Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ 4 HABERLER Pepshten Coca Cola'ya suçlama • Ekonomi Senisi - Dunyamn en unlıı cola fırmaJanndan Pepsı, Coca Cola fırmaMnı rekelcılıkle suçlayarak davaettı Coca Cola nın, markeflere yıyecek ve ıçecek servısı yapan fırmalann uzennde baskı unsuru yarartıgını one suren Pepsı fırması yetkjblen Coca Cola fırmasj hakkında soruşturma açılmasmı ıstedı lkı fırma arasında geçen ıkı yıJdan bu vana yogunlaşan rekabet uzenne Amenka da cola fıyatlannda sureklı duşuşlenn yaşandıgı da belırtılıyor Amenka dakı market analızcılen ıkı dev fîrmanın cola savaşını 9O'Iı yıllann market savaşı stılı olarak yorumluyor İffiK'nin şubat verileri • ANKARA (Cumhumet Btirosu) - Iş ve lşçı Bulrna Kurumu'nda ((İBK) kayıtlı ışsız sayısı 483 bın 567'ye ulaşrı Aylıklannm duşuklugu nedenıyle emeklı olduktan sonra yenıden çalışmak ısteyenlenn yaptıklan başvurular ışaravanlar ıçınde yuzde 131 le en yüksek artışt gosterdı Kayıtlı ış arayanlann oranındakı yuzde 120 lık artışa karşılık açık ış kapasıtesı yuzde 52 ışe yerleşttrme oranı da yuzde 22'lık artışla sınırlı kaldı İİBK ış ıçın en çok başvurunun lç Anadolu jllennı kapsayan Ankara Bolge Mudurluğu'ne geldığını bıldırdı En az ış başvurusu ıse Batman, Bıngöl, Bıtlıs, Dıyarbakır, Mardın, Muş. Sıırt ve Şırnak'ı kapsayan Dıyarbakır Bolge Müdurlüğu ne vapıldı Baykal Oslo'ya gitmiyop • ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Denız kurultay çahşmalarının yoğunlasmaM nedenıy le Norveç'ın başkentı Oslo'da vapılacak "Sosyalist Enternas>onal Konsey Töplantısi "na katılmaktan vazgeçtı Bu nedenle P-19 Vfayıs tanhlen arasında yapılacak toplantıda Turkıye yı, Sosyalıst Entemas>onal Başkan Yardımcısı Erdal fnonu ıleCHPDışflışkıler Sekreten Şule Bucak temsıl edecek Sezer'den ADD'ye zjyaret • AINKARA(AA)- Anayasa Mahkemesı Başkanı Ahmet Necdeı Sezer. 'Ana>asa Mahkemesı Ataturk ılkelenne baglı laık, demokratık cumhunyetın her zaman koruyucusu ve sav unucusudur dedı ADD Genel Merkezı nı zıyaret eden Sezer dernek başkanı Suphı Gursovtrak ve dığeryoneticılerle goruştu ADD Başkanı Gursoytrak da, demokratık rejımlerde Anayasa Mahkemesf nın ne kadar onemlı olduğunun sonyıllarda yaşanan orneklerle sabıt oldugunu ıfade ettı Gursoytrak, "Artık gögsumuzu gere gere 'Ankara'da Anavasa Mahkememız v ar' dıyoruz" dıye konuştu Seçmen sayısı • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - • S ûksek Seçım Kurulu ( 0 SK) Turkıye'nın seçmen sayısını, 30 • Kasım 1997 tanhındekı yazımdan sonra >enıden oluşturduğu kütuklere göre 34 mılyon 969 bın ' 154 olarak belırledı "Vuksek Seçım Kurulu I Başkanı Tufan Algan. yjptığı yazılı açıklamada , 3ı) Kasım I997'de seçmen katügu genel vazımı , deaetımı sonucunda | se;men kutuklennın ; yraıden oluşturulduğunu • belırterek 7 Kasım • 1'93'tekı genel seçmen ytzımında seçmen sayısının 31 mılyon 960 bn 555 oldugunu hafcrlatt CHP'de parti içi demokrasi hareketi deklarasyon yayımlayacak VlıılıalifleiTiı liste hazırkğıA\KARA (Cumhuriyet Burosu) CHP'nın 23-24 Ma>ıs'ta topla- nacak kuruftavı yaklaşırken kendılennı "partiiçi demokrasi hareketi" olarak nıte- lendıren muhalıf Partı Meclısı (PMj uyelen bırdekJarasvon ya- yımlamaya hazırlanıyor Kurul- îayda genel merkeze karşı Iıste çıkarmaya hazırlanan muhalıf- ler bolge toplantılan duzenleye- rek destek aray ışlannı da yogun- laştırdılar CHP'de kurultay oncesınde lıste mucadelesi buvuyor Genel başkanlık yanşı beklenmeyen kurultayda, PM lıstesı ıçın bu- yukbır mucadele yaşanacağı bıl- dınldı CHP Genel Başkanı De- nizBaykalveekıbınınkurultayın hemen oncesınde genel merkez lıstesı hazırlayacağı bıldırıldı "Parti İçi Demokrasi Hareketi" temsılcılen de yonetıme karşı Iıste çıkarmakaranverdıler Mu- halıf PM uyelen Hasan Fehmi Cuneş, Kenan Coşar. Ziya Halis. Mustafa GazaJcı, Şahap İnce. Halil Çulhaoğlu, Salman Kaya ve Abdiükadir Ateş, bır dekla- rasyon vayımlayarakgoruşlennı delegelereıletmekaranaldı Bır ıkı gun ıçınde son bıçımı venl- mesı beklenen deklarasyon met- nının delegelere postalanacağı bıldınldı Muhalıflerduzenlene- cek bolge toplantılannda da de- legelere mesaılannı ıletecekler Hasan Fehmı Guneş bu kapsam- da dun Konya'ya gıderken, ku- rultayadek Izmır Adana, Dıyar- bakır, Samsun ya da Trabzon ve AnkaraUa toplantılar duzenlen- mesının planiandığı bıldınldı Örgütierie ilişki Muhalıf PM uyelennden Zıya Halıs şunlan sovledı "Parti içi demokrasi hareketi olarak vonetime muhaJefet ede- rek Iıste çıkaracağu. Orgutlerle temas kurularak lısrc hazıriana- cak Genel başkan adayı çıkanp çıkarmama konusunda henu/ kesin karar verilmedi. Ancak yo- netime talibiz. Parti ıçı demok- rasiyi çaiıştırmak, bu yonetım ta- rafından sağa kaydtnlan paıti- nin sol kımliğini yeniden one çı- karmak >epartiyi sosyaldemok- rat bir çizgiye oturtmak için yö- nerime talibız." "Parti İçi Demokrasi Hareke- ti" temsılcılen, tutruklan buroda kurultay çalışmalannı surduru- vor "Parti Içı Demokrasi Hareke- ti"ne Istanbul Mılletvekılı Meh- met Moğultay ve DİSK Genel Başkanı Rıd\an Budak ın da destek verdığı bıldırıldı CHP kulislerınde bır sure once bır deklara^von vayımlavarak *lider sultası"na karşı çıkan AydınGü- \en durkan. Ercan Karakas, Seyfi Oktay, Fikri Sağlar ekıbıy - le de muhalıflenn dırsek teması ıçınde oldukları ancak4mıllet- vekılının "kurulta^ mucadelesı- ne aktif katılımı duşunmedikle- n~ ıfade edıldı Muhalefet hste oluşturma ha- zırlığını surdururken. CHP lıde- rı Baykal'ın PM lıstesının *vU- rin değjşikliği" sağlayacak kok- lu bırdeğışıklık ıçenp ıçermeve- ceğı de merak konusu oldu Ge- nel Sekreter Adnan Keskin ın yenne Grup Başkanvekılı On- der Sav ın duşunulduğu bazı mıllervekıllennın de PM ve aiı- nacağı soylenrılen kulıslerde ıfa- deedıldı Ancak bazı CHPyone- tıcılen de "Ba\ kaJ, Keskin \eeki- bini gözden çıkarmaz. zaten ba- zı zıyaretçılenne de etrafinı bo- şaltmak ısrnorlar, buna izin ver- mem. mesajı veriyormuş. Ekibi- ne sahip çıkabilir \v bu nedenle de PVI listesinde sınırlı bır rötus- Ja yetinebılir" goruşunu dıie getırdıler Terör örgütü, Bakû-Ceyhan'ın şansı arttıkça engeJleme girişimlerini yoğunlaştınyor PKK'nin boın lıattı tehdidîANKARA (Cumhuriyet Burosu)- Turk Sılahlı Kuvvetlen nın (TSK) bolgedekı vogun operasyonlany la etkınlığını y ıtıren PKK gerçekleşme olasılıgı artan Bakû- Cevhan boru hattını tehdıt etme gınşım- lennde bulunuvor PKK nın bolgeyı gu- vensız gosteren propagandası sonucu Ha- zar petrollen konsorsıyumu ortaklannın Rusva ve ABD'de pazarlık şanslannı art- tırrnak ıçın orgutu gerekçe gosterdıklen ıddıa edıldı Dışışlerı Bakanı İsmail Cem. petrol konsorsıvumuyla goruşmek ıçın Nor- veç'e hareket etmeden once ERNK Av- rupa Temsılcısı Kani Yılmazbıraçıklama vaparak "Bizden ızin çıkmadan Bakû- Ceyhan çaiışamaz. Boru hattının çalışma- sma izin \erme\İ2" dedı PKK nın \avin Boru hattı organı MED TV'ye açıklama yapan Yıl- maz çok sayıda şırket ve dev let temsılcı- sının petrol boru hatlanyla ılgılı olarak orgutle goruştuğunu one surerek "Bu ko- nuda adım atmak isteyenJer bizimle go- ruşmek durumundadır" dedı UBA vakonuşanbıryetkılı, "Sözkonu- su olan Bakû-Ceyhan boru hattı güzergâ- hı dahıJ olmak uzere, Türkive toprakian uzenndekj rum hatlar gıivenü bolge içın- dedir. Bu rur sozJeryıllardan beri soy lenir, benzer iddialar tekrarlanır ama bir an- lam ifade etmez. Kendicanını kurtarama- yan, vannı yoğunu bırakıp kaçan teror or- gutü, Turkive'vi sıkintıya sokmaya çalışı- yor, hepsı bu. Gerçek olan tek şey var; PKK yok oluşa gidiyor. Istese bile artık ül- kemize buvuk zarar veremez" dedı Ulkede Gundem gazetesınde yer alan haberde de ERNK temsılcılenne atfen P- KK'nm ıznı olmadan bolgede ış yapma- yı duşunmenın ve ozellıkle bır petrol bo- ru hattı doşemenın mumkun olmadığının çok lyı bılınmesı gerektığı savunuldu Türkiye güvence \erdi Yabancı petrol şırketlen de goruşmeler aşamasında PKK teroru konus>unu surek- lı gundeme getırmışlerdı Turkıye ıse te- rore ızın venlmeveceğını, boru hatlannın guvenlıgınınTurkıvc nınguvencesıaltın- da oldugunu voırguluyor Ancak 1993 yılında petrol guzergâhını yennde ıncelemek uzere vabancı fırma temsılcılen ıçın planlanan zıy aret sırasın- da PKK buyuk eylemlere gınşmıştı He- yetın lstanbul'danBatman ahareketınden bır gun once Elazığ-Bıngol karayolunda 33 enn şehıt edıldığı saldırı gerçekleştı- nlmıştı Yabancı heyet bunu gerekçe gos- tererek programı ıptal etmıştı Bu gelışme üzenne yalnızca BOTAŞ ve SOCAR heyetlen guzergâh gezısını Gurcıstan dahıl olmak uzere Azerbaycan sınınna kadar gerçekleştırdıler Bu sure- de Mayıs 1993 sonunda Azerbaycan'da Dev let Başkanı Haydar AL'yev 'e karşı ba- şansız darbe gınşımınde bulunuldu Yetkılıler. Hazarpetrollennın taşınma- sında Bakû-Ceyhan olasılıgının artması üzenne PKK'nın propagandayı arttırdı- ğına dıkkat çekerek Avrupa ve ABD ye mesaj amacı taşıyan ey lemiere karşı dık- katlı olunduğunu bıldırdıler Ana Jıat için karar buyıl ANKARA (Cumhuri- >et Burosu) - Kafkasya ve Orta Asya petrolunun aktanlmasını sağlayacak olan ana boru hattı ıle tl- gılı karann bu vıl çıkma- sı beklenıvor Malıyetı vuksek bulunan Ceyhan hattının gerçekleşıp ger- çekleşmeyecegı konu- sundakı belırsızlık suru- yor Kafkasya ve Orta As- ya - dakı petrol rezervı 200 mılyar vanl olarak tahmın edılıyor Hazar Havzası nın Azerbaycan'a aıt Azen Çıralı ve Guneşlı petrol sahalannın gelıştınlme- sı \e ışletılmesıne vone- lık anlaşma Azerbavcan yonetımı, Azerbaycan Mılh Petrol Şırketı SO- CAR v e aralannda y uz- de 6 75 hısse ıle TPAO - nun da yer aldığı çogun- luğu batılı 11 tırma ara- sında 10 Eylul 1994 te ımzalandı 30 yıllık surevı kapsa- yan anlaşma 3 petrol sa- ha^ında çıkanlacak pet- rol ıçın 8 mılyar ABD Dolan tutarında vatınm yapılmasını ongoruyor Iran. erken uretım petro- lunun çıkanlacağı uç Azen petrol yatağını ış- leten konsorsıvum ıçın- de ver almamasına kar- şın Azen resmı petrol şır- ketı SOCAR'ın yuzde 5'lık hıssesıne sahıp Azerı petrolunü ışleten Azerbaycan Uluslararası Işletme Şırketı A1OC lc- ra Komıtesı Bakû'da 12 Hazıran 1997'de yaptığı toplantıda. gunde en faz- la 1 2 mılyon vanle ulaş- ması ongorulen ana ure- tım petrolunun geçeceğı şu uç olası yonu belırle- dı • - Karadenız'dekı Gur- cıstan'm Supsa Lrmanı 910kılomerre - Karadenız'dekı Rus- va'nın Novorossısk Lı- manı 1200 kılometre - Gurcıstan ve Türkiye uzennden Akdenız Lı- manı 1600 kılometre AIOC her ıkısı de Bo- ğazlar'da tehdıt oluşturan Novorossısk ve Supsa hatlannı Ceyhan'la kı- yaslandığında daha ucuz yonler olarak belırledı Fırma, Ceyhan hattının 3 3 mılyar dolarlık yatı- nm gerektıreceğını savu- nuvor IŞÇİLERİ , _ A OLAGAN GENEL KURULU EURASIAN METALVVORKERS' FEDERATIO — — —THE SECONO CONGRESS KBPOUIIVK K\H ıl»| .U!'VH»|}I IIPOtHCOKM UİIII İI\< M Ml I \J.nHIIM)\JI,IHI.IIIIII(H y\ Demird:Siyasetçiyikötülemeyin ANKARA (Cumhunyct Buro- su) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demird. Avrasya Metal Işçılerı Federasvonul AMÎFı Genel Kuru- lu nda voğun eleştınlere hedet olan sıyasetçılen savundu Demı- rel, kusurları olması durumunda sıyasetçılenn uzerıne gıdılmesı ancak tumunun kotulenmemesi gerektığını belırttı Cumhurbaşka- nı, 21 yuzyılagırerkendeğışensı- yası dunyanın temel kavramlan- nın "insan haklan, demokrasi ve piyasaekononusT oldugunu bclır- terek ulkelerara->ınddkı vanşınre- tah banşve rnutluiuğugetıreceğı- nı sovledı Avrasya Metal tşçılen Federas- yonu Genel Kuruiu dun Cumhur- ba^kanı Demırel FP Genel Baş- kanı İsmail AJptekin ve ANAP Ge- nel Başkan \ardımcısı Agâh Ok- ta> Guner'm katıldığı torenle baş- ladı Demırel, defışen sıyası dün- yada ıdeolojılerın yennı bırlıkte çalışma ve vaşamava bıraktığını belırterek, temel kavTamlann de- mokrasi, ınsan haklan ve pıyasa ekonomısı olduğuna dıkkat çektı Demırel demokrasıv ı ~insanı in- san yapan, devtetin veya birtakım guçienn değil Allah'ın kulu yapan rejün'" olarak tanımladı NOKTASIf ORAL ÇALIŞLAR Samsun'dan Ankara'ya yu- ruyen ve bır haftadır çeşıtlı et- kınlıklerle, yaşadıkları donemı değerlendıren 68'lıler uzerıne herkesbırşeylersoyluyor Ken- dıne gore bır 1968 çızıyor ve orada kendısıne bır yer anyor Kımıne gore bu donem, bır baş- kaldırı ve ısyan donemıydı Kı- mıne gore devlet duşmanlan- nın ulkeyı bolme çabasıydı Bu arada sol ıçınde de bazıları, şımdı durduğu yere gore bır 68 resmı çızmeye çalışıyor Orneğın, 1968 olaylannı, yal- nızca bağımsızlıkçılıkla ve cum- hunyetın savunulmasıyla sınır- lama çabası dıkkat çekıyor Kı- mısı sıyası islamla mucadeleyı, 68 eksenıne oturtarak "Kuvayı Mıllıyecılık"\e kendısını tanım- lamaya çabalıyor 1968 eylem- lennın dunyada ve Turkıye'de yukselen sol dalga ve sosya- lızmle ılışkısı ıse nedense pek fazla hatırlanmak ıstenmıyor 1968'ını anlamanın yolu, o gunun dunyasını ve Turkıye sı- nı anlamaktan geçıyor Dunya- da 1960 larda antı-emperyalıst 68 ve Muharip Gaziler bır dalga yukselıyordu Afrı- ka'da somurgecılığe karşı, Hın- dıçını'de yanı Vietnam, Kam- boçya ve Laos'ta "yan-somür- gecıltğe" karşı, Latın Amerı- ka'da ABD hegemonyasına karşı yurutulen uzun soluklu mucadeleler, dunyanın her ya- nını etkılıyordu Mısır ve dığer Arap ulkelennde de BAAS par- tılen (Arap sosyalızmi) onderlı- ğınde bır kavga verılıyordu. O gunun dunyasının neresıne baksanız, Avrupa ABD dahıl ozellıkle gençlığın ıçınde yoğun şekılde yer aldığı bır mucadele soz konusuydu Butun bu mucadelelerın or- tak paydalanndan bırısı, bu mu- cadelelerının onderlığını sosya- lıstlenn yapmasıydı Bu ozellık sosyalızmın bu donemde hızla yaygınlaşmasını da beraberın- de getırmıştı Aynı donemde 1962 yılında Turkıye'de de TİP (Turkıye işçı Partısı) kuruldu Dunyanın her yanında ana mu- cadele bıçımı antı-emperyalızm olduğu ıçın bağımsızlık da bu donemın temel sımgesı halıne geldı Turkıye'de de benzer bır sureç yaşandı Bu antı-emper- yalızm, zaman zaman mıllıyet- çılıkle ıç ıçe geçtı Örneğın 6 Fılo'yu protesto eylemlennde, etkılı sloganlardan bırısı "Turkı- ye sızın genelevınız degıi"ö\ Çunku ABD'lı denız erlerı, kara- ya çıkınca genelevlere yonelı- yorlardı Sorun zaman zaman "mıllı namus" noktasına kadar uzanabılıyordu Turkıye'de, 1968'ının ayırt edıcı ozelllığı ıse geleneksel otorrter ve sağcı hegemonyayı sarsarak sola ve sosyal/zme açılmasıydı Turkıye ılk kez sosyalızmi meşru kabul edecek kadar "genış" bır yelpazeyle yuzyuze gelıyordu Hatta CHP ve lıderı ismet Inonu bıle bu sol dalgayla bırleşıyor ve temel çızgılerını "ortanın solu" dıye belırhyordu 1968'de çok değı- şık renkler olduğu bır gerçek Zaten bu yuzden onemlı aynlık- lar da yaşandı Mucadelenın bağımsızlıkçı yanını on plana çı- karan sosyalıstler Mıllı Demok- ratık Devrımderken, sınıfekse- nı yanına onem verdığını soyle- yenler ıse sosyalıst devrım dı- yorlardı Sosyal-demokrası ıse gençlık ıçınde gıderek etkısmı yıtırmıştı Sağcılar ıse neredey- sebıravuçtular iştebubıravuç sağcı, devletın desteğıyle ve so/u ezmek amacıyla o donem- de orgutlu bırsaldırgan guç ola- rak eğıtıldı 1968'ın bır başka ozellığı ıse sol dalgayla ılk kez yuzyuze ge- len devletın yenı bır tepkı bıçı- mı orgutlemesıydı Ulkuculer ış- te bu donemın ve bu anlayışın urunu olarak solcuların uzenne saldırtıldılar O gun bugun bu gelenek, orgutlenerek surdu ve Susurluk'a buralardan gelındı 1968'ın onemlı ozellıklerınden bırısı de bu gelışmeye saldınlar ve askerı darbelerle karşılık ve- rılmesıydı ••• 1968 uzenne başka şeylerde soylenebılır Benım canımı sı- kan, bazı 68'lılenn, artık bu do- nemı gelıp geçen bır şey olarak gormelen Bazı 68'lılenn bır mu- harıp gazı olarak rakı sofrala- nnda, geçmışte yaşadıklarını rakı mezesı halıne getırdıklen de bır gerçek Bu onlann soru- nu Bazıları da hıç ılgılerı olma- dığı bu donemle ılgılı kahra- manlık hıkâyelen anlatıyor Bu da onlann bıleceğı bır ış Butun bunlar 68'ın hâlâ yaşayan bır gerçek olduğu değıştırmez kı Bu devletı yoneten mantık, 1968'de neyse bugun de o Hâlâ sola ve ozgurfuğe duşman cadı kazanları kaynatılmaya de- vam edıyor Hâlâ Turkıye'nın ozgurluk ve demokrasi dıye bır sorun var O yuzden ben hâlâ 68'lıyım Benı ne muharip gazi- ler ne de mucadele azmını kay- betmış olanlar fazlaca ılgılen- dırmıyor Isteyen ıstedığı gıbı davranabılır CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLü Ölebilmek AMâkı Geçen hafta "Cumhunyet"\r\ ıç sayfalannda "Pıs- kopos dovulerek olduruldu" başlıklı kuçuk bır ha- ber ve bır fotoğraf vardı Haber şoyleydı "Guate- malalı ınsan haklan savunucusu Pıskopos Juan Jo- se Gerardı'nın (72) geçen pazar gunu başına be- ton parçasıyla vurularak oldurulduğu bıldınldı Ge- rardı'nın, olumunden ıkı gun once ulkede 36yıldır suren ıç savaş sırasında yaşanan ınsan haklan ıh- lallennın çoğunun ordu tarafından ışlendığını belır- ten bır ınsan haklan raporu yayımladığı belırtıldı." Fotoğrafta ıse ustu açık bır tabut ıçınde dıngın bır yuzle sırtustu yatmakta olan pıskopos ve tabutun çevresındekı kederlı zıyaretçıler topluluğu gorulu- yordu Bu turden cınayet haberlennı ve fotoğraflan go- zume ılıştıkçe kesıp sakladığım dosyamı çıkardım Meksıka dan bır haber "Meksıka 'da uyuşturucu tı- caretıne kanşanlara ve yonetım kademelenndekı yolsuzluklara karşıyazılanyla tanınangazetecı Ben- jamın Rores Gonzales olduruldu " Habenn ustun- dekı fotoğrafta bır kaldınm koşesınde, çımentotor- bası benzerı bır şeylenn yanı başında, bır kan golu ıçınde, yuzukoyun yatmakta olan bır ceset Cese- dın çevresınde bırkaç ızleyıcı, bır ıkı foto muhabın . Yine Meksıka'dan bır başka ve bu kez çok daha tuyter urpertıcı bır haber "Meksıka'da, ulkenın sı- yasal sıstemını sarsan yolsuzluklara karşı verdığı mucadelelenyle tanınan gazetecı çıft, uç çocukla- nyla bırlıkte olu bulundu Polıs kaynaklan, yolsuz- luklara karşı cesur yayınlanyla tanınan Cuarto Po- derdergısınm yayıncısı Fernando Balderas ve eşı Yolanda Figuera ıle en buyuğu 18yaşında olan 3 çocuklarının başlarından kurşunlanmış cesetlennın evlerınde bulunduğunu bıldırdıler Figuera'nın uyuşturucu kaçakçısı Juan Garcıa Abrego hak- kında yazdığı kıtap nedenıyle mafya tarafından ol- durulduğu sanılıyor " Gazete sayfalarını karıştınrken şoyle bır goz atıp geçtığımız, topluca ve dıkkatle okunduklannda na- sıl bır dunyada yaşadığımızı gozler onune seren ha- berler, haberler fotoğraflar "Hındıstan'da sendı- kacıya suıkast " "Fılıpınler'de 1986'dan buyana oldurulen 32 gazetecı ", "Guney Afnka'dakı ın<- çılıkkarşıtı eylemın onde gelen ısımlennden Steve Biko'yu 1977 yılında doverek oldüren eskı polıs memurian suçlarını ıtıraf ettıler .", "Kolombıya'da son on yılda oldurulen gazetecı sayısı 42 ", vb • • • Amacım butun bu cınayetlenn dokumunu yap- mak ya da onlan bır kez daha anımsatmak değıl Bu turden cınayetler ne yazık kı belleklerden sılıneme- yecek kadar çok ve sık Katıllerın kımlığını sorgula- mak amacında da değılım, çunku kım olduklarını, nerelerden desteklendıklennı, neye hızmet ettıkle- nnı ve ınsanlık gelışımının hangı basamağında bu- lunduklarını kendı ulkemızde yaşanmış ve yaşan- makta olanlardan çok lyı bılıyoruz Benı asıl ılgılen- dıren ve uzennde uzun suredır kafa yorduğum so- ru, boylesıne çırkefe batmış acımasızlığın böylesr- ne egemen olduğu ve hepsınden daha da kotusu, krtfelerin boylesfne yılgınlaştığı, duyarstdaştığı, in- sanca değerlere boylesıne yabancılaşılan bır dun- yada, bazı ınsanların, çoğu kez tek başlanna, ölum- len pahasına, tum bu pıslıklere karşı mucadele gu- cunu nereden, hangı duygudan hangı bılınçten al- dık/an Fanatık olmayan yasamın değennı ve bı- ncıklığını bılen bılınçlı bır ınsan, ustelık kendı kışısel yaşamıyla ılgılı olmayan nedenlerle, olumu neden, nasıl goze alabılıyoC' Bu soruyu ben "olebılmekah- lâkı" kavramıyla yanıtlamak ıstıyorum • • • Bu ıkı sozcukle tanımlamak ıstedığım "bır dev- nmcı olurbın devrımcı doğar"turunden, lyımserve oldukça yuzeysel bır sloganın ıçenğı değıl Mıstık bır ahlâk anlayışı ya da sıradan bır ozven de değıl Oyleyse nedır^ 1 Daha genış kapsamlı, daha dennlığ/ne bır duygu ve bılınç insan tekının bıncıklığını bılmek veonem- semek Fakat bu ınsan tekının aynı zamanda da, geçmış, şımdıkı zaman ve gelecekle, butun bır ın- sanlığın bır parçası oldugunu duyumsamak in- sanca değerler tehlıkedeyse 'butun" tehlıkedeyse, tek başına var oluş çabasının nasıl anlamsız ve za- vallıca bır çırpınış olduğunun bılıncınesahıp olmak. Boyle bırtehlıke karşısında butun bırınsanlığın hem organık hem ahlâksal anlamda bır parçası olundu- ğunun bılıncıyle kendı kışısel yaşamını feda etmeyı goze alabılmek Sanıyorum kj boyle bır açıdan ba- kıldığında olum gerçekten kuçulmekte, cınayet za- vallılaşmakta, ve boyle bır"olebılmekahlâkı", ınsan olmaya her turlu slogan ya da mıstık duygunun us- tunde bır yucelık ve soyluluk kazandırmaktadır işgal sona erdi Genel-Iş5 te genel kurula gidilecek ANKARA (Cumhuri- \et Burosu) - > onetımı kayyıma devredılen DfSK'e baglı Genel-tş Sendıkası'nın 43 bolge \e şube başkanı ıle yone- tıcılennden oluşan yak- laşık 90 temsılcı, olağa- nustu genel kurula gıdıl- mesı ıstemıyle ışgal ettı- ğı genel merkezde kay- yım heyetıyle yaptığı go- ruşmeden olumlu yanıt aldı Sendıka temsılcılen- nın kayyım heyetıyle yaptığı goruşme sonra- sında 'Kayyım karşıti platform" tarafından va- pılan açıklamada, "Kay- yım heyeti,olağanüstu ge- nel kurulun 13-14 Hazı- ran tarihlerinde toplana- cağını \e karann 11 Ma- yis'ta resmen kamuovu- na veGenel-İş şubelerine açıklanacağını beyan et- miştir"denıldı Buuzlaş- ma uzenne pazartesı gu- nu yazılı karan alana dek kayyım karşıtı platform- dan 40 temsılcının sendı- kada bekleyışlennın sur- durulmesıne karar venl- dı Genel-Iş Yönetım Kurulu Üyesı IVurettin Dinçer, sendıka uyelen- nın ve yönetıcılenn, sen- dıkalanna bu derece sa- hıp çıkmalannın, kayyı- ma karşı dırençlı bır mu- cadele sergılemelennın mutluluk vencı oldugu- nu sovledı DlSK'e bagh Genel- Jş'ın yönetıcılen vedele- gelennden oluşan yakla- şık 90 kışılık grup, dun sendıkanın genel merke- zme gelerek olaganüsru genel kurul tanhının açıklanması konusunda- kı ıstemlennıyıneledıler Uzun sure sendıka genel merkezınde bekleyen temsılcıler, telefon ede- rek çağırdıklan kayyım heyetıyle yaptıklan top- lantı sonunda olağanus- tu genel kurul tanhının belırlenmesı konusunda uzlaşmaya vardılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog