Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN1998PAZARTESİ**** CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 15 TURKİYE Isrtanb'ul Edırne Kocaatı Çanakckale Izmır Manısa Avdın Oenizli PB PB PB PB B B B B 23 28 23 27 26 25 29 27 Sınop PB 21 Zonguldak PB 22 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB Y Y PB PB PB PB 20 19 19 22 21 24 18 A 26 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkâri Van A A PB PB PB PB Y Y 28 25 27 31 27 26 21 16 Y 16 Yurdun doğu kesım- len parçalı çok bulut- lu, Doğu Karadeniz ıle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu sa- ğanak ve yer yer gök- guruttulu sağanak ya- ğışlı, ötekı yerier par- çalı ve az bulutlu ge- çecek. Hava stcaklı- ğında önemli bir de- ğışıklık olmayacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Paris Bonn Y PB Y PB Y Y Y Y 22 17 18 21 21 20 22 19 Munıh Y 23 Zünh Berlin Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y Y Y Y Y Y B 1b 27 20 22 27 24 24 25 Y 20 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire py Y PB PB Y Y Y A 21 27 29 26 20 24 24 33 A 31 lu i S.sJı Bulutlu k Çok bulutlu ^ M Yağmurtu Kariı i GOK gurultulü CUMHURİYET'TEN OKURLARA ORHAN ERİNÇ • Baştarafı 2. Sayfada kabet kurullan, promosyon-damping hastalığı- nı srtrnada olduğu gibi kocakan ilacıyla geçir- mekten yana bir tavır sergiliyorlar. Oysa kurul- larTBMM'nin onayından geçen gerekçeyi dik- kate alsalar, bakanlık da bir maddelik bir ka- nun tasansı hazırlasa hastalık tedavi edilmiş olurdu. KİT Komisyonu'nda hesaplan ibra edilme- yenEmlakbank'tageçmişdönemleilgiliolarak raportarda saklı kalan yenı usulsüzlükleri Ay- şe Sayin yazdı. Ankara emniyetinin yürüttüğü çete soruştur- masıyla ilgili olarak Romanya bağlantısı ve pa- ra trafiğiyle ilgili yeni halkaları Ankara Büromuz haberleştirdi. • Tariş'in satışlar için beklemeyi yeğlemesi ve yağışlann etkisi sonucu artan pamuk fıyatlan karşısında gözlerin ithalataçevrilmesını Merih Ak haberleştirdi. • Siyanürle maden çıkaran uluslararası şirket- lerin dünyanın çeşıtlı ülkelerinde yarattığı so- runlan Asuman Abacıoğlu aktardı. • YÖK'ün sınav süreci içinde yaptığı ani bir değişiklikle bugüne dek yetenek sınavıyla öğ- renci alan üniversitelerin sinema-televizyon bö- lümü adaylanna ÖYS'ye girme koşulu getirme- sini Yusuf Ziya Ay haberleştirdi. • Alibeyköy'de Kurtuluş gazetesi satarken po- lis tarafından öldürüldüğü öne sürülen Irfan Ağdaş'ın; gazete satarken iddia edıldiğı gıbi üç kişiyle birlikte silahlı olmadığı ve polıslerte ça- tışmaya girmediğinin, polis telsiz konuşma tu- tanaklanndan ortaya çıktığını Kerem llgaz du- yurdu. önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir hafta geçirmeniz dileği ve saygılanmızla. Suriye-PKK ilişkisi belgelendi • Baştarafı l. Sayfada ter'in u sunuşiH>flan"Türki- ye'nin yıllardır anlattıği gerçeklen açikça ortaya koydu. Gunter, Öcalan'ın örgütü Kasım 1978'de kurdugunu ve 1979'da da Sunye'ye ta- şındığını yazdı. Gunter, Su- riye'ye hiçbır güçlük çek- meden gıriş vizesı aldığını, Londra'da PKK ıle temas kurdugunu ve Şam'da da yi- ne örgütûn aktif unsurlan tarafından karşılandığını belirttı. Michael Gunter, Şam'ın merkezinde bır otel- de kaldığını ve Öcalan ıle i- ki gün (13-14 Mart 1998) konuştuğunu kaydetti. Gun- ter, ılk gün. Şam'dakı bır apartman daıresınde. ikınci gün, Şam'ın hemen dışın- dakı etrafı çevrili ve sıkı ko- runan bır PK.K eğitim mer- kezinde Öcalan ıle konuştu- ğunu ifade etti. Gunter, eğitim merkezi- nın, ana karayoluna yakın oldugunu ve ıçende 170 ka- dar mılitanın bulunduğunu belırtti. Michael Gunter. "Bana, buradaki eğitimin Kürtçe yapıldığı ve yakınlarda da bir Türkçe eğitim merkezi- nin bulunduğu bildirildi. Aynca Bekaa Vadisi"nde bir askeri eğitim merkezinin bulunduğunu işittim" dedı. Gunter, Öcalan ile her gün altı saat konuştuğunu, ancak Öcalan'ın konuşma- lar sırasında başka ışler ile ugraştığını da söyledi. Mic- hael Gunter, "Öcalan, ilk gün, iki PASOK milktvekili ile bir saat bir araya geldi. Bu Yunan millervekilleri ile birtikte daha sonra birlikte öğle yemeği yedik" dedı. Michael Gunter, Öca- lan'ın, kendisıyle, Ameri- kan kamuoyuna yönelık mesajlar ıletmek amacıyla "yararlı bir araç" olarak Afganistan'da deprem • Baştarafı 1. Sayfada depremin 7.1 şiddetinde ol- duğu bildirildi Aynı bölge- de geçen şubat ayında mey- dana gelen 6.4 şiddetındeki depremde 4 bin kişi yaşamı- nı yıtırmışti. Uluslararası ınsani yar- dım örgütlerinin bölgeye gi- den temsilcileri, dün en azından 3 bın kişinın cese- dinın enkaz altından çıkanl- dığını ve gömüldüğünü bil- dirdiler. Kötü hava koşulla- nnın kurtarma çalışmalan- nı zorlaştırdığı belırtilırken, deprem bölgesı Rostak'taki yetkililer, ölü sayısının art- masından endışe edildiğini ifade ettiler. lnsanı yardım örgütlerinin temsilcileri deprem bölgesinde bulunan 50 köyün yerle bır olduğu- nu da kaydettiler. Sınırfanımayan Doktor- lar Örgütü'nden Chris Teir- Hnck, Reuters haber ajansı- na yaptığı açıklamada, "Takhar'daki arkadaşlan- mızdan gelen haberler, dün- kü depremde en azından 3 bin kişininöldüğünü doğru- luyor" diye konuştu. 50'nin üzerinde köyün de yerle bir oldugunu belirten Teırlinck, "Bölgedeki arkadaşlanmız, Takhar eyaletinde 36'dan fazla köyün yerle bir olduğu- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Salih Vıldınm. bugünkü mevzuat ve yönetimle GAP'm bıtınlmesının yanm asır alacağını vurgulayarak yatınmlarda önceliğın belir- lenmesı gerektığinı kaydetti. Yıldınm, 8 yılhk kesintisız eğıtimde olduğu gibi, tüke- tım maddelenne konulacak \ergi, GAP'ın getınlerden bellı bır payın aynlması yol- lanyla projeye düzenli gelir aktanlması gerektığinı söyledı. Yıldınm. Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, yatınmlarda önceliğin belirlenmesi, sektörler arasmda koordinas-yon sağlanması içın yaptınm gücü olan bır yetkinın verilme- sı gerektiğını belırterek "Orteıda bir gerçek var. Bugünkü mevzuat yönetim ve dizayn ile GAP'ı bitirmekyıllar alacak. 50yıüan,yanm asırlan geçecek. Türkiye'nin böyle beklemeye tahammülüyok"" dedı. Yıldınm. şu görüşlen dilegetirdr "Dışkaynakbizbuluruz.yeterki yetki versinJer. İç kaynak konusunda 8 yühk eğhiınde olduğu gibi sağlam. düzenli akışı GAP'ta hedeflere ulaşılamadı • Baştarafı 1. Sayfada Eğitim hizmetlerinde ıse göstergeler ülke ortalaması- nın altında ve olumsuz yön- de gelışmeye devam etti. Bölgede okuma-yazma bil- meyen nüfus oranı ülke orta- lamasının yaklaşık 2 katı ve yüzde 40 düzeyinde. Tanm- da çalışan faal nüfiısun yüz- de 35'ınin okuma-yazması- nın olmaması, modern sula- ma teknıklennin öğretılmesı ve jaygınlaştınlması açısın- dan cıddi bır engel oluşturu- yor. Yüzde 80 olan ılköğretim okullaşma oranı ortaöğre- timde yüzde 30'a düşüyor. Kırsal kesimde yaygın olan birleştirilmiş sınıf uygula- ması. öğretmen açığının sür- me<i ve ıkılı eğıtımm yaygın- lığı eğitim hizmetlerinden beklenen yarann alınmasını olumsuz yönde etkıliyor. Enerji amaçlı baraj ve hid- roelektrik santralı inşaatlan açısından program hedefle- rine göre önemli sonuçlar el- de edilirken tanmsal sulama- larla ilgili tesis ve şebeke ya- tınmlan ile su kaynaklannı geliştırmeye yönelik proje yatınmlannda yüzde 10 dü- zeyinde Fıziksel gerçekleşme sağlandı. Bu oran, madenci- lıkte yüzde 93.6, ımalatta yüzde 40.4, enerjide yüzde 72.7, ulaştırma ve haberleş- mede yüzde 29. turizmde yüzde 23.9, konutta yüzde 32.5. eğıtımde yüzde 50. sağltkta yüzde 86.6 ve diğer kamu hızmetlennde yüzde 47.7, planın hedeflen topla- Selzedenin borçları • Baştarafı 1. Sayfada rasnda. devletin doğal afet- lercen zarar gören vatandaş- larn yanında olacağını be- lirt:rek "Selden mevdana gefen zararu Maliye Bakan- hğıile hesaba bağlayacağız. Hkbirvatandaşımızın mağ- du- olmasını Lstemiyoruz" de<a. Hasar oranı tespitinde çifçinin tüm tanmsal varlı- ğı »as alınmış ise zirai kre- di torçlannın tamamı. sade- ce :kili alan ve ürünleri esas alıımış ıse bıtkisel üretimle ilgli ziraı kredi borçlan er- tel-Jiecek. Zıraat Bankası \e tarm kredı kooperatiflenn- cebelirlenecek limitler da- hılınde afetten zarar gören çıftçıye, azami 1 yıl vadeli ışletme kredisi, ılk yıl ana- para ve faiz ödemesiz, aza- mi 5 yıla kadar yatınm kre- disi açılacak. Yenı açılan kredilere ve ertelenen kredilere, kredı türleri itibanyla uygulanan cari faız oranının yansı ora- nında faiz uygulanacak. Ödemesiz dönem sonlann- da basit usulle faiz tahakkuk ettırilecek. Toplu Konut Fonu'ndan kredilendirilmiş konutlar- dan ağir hasarlı \e yeniden mşa edilmesı gereken ko- nutlann kredi borçlan sılı- necek. nu sö\lüyor. Radakhashan e>aletindede21 köv yıkjldı" dedi. Birleşmiş Milletler ise ölü sayısının 2-3 bin arasın- da oldugunun sanıldığını bildirdi. Pekin'de de Richter ölçe- ğı ile 3 düzeyinde bır sarsın- tı yaşandığı kaydedildi. Sar- sıntının can ve mal kaybına yol açvnadığı sanılıyor. GAP için 4 katkı payı' geüyor olan ka\nak temin etsinler. Tüketim mad- deterine düşük oranda bir vergi konulursa, GAP'ın getirilerinden bir >üzde payı almır- sa. bu sürekli akar hale gelir. Enerjiden, tıpkı TRT'ye, Hazine'ye ve diğer kurumlara sağlandığı gibi. Örneğin kamu ortaklığı oia- bilir. toplu konut fonlanndan olabilir vs. gibL Biz bu konuyla ilgili her türlü alrvapm hanr- tadık." MGK'ye sunduklan tüm projelerin onay- landığını kaydeden Yıldınm, GAP'takı temel sorunun sulama v e tanm sektöriinde olduğu- na dıkkat çekti. ABD'deki kurum ve kuru- luşlardan, Dünya Bankası'ndan uluslararası fınans çevrelenne kadar pek çok kurumun GAP'a ilgi gösterdiğini ve olabilirliği olan projelere sahıp çıkacaklannı anlatan Yıldınm. GAP'a yönelik Halk Bankası'nca verilen KOBt kredileri ile acil destek pro- gramı çerçevesinde sağlanan destekler oldugunu kaydetti. Yıldınm. "Ancak iste- diğimiz ölçüde bunlan yaşama gecirdigimizi sövtevemeviz'' dedı. mmda ise yüzde 41 oranına ancak ulaşılabildı. Aksiyon Planı: Bölgedeki ıllerin sosyoekonomik gös- tergeler itibanyla gelişmişlik düzeylerinı 5 yıl gibi kısa bir süre içinde ülke ortalaması- na getirmesini öngören plan, 1993 yılmda uygulanmaya başladı. Planm finansman denge- sınin sağlanamamış olması nedenıyle öngörülen hedef- lere ulaşılamadığı gıbı ilgili kamu kunıluşlan yılhk yatı- nm programı hazırlıklannda planm esaslannı gereğince dikkate almadılar. Tanm ala- nında yüzde 29.5. enerjide yüzde 51 ve eğıtımde de yüz- de 26.9 düzeyinde bir ger- çekleşme sağlanabildi. Mevcut trendın sürmesı durumunda GAP'ın tamam- lanabilmesı için masürplanı- na göre 32, aksiyon planına göre de 13 yıla gereksinim olduğu vurgulanan raporda, şu önerilere yer verildi: "Finansman darboğazı- nınaşılabilmesi içindışkredi- lerin G.\P'a daha fazla >ö- neltümesL yeni ve sağlam iç kavnaklann hareketegeçiril- mesi, vap-işlet-devret ve>a yap-işlet gibi yenilikci finans- man yöntemlerinin uvgula- maya konulması yönünde ce- sur kararlar alınması uygun olacaktır. GAP Aksiyon Pla- nı'nın insani gelişme temelin- de kaülımcı >« sürdüriitebilir bir yaklaşımla GAP İdare- si'nin inisiyatifî ve koordinas- yonu ile yeniden gözden geçi- rilmesi ve güncelleştirilmesi gereği vanür." Dünyadaki en büyük depremler 1987-98 Ermenistan 7Ara)ık1988 25.000 ölü O* fKalm,) 12Ekım1992 5626lü Hindistan 30Eylül1993 7.OO1Ö4Ü 20Ekım1991 1.500Ö1Û Japonya (Kobe) 17Ocak'95 6.424ÖİÜ Kolombiya 6Haz 1994 600'den (aılaölü 4Şubat1998 3.500ölü 1Şubat1991 1J00ÖIÜ Iran 10Mayısl997 2.000ÖIÛ 28Şubat1997 1.100 ölü 21Hazıran1990 40.0000*1 gördüğü için konuşmuş ol- duğu değerlendirmesinde bulundu. Michael Gunter şöyle de- vam etti: "Şam yetkilileri düzenli ve sürekli olarak Öcalan'ın Suriye'deki varhğuu redde- derken Öcalan ve Suriyeü- ler, neden benûn Suriye'de onunlagörüşmeme \e fotoğ- raf çekmeme izin \erdiler? Sadece.Türklereyönelik bir sinyal olduğu spekülasyo- nunda bulunabiiirim. Şunu da söyle\ebilirim, PKK'de kimse. Abdullah Öcalan ile nerede konuştuğumun ya- zıimasını istemedL" Washıngton"dakı uzman- lar. basında zaman zaman Öcalan'ın çeşitli yerlerde olduğu şeklinde haberlerin yeralmasma rağmen bu ha- berlerin kesinlikle doğru ol- madığını ve Öcalan'ın Suri- ye'den başka hıçbir yere kı- pırdama kapasitesinin bu- lunmadığını ifade ediyorlar. Şam ve terorizm Suriye, ABD'nin "tero- rizme destek veren ülkeler" listesinde her yıl düzenli olarak yer alıyor. Amerikan terör raporlannda, Suriye, bölücüterör örgütü PKK'yi destekleyen ülkeler arasın- da gösteriliyor. Şam'ın, "dünyanın en tehükeli'" te- rör örgütlenne destek ver- diği de bu raporlarda açık- ça yer alıyor. Suriye, terorizmi, "dış politikasının bir aracı" ola- rak kullanan ülkeler arasın- da bulunuyor. Şam, radikal tslamcı Hamas ve Hizbul- lah ıle radikal Filistinli terör örgütlerini Israil'e karşı, PKK'yi de Türkiye'ye kar- şı kullanıyor. oyküsLıriLi a mızır G Ü N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada "Bu noktada emperyalizm sözcüğünü kullan- mak acaba modası geçmiş solculuk mu olur?" Benceolmaz... Mademki Fransa bu yüzyılın başında olup bite- ni gündeme getiriyor, aynı dönemdeki sömürgeci mantığı bugünkü kuşakların belleğineçakmakge- rekiyor. Geçen cumartesi günü 'Ermeni soykırı- m/'na ilişkin yazıyı şöyle bıtirmıştik: "Olay, yüzyılın başında yaşansa, sen hıç ıçınden çıkamazsın Fransa..." Yazıya buradan devam edelim... Birinci Dünya Savaşı deyınce bızim aklımıza ilk, "hasta adam" ilan edılen Osmanlı'nın paylaşımı geliyor. Doğru, ama eksık. Adı üzerinde Dünya Sa- vaşı, yeryüzünün sömürgeci devletlerce yeniden paylaşımını hedefliyordu. Ingilizler Afrıka'ya kuzey ve güneyden, Fransızlar da doğu ve batıdan gırdı- ler. ıkı ülke Çin'de de karşı karşıya geldı. Şang- hay'ın 1910-20'de nasıl paylaşıldığını gösteren ha- ritalar hâlâ bu kentteki müzelerde sergılenir. 20. yüzyılın acıları deyince ılk akla gelen ülkele- rin başında Vietnam vardır. Akıllarda hep Vietnam- ABD savaşı vardır ama, onun altında Fransa yatar. Fransa, Vietnam'a 1860'larda girdi, Ikincı Dünya' Savaşı'na kadar çıkmadı. Bu sürede ıç hareketle- ri kanlı biçimde bastırdı. Anadolu ve çevresı ıse 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'yla paylaşıldı. Bunun ayrıntılarına gir- meye gerek yok. Savaşı kazanan ülkeler Anado- lu'yu aralannda bölüştüler. Sevr'in, Fransa'da Pa- ris'in güneybatısında bır yerleşim yeri oldugunu anımsattıktan sonra önerelim: - Sevr Antlaşması'nın imzalandığı 10 Ağustos,; Dünya Sömürge Günü ilan edılsın. Anlaşmanın ya-^ pıldığı yer 'kara şehir' olarak anılsın. Buna Fransızlar karşı çıkarsa da onların bize ver- diği yanıtı verelim: "Sizin lyiliğiniz içın yapıyoruz." Zurnanın son deliği... ' Ermeni soykırımınm Fransız Parlamentosu'nda kabul edilmesinin ardından Paris'ten gelen haber- ler kanşık. Fransız basını, "Başımıza ış açtık" ha- vasında. Oturuma katılmayan parlamenterler küs- tah, affedersiniz timsah gözyaşında... Yasanın Se- • nato'da görüşülmesının aylar alabileceğı belirtılı- yor. Mutsuzlar arasmda Ermeniler de var. Diyorlar ki: "Yasa yetersiz. Daha ağır bır metin çıkmalıydı." Yani Fransa, Ermenilere de yaranamadı. önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Chirac, beraberinde bir grup işadamıyla birlikte Ermenis- tan'ı ziyaret edecek. Bir iki nükleer santral işı var da! lyi ihaleler... •Jlk gelen haberler gösteriyor ki Türkiye'deki Er- meniler, oyuna gelmediler. Tersine Fransa'yı ktna- dılar. Burada konunun bır başka penceresını daha açmakta yarar var. Fransa'nın karan Anadolu ve çevresindeki ulusları Birinci Dünya Savaşı karma- şastna sürüklemenin de zemininı oluşturacak bir adım. Bölge ülkelerı birbirine girecek, Avrupa bu- na çok üzülecek! Devreye girecek... Bu oyuna gelmemek gerekıyor. Bugün içın ha- yal gibi görünebilir ama, Ermenistan'la da kalıcı ba- • rışın sağlanabıleceği zemınlen aramalıyız. Ikınci- Dünya Savaşı'nda birbirini boğazlamış Alman-, ya'yla Fransa bugün sınırlarını ortadan kaldırabılı-: yor da biz niye hep sinirterimizı ayağa kaldırıp du- rahm? Geçen akşam saat dokuzda erkenden eve git- tim. Gün boyu ilgilendiğim haberlerin de etkısiyle olsa gerek "Ermenihalk müziği" kasetinı dinledim. Türk halk müziğiyie sarmaş-dolaş. Kimi türküler cte;. ortak. Örneğin, San Gelin. Ortak kullandığımız müzik aletlerinden biri de zurna. Dileyelim Türkler ve Ermeniler zurnayı yine bir- likte kullanmaya devam etsinler. Ama 'son deliği- ni' Fransa'ya bıraksınlar! ; Zurnanın bu son deliğini tanıtalım: ••• Zurnanın yanında şeytan deliklerı de denilen ha- va delikleri var. Son delik onlardan biri. Hava ver-- mekten başka bir işe yaramaz. Ama hassas bir de- lik. Üflerken parmak gezdirirken titizlik gösteril- mezse kötü ses verir. Son delıkten çıkan 'zırt' se-' sinin müzikal anlamı yoktur. ; Konu zurnadan açılmışken birdezurnabalığı var. 40'a yakın çeşidı var ama çoğunluğu çamurlu sularda yaşar. En önemli besın kaynağı mı? Küçük balıklar... Dr. Ali Erdemir Biliııı Oscarı'na aday CH1CAGO (AA) ABD'nin ünlü Discover dergısı ıle Discover televız- yon kanahmn ortaklaşa dü- zenledığı ve Bilım Oscan olarak kabul edilen "Disco- ver Bilim Ödülü" içın 33 kı- şinın fınale kaldığı ve aday- lar arasında Dr. Ali Erde- mir'ın de bulunduğu bildi- rildi. Dıscover dergisinin yeni sayısında ve tntemet'te açıklanan sonuçlarda, 4 bın bilim enstıtüsünde çalışan binlerce bilim adamının de- ğerlendırmeye atındığı ve 33 kışinin finalıst olarak be- lırlendığı kaydedildi. Do- kuz kategoride yapılacak olan yanşmada. her katego- nden bır bılım adamının ödülü alacağı ve Türk bıhm adamı Dr. AIı Erdemır'in bılimde en önemli gelişme- lerin yapıldığı alan olan,"ÇokOnemliTeknolo- ji" bölümünde 5 aday ıle ya- nşacağı belırtıldi. Chıca- go'da ABD Enerjı Bakanlı- ğı ve Chıcago Unıversite- si'ne bağlı Argon Ulusal Laboratuvarfnda çalışan Türk bilim adamı Dr. Ali Erdemir. 6 Hazıran'da Flo- nda eyaletının Orlando ken- tinde venlecek ödül töre- ninde dev ekranda tanıtıla- cak Orlando'da vapılacak olan ödül törenını, aynı gün ve daha sonrasında toplam bır mılyar kışının ızleyece- ğıbelmilıyor Dünyanın en kaygan maddesı teflondan 40 kez daha kaygan özelli- ğe sahıp bir karbon film ge- lıştiren Dr. Ali Erdemır, ica-, dı ıle bilımdeki sürtünme' katsayısını sıfira indırgemiş, ve bu konuda tüm zamanla-ı nn rekorunu kırmıştt. Discover dergisınde yer alan açıklamada. Dr. Ali Er-' demır'in buluşunun, uzaya,' göndenlen uydularda ve; otomobıllerde öncelikli ola- rak kullanılacağı \e uzay teknolojısınde araştırmala-' nn daha da ılenye götürül-' mesını sağlayacağı belırti- liyor. Dr Ali Erdemir. bulun- duğu kategonde kendisıne büyük şans verildiğıni söy-' ledı. Buluşu ile ilgili olarak bugüne kadar çok önemli teknolojık kuruluşjardan başvuru aldığını belirten Dr. Erdemir, geliştirdıği karbon kaplamanın hem enerjiden tasarruf sağlama açısından önem taşıdığını, hem de uzay çalışmalanna sürat kazandıracağını açık- ladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog