Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURfYET SAYFA HABERLER DYP-SHP hûkümetine ilaç davası • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Eczacı Odası Başkanı Erkan Önsel, aralannda dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Erdal tnönü'nün de bulunduğu 27bakan hakkında "ilaçta patent" karamamesiyle ilgıli görevlerini kötüye kullanmaktan "Yüce Divanida yargılanmalan" talebiyle savcılıga başvuracaklannı belirtti. Erkan Önsel, dün yaptığı yazılı açıklamada, DYP- SHP koalisyon hükümeti döneminde ilaçta patentle ilgıli çıkanlan 556 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle, anayasanın birçok maddesinin işlemez hale getırildiğini savundu. Errioğan için sortışturma istemi • tstanbul Haber Semsi - K.artal"da bulunan Uğur Mumcu Mahallesi Çevre, Kiiltür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Tosun. dün Kartal Petrol-lş Sendikası'nda önceki gün bilgilendirme toplantısı diizenledi. Tosun, fstanbul Valiliği'ne başvurarak "usulsüz ve yasadışı işlemler" yaptıklan gerekçesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığı yetkilileri hakkında idari soruşturma açılmasını istedi. Hikmet Çetin ABDden döndü • İstanbul Haber Servisi - TBV1M Başkanı Hikmet Çetin, Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi bir diizeyde olduğunu söyledi. ABD'ye yaptığı ziyareti tamamlayarak Türkiye'ye dönen Hikmet Çetin, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, temaslan sırastnda NASA'yı ziyaret ettiğini belirterek I yıl önce uzaya gönderilen Türk BayrağTnı törenle teslim alarak yurda getirdiğini kaydetti. llıksoy'un savunması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSPGrup Başkanvekili Ali Ilıksoy. özelleştirmelerle ilgili mahkemelerin verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma kararlannın uygulanmadığına ılışkın eleştirileri reddetti. Ilıksoy, 12.2 milyar dolarlık özelleştirmelerin gerçekleştirilmesiyle ekonomide iyileşme olacağını belirterek "Halkın katılım ve yaran gözetilerek özelleştirme yapıldığı için 55. hükümet döneminde özelleştirme hız kazanmıştır" dedi. Atina'daki PKK bürosu • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Dışişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nin Atina'da temsilcilik açıldığı yolundaki duyumlan üzerine kendisinden bilgi istenen Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dimitri Nezeritis'in dün bakanlığa gelerek bilgi verdiğini, ancak Yunan hükümetinin tepkisinin yeterli ve tatmin edici olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın açıklamalannın tatmin edici olabilmesi için, bu ülkenin PKK'yi terörist bir örgüt olarak kınaması ve PKK bağlantılı her türlü örgütü kapatması gerektiği kaydedildi. İş Bankası'na dış kredi • Ekonomi Servisi - Türkiye iş Bankası uluslararası mali piyasalardan 200 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. tmza töreni, sendikasyon kredisini veren banka temsilcileri ve İş Bankası yöneticileri katılımıyla dün Londra'da yapıldı. 1 yıl vadeli krediye uygulanacak yüzde 0.475 oranında faiz Türk bankalannca tamamı taahhüt edilmiş en düşük sendikasyon kredisi niteliği taşıyor. CHP'li Sağlar, faşist saldınlarla ilgili olarak ülkücü kuruluşlann soruşturulmasını istedi 'Saldırılarplanlıyapıhyor' • CHP'ii Fikri Sağlar, Başbakan Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede saldınlann iç banşa yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sağlar, başta ülkü ocaklan olmak üzere ülkücü kaynaklı terör eylemlerinde toplumu endişelendiren bir artış görüldüğüne dikkat çekti. • CHP'li Ketenci, cinayetlerin ideolojik amaçla işlendığini kaydederek "Olaylar yargılama aşamalannda eylemcilerin biri tarafından üzerine alınmakta ve basit bir cinayet süsü verilmektedir" dedi. Ketenci eylemlerin yoğunlaşmasını hükümet ve ıktidar boşluğuna bağladı. HaberMerkezi-Ülkücü faşist saldınlara tepkiler yükselerek sürüyor. CHP tçel Milletvekıli Fıkri Sağlar. TBMM Başkanlı- ğı'na verdiği soru önergesinde. birçok saldınnın merkezi haline gelen ülkücü kuruluşlarla ilgili soruşturma açılıpaçılmadığı ko- nusunda bilgi verihnesini istedi. CHP İstanbul Milletvekili Ah- met Güryüz Ketenci. demokrasi güçlerinin.gereketnik radikalle- rin gerekse cuma ve türban ey- lemlerini düzenleyen dinsel ra- dikallerin eylemlerine karşı bir- leşmesi gerektiğini söy iedi CHP'li Sağlar. Başbakan Me- sut Yılmazın yanıtlaması iste- miyle verdiği önergede "Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde bir iç tehdit unsuru olarak belirle- nen, 'ırkçılığa dönüştürülmüş milliyetçilık' diyetanımlanan ve ülkücü kuruluşlarda faahyetyü- riiten odaklara karşı ne tür ön- lemler aJınmış ve hangi uygula- malar yapılnuşür?" diye sordu. Fikri Sağlar, önergesinde, öğ- renci yurtlanna yapılan satırlı. si- lahlı saldınlarla başlayıp, Inönü Üniversitesi öğrenci ÜmitCihan Tarho'nun ve Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi ögrencisi Kenan Mak'ın öldürülmesiyle devam eden saldın ve cinayetle- rin iç banşa yönelik ciddi bir teh- dit oluşturduğunu belirtti. Son günlerde başta Ülkü Ocaklan ol- mak üzere ülkücü kaynaklı saldı- n, cinayet ve terör eylemlerinde toplumu endışelendıren bir artış görüldüğüne dikkat çeken Sağ- lar, "Ülkücü kuruluşlann birçok saldınnın merkezi olduğu, çıkan olaylar sonundaki gelişmelerle kanıtianmışnr. \asadışı evlem \e saldın merkezlerine dönüşen bu tür kuruluşlarla ilgili olarak her- hangi bir soruşturma açtınız mı? Son bir yıl içerisinde olaylara ko- nu olmuş ülkücü kunıluş sayısı nedir? Bunlarla ilgili ne tür iş- lemler yaptınız?" sorulannı yö- neltti. Ketenci de. Bolu'da öldürülen Izzet Baysal Üni\ersitesi ögren- cisi Kenan Mak ile Malatya'da öldürülen Inönü İ ni\ ersitesi öğ- rencisi Ümit Cihan Tarho cina- yetlerinin işleniş biçinıindekı or- tak özelliklere dikkat çekti. Sal- dırganlann hedeflerini önce taciz ettiğini, laf attığını ve hakaret et- tiğini belirten Ketenci. ülkücüle- nn daha sonra sopalarla saldırdı- ğını ve 'tasaıianmış bir btçimde bıçakla saldırarak" hedeflerini öldürdüğünü kaydetti. Bütün cı- nayetlerde katıllerin maktulleri tanıdığını belirten Ketenci. "fde- olojik anlamda işlenen bu cina- yetîer yargılama aşamalannda eylemcilerin biri tarafından üze- rine alınmakta ve basft bir cina- yet süsü \erilmektedir" dedi. Eylemlenn yoğunlaşmasının nedenini hükümet ve iktidâr boş- luğuna bağlavan Ketenci, toplu- mun hükümet, siyasetçiler ve parlamentodan umudu kalmadı- ğını dile getirdi. Ketenci, ülkücü- ler için Malatya-Elazığ-Tunceli üçgenı, Tokat-Yozgat-Nevşehir üçgeni ve son olarak da Kocaeli- Sakarya-Bolu üçgeninin önemli mevziler olduğunu vurguladı. Izmir'de İHD lzmir Şube Baş- kanı Avukat Ercan Demir, saldı- nlann son günlerde tek bir mer- kezden start veriimişçesine yo- ğunlaştığını vurgulayarak Içişle- n Bakanı IVfurat Başesgjoğhı'nu sorumlututtu. Demir."Faşistsal- dınlan polLsin desteklediği ve sal- dıran değil saldınya uğrayan sol görüşlü öğrencilerin gözaltına alınıp coplandığı açıkça ortada- dır. Saldınlan nefrede kınıyor ve demokratik güçlerin birliktdigi çağnsında bulunuvoruz." Ulkücülerin üniversite eylemleri tstanbul Haber Servisi - Son günlerde yogunlaşan ve bazısı ölümle sonuçlanan faşist saldınlar, dikkatlerinyenidenMHP ve Ülkü Ocaklân "nın üzerine çevrilmesi- nenedenoldu. 12 Eylül öncesi 5 bin yurttaşımızın ya- şamını yitirdiği kör döv üşünde tetikçi ta- raflardan biri olan ülkücüler. aralannda Abdi Ipekçi, Doğan Öz, Cevat Yurdakul gibi çok sayıda aydınımızın katıllen ola- rak da yargılandılar. Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlı- "-"!"•"'••—- ğı'na. eski Ülkü Ocak- lan genel başkanlann- dan Mehmet Gül'ün de MHP İstanbul ll Baş- kanlığı'na seçilmesin- den sonra ülkücü saldı- nlarda belirgin bir artış gözlenirken MHP Ok- meydanı Temsilciliği'- ne giren .Ali Rıza Narin de burada feci şekilde dövüldü. Milyonlarca kişinin televizyonlar- dan iziediği linç girişi- mi büyük tepki çekti. Bu olayın tepkileri so- ğumadan Bolu'da Izzet Baysal Üniversitesi öğ- rencisi Kenan Mak. 30 kisilik ülkücü grubun bıçaklı saldınsı sonucu yaşamını yitirdi. Arka- daşı Mustafa Orhan ise yaralandı. Ulkücülerin önceki gece Kâğıt- hane ve Küçükköy'de karıştıklan iki ayn olayda da MuratTürkyılmaz. Hakim Atik ve Bilal Vural ile ülkücü olduğu belirti- len Sçiçuk Şenol ağır yaralandı. 1980 öncesinden bu yana adları pek çok cinayet, yaralama. çek-senet tahsila- tı. mafya ve uyuşturucu ticaretine kanşan bazı ulkücülerin, sadece ünıversitelerde yol açtıklan bazı olaylar özetle şöyle: -3Ma>ısl987: 100. Yıl Üni\ersitesi Veteriner Fakültesi ögrencisi Mehmet Şi- rin Tekin oruç tutmadığı gerekçesiyle 51- dürüldü. Cinayeti ulkücülerin i^lediği ılc- ri sürüldü. -25Nisanl990: Akdeniz Üniversite- si'ne bağlı Burdur Meslek ve Eğitim Yük- sekokulu 2. sınıfögrencisi \e sol görüslü olduğu bilinen ArifCanyılmaz ülkücüler tarafından bıçaklandı. - 4 Mavıs 1993: 40-50 kişilik bir grııp ülkücü gece yansı Bilkent Üniversite- si'nin öğrenci yurtlannı bastı. Olay. bası- 'Okulları çetelere teslim etmeyeceğiz' IÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencUeri, Bolu'da faşistier tarafından öMürüJen üniversite ögrencisi Kenan Mak'ı düzenJedJkleri gösteri ile andı. Tenıel Bilimler binasının önünde topianan öğrenciler. Yurtsever- DevTimci-Demokrat öğrenciler imzalı ve -Faşizra insanhğa düşmajT yazılı pankart açO. Öğrenciler adına yapılan acıkJamada. "üniversiteİerinıi/i ülkücü çetelere teslim etmevecegiz" denfldi. Şeriatçı gösterilere ses çıkartmayan polisin ünhersitı öğrencflerinifi çevresini sarması üzerine öğrenciler dağıldı. (Fotoğraf: ALPERTURGUT) na ulkücülerin 12 Eylül'den sonraki ilk yurt baskını olarak yansıdı. - 5 Arahk 19%: Aralannda "90"lann Çatü"sı olarak anılan ZaferÖzbek'in de bulunduğu bir grup ülkücü IÜ Hukuk Fa- kültesi kantinini bastılar. Silahlı saldın sonucunda Aydın Çavlan Erdoğan ve Aü Yılmaz'ı kurşunladılar. - 23 Arahk 19%: Üniversiteye satır ve silahla giren öğrencilere. her şeye rağmen sahip çıkılması gerektiğini söyleyen İs- tanbul Ülkü Ocaklan Başkanı AhmetSer- \ctAkkuş göre\indenalındı. -15 Ocak 1997: İstanbul Üniversitesi Iktıs.ıt FakülteM ögrencisi L'fiık Tanbaş ülkücü olduğu belırtılen Kürşat Dekme tarafından kalbinin altından bıçaklandı -25 Ocak 1997: Avcılar Erkek Öğren- ci Yurdu bir grup tarafından basıldı \e 5 öğrenci yaralanıiı. Olayla ilgili yapılan opcrasyonlar sonucu aralannda Avcılar Ûlkii Ocağı Dergısi Avcılar sorumlusu- nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. -25Şubat 1997: Yine IÜ Hukuk Fakül- tesi'nedÜ7enlenen faşist saldınnınardın- dan çıkan olaylarda 20 öğrenci yaralandı. - 27 Şubat 1997: Eski Ülkü Ocaklan Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğiu üniversitedekı olaylardan IÜ Siyasal Bi- limler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülkü Azrak. Öğretim Üyeleri Derneği Başka- nı Prof Dr Burhan Şenatalar. 1Ü Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Tanör \e Prof. Dr. SemihGemahnaz'ı öğ- renci çatışmalannda kullanılan saldın aletlerini odalarında saklamakla suçladı. -14Martl997: lÜde üç hilalli bayrak- lar taşıyan bir grup öğrenci satırlarla öğ- rencilere saldırdı. Hukuk ve Siyasal Bi- limler Fakültelerinde gelişen olaylar sıra- sında 5 öğrenci ve Prof. Dr. Ülkü Azrak yaralandı. -22Ma>ısl997: Ulkücülerin sol görüş- lü öğrencilerin düzenlediği foruma sal- dırması üzerine çıkan çatışmada 3 sol gö- rüşlü öğrenci bıçakla yaralandı. -27M«VTS1997: IÜ Fen Fakültesi'ni basan faşistler 1 öğrenciyı ya- raladılar. -30MayBİ997:Ha- cettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yükse- kokulu'nda ülkücüler saldırdı, 3 öğrenci yara- landı. -14 Kasım 1997: İs- tanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda Banş Ateş adlı sol görüşlü öğren- ci ûlkücülerce bıçak- landı. - 19 Kasım 1997: IÜ F.debiyat Fakültesi'ne baltalı satırlı saldın dü- zenleyen ülkücüler. 2 sol görüşlü öğrencinin yaralanmasına neden oldular. »=:. * -7Ocak 1998: Ma- latya Inönü Üniversite- si'nde okuyan Ümit Cihan Tarho ülkü- cüler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. -26 Ocak 1998: Ülkücüler. Avcılar Öğ- renci Yurdu'nda 5 öğrenciyi ağır yarala- dı. - 22 Şubat 1998: Dil tarih Coğrafya Fa- kültesi'nde ülkücüler 10 öğrenciyi ağır yaraladı. - 11 Mart 1998: Trakya Üniversitesi Selimiye Öğrenci Yurdu'nda sol görüşlü öğrencilere saldıran ülkücüler 7 öğrenci- yi ağır yaraladı. KULTUR • SANAT 293 8978J3 HAT1 H F3İIİ ItieCİIUİ VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU | r D«nMt So»*. brUb«ı 20-00 TiyatroStndyosu Balkon Jean Genet 1-10 Mayıs/Ankara Ulus 100. Yıl Kültür Merfcezi Hafta tçi: 20.3^ Cumana»!: 16.30-20.30. Pmar: 15.30 BIM Satrj GlfaMfi; Gışe (100.YM K.M ): 0.312.310 50 21 Vakkoroma: 0 312.425 22 85 Dost Kıtaöevı 0.312.425 24 64 AST: 0 312.417 76 76 Çeviren-Yöneten BaşarSabuncu Sahne Tasanmı Duygu Sağıroğlu Giysi Tasarımr KÜLTÛR SANAT YAYINCIUK l T.C. KültürBafcanlıjjı'nınkaflulanyla Mûzik" SHIm*tak»n ZuhalOtcay Haluk BHginef Ahmet Levendoglu Derya Mabora StfhSanluyı BölentYarar Şebnem Sömmz CetelPark GOvsnKıraç MptoMn Sardengeçtl SemaKeçlk Kültür Sanat 293 89 78 (3 hat) Ctfadel Hofel & Resfauranf AAutlu BirPazjrKfffî BRUNCH 4.000 OOO.-U. (KDV DAHİl) 11 00-15.00 arası 12 yaşına kadar %50 indirim U (O2I2| 516 23 13 sonİSTRriBULHODSCRi 9 MAVÎ SAAT: 21.30?1 9 Mayıs Cumartcsi - Saat: 21.30 TÜRK HALK MÜZİĞİNDE LATİ FE "N Serasker Cd. Osmancık Sk. No:13 l^adıköy Kezervaeycn TeU 349 99 56 - 349 46 65 Bilet Satış Noktaları Rock House Cafe Pentagram (Akmar Pasajı Kadıköy) Pena Müzikevi (Beşiktaş) GİRİŞ 2.000.000 TL ROCK HOUSE CAFE Dereboyu Cad. 36/38 Ortaköy / İSTANBUL T "l" (0212) 259 19 42 • 259 89 1 • Yıldız'da oldurulen uç gence anma İstanbul Haber Servisi -12 Eylül öncesinın faili meçhul katliamlanndan biri olan İs- tanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) önünde sol görüş- lü üç öğrencinin taranarak öldürülmesi olayı zamanaşı- mına uğrarken yaşamını yi- tirenleranılıyor. İDMMA'da 9 Mayıs 1978 akşamı akademinin ön bina- sı önünde topluca okuldan aynlan öğrencilere açıian yaylım ateşi sonucu yaşamı- nı yitiren Müjdat Çelikyaj; Hasan Okut ve Renan Eriş bugün amlıyor. Her akşam üniversite önünde çok sayıda asker ve polisin görevli oldu- ğunu söyleyen makine mü- hendisi Arif Sua>i Oka> olay gününü şöyle anlatıyor: "O gece yalntzea beyaz miğferli i- ki toplum polisi vardı. Vanım- da arkadaşım Müjdat Çelik- yav vardı... Bu sırada sağ gö- rüşlü öğrencilerin toplandığı postane önünden 2 el silah se- si geldi- Bir iki saniye süren sessizlikten sonra yaylım ate- şi başladı. Ben yokuşun he- men başında. okula yakın- dım. Çakıb kaldım. Silah ses- leri, çığhklan motor sesleri birbirine kanşıvordu_. tlk dinJediğim radşo habeıierin- de sınıf arkadaşım Hasan Okut'un hemen öldüğünü duydum. 21 yaralı vardL Sa- baha karşı da Müjdat öMü. Bir hafta sonra da Renan Eriş." Yılmaz'dan Yalovalılara vaat 'Ekonominin ve ülkenin idaresi 'doğru ellerde* BEHİCE ÖZDEIN YALOVA - Türkiye'nin idaresinin ve ekonomi yöne- timinin dogru ellerde oldu- ğunu belirten Başbakan Me- sut Yılmaz, "Türkiye'nin ge- leceği aydınbktır. parlaktır. Bunu içine sindiremevenler, önümüzü kesmeyeçalışıyor- lar ama muvafTak olamaya- caklar" dedi. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Yaşar Okuyan. Ya- lova-Altıno\ a \ e Yalova-Ar- mutlu karayolu genişletme çalışmalarının temel atma törenine katılan Başbakan Mesut Yılmaz'ı kürsüye Cumhuriyet Marşı eşliğinde davetetti. Yılmaz. sözlenne. "Türkiye'de güzel bir âdet vardır. Bir >ere gidilirken eli boş gidilmez. Ben de Yalo- va'ya hizmet paketi ile gel- dim" dıverek başladı. Ata- türk'ün Yalo\a için söyledi- ği "Benim kentimdir" söz- lerini anımsatan Yılmaz. GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük yatırımını Yalova bölgesinde başlatacaklarını anlattı. Yılmaz. Kurtköy'de bir havaalanı ile büyük bir teknoparkın açılacağını \e burada 85 bin kişiye iş imkâ- nı sağlanacağını, dünyanın en büyük 2. köprüsünün de tzmit Körfezi'ne yapılacağı- nı söyledi. Bir yandan enflasyon ve terörle mücadele ederken di- ğer yandan ülkede istikrar ve huzuru sağladıklannı belir- ten Yılmaz, siyasi istıkrarı sağlayan hükümetin. ekono- mik istikran sağlamak için de büyük bir gayretle çalış- tığını söyledi. Yılmaz, "Sağ- lanan siyasi ve sosyal istikrar devam ederse, >ılbaşında enflasyon \1izde 50'ye ine- cek. Terorün de, irtkranın da temelinde hayat pahalüığı >»nyor" diye İconuştu. 1998 bütçesiyle ekonomi- yı tamamen kontrol altına al- dıklarını bildiren Yılmaz şöyle devam ettı: "Memleketin idaresi doğ- ru ellerdedir. Ekonominin yönetimi doğru ellerdedir. Türkiye'nin geleceği aydın- lık ve pariaktır. Bunu icine sindiremeyenler, önümüzü kesmeye çalışıyoıiar ama muvaflak oüunayacaklar." Yılmaz. TBMM'ye sevk ettikleri reform tasarılarına değinırken de vatandaşlar- dan bu yasaların çıkması için destek istedi. Ciller herkesi elestirdî 'Darağacınagötürseler davamdan vazgeçmemJ LEVENTGENCELLİ BLRSA - DYP üenel Başkanı Tansu Çiller, yargı yoluyla korkutulmaya çalı- şıldığını belirterek "3-5 a> değil müebbet verseler, beni darağacına götürseler da- vamdan vazgeçmem" dedi. Çiller. DenizBaykal için de. "Hükümete zaman tanıyor- sa, bu hükümetin kaderint ortakür" diye konuştu. Üç gün sürecek Bursa ge- zisinin ilk gününde Keles'te halka hitap eden Çiller, hü- kümetin diyet ödeyerek pa- zarlıklar yaparak halkın pa- rasını çıkar gruplanna dağıt- tığını öne sürdü. Terör mü- cadclesıni kendilerinın yap- tığını. ancak hükümet ortak- larının bugün 'biz terör mü- cadelesinden kendimize pa> çıkarrrmoruz' dedıklerıni belirten Çiller. " Sizolsa ol- sa terör mücadelesini seçil- miş müteahhitlerin sofrasın- dan seyredersiniz" diye ko- nuştu. Mahkemelerle ken- dilerinin korkutulmaya çalı- şıldığını öne süren Çiller "Bakın açıkça söylü>onım, 3-5 ay değil müebbet \«rse- ler, beni darağacına götürse- ler davamdan vazgeçmem. Bi/im kaçacağımızı sanıyor- lar. ama yanılı\orlar. Kimse- nin iinünde eğilnK'm. Sadece Cenab-ı Allah'ın önündeeği- ürim" dedi. Konuşmasında Başbakan Mesut Yılmaz ile Baykal'ın görüşmesine de değinen Çıl- ler, "Şimdi bir seçim pazar- lığı var. Sayın BaykaL"pazar- lığı vaptık. sonra Yılmazpa- zarlığı yırttı attı" diyor. Ama soylüyorum. Sayın Baykal hükümete zaman tanı\orsa, bu hükümetin kaderine or- taktır" dedi. Çiller, pazarlıklar sonucu koltuğunu koruyan hükü- metin camiye gidenlerden hesap soracağını ileri süre- rek Yılmaz'a seslendı \e "Senin adın Yılmaz değil Deccal oha ne \a/ar" dedi. Çiller, üstü kapalı olarak Çumhurbaşkanı Sületman Demirel'i de eleştirerek ~Eğer sandığa gidilirse bu millet iktidar çıkaramaz dk >orlar. Yunan kendi millen'- ne inanıyorda ben kendi ınü- letime mi inanmayacağını. Sandığı önünüze getireceğİA siz de kıratiD yemini verin" diye konuştu. HERKES İÇİN SPOR Ü Ü ÜATATÜRK YÜRÜYÜŞÜ Tarih: 10 Mayıs 1998 Pazar Saat : 10:00 Start : Suadiye Oteli önü • Katılan herkese T-shirt ve şapka • Varış noktasında katılımcılara ikram • Herkese katılım sertifikası • Büyük Ödül: Final Konseri Nükhet Duru ve Sürpriz Sanatçılar Bu organizasyon, istanbul Valisi Sn. Kutlu Aktaş'ın başkanlığında Herkes için Spor Federasyonu tarafından diizenlenmiştir. Atatürk Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler için 10 Mayıs 1998 Pazar gunü saat 09:00'da aşağıda belirtilen noktalardan ücretsiz İETT otobüsleri kalkacaktır. • Beşiktaş Eski İskele önü • Taksim Meydanı • Üsküdar Cami Önü Meydanı • Kadıköy Yeni İskele Rıhtım Meydanı • Ümraniye Çarşı Durağı • Mecidiyeköy Boğaz Hatları Durağı • Kartal Meydanı SAHfBİNDEN ACELE SATILIK Bakırköy-Zuhuratbaba'da 2 + 1 çok kullanışlı bahçe katı. Fiyatı: 8 milyar lira. TeL: 571 67 13 - 0-532 452 34 76
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog