Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMt 1 Alman şirketlerin yatirımlapı • BONN(UBA)- Alman şırketlennın yurtdışı yatınmlan gozle gorulur olçude arttı ve yenıden 1995'tekı rekor duzeye ulaştı Bonn'dakı Federal Ekonomı Bakanlığı venlenne gore > urtdışına doğrudan vatınmlar 42 5 mılyar marktan 51 5 mılyar marka yukseldı Alman yatınmcılann Uçuncu Dunya Ulkelen'ne gerçekleştırdıklen sermaye transfen de 1997yıhnda7 5mılyar tnarkla, bugune kadarkı en yuksek duzeye ulaştı Ozellıkle ABDye 12 5 mılyar marklık ve Avrupa ülkelenne yapılan 31 5 mılyar marklık Alman yatınmlannm 1997 yılında arttığı gozlendı Sabancı sermaye arttıpıyop • ANKARA(ANKA) - Sabancı Holdıng, kayıtlı sermaye tavanını 250 tnlyon lıraya çıkanyor Sermaye Pıyasası Kurulu, Sabancı Holdıng'ın kayıtlı sermaye tavanını 50 tnlyon hradan 250 tnlyon lıraya yukseltmek \çın yaptığı başvuruyu kayda aldı Holdmgın 1998-2000 yılı arasındakı donemde sırasıyla 89 9, 50 \e 60 tnlyon lıralık sermaye arttınmı planladığı bıldınldı Türk firmasınııt • CHICAGO(AA)- ABD'nın Chıcago kentınde bulunan beş, Turk bılgısayar fırmasından bın olan T^ova Computer, ünlu PC Today bılgısayar dergısının yaptığı degerlendırmede, en ı> ı sıstemı bır araya getıren fırma seçıldı Nova şırketı, Compaq, Gatevvay's gıbı dünyanın önde gelen fırmalannı gende bıraktı Ingiliz yaöpımcılar • ANKARA(AA)- Ingıltere'dekı Ortadoğu ve Tıcaret Komıtesı (COMET) temsılcılen ıle ust duzey Ingılız yatınmcı ve ışadamlanndan oluşan 25 kışılık bır heyetın, 7-13 Hazıran tanhlen arasında Turkıye'yı zıyaret edecegı bıldınldı tngılız heyetıne, Ankara programı çerçevesınde 11 Hazıran'da, Devlet Bakanı Işın Çelebf nın de katılımıyla Dış Tıcaret Musteşarlığı tarafından Turkıye'nın dış tıcaret potansıyelı ve yabancı sermaye uygulamalan konusunda bılgı venleceğı ıfade edıldı Vakıf kiracıları ile sözteşme • KON\A(AA)- Vakıflar Genel Mudüru Mustafa Keten, vakıf kıracılannı, onümuzdekı haftadan ıtıbaren noter kanalıyla sozleşme yapmaya çağıracaklarını belırterek sozleşme yapmayanlann "fuzuh ışgalcı" durumuna duşeceklennı soyledı FAO toplantısı • ANKARA (AA)- Bırleşmış Mılletler Gıda ve Tanm Teşkılatı (FAO) tarafından Estonya'da duzenlenen 21 Avrupa Bolgesel Konferansı'na katılan Tanm ve Koyışlen Bakanı Mustafa Taşar. konferansta Turkıye'nın tanm polıtıkalan ıle bolgesel gıda guvenlığını sağlamaya yonelık çabalan hakkmda bılgı \erdığını bıldırdı Devler birleşip 'megadev' oluyor; birleşen şirketlerde işten çıkartmalar artıyor Küresel sermaye ürkütüyorEkonomi Servisi - Kureselleşen sermayenın de\ lesen şırketlen bır- bırlenyle evlenerek buyumekte sınır tanımıyorlar Buturevlıhk- lenn sayısı \ e parasal hacmı 1998 yılında onemlı oranda bır artış gosterdı Malı yapılannı guçlen- dırmek, rekabet şartlannı arttırmak ıçın şırketlenn bırbınyle evlen- mesı o denlı hızlandı kı adeta bır Hoplu nflvâh" gorunumu sergıleme- ye başladı Bu 'nikâhlar' birleşen şirketlerde çahşanlar uzenndekı ış- ten atılma korkusunun da katlana- rak buyûmesme yol açıyor 1997 yılında ABD'dekı en bu- yuk 10 şırket bırleşmesının değe- n (ışlem hacmı olarak) 165 8 mıl- yar dolarolarakgerçekleştı 1998 yılında ıse daha yanyıl bıtmeden sadece uç bırleşmenın değen top- lamda 193 6 mılyar dolara ulaşa- rak bu rakamı gende bırakıyordu ABD'de yaşanan bu uç bırleşme. 72 6 mılyar dolarla Cıtıcorp ve Travelers Group, 61 mılyar do- larla SBC ve Amentech. 60 mıl- yar dolarla BankAmenca ve Na- tıonsBank bırleşmesı aynı zaman- da dunya çapındakı şırket bırleş- melennın de en buyuklen oldu Bankacılıkta, 1998 yılında ya- • Şırket evlıhklen 1998 yılında önemlı oranda bır artış gosterdı Birleşen şirketlerde yaşanan tesıs kapatma ve ışten çıkarmalar sonucunda çalışanlann gıderek artan bır kısmı ışsiz kalmaya başlıyor Örneğın NationsBank ve BankAmenca'nın evlılığının, sayılan 5-8 bın arasında değışen çahşanın ışsız kalmasına yol açacağı ıfade edılıyor şanan bırleşmeler sayıca 1988 ve 1995 yılında yaşanan pıkdonem- lenndekı duzeye ulaşmış durum- da Ancak ışlem hacmı ıtıbanyla bırleşmeler geçen yıllardakı du- zeylen kat be kat gende bırakan bır gelışme rotası ızledı Nisan bolluğu Ozellıkle bu yıl şırketler bırbı- n ardına, göruşmelennı daha on- ceden yüruttuklen bırleşme ka- rarlannı açıklamaya başladılar Bankacılık alanındakı en buyuk 4 bırleşmelerden uçu nısan ayında \e ıkısı de (Cıtıcorp ve Tra\elers Group ıle Fırst Chıcago ve Banc One) aynı gunde açıklandı Otomotıv sanayıındekı bırleş- meler de bırbın ardına açıklan- maya başladı Geçen hafta çarşamba gunu ke- sınleşen Daımler - Chrysler bır- leşmesını, Fıat ve Renault'nun otobus uretımındekı ortaklık ka- ran. VoKo'nun Samsung ış ma- kınelerını satın alması ızlerken geçen perşembe gunu Daımler- Benz'ın knz yuzunden zor duru- ma duşen Nıssan Dıesel Motors"un da hısselerının yandan çoğunu alacağı açıklandı Bu yıl ozellıkle bankacılık ve te- lekomunıkasyon alanında bırleş- me olgusu şırketlenn bu y ılkı stra- tejılennın ana gundem maddesı- nı oluşturdu ABD'de ozellıkle fınans ala- nında yoğunlaşan bırleşmelerde, Avrupa'nın ekonomık ve parasal bırlığe geçış surecını başlarması- nın da etktlı olduğu ıfade edılıyor Şırketlenn bu buyuk çaplı ve hız- lı bırleşme surecıne Amenka'da 'merger mania" (bırleşme çılgın- lığı) adı venlıyor Çılgınlık dere- cesıne varan bu bırleşme olgusu- nun ulkeler ve kıtalar arası evlı- lıklerle gıderek artması beklenı- yor Avrupalı şirketlerde Euro'ya geçış surecının etkısıyle gıderek artan bır bıçımde aralannda bır- leşıyorlar Bu tur bırleşmelenn oranının geçen yıl. bıroncekı vı- la oranla yuzde 48 oranında art- tıgı ıfade edılıyor Arhş hızlandı Dunya çapında bankacılık ala- nındakı bırleşmelerde 1995-1996 donemınde ozellıkle hacım bakı- mından 1993-94 donemme gore belırgın bır artış gozlendı Anılan donemde gelışmış ul- kelerde gorulen bırleşme ve satın almalar sayıca yuzde 28 azalma- sına karşın hacım olarak dolar ba- zında '96 Nısan verılenyle >uz- de 82 artış gostermış Bu donem- de, ABD'dekı banka bırleşmele- nnın hacmınde yuzde 33, tngılte- re'de yuzde 558, Fransa'da ıse yuz- de 540 artış goruluyor Artış oranı Japonya'da yuzde 1436. Hollanda'da yuzde 700'e çıkıyor Bırleşmeler, dev şırketlere, pa- zar paylannı arttırmak, halka açık hısselenn değer artışından elde edılen rant gelınnı arttırmak, yo- netım, uretım ve araştırma-gelış- tırme malıyetlennden tasarruf sağ- lamak ve rekabet gucunu arttırmak gıbı tartışılmaz avantajlar saglar- ken çalışanlann da yenı korkusu olmaya başlıyor Birleşen şirketlerde yaşanan te- sıs kapatma ve ışten çıkarmalar so- nucunda çalışanlann gıderek ar- tan bır kısmı ışsız kalmaya başlı- vor Örneğın NationsBank ve BankAmenca'nınevlıhgınm. sa- yılan 5 bın ıle 8 bın arasında de- ğışen çahşanın ışsız kalmasına >ol açacağı ıfade edılıvor Avrupa'da Euro \e paralelınde- kı bırleşmeler sürecınde sanayı ışçılennın yuzde 5'ının ışını kay- bedecegı ongörulen Batı basının- da yer alıyor Bankacılık sektorunde ıse on bınlerce kışının ışsız kalması bek- lenıyor Ayrıca dev büyükluktekı şır- ketlenn hızlabırleşmesını surdur- mesının ozellıkle bazı sektorler- de yaratacağı tekelleşme ve kar- telleşmenın de tuketıcılenn aley- hıne sonuçlar doğuracağı vurgu- lanıyor DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGIN YILDIZOĞLU LONDRA Geçen yuzyılın sonunda, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nın lıden Kari Kautsky, küreselleşmeye ve ekonomik entegras- yona bakarak, artık dünyanın barışçı bır doneme gırdığıne ınanıyordu Tarıh Ka- utsky'yı haksız çıkardı Benzer gerçekler- le, topyekûn nukleer savaş tehlıkesının or- tadan kalktığına ılışkın, son on yılda gelışen ham hayalter de geçen ıkı hafta ıçınde tuz- la buz oldu Hem de dunya ekonomısı, ta- nhının en denn malı ekonomık knzlennden bınnı yaşarken Tam nükleer silahlanma yarışı bitmişken... Hındıstan'm beş nukleer gereç patlatma- sının arkasından ıkı hafta geçmeden Pakıs- tan da beş gereç patlattı, cumartesı gunu ountara ıkı patlama daha ekledı Boylece'so- ğuk savaş "tan sonra oluşan nükleer silah- lanma yanşının bıttiğine ılışkın konsen- süs bozuldu Aslında, bu konsensus sah- teydı, çunku ABD bılgısayartarda sımulas- yon yoluyla deneme yapma olanağına sa- hıptı SSCB'nın dağılması, bu bolgedekı nukleer sılahlar uzerındekı merkezı kontro- lu zayıflatmıştı Çın, Pakıstan'a daha on- ce denenmış, montaja hazır bomba, Kuzey Kore de balıstık fuze teknolojısı satmaya devam edıyordu (The Times 30/05) Hın- dıstan ıse gereklı nukleer teknolojıyı Rus- ya'dan alıyordu 100 adet nukleer bomba- sı olduğu tahmın edılen Israil'ın de Hındıs- tan'a teknolojı sattığına manılıyordu (Far Eastern Economıc Review 4/06) Batı ve Doğu, Hindistan'la Pakîstan'ın nukleer sı- lah teknolojısıne sahıp olduklannı, 1970'ler- den ben bılıyordu Kuzey Kore ve Iran'ın da nukleer sılah teknolojısıne sahıp olduğu ıse zaten "herkesın bıldığı bır sırdı" ABD parlamentosu nukleer sılahlann yayılması- nı engelleme anlaşmasını hâlâ onaylama- dı Şımdı onaylaması daha da zor (Fınan- cial Times 30/05) Nukleer sılahlardan ann- ma anlaşması, Salt II, Rusya meclısınde btr suredır tuzlanıp dolaba kalkmış durumda ABD askerı haber alma lıteraturunde, 1990'larda gelışen "sersen devletler nuk- leer tehlıke" yazınıysa, nukleer silahlanma yanşının, savaş olasılığının kalktığına ılışkın soylemın aslında soğuk savaştan sonra ıs- tıkrannt kaybeden ABD lıderlığının, "yenı dünya düzensızlığının" gızlenmesınden baş- ka bır ışe yaramadığını gosterıyor Tehlikenin boyutlan Dığer taraftan bugun tehlıke en az dun- ku kadar buyuk Dun ABD merkezlı Batı Bloku ıle SSCB merkezlı Doğu Bloku ara- sında bır nukleer savaş tehdıdı gerçek ol- Buypun Ham Hayallerin Cenaze Namazına Nükleer denemelerın yarattığı tedırginlik perşembe günü Pakistan borsasının tarihınin en büyük düşüşünü yaşamasına yol açtı. makla bırlıkte, çok sıkı guvenlık sıstemlerı, bır yanlış anlamayı ervgelleyecek ıletışım natları, aiabıldığıne guçlu haber alma kay- nakları, daha da onemlisı, egemen sınıflan ve sıyası kurumlan tarafından sıkı sıkıya de- netlenen yonetımler arasında yaşanıyordu Ustelık bu ıkı blokun hegemonık / lıder dev- letlen arasında doğrudan sınır anlaşmazhk konusu olan bolge, doğrudan sıcak temas da yoktu Hindistan'la Pakistan arasında 2000 km sınır, Kaşmir gıbı sıcak çatışma alanı, çok sorunlu bır ortak tarıh, son 50 yılda ıkısı Kaşmir, bınsı Bangladeş'te olmak uzere uç sıcak savaş, Hındu, Müslüman aynmına da- yanan bır dını çatışma platformu var Bu ut- kelerın haber alma kaynaklan, CIA ve KGB ıle kıyaslanamaz Her ıkı ulke arasında, Kremlın-Beyaz Saray arasındakıne benzer etkın bır dırekt bağlantı yok Bu ıkı ulke lı- derlıklennın bırbırlenyle konuşması bır ya- na, karşılıklı ımha tehdıtlen havada uçuşu- yor (International Herald Tribune 28/05) Bunlaraek olarak her ıkı ulkenın de, amaozel- lıkle buğday ve tahıl ıthal etmek durumun- da olan Pakîstan'ın, ekonomık sıstemlen zayıf, ıstıkrarsız (South China Mornıng Post 30/05) Bu ıkı ulkenın egemen sınıfla- rının ıç uyumu (ıktıdar bloku), toplumsal desteğı zayıf, devlet aygıtını yakından de- netleme kapasıtesı duşuk Istıkrarsız ko- alısyonlar, askerı re|imler, kısa omurlu hu- kumetler genel geçer kural The Econo- mist'ın başyazısının da ışaret ettığı gıbı, ta- raflardan bınnın, ozellıkle Pakîstan'ın sıcak savaş anında, dığer opsıyonlannı yıtırmesı halınde, bır nukleer "kaza"nın çıkması ola- sılığı yuksek Ozetle, ABD-SSCB ılışkısjnın aksıne, bu ıkı ulke arasında soğuk savaş donemınde- kı gıbi denetlenebılır bır nukleer statuko oluşturmak hemen hemen ımkânsız Çin'den Ortadoğu'ya bir fay kınğı Bu ıkı ulke arasında başlayan nukleer de- neme yanşı bu ıkı ulkenın sınıriannı çok aşı- yor Denemelerden sonra, Çin'den Ortado- ğu'ya kadar uzanan teopolıtık bır fay kınğı bır anda gorunur hale geldı Tarıhsel olarak nukleerteknoto|isını Rusya'dan alan Hındıs- tan'm bugunku Hındu şovenıstı BJP Par- tısı lıderlığının, resmen açıkladığı gıbı (Fman- cıal Times 30/05), uzun donemlı stratejık hedeflerı açısından esas muhatap olarak Çın'ı, daha dolaylı olarak ABD'nın kuresel lıderlığını goruyor, Pakıstan'ı değıl BJP stra- tejıstlenne gore Pakistan ne bır ambargo- ya ne de uzun surelı asken bır çatışmaya da- yanacak ekonomık sıyası yapıya sahıp de- ğıl fThe Hindustan Tımes 30/05) Buna karşılık, nukleer teknolojısını, Hındıstan'ı bolgede dengelemeyı amaçlayan Çin'den alan Pakîstan'ın Kaşmir anlaşmazhğının yanı sıra botgede, Israıl'ı de ıçıne alan bır Hin- du-Musluman çatışması senaryosu, res- mı ıdeolojısının bırparçası (News-lnterna- tional Pakistan 29/05). Bu ana çızgıye ek olarak, islam ulkelen, El-Madıne (News Int..) ve El Rryad (FE- ER 4/06), gazetelerının başmakalelerınde vurgulandığı gıbı, Pakîstan'ın nukleer sılah- lara sahıp olmasını, islam âlemı ıçın btr den- ge unsuru olarak gormek ve desteklemek eğılımındeler Batılı haber alma kaynakları, geçmışte Pakîstan'ın, başta Libya olmak uzere, İslam ulkelerınden malı ve teknıkdes- tek aldığını ılerı suruyor, Iran'ın da bır nuk- leer deneme yaptığı takdırde bunu Mısır'ın ızlemek ısteyeceğını duşunuyorlar ÇTheTi- me 25/05) Bu manzaraya, Ortadoğu'da Is- rail'ın sıyonıst hukumetının Arafat'ın yıp- ranmasına yol açan stratejısının, Hamas'ı guçlendırerek, Arap ulkelerı arasında, Ara- fat'a, alternatıf olmak uzere başlattığı bır lı- derlık kampanyasına hızmet ettığını de (The News Int. 28/05) ekleyelım Nıhayet, geçen hafta Malezya da bır Hındu tapınağının ya- kılması (SCMP 30/05) Musluman-Hındu çatışmasının Hindistan-Pakıstan eksenıy- le de sınırlı olmadığmı gosterıyor Bu yenı or- tamda Guney Kore ve Tayvan nukleer programlarını tekrar canlandırmak ısterler- se surprız olmayacak Güvenlik, piyasalara bırakılırsa... Pekı bu tehlıkelı dıyalektığın gelışmesı neden dunya ekonomık sıyası sıstemını yo- netenler tarafından onlenemedı 7 Bunun ıkı nedenı varsanınm Bınncısı, ABD'nın hege- monyası zayıfladığt ıçınöatı btF "b/c*" ola- rak davranamıyor ABD nın Hındıstan'aam- bargo koymasına Avrupa Bırlığı ve Rusya karşı çıkarken, Pakıstan'a ambargo kon- masına, Çın'le İslam ulkelen karşı çıkıyor- lar Tum bunlar ABD'nın uluslararası yaptı- nm gucunun çok aşınmış olduğunu goste- rıyor Ikınct neden daha ılgınç TheTime(age) dergısı, Clinton hukumetı Hındıstan ve Çın'ın muazzam ıç pazarını kureselleşme surecı- ne (ama aslında ABD şırketlenne) açmayı bı- nncı hedef olarak benımsedığı ıçın, bu ul- kelerle ılışkıterınde nukleer askerı konuları konuşmamayı tercıh ettığını bu ulkelerın nukleer-balıstıkprogramlarınagozyumdu- ğunu ılerı surdu Dığer bır deyışle, nukleer sılahlardan arınma surecının geleceğı, ma- lı sermayenın kuresel çıkarlannın (kuresel- leşmenın) dınamığıne havale edılmış du- rumda Kureselleşmeyse dun olduğu gıbı bugun de ham hayallerı boşa çıkanyor Ka- pıtalızmın sıyasal sıstemı, her şeyden once ulusal duzlemde bır ıstıkrara gerek duydu- ğu (sınıf mucadelesı ıktıdar bloku vb) ıçın, boyle kalmaya devam ettığı surece, ulusal çıkarlann, ulus ıçındekı ıktıdar mucadelele- nnın, uluslararası sureçlerı ozellıkle kure- sel hegemonyacı gucun zayıfladığı donem- lerde, rayından çıkartması herzaman mum- kun Btr gun tatsız bır surpnzle uyanmamak ıçın, ulus devletlerın hâlâ nasıl bır guce sahıp ol- duğunu, kureselleşmenınse ne kadar ıstık- rarsız bır sureç olduğunu akıldan çıkartma- mak gerekıyor sanınm 1997 YILININ DORUKTAKİLERM BELLİ OLDU TÜRKİYE'NİN EN SAYGIN ÖDÜLLERi SAHİPLERİNİ BULDU KiMLER HANGİ DALLARDA ÖDÜL ALDILAR VE NELER SÖYLEDİLER? CHP KONGRESİNİN PERDE ARKASI DÜNYANIN AĞIR YÜKÖ COCUKLARIN SIRTINDA! SÜLEYMAN DEMİREL UKRAYNA'DA NASIL BİR BÜYÜK TÜRKiYE ANLAni? SÜPER GÜÇ ABD'NİN KORKUSU SiBER SALDIRILAR NoMa Dergnı* ıniernet Web Adresİ:http WMH fned\at Nokto Derpsı, E-Mai Adresı: nokta^n>ed>ale\tcoın İstinye'den En Taze Haberler Borsacı'da B HKFTKLII EKONOMİ DEHGİSİ orsacı B HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ orsacı BORSA'DAKİ RİSKİNİZ NE KADAR F/K ORANINA GÖRE DİPTEKİ HİSSELER KAL-DER GENEL SERRETERİHAKAN KİLtTÇİOĞLU: "KALÎTEYE ÖNEM VERENŞİRKETLERKAZANDIRIYOR" BOYASAN, COMMERCIAL UNION SI60RTA, KARTONSAN, MARDIN CIMENTO, MAKINA TAKIM, SEVGISAGUK, CEYTAS, KRISTAL KOU, AKCANSA, KARDEMIR TUPRAS, TANSAS, ASEISAN, ARCELIK, KOCBANK, YAŞARBANK "BORSADAKI REHBERİNİZ" ANKARA PAZARI ı YAKUP KEPENEK Cumhuriyet Temeli CHP kurultayı uzerıne çok şey yazıldı Yıne de bu koşenın olanak verdığı olçude ve bıçımsel yonlerı bir yana bırakarak kımı noktalara değınmek gerekıyor Son yıllarda dunya sağa kayıyor Ancak Turkıye'de- kı sağa gıdış çok değışık Bızde, sağa doğru koşu- nun ikı ayağı bulunmaktadır Devletın yağmalanma- s; ve ılkel topluma yonelış Once ıkıncıye değınelım Çokpartılı yaşama geçıl- dığınden bu yana sıyasetçılerce adım adım odunler venlerek beslenen sıyasalİslam, gıderek yukselen oran- da tum sağın davranış ve polıtıkalarını etkılıyor, bı- çımlendınyor Toplumun, Cumhunyet ıle kazandığı çağ- daşlaşma değeıierını, aşındırmaya ve gıderek yok et- meye dayanan sıyasal Islamın, baskı ve yasaklardan once halkın oylarıyla gerıletılmesı buyuk onem taşı- maktadır • CHP, tarıhsel gelışımı, nıtehğı ve yapısı gereğı, sl^ yasal islama odun veremeyecek, vermeyecek tek sıyasal partıdır CHP, hıçbır bıçımde Cumhunyet çız- gısının gensıne duşemez Cumhuriyet ıntemellerının her turlu gelışme ıçın onkoşul alınması ve devletın ye- nıden yapılanmasının bu noktadan başlatılması bır gereklılıktır Kurultayda CHP'nın sahıplendığı ve Ge- nel Başkan Deniz Baykal'ın ozenle altını çızdığı ış- te bu Cumhuriyet çızgısıdır • • • Sağa gıdışın ıkıncı ayağı, ekonomık sağ, daha da ılgınç Gerek kuramda, gerekse uygulamada, eko- nomık sağa gıdış, rekabetçı pıyasa koşullarını ege- men kılma yonunde olur, bu doğrultuda alınan yol- dur Turkıye, bu konuda da tersıne gıdıyor, banka- sanayı-tıcaret-turızm ve basın yayın faalıyetlerının bırlıktelığıne dayalı bır sermaye yoğunlaşması yaşa- nıyor Tekelcı, yarı tekelcı pıyasa yapılan egemendjr Bunun nedenı ozel sermaye bınkımının esas ola- rak devtef kaynaklı otması ve ek olarak gınşımcılık uze- nnde kamusal denetımın yetersız kalmasıdır Ulke- rnızde doğrudan ya da dolaylı devlet desteğını alma- yan hemen hıçbır sermaye bırıkımı surecı bulunmu- yor, sermaye bırıkımının kamu adına duzenleme ku- rumlan ve sureçlerı oluşturulamıyor En ucundan ala- lım, buyuk kentlerde yaya kaldırımlannı park yerı ol- maktan çıkarıp yayalara açamayan btr kamusal du- zensızlık var Sağcı hukumetlerın zengın yaratmak ıçın devletın olanaklannı olabıldığınce kullanmaları, bunun da ote- sınde yağmalatmalan yeıieşık bır gelenektır Bu su- recın, doğruluk, durustluk, erdem gıbı toplumsal de- ğerlerı nasıl yıktığı, gıderek doğa, tarıh ve kultur de- ğerlerıne nasıl saldırdığı, gunluk orneklerıyle yaşanı- yor Bu durumda oncelıkle yapılması gereken devletın değışık toplum kesımlerıne eşıt yakınlıkta olmasını sağlamaktır Devletın, ozellıkle çok partılı donemde gırdığı buyuk toprak, kentsel arsa rantı, tıcaret ve fa- ıze dayalı rant çıkarlarına hızmetten olabıldığınce uzak, buna karşılık uretıcı emek ve sermaye guçle- nne yakın duruma gelmesı gerekıyor CHP'nın başarısı, daha doğrusu, emegı en yuce değer sayan ya da emek ağırlıklı yapısının ışlemesı ıçın devletı rantçı sermaye çıkarlannın besleyıcısı, sut anası yapan şımdıkı sermaye bınkımı surecı, adım adım terk edılmelıdır Rekabetçı pıyasa koşullarının ege- men kılınması bu nedenle gereklıdır, ancak yeterlı değıldır Pıyasanın kamusalAoplumsal denetımının guç- lendınlmesı ve nıtelıklı uretıme dayalı bır kalkınma su- recı, bu yaklaşımın olmazsa olmaz oğelendfr Gurtu- muzde gelışmecı devlet kavramının dayanağı bun- lardır Çağtmızda devletın sut vermesı gereken kesımler ış aradığı halde ış bulamayanlardır; parasızlıktan sağ- lık hızmetı alamayan, çocuklannı okula gondereme- yenlerdır, emeklı maaşlanylageçınemeyenlerdır; bol- gesel kalkınmadır, uretım gucunu gelıştırmedır Dev- letın, desteklerıyle guçlendırmesı gerekenler ezılen ve somurulenlerdır CHP, bu kesımlerın uretıcı gızil- gucunu harekete geçırecek polıtıkalara yonelmek zorundadır ve ancak bu tur eşıtlıkçı bır anlayışı ege- men kılarak guçlenebılır • • • Bır adım daha Ekonomık açıdan Cumhurıyet'ın te- mel ılkelerınde, ıstıkrarlı bır ortamda ve hızlı sanayı- leşme ıle dunya kapıtalıst duzenı ıle daha çok ve ka- lıtelı uretımle, butunleşme anlayışı yatar CHP, bu bağımsız butunleşme surecını gunumuzun koşulla- nna taşımalıdır Hemen tum ulkeler 2020'lerde dun- yadakı olası gelışmelere gore bulunacakları yer uze- nnde çalışıyorlar Turkıye ıse ya geleceğını tumuyle karartacak ılkellıklere suruklenme ya da guncel so- runlar ıçınde boğulma tehlıkesıyle karşı karşıya ka- lıyor CHP, yenıden, geleceğe yonelmenın onculuğu- nu ustlenebılır CHP, sıyasette Cumhunyet'ın temel değertenne sa- hıp çıkanların, artı ekonomıde, toplumun uretıcı ke- sımlennın olabddığınce katılımını, desteğını kazanmak zorundadır Cumhurıyetın temeilerı uzerıne yuksele- cek bu tur bır yenı açılım, yanı uretım yapısının do- nüşumu, eğer gereklerı yerıne getırılırse yalnız CHP'ye değıl, ulkeye de çok şey kazandıracaktır En az oyu Fuat Miras aldı TOBB'de yeni yönetim belirlendi ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Turkı\e Odalar ve Borsalar Bırlığı (TOBB) Yonenm Kurulu belirlendi Tek hstev le gıdıletı seçımler- de TOBB Başkanı Fuat Mi- ras >enıden başkan seçılır- ken >onetım kurulunda da 6 uye yenılendı Yonetım ku- rulunun konsey uyelennce seçılmesını protestoeden \e ıptal edılen > asa değı^ıklığı- tıın yenıden gündeme getı- rılerek delege seçtmmın ge- çekleştınlmesını ısteven 18 konse> uyesı oy kullanma- dı Se^ımde en yuksek o>u Denız Tıcaret Odası'ndan Cengiz Kaptanoğlu, en az oyuTOBB Başkanı Fuat Mı- ras aldı TOBB Yonetım Kurulu >enı!endı Tıcaret, sana> ı. tı- caret ve sand>ı tıcaret bor- saları ıle denız tıcaret oda- lan uyelerınden oluşan 135 kışılık konsevden 18 kışı oy- lamaya katılmadı, 3 o> ge çersız sayıldı Delege seçı- mı ısteyen konsey uyelen yonetım kurulunun kon->e> uyelennce belırlenmesım proteito ettı Fuat Mıras'ın belırledığı >onetım kurulu lıstesındc. 6 uve değı^tı Samsun Tıcaret ve Sanayı Odası'ndan \dnanSakaoğ- lu 106. Ege Bolgesı Sanayı Odası'ndan Kani A\doğdu 110. AntaK a Tıcaret \e Sa- na\ı Odası'ndan Akaj Ar- mağan 110. Adana Tıcaret Odası'ndan Fethi Kamışlı 106, Eskışehır Sanayı Oda- sı'ndan Vavuz Zeytinoğlu 109 ve Çorlu Tıcaret Borsa- sı ndan (V/canTülümen 110 oy alarak yonetım kuruluna gıren şenı ısımleroldu Es kı TOBB > onetım Kurulu uvelerı AN Osman l lusoy 101 \li Zafer Taciroğlu 109, HasanOzmen 106 Koksal Vıiceler 107. Cengiz K.ap- tanoğlu 111. Saim Giir- so>106. Hakkı Hınıshoğlu 10*6 \e Mehmet Kara da 109 o> alarak >enıden seçıldı Yonetım kurulu lıstesı ya- sal bekleme suresıne gore 2 gun askıda kalacak Çarşam- ba gunu vapılacak toplantı- daysa yonetım kurulundakı gorev dağilımı behrlenecek Toplantıda Fuat Mıras'\n başkanlığa. Alı Osman Ulu- so>, Yavuz Zeyttnoğlu. Alı Zafer Tacıroglu ve Hasan Ozmen'ın de başkanvekılı- ğınegetırılmesı beklenıvor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog