Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

S MAYIS 1998 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 G U N C E L CÜINEYT ARCAYÜREK B Baştarafı 1. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, güncel nutuklarından birini trafik kazalarına ayırdı. Baş- kent Valisi Erdoğan Şahi- noğlu, farlann gündüzleri de yakılmasını buyuruyor. Fakat uygar ülkelerdfeki ya- zılı olsun olmasın işleyen kimi kuraJlar nedense anımsanmı- yor. Anımsatıldığı zaman üze- nnde duran yetkiliye de rast- lanmıyor. Trafik keşmekeşine pek çok örnek var ama, bir ikisine şöy- le değinmeden geçemiyor in- san. Örneğin, Ankara bulvarları, olanağı ölçüsünde genişletili- yor. Ne çare yayalara özgü kaldırımlar giderek küçülüyor. Yaya kaldırımlarına özel araçlar park ediliyor. Terbiye noksanlığı yayalara kentte yürüme hakkı tanımı- yor. Polis mi? Yaya kaldınmı- na park eden aracı alıp götür- müyor ya da ceza kesmiyor. Şikâyetçi olsanız, omuz silkip geçiyor. Çeşit çeşit özel arabaların direksiyonundakı kalın enseli ya da baba parasıyla yaşayan bıyığı henüz terlemiş genç bi- reyleryasadaki yasağa karşın, bir eliyle araba kullanıyor, öte- kı eliyle cep telefonu ile konu- şuyor. Trafik polisinin gözü önün- de. Ne yasa dinleyen var, ne de kurallardan nasibini alana rastlanıyor. Burası böyyük Türkiye; in- sana saygının beş paralık de- ğeri yok! Özel araba sahiplerinin ço- ğu küstah, terbiyesiz ve ha- şin. Karşıya geçerken uzak- tan yavaş seyrettiğini gördü- ğünüz otomobili birden hız- landırarak üstünüze sürenlere rastlanıyor. Bütün bunlar, kimi konular- da olduğu gibı trafikte de te- mel bir kuralı geçerli hale ge- tirmeyişimizden kaynaklanı- yor. Nedir bcı temel kural? Bizim trafik ahlakımızda ve kuralla- rında "öncelikarabaya" veri- liyor. Oysa, Batı ülkelerindeki uy- gulama "önceliği insana" ta- nıyor. Köşeyi dönen bir araca, yo- lun ortasındaki insan yol ver- mek, geri çekilmek ya da kaç- mak zorunda kalıyor. Yoksa?.. Ya küfür işitiyor ya da hasta- nelik bir darbe yiyor. Üç nedeni öğrenememek istatistiklere göre 1997 yı- lında meydana gelen trafik ka- zalarında sürücü kusuru yüz- de 72.62.1998 yılının ilk dört ayında bu yüzde 75.36'ya yükseliyor. Tam iki yıldır, belki de daha fazla bir süredir özel resmi bü- tün TV'ler, yazılı basın "trafik canavar/"ndan kurtulmanın, hıç değilse düşük düzeye in- dirmenin telaşı içinde, geniş kampanyalar yapıyoriar. Temelde halkımıza ilettikle- ri, benimseyip uygulanmasını istediklerı kurallar üç madde- de toplanıyor: Türkiye'deki trafik kazalan- nın ana nedeni: (1)- Hatalı sol- lama. (2)- Alkollü araç kullan- ma (3)- Aşın hız. Evet, medya bütün olanak- larıyla aylardır üç nedeni anımsatıyor, çarpıcı haberier- leveriyorama... Saygıdeğer halkımız yine iç- kili araba kullanıyor, aşın hızla gidiyor ve hatalı sollamayı ma- rifet sayıyor. Trafik konusunda halkımıza verilen bunca eğitime, uyarıya karşın kazalann aynı sebep- lerden niçin devam etmekte olduğunun yanıtını artık, ko- layca bulabiliriz: Adam; uyanyı, eğitimi, insa- na saygıyı ne yapalım ki bir türiü sindiremiyor. Bırakalım halk dalkavuklu- ğunu; devleti yönetenlerin bü- yük devlet öykülerini bir yana atalım. Bu kadar geniş kampanya bireyin bir kulağından girer ötekinden çıkarsa... Daha çok trafik kazaları izlenir bu ülke- de. Bir gün AB'den "Trafik so- rununu çözememiş bir ülke- nin aramızda ne işi var" diye gelmesi olası bir sese yanıt bulmamız giderek zorlaşıyor. Zira Türkiye'nin trafik slo- ganı gayet açık: Ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir! îslamcı sermayeye son teşvik ANKARA (ANKA) - Ha- zıne, "tslamcı sermaye" olarak adlandınlan ve irtı- caya destek verdiklen ge- rekçesiyle askeri kesim ta- rafından "karaliste"yealın- dıklan iddiaedilen bazı şir- ketlerin yatınmlanna teşvik vermeyi. bu konudaki tebli- ğin henüz yürürlüğe girme- diği mart ayında da sürdür- dü. Mart ayında Kombas- san'ın 2.1 trilyon. Yim- paş'ın 1.8 trilyon ve Albara- ka Türk'ün 1.1 trilyon liralık yatınmlan teşvik belgesine bağlandı. Kombassan Kon- ya Matbaa Basın Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. teşvik belgesı kapsamında tstan- bul'da gerçekleştireceği 2 tnlyon 54.2 milyar liralık tevsı yatınmıyla ambalaj ve defter üretımını yüzde 50 oranındaarttıracak. Yımpaş Holding Kahramanma- raş'ta 913.3 milyar liralık komple yeni yatınmla 260 yataklı bir otel kuracak. Holding, Şanlıurfa'da da 894.4 milyar liralık yatınm- la bir hipermarket açacak. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu'nun Bursa Organi- ze Sanayi Bölgesf nde ener- ji konusunda kiraya verile- cek makine ve teçhizatın sağlanmasına yönelik 1.1 trilyon liralık finansal kira- lama yatınmı için de teşvik belgesi düzenlendı. Söz konusa yatınmlar için yüzde 100 oranında ya- tınm indirimi, aynı oranda gümrük muafıyeti ve KDV desteği gibi çeşitlı teşvikler sağlanacak. Hazine tebliği Bu arada hükümet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun süredir rahatsız olduğu ve MGK toplantılannda sürek- li gündeme getirdıği Islami sermayenin yatınmlarının teşvik edilmemesini sağla- yacak duzenlemeyi yaptı. 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan teblige göre Hazine. bundan sonra her- hangi bir u> an ya da belge- ye dayanmaksızın gereklı gördüğünde "ulusal çıkar- lar ve önceükler"i dikkate alarak teşv ik belgesi başvu- rulannı geri çevirebilecek; daha önce verdıklerini de iptal edebilecek. Hazıne"- nin söz konusu teblıg çer- çevesinde, Kombassan ve Yimpaşgibı "Islami serma- ye" olarak adlandınlan şır- ketlerin yatınmlan için şu ana kadar düzenledigi teş- vik belgelerinı ıptal ede- bıleceği belırtilıyor. G U N D E M MUSTAFA BALBAY 4 Türban siyasal bir simge 9 I Baştarafı 1. Sayfada rusu üzerine. bunun "olaylarda kullanılan sloganlardan. \ ıllardan beri sürdürülen mücadeleden bel- li olduğunu" söyledi. Türk, Danıştay'ın bu konuda son yıllarda verdiği çeşitli karar- larda. "başörtüsünün masum bir ahşkanlık olmaktan çıkarak ka- dın özgüriüğüne ve cumhurivetin temel ilkelerine karşı bir dünya görüşünün sinıgesi hatine geldiği- nin" vurgulandığına da dikkatı çektı. Türk. "Bu olaylann arkasında- ki gerçek niyeti görmek isteme- yenlerin. daha önce kotnşu bazı iilketerde bu çeşit masum hareket- ler biçiminde başlayan oiaylann, sonunda o ülkeleri nereye götür- düğünü göz önünde bulundur- malan gerekir" dedi. Tıbbm gündemi Alzheimer İnternet'te büyük ilgi • Baştarafı 1. Sayfada sorunlar yaşanabilir. Sitenin da- ha rahat görünebilmesi için Nets- cape ve Explorerprogramlannın son sürümlennin kullanılmastnı öneriyoruz. Teknik sorunlar aşa- ma aşama çözülecek. "Cumhuriyet DergT. "Bilim Teknik" ve " Kitap Dergi" de bir hafta içinde tüm içeriğiyle sıtede yer alacak. Birbaşka yenilik ise Kitap Ku- lübü olacak. Bu bölüm çok ya- kında hizmete sunulacak. Kitap Kulübü'nde 16 bın kayıttan olu- şan oldukça zengin bir arşivle karşılaşacaksınız. Bu bölümde merak ettiğiniz konularda çok gelişkın arama yöntemleri yer alacak. Sevdiğiniz yazarlann hangı kkaplannın yayımlanmış olduğunu rahatça öğrenebilecek- siniz. Yakın bir zamanda doğru- dan kitap siparişi de verebilecek- siniz. Arama bölümüyle gazetenin geçmiş sayılanna ulaşabilecek. sözcük bazında 'ama yapabıle- ceksiniz. Cumhuriyet'te yayım- lanan kimi yazılan arşivlemek is- teyenler ya da araştırma yapmak isteyenler bu bölümden çok ya- rarlanacaktır. Belge arşıvı bölümü her hafta eklenecek önemli bir belgeyle gı- derek zenginleşecek. Gazeteler- de kimi zaman özetle yer alan, ancak kamuoyunu yakından ilgi— lendıren önemli raporlar burada tam metin olarak yer alacak. Dilerseniz bu raporlan kendi bilgisayannıza yükleyebilecek- siniz. Bu bölümde ilk aşamada Susurluk ile ilgilı bugüne kadar yayımlanmış tüm raporlar yer alacak. Cumhuriyet'in okurlan- na her hafta cuma günü verdiği kitaplar "Cumhuriyet KitaptarT bölümünde yer alacak. Bu kitap- lan da kendı bilgisayannıza yük- leme olanağına sahip olacaksı- nız. Cumhuriyet okurlanna, he- nüz deneme yayınındayken In- ternef teki Cumhuriyet'e göster- dikleri büyük ılgi için teşekkür ediyoruz. H Baştarafı 1. Sayfada maz oluyor. Alzheimer hastalığı hasta yakınla- nnın aılelerinin sağlığı- nı da olumsuz etkilıyor. Londra toplantısında bu konunun da günde- me geldiğini bildiren Atilla Sönmez, ileri ül- kelerde kurulan der- neklerin, hükümetlerin de destegıyle hastaya bakan aileleri uyarma- sı. parasal ve moral desteği ile dayanışma sağlanması için örgüt- lenme yollannı aradığı- nı belırtti. Londra toplantısında- kı açıklamalara göre Alzheimer hastalannın bakımıyla uğraşan aile- lerde beden v e ruh sağ- lığı ile ilgıli sorunlar başlıyor. Evde bakım yapan kışilerde yüzde 80-90 oranında ruhsal çöküntü ve benzeri has- tahklara rastlanıyor. Birçok aile Alzhe- ımer'i ilk kez yaşadığı için parasal ya da banka ışlemleri. can güvenliğı ile ilgili sorunlann nasıl çözüleceğını de bilmi- yor. Örnegin evı terk edip kaybolan, adını ya da adresını hatırlama- yan hastalar, polıs ve trafik güvenliğı açısın- dan çözümü güç sorun- lara yol açıyor. Bellı aşamadan sonra vekâ- letname verme yetene- ğıni yitirmesine karşın fıziksel olarak yaşayan hastalar için gerekli hu- kuksal ve bankalarla il- gili işlemleri geç kalma- dan yapmak gerekiyor. Bu tür konular nedeniy- le aileleri vaktinde uya- racak, yol gösterecek kuruluşlar yoksa büyük ve çözümsüz güçlükler yaşanıyor. Atilla Sön- mez. Türkiye'deki Alz- heimer Derneği'nın de bu amaçla kurulduğunu belirterek Londra'da ya- pılan toplantıda değişik ülkelenn dernekleri ile bilgi ve deneyim alışve- rişinde bulunulduğunu bildirdi. Öte yandan Alzhe- imer hastalığı konusun- da Türkiye haylı gende bulunuyor. Hasta sayısı, tedavi yöntemlen. der- nek çalışmalanyla ılgıh veriler yetersiz. bılgıler de aynntılı ve saâlıklı değiİ. Sağhk Bakanlı- ğı'nın konuya bir an ön- ce eğilmesı, bilımsel ve- nlerdoğrultusunda has- ta yakınlannı da içeren bırtoplantı yapması ve gereklı kamuoyunu oluşturması bekleniyor. • Baştarafı 1. Sayfada Hükümetin yasalaıia ilgili for- mülü şu: Hazırla-duyur-Meclis'e sevk et... Ötesini boş ver. Çıkarsa çı- kar, çıkmazsa çıkmaz. O za- man da halkımıza döner, ken- dimizi savunuruz: "Ey millet biz onlarca yasa çıkaracaktık ama, muhalefet yüzünden olmadı." Ancak Meclis'in görünümü bunu doğrulamıyor. TBMM'ye gelmeyen, muhalefetten çok, iktidar ortaklan. ANAP en ka- labalık günde 40-50 eksikle geliyor. DSP Ecevit gelince to- parlanıyor. DTP hemen hiç uğ- ramıyor... Sonra da fatura CHP'ye kesiliyor: - Mechs'i kilitleyen CHP'dir. CHP de rakamlarla iktidar ortaklarının eksiklerini sapta- yıp kendisini savunmaya çalı- şıyor. Dün Ankara'da CHP Grup Başkanvekili Önder Sav duyuruyordu: "TBMM'nin toplanması için 184 milletvekili gerekiyor. İkti- dar ortağı üç partinin toplamı 224." Aynı saatlerde Cindoruk Gi- resun dolaylarından sesleni- yordu: "İki ayda sadece bir yasa çı- karabilmiş birMeclis var. Böy- le siyaset olmaz." Cindoruk kim? DTP'nin ge- nel başkanı. DTP nerede? İktidar ortağı. Türkiye tıpi siyasetın ince ör- neklerinden biri; CHP hükü- metten sorumlu muhalefet partisi, DTP hükümet ortağı muhalefet partisi... Ceza önerileri Meclis'le ilgili en çok şu iki haber başlığı kullanılıyor: - TBMM yıne toplanamadı. - TBMM yine kilitlendi. Bu durumdan en çok rahat- sız olan parti doğal olarak ANAP. Başbakan Meclis'e sü- reklı gelen milletvekilleriyle bir toplantı yapıp çıkıştı: "Meclıs çalışmalanna gelin, yoksa seçime gideriz..." Vekıllere öcü yerine sandığı gösteriyoruz... ANAP'lıların bu konudaki görüşlerı, okullardaki devam- sızlık sorununun çözümüne de örnek olacak nitelikte: - Bir hafta sürekli çalışalım, bir hafta tatil yapalım. (Haftada üç gün izin yetersiz olmalı.) - Çalışma saatinde ziyaretçi kabul etmeyelim. (Siyaseti, ta- yin-terfi işi takibine dönüştü- renler için kabulü olanaksız.) - Üç kez genel kurula katıl- mayan bakanı düşürelim. (Olur, böylece bakan olmak isteyen- ler de hevesini alır.) ANAP'hlar 12 Mayıs Sah ak- şamı bir araya gelerek, Mec- lis'in nasıl çalıştınlması gerek- tiğini tartışacaklar. Sözün kısa- sı partilerimiz harıl harıl Meclis'i çalıştırma çalışması yapıyor! Sonunda Meclis günlerinde yurtiçi ve yurtdışı programlan- nın yasaklanması kararlaştırıl- dı. Bu tür programlara gitmek istemeyen vekiller için çok ha- yırlı oldu. Buraya kadar sıraladıkları- mız Meclis'in çalışmaması du- rumu. Bir de çalışır görünüp çalışmaması var ki, demokra- silere şenlik. Komisyona bir yasa tasansı geliyor. Doğal olanı şu: Hükümet ortaklan destekle- yecek. muhalefet köstekleye- cek. Sonunda tartışma bir yerde noktalanacak, oylama yapıla- cak ve tasan komisyondan ge- çecek. Öyle olmuyor. İktidar partisi üyelerinden biri, tasarının ru- huna tamamen aykırı bir öner- ge veriyor. Muhalefet üzerine atlıyor. Iktidarın kafası karışı- yor. CHP arada kalıyor. Kimi komisyonlar oluyor ki, hükü- metin tasansı bir ANAP'lının önerisiyle delinmiş, CHP'liler çıkışıyor: - Bu önerge kabul edilemez! Başkan telaşlanıyor, komıs- yon çalışmasına ara venyor. Kamuoyuna açıklanan-açık- lanmayan araştırmaların vardı- ğı ortak sonuç şu: - Meclis'e güven azalıyor... Kimi araştırmalarda bu oran yüzde 10'a kadar düşüyor. Meclis'in bu ûlumsuzlukları- na, Ağar, Bucak, Şaibe, Sü- lün'le ilgili durumlar da ekle- nınce, biraz acımasız da olsa şu yorum kaçınılmaz oluyor: Türkıye'de cezaevine gırme- sı gerekenler Meclis'e ginyor... Hüküm giymesı gerekenler dokunulmazlık zırhı gıyiyor... û « * yıergun on ilkr iilletiı, Yirekkri ealatır. KotHler wiır, İbekibek, SifİKİ, Hosreti, Doğonın Renklerini Hayata DüıtüBugüne, Hesiller i#/* fişitır. abşTcriş gfifiboyu Bugünü Geleceğe îosıdık. Rugsfore'da seçeceğiniz her el hahsı ve kilim aaneaize özel olacaktır -HAND MADt "Sorunsuz Halı Cenneti 3KHah Rugstore 3K Halı'nın tescilli markagıdır. Yeşilova mevkii E-5 üstü 34640 Florya tSTANBUL Tel: 0212-541 22 22 (Pbx) Faks: 0212-540 77 37E-Mail: 3kh.li8lnrk.nfI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog