Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SJAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ TELEVIZYON G ÜNÜN FtLMLERİ 10.30/lnterstar/Kızıl... Aynntı yanda Rjebecca'ıun Kıa 11.00 CTV Macera f7~7s (Rebecca's Daughter) - Yakışıklı ve genç bır v ü ' asker oian Anthony Raine, Hindistana geri dön- nvelctedir ve çocukluk aşkı Rhiannon'a kavuşacagı için çok heyecanlıdır. Fakat Rhiannon'un Lord Sam admdaki açgözlü ve adaletsiz amcasi her şeyi. genç adamırı tüm hayallerini altüst edecektir. Yön: Karl Francîs. Oyn: PeterO'Toole, Paul Rhys, J. Richard- scm. Dolandınci™ 11.00 Shovv TV Duygusal @ Yönetmenlığini Nazmi Özer'in üstlendiği. baş- rollerini Mine Vlutlu ve Cnsal Emre'nin pay- laştıgı fılmde; terzi atölyesinde çalışan ve tek haya- li zengin bir koca bularak rahat yaşama kavuşmak olan bir genç kızın başından geçen olaylar konualı- nryor. (1975). Tutulmayan... 12.00 TRT 3 Duygusal /f7\ (Broken Promises) - llk çocuklan ölen birçift. ^Zs ev siz barksız bir ailenin iki yaşındaki sevimli ço- cuklannı evlatlık edinir. Çocuğa olan sevgi ve bağ- hlıkları gittikçe artar. Ancak bir süre sonra çocuğun gerçek anne ve babası onlan çocuğu geri almak için tehdit etmeye başlar. Yönetmen: Donald Wrye. Oyun- cular: C. Ladd, P. Draper, Robert Desiderio. Kezban 16.15 Show TV Macera Anne \e babası ölünce lstanbul'a amcasının yanına gelen basitve safkasabakıziKezban'ın büyûk kente geldikten sonra kendini yenileyerek göz kamaştıncı kibarbirdilberoluşununöyküsü. Or- han Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın baş- rollerinde Hülya Koçyiğit, tzzet Gûnay ve Selma Güneri yer alıyor( 1968). Şok 20.00 HBB Fantastik /77\ (Shock Treatment) - Yönetmenliğini Jim Shar- \£s man'ın üstlendiği, başrollerini Jessica Harper ve Cliff De Young'un paylaştığı filmde; bir çiftin garip bir televizyon stüdyosuna girdikten sonra ken- dilerini pembe diziler, sağlık belgeselleri ve yanş- malar içinde bulmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor (1981 ABD, 94 dk). Vukovar 21.00 Prima Dram (Vukovar) - Anna ve Toma birbirlerini çok se- ven genç bir çifttir. Ailelerinin de onaylannı ala- rak ev leniıier. Berlin Duvan yıkılmış, komünizm çök- müş bütün dünyada barış rüzgarlan esmektedir. Tam bu sırada Yugoslavya'da büyük bir sa\aş pat- lak verir. Herkes ne yapacağını bilmemektedir. Yö- netmen: Boro Draskovic. Oyuncular: Mirjana Joko- vic, Boris Isakovic. 21.00 / TRT 1 / Yıllardan... Aynnt yanda 21.30/CtNE5/Tomile- Aynntıyanda Aşkın Kanıü 22.30 Kanal E Gerilim /Ç\ (Evidence of Love) - Candy Morrison. sıradan VV bir ev kadını ve dindar bir annedir. Fakat, ya- şadığı küçük kasabadaki gündelik hayat Candy'yi çok sıkmaktadır. Candy, önce görünümünü degiş- tirir. Ardından, çocuklugundan bu yana baskı altı- na aldığı tüm tutkulan açığa çıkar. Ama bu değişim, arkadaşlanyla ilişkilerinin bozulmasma ve vahşice işlenen bir cinayete yol açacaktır. Yönetmen: Step- hen Gyllenhall. Oyuncular: Barbara Hersley, Brian Dennehy, Hal Holbrook. Gizli Deney 23.30 Show TV Macera /7N (DNA) - Ash, Afrika'da doktorluk yapan genç vü' bir adamdır. Amerika'dan gelen Dr. Wessinger adlı bir doktor değişik maddeleri birleştirerek bir yaratık yaratır. Bu yaratık önüne çıkan her şeyi \e herkesi yok etmektedir. CIA tarafından bölgedeki araştırmalan kontrol etmek için gönderilen Claire ' ve Ash, Dr. VVessinger'i ve yaratığı durdurmak, böl- geyi eski haline döndürmek ve halkın huzurunu sağ- lamak için mücadeleye başlarlar. Yön: VVilliam Mesa. Oyn: Mark Dacascos, Jurgen Prochnovv. Ölmek Zamanı 00.20 Interstar Macera ©(A Time to Die) - Jackıe Svvanson, çocuğunun ve kendisinin yaşamını sürdürmek için fotoğraf- çılık yaparak mütevazı bir hayat yaşayan güzel bir ka- dındır. Fakat polis karakolunun kamusal güven sağ- lamak amacıyla Jackie'yi fotoğrafçılıkla görevlendir- mesi, bu kendi halinde yaşayan kadının hayatını altüst eder. Yön: Charles Kanganis. Oyn Richard Roundt- ree. JeffConaway, Traci Lords (1991 ABD. 93 dk). Kızıl Kartal 1 01.40 atv Macera ©(Red Eagle 1) - Banker olan Jack ve hemşire Kate birlikte yaşamaktadır. Mutluluklan, Ka- te'in iş arkadaşı Peter'ın lCate'e, Jack'in bir CIA aja- nı olduğunu söylemesine kadar sürer. Dünyası yı- •. kılan Kate, Peter ile birlikte Azerbaycan'a, savaş - Yaralılannı tedavi etmeye gider. Kate'in bilmediği, ıslında Peter'ın da bir casusluk şebekesi adına ça- kşoğıdır. Yönetmen: Jim Goddart. Oyuncular: T. Dal- ton, N. Harvest, O. SharifT. Marg Helgenberger. Arka Sokak 01.40 Kanal 6 Duygusal Ç\ (Back Street) - ICarısı alkolik olan Paul, ger- •£/ çek aşkı ünlü tasanmcı Reay'de bulur. Fakat ka- nsının boşanmayı kabul etmemesi olaylan kanştı- ir. Yönetmen: David Miller. Oyuncular: Susan -Iayward, John Gavin (1961 ABD, 107 dk). 3>Izfeyin Orta Değmez Yabancı Yerli RADYO CUMHURİVET'TE BUGÜN ©)1Cumhufiyef O7.4 ;J6.00 Türkülerle Mertıa- '->a (Handan Söğüt) : «.00 Sesli Gazete (Ümit ^üleli - Mustafa Balbay - (adri Özen) 12.05 Eme- •jin Gündemi (Şükran 5oner) 14.05 Spor Sa- •ıtı (Arif Kızılyalın) 15.05 3dak Noktası (Ahmet ~3emal) 16.05 Kısa Bir -vtola (Serkan Barut) 18.30 türkiye Panora- nası (Hikmet Çetinka- 'a) 19.30 Rota insan (Cenk Demirkıran) 20.50 Uykudan Önce (Meral Babacan) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Gecede Caz (Denız Kavukçuoğlu) 24.00 Şehir ve Adam (Orhan Çetin) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Mustafa Dereli). • Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber büfteni yayına girecek- tir. Tel: (0 212 513 80 06) Faks: • 15.05 Odak Noktası: Ahmet Cemal, yaşa- jıklarımızın ve yaşamakta olduklanmızın, düşün- ;enın süzgecinden bir yansımasını sunuyor. • 22.00 Gecede Caz: Deniz Kavukçuoğlu prog- amında. cazın trompet ustalanndan biri olan Lo- JIS Armstrong'dan 20 parça sunuyor. • 24.00 Şehir ve Adam: Orhan Çetin, kendı- ıe özgü söyleşi ve bakış açısıyla olayları ve ız- enimlerini aktarıyor. TRT1 13.30 'Yaşamm Içinden' TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen " Yaşamın İçin- den" programını Mehpare Çelik ve Erkan Tan birlikte sunuyor. "Alışveriş" konu- sunun ele alındıgı yapımın yö- netmenliğini Mehmet Onba- şıoğlu.yapımcılığını ise Mus- tafa Demirbaş üstleniyor. Unutulan babalıkgörevleri TRT 121.00 Discovery 19.30 'Hayatta Kalanlar' T\' Servisi - Soylan nere- deyse tükenmiş olmasma kar- şın \ arlığını sürdürebilen can- lılardan ömeklersunan belge- sel program "Hayatta Ka- lanlar" 12. bölümüyle ekra- na geliyor. Bu akşam üç fark- lı hayvana yer veren yapımda ilk olarak. çöle uyum sağlayan yapısıyla ve boyunun yansı kadar uzun olan kulaklarıyla tanınan "FennekTilkisi" ta- nıtılıyor. Usantimetrelikbo- yuyla dünyanın en nadir gö- rülen sürüngenleri arasında yer alan "Round Adası Ge- kosu" hakkında da bilgı ve- rilen yapım. ipeksi kürkleri, uzun kuyruklan ve erkeklerin yeleleriyle tanınan "Alön As- lan Tamarinleri"nın tanıtı- mıyla sona eriyor. HBB 22.45 'Platform' TV Serv isi - Gazeteci Ma- sum Türker'in hazırlayıp sunduğu " Platform "da bu akşam "tstanbul'un sorun- lan" ele alınıyor. Konuk ola- rak katılan Istanbul Valisi Kutlu Aktaş programda; her geçen gün sorunlan biraz da- ha artan Istanbul için alın- ması gereken önlemleri ve çözüm yollannı anlatacak. Discoverv Z3.00 'Doğanm Şahitleri' TV Servisi - Çeşitli canlı- ları, nesneleri, kalınttlan, ef- saneleri ve destanlan incele- yen "Doğanın Şahitleri" bel- geseli "Okjanus" bölümüy- le ekrana geliyor. Program- da: dünyanın üçte ikisini kap- layan okyanuslarda yaşayan deniz canlılan araştınlıyor. TRT 2 20.00 'Müzik ve Biz' TV Servisi - "Müzik ve Biz" programına konuk ola- rak Osman İşmen katıhyor. Hasan Cihat Örter'in sun- duğu yapımda "Jazz soun- dunda klasik Tiirk müziği projesi" ele alınıyor. Prog- ramın yapım ve yönetmenli- ğini Hüseyin Buyan üst- leniyor. Yıllardan Sonra - American Heart / Yönetmen: Martin Bell / Senaryo: Peter Silverman / Görüntü: James Bagdonas / Müzik: James Nevvton Hovvard / Oyuncular: Jeff Bridges, Edvvard Furlong, Lucinda Jenney, Don Harvey, Tracey Kapinsky, Maggie VVelsh / 1992 ABD yapımı, 113dakika. TVr Servisi - "Yıllardan Sonra"da (American Heart). hayatının büyük bir kısmını hapishanelerde geçiren birada- mm, özgürlüğüne kavııştuktan sonra ye- ni bir yaşama başlaması ve yıllardır görmediği oğluyla yeniden dostluk kurmaya çalışması anlatılıyor. Jack Keely (Jeff Bridges) sorumsuz bir babadır. Yıllannı hapishanelerde geçiren Keely, sonunda şartlı olarak tahliye edilir. Babalık görevlerini ye- rine getiremeyen Jack. zamanının ço- ğunu sevgilisiyle (Lucinda Jenney) ge- çirir. Bunedenlede, 14 yaşındaki oğ- lu Nick'Ie (Edward Furlong) ilgile- nemez. Nick'e babasının yokluğunda halası bakmıştır. Nick, babasının ken- disine saîıip çıkmaması nedeniy le ken- disini sokaklarda bulur... Öykü, suç oranının yüksek olduğu bir kent olan Seattle'da geçer. Martin Bell'in yönettiği "Yıllardan Sonra" melodram öğeleriyle yüklü. Sıradan bir konuya şiirsellik katarak anlatma- yı başaran yönetmen Bell. melodra- mın ağdalı diline kapılmamayı başar- mış. Peter Sil*erman"ın kendi yaşa- möyküsünden hareketle senaryosunu dayazdığı film. gercekçi sahneleresa- hip... Izleyin! Başrolü WiHem Dafoe'yla paylaşan Miranda Richardson, oynadığı Viv karakteriyle Oscar'a adaj oJdu. 'Tom ile Viv', karşılaşmalar, âşık olmalar ve kısa evlilikle gelişip bitiyor Ünlü bir şairle evli kalabilmek CUMHUR CANBAZOĞLU Edebiyat insanlannın duygusal ya- şamlan sinemanın ilgisini hep çekmiş- tir. Bu fılmde de. çok ünlü bir şairle ilkkansının 1914'tebaşlayıpevlilik. delilik ve ölüme kadar varan öykü- sünü anlatıyor Brian Gilbert. Tom. Amerikalı büyük şair Tho- mas Stearns Eliot (Dafoe), Viv ise lngiliz aristokrasisi içinde yetişmiş karısı Vmene Haigh-VVood (Ric- hardson). Sıkıntılı bir ilişki onların- ki;ekonomiksorunlarbirsüreEliot'u bankada çalışmaya zorlarken, Viv'in ruhsal dengesi günden güne bozul- makta; kocasının ilgisizliği ve kendi- ne dönük bir yaşamı tercih etmesi onubüvükbirbunalımasürüklemek- te... Karşılaşmalar, âşık olmalar. kısa CINE5 2I.30 Tom ile Viv - Tom & Viv / Yönetmen: Brian Gilbert / Oyuncular: Miranda Richardson, VVillem Dafoe, Rosemary Harris, Tim Dutton, Nikolas Grace, Clare Holman / 1994 ABD- Ingiltere ortak yapımı, 119 dakika. evlilikle gelişip biten filmde entelek- tüel çiffifı anlayışsızlık. soğukluk. bu- nalım dönemlcri üzerine bindirilen anlatım. "Tom ile \'iv" gösterime çıktığında özellikle lngiliz eleştir- menler tarafından, tarihi gerçeklerden nasibini almamış bir "sine-roman denemesi" olarak değerlendirilmiş- ti. Bizce şiirsel anlatım. duygusal an- lar iyi çizilmiş filmde; görüntü yönet- meninin şık sahneler yakalama ça- baları seziliyor. Ancak James Ivory'ninki kadar abartılı olmasa da daha derinine bir çevre tasviri bekli- yor seyirci... Oyunculuk açısından da ünlü sanat- çılan beyazperdeye aktarmanın zor- luğu bir kez daha ortaya çıkıvor * 'Tom ile Viv"de. Ömeğin VV'illem Dafoe, Eliot tiplemesinin altından kalkamaz- ken Miranda Richardson'ın Oscar adaylığıyla da değerlendirilen oyun- culuğu Dafoe'vu adeta ezi^or. Se- naryonun durağanlığından sıynlıp ro- le kendınden birşeyler\erebilmek için yer yer muhteşem oynayan Richard- son'ın karşısına Dafoe'yu koymak, fil- min en hatalı adımlanndan biri ol- muş. Bu arada Rosemary Harris'in perfbrmansının da altı çizilmeli. KentTv 22.151 'Dönemeç' 'Avrupa ve Türkiye' TV Servisi - Hikmet Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu "Dönemeç"te, "Avrupa Türkiye*ye nasıl bakıyor" sorusuna yanıt aranıyor. DİSKGenel Başkanı Rıdvan Budak'ın konuk olacağı programda "Ermeni soykırımı masalı", "Ambargo", "Sos>al demokrasi", "Gelir dağılımında adaletsizlik" ve "Emeğin örgütlenememesi ve demokrasi" sorulan ele alınıyor. TRT 2 22.45 | 'Açik Kapi ' 'Boğazlar' tartışılıyor TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Açık Kapı" programının konuklan, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya. Marmara Üniversitesi Uluslararası tlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mensur Akgün ve avukat Gündüz Aybay. Nilgün Cerrahoğlu ve Yavuz Bavdarın birlikte sunduğu programda "Boğazlar" sorunu ele alınıyor. Yapımın yönetmenliğini Salim Çam üstleniyor. Atilla Ardalı TÜRTEB Başkanı TV Servisi - Osman Ataman'ın istifasıylabo- şalan Tüm Radyo ve Te- levizyon Yayıncıları Der- neği (TÜRTEB) Yönetim Kurulu Başkanhğı'na Atil- la Ardalı seçildi. TÜRTEB Olağanüstü Kongresi dün tstanbul Ga- zeteciler Cemiyeti 'nde ger- çekleştirildi. Kongrede ilk olarak genel kurul divanı oluşturuldu. Divan baş- kanlığına seçilen avukat Turgut tnal yaptığı ko- nuşmada, RTÜK yasalan- nı eleştirdi. Dünyanın hiç- bir yerinde RTÜK yasa- lan kadar "çağdışı ve an- ti demokratik" yasa ol- madığını öne süren Inal, radyo ve televizyon lann kapatılmasını "utanç ve- rici" olarak değerlendir- di. Kapahnalann mahke- me karanyla olabileceği- ne dikkat çeken Inal, "Ka- patma üç beş insanın ka- ranyla olmaz. Biz hürri- yetimizi satmay ız, yedir- meyiz" dedi. Eski TÜRTEB Başkanı Osman Ataman ise RTÜK'ün haksız uygula- malanna karşı \erdikleri mücadeleyi bundan sonra da sürdürüceklerini söy- ledi Kongrede daha sonra oylamaya geçildi. 384 üye- den 77'sinin katılımıyla yapılan oylamada yöne- tim kurulu başkanlığına Osman Ataman'ın istifa- sından sonra bu görevi ve- kâleten yürüten Atilla Ar- dalı seçildi. Yönetim ku- rulunun diğer üyeleri ise şöyle: Ardan Zentürk (Kanal 6), Sait Taktak (MoralFM). YusufGür- soy (Yaşam Radyo). En- der Kslu (Best FM). İsma- il V. Y. Sağlar (Kanal 2000Mersin).AIiS.Kap- tan (Marmara Rd-TV), İrfanAlyanak(DoğuTV Erzurum), Ahmet Gök (Kay Rd-TV Kayseri), Dursun Güleryüz (Genç Radyo) ve Erol Maraş (Olay TV Gaziantep). Aşkları uğruna savaşan ila genç Interstar 10.30 Kızıl Vazo / Yönetmen - Senaryo: Atıf Yılmaz / Yapıt: Peride Celal / Görüntü: Çetin Tunca / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Nihat Ziyalan, Reha Yurdakul, Oktar Durukan, Meltem Mete, Müge Serdar / 1969, Saner Film. Ahmet Tarık Tekçe, Ha- yati Hamzaoğlu, Sevim Emre, Hüseyin Baradan, Muazzez Arçay oynamış- lardı. Genç bir kızla (Koçyi- ğit) yakışıklı delikanlı (Soydan) birbirlerini öle- siye sevmektedirler. An- cak aileleri arasında kökü 25 yıl öncesine dayanan kan davası. birleşmeleri- ni engellemektedir. Sev- gililer yazgılanna boyun eğecek yerde aşklan için savaşmayı yeğlerler. Aile baskısından birleşemeye- ceklerini anlaymca, her şe- yi göze alıp geleneklere karşı çıkarlar. Aşklannın kararlı tutumu, ailenin çok sert tepkisiyle karşılanır. Her şeyin yoluna girdiği sanıldığı anda beklenme- dik olaylar patlak verir. TURHAN GURKAN Birbirine âşık iki gencin evlenebilmek için kan da- valı düşman aileleriyle gi- riştikleri umutsuz savaşı- mın öyküsü. "Kızıl Va- zo", Peride Celal'ın 1941 'de yazdığı romanın- dan Atıf Yılmaz'ın 1961 ve 1969'da iki kez yaptı- ğı uyarlamanın ikinci çev- rimi. "Romeo-Juliet"e çağnşımlar yapan ve bin- lerce benzeri olan alışıla- gelmiş aşk öyküsünün, Atıf Yılmaz gibi bir ustanın ça- basıyla yinelenmesinden başka hiçbir özellik taşımı- yor. Bu tecimsel piyasa fıl- minin ilk çevriminde Yıl- maz Güney yönetmen yar- dımcısı olarak görev yap- mış. Belgin Doruk, Gök- sel Arso>. Şaziye Moral, TRTI 23.201 'Olaylann İçinden' Sel felaketinin etkisi TV Servisi - Mesut Ergutay'ın hazırlayıp sunduğu "Olayların lçinden"de son yaşanan sel felaketinden sonra "Çevre duyarlılığı" konusu yeniden gündeme getiriliyor. Canlı olarak ekrana gelen programa konuk olarak Cevre Bakanı tmren Aykut ve TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca katıhyor. Yapımın yönetmenliğini Azade Öner üstleniyor. Tv PROGRAMLARI 05.40 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 06.30 Sabah Haberieri (Canlı) 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Öğleden önce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Oğleden Önce (Devam) 12.00 Ha- berter 12.10 La Nena 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın Için- den (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içinden (De- vam) 15.00 Haberler 15.05 Yerli Film: Öfke 16.00 Ha- berler ve Borsa 16.10 Fılmın devamı 16.30 Muzık Pına- rı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati ia00 Haber- ler 18.30 Anadoludan Gorunum 19.15 Bızım Mahalle 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler 21.00 Yabancı Film: Yıllardan Sonra 22.50Anılarla Mûzık 23.20 Olay- ların Içinden 00.15 Günün Getırdiklen 00.50 Gece Baş- larken (Canlı) 02.50 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 ME8 Açıköğretim üsesi DersProgramı 07.40Anadolu Üniversitesi Açı- köğretım Fakültesı Ders Programı08.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Adım Adım Anadolu 20.00 Müzik ve Biz 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bültenı ve Ingilizce Haberier 22.30 Tiyatro Festivalinden 22.45Açık Kapı (Canlı) 24.00 Or- hanAyhan'la SporYorum 00.30 Dizi: Birinci Sayfa 01.20 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Hlm: Tutulmayan Sözler 13.40 istanbul Sar- kılan 15.00 Fransa Açık Tenıs Tumuvası (Can- lı) 20.00 Şaşrfelek Çıkmazı 20^0 Dünden Bu- güne Dunya Kupası 22.10 Spor Panorama. 08.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Program- ları 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 TSM Bır Solist 11.00 Devlet Korolan 11.40 THM Bir Solist 12.10 Muzık Pınan 12.40 Anadolu Unıver- sitesı llkoğretim üsans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıköğretim üsesi Ders Programlan 15.00 Mavi Ge- ce 16.00 Fasıl 16.30 Kültur Penceresi 17.00 MEB Açı- köğretim üsesi Ders Programlari 19.00 Anadolu Üniver- sitesi llkoğretim Usans Tamamlama Programı 19.20 Al- bum 19.55Yerli Belgesel 20.25TSM BirSolist 21.00 TSM Radyo Sanatçılan Konserierı 22.15 Kapanış. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberteri (Can- lı) 09.00 Çocuk Şaatı (Tekrart 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Önce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Oğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dort Me'vsim Kadm (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sızin İçin (Canlı) 16.00 Haberler16.10 Istanbul'dan (Canlı) 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05 Donme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Döne- meç 18.55 Akşama Doğru 19.40 ingilızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler 21.00 Dost Dost Dıye (Canlı) 22.15 Şaşrfelek Çıkmazı 23.00 Bır Solist: Işık Başel 23.20 Olaylann Içinden 00.15 Gü- nün Getırdiklen 00.50 Gece Başlarken I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Çizgi Film: Parıltı 08.30 Dı- ' zi: Tarzan 09.00 Dizi- Bıtme- yen Aşk 10.00 Klip 9811.00 Yerli Film: Dolandıncı Aşıklar 13.00 Çizgi Film: Vidget 13.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Çız- gı Film: Robınson 14.30 Çizgi Film: Ha- yalet Avcıları 15.00 Çizgi Film: Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçuk Demeden 16.15 Yerli Film: Kezban 18.00 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dızı: Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Televole 23.30 Ya- bancı Film: Gizli Deney 01.15 Haber Hattı 01.45 Tutti Fruttı 02.30 Klip 98 03.30 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 09.00 Çızgı Film 09.30 Müzik Se- peti 10.00 Erken Teşhts 11.20 Çiz- gi Film 11.30 Sabah Neşesı 13.00 Haberler 13.15 Biz Bıze 14.45 Hafta- nın Rehberi 15.30Fantazı Dunyası 16.15 Çizgi Film 16.35 Yerli Film: Sihirbaz- lar Kralı 17.00 Ara Haberler 17.15 Fıl- min Devamı 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk - BaharTunalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Portreler ve Profesyoneller20.45 Spora Bakış21.00 Dennlıkler 22.10 Ar- monı 23.10 Haber 6 23.40 Dr. Stress 01.10 Haber 6 01.40 Yabancı Film: Ar- ka Sokak 03.35 Yabancı Film: Sihir- bazlar Kralı 05.25 Haftanın Rehberi 06.05 Fantazı Dünyası (Tekrar) 06.45 Çızgı Film (0 212 284 31 50). 08.05 Yabancı Film: Yüz Karası 09.30 Yabancı Rlm: Son Amerikan Kahramanı 11.05 Yabancı Film: Mıa Farrovvun Öy- kusu 13.40 Yabancı Film: Sadakat ve Ihanet -1 15.20 Yabancı Film: Tyson 17.10 Yabancı Film: Vahşı Bill ia45 Po- wer Rangers 19.15 Dizi: Goosebumps 19.40Cine5 Ajanda 19.50 Yabancı Film: Roseanna 21.30 Yabancı Film: Tom ile Viv 23.35 Yabancı Film: Şüphe ve Ceza 01.15 Internet'te Seks 02.10 Yabancı Film: Seks Kuşağı 03.40 Yabancı Film: Radyo Sex 106.9 (0 212 225 55 55). JSE..—., 07.00 Güne Başlarken I İ İ İ 7 V 09.00 Haber 09.20 Ünrver- ~ sıteler 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomı. Gundemdekiler, Pasa- port 12.00 Günün içinden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekono- mi 17.00 Haber 17^0 Üniversrteler 17^0 Haber Özeti, Dünyada Bugün 17.50 in- gilızce Haber Bültenı 18.10 Gece Gün- düz 18.35 Gundemdekiler 19.00 Haber- ler 19.15 Ekonomı 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.40 Spor Gundemi 20.50 Ekonomı 21.05 Dünya Kupası'98 22.00 Haber 22.05 Olımpıyat'ın Yıldızla- n 23.00 Haberler 23.05 Belgesel: Büyük Keşıfler 23.50 Ingilizce Haber Bülteni 24.00 Haber (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı Mixi 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Videos 13.30 Mert 14.30 Mega 15.00 Vıdeos 17.00 Burçın 18.00 Bir Nu- maraSeç 19.30 VVılsonTop News 19.45 Haberler20.00 Style 21.00 Haberler21.05 Men-e-Men 22.30 Videone 23.00 Cem Cemınay 00.30 Mega01.00 Play üst 03JO Türk Halk ve Sanat Müziği 04.30 Video Mix 05.00 Tra- 75 75). 07.00 Günderrv 09.00 Haber Bül- t e n l O9 -3 6 E k o Start 10.00 Para Raporu 10.30 Dünya Mo- dası 11.00 Para Raporu 11.30 Dünya Modası 12.00 Para Raporu 13.00 Haber Bülteni 13.30 Seans Arası 14.00 Para Raporu 14.30 Sektör Sohbetleri 15.00 Pa- ra Raporu 15.30 Piyasalar 16.00 Para Raporu 16.30 Eko Fınısh 17.00 Kahve Molası 17.30 Para Rehbe- ri 18.30 Hedef Ünıversite 19.30 Dünya Modası 20.00 Haber Bültenı 21.30 7 Üs- tü 7 22.30 Yabancı Film: Aşkın Kanıtı 01.00 Haber Bülteni (0212 282 51 00). °8 -30 Y °9a ve Sız 09.00 Dizi: Gizli Hayatlar 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Rebecca'nın Kızı 12.00 İMKB 13.00 Ha- ber 13.15 Belgesel: Doğanın Strlan 14.10 Çizgi Ötesi (Can- lı) 16.00 İMKB 16.10 Gizli Ha- yatlar 17.00 Haber 17.10 Dı- zı: Sokak Kanunu 18.00 Gün- ce (Canlı) 19.00 Ikı Kişilık Dun- ya 19.30 Ana Haber 20.25 Uy- kudan Once 20.40 Yabancı Film: Kurtaıma Operasyonu 22.10 Fuaye 23.00 Rock Sta- tion 00.30 Doğanın Sırları (0 212 282 36 00). _ • 06.30 Dillerdekı Şarkılar 9 ¥ l f 07.00 Kahvaltı Haberlen • * * w 09.00 EvrenınDİIİ 09.40 Ka- raKanat10.05 Alaaddın 10.30 AyşeÖz- gün Talk Show 12.00 Dızı: Şeytanın Göz- yaşlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Kara Ka- nat fTekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Ge- lin - Kaynana 17.30 Süper Baba 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45Spor Haberleri 21.00 Dizi: Sı- cak Saatler 22.20 Gurbetçiler 23.40 Yüz Yüze 24.00 Gece Haberlen 00.05 Yüz Yüze (Devam) 01.05 Şok 01.40 Yaban- cı Film: Kıal Kartal -103.30 Muzikli Da- kikalar 04.50 Bam Teli 05.30 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dızı: Manuela 10.00 Yerli Film: Al- tın Kafes 11.30 Huzura Doğru 12.00 Ha- berler 12.15 Hanımelı 14.00 Sıyaset Vıt- rını 15.05 Muzıkalıte (Canlı) 16.05 Dızı. Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film: He-Man 1755 Nınja Kaplumbağalar 1850 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Erkan Yolaç Show (Canlı) 22.00 Haber- ler 22.20 Yabancı Film: Şiddet Mah- kûmlan 24.00 Gece Bültenı 00.30Yaban- cı Film: Kartallann Toplantısı 02.00 Bel- gesel: Kaptan Cousteau 03.00 Dızı: Ma- nuela (Tekrar) 03.30 Muzık 05.00 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). Radyo ve TelevizyonÜst Kuru- lu'nun birgüntükyayındurdurma cezası nedeniyle Kanal D bu ge- ce saat 24.00'e kadar kapalı. 24.00 Gecenin Içinden 00J0 NBA L.A. Lakers 01.20 Fransa'ya Doğru 02.00 THM (0 212 215 51 11). _<, 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esmeralda 10.30 Yerli Film: Kızıl Vazo 12.30 Çızgı Film: Hayalet Avcıları 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00 Yerli Film: Yadeller 17.40 Dizi: Şehnaz Tango 18.40 Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dizi: Çarli 21.50 Dizi: Kaygısızlar 23.00 Yasemin'in Penceresi 24.00 Gece Hattı 00.20 Yaban- cı Film: Ölmek Zamanı 02.30 Yabancı Film: Vahşi Kral- lık 04.00Zırve Deften 04.40 Mızrap 06.00 Müzik... Mü- zik... Müzik... (0 212 448 80 00). Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler ve Hava Durumu 10.10 Politika •••••• Gündemi (Canlı) 11.00 Haberler 11.05Dort Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler ve Hava Durumu 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Ha- berler 16.35 Belgesel: Hayvanlar0Alemi 17.00 Haber- ler 17.05 Robocop 17.30 Momesa Kovboylan 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bültenı 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Şok 22.00 Onda On Haber 22.45 Platfom 01.30 2'den 4'e (Tekrar) 02,30 Kapanış (0212 28148 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Prenses ve Korsan 11.00 Tür- külerimiz 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo ile 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yarışma: 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Bizım Bakkal 20.45 Yabancı Film: Deney 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.00Açılış 08.05 Kahvaltı Sofrası 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dizi: Afacan Kız 11.05 Dizi: Yıldızlar Gece Büyür 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Ka- dın (Canlı) 13.00 Türk Silahh Kuvvetleri Saati 13.30 Av- rupa'da Türk Izleri 14.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Bir Kelime Bir Işlem 15.15 Sizın İçin Seçtiklerimiz 15.40 Pohtika ve Yaşam 16.40 Anadolu Günlüğü (Canlı) 17.30 Sızın İçin Seçtik- lerimiz 17.45 Sulu Koşullarda Ayçiçeğı Tarımı 18.00 Gi- de Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog