Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP'li Önder Sav, iktidar partilerinin Meclis'i çalıştırmadığını söyledi Baskın seçim olasıhğıANKARA (Cumhumet Buro- su)-CHP'ye Meclis'i çalıştırmak koşuluvla nisanda erken seçım orensmde bulunan Başbakan Me- sut Ydmaz. <\NAP gmbunun da- hıTBMM Genel Kurulu'nadeva- mını sağlayamayınca baskm se- çım olasılığı doğdu u Ya Meclis'i çahşünr gfindem- deki vasalan çıkannanız. ya seçi- me gideriz'" dı\en \ ılmaz'a ANAP'lıbazımılletvekıllen "Biz emir eri değiliz, Meclis'e devamı sağlamak istiyorsanız gundemde- ki yasalan gozden geçinn" dı\e tepkı gosterdıler CHPGrup Başkanvekılı Önder Sav da ıktıdar partilennın Mechs'ı çahştıramadığını belırtırken "Ön- ce kendiieriuzerinedüşen \ iıkünı- lüliikkri yerine getirsinler. sonra CHP'den ozven istesinler" dedı Hattalardır Mechs \ çalıştırma- v an ıktıdarda huzursuzluk artma- va başladı Başbakan \ ılmaz ın oncekı ak- şam olağanustu grup toplantısın- da mılletvekılt \e bakanlara vap- tığı "yurtdışındaki programlan- nın iptal edin* çağnsının ardın- dan AN\P grup başkanvekıllen de mılletvekılı \e bakanlann yur- tıçı ve yurtdışı programlannı ıptal etmelenne ılışkın genelge yayım- ladv AN <\P grubu. Meclıs gunde- mını goruşmek uzere 12 Mayıs Özer Ucuran Ciller davası Başsavcılık karara itiraz ettiMSKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Ankara Cumhun- vet Başsavcılığı, Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesf nın, OzerÇiUer'e 'görevini kötü- ye kullanmak'tan verdığı ve paraya çev ırerek erteledığı 5 a) hapıs cezası karanna dun ıtıraz ettı Başsav cıhk, gerekçelı ka- raraçıklanıncav akadar vasal 7 günluk sureyı geçırmemek ıçın dun, Ankara 7 Ağır Ce- za Mahkemesı"ne 'muddeti muhafaza' (sure kesme) îste- mım ıçeren dılekçe>ı verdı Başsavcıhk, Ankara 7 Ağır Ceza Mahkemesı'nın Çıller hakkında verdığı karann ge- rekçesıvle çıkmasından son- ratem>ız gerekçelennı hazır- layacak Başsavcılık. Ozer Çıller'ın avukatı Bülent \car da oncekı gun mahkemeye sure kesme dılekçesı verdı Başsavcılıgın aleyhe Çıl- ler'ın lehe temyız ıstemlen ıle bırlıkte dava dosyası Yar- gıtay' a gondenlecek Malıye Bakanlığı nın da. Ozer Çıller ın haksız servet edmdığı suçlaması>la>argı- landığı davaya mudahıl ola- rak a\ukat gondermemesı tartişma yarattı Çıller hak- kında sa\cılığa suç duyuru- sunda buhınarak davanın açılmasıni sağlavan DTP'lı Sadık Avundukluoğlu'rıun av,ukaJ.ı Ceyhan Mumcu, Çıller ın cezadan kurtulma- sı durumunda sorumlulu- ğun. gore\ını yapmamakla suçladığı Malıye Bakanı Ze- kerijafemizere aıt olacagı- nı soy ledı Mumcu. Malıye Bakanlı- ğı nın sorumluluk taşıması- na karşın mudahıl olmadığı- nı ve avukat gondermedığı belırterek "Baikanagırgore\ ihmali içinde" dedı Temı- zel' ın. u\ anlara "Bana işimi oğretme>1n*' bıçımınde v anıt verdığını kaydeden Mumcu bakanhğın \BD"den belge bekledıgını, ancak belgele- nn gondenleceğını Sarıma- dığını so> ledı Mumcu şoy- ledevamettı "MaByeBaka- nı'nasormorum. M \RS\\ apartman dairesi almış. De- mirbank'tan kredi aldım di- >t>r. Gerçektenalmışmı ? Bu- nun denetiemesini ben \apa- mam ki. 1992'de kredi aJdığı zaman kambiyma bildirmiş mi? Bunlann araştınlması gprekir. Benim v«rgimk mu- fettiş, uzman. Hazıne a\ uka- 0 ısbhdam edilhor. Ozer Çil- ler'in kehine çıkan her kara- nn sorumlusu Maliye Baka- nı Zekeriya Temizeİ'dir." Ceyhan Mumcu, Ozer Çıller'ın yargılandığı da\a- da bılırkışının eksık mal bıl- dırımını saptamasına karşın mal bıldınmı ıstenmedığını sö\ ledı V d « ı n r l î i Da ™?ta> Başkanı Erol Çırakman. y a ş ı n a a uyeler veidari yargI mensuplan5 üanıştay 'ın 130. kuruluş v ıldonümu ve İdari VargıGünu dolayısı\ la Anıtkabir'i âyaret etti. Danışta\ Başkanı (, ırakmaıu Atatürk'un manevi hu/unında saygı duruşunda bulunarak mozoleye çt-lenk koydu ve \nıtkabir Ozel Defteri'ni im- zaladı. Danıştay 'ın kuruluşunun 130. > ıldonümu dolavısıvla 11 Ma\ıs Pazarte- si günıi de Danıştay "da toren du/enlcnecck. \\nı gün, "İdari yargıda sorunlar, çözümönerileri'*konulubirpanelyapılacak.(Fotoğraf \\) Salı akijamı yenıden toplanacak DSP nın "desteksözününgere- ğjni yerine getirmesini" ıstedığı CHP ıse ıktıdar partılennın Mec- lis'i çalıştıramadığı goruşunde CHP Grup Başkanvekıh Onder Sav dunduzenledığıbasıntoplan- tısında, hukumet partılennın Mec- lıs'ın çalnamayışının sorumlulu- ğunu CHP'ye çıkarmaya meraklı olduğunu belır- terek şoylededı ^Cöriınen köy kdavuz istemez;gercekkr apaçık ortadadır. İktidar parti- leri toplam 224 olan sa>i- lannın 184'unü bite TB- MM'de bulundurama- makta. kararyetersayısı- nı da sağlayamamakta- dır. Once kendılen uzeri- ne duşen \-ukumlulukle- ri yerine getirsinler. son- ra CHP'den ozveri iste- sinkr. Biz sorumlu. >ap»- cı. olumlu işlere destek veren muhalefet anlayışı- nu/ı sonuna kadar sur- durmeye kararüyız.'* Geçen hafta her gun TBMM Genel Kuru- lu'nun çalışmalanna ka- tıldığı halde grubunun devamını sağlayamayan ve "Hiçbir şe> beni bu kadar üzmedi. Hakkun- da o kadar sorusturma verdiler. üzülmedim. A- ma Meclis'e devam etme- yen grubun başkanı oW maktan üzuntu duyuyo- rum" dıyen Başbakan \ ılmaz, baskın bır seçı- mı gundeme getırebıle- ceğı mesajını verdı Ancak "Ya MecBs'e devam eder gündemde- ki yasalan çıkanrsınız, ya seçime 0deriz" dıyen Vılmaz'a, bazı ANAP mılletvekıllen tepkı gos- terdı Mılletvekıllen, Mec- lis'e devamsızlığınbaşta Radyo ve Televızyonla- nn Kuruluş \e Yayınlan Hakkında Yasa Tasansı olmak uzere bazı tasan- lara tepkıden kaynaklan- dıği mesajmı verdiler POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Teçeye İsyan...' Selma Ekrem'ı tanır mısınız'? O Namık Kemal'ın torunudur . Selma Hanım, 1921'deAmenka'yagıt- mek zorunda kalmış, yaşamını orada ge- çırmıştır Selma Ekrem, 1986 yılında olmuştur 'Anahtar Kıtaplar Yayınevı' arasından çıkan 'Peçeye /syan'ı Selma Hanım yaz- mıştır 1930 yılında ABD'de dort baskı ya- pan kıtaptakı anılar 1902-1923 tanhlerı- nı kapsamaktadır Bır kız çocuğunun sıyasal-sosyal bas- kılara bakışı gozlemlen, Abdülhamit korkusu Mustafa Kemal Atatürk adının zor gunlerde bır evde ılk kez duyuluşu, Mıdıllı'nın duşuşu, Yunanlılara tutsaklık ve Bınncı Dunya Savaşı yıllan Bır genç kızın tum baskılara karşın tak- madığı peçe, yobazlaria savaşım Mezhep çekışmelen, Cumhunyet Tur- kiyesı'ne duyulan ılgının onemı Bakın Selma Ekrem o yıllan nasıl anla- tıyor " Çarşaf yaşamtma za/ımce da/mış- tı, o günden ıtıbaren butun çocukluğu- mun ustunu kara bır bulut gıbı örttü Bu fıkrı kafamdan bır türiü atamadım, onun korkusu o ana kadar tanıdığım butun kor- kulardan daha kotuydu Benden once mılyonlarca kadın çarşafgıymıştı Gözle- nmın onüne karaniığa burunmuş, yuz/e- n kapalı bu kadınlar gelıyordu kume kü- me Bu mılyonlarca kara teslımıyet boh- çalan uzenme kapanıyordu Bu duşunce kafamda çoreklenmıştı adeta Ama kafa- mı dıkleştırerek onun üstune çıktım Sa- vaşacaktım, bu golgelen uzerımden yır- tıp atacaktım, mılyonlarca bohça benı hor gorebılır ve bana hakaret edebılırdı, ama ne olursa olsun ben bırbohça olma- yacaktım Ben ruzgân sonsuza değın yu- zümde hıssetmek ıstıyordum, yaşamın ozguhüğune bpkı bır martı gıbı dalmak ıs- tıyordum Bu çırkın gıysının bunaltıcı kat- lan benım uzenme yapışmayacaktı Ya- sanınya da buyuklenmın dedıklerı vızge- lırdı Çocukluğun pervasızlığıyla onlara karşı gelmeye karar vermıştım " ••• 'Peçeye İsyan' kıtabını okurken 1998 Turkıyesı'nın ıçınde bulunduğu durumu duşundum.. Bır televızyon programında bır ayağı Hızbullah'ta otekı ayağı PKK'de olan bır dın bezırgânı konuşuyordu "Fazılet Partısı, demokrasmın vazge- çılmez koşulu olan ınsan haklarının savu- nucusudur " Turkıye'yı ortaçağın karanlığına gotur- mek ısteyenler şımdı yenı bır oyun sergı- hyortardı "Demokrası 1 ." Daha dune dek kendılerıne "demokrat mısmız" denıldığınde şu yanıtı venyortar- dı "Bız demokrat değıl, şenatçıyız " Şımdı ıse maskelerını takmışlardı "Demokratız, Muslumanız " Yenıden Selma Ekrem'm anılanna don- dum Şoyle dıyordu "Odamdan kahkahalar ve tanıdık ses- ler duydum ve Kuran'/ yatağımm duvan- na asıp, evı baştan sona kaplayan buyuk sofaya fıriadım Tam ortasında duran ab- lamı ve çevresınde toplanmış, el kol ha- reketlerıyle hararetlı bır konuşmaya dal- mış ev halkını gordum Ablam başının ar- kasına atı/mış sıyah peçesıyle, ılk çarşa- fına burunmuştu Eteklerı ayak bıleklen- ne dek uzanan sıyah, ağır ıpeklıden çar- şafın, abiamın baş/nı ve ko//ann/ orten bır pelerını ve nasıl gorunduğune bakmak ıçın gerıye attığı ağır bırpeçesı vardı Dı- ğerlerı gozumden sılınıp gıtmıştı, sa/on- da tümuyle değışmış bır abla duruyordu onumde Artık banayabancı, kara kıvnm- lan uzenme bırgölge yayan ınce bır sıyah çıkın, bır canavara dönuşuverecek ve pençelennı yaşamıma batınverecekmış gıbı gorunen kara bır golgeydı Korkuve öfkeyle donakalmıştım Ablamı bu çarşa- fın kara zındanında gormek ıstemıyor- dum Ama o mutlu gorunuyordu, peçesı genye atıldığında dudaklan gulumseme ıle kıvnlmıştı Havayı ve gun ışığını fcesen, aftın sans/ guzelım saçlannın ışıltısını bız- den gızleyen bu kara zındanın ıçınde na- sıl gulumseyebılıyordu?" • • • Selma Ekrem, koşarak annesıne gıdıp haykırıyor "Anne, ablam nıye çarşaf gıydfi" Yanrt "Ablan buyudu kızım, artıkyuzunu kım- seye gosteremez' " Selma "Ama ben kara çarşaf gıymek ıstemı- yorum " Kıtabı masamın uzenne koydum Televızyondabırbaşkakanalageçtım.. Dıncıler demokrası dersı' venyortardı o kanalda da Pencereden dışanya baktım Yıldızsız karanlık bır geceydı . Karanlığın ıçınden çığlıklar yukselıyor- du, tarıkatların kuşattığı ulkemde dın be- zırgânlan tum ınsanlara 'demokrası der- sı' vermeyı surduaıyorlardı Peçeye isyan, Anahtar Krtaplar Yayı- nevı, Klod Farer Cad lletışım Han No 7 Kat 2 34400 Cağaloğlu- istanbul Tel (0212) 518 54 42 Fax (0212)63811 12 Faks numaramız: 02127 513 90 98 nar eurovı UNUTAMAZSNTfitır-1 1RTINT ORTAK Beste : ErdinçTUNÇ Söz : CananTUNÇ Aranjör ve OrkestraŞefi : ÜmitEROĞLU Solist : TÜZMEN / ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog