Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA DIŞ HABERLER Hükümet sözcüsü Dani Naveh, banş sürecinin işlemesi için ülkesine zaman baskısı getirilmemesini istedi Netanyahıı zîrveden vazgeçti AVUSTRALYA DışHaberlerServisi- Israıl Baş- bakanı Benyamin Netanya- hu'nun.Pazartesi günü Washıng- ton'da yapılacak zırveye katılma- yacağı bildirildi. Netanyahu ile ABD'nın Orta- doğu Özel Temsılcısi Dennis Ross arasında geçen görüşme sonrasında, Israil hükümeti söz- cüsü David Bar-illan tarafından yapılan açıklamada. "Washing- ton'da Pazartesi günü tapıla- cak görüşmelere katılma ihti- malimiz yok" denildi. lsrail "in. görüşmelerin ertelen- mesini isteyıp ıstemediği sorusu- nu cevapsız bırakan Bar-illan, VVashington'ın sunduğu banş pla- nmdaki görüş aynlıklannı gider- mek için pazartesi gününe kadar yeterJi zaman bulunmadıgını be- lirtti. Netanyahu. Israil askerle- rinin Batı Şena'nın yûzde 13.1'inden daha çekılmesinı ön- gören ABD'nin planını ısrarla reddediyor. Dennıs Ross, Israil Başbakanı Netanyahu'yn Pazar- tesi günü VVashington'da yapıla- cak zirveye katılmaya ikna etmek amacıyla Israil 'egelmiştı. Pa- zartesi günü düzenlenecek zirve- de ABD Başkanı Bill Clinton ile Filıstin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve Israii Başbakanı Ben- yamın Netanyahu'nun bıraraya gelmesi bekleniyordu. ABDjJanınared Israil, Ortadoğu banş süreçini çıkmazdan kurtarmak için ABD'nin Israil askerlerinin Batı Şena'nın yüzde 13.1 'inden çekil- mesinı öngören planını kabul et- meyeceğmi bir kez daha açıkladı. Hükümet Sözcüsü Dani Naveh "İsrail'in geleceğini ilgilendiren bu karmaşık görüşmeteri tepemizde bir kronometreçabşırkenyapama- yız. Zamana gereksinimimi/ var" dedi. Filıstin lıden YaserArafat ve Is- rail Başbakanı Benyamin Netan- yahu'yu Washington'da Başkan BfllCfinton'mdakatılacağıbirzır- veye davet eden ABD yönetımı, zirvenm gerçekleşmesi için Isra- il'm, yüzde 13.1 planını kabul et- mesini şart koşmuştu. Naveh, yüzde 13.1 plamnın İs- rail'in güvenlik gereksinimlerine uymadığını vurguladı. Hfflary'nin FiBsrin demcci Öte yandan. Bill Clınton'ın eşi Hillary Cfinton'ın geçen çarşamba günü "FîKstin'inbağımsız bir dev- let olması uzun dönemde Ortado- ğu'nun çıkannadır" demesi Be- yaz Saray'ı kanştırdı. Zine öncesınde sorun çıkma- sından çekinen Beyaz Saray'ın Sözcüsü Micbael McCurrv, Hıl- lary Clınton'ın tamamen kişisel görüşlerinı dilegetırdiğinı \eaçık- lamanın Washıngton yönetımını bağlamavacağını belirtırken ABD'deki Yahudi topluluğu da açıklamayı kınadı. Işçiler hükümetin ensesinde Anıt mezar acılacak Meçhul Asker'e DNA testi VVASHINGTON (AFP) - ABD Savunma Bakanı YVilüam Cohen, ABD'de kutsal sayılmasına karşın Meçhul Asker Anıtı'ndaki mezan DNA testi yapılması için açtıracak. Cohen'in bir başvuru üzerine. adına Meçhul Asker Anıtı dikilen askerin kimliğini onaya çıkarmak amacıyla mezann açılarak DNA testi yapılmasını emretiği bıldirildi. ABD Savunma Bakanı anıtın yan tarafındaki Arfington Ulusal Mezarüğı'nda yatan bir asker annesinin istegi üzerine Meçhul Asker'in kimliğinin belirlenmesı için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Keıuıeth Bacon Cohen'in "Savaşta hayatını kaybeden Amerikalılar için mümkün olan her şeyi yapmak zorunda olduğunu, onlann bıınu hak ettiklerini" belirrtiğini bildirdi. Meçhul Asker'in Hava Kuvvetleri'nden Pilot Tegrnen Michael Blassie ya da helikopter pilotu Yüzbaşı Rodney Strobridge olduğu sanılıyor. Iki asker de Vietnam'da savaşırken 11 Mayıs 1972'deölmüştü. Blassie"ninannesi mezann açılarak kimligin araştırılmasını isterken Srrobridge'in ebeveynlen mezann açılmasına gerek olmadığını söylediler. ABDdeki Meçhul Asker Anıtı, Amerikalüar'ın kutsal verlerinden biri. Cohen'in bir asker annesinin isteğine uyarak anıt mezardaki asker cesedine DNA testi yaptınma karan almasınıa, kutsal yerlere dukunulmasına karşıçıkan insanlann tepkisini çekmesi beklenivor. ARABULUCU İSTEMİYOR Mfloseviç'ten Gonzalez'e ret • Belgrad yönetimi Ispanya eski Başbakanı Felipe Gonzalez ile Kosova sorununu değil, yalnızca Yugoslavya-AGİT ilişkilerini ele alabileceğini açıkladı. Dış Haberler Servisi - Belgrad yönetimi, Kosova sorununa ilişkin görüşme- lerde yabancı arabulucu yer almasmı bir kez daha reddefti. Yugoslavya Dışişleri Ba- kanlıgı Sıyasi Direktörü Dragomir Vüçiçeviç yaptı- ğı açıklamada, yabancı arabuluculann ülkenin içişlerini ilgilendiren ko- nulara kanşmasının kabul edilemez oldugunu belirt- ti. Vüçiçeviç dün sabah Belgrad basınında, admın açıklanmasını istemeyen hükümet kavnaklanna da- m.- tresil Golf. 12 yıl paslanmazlık garantisi. Standart 4 hava yastığı. ö n ve arkada iroteknik emniyet kemeri. veEBD(eIektronik fren basınç daphmı) Çevreye zarar vermeyen motor. ö n ve arkada disk fren, Yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyon. Mavi ton aydınlatmalı gösterge paneli. Arkakoltuklarda, çocuk koituğu için Isofix Sistemi. Ergonomik, geniş iç hacim. Yağmurda silecekleri otomatik Yeni nesil Golf UŞ HOLDİNG KURULUŞUDUR. Doğuş Otomotiv; Volkswagen otomob/1/erlntn model, taknlk özetllk va rınklerlnde dağişlkllk yapma hakkını »tklı tular. yanarak verilen "Yugoslav- ya Devlet Başkanı Siobo- dan \lilose>iç'in Ispama eski Başbakanı Felipe Gon- zale/'in arabuluculuğunu kabul etmeye hazır oldu- ğu" yolundaki haberlere ilişkin olarak Gonzalez'i ülkelerinde memnuniyetle karşılayacaklannı. ancak onunla yalnızca Yugoslav- ya ile Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkılatı (AGlT) arasındaki ilişkileri ıyıleş- tirmek için görüşebüecek- lerini söyledi. Felipe Gonzalez, AGlT, Avrupa Bırliği ve Temas Grubu tarafından Kosova sorununa ilişkin görüşme- lerde uluslararası arabulu- cu olarak atanmıştı. Bu arada Kosovalı Arna- vutlann lideri IbrahimRu- gova, Kosova için en ıyi çö- zümün "Azınlıktaki Sırpla- nn haklannın güvence artı- na aündığı >e geçki bir ulus- lararası manda yönerimin- dcn sonra tarafsızbğa ka\ u- şacak bir d o l e f oldugunu söyleyerek bu amaca ulaş- mak için yalnızca banşçı yollara başvuracaklannı yi- neledi. SVDNEV (AFP) - AvTjstralya'da sendikaiı bin 400 liman işçisinin işten atılmasını destekleyen Avustralya hükümetinin. önceki gün Yüksek Mah- keme karanyla işbaşı ya- pan işçilere yönelik komp- lo iddialannı araştırmak üzere bağımsız soruşturma ba^latması istendi. Avustralya 'daki muhafa- zakâr hükümetin işten atı- lan sendikaiı liman ışçile- rinin yerine çalıştırmak üzere eski askerlerin eği- tilmesini içeren bir proje hazırladığı, ancak bu pno- jenin uluslararası taşıma- cılık sendıkaiannın baskı- sı sonucunda hayata gecınl- mediği ileri sü- rüldü. Muhale- fet, konuyla il- gili soruşturma başlatılmasmı istedi. Avustral- ya'nın Melbo- urne kentinde yayımlanan The Age of Melbourne ga- zetesinin habe- nne göre Avust- ralya Başbaka- nı John Ho- wardve Endüstriyel llışkı- ler Bakanı Peter Reith'in bilgisinde geçen yıl hazır- landığı iddia edılen proje. eski askerlerin işten atılan sendikaiı liman işçilennin yerine çalıştınlmak üzere Bırleşik Arap Emirlıkie- n'nin Dubai kentinde egi- tilmesini içeriyordu. An- cak proje, Arap yetkilile- rin uluslararası sendıkala- nn baskısı sonucunda eski askerlere vize vermemesı yüzünden suya düştü. Pro- jeyi yürütmekle görevlı olan eski Özel Tim görev- lisi ve Vietnam gazısı Mi- keWHb The Age gazetesi- ne verdıği demeçte. hükü- met danışmanı Stephen VVebsterıle proje hakkında defalarca görüştüğünü • Sağcı hükümet sendikaiı liman işçilennin işten atılmasını ve yerlerine eski askerlerin yerleştirilmesini hedefleyen bir komplonun içinde olmakla suçlanıyor. söyledi. VVells, VVebster'in projenın beynı oldugunu belirttı. The Age gazetesi- nın ele geçirdiği gizli bel- gelerde, NVells'in Setphen Webster ve Patrick firma- sının başkanı ChrisConri- gan ile yaptığı 35 görüş- menin aynntılan yeralıyor. Belgelerde yer alan bil- gilere göre NVebster geçen temmuz ayında projenin organizatörlerinden birine "John Howard için özel bir iş yaptığuıı" söyledi. Bu arada, Patrick Firma- sı geçen ay işten atttğı sen- dikaiı bin 400 sendikaiı iş- çıyi Yüksek Mahkeme ka- ranyla işe geri almaya ba§- ladı Uzman- lara göre hü- kümetin eski askerlen sen- dikaiı ışçıle- rın yerine sendıkasız olarak çalış- tırmak için proje hazırla- dığı dogrula- nırsa. liman ışçileri hükü- mete yüklü mıktarlarda tazminat da- \ası açabile- cek. A\Tistralya'da muha- lefetteki lşçı Partisi Lideri Kim Beazİev. The Age ta- rafından yayımlanan gı'zli belgelerin konu hakkında bağımsız bir soruşturma açılmasını gerektirecek kadarcıddi ıddialan içerdi- ğinı söyledi. Beazley, bel- gelerde yer alan bilgilerin Başbakan Howard'm, ba- kanlannın ve üst düzey da- nışmanlannın eski asker- lerin sendikasız işçi olarak çalıştınlmak üzere eğitil- mesi projesınden sorumlu olduklannı gösterdiğini belirtti. Başbakan John Hovvard ise söz konusu id- dıalan bırerşaka olarak ka- bul ettığini ve önemsiz ko- nularla uğraşmaktan sıkıl- dığını söyledi. Çöpçüden hamala ölümRusya'da kiralık katillerin sayısı arttı, ücreti ucuzladı. Artık yalnız Moskova'da değil, taşrada da kira- lık katil bulmak kolaylaştı. Son za- manlarda bu tür katiller arasında çocuklar ve kadınlar çoğaldı. "Is- marlama Ölüm"lerin hedefi, genel- likle bankacılar ve şirket sahipleri. Bu tür cinayetler çoğunlukla "kim- liği belırsiz" faillere a/t olarak kayıt- lara geçiyor, bir süre sonra da unu- tuluyor. Ancak geçenlerde Mosko- va polisi böyle bir olayı - üstelik da- ha cinayet işlenmeden - ortaya çı- kardı. Oldukça ılginç bir "kiralama" vakasıydı bu. Katili kiralayan bir çöpçü, öldürülecek kışi ise bir ha- maldı. Yaşlı bir kadın olan kiracı çöpçü, evsahibi hamalın ölmesi durumunda evin kendisine kalaca- ğını hesapladı ve durumu "her der- GUNLÜGü HAKAN AKS de deva" arkadaşlarından birine açtı. Çözüm bulundu. Ücret beş bin dolardı. (Polisin ortaya çıkardığına göre asıl ücret dört bin dolardı; bin dolarda "aracılık" komisyonuydu.) Ancak paraya fena halde ihtiyacı olan müstakbel kiralık katil, yine de son anda vicdanının sesine kulak verdi ve olayı polise bildirdi. Soruş- turma sürüyor. Çöpçünün bu kadar parayı nereden bulduğuna ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor. Skandalsızlık ödülü'Geçenlerde Moskova'da ılginç bir ödül verildi. "Skandallara meyil etmemesi ve sürekli mütevazı tavırlan'" nedeniyle Vladimir Platonov adlı Moskovalı milletvekiline özel teşvik ödülü verildi. Ödülün. skandallarıyla ünlü Vladimir Jirinovski ve öteki Duma üyelerini özendireceğı pek sanılmıyor. İstediğin kadar iiniversite bitir! Rusya Genel ve Mesleki Eğitim Bakanlığı, yüksek öğrenimin ko- laylaştırılması yolunda bir dizi ka- rar aldı. Bunlardan biri de isteyenlerin aynı anda birden fazla üniversite veya enstitüde okumasına izin ve- rilmesi oldu. Ortalama iicret 100 dolar Rusya hükümeti, 1998'in ilk üç ayında ortalama ücretin 605 ruble (yaklaşık 25 milyon TL) oldugunu açıkladı. Yakında bu rakam 760 rubleye çıkanlacak. Çeşitli kurumların minımum yaşam standardıyla ilgili verileri ise genellikle ortalama ücretin 2-3 katı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog