Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ HABERLER 18 yıllık dava Ceyhun içingıyabi tııtııklıılıık kalktı İstanbul Haber Senisi - Almanva'da vaşa>an Yeşıller Partısı'nın Goçmenlerve Sığınmacılar Grubu Sozcüsu Ozan Cevhun hakkında 18 \il once ışîenen bır cınajetle ılgıh 1981 >ılında çıİcanlan gıvabı tutuklama karan kaldınldı Be>oğlu 1 AğırCeza Mahkemesı"ndekı duru^mava TCVnın 146 1 maddesi u>annca ıdam cezasıvla yargılanan vazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun katılmadı Soz alan ıddıa makamı. Sanyer Cumhunyet Sa\cılığı'nın hazırladığı ek ıddıanamede yeralan sanıkia ılgılı yanlış yazılan Dev-Sol uyesı olduğu yonundekı ıfadenın De\-Yol olarak değıştınlmesı gerektığı yönunde goruş bıldırdı Sanık avukatı Turan Gobekli ıse Alman vatandaşlıgına geçen Ozan Ceyhun hakkındakı gıyabı tutukluluk karannın kaldınlarak ıfadesının talımatla alınması gerektığını soyledı Mahkeme heyetı de, ıddıanamedekı hatanın duzeltılmesıne, sanık Ceyhun hakkındakı gıyabı tutukluluk karannın kaldınlmasına ve sa\unma;>ının taJımatla alınması ıçııfAlman makamlannayazı jazılmasına karar vererek duruşmayı erteledı Duru^ma sonrası gazetecılenn soruiannı yanıtlayan yazar Demırtaş Ceyhun. ıddıanamede yer alan ve sanığın Dev-Sol üyesı olduğu yonundekı ıfade nedenıyle Ozan Ceyhun hakkında Interpol tarafından yakalama emn çıkartıldığına dıkkat çekerek "Mahkemenin De\-Sol ifadesini degiştirerek De\-Yol vazılması karan alması se\indiricidir. Onumıi/deki yıl Avrupa Pariarnentosu'na girecek Ozan Ceyhun hakkında 18 y ıl once işlenen soz konusu cınavetle ijgili bugune kadar yeterii delil de yoktur" diye konuştu 'Analar Ağlamasın' mitingi için Tunceli'ye giden Keskin'den Yılmaz'a eleştiri 'Sıısıırlıık'ıın üstü örtüldü'• CHP Genel Sekreten Adnan Keskın. Başbakan Yılmaz'ın "BatakJık üzerinde siyaset yapmam" \e "Susurluk skandalını çözmezsem bu başbakanhk bana haram olsun" sözlenni anımsatarak, bu konuda başansızlığı tescıllenen Yılmaz'a başbakanlığın çoktan haram olduğunu savundu OLCAV 4YDİLEK ELAZIĞ - CHP Gençhk Kollan'nın "Analar AğJamasın" mıtıngı bugun Tunce- lı'degerçekleştırılecek Bolgede ınceleme- lerde bulunacak olan CHP heyetı dun Ela- zığ'agıttı CHP Genel Sekreten Adnan Kes- kin, bır ulkede banşı egemen kılmanın on- koşulunun tum kurum \ e kurallarıyla huku- kun ustuniuğu ıîkesını oturtmak olduğunu soyledı Keskın. Başbakan MesutVılmaz'ın "Susurluk skandalını çözmezsem başbakan- hk bana haram olsun" sozunu anımsatarak. bu konuda başansızlığı tescıllenen Yıimaz'd başbakanlığın çoktan haram olduğunu sa\ un- du Adnan Keskın Elazığ Havalımanı'nda yaptığı basın toplantısında. Tuncelf nın. ba- nşın en çok ozlendığı bolgelerden bın oldu- ğu ıçm mıtıng alanı olarak seçıldığme dık- kat çektı Keskın barışm sureklı kılınmaM ıçın hukukun ustunluğu ılkesının kurumlaş- tınlması gerektığını belırterek de\ letın rum uygulamalarında bu olçute göre hareket et- mesinın onemıne ışaret ettı Hukukun ege- men olmadığı bır ulkede banşın kurumsal- la$mdMnın gecıkeceğını behrten Keskın. ba- rışm Anadolu yu kapsamasında hukukun temel oncelığe •>ahıp olduğunu soyledı Başbakan \ ılmaz ın "Batakkk üzerinde shasetvapmam" ve ".Susurlukskandahnıçoz- mezsem bu başbakanhk bana haram olsun" •sozlennı anımsatan Keskın. lOavlık huku- metın skandali çozmede ba^ansız olduğu ıçın ba^bakanlığın ^ ılınaz a çoktan haram olduğunu so\ ledı "1 Ne oldu Susurluk çete- len, neokJu bu konudakı araştırma raporu- nun sonucu. ne oldu araşnrma raponında anı- lan kişılerle ılgılı sonışturmalar?'* dıyen Kes- kın bu konulann ustunun u bûyük birşaJla örtiılduğiınu" kaydettı Keskın, çeteyle ılgı- lı cezaevlerınde, yapılan yargılama sonucu tek bır sanığm kalmadığına dıkkat çekerek bu ortamın yarattığı olumsuz tablonun ıktı- dann alnında bır îeke olarak kaldığını soy- ledı CHP Genel Sekreten, hukumetbuolay- lan çozemedığı ıçın uluslararası arenada Turkıye'nın hukuk de\letı olup olmadığı yonundekı tartışmalann canlılıf ını korudu- ğunu belırttı Doğu ve Günevdoğu Anadolu'da bugun asken başanlarla saglanan gorece bır ban- şın egemen olduğunu soy leyen Keskın, bu- nun temellendınlmeM ıçın ekonomık ve sos- yal onlemlenn hızla devreye sokulması ge- rektığını vurguladı Keskın. bugun Tuncelfdeyapılacak "Ana- lar Ağlamasın" mıtıngıne mezhep ve etnık koken aynmı yapmaksızın banşa gonul v e- ren herkesı çağırdıklannı belırttı CHP he- yetı daha sonra kent merkezınde tur atarak yurttaşlan selamladı Gazetemizin 74. kuruluş yıldönümü nedeniyle gönderilen mesajlar sürüyor 'Cundıııriyet aydmlanma semboliF İstanbul Haber Servi- si- "Turkiye Cumhuri- yeti ileyaşıt olan Cumhu- riyet gazetesi, kuruluşun- dan bu yana eşitlikçi, la- ik ve demokratik felsefe- yeyonelik sakünlara kar- şı sarsılmaz bir iradey le yapılan mucadelenin temsilcisi oldu. Gerici odaklann sinsice yurüt- tüğu faaliyetleri deşifre ederek ülkenin çağdaş uygarlık rotası üzerinde oynanan ovunlan Turki- ye kamuoyunun dikka- tinesundu. Shası ıktıdar- lann,yaslandıklan çıkar çevreleri için, halkm alev- hineyapüklan manevTa- lan gun ışıgina çıkardı. Adu misvonuyla ozdeş- leşen Cumhuriyet,okur- lannı hiç habersiz bırak- madı." Cumhunyet gazetesı ıçın boy le duşunen okur- lan, 74 kuruluş yıldonümunde gonderdıklen mesajlanna dun de devam ederek guç verdıler Me- saj gonderenler şoyle Devlet Bakanı Prof Dr Salih YıMınm "Asil ve soylu Cumhuriyeti- mizte akran olan,bu yüce rejimin nimetlerini 75 yıJdır bıkmadan, usaıunadan, sabır ve kararlılık- la toplumumuza ileterek, Ataturk ideolojısınin halka açık bir üni- versitesi olarak fikir yayan, ülke- mizin yuzakı Gazete ' gazetesi Cümhuriyet'in 75'inciyılmı coş- kuy la kutluyorum. Toplumumu- zun rejim olarak Cumhuriyet'e. Gazetemizin "4. \ıldonumu kutlamalan çerçevesinde eski ve yenı çalışanlar bir arava seldı. ~l ç Denız Topluluğu'nun dınletisinin de yeraldığı gazetemiz bahçesındekı geleneksel kutlamanın ardından akşam Armada Oteli'ndekı koktevle katılan çalışanlar keyifli saatler geçirdiler. Geceye Cumhurivvt Okur- lan'nın (C L VIOK) da katılması. gazetemiz ile okurlan arasındakı ortak coşkuva guzel bir ornek oluşturdu. (UCUR GUNYUZ / KADER TUGLA) gazete olarak Cumhuriyet'e se>- gi ve baglılığının daha nice 75 y ıl- larda devam edeceğıne inanarak. cumhurivetimizin yılmaz bekçi- leri fıkir emekçilerinize başan di- lelderimle sevgi vesa>gılanmı su- nuyorunı. Cumhuriyefler ebe- diyen yasayacaktır." Eskı Izmır Buyukşehır Beledı- ye Başkanı V üksel Çakmur "Cumhunyet gazetesu demok- ratik. laik cumhuriycrin tetneli- dir. Mustafa Kemal Atarıirk'un devrimlerüıi candan benimseye- rek tek savunan ga/etedir. Cum- huriyet gazetesinı yaşatmak. la- ik,demokratikcunıhuriyeti yaşat- maktır. Cumhuriyet ga/etesine nke başanh.etkin villardjHynnım. Cumhunyet gazetesini vaşarmak- ta etkinliğini/i, çabalarını/ı mın- netle, ştikranla yureğimde taşı- yorum." Gokhan Çapoğlu (Değışen Turkıye Partısı Genel Başkanı) Cuneyt Akgiın (^ışlı Beledıve Başkanı) Oktay Ekşi (Ba.Mn Kon- sey ı Başkanı) Aydın Sezgın (Ba- sın \avın ve Enformas\on Ge- nel Muduru) Prof >edaArat((ü Kadın Sorunlan Araştııma ve Uvgulama Merkezı Viuduru) GulsevilErdem(Kadın Araştır- malan Derneğı Başkanı). Fatih Kısaparmak(Sanatçı), EnisTu- tuncii (Eskı CHP mılletvekılı). Kadriye Ardıç (İstanbul Lısesı \1uduru) Ataturkçu Duşunce Demeğı MuglaOrtaca Şubesı, Kartal Cemev ı Kultur Egıtım ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yone- tım Kurulu, Mehmet Ali Kay- han(Ermışlı Eğıtım Tanıtım Da- vanışma Derneğı Başkanı), Süa- Bulut-Mıinevver-Nanuk Çatal- sakal. A. Rıza Küçukdoğan, Mus- tafa Hoioğlu (Bahçelıev Ier Bele- dıyesı Basm Danışmanı) AJdo- ğan Ozlem. Eylem Ekmekçi, N'il- gıin Osmanağaoğlu. Ayşil Ko- yuncuoğlu. Mehmet Şahinkaya. Nesrin Gökkaya (Antalya E Tı- pı Cezaevı). BRT reklam çalı- şanlan, A>hanDinç(TRT lstan- bul Radyosu Muduru), Samsuns- porHalklalhşkıler Kurulu Kırk- larelı Poyralı Koyu Cumhunyet okurlan, Ünal Türkeş (Muğla Gazetecıler Cemıyetı Başkanı), Alaettin Bahçekapılı (Karadenız Kultur ve Çevre Derneğı Baş- kanı). Zuhai Taşgezen (Ataturk- çu Duşunce Demeğı Balçova Şu- besı Başkanı). Birten Gökyay (Ankara Halkla tlışkıler Derne- ğı Yonetım Kurulu Başkanı). Se- vir Ahmet Tetik (Emeklı oğret- men) Yasa önerisi hazırladılar 8 yılı delmek için sağ ittifak oluşturuldu ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP. FP, DYPveMHP. 8 yıllık eğıtımı 5 sınıftan ıtıbaren dınsel oğretımle kesıntıye uğratması nedenıyle Danıştay'ın ıptal ettığı yönetmelığı yasaya yerleştırmek ıçın ıttıfak oluşturdu Temel eğırımın 5 sınıfından ıtıbaren Kuran kurslanna gıdılmesını yasaya aykın bulan Danıştay karanna karşın ANAP. DYP, FP ve MHP mılletvekıllen aynı hükümlen ongoren yasa onensını TBMM Mıllı Eğjtım Komısvonu'na getırdıler Komısyonun CHP'lı uyeM. Adıyaman mılletvekılı Ceİal Topkan. "FP'nin benzer şekilde vaş ve ögrenim durumlanna bakılmaksızın hem okullarda hetn de Diyanet İşleri Başkanhğı'nca Kuran kurslannda oğrencilere eğitim verilmesini öngöniyor. DY P'nin onerisi ise Kuranıkerim dersinin ilköğretimde ders olarak okutuunasını içeriyor" dedı Topkan. onenlenn göruşulme yen ve saatının basına duyurulmadığına dıkkat çekerek, alt komısyona havale edılen onenlenn 13 Mayıs'ta gorüşuleceğını soyledı Topkan "8 yıllık temel eğitimden, çağdas türkiye Cumhuriyeti'nden, laik demokratik cumhuriyetten yana olanlann buyuk bir duyartılık ve sorumluluk anlayışı ve dayanışması içensıne girerek kitlesel davranış içinde ounalanna buyıik bir gereksinim vardır. Gun. cumhuriyetımizi sahiplenme ve çagdaşlaşmaya sahip çıkma gunüdür" goruşunu dıle getırdı TCC'nin nisan ayı raporu Gazetecilere saldın sürüyor İstanbul Haber Senisi - Nısan ayı da basın ıçın şıddetlı saldınlar ve yoğun davalarla geçtı Gazetecıler 13 kez saldınya uğradı. 8 gazetecı polısler tarafından tartaklandı. 7 gazetecı olaylar sırasında yaralandı ve 26 gazetecı de gozaltına alındı Turkıye Gazetecıler Cemıyetf nın (TGC ) nısan ayı raporuna gore, toplumsal olaylarda gazetecıler 13 kez saldınya uğradı Bu olaylarda 8 gazetecı polısler tarafından tartaklandı. 7'sı yaralandı ve coğu sol eğılımlı dergılerden olmak uzere 26 gazetecı gozaltına alındı Raporda, dergılenn 9 kez mahkeme karanyla toplatıldığı, bır kez de polısın dağıtımdan once bırdergıye el koyduğu vurgulanarak 4 dergı ve gazete ıçın geçıcı , kapatma karan venldığı ve bır radyonun yayınma beledıyece son venldığı bclırtıldı Davalar konusunda da basın ıçın yoğun bır ay olduğu kaydedılerek 13 gazetecı ve 2 yayın organına karşı yenı dava açılırken 13 gazetecının davasına devam edıldığı aktanldı Raporda, sona eren davalarda 9 gazetecının mahkûm olduğu, 2 davanın beraatla bıttığı, 3 davanın ıse reddedıldığı belınıldı Raporda aynca, RTUK"un nısan ayında radyo ve televızyonlar ıçın 11 'ı yayın durdurma. 10'u uyan olmak üzere 21 ceza verdığı açıklandı. <»;ılı j ri • Scryi TULAY TURA BORTECENE Resim Sergisi 20 Nisan-15 Mayıs 1998 TUCRAY SANAT GALERİSİ Cevdetpaşa Caddesı No 380 BEBEK Tel 0212J265 7919 YILMAZ MERZIFONLU Resım Sergısı 9 - 31 Mayıs'98 Caienmö Paıar 13 00-18 00 aığer gOnler ) ( 00-19 00 araa açıkür Kızıltoprak,RujbycSafc No. 47 Kadıkov/IST Tel (0216) 418 3S 06 Fax (0216)418^8 07 (OJMALI) Sanat Galerisi YAPRAK BERKKAN Resim Sergisi 12 Mayıs - 5 Haziran 98 Şakayık Sk 45/3 Te$vıkjye 80200 lstanbu) Tel (0212)248 ^1 65 Fax (0216)^686946 K A R M A RESİM SERGİSİ (-30 Mayıs 1998 TOMURATAGOK BUBI TANJU DEMIRCI ONDER ERGUN BERNA ERKUN HALE ERYAMAN <ORAY GELIŞEN FUGEN LEMAN SUZY HUG LEVY 2EHRAOZMERAL KADIR REISLI FEVZI TUFEKÇI NELLI SANAT Jlıye lokak, Uzay Ap VZ Teşvıkıye SO200 stantol Te) Tax 0212 227 73 75 BAHARİYE ™. S A M A T ^ j GALERİSİ NAİFLER Kanna Resim Sergisi 9 Mayıs - 28 Mayıs 1998 Doğan AKÇA Elıf AKSOY Ktehmet ARPACIK Fatma BULUT Şeyho BULUT Hıloiet KARABUCAK Mıhal SIRALAR Esra SIRMAN Seiçuk TOGUL Eengısu YILDIRIM SKUnç Ha9u"*12 00-19 00 an» *5İL No 1/1 Siharrye-Kadıkoy M 6 41455 I d U TAKITKSAMM ATÖUTESİ SEVİNCE 6 - 3 0 M a r ı s 1998 AYŞEATAMAN AYŞEAYKANBABÜR FILIZELMAN SABRINAFRESKO KORIN GAVRIYELOĞLU ÖZLEM SIVRI RUTISUSAR NİLUFER ŞENER TAYFUN MERALTEZER SEOEFTÜRKMEN NAZANW)NROW AYDANYALKUT NELLI SANAT EVI Atıye Sokak. Uzay Ap 3/2 Teşvıkıyel 80200 İstanbul Teüfat 0212 227 73 751 KARSU TEKSTİL GALERİSİ OSMAN KEHRİ Suluboya Resim Sergisi 7 - 22 Mayıs '98 GazetecilerSrteaYazartarSk Mo^6 80300 Esentepe İSTANBUL Tel (212)2883389 Fate (02 1 2)267 2444 vııırIIIHT »ı» m çıııın ııuın IEI-MIUI?. MI »ıı Ç O P E R A ) SANAT GALERİSİ Grup Resım Sergısı ErcanAKÇETJN NihatDARCAN Güler HAŞİMOĞLU PınarTANBERK 27 Nısan - 16 Mayıs'98 Haricıye Kooağı Sk Sağlık Apt No 1 Toksifn Tel 0212 249 92 02 N RESÎMLERÎN SERGÎSÎ GfV* Sl* NÂ * IVIE * LER A PART * İSTİNYE ŞEHIT HALİL IBRAHIM CAD K0MİK NAŞIT SOK NO 2 - İSTANBUL 80680 Tel4Fax0212229 30 37Pazartesıftarıç fıafta ıçı 1000 1500 arası açıktır Haziran n >!k Fiaftasına kadar Pazar gunlerı de açıktır ( B u s ı a l l ı n n d ı ş ı n d a r a n d e v u a 111> a 0 111 r ) n K I I H ı n ı • I Î v n ı t RATİH SARMANU Resim Senpsi JKPUÇA_ O n S * Demtft Na 33/3&EffcyST W (021613586095 Oarantey HatBto^o Cd Saks S*. 211 % Tel (0?1Z)23Z09 20 233 4511 SANAT MEKKEZİ AVTEN YETİŞ DOGU RESİM SERGİSİ 28 Nrsan - 30 Mayıs '98 SERPİL AKYIL RESIM SERGISI 19 Nısan - 16 Mayıs'98 arPteatançimvjn^OO 1900x12 Bagdat Cad 321 Min« Apt 31 CaddebosOa Tel (0216) 350 26 24 îlllî (ILBİSI ARTIN DEMIRCI Resim Sergisi 25 Nısan - 21 Mayjs'98 Pazjf jww hvç hergun 1100-19 00 »aa açıtbr lauaı Cd Etoraa Pasa; m 206 K. 2 ü 203 SABAHATTİN TUNCER Resim Sergisi 2 -30 Mayıs98 sancçı MamurYotuNo I0O 2 Te) 10212)231 9087 Te5v*ye KT Ftao. h«K h»^». 11 CO-19 CO an» opl*- HOBİ MMt YÜKSEL Resim Sergist 8 -22 Mayıs'98 Vahkonaşı Co ftu\ 73 ftıs.-'ius Tel: |21 2) 22S 2 3 3 7 hevkel ATÖLYE/GALERI F.Erdogan Sormo Aylo Esebik BEYHAN ATALAR Dekoratıf Resım Sergısı 9 23Mayıs'98 GALERİ ARŞİV BlOdltCd 270 Ak *pt D 2KadAöy81060 Tel (0216)369 85 31 SANAT OOASI GÛLBÖN Ozgün Takı Sergisi 2 12 Mayıs'98 Tel>FR(«1S)3SS3SI7 Bakırköy Sanat Galerisi ŞEBNEM ALADAR Yağlıboya ve Suluboya Sergisi 2 -26 Mayıs '90 Süfcg Alt Sok. No: 1 Islete Mcydonı • Orioköy.'İST. Tel: 0212- 258 81 41 | İstanbul Cd. No:88 Bakırköy Tel: (0212) 572 43 36-572 82 64 ŞEYDA GURSOY ÇOBAN Resim Sergisi 30Nıson-30MoyB)998 Jvatfdtnn ls*e)e Cad Se«n Sok. No 11/21 Caddeboslan Tel (0216)360 99 64 ÇAÖDAŞ SANAT 11 YAZ SERGİSİ 11Mayts-30Eyia-9e ÖzdemrALTAN Mustafa ALT1NTAŞ KofayARIŞ Mustafa ATA Tomur ATAGÖK BednBAYKAM BUBI Zahıt BÜYÜKIŞLEYEN Adnan ÇOKER Hûseyın GEZER MefiçMZAL ErgınlNAN Balkan Naa İSLIMYELİ Nur KOÇAK Husametün KOÇAN ZekaıORMANO Fent ÖZŞEN Zekenya SARIBATUR YusufTAKTAK Gungor TANER SeyhunTOPUZ Ömer ULUÇ MINE SANAT GALERİSİ Ijhanye Ca Sokuliu Sk. No 1 Kadı.ny Tel:216î45 64 40-F« 216346 7110 KARMA RESİM SERGİSİ 8 - 24 Mayıs'98 SABRİ BERKEL FAHR EL'NİSSA 2EİD MUSTAFA ESİRKUŞ SALİH URALLI CELAL TUTANT SAİM ÖZEREN HAMİT GÖRELE PERTEV BOYAR KADRİ AYTOLON ADNAN VARINCA MUSTAFA ATA FARUK CİMOK SADIK ERK MUSTAFA AYAZ NİHAT AKYUNAK SALİM ÖZUDOĞRU T-joher SEHER SANAT GALERİSİ Pazar dahıl hergün 11 00 • 19 00 arası açıktır Cemal Sûreya Sk Seher Apt. No 12/1 Mühürdar - Kadıköy Tel- (0216) 346 81 38
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog