Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

1 MAZİRAN 1998 PAZARTESİ COMHURİYET SAYFA HABERLER Eınekli Sandığı'nda ilaç yulsuzhığu • MNKARA (UBA) - Halen 1 mulyon 114 bin 480 emekİi, du! ve yetim ile yalejnlanna sağlık hizmeti veren Emekli Sandığı'nın, son yıllarda sağlık harcamalannın "abaröh" şekilde artması üzerine kurum müfettişleri, kuriJmun sağlık harcamalan ûzeTİne ınceleme yaptı. Ara-ştırmada, sadece geçen yıl yaklaşık 8 trilyon liralık ilacın, sandıga üye kişilenn sağlık karnesi ile sandığa üye olmayan kişiler için ahı*dığı ortaya çıktı. Güneydoğuda operasyon • Bt\ARBAKIR (Cuunhuriyet Bürosu) - Ola-ganüstü Hal Bölgesı'nde süren çatışmada 11 PKK'li öldörüldü, 1 PKK'lı de yalcalandı. Operasyonlarda 1 güvenlik görevlisi de şehit oldu. OHAL Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Çevre Köyü bölgesinde 10, Şırnak'ın Şeyh Mehmet Tepe kırsalında 1 PKK'lı öldûrüldü. Bingöl kent merkezınde 1 PKK'li yalcalandı. Kozakçıoğlu'ndan suçlama • Istanbul Haber Servisi - DYPGenelBaşkan Yarduncısı Hayri Kozakçıoğlu, Başbakan Mesut Yılmaz' ın turizm bakanlığı yaptığı dönemde, 26 tunstik işletmeye yasadışı ve usulsüz olarak talih oyunlan ruhsatı verdiğini belirterek çetelerin kurnarhanelerde saklandığını iddia etti. Hayri Kozakçıoğlu, dün DYP Istanbul ll Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, devletin üzerine düşen en , iyük görevlerden birinin de f, j a paranın aklanrnası ve yuşturucu satışını önlemek olduğunu söyledi. Le Monde'un yorumu • R\RİS(AA)-Fransa'da çıkan Le Monde gazetesi , ,dün yayımlanan başyazısını, sözde Ermeni soykınmı yasa tasansıyla ilgili gelişmelere ayırdı. '•Ermenistan: Tabunun Soau" başlığıyla ^ialeme alınan başyazıda, . ^ransız Parlamentosu'nun riyı onaylamasıyla H kte. bir tabuyu ortadan " ' .dırdığı öne sürüldü. Le ' Jlonde'un başyazısında, "Şu ana kadar hiçbir Batılı demokratik ülkenin bu tür bir tavır içine girmediği" ifade edilerek çeşitli tarihçilerin ve araştırmacılann incelemeleri sonucu, Ermenilerin sistemli katliamlara maruz kalması konusunda şüphe bulunmadığı iddia edildi. Ecevit Çin Seddi'ni gezdi • PEKİN(AA)-ÇinHalk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Çian Çiçen'in konuğu olarak Pekin'de bulunan Başbakan Yardımcısı ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, sabah eşı Rahşan Ece\ it ile Pekin'den yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Çin Seddi'ni gezdi. Pazar günü olması nedeniyle aşın kalabalıktan ve izdihamdan sıkılan Ecevitler'in Çin Seddi gezisi yaklaşık 15 dakika sürdü. Ecevit'e bu gezisinde Tûrkiye'nin Pekin Büyûkelçisi Ünal Ünsal ile Çin Dışişleri Bakanlığı vetkilileri de eşlik etti. Ünal Unsal, daha sonra büyükelçilik konutunda Başbakan Yardımcısı Ecevit'in onuruna bir öğle yemeği verdi. Birdal olayı Meclis'te • ANKARA (AA) - Fazilet Partisi, IHD Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan saldınnın, TBMM'de kurulacak bir komisyon tarafından araştınlmasını ısteyecek. FP Karabük Milletvekili Hayrettin Dılekcan ve arkadaşlan tarafından hazırlanan v e önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan önergede, Türkiye'de insan haklan ihlalleriyle ilgili endişelerin uzun zamandan beri iç ve dış kamuoyunun gündeminde olduğu. bu ihlallerin boyutlannm bazı dönemlerde insan hayatına kast edecek düzeye yükseldiği ifade edildi. Radyo-TV tasansınm askıya alınmasından sonra gündemi Yılmaz-Baykal görüşmesi belirleyecek Meclis'in çakşması BaykaPa endeksli • tktidar partilerinin Radyo-TV tasansını askıya alması ve gündemde bekleyen 4 tasannın kabul edilmesi üzerine Meclis gündeminin belirlenmesi tartışmalan yeniden önplana çıktı. Başbakan Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TBMM gündemini belirlemek üzere yapmayı planladıklan görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nun tartışmalara neden olan çalışma programı Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykalın bu hafta yapılması beklenilen görüşmelerinde netlik kazanacak. Başbakan Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda tıkanıklığa yol açan, RTÜK tasansı olarak anılan Radyo ve Televizyonlann Kuruluşlan ve Yayınlan Yasası'nda değişiklik öngören tasannın görüşülmesinde ısrarlı olmaması durumunda gündemdeki bazı tasanlann ele alınmasından sonra Vergi Reformu'nun ele alınması bekleniyor. iktidar partilerinin TBMM Genel Kurulu çalışmalanndaki tıkanıklığın aşılabilmesi için geçen perşembe günü Radyo-TV tasansını askıya almalanyla gindemde bekleyen 4 tasannın kabul edilmesi üzerine Meclis gündeminin yeniden belirlenmesi tartışmalan yeniden ön plana çıktı. Başbakan Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TBMM gündemini belirlemek üzere yapmayı planladıklan görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi beklenirken, iktidar partıleri CHP'nin de kabul etmesi durumunda gece çalışması önerisini bu hafta yeniden gündeme getirecek. Gece çalışmasının yanı sıra TBMM Genel Kurulu'nun cuma günleri de çalışmasının önerileceği belırtildi. TBMM Genel Kurulu'nda yann Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar hakkmda Devlet Bakanlığı dönemine ilişkin pul ve zarf yolsuzluğu iddiasıyla ilgili olarak DYP tarafından venlen Meclis soruşturması önergesi görüşülecek. Bu görüşmenin tamamlanmasından sonra da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göç olaylanyla ilgili olarak kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu da ele alınacak. İktidar partilerinin daha önce belirledikleri ve SSK Tasansı, TMY ve Türk Ticaret Yasası değişiklikleri ile Tuz Yasası, TSK Personel ve İç Hizmetler Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasanlannın öncelikle ele alınmasını öngören çalışma programının Yılmaz- Baykal görüşmesinden sonra yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Gündemde bekleyen Vergi Reformu Yasa Tasansı ve Hal Yasa Tasansf nın ne zaman ele alınacağına ilişkin belirsizliğin de bu görüşmeden sonra netlik kazanabileceği belirtildi. Yılmaz'ın mal variığı TBMM komisyonlan da bu hafta çalışmalannı sürdürecekler. Başbakan Mesut Yılmaz'ın mal variığı ile ilgili soruşturma komisyonu yann. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında kurulan soruşturma komisyonu da 3 Haziran Çarşamba günü toplanacak. TBMM KİT Komıs\onu"nda da kamu kuruluşlarının denetimine de\am edılecek. Komisyon bu hafta Sümer Holding. Köyteks, Elektrik Işlerı Etüt idaresi. Tüstaş, Türkiye Atom Enerjısi Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 1995- 1996 yıllanna ait hesaplannı ınceleyecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da yann Mahalli Idareler Yasa Tasansı'nı ele alacak. Adalet Komisyonu ise 4 Haziran Perşembe günü irtica ile mücadele yasa tasanları kapsamında hazırlanan ve Kılık Kıyafet Yasası'na aykın davrananlara venlecek cezalan arttıran yasa tasansınm görüşmelerine devam edecek. D T P k o n g r e s i n d e 3 l i s t e y a r ı ş t ı Gndoruk yeniden genel başkan ANKARA - DTP'nm 1. olağan büyük kongresinde, tüm il başkanlarının ortak olarak önerdiğı Hüsamettin Cindoruk. geçerli oylann tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçılırken başını Gökberk Ergene- kon'un çektıği, kendılerıne "değjşimciler" adını veren muhalefetse umduğunu bu- lamadı. Genel merkezin çı- kardığı anahtar listeyı yal- nızca 3 kişı delerken eski GİK üyesi 40 kişiden 30'u yeniden seçildi. Muhalefe- tin başansız bulduğu ve de- ğıştırilmesini istediği 5 ba- kanın da GlK'e seçilmesf, kulıslerde değişimcilerin is- tifalannı gündeme getirebi- leceği yorumlarına neden oldu. DTP'nin 1. olağan büyük kongresinin ikinci günkü çalışmalan dün saat 11.00'debaşladı. DTPlide- ri Cindoruk, kongrenın ger- çekleştirildıği Türk Metal Sendikası Tesıslerı'ne. "Türkiye senink gurur du- yuyor" s'loganu alkış ve ıs- îıklar eşliğinde girdi. 40 kı- şiden oluşan GİK üyeliğı için 87, 15 üyeden oluşan merkez disiplin kurulu üye- liği için de 40 kişi aday ol- du. Kongre salonunda GİK için Gökberk Ergenekon, genel mer- kez ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Hastürk'ün hazırladığı 3 lıste yanştı. Mılletvekıllen Cemal Alişan, Muzaffer Ankan, Ferit Bora, Me- tin Işık. Jefi Kamhi ve Mehmet Korkmaz'ın isımlerinin bütün lıs- 40 üveden oluşan GİK üyeliği için 87,15 üyeden oluşan merkez disiplin kurulu üyeliği için de 40 kişi aday oldu. Kong- re salonunda GİK için Gökberk Ergenekon ve genel merkezin iki ayn anahtar listesi yanştı. (H ASAN AYD1N) telerde yer alması dikkat çektı. Hiçbir bakanın aday gösterilme- diği Ergenekon'un lıstesiyle genel merkezin listelennde 17 ortak isim yer aldı. Kongrede kabul edilen "Yeni- yüzyüİçinL'ztaşT isimlibildırge- de, siyası partılerin en önemli iş- levlerinin kitlelenn ıstekleri ve ge- reksinımlennı değerlendırerek bunlan siyasi kararmekanızması- na taşımak olduğu vurgulandı. Bildirgede, "Türkiye'nin yaşadığı sıkınhlar, diğer si>asipartüerin ku- caklavıcı gücü temsil etme \etene- gjni kaybetmiş olmalanndan kay- naklanmaktadır. Siyasi partilerin birçoğu küçük çıkariarda bocala- makta. küçük çıkarlardan ulusal menfaata hamleyapamamaktadır. Ne iktidarda ne de muhalefette bu- nu becerebUmektedirler" görüşü- ne yer verildi. Bildırgede, siyasi partilerin çoğunun enerjilerinin tü- kendiği ileri sürüldü. DTP kongresinin ikinci günün- de gerçekleştirilen seçimlere 1140 ABD 'den Türkiyeüzerinesenaryoiar FUATKOZLUKLU WASHINGTON - Amerika ordusunun en önemli kuruluşlanndan biri olan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde hafta sonunda "ABD'nin ulusal çıkarlan doğrultusunda Türkiye"' konulu bir toplantı yapıldı. ABD Dışişleri'nde görevli Henry Barkey ve Graham Fuller organizasyonunda basına kapah olarak yapılan toplantıya Washington'un ulusal çıkarlannı koruma ve geliştirmesinde son derece güvenilir bulunan isimler davet edildi. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan siyaset planlama uzmanlan, son 30 yılda Türkiye'de görev yaprtuş istihbaratçılar ve elçılık görevlileri, Beyaz Saray'a Türkiye hakkında fikirleriyle öneriler sunan düşünce kuruluşlanndan yetkililer önümüzdeki günlerde olabilecek gelişmeleri tartıştılar. Toplantıda Tûrkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılaşabileceği ekonomik ve siyasi güçlükler, bunlann ABD'nin bölgedeki çıkarlanna vereceği zararlann asgariye indirilmesi yönünde neler yapılabileceği ûzerinde duruldu. Üzerinde durulan senaryolardan birine göre radikal Islamcı hareketler giderek büyüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) siyasi dengeler üzerindeki etkinliği aröyor. Fazilet Partisi kapatılıyor. Ardından radikal Islamcılar ayaklanıyor ve ülkede iç savaş, patlak veriyor. Çıkan iç savaşta çok sayıda carai bombalamyor. Radikal Islamcılarla aynlıkçı Kürtler ittifak oluşturuyorlar. İç savaş, Türk ordusunun içerisinde de bazı bölünmeleri beraberinde getiriyor. ABDTi yetkililerin, toplanöda üzerinde durduklan senaryolardan hareketle Washington'un çıkarlan doğrultusunda bölgede izleyeceği politika alternatiflerini tartışüğı öğrenildi. Toplantıyı organize eden Henry Barkey, ABD'nin eski Ankara Büyûkelçisi Mark Grossman'ın sağ kolu olarak görev yapıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 'nda siyaset planlama departmanmda çalışan Barkey, daha önce yazdığı "Törkiye'deki Kürt Sonuıu ve Çözümü" adlı raporuyla gündeme gelmişti. Barkey, bu raporu eski CIA ajanlannın çalışbğı Rand Corparation kunıluşu için hazırlamıştı. delegeden 1083'ü katıldı. 11 oy geçersiz sayılırken genel başkanlığa tek aday olarak katılan Hüsamettin Cindoruk 1072 geçerli oyun tamamını alarak seçil- di. Değişimcileri temsil e- den Gökberk Ergene- kon'un anahtar listesinden ancak Ergenekon ile eski milletvekillen Sadık A>Tin- dukluoğlu ve Tunç Bilget GlK'e girebıldi. Genel merkezle değişimcilerin listesindeki 17 ortak isim- den 16'sı GtK'e girdi. Or- tak isimlerden yalnızca Ra- sih Oztürk dışanda kalır- ken DTP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Has- türk'ün anahtar listesinde yer alan eski Fenerbahçe Yönetım Kurulu Başkanı Hasan Özaydın da GtK'e seçildi. Böylece 40 eski GtK üyesinden 30'u yeni- den seçilırken 10 yeni isim GtK'e girebildi. 5 bakanın da girdiğı GlK'ke 4 de ka- dın üye yer aldı. 40 kişilik GlK'e en yüksek oyla giren 838 oy alan Meclis'in en çok parti değiştiren isimle- rinden Samsun Milletveki- li Cemal Alişan oldu. Sonuçlann açıkianması- nın ardından her ikisi de GtK'e giren Istanbul delegelerı Hasan Ozaydın ile Orhan Keçeli kav ga etti. tddiaya göre Orhan Ke- çelı, kutlamak için yanına gittiği Hasan Özaydın'dan yumruk yedi. Özaydın'ın "Sen beni listekre koy- durtmadın, ama ben yine seçil- dim" demesiyle başladığı ıleri sü- rülen kav ga araya giren partililer- ce engellendi. Oyunu kullandıktan sonra aynldığı salona sonuçlann açıklanmasından önce giren Cindoruk, -Başbakan Cindo- ruk" sloganı ve Sibel Can'ın "Padişah" şarkısı eşliğinde karşılandı. Cindoruk. yaptığt teşekkür konuşması sırasında. bu kongrede pek çok ilke im- za attıklannı söyledi. llk kez sivil toplum örgütlen temsilci- lerine bir kongrede söz hakkı verildiğini anımsatan Cindo- ruk. "Bu ilkin diğer kongreler- de de oluşmasını dUiyorum. Rekabete açık demokratik se- çimler yaptık. Bu kongrede partinin genel başkanı liste yapmadı; listenin hanrianma- sı için çaba sarfetmedi: deiege- leri özgür bırakt». Burada ka- zananda kazanamayan da ola- caknr. Ama, ne kazanan ne de kazanamayanlar var. Burada yanşanlarvar rl dedi. \S\TlRMi7^/AYDINENGtN Ne kötümser bir başlık de- ğil mi? Zaten hafta tatilini biti- rip, gene itiş kakışlarla geçe- ceği besbelli bir haftaya baş- larken, okuyucunun önüne böyle bir başlıkla çıkan Tırmık- çıyı ne yapmalı? Yapılabileceklerin en kestir- mesı, başlığı okuyup sayfayı çevirmek. Peki yazmın başlığı, şu an- da en tepede sıntan o iç karar- tıcı soru yerine "dünyanın ye- ni nükleer başlık haritası" gibi ilimsel, bilimsel olsaydı ne de- ğişecekti? Asya'da nükleer başlık üret- memiş, yani çağın en ölümcül silahı atom bombasına sahip olmayan çok az ülke kaldı: Ja- ponya, Moğolistan, Türkiye, Afganistan filan. Geri kalanı ya atom bombasını üretip silah deposuna yerleştirdi ya da is- tediği an bombayı üretebile- ceği teknolojik donanımı edin- di. 1980 sonrasında tepe nok- tasına ulaştığı sanılan "nükle- erölüm tehlikesi", bu ölümcül 2000 Yılını Görebilecek miyiz? yarış şimdi yepyeni bir boyut, yepyeni bir içerik kazandı. Gençliğinden itibaren ABD ile Sovyetler Birliği arasında tır- manarak süren "dehşet den- gesı"nin gölgesinde yaşamış biri için, Uzak Asya'dan Ön Asya'ya kadar elinde atom bombası bulunduran ülkele- rin, bu yaşlı anakaranın hemen tümünü kaplamış olması artık "dehşet" teriminin yetersiz ka- lacağı bir düzeye vardı. Hemen hepimiz 2000 yıtı üstüne konuşuyoruz. Yeni bir bin yıla başlamanın -biraz da çocuksu- heyecanını yaşıyo- ruz. 1998'i yanladık biie. Ar- dından nasıl geçtiğini bile bel- ki de anımsamayacağımız 1999 ve... ve üçüncü bin yıl! Insanlığın 2000 yılına itişkin sorunlan bilgisayarların tarih bellekleri 2000 yılını algılaya- mazsa. banka sistemleri, bü- yük şirketlerin karmaşık he- saplarını barındıran bilgilerçö- kerse neolacak gibi önemli, a- ma "banşçıl" sorunlardan olu- şuyor... gibi geliyordu bize. Hindistan, hemen ardından ve ona misilleme olarak Pakistan üst üste atom bombalarını patlattıklarında "dehşetiaşan dehşetin" boyutu olanca so- mutluğu ile karşımıza çıkıver- di. Üstelik bu kez ABD ile Sov- yetler Birliği arasında birbirini karşılıklı kollamaktan doğan "denge" de yok. Beline atom bombasını takıp komşulanna posta koymaya kalkışanları denetleyecek, durduracak, dizginleyecek, uymazlarsa pataklayacak bir güç de yok. Yıllardır Hindu-Müslüman çatışması gibi ilkel birdin kav- gasının bataklığında sokaklar- da insan linç eden, tapınaklar kundaklayan; Mahatma Gandi gibi bir barış anıtından başlayıp Indra Gandi gibi sağduyuyu temsil eden politi- kacıları vurarak yok eden; bir başka sağduyu simgesini, Zülfikâr Ali Butto'yu. büyük Gandi'nin yol arkadaşı Müslü- man önderi idam eden Hin- distan ve Pakistan, şimdi ara- larındaki hesabı atom bomba- sıyla görebilecek bir teknolo- jik düzeye sıçradılar. Asya'da düşmanlıklan kom- şularıyla toprak kavgasının, din çekişmesinin, ırk farklan- nın çok ilkel, ama ilkelliği ölçü- sünde vahşi ve hunhar itiş ka- kışıyla sınırlı birçok ülke, aske- ri gücünü atom bombasıyla pekiştirdi. Sokaklannda her gece aç- lıktan, soğuktan ölmüş çocuk bedenleri hasat edilen bu As- ya ülkeleri, alabıldiğine krt kay- naktarını Avrupa'ntn, ABD'nin zenginleştirilmiş uranyum, nükleer know-how satan çok "saygın" şirketlerine peşkeş çektiler. Parası çıkışmayanlar Rus mafyasına başvurdular ve istediklerini elde ettiler. Şimdi, Muhammed döne- mindeki gibi kılıçla değil atom bombası ile cihada çıkacak bir Müslüman ülke polrtikacısı ve generali; banşçıl bilinen Brah- man dinini Müslüman kanla- nyla yıkayan, Pakistan ve Af- ganistan'dan toprak değil, Müslümanlardan arındırılmış topraklar isteyen Hint milliyet- çileri ve askerleri birbirlerinin tepesine çullanırtarsa ne ola- cak? Buna doğusu, batısı, kuze- yi, güneyiyle, Budisti, Brah- manı, Müslümanı, Yahudisi ile öteki Asya ülkelerini de ekle- yin. Onları dizginlemek üzere işe kanşacak ABD'yi, Ingilte- re'yi, Fransa'yı üstüne koyun. Bir nükleer kıvılcımın yeryü- zünü yok edecek bir atom sa- vaşını başlatması size ne ka- dar uzak bir olasılık? Öyleyse "2000 yılını göre- bilecek miyiz?" başlığı, niye yanlış, karamsar ve yersiz bir soru oluyormuş peki? Başbakan Yılmaz 'Mücadelemiz önder bir ülke yaratmak için' tstanbul Haber Servisi - Başbakan Me- sut Yılmaz, "Mücadelemiz her türlü eko- nomik. sosval \e külrürel alrvapısını ta- mamlamış,demokraside örnck. kalkınma- da önder bir ülke yaratmaktır" dedı. Yıl- maz, Mahalli Idareler Reformu'nu çok önemsediklerini ve TBMM'den geçirmek için her türlü çabayı göstereceklerini de belirterek "Bu reformu. vatandaşlara da- ha iyi hizmet götürebümenin en önemli araclanndan biri olarak görüvoruz" diye konuştu. Başbakan Yılmaz dün tstanbul'da birdi- zi açılış ve temel atma törenine katıldı. Yıl- maz önce Bakırköy Belediyesi'ncedüzen- lenen ve üzerinde kitap satan büfelerin ol- duğu Kültür Köprüsü'nün açılışmı yaptı. Yılmaz'a burada gazeteci-vazar Emin Çö- bşan'ın "Muhteşem İküT adlı kıtabı ar- mağan edildi. Ardından yine belediye ta- rafından yaptınlan kültür ve sanat merke- zini hizmete açan Yılmaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal yasamın vazge- çilmez parçası olduğunu belirtti. Yılmaz, TBMM'de bekleyen Mahalli Idareler Re- formu'nun gerçekleşmesi durumunda, aç- tığı kültür merkezi benzeri eserlerin Tûr- kiye'nin her yanında mahalli idareler tara- fından, mahalli kaynaklarla daha hızlı bi- çimde gerçekleşeceğini söyledi. Yılmaz, daha sonra Avcılar'da belediye tarafından yapünlacak olan Atatürk Evi ve Ulusal Egemenlik Parkı'nm temelini attı. Yılmaz, Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı'nı hizmete açtı ve Kültür Merkezi ve hastane inşaatıyla Paşaeli piknik alanını ziyaret et- ti. Başbakan Yılmaz, Avcılar'daki temel atma ve açıhşlardan sonra Kıraç beldesin- de yapımı süren Astm Kocabıyık Meslek Lisesi'ne giderek inşaat hakkında yet- kililerden bilgi aldı. Yılmaz daha sonra Bahçeşehir Koleji'ni gezdi. FP'li Salih Kapusuz 'Yeşil, Yılmaz tarafından mı korunuyor?' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Grup Başkanvekıh Salih Kapusuz, Susur- luk olayıyla bağlantılı olarak sık sık ismin- den söz edilen Yeşil kod adlı Mahmut YJ- dınm'ın yakalanmast konusunda açıkla- malar yapan Başbakan Mesut Yılmaz'ın "inisivatif benim eümde" mesajı vermeye çalıştığını savundu. Kapusuz, "Sayin Baş- bakan hava basnğı gibi inisiyatif sahibi de- pdir. Eğer öy1e olsaydı bu kadaryandnla- mazdı'* dedi. Salih Kapusuz, düzenlediği basın top- lantısında Başbakan Yılmaz'ın sık sık Su- surluk olayı ve çeteler konusunda açıkla- malar yapmasmm yanhş olduğunu söyle- di. Kapusuz. "Başbakan emniyet ku>-vet- lerinin basın sözcüsü değildir. Son günler- de meydana gelen olaylann faiilerinin ilk iladekrini kamuoyuna açıklama mecburi- yvti w)ktur. Bu turunı hukuka uygun değil- dir* diye konuştu. Yılmaz'ın Yeşil'le ilgi- li açıklamalanyla "gülünç" duruma düştü- ğünü öne süren Kapusuz, **Sayın Yılmaz, Yeşil'in adresinin tespit edildiğini bildir- mektedir. O zaman adama demezkr mi 'Yeşil yakalanmadığina göre. acaba Yıl- maz tarafından mı korunuyor11 ' Yılmaz bu açıkiamalanyla acaba Yeşil'e'Yerin tespit edildi. tedbiral' diye mesaj mı veriyor* de- di. Kapusuz, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümete yönelik açıklamala- nnı anunsatarak "bu açıklamalann gerçe- ğı yansıtOğını, hükümerin pilinin hittiğini, ipinin çekildîğini" savundu. Cumhurbaş' kanı DemıreFı u cazibe merkezi ohnak gi- bi bir gayretkeşnk içinde olmakla" suçla- yan Kapusuz şunlan söyledi: "Cumhurbaşkanı siyaseti yöntendir- tnektcn. siyasetikanşnrmaktan \azgeçme- lîdir. Çünkü anayasal Konumu bunu em- retmektedir. Cumhurbaşkanı veya başka güç odaklanrun hükümete görev vermete- ri ve hükümete nmür biçmeleri demokra- tik düzenkrdt doğru değildir. Ancak Yıl- maz demokratikyollarla hükümetolmadı- ğı için bu durumu hazmetmendir. Görev verenler gurevden abnak istiyorlar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog