Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Londra'da Dev Sol eylemi • LONDRA (AA) - Türkıye'nin Londra'daki Turizm Müşavirliği, yasadışı Dev-Sol örgütü üyesı 30'a yakın militan tarafından, yaklaşık iki saat süreyle işgal edildi. Londra'nın merkezinde bulunan Picadilli Caddesi'ndeki Tunzm Mûşavirliği'ne gelen yaklaşık 30 kişi, Turizm Ataşesi Nilgün Atalay ile bir grup memuru rehin aldt. Binamn camlanna pankartlar asan militanlar, slogan atmaya başladılar. Olay yerine gelen polis. binayı kuşattı. Polis ile yapılan görüşmelerden sonra militanlar, eylemlerine son verdi. Militanlann gözaltına alındığı bildirildi. Turizm Ataşesi Atalay. grubun. kendilerini Dev-Sol militanlan olarak tanıttığını ve eylemi, Izmir'de31 Mart tarihinde çıkan olaylar sırasında tutuklanan ve kaybolduğu iddia edilen kişılerin bulunmalan için düzenlediklerini söylediklerini belırtti. İsrail'in yeni büyükelçîsi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- israil'in yeni Türkiye Büyükelçisi Uri Barnar, Türkiye ile yaptıklan işbirliği sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini bildirdi. Türkiye'deki görev sırasında ıkı ülke arasındaki ticaret hacminı 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirten Barnar, Türk akarsulanndan balon ya da boru hattı ile taşınacaİc suyu satın alma konusuyla hâlâ ilgilendiklerini kaydetti. Barnar. güven mektubunu önceki gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu Rusya'nm Kıbms girişinıleri • LEFKOŞA (AA) - Rusya Dışişlen Bakanı Yevgeni Primakov, Rum kesiminde yayımlanan Cyrus Weekry gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Kıbns sorununa federal ve silahtan anndınlmış bir çözüm bulunması yönünde BM Güvenlik Konseyi'ndeki planı ileri götürmeye devam edeceğini söyledi. Primakov, ABD Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'un, adaya son ziyaretinde ortaya koydugu görüşlerinı de eleştirdı. Aynı gazeteye açıklamada bulunan Almanya Dışişlen Bakanı Klaus Kinkel de Türkiye'nin Avrupa BirliğVnden dışlanma nedenlerinden en önemlisinin "Adayı işgal altında bulundurmasr oldugunu iddia etti. Kofi Aıman'a protesto • KIGALI(AA)- Ruanda'da 500 bin kişinın ölümüyle sonuçlanan 1994 yılındaki katliam sırasında Birleşmiş Milletler'in (BM) banş operasyonlanndan sorumlu olan BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Ruandalı yetkililer tarafından protesto edildi. Devlet Başkanı Pasteur Bimısungu'yia diğer üst düzey yetkililer. ülkeyi ziyaret eden Annan'ın onuruna verilen akşam yemeğine katılmadılar. Yapılan açıklamada. Devlet Başkanı, Başkan Vekilı ve Başbakan"ın Annan'ın küstahlığını protesto etmek için yemegı boykot ettikleri belirtildi. Ruanda Dışişlen Bakanı Anastase Gasana da Annan'ın katıldığı Geçici Ulusal Meclis toplantısında, BM'nın ülkesindeki katliamı önleyemedığini anlaratak ağır eleştirilerde bulundu. Kevopkian tutuMandı • CHICAGO(AA)- ABD'de 100 insanın intihanna yardım eden "ölüm meleği" Dr. Jack Kevorkian ve ortağı Dr. Georges Reding tutuklandı. Detroit kentinde, 26 yaşındaki bir gencin intihanna yardım eden Kevorkian ve ortağı, cesedi hastaneye tesiim ederken polis tarafından yakalandı. Detroit kentı yetkilileri, Kevorkıan'ın ölüme yardım etîiğı saatlerde kentin Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi liderlerinin, ötenaziye yasak getiren anlaşmayı ımzaladıklannı biidirdiler. Eski Tanm Bakan Yardımcısı Murat İklimov: ^Türkmerristan yeni Gulag okhı'• Isveç'e sığınan iklimov, ülkesinde yalnızca 1996'da 350 kişinin idam edildiğini, bir muhalefet liderinin ise akıl hastanesine kapatıldığını söyledi. GÜRHAIN UÇKAN STOCKHOLM - Murat İktimov 1994'te Türkıye'ye sığındığında ülkesının Ta- nm Bakan Yardımcısı'ydı. Ülkemızde bir suçlama ne- denıyle altı ay hapis yattı ve halen kuzey Isveç'in Umea kentinde siyasi mülteci ola- rak ailesıyle bırlikte yaşıyor. Perşembe günü tsveç'in en büyük sabah gazetesi Da- gens Isyheter'de uzun bir ya- zı yayırnlayan tklimov, Dev - let Başkanı Nıyazov'u Türk- menıstan'ı yoksul ve kanun- suz bir ülke halıne getirmek- le suçladı. Yalnızca 1996'da 350 kişinin idam edildiğini ve ülke nüfusunun birkaç yıl ıçınde 550 bin azaldığını ya- zan İklimov, 19% şubatından beri Türkmenistan'ın De- mokratik Gelışmesi Parti- si'nin liderı Durdumurat Hocamuhammetov'un bir akıl hastanesinde tecrit edil- diğini açıkladı. Bir yıl önce de muhalefet partilerinden Agzibırlik'in lıden Hüda- verdi Halkev güvenlik güç- lennce şehır dışına gözleri bağlı olarak götürüldüğünü ve fena halde dövülerek yol ortasına bırakıldığını açıkla- yan Murat İklimov, Sovyet- ler Birliği zamarunda ölüm cezası verilen suçlann sayi- sı 13'ken bunun bağımsız- lık sırasında 22'yeçıkanldı- ğını da dile getirdi. Dünyada kullanılan haş- haşm % 80'inin yetiştiği Af- ganıstan'la olan smın aç as- kerlenn koruduğunu ve ka- nn tokluğuna çok şeye göz yumduğunu ve ülkesinde bu- güne kadar uyuşturucu ka- çakçıhğından tek kişinin yar- gılanmadığını da vurguladı. Buna karşılık, rejım karşıt- lannı polis gözaltına alırken ceplerine bir tutam uyuştu- rucu koymasının gayetalışa- gelinmiş bir durum olduğu- nu da yazısmda belırtti. Murat İklimov, ulusal ge- lirin önemlı bir bölümünün, devlet başkanmm özel he- sabında olduğu ve halen Ha- zine'de olması gereken 6.4 milyar dolann nerede oldu- ğunun bilinmediği savında da bulundu. Pamuk üreti- minden elde edilen gelinn heryıl 120milyondolannın "başkanın özel harcamalan- na" tahsıs edildiğini de dıle getırdı. tklimov. dünyanın neden Türkmenistan'ı görmediğı- ni ve ülkenin yeni Gulag'a dönmesıne kılı kıpırdama- dan bakmasını anlayamadı- ğını da yazısmda vurguladı. K. Kore'den niildeer uyarı SEIL (AFP) - Kuzey Kore'nm as- kıya aldığı nükleer programı yenıden başlatmayı planladığı bildirildi. ABD'yı 1994yılındaımzalananve nükleer silah üretiminı durdurması kar- şılığında Kuzev Kore'ye iki nükleer reaktör yapılmasını öngören anlaşma- ya uymamakla suçlayan Pyongyang yönetimi Washington yönetimini don- durulan nükleerprogramı yeniden baş- latmakla tehdıt etti. Kuzey Kore Dışişlen Bakanhğı'nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada. ABD'nin anlaşmanın gerçekleşmesı yönünde somut bir adım atmadığını belırterek "Kuzey Kore yönetimi artık ABD'nin boş vaatlerine kanmayacak. Kapablan nükleertesisJerimiziyeniden acıp üzerinde çauşmaya bas.lavacagjz" dedi Sözcü "ABD. anİaşmamn öngör- düğü yükfimlülüklerini yerine getir- mek için somutadımlaratmah. \Vashing- ton boş sözleretmeyi bırakmazsa sonuç- lar tahmin bile edemeyeceği kadar ağır ohır" uyansında bulundu. Kuzey Kore'nin nükleer silah üret- tiğmden kuşkulanan ABD, 1994 yılın- da nükleer silah programmı durdurma- sı karşıhğında Kuzey Kore'ye iki yeni nükleer santral yapmayı önermişti. ABD, Japonya ve Güney Kore tarafın- dan kurulan Kore Enerji Geliştirme Örgütü'nün (KEDO) Kuzey Kore'de 5.5 milyar dolar tutannda iki hafif su reaktörü yapması öngörülmüştü. ABD. Kuzey Kore'nin eskı teknolojı kullanı- lan reaktörlerdekı radyoaktıf maddeler- den nükleer silah üretilebilirken hafif su teknolojisinde nükleer silah üretile- miyor. \Vashington. Kuzey Kore'ye bin me- gavat gücündeki reaktörlerin yapımı tamamlanana kadar yılda 50 bin ton akaryakıt sağlamayı kabul etmiş, ancak reaktörlerin yapımı 1çin gerekli mali desteğe katkıda bulunmayı kabul et- memıştı. ABD Dışişlen Bakanı Ma- deteine AJbright'ın Japon ve Güney Kore liderlerine Kuzey Kore'nin nük- leer programmı yeniden başlatmasın- dan kaygılandığını söylediğı belirtildi. İTALYA Sel ve toprak kaymasında ölenler hazin bir törenle gömüidü. Olü sayısı artıyor Dış Haberler Servisi - İtal- ya'nın güney ındeki Campa- nia bölgesıni etkisi altına alan şiddetlı yağışlann yol açtığı sel ve toprak kaymalannda ölenlenn sayısı 77'eyükselir- ken 208 kişinin de kayboldu- ğu bildirildi. ttalya Başbakanı Romano Prodi, ttalya'run çoğrafı özel- lıkleri yüzünden doğal fela- ketlenn yaşandığını, ancak uzun süreli ihmallenn de bu tür felaketienn meydana gel- mesınde önemli bir rolü oldu- gunu söyledi. Italya'nın güneyindeki Ir- pına Dağlan eteklerinde et- kılı olan sellerin ve toprak kaymalarının yapılan tanm- maz hale getirdi. Sel felake- tmın, ltalya'da son birkaç ay ıçinde meydana gelen ve üç kişinin öiümüne yol açan dep- remlerin ardından yaşanan en büyük doğal felaİcet olduğu belirtıliyor. Selın vurdugu köylerde kur- tarma ve yardım çalışmalan sürerken felaketın ardından evstz kalan insanlann sağlam kalan yapılara ve geçici ban- naklara sığındığı kaydedıldi. ltalya'da muhalefet, Campa- nia bölgesi sakınleri ve yerel yöneticiler alt yapı eksiklik- len ve kötü yerleşim planı yü- zünden suçladıklan hükümet- ten bu konuda bir açıklama beklıyor. ltalya Başbakanı Ro- mano Prodi ise ABD ziyare- tı sırasında, Italya'nın çoğra- fi özellikleri yüzünden fela- ketlere açık oldugunu, ancak uzun süreli ihmallenn de bu felaketienn yaşanmasında ro- lü oldugunu söyledi. Uluslararası Af örgütü: Meksika 'kaybediyor' • Solcu gerillalara ve uyuşturucu kaçakçılanna yönelik operasyonlar sırasında kaybolan insanlann sayısı yükseliyor. Dış Haberler Servisi - Uluslararası Af Örgütü (AI),Meksika'da"kaybe- dilen" insanlann sayısın- da yoğun arö ş kaydedildi- gini açıkladı. Orgütün, ge- çen perşembe yayımladı- p u Meksika Kavıplan: lnsan Haklaruun Korun- masında bir Kara Delik" adlı raporunda, son dört yıl içerisinde artan kayıp olay- lannın çoğunun, gerillala- ra ve uyuşturucu kaçakçı- lanna karşı yapılan ope- rasyonlarda meydana gel- diği belirtildi. Raporda. kayıp olaylanna devletin kanştıgına dairgüçlü hat- ta tartışmasız kanıtlar ol- duğu bildınldı. Meksika "daki ınsan haklan örgütleri, Al'nin raporunu olumlu karşıla- dılar. Ülkede etkınlık gös- teren Fray Fransısco Vıto- ria tnsan Haklan Merke- zi(CDHVF). kendilerine yansıyan kayıp olaylan- nın sayısında da artış ol- dugunu açıkladı. Merkez yetkililerinden Balbina Floresekim 1996 ile ekim 1997 dönemınde kendi- lerine 56 olayın yansıdı- ğını, bir önceki dönem- deki sayının ise 17 oldu- gunu söyledi. Flores. res- mi bir kurum olan Ulusal însan Haklan Komisyo- nu'nun (CNDH), kayıp olaylanna dairdetaylı ça- lışma yürürmediğini söy- ledi. Devletin sadece so- nuçlanmış olaylan rapor ettığini belirten Flores " Kapsamb bir raporolma- ymca sanki böy le bir sonın yokmuş gDbidavramlrvor" dedi. Meksika lnsan Hakla- n Akademisi Başkanı Os- car Gonzales de "Al rapo- runun,Meksika hüküme- tini ve BM İnsan Haklan Komisyonu'unu. kaybe- dilen insanlar konusunda araştrma yapmak için res- men da\et etmeve zoıiaya- cağuu umuyoruz" Kolombiya'da korku Mflisler yine köy basacak BOGOTA (AFP) - Ko- lombiya'da en az 28 köyün aşın sağcı milis gruplann saldın tehdıdi altında bu- lunduğu bildinldı. Kolombiya'da yerel bir radyo istasyonu olan RNC Radyosu'nun gizli ıstihba- rat belgelerine dayanarak verdiği haberde, aşın sağ- cı milislerin yedi bölgede- ki 28 köye saldın yapma- sının beklendiğı belirtildi. Radyo, köylenn isimleri- nin Kolombiya Gizlı Servi- si tarafından hükümete ve- rildiğini açıkladı. Puerto Alvıra kasabasmda pazar- tesi günü 17 kişinin katle- dıldiğini hatırlatan radyo, orduyu saldın karşısında yeterli derecede etkılı ol- maması nedenıyle de eleş- tirdi. Radyo, katliamı ger- çekleştiren 200 kadar ağır silahlı aşın sağcı milisin or- man kasabasında iskele ve hava alanına da zarar ver- dığinı bildirdi. Habere gö- re milisler. yerlileri 8 gün ıçinde bölgeyı terk etme- meleri halınde öldürmekle tehdit etrıler. Aşın sağcı Kolombiya Birleşik Sa\imma Grupbt- n ise (AUC) bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. AUC, Casanare, Meta ve Guavi- are bölgelerinde saldınlar düzenleyeceğini duyurdu. AUC'nin amacının Kolom- biya DevTimci Silahh Güc- leri'nı (FARC) hükümetle şartsız banş görüşmelenne zorlamak olduğu bildirildi. FARC ise Devlet Başkanı Ernesto Samper hükümeti ile banş görüşmeleri için koşullann elverişli olmadı- ğinı behrtıyor. Kolombi- ya'da aşın sağcı milis güç- İer 1980'lerde solcu genl- lalara karşı savaşmak üze- re ordunun desteği ile oluş- turulmuştu. Milis güçler ge- rilla sempatizanı köylere yaptığı saldınlar sonunda genellikle ceza almıyorlar. Yeni nesil Golf şimdi Türkiye'de. Golf.nesilleri birleştiriyor, sınırları kaldırıyor. Dünyanın dört bir yan ın daki Golf tutkunları, şimdi 4. Nesil Golf le tanışıyor. Hayat tarafından yönlendirilmek yerine, hayatı yönlendirmeyi tercih eden... Kendini geliştirmeye, yaşamı sorgulamaya ve farklı kültürlere zaman ayıran Golf nesli, 1974 yılından bu yana Golf'ten vazgeçmiyor. Siz de Yeni nesil Golf'e hoş geldin demek isterseniz, g e l i n , tan ış tı ralım. H.OŞ getc Yeni Otomottv Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Genel Müdûrlük Tel: (0212) 285 40 90 Volkswagen Türkiye Dlstribütörü Doğuş Otomotlv'dlr. DOĞUŞ OTOMOTİV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog