem dunyadakı gelışmele- re hem de Rusya'nın kendı ıçındekı su- reçlere bağlı Sıyasetın tıkanma nokta- sına doğru gıttığını, halkın demokrası- den çok duzen ve dısıplın ıstedığını one çıkaranlar ulkenın yakın geleceğınde dıktatorluk goruyoıiar En temel sorun- lardan bın de kuşkusuz, etnık çelışkıle- nn ulkeyı bır ıç savaşa suruklemesı ve Federasyon un parçalanması ıhtımalı Yazımızı geçenlerde Moskova'da du- zenlenen ve ulusal zengınlık kavramını ınceleyen konferanstan ıkı verı ıle ta- mamlayalım Kışı başına duşen gelır duzeyı açısından Rusya dunyada 76 sı- rada Kışı başına duşen ulusal zengın- lık mıktan açısından ıse dunya bınncısı. Fur unseren Bereıch Unternehmensplanung und Controlling ın Istanbul, suchen wır zum sofortıgen Eıntntt Controller mit folgenden Qualifikatlonen: • gute Deutschkenntnısse • betnebsvvırtschafdıcher UnıversıtatsabschluK mit Schwerpunkt ın den Bereıchen Kosten- und Leıstungsrechnung, Unternehmensplanung • beruflıche Praxıserfahrung-von \ orteıl • mit abgeschlossenem Wehrdıenst beı mannlıchen Bewerbern Schnftlıche Bewerbungen (Lebenslauf, Lıchtbıld und Zeugnıskopıen) nchten Sıe bıtte an Mercedes-Benz Mercedes - Benz Turk A.Ş. Personalabteılung Asken Fınn Yolu Burmalı Çeşme Sokak No 2 Davutpaşa 34022 ISTANBUL ANAMUR ASLİ\T HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 1997 394 Davacı <\hmet Bılır tarafından mahkememıze açılan gaıplık da\asında içel ılı, Anamur ılçesı Kılıç kovu 26 hanede nufusa kav ıtlı bulunan Mehmet ve Havva'dan ol- nk 1297 doğumlu fbrahım ıle aynı anne ve babadan olma 1307 doğumlu Abdulkenm ın yapı- lattum aramalara rağmen vıllardır bulunamadığı ve kendılennden haber alınamadığı, mahke- manızce gaıplığıne karar verılmesı talep edılmış olmakla Gaıpler yukanda ısımlen vazılı kışılen tanıvıp bılenlenn mahkememızın duruşmasının atıh buiinduğu 24 6 1998 gunü saat 09 00 da vapılacak olan 1997 394 esas sa>ılı do^yasına müra- caaetmelen ılan olunur 12 5 1998 Basın 23264 Kuzey Irlanda'da referandumdan sonraki ilk çatışma patlak verdi Barışa 'evei* demek yetmedî• Protestanlann >ürüyüşunu engellemek ısteyen Katolıklerle polıs arasında çıkan çatışmalarda 14 kışı yaralandı Dış Haberler Servisi - Kuzey trlanda da 22 Mayıs tarıhınde yapılan referandumda ezıcı ço- ğunlukla kabul edılen tanhı ba- nş anlaşmasına golge duştu Ku- zey lrlanda'nın Portadow n ken- tınde yuzlerce Katolık ıle polıs arasında dun patlak \eren altı saatlık çatışmada 11 polıs ve en az 3 MVII yaralandı Halkın buyuk çoğunluğunun barış anlaşmasını destekledığı- nın belırlenmesınden bu yana meydana gelen ılk olay, geçmış- te de bırçok kanlı çatışmaya sah- ne olan Garvaghy Caddesı nde yaşandı Altı saat sürdü Irlanda Cumhunyetı ıie bır- leşme yanlılannın başlattığı ve altı saat suren a>aklanma sırasın- da gostencıler kendılenne mu- dahale etmek ısteyen polıse taş- Prens Charles ile Sinn Fein aynıpartiye davetliLONDRA (Ajanslar)- Kuzey Irlanda banşıntn ardından lngıltere Velıaht Prensı Charles ıle Irlanda Cumhunyet Ordusu'nun (1RA) sıyası kanadı Sınn Feın'in lıderlennın aynı partıye davet edıldıkien bıldjnldı Ancak hderler davetı kabul etmedıklennı açıkladılar İngıltere'nın Kuzey Irianda Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belfast kenttnın guneyındekı Hıllsborough Kalesı'nde duzerüenen geleneksel baloya Sınn Feın lıderlen Gerry Adams ıle Martin McGuinness'ın de davet edıldığı belırtıldı Her yıl dûzenlenen ve Kralıyet aılesı mensuplannın da katıldığı baloya ılk kez Sınn Feın lıderlen davet edılıyor Davet, Kuzey Irlanda'dakı Protestan Bırlıkçıler ıle Ingılız muhalefetınm sert tepkısıne yol açtı Ancak Sınn Feın lıderlen Prens Charles'ın aynı zamanda lngılız Paraşüt Bırlıgı'nın komutanı olması yüzunden davetı kabui etmeyeceklennı bildırdıler trlanda Cumhunyetçılen 1972 yılmda "Kanh Pazar" olarak tanhe geçen ve 14 Katolık gostencının tngıiız bırhklen tarafından öldurülduğu olaydan Paraşüt Bırhğı'nı sorumlu tutuyorlar lar, şışelervemolotofkokteylle- nylesaldırdılar Polıs ıse plastık kurşunlarla halkı dağıtmaya ça- lıştı Olayın Protestanlann yu- ruyuşunu engellemek ısteyen 400 kadar Katolığın ayaklanma başlatması uzenne patlak verdı- ğı bıldınlıyor Garvaghy Cadde- sı çoğunluğu Protestanlardan oluşan Portadown kentının Ka- tolık bolgesını oluşturuvor Geçen temmuz ayında vetkı- lılenn Protestanlann geleneksel yuruyuşlennı olaysız gerçekleş- tırmelerı amacıyla çok sayıda gu\ enlık gucunu Garvaghy Cad- desı'negöndermesınm ardından Protestanlarla Katohkler arasın- da çok cıddı çatışmalar patlak vermıştı Kuzey Irlanda Guv enlık Baka- nı Adam (ngram "Protestavu gercekleştırenlenn e\ lemleri ke- sinükle kasıtlı, yıkıcı ve kabul edi- kmezdir" dedı 22 Ma>ıs tager- çekleştırılen referandumda hal- kın yuzde 71'ının barış anlaş- masına "evet" oyu verdığını anımsatan Ingram "Kent \e ka- sabalannın bu tür sorunlara sah- ne olmasını istemivoriar. \ynca guv enlik guçlerine \ önelik saldı- nlar vunıyuşkrle ilgili sorunla- n çözumlemeve yardımcı obnaz" dı>e konuştu Görüşme çağnsı lngram, Protestanlann gele- neksel yuruyuşlennı gerçekleş- tırdıklen donemlerde şıddet olay- lannın patlak vermesını onle- mek ıçın Katolıkler ıle Protestan- lar arasında goruşmeler yapıl- ması çağnsında bulundu lngılız hukumetı patlak ve- ren çatışmayı kınadı Hukumet yetkılılen bu olayın. her yıl 5 Temmuz dagerçekleştınlen Pro- testan yuruyuşunde de yıne şıd- detlı çatışmalar çıkacağının ışa- retı olabıleceğmden endışe edı- yorlar lngılız hukumetı tarafından gore\ lendınlen bağımsız bırtö- ren komıtesının Protestanlann 5 Temmuz da Katolık bolgesı olan Garvaghy Caddesı'ndengeçme- lerını vasaklaması beklenıyor Ancak gozlemcıler Protestanla- nn geleneksel yuruyuş rotaları- nı değıştırmeyeceklerını vur- guluyorlar Balkanlar'da kritik seçim Kader ovlaması oncesinde Karadağh millivetçüer bir gösteri duzenledi. Dış Haberler Servi- si -Sırbıstan ılebırhk- te Yugoslavya Federal Cumhunyetı'nı oluş- turan Karadağ'da halk, bölgenın geleceğı ıçın büyük onem taşıyan se- çımlerde oy kullanmak uzere dün sandık başına gıttı 1990 yılında çok partılı sısteme geçen ve yaklaşık 420 bın kayıtlı seçmenın bu- lunduğu Karadagda halk, 4'uncu genel se- çım ıçın ov kullandı Avrupa Guvenlık ve fşbırhğı Teşkıiatı ndan (AGİT) 150 goz- lemcı seçımlen izlemek uzere gorev yap- tı Seçımlenn resmı sonuçlannın yann alı- nabıleceğı kaydedıldı Karadağ'dakı reform surecının gelece- ğı ve De\ let Başkanı Milo Cukanoviç ta- rafından başlatılan dunyava açılma polı- tıkasının devamı. dunku seçım sonucun- da belırlenecek 78 uyelı yenı parlameiWQ- nunoluşum şeklıne bağlı olacak,. ~,^* • Karadağ'da dün yapılan genel seçımler, ulkenın Sırbıstan ve Yugoslavya Federasyonu ıle ılışkılennı buyuk ölçude etkıleyecek Parlamentoda yer kapmak ıçın vanşan 17 partının adaylan ara- sında esas yanşın Batı yanlısı reformcu Cu- kanov ıç'ın koalısyonu ıle Belgrad tarafından desteklenen sertlık vanJısı eskı De\ let Baş- kanı Momir Bulatoviç'ın Sosyalıst Hal- kın Partısı arasında yaşanması beklenı- yordu Genel seçımlenn sonucu aynı za- manda Karadağlılann Yugoslavya Dev let Başkanı Slobodan MUoseviç'e desteklen- nı de vansirmi!) olacak Bulatovıç Kara- dağ'ın Sırbıstan sınınna yakın kuzeydo- ğu bolgelennden destek toplarken Cuka- no\ ıç daha çok bölgenın orta ve kıyı bol- gelenndc v aşayanlar tarafından destekle- nıyor Sıyası gozlemcıler ve dıplomatlar, se- çımın sonucunun Karadağ'ın Sırbıstan ve Yugoslavya Federasvonu ıle ılışkılennı buyuk olçude etkıleyecek HAYRABOLU ŞULH HUKLTC HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 1996 31-1997 324 EK Davacılar Alı Bahadır \e Fevzıve Bahadır vekıh \\ Orhan Aksov tarafından davalılar Selım Kfiın. Halıde Kırav ve arkadaşlan alejhıne mahkememızde açılan ortaklığm gıdenlmesı da- Y&mın >apılan açık duruşmabi sonunda 15 5 1997 tarıh ve 1996 31 esas 1997/324 karar sayılı ıkn ıle Hayrabolu Kah>a Mahallesı 153 ada 6 parsel nolu ta^ınmazın satışı suretıyle ortaklığm gıjenlmesıne karar venlmış olup davalılardan Ha>nve Tabaklar a karar teblığı adresı tespıt edı- leKdığınden Havn>e Tabaklar'a karar teblıgı verme kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 15518 KARADENİZ EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo 1996 64 Davacı Orman ldaresı tarafından davalılar Musa Bozan ve muş aleyhme açılan Göktepe kö- yt757-758-759 nolu parsellenn tespıtıne ıtıraz davası sebebıvle Davalı Musa Bozan ın adresı yapılan aramaiara ragmen bulunamadıgından duruşma gunu ota 14 7 1998 gunu saat 11 4û"ta mahker.ıemızde hazır bulunması veya kendısını bır vekılle tessıl ettırmesı hususu teblıgat yenne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 1 4 3 ^ İST\\BIT. TİCARET ODASI DIŞ TİC4RET EISSTİTÜSÜ'NDEN ULASLARARASI PAZAR ÖZELLİKLERİ XE PAZARLA1VH l"YGULAMALARI 2.DÖ\EMPROGRAıVH Istanbul Tıcaret Odaszı Dış Tıcaret Enstıtusu 'Uluslararabi Pazar Özellıklen ve Pazarlama U\ gulamalan Programını baş- latmaktadır Bu program çeşıtlı pazarlarda "pazar koşullannı dağıtım kanallannı ış trendlennı bırleşık vatınm olanaklannı \e de pazarlann kültürel ve beşerı vapılannı" ıncelemeşı \e tartış- mavı amaçlamaktadır Eğıtım ılgılı pazarlarda ış yapan \e bu pazarlan ınceleyıp ızleyen ışadamlan ve uzmanlar tarafından yurutülecektır 36 saat surelı Üluslararası Pazar Özellıklen \e Pazarlama U\gulamaları program ıçenğı \eeğıtıcıle/ aşagıda belıılen- mışlır 1- Global Pazarlar ve Teknolojık Pazarlama Aydın Ancan (Fınnturter A Ş \ K Başkanı) 3 saat 2- Kanada Pazan Tımur Ketene (Demırören Enerjı San Tıc A Ş Genel Mudur) 3 saat 3- \rabıstan ve Korfez Ulkelen Pazarlan Tımur Ketene (De- mıroren Ener San Tıc G Müdur) 3 saat 4- Japonya Pazan Deha Gelegen (Akane Corporatıon \ one- tım Kunılu Başkanı) 6 saat 5- \menka Pazan Aylın Tavmen (Atlanta Dış Tıc ve Tunzm Ltd G Müd ) 3 saat 6- -\zerbaycan ve Rusva Pazan Avlın Tavmen (Atlanta Dış Tıc \e Tunzm Ltd G Müd 3 saat 7- Avrupa Bırlığı Pazarlan Mesut Berker (Doğu Alman Eko- nomı Danışmanı) 9 saat 8- Karadenız Ekonomık lşbırlığı Ulkelen Pazarlan Turan \\- dm(BDT Ulkelen Bol Koor) 6 saat Toplam 36 saat "Üluslararası Pazar Özellıklen ve Pazarlama Uvgulamala- n" programını tamamlavanlara 'ITO Dış Tıcaret Enstıtusu Uv- gulama Sertıfıkası (katıhm belgesı) venlecektır Programa katılankatılımcılar katılmapavı odeveceklerdır İTO Dış Tı- caret Enstıtusu programlan uvesı olduğu Lluslararası Tıcaret Eğıtımlen Organızasvonu Bırlıgı (IATTO) standartlan çerçe- vesınde duzenlenmektedır PROGRAM K.\YIT VE L\GULA\1A BtLGİLERl: 1 Hazıran-9 Hazıran 1998 9Hazıran 1998 (Salı) 2Temmuz !998(Perşembe) Salı-Çarşamba-Perşembe (18 30-2130) 1 Kayıt lşlemlen 2 Program Başlangıcı 3 Program Bıtışı 4 Program Gunlen 5 Program Saatlen BAŞVTRL ADRESİ: Istanbul Tıcaret Odası Dış Tıcaret Enstıtusu Rasım Paşa Ma- hallesı Taşkoprû Sokak İTO Kadıko\ Hızmet Bırımı 2 kat Soğütlüçeşme 81320 tstanbul Tıcaret Odası Dış Tıcaret Enstı- tusu Rasım Paşa Mahallesı Taşkopru Sokak İTO kadıkov Hız met Bınmı 2 Kat Sögutluçeşme 81320 Kadıkov-lstanbul Tel 0 216 414 82 67-414 82 68 Faks 0 216 414 82 69 Emaıl ıtodte (n escortnet com Basm 25118 ORDU ULÜBEY KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Do^yaNo 1996 ^2 Davacı Sadık Mevbevoglu ve arkadai)lan vekılı Av Ruijan V uksel tarafından davalı Alı Ozkan \e mırasçılan alevhıne mahkememıze açılan Durak kovu Ilıcak deresı mevkıı 129 ada 25 nolu parsel ıçın kadastro tespıtının ıptalı davasınm yapılan açık yargılaması sırasında Da\a konusu 129 ada 2S nolu parselın tespıt malıkı ^lı Oz- kan mırasçılanndan Nacı\e Ozkan butun aramalara rağmen bulunamadıgından ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakla yukanda kısa ozetı >azılı da\a>a kar>ı ce\ap \erme sı duruşmanın atılı bulunduğu 19 6 1998 gunü saat 09 00 da mahkememızde hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl enırmesi gerekmektedır Duruşmada hazır bulunmadığı \eya kendısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde vargıla- maya yoklugunda devam edılıp hukum teMs cdıleceğı davetı- ye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 18629 ISTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO-9000 VT KALİTE STANDARTLARI Istanbul Tıcaret Odası Dış Tıcaret Enstıtusu fırmalan kalı- te sıstemı kurmava hazırlamaktadır Program İSO900I 9002 veya 9003 sertıfikalanndan bınsını almak ısteven veya belge almış, sureklı gelışmeyı ve gelıştırmevı hedeflemış fırmaların elemanlannın konu ıle ılgılı bılgılennı arttırmayı hedeflemek- tedır 36 •iaat mreh Toplam Kalıte \onetımı ve ISO-9000 aşa- gıdakı konulan ıçermektedır 1 - Kalıte ka\ ramlan ve toplam kalıte 3 saat 2- İSO 9000 standartlan ve belgeleme 3 saat 3- Sözleşmenın gözden geçınlmesı ve prosedurlenn yazılımı 3 saat 4- Satınalma ve taşeron değerlendırmesı 3 saat 5- Sureç kontrolu muavene ve deney durumları 3 saat 6- Gırdı-ışlem-mamul ışleme bunınlugunun sağlanması3 saat 7- Taşıma depolama. ambalajlama muhafaza servısvesev- kıyatın sağlanması gereken şartlan eğıtım ıhtıvaçlannm tespıtı 3 saat 8- Servıs hızmet maddelennın ışlerlık kazanması ıstatıstık ça- lışmalannın belırlenmesı oğretılmesı ve uvgulanması 3 saat 9- Tasanm ve kontrol sağlanması ıçın gereken şartlar 3 saat 10- Kalıte konuşlandırma fonksıvonlan 3 saat 11- Performans değerlendırme ve takım çalışması 3 saat 12- Toplam kalıte ve stratejık vonetım 3 saat Toplam 36 saat 'Toplam Kalıte Yonetımı ve tSO-9000 Ve Kalıte Standart- lan Programı m' tamamlavanlara "İTO Dış Tıcaret Enstıtusu Uygulama Sertıfıkası {Katıhm Belgesı) venlecektır Progra- ma katılan kahlımcılar "Katılma Payı" odeveceklerdır ITO Dış Tıcaret Enstıtusu Programlan üyesı olduğu, "Üluslararası Tı- caret Eğıtımlen Organızasvonu Bıriığı (IATTO)" Standartlan çerçevesınde duzenlenmektedır PROGRAM KAY1T V E liYGl LAM \ BİLGİLERİ: 1 Kayıt lşlemlen 1 Hazıran-9 Hazıran 1998 2 Program Başlangıcı 9 Hazıran (Sah) 1998 3 Program Bıtışı 2 Temmuz (Perşembe) 1998 4 Program Gunlen Salı-Çarşamba-Perşembe 5 Program Saatlen 18 30-21 30 BAŞVURU 4DRES1: tstanbul Tıcaret Odası Dış Tıcaret Enstıtusu Rasım Paşa Mahallesı Taşkopru Sokak İTO Kadıkoy Hızmet Bınmı, 2 Kat Sögutluçeşme 81320 Kadıkov-lstanbul Tel 0 216 414 82 6^-414 82 68 Faks 0 216 414 82 69 Emaıl ıtodte (a escortnet com Basm 25118 ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞPNDAN 1998 99 oğretım yılında Edebıyat Fakultesı Tıyat- ro Bolumu Dramaturjı ve Tıyatro Eleştırmenhğı Anabılım Dalı"na on kayıtla lısans oğrencısı alına- caktır Başvurularda OSS sozel veya eşıt ağırlıklı pu- anın 120 ve yukarısı olması koşulu aranmaktadır Sınav uç aşamalı olarak gerçekleşttrılecektır 11 Hazıran 1998 gunu saat 11 00"de yabancı dıl sınavı lngılızce, Almanca, Fransızca ya da Italyanca olacak- tır 12 Hazıran 1998 gunu saat 11 OO'de bılım sınavı ve 15 Hazıran 1998 gunu saat 11 00 de sozlu sınav gerçekleştınlecektır Başvuru ıçın adaylardan OSS sonuç belgesı fotokopısı, nufus cuzdanı onaylı orneğı ve ıkı fotoğ- raf ıstenmektedır Başvurular 10 Hazıran 1998 gunu saat 17 00'ye kadar tU Edebıyat Fakultesı oğrencı ışlerıne yapılacaktır Basın 23935 NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 10. ÜLUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KAPSAMINDA PANEL 35 ÖLUM YILDONUMUNDE NÂZIM HİKMET'İN TİYATROSU Konuşmacılar Cevat Çapan Kenan Işık Yılmaz Onay, Ergın Orbey Yoneten Nevzat Şenoi Gun 3 6 1998 saat 17 00 Yer Nâzım Hıkmet Kultur ve Sanat Vakfı Kultur Merkezı Sıraselvıler Cad 48 Kat 1 Taksım/lst Tel (0 212)252 63 14-252 63 15 İSTANBUL ÜMVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN Fakultemız Taşınabılır Kultur Varhklannı Ko- ruma ve Onanm Bölumü Taşınabılır Kultur Var- hklannı Koruma ve Onarım Anabılım Dalı'na 1998-1999 oğretım yılında on kavıtla lısans oğ- rencısı alınacaktır Başvurularda OSS puanınm 120 ve daha yukarısı olması koşulu aranmaktadır Sınav üç aşamalı olarak gerçekleştınlecektır 1 Bıhm sınavı (23 06 1998, saat 11 OO'de) 2 El becensı ve çızım sınavı (23 06 1998. saat 14 00'te) 3 Sozlü sınavı (25 06 1998, saat 10 00'da) ya- pılacaktır Adaylardan ıstenen belgeler 1 ÖSS sonuç belgesı kopvası 2 Nüfus cuzdanı onaylı orneğı. 3 tkı adet fotoğraf 4 Lıse ve dengı okul dıploması ömeğı 5 Ortaoğretım başarı puanı (100 puan uzenn- den transkrıpt) 6 Taşınabılır Kultur Narlıklannı Koruma ve Onanm Bolumu Bılgı Formu (oğrencı ışlennden ıstenecektır) Başv urular 8-19 Hazıran 1998 tanh- len arasında yapılarak saat 17 00 ye kadar sure- cektır Basın 23936 İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖGRETMENLİK FORMASYON SEMİNER DUYURUSU 1 U Edebıyat Fakultesı Döner Sermaye Say- manlığı tarafından 15 Hazıran-31 Aralık 1998 ta- rıhlerı arasında Oğretmenlık Meslek Bılgısı Se- mınen açılacaktır Oğretmenlık Meslek Bılgısı derslen, Mıllı Eğı- tım Bakanlığrnın uvgulanmasını ıstedığı progra- mın butunluğunde venlmektedır Kursa oğret- men vetıştıren yuksek oğretım kurumlarından mezun olup, gereklı formasyon dersını almayan- lar katılabılecektır Kontenjan sınırlı olup gereklı bılgıleraşağıda- kı telefonlardan edınılebılır Tel 520 75 40 1074-1075 522 51 78 519 49 75 519 29 39 Basın 24142
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog