Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA (0212)514 0196ya Telefon Ederek Rendinize Müziğin Lstalan Dizisinden 600.000TL'hk Bir CD Armağan Edin. C Cumhurfryet ^ kitap kulûbü g d. No 39/41 (34334)Cağaloğlıı/tetanbul Te|-.(Q212)514 01 96 Faks:(0212)514 01 95 Cumhurıyet75. Y1L SAYI: 26535 /150000 TL <KOV ,çinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR N A D İ (1945-1991) 7.1 şiddetindeki sarsıntıda binlerce insan yaşammı yitirdi• w A%aııislnıı\ladeprem z_' Once Hindistan ve Pakistan'ın nükleer denemeteri,sonradeprem bölgey i bir an- da dûnvanın ana gündemine taşıdı. • Afganistan 'ın kuzeydoğusunda meydana gelen • Deprem bölgesi Rostak 'takiyetkililer, ölü sayısının depremde 5 bindenfazla insanın yaşamım yitirdiği artmasından endişe edildiğini ifade ettiler. însani belirtiliyor. Uluslararası yardım örgütleri, enkaz altından 3 bin Idşinin cesedinin çıkarıldığını ve gömüldüğünü söylediler. Deprem bölgesindeki kötü hava koşullannın kurtarma çahşmalarını zorlaştırdığı bildiriliyor. yardım örgütlerinin temsilcileri deprem bölgesinde bulunan 50 köyün yerle bir olduğumı da kaydettiler. Afganistan depreminin, Hindistan ve Pakistan 'ın nükleer deneme gerçekleştirmesinin hemen ardındangelmesi dikkatçekti. Hınt ÖOkyan Dış Haberler Servisi - Afganıstanın kuzeydoğusunda öncekı gün meydana gelen depremde, 5 binden fazla kişının hayatını kaybettiğı bildirildi. Uluslarara- sı yardım örgütleri, dün öğle saatlerine kadar 3 binden fazla kişının cesedinin enkaz altından çıkanldığını belırtırken, Londra'da bulunan Afganistan Dışişlen Bakan Yardımcısı Abdullah Abdullah. depremde ölenlenn savısının 5 binden fazla olduğunu. binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Afganıstan'ı sar- san depremin, Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı gerçekleştırdiği nükleer dene- melerden hemen sonra meydana gelme- si dikkat çekti. Taleban tarafından düşü- rülen hükümetin Dışişlen Bakan Yar- dımcısı Abdullah. BBC radyosuna yap- tığı açıklamada, "Bana gelen bUgUeregö- re 5 binden fazla insan yaşamım kay bet- ti, yaralı sayısı da binin üzerinde" dedi Ölü sayısının artabileceğinı söyleyen Abdullah, u Bizi asıl endişelendiren ha- yatta kalanlann kötü durumlan" dıye konuştu. Abdullah, bugünkü durumun 4 ay önce yaşanan felaketten daha kötü ol- duğunu ifade ederek uluslararası yar- dımlara ıhtiyaç duyduklannı söyledı. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Takhar eyaletindeki Rostak ve Çah Ab bölgelerinde öncekı gün meydana gelen UArkasıScL 15,Sü.3'te FRANSA Once deneme sonra deprem Dış Haberier Servisi - Afga- nistan depremı, 1995'te Fran- sa'nın gerçekleştirdiği nükleer denemelerin hemen arkasından meydana gelen ve anllannda Türkiye'nın de bulunduğu çok sayıda ülkeyı sarsan bir dizi depremi yeniden gündeme ge- tirdi. Fransa'nm 1995 yılında Gü- ney Pasifık'te gerçekleştirdiği nükleer denemelerden sonra, Türkiye de dahil pek çok ülke sarsılmış, meydana gelen dep- remlerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmışti. Fransa, 5 Eylül 1995'te, Güney Pasifik'teki Mururoa adası açiklannda 20 tonluk bir bomba patlattı. 1 Ekim 1995'te Dinar yerle bir olurken, depremde 100 dolayın- da insan hayatını kaybetti. Fran- sa, Güney Pasifik'teki ikinci de- nemesini Dinar depreminden bir gün sonra 2 Ekim 1995'te, Fangataufa adasında gerçekleş- tirdi. Richter ölçeği ıle 5.5 şid- detinde bir sarsıntıya yol açan nükleer denemenin ardından, pek çok ülkede can ve mal kay- bına yol açan bir dizi deprem yaşandı. 7 Ekım'de Endonez- ya'nın Sumatra adasında mey- dana gelen, Richter ölçeği ile 7 şiddetindeki depremde 100'ü aşkın kişi yaşamım kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. 9 Ekim'de de Güney Kore'de, Richter ölçeği ile 3.5 şıddetin- de bir deprem meydana geldi. Suriye PKK ilişkisi belgelendi WASHINGTON (AA) - Bir Amerikan dergisinde yer alan değerlendirme, Suriye yöneti- mi ile PKK arasındaki "orga- 1 * " ilişkiyi açıkça gözler önü- neserdi. Suriye yönetimi, "ilk kez" PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın Şam'da yaşadığmın yazılmasına karşı çıkmadı ve adeta bu gerçeğin bilinmesini isteyen bir davranış sergiledi. Bu arada dergide, PKK'nin, Yunanistan'da iktidarda olan PASOK ile ilişkileri konusun- da da bilgilere yer verildi ve Ankara'nın dünyaya anlatmaya çalıştığı somut verilerkanıtlan- dı. Öcalan ile yapılan söyleşi, "Mktdle East Quarterty" adlı derginın bu hafta piyasaya çı- kacak sayısında yer aldı. Söy- leşi, Tennesee'deki bir üniver- sitede sıyasetbilimi dersleri ve- ren Mkhael Gunter tarafından gerçekleştirildi. Öcalan, söyle- şide geçmiştekılerden çok fark- lı konuşmamakla birlikte, Gun- • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te Mastır ve aksiyon planlarmm yüzde 40 düzeyinde gerçekleştiği saptandı GAP'tahedeflere ulaşılamadı• Bölgede işsizlik ve yoksulluk daha da ağırlaştı. • Sağlık sistemindeki olumsuzluk devam ediyor. • lç göç artma trendini sürdürdü. • Eğitim hizmetleri ülke ortalamasının altında kaldı. EMtNEKAPLAN ANKARA - Güneydoğu Anadolu Projesı (G AP) Bölge Kalkınma Idare- si Başkanhğı'nca hazırlanan ve Mıllı Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulan "GAP'uı Mevcut Durumu. Sorunlan veÇözünıÖnerileri''başlıklırapoTda, GAP mastır ve aksiyon planlannda y- eralan hedeflere ulaşılamadığı vurgu- landı. Raporda, planlara karşın ışsız- lık ve yoksulluğun artmasına koşut olarak yaşam koşullannın ağırlaştıgı. sağlık ve egıtim hızmetlen gösteTge- lerının ülke ortalamasının altındakı konumunu sürdürdüğüne dikkat çe- kildi. MGK. GAP'ın 2010 yılına kadar tamamlanacak biçimde progTam yapı- larak gereklı önlemlerın alınmasını kararlaştınrken kurula sunulan rapor, GAP içın daha önce oluşturulan plan- larda yer alan hedeflenn gerçekleşme- dığinı ortaya koydu. Raporda, planlar ıle gerçekleşme düzeylen şöyle sıra- landı: GAP Masor Planı: 1990- 2005 yı- lını kapsayan pland* proje hedeflen- ne ulaşılabılmesı ıçin sermaye yatı- nmlarının fınansman gereksinimı 1998 yılı fiyatlanyla yaklaşık 6 katril- yon lira olarak hesaplanırken yalnız- ca 2 katrilyon 860 tnlyon harcama ya- pıldı ve nakdi gerçekleşme oranı yüz- de 41 düzeyıne ulaştı. Ancak GÂP'a yapılan yatmm tahsisleri, GAP'ın en- tegre özelliği göz önüne alındığından ne toplam miktar ne de sektörel kom- pozısyon itibanyla planın öngördüğü doğrultuda olmadı. Plan hedeflen iti- banyla makro büyüklüklere ulaşıla- madığı gıbı ıç göçler nedenıyle denge- sizleşen sosyal ve ekonomik ortamda başta açık işsizlik ve yaygın yoksulluk hali olmak üzere yaşam koşullan da- ha da ağırlaştı. Özellikle eğitim ve sağ- lık gibı sosyal sektör göstergeleri dö- nem boyunca olumsuzluğunu sürdür- dü. Sağlık hızmetlen göstergeleri ül- ke ortalamasının altındaki nispi konu- munu koruyarak geliştı MArkasıSa.IS,Sü. l'de GAPKİN'KATKIPAYI' GELİYOR • 15. Sayfada .ayıp anneleri bir arada Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası'run son gününde Sultanahmet Meydanı'nda bir ara>a gelen Cumartesi Anneleri'ne, Arjantin'den gelen Abuelas de Plaza de Mayo (Mayo Meydanı Böyttkanneleri) anneleri ve Dharbakırlıkayıp vakınlan destek verdL Yüreği kayıplarla birlikte atan insanlara, 3 ayn dilde, Türkçe, Kürtçe ve tspanvolca seslenen kavıp yakınlan, kavıplann bulunmasuu \« katillerinin yargılanmasını istedL Geniş güvenlik önlemlerinin anndığı mevdanın ortasına ka> ıplann fotoğraflaruu seren kaşıp \akinlan, Arjantin'de vapılan eylemde olduğu gibi fotoğraflann çevresinde döndüler. Hasan Orak'ın annesi Emine Ocak, oğlunun cenazesini bulduğu için çok şansh olduğunu belirterek diğer kayıplann da bulunmasını bektedi^ni söyledL Mayo anneterinin kayıplara karşı ortak mücadele isteminin ardından eylem. alkışlar arasında sona erdi. (Fotoğraf. ALPER TURGUT) ABD'den Türkiye üzerine senaryolar • Amerika Ulusal Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıda, Türkiye 1 nin önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılaşabileceği ekonomik ve siyasi güçlükler üzerinde duruldu. Toplantıda gündeme gelen senaryolardan birine göre radikal Islamcı hareketler giderek büyüyor. Türk Silahh Kuvvetleri'nin (TSK) siyasi dengeler üzerindeki etkinliği artıyor. • 5. Sayfada ORGENERAL KILIÇ'TAN TÜRBAN UYAR1SI • 3. Sayfada KÜRESEL SERMAYE KORKUTUYOR • 7. Sayfada NÜKLEERCİ ŞİRKETLER YARGIDAN KAÇ1YOR • Arka Sayfada llahiyat ağırlığı Eğitiııule dinci akıııı • Milli Eğitim Bakanhğı'nda görevli 16 bin öğretmen ve yöneticinin ilahiyat mezunu olduğu saptandı. Göreve geldiği dönemden bu yana din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerini başlca branşlarda görevlendırmeyen Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, gereksinim fazlası kadrolan temizlemek istiyor. • Bıyoloji dersi programına "Danvin'in evrim teorisini" koyan Uluğbay'ın, sosyal bilgiler ile milli güvenlik bilgisi dersi programlanna "irtica ve ülkeye yönelik tehditleri" konusunu koyarak eğitimdeki gerici unsurlarla "topyekûn mücadeleyi" amaçladığı belirtildi. • 3. Sayfada DTP kongresi Muhalifler etkisiz kaldı • DTP'nin 1. olağan büyük kongresinde, Hûsamettin Cindoruk geçerli oylann tamarmnı alarak yeniden genel başkanhğa seçildi. Parti içi muhalefet ise umduğunu bulamadı. Genel merkezin listesini yalnızca 3 kişi deldi. • Eski GÎK üyesi 40 kişiden 30'u yeniden seçildi. Muhalefetin başansız bulduğu ve değiştirilmesirü istediği 5 bakanın da GİK'e seçilmesi, kulislerde değişimcilerin istifasını gündeme geürebileceği yorumlanna neden oldu. • 5. Sayfada azın- Ja. de yapa- 7a da sıyasal ola- ı tam tersı sonuçla- n tutum ve davranış- niyorum. jal lnönü'nün insan naz derecede şeffaf sınasahip olduğunu ^ n itiyorum. f" " a y ı bu şeffaflığı, kendı- Bakanı ve yaptıklanna olan Edirne'ı dan geliyor. ıncelemonu yapıyor, ne ya- devletin tvunuyor; yaptıkla- zarar g ö r e P d i k l e r i n d e ' Haber Mer*er i P e k d o 9 a l Kurulu'nun Bat!1 ' kamuoyu Bolgesı ile Hatay'cLson d e r e c e felaketınden zarar saglanacak kolaylık vc11 " l k l ™ lar ıçın aldığı kararlar Resr?" Gazete"de yayımlanarak yürür- lüğe gırdı. Kararla, zarar gören çiftçilenn ve esnafın borçlanna 3 yıl erteleme ımkânı getirildı. Gayrimenkul ve menkullen za- rar gören dığer afetzedelerin Emlak Bankası'na olan borçla- nna da ayru şartlarla erteleme ımkânı sağlandı. Bayındırlık ve Iskân Bakanı Yaşar Topçu, dün Edırne'de yaptığı ıncelemelersı- M Arkası Sa.15, Sü.Vde İstanbul HBB'ye bombalı saldırı • HBB televizyonunun bahçesine bırakılan iki bombadan birinin patlaması sonucu küçûk çapta maddi hasar meydana geldi. tstanbul Haber Servisi - HBB televizyonunun bahçesi- ne dün saat 08.00 sıralannda bırakılan iki bombadan birinin patlaması sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Sol bir örgütün imzasını taşı- yan bir pankartın da bırakıldı- ğı saldında ikinci bomba, uz- man ekıplerce etkisiz hale ge- tirildi. 1. Levent'te bulunan HBB televızyonuna sabah sa- atlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kışiler, binanın bah- çesine 2 adet "ani ateşlemeli parça tesirii boru bomba" bı- rakarak kaçtı. Bombalann bi- rinin patlaması sonucu bahçe duvannda küçük çapta hasar meydana geldi. Patlamayan öteki bomba ıse uzman ekip- lerce etkisiz hale getirildı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede "Nurhaklarda devrim ateşini söndürmeyece- ğiz" yazılı TK.EP/L imzalı bir pankart buldu. Bakırköy PTTde patlama İstanbul Haber Servisi - Bakırköy PTT binasında paket- leme servisine daha önceden verilen bir paketin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Bankalar Caddesı üzerindeki Bakırköy Postanesi'nin paket- leme servisinde dün saat 15.30 sıralannda meydana gelen pat- laraaya, servise daha önceden venlen bir paket içerisindekı bombanın yol açtığı belirlendi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Yetkililerin bombalı paketin hangi adrese gönderil- mek üzere hazırlandığı hakkın- da geniş çaplı soruşturma baş- lattığı bildirildi. AÜ Öğretim Üyesi Doçent Bahriye Üçok da bilındiği gibi Ankara'da evine paket içinde gönderilen bom- banın patlaması sonucu yaşa- mını yitirmişti. Dr. Erdemir Bilim Oscan'na aday • 1998 Discover Bilim Ödülü için 33 kişinin finale kaldığı ve adaylar arasında Dr. Ali Erdemir'in de bulunduğu bildirildi. Dünyamn en kaygan maddesi teflondan 40 kez daha kaygan özelliğe sahip bir karbon film geliştiren Dr. Ali Erdemir, buluşu ile bilimdeki sürtünme katsayısını sıfıra indirgemişti. Erdemir'in "çok önemli teknoloji" bölümünde 5 aday ile yanşacağı bildirildi. • 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY lOAğustosSömüpge Günü İlan Edilsin Ergun Balcı dünkü köşesinde "Ermeni mesele- s/"nin Bırinci Dünya Savaşı'na kadar olan bölümünü aktarıp, asıl sorumluların fngiltere, Çariık Rusyası ve Fransa olduğunu vurguladıktan sonra yazısını bir so- ruyla noktalıyor. • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog