Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Öğrenci triaytan içmkumıl • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Toplu \e süreklilik arz eden öğrenci eylemleriyle ilgiiı olarak rektör veya yardımcisı başkanlığinda "tnceleme ve Soruşturma Kurulu" oluşturulacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığfnca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürüriüğe giren yönetmeliğe göre, bu kurul, alınması gereken tedbirleri belirleyecek. fCurul aynca, yapacağı soruştunna sonunda suçlu olduklan belirlenen öğrenciter hakkında verilecek uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalan için yetkili disiplin amirine, bir veya iki yanyıl uzaklaştırma cezası ile okuldan çıkarma cezalan için üni\ersite disiplin kuruluna teklifte bulunacak. iki genti çarpıştı • İSTANBUL (AA) - lstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle Türk bayraklı 2 bin 374 gross tonluk 'Kargem Line' isimli Ro- Ro yük gemisi ile Marmara'ya transit geçiş yapmakta olan Malezya bandıralı yük gemisi çarpıştı. Ro-Ro gemisi ile Odessa'dan aldığı 40 bin ton çelik yükü Çin'e götürmekte olan yük gemisinde de küçûk çapta hasar oluştu. 40 bin 988 gross tonluk 'Bünga Orkid-Tiga' isimli yük gemisi kazadan sonra Ahırkapı açıklannda, Kargem Line ise Büyükdere açıklannda demirletildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdûrüldüğünü bildiren yetkililer, lstanbul Bogazı'nın belli noktalannda oluşan sis nedeniyle meydana gelen kazanın, gemilerin çok yavaş seyretmesiyle çok ucuz atlatıldığını bıldirdiler. ıan Demfrcl verihfl lstanbul Haber Servisi ıtman Hasankeyf te 29 ,.f-;vlayıs günü şehit olan Jandarma Komando Er Özcan Demirci için dün Levent Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Demirci'nin cenazesi. Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Uselerde anılar canlandı "" tstanbul Haber Servisi riaydarpaşa Lisesi'nin Geleneksel Pilav Günü' dün, eski ve yeni mezunlann katılımıyla, lisenin eski binası olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yapıldı. Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi'nin Geleneksel Talaş Böreği Günü'nde de mezuniyetlerinin 50. yılmı dolduranlara plaket verildi. FatSh'te korsan gösteriI İstanbul Haber Servisi - lstanbul Fatih Millet Caddesi üzennde dün saat 13.15 sıralannda toplanan bir grup, cadde üzennde yanlannda getirdikleri yanıcı maddeleri ateşleyerek DYP Fatih tlçe Merkezi'nin önüne bıraktı ve Fındıkzade üst geçidine • yasadışı ARGK örgütünün bayrağıyla pankart astı. Kızıl Elma Caddesi ve ara sokaklara dağılarak kaçan göstericilerden dördü, güvenlik güçlerınin operasyonlan sonucu gözaltına alındı. TAYAD Kongresl • İstanbul Haber Servisi Wjutuklu ve Hükümlü ı Yardımlaşma ongresı - w : ^ p jrtonunda yapıldı. TAYAD ,.$Genel Başkanı Mustafa ifEryüksel, derneğin * Junacının tutuklulann ve 'hükümlülerin hukuki, * ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlanyla ilgilenmek oldugunu vurguladı. Genel kurulda yapılan seçimde. TAYAD Yönetim Kurulu'na Oya Gökbayrak, Ruhan Madenci, Ipek Çakır, Şahin Güzel ve Hal Kurt seçildi. Rhmet Taner Kışlaiı flhmet Cemal Rtaol Behramoğlu fltilta Ihan Rrsen Gurzap RylinŞengun Rsuman Ry ~ Rlı Saydam Rrif Kızılyalın Rbdulkadir Vucelman Banş Başaran Cem Vazıcı Cumhur Canbazoğlu Cenk Oemırkıran Cağatay Özturk Oeniz Kauukçuoğlu Dîlek Turtcer Deniz Som Derya Ryyıldız Oenîz Pak Erdalfltabek Emre Kongar Euın lyasoğlu Lngın Euin Ercument Rkturtc FethiNaci ferudun Kandemir FezaTansuğ Fehmı Rkgun Fehmi Yılmaz Gulbın Erduran Hıkmet Çetinkaya Hakan Kara Handan Soğut Harun Mutluay Ihan Selçuk fc-f an Vıldız Lpyla Tauşanoğlu LeylaKose Mustafa Balbay Mehmet Faraç Mehmet Rçar Mujdat Gezen Mustafa Derelı Meral Babacan Murat Inceoğlu Mehmet Oemirtan Murat Cebecıoğlu / • — Nazlı Ca. Oktay Ekînci"" Ozgür Ozbakır Ozden Toprak Pınar Rrat Seruer lanıllı SelmiRndak Setim İeri Serkan Baı Satı Kaya CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sükran Sonı Taner Bericsoy Türkıye Gazetecıler Cemiyeti Turgay Fîşek<;ı Turhan Günay Tonguç Nacar Umit Zileli Ustun Rkmen Valçırt Bayer Vekta Kara Zeynep Oral R AD YO Cumhuriyet 1 O7.4 16 bin öğretmen ve yönetici ilahiyat mezunu Vlilli eğitimde ilahiyat ağırlığıEBRU TOKTAR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 480 bin öğretmenin görev \aptığı Milli Eğıtim Bakanlığı'nda 16 bin yönetici ve öğretmenin ilahiyat fakültesi mezunu ol- duğu saptandı. Eğitimde bu kadar çok ila- hiyat fakültesi mezununun bulunmasının dincı akımlann güçlenmesine yol açtığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığt. 15Nisan 1998 tarihlı genelgesiyle de okul yönetici ve müdürlüklerinc atanacaklarda "eğitim yönetimi \c planlaması" bölümünden İisans \e lısansüstü eğıtimi alma koşulu getırirken Yüksek Öğretım Kurumu'nun (YÖK) söz konusu bölümleri kapattığını da unuttu. YÖK Genel Kurul üyesi ve Milli Eöitim Bakanlıgı Müsteşan Bener Cordan. 14 Mavıs'ta YÖK'e çektiği faksta "kapatılan bölümlerin" listesini istcdi. Son bir >ıl içındeki atamalarda hiçbir dın kültürü \e ahlak bilgisi öğretmenine yer vermeyen \ e ilahiyat fakültesi mezu- nu yönetici atamayan Milli Eğitim Baka- nı Hikmct lluğba\. tüm girisimlenne karşın eğitimdeki imam-hatıp lısesi çı- kışlı ve ilahiyat fakültesi mezunu öğret- men ve yönetici ağırlıgına son \ eremedi Son verilere göre 480 bin öğretmenin gö- rev yaptığı eğitim kurumlarında 16 bın kişilik kadronun ilahiyat fakültesi mem- nu öğretmen \e yöneticilerden oluştıığu saptandı. Göreve geldiği dönemden bu \ ana dın kültürü ve ahlak bılgisi derM öğretmen- lerıni başka bran^larda da göre\lendır- meyen Uluğbav'm gerekMiıim fazlasi kadrolan temizlcmck ıstedığı öğreıııldi Biyoloji dersi pıogramına "'Dantin"in evrim teorisini" koyan Uuğbaş ın M>S- yal bilgiler ile mıllı güvenlik bılgisı der- si programlanna "irtica \e ülkeyc >öne- lik tehditleri" konusunu koşarak cğıtıtn- deki gericı unsurlarla "top>ekûn müca- delevi" amaçladığı belirtildi Milli Eğitim Bakanlıgı. okul müdürü ve yönetıcılerı atamalannda "torpil" baskılarının önüne geçmek ve dincı kad- rolann palazlanmasını önlemek üzere adaylarda "eğitim >önetimi lisansı \a da lisansüstü eğitimi arama" karan alırken YÖK'ün bu bölümleri kapattığı- nı unuttu. 15 Nisan 1998"de tüm il mıllı eğitim müdürlüklerine "okul >6netici- lerinde aranacak koşulları duyuran" bakanlık. YÖK'iin 4 Kasım 1997 tarihli kararla eğitim fakültelerindeki eğitim yö- netımı \e planlamaları bölümünü kapat- ması nedenı\ le kalifı\e "müdür" bula- mama tehlikcsivlc kar^ı karşıya kaldı. Mıllı Eğitim Bakanı Müsteşan Bener Cordan. 14 Mavıs 1998 tarihinde YÖK'e çektıgı faksta. ünı\er-.ıtelerın "eğitim >önetimi \e planlamacısı" ye- tıştırenbölünılcrinın lı>tesını ıstedı. Lnı- ver.srtelerın söz konusu bölümlerin kapa- tılması nedenı>le YÖK'c vcreceği yanı- tın "traji komik" olacağı belırtıliyor F.ğıtım Bılımlurı Fakültesi öğretım iı\esi Prof. Dr. Mahmut Adem. bakan- lık kadrolarındı) bulunan 5 bınden fazla din kültürü \ e ahlak bılgısı öğretmenının gereksınım fazlası oldugunu \ urgularken okul yönetımlerınde bulunan ilahiyat fa- kültesi çıkıs,lı vönetıcılerın de "şeriatçı kadrolar" oluıjturduğıına dikkat çekti. Hava Kuvvetleri'nde 'Anıları Tazeleme Günü' etkinlikleri Kdıç'tan türban uyarısıANK.ARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ha\a Ku\ vetleri Komuta- nı Orgeneral llhan Kılıç, Hava Kuvvetlen'nden emekli general. subay. astsubay, eşleri ve şehit ai- leleriyle halen görevli olanların biraraya geldiği "Anılan Tazele- me Günü"nde. türbanlı bir kadı- nı uyardı. Kılıç. başörtüsüyle bir sorunlan olmadığım, ancak devlet dairelerınde türban takılamayaca- ğını söyledi. Hava Ku\ vetleri Komutanlı- ğı'nda '87. Kuruluş Yıldönümü ve Anıları Tazeleme Günü' dola- yısıyla 4. Ana Jet Üssü'nde dü- zenlenen program, da\etlılere ve- rilen kokteylle başladı. Kokteyl öncesinde, davetlileri karşılayan Orgeneral Kılıç ile MGK Genel Sekreteri Ergin Celasun, progra- ma kaülan Tiirkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in elini öp- tüler. Kılıç. davete türbanla gelen bir kadını uyardı. Bunun üzerıne ka- dın başörtüsünün bağlama bıçımı- ni değıştirdi. Kılıç, gazetecılerın sorusu üzerine. orduevlerme ol- duğu gibi askeri garnızonlara da türbanla girmenin yasak oldugu- nu söyledi. "Bizim başörtüsüyle sorunumuz >ok" diyen Kılıç, "Anadolu'da tarladaçalışan ka- dınlar, alınlarına altın takarlar. Karadeniz'de sırtında odun ta- şı\an bacılarımız \ar. Onların başörtüsü var. Olsun hiçbir şev değil" görüşünü dıle getırdi. tstanbul'da düzenlenen "Anıla- rı Tazeleme Günü"nde konusan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Cumhur Asparuk. THK'nin, AvTupa'nın vurucu gücü en yük- sek ve en modern hava ku\ veti ol- dugunu söyledi. Ha\a Kuv\etleri Komutanlığı'na hizmet vermiş emekli subay ve astsubayların bir araya geldiği "Anıları Tazeleme Günü"ne, çok sa> ıda emekli ko- mutan, subay ve astsuba> katıldı. AYDINLANMA EMRE KONGAR Erdal Inönü'nün Anılan: II. Cilt Orgeneral Kılıç ile MGK Genel Sekreteri Ce- lasun, 'Anıları Tazeleme Günü'' dolayısıvla, 4. Ana Jet L ssii'ne gelen Türkne'nin ilk kadın pi- lotu Sabiha Gökçeni, elini öperek karşıladılar. Her insan bir âlemdir. Erdal inönü ise zaten "âlem" bir doğal bilimci ve politikacıdır. • • • Aynı anlama gelen farklı sözcük- leri ya da farklı anlamları olan ay- nı sözcüğü, ince ayrımları vurgu- layarak kullanmayı seviyorum. Yukardaki cümlelerdeki "âlem" sözcüğü de böyle. Ali Püsküllüoğlu, sözlüğünde tam on bir tane ayrı anlamda "âlem" tanımı vermiş. Esas olarak "âlem", (dünya vur- gusuyla birlikte) evren demek. Ben her insanın içinde, kendıne özgü bir evren olduğuna inanıyo- rum. Kiminin evreni sığ, kimininkı de- rin. Kiminin evreni durgun ve sakın, kimininki fırtınalı. Derin ve fırtınalı olanlar da var, sığ ve durgun olanlar da. Kimi, tek başına bile bir şsnlik, kimi ise bitmeyen bir cenaze me- rasımi gibi. Kimi, insana yaşam veren dup- duru su ile dolu dipsiz bir kuyu, ki- mi ise sığ bir çirkef birikintisı. Ama herkes bir "âlemdir" benim anlayışımda. Bu nedenle insanlan seviyorum. Işte Erdal İnönü hem bu anlam- da bir "âlemdir", hem de "âlem adam" deyiminde olduğu gibi "kendine özgü nitellklere sahıp", zekâsının pınltıları ile çevresine bil- gelik ve neşe saçan bir ınsandır. • • • Erdal Inönü'nün "Anılar ve Dü- şünce/er" adlı dizisinın ilk kitabı i- ki yıl önce çıkmıştı. Çıkar çıkmaz, haklt olarak "en çok satanlar" listesinin başına oturmuş ve uzun zaman da ora- dan inmemişti. Şimdi dizinin ikinci cildi, siz bu satırları okuduğunuz sırada piya- saya çıkmış olacak. • • • Bu yazının amacı, size bu kita- bın çıktığını haber vermek ve Er- dal Inönü'nün kişiliği hakkındaki bir iki ipucunu değerlendirmek. Okur, yazarı tanıdığı zaman, metni daha derinliğine kavrayarak ve dolayısı ile daha bir tat alarak okuyor. Erdal Inönü'nün bence en önemli niteliği, belki demokratlı- ğından bile önde gelen özelliğı, "şeffaflığı"d\r. Ben, düşündüğü ile söylediğı, söylediği ile yaptığı, yaptığı ile inandığı bu denli tutarh çok az in- san gördüm hayatımda. Tabii. yapmak isteyip de yapa- madığı işlerden, ya da siyasal ola- rak, istediğinin tam tersi sonuçla- ra bile yol açan tutum ve davranış- lardan söz etmiyorum. Sadece Erdal Inönü'nün insan olarak inanılmaz derecede şeffaf bir kişilik yapısına sahip oldugunu vurgulamak istiyorum. Sanıyorum bu şeffaflığı, kendi- sine, ahlakına ve yaptıklarına olan büyük inancından geliyor. Ne diyorsa onu yapıyor, ne ya- pıyoraa onu savunuyor; yaptıkla- rında ya da söylediklerinde yanıl- dığını gördüğünde ise bunu bü- yük bir açık yüreklilikle ıtiraf ediyor. O'nun bu nitelikleri pek doğal olarak, bu anı dizisini, kamuoyu ve tarihçiler açısından son derece değerli kılıyor. Erdal Inönü'nün kişiliğinin ikinci en önemli özelliği bence, "gerçek bir demokrat" olması. Kendisine büyük bir saygısı ol- duğundan, başkalarına da aynı saygıyı duyuyor ve gösteriyor. • • • Her iki ciltte de ortak olarak gö- ze çarpan ve mutlaka bundan sonraki ciltlerde de sürecek olan bir özelliği daha var yazar Erdal Inönü'nün: Yaşadıklarından, de- neyımlerinden, insan davranışları bakımından sonuçlar çıkarıyor ve bunları okurlarıyla paylaşıyor. Bir doğal bilimcinin, bir Fızik Profesörü'nün bu temel yaklaşımı çok doğal ve çok doğru: Yaşadık- lannı süzerek, çevresindeki insan- lan biçımlendiren temel değişken- leri bulmaya çalışıyor. Zaten kitaba bu nedenle sade- ce "Anılar" demek yerine "Antlar ve Düşünceler" adını koymuş. Bir sosyolog ya da bir psikolog için "mesleki bilgi" sayılacak pek çok hususu, Erdal Inönü'nün ya- şayarak gözlemlediğini ve bunla- rı çok yumuşak bir üslupla okur- larına aktardığını görüyoruz.. Böylece tarihe tanıklık etmenin yanında, okurunu sıkmadan eği- ten, onu, insanın ve toplumun te- mel işleyiş mekanizmaları hakkın- da bilgılendiren, lezzetli deneme- ler biçiminde yazılmış bir "anı ve düşünceler" kitabı çıkmış ortaya. Sadece yakın tarihi değil, kendi insanını ve toplumunu öğrenmek isteyenlerin de ellerınden düşüre- meyecekleri bir kitap yazmış Erdal İnönü. web sayfası: http://remzi.com.tr/yazar.html TCS Ankara Subesi Genel Kurulu 'Tekelci sermaye egemenliğine giren basın bunaldı'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube- si 16. Olağan Genel Kurulu'nun sonuç bildırgesinde, 12 Eylül askeri darbesınin ardından, ba- sının tekelci sermayenin ege- menliğine girdiği belirtildi. Bil- diride, RTUK yasa tasansında basın patronlannın devlet ihale- lerine katılma yasağının kaldı- nlmasının öngörüldüğüne dik- kat çekilerek "Bugün maskeli bir şekilde açılan bu yasağın tümüyle kaldırılması. özelleş- tirme uygulamalannı sınırsız bir yağmaya dönüştürecek- tir" denildi. TGS'nin önceki gün yapılan 16. olağan genel kurulunun so- nuç bildirgesı dün açıklandı. Bildirgede ulusal gelir ve vergi yükünde dağılımın emekçilerin aleyhine olduğu \ urgulanarak "Son yıllarda hukuk devleti olma niteliğini derinden zede- leven politikalar, insan hakla- rı ihlalleri ve toplumu derin- den sarsan sosval \ e si> asal sı- kıntılar, basını da derinden et- kilemektedir" görüşü kayde- dildi. Başına yaklaşık 900 yasayla sansür uygulandığı kaydedilen bildirgede şöyle denildi: "Ba- sındaki bunalım, 12 Evlül as- keri darbesinden sonra, özel- likle tekelci sermayenin ege- menliğine girmesiyle birlikte ağırlaşmıştır. Türk basın tari- hi boyunca siyasi nitelikli ci- nayetlere kurban giden 43 ga- zeteciden 26'sının 199O'lı yıl- larda katledilmiş olması, ba- sın emekçilerinin karşı karşı- ya olduğu tehlikeyi yeterince gösteriyor olmalıdır." Bildirgede. RTÜK Yasa- sı'nda değişiklık öngörülen ta- sanyla. basın patronlannın dev- let ihalelerine katılmalan yasa- ğının kaldınldığı anımsatılarak şu görüşlere yer \erildı: "Bu- gün maskeli bir şekilde aşılan bu yasağın tümü\le kaldırıl- ması özelleştirme uvgulama- lannı sınırsız yağma>a dönüş- türür. Parlamenttnu, bu tasa- n için gereken titizliği göster- meye, hükümeti de tasarıyı geri çekip basın meslek kuru- luşlannın da görüşünü alarak yağmaya imkân vermcyecek şekilde yeniden düzenlemeye çağmyoruz." Bildirgede. göre- vi sırasında öldürülen gazetecı Metin Göktepe'nin mezanna yapılan saldın da kınandı. Yahya Arıkan yeniden baskan İSMMMO yönetimi 'Çağdaş Demokrat'lann Ekonomi Servisi - tstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşa- virler Odası'nm (İSMMMO), dünkü 9. genel kurulunda yapı- lan yönetim seçımini Çağda* Demokrat Muhasebeciler Gru- bu kazanırken genel başkanlığa da 9 yıldır bu görev ı sürdüren Yahya Arıkan tekrar seçildi. 3 bin 500'e yakın delegenın oy kullandığı seçimde Çağdaş De- mokrat'lann ltstesı 1670 oy alır- ken 5. kez başkanlığa seçilen Arıkan. "seçimlerin ISMM- MO'ya ve meslektaşlarına ya- kışır biçimde gerçekleştirildi- ğini ve alınan sonucun kendi- leri için de beklenen bir sonuç oldugunu" ıfade ettı. Seçimde, Aziz Babuşçu'nun başkanlığını yaptığı Meslekte Birlik Grubu 1070, Gültekin Bekar'ın başkanlığını yaptığı Demokratık Platform Grubu da 670 oy aldı. Toplam 13 bin üye- si bulunan ISMMMO'nun genel kurulu, lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog