Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ 16 SPOR Atatürk'ün G.Saray'a ünzaladığı fotoğraf müzayedede 1930 yılında çekilen fotoğraf yarın Conrad Otel 'de açık arttırmaya çıkarılacak ABDÜLKADİR YÜCELMAN Atatürk'ün Galatasa- ray'a ımzaladığı fotoğraf yann (pazar) saat 15.00'te lstanbul Conrad Otel'de yapılacak müza- yedede satışa çıkanlacak. Bu haber Türk sporu ve özellıkle de Galatasa- ray camiası adına önemliydı. Ve mü- zayededen Galatasaray kuiübü ve yö- neticilerinın haberi yoktu. Fotoğraf !930'da Istanbul'un en ünlü fotoğrafçısı olan \Veinberg stüd- yosunda çekilmışti. Atatürk. orijinal fotoğrafın üstüne "Gaiatasaray'a Gazi M. KemaT yazmış ve altma da tarihveımzasınıatmıştı: 14Temmuz 1930. Bu özel imzalı fotoğraf acaba "Galatasaray'a.. Gazi Mustafa Kemal" yazan ve 1930'da kulübe hediye edilen fotoğrafın müzeden nasıl çıktığı araştınhyor. Eski Galatasaray müzesinin müdürü "fotoğraf gerçek" derken yeni müze müdürü röprodüksiyon olduğunu söylüyor. Galatasaray Kuiübü, yannki açıîc arttırmaya katılacak. müzeden nasıl çıkmış ve nasıl müza- yedeye verilmiştı. Bu sorulan Radyo Cumhurıyet'te- kı 'SpordaDiyalog' programında Ga- latasaray Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Ateş Cnal Erzen'e sorduk. Erzen. konudan hıçbir şekilde haber- leri olmadığını. ancak hemen bu işin ûzerme gıdeceklerini söyledi. Erzen konuşma sonrasında hemen hareke- te geçerek ve müze müdürünü, mü- zayedeyi organize eden Rafi forta- kal'a gönderdi. Olaym 2 yanı vardı. Müze müdürü Vefa Semenderoğ- lu'nun beJirttiğıne göre Atatürk'ün Galatasaray'a ımzaladığı fotoğraf 2. ve 3. stnıf öğrencilen için çoğalrtlmış ve dağıtılmıştı. Bu müzayedeye veri- len fotoğraf. dagıtılan röprödüksı- yonlardan bırisiydi ve özel imzalı fp- toğraf halen Galatasaray Lisesi'nın müzesindeydi. Konu ile ilgili görüstüğümüz Rafi Portakal ise fotoğTafın 250 mılyon tahminı degerle satışa çıkanldığını, ancak eskı müze müdürü Nejat Er- alp'ın fotoğrafın orijinal olduğunu belirttiğini söyledi. Eskı ve tanhi değen yüksek eser- ler konusunda araştırmacı gazeteci Ozgen Acar, bu konuda şunlan söy- ledi: "Fotoğrafın orijinal olup olma- dığma bakmak gerek. Eğergerçekten orijinal isearrarma 250 milyonunçok üstüne çıkabilir. Size bir örnek vere- yim.. Atatürk'ün Ingiliz Kralı Ed- vvards'a ımzaladığı gümüş çerçeveH bir fotoğrafi. Nev* York'ta on bin do- lara.vaniyaklaşık 25 miharliraya bir Türk taraflndan satm ahnmısO." Her şeye rağmen Galatasaraylılar yannki müzayedenin sonucunu me- rakja beklivorlar. Denizli 'Sayı değil kalite' PENtZ PERtNSU "Ligden düşme kalkacak mı, kalkmayacak mı?; lig önümüzdeki sezon kaç ya- bancıvla oynanacak?" Gün- demdekı sorulardan ikısı bu. Bu gelışmeler mılli takımı nasıl etkıler. TeknıkDirek- tör Mustafa Denidi'nın ko- nuy la ılgılı görüşlennı aJdık. Denızlı. düşmeyi kaldır- ma çabalannı sadece "poli- tik" bir oyun olarak göndü- ğünü söylerken, "Bu işin sporia vakından ilgisi yok. Kişisel menfaatler için orta- \a atılmış bir olay" dedi. Yabancı futbolcu ıçın ise sayının çok önemli olmadı- ğını ıtade eden Mustafa ho- ca, Türk vatandaşlığına ge- çip forma giyen futbolcula- ra da dikkat çekti. Denızlı. "Türk futfooluna her zaman önderlik' vapabilecek ya- bancılar katılmalı. Bunlann önderliginde bir şev ler öğre- nen futbolculannuz da elbet- te milli rakım için çok daha favdalı olacaktır.Aksi fâkdir- de. sadece >abancı diye geti- rilen isimler bizi geriye götü- rvcektir. Getirilen yabancı- dan alınacak randıman her zaman ön planda tutulmalı. Tarnşılacak konu v abancıla- nn savisı değil. kalitesi olrna- ITdedı. Denizli. son olarak önü- müzdeki sezon için milli ta- kım çalışma planını titızlik- lc hazırladıklannı belirterek "Futbol Federasyonu ile bü- >ük bir unım içerisinde ça- İışmalannuzı sürdürüvoruz. Miüi maç tarihlerinL milli ta- kımın çalışma planını. ligin başlanıa tarihini. derbileri avarlarken karşılıklı görüş- tük ve anlaştık" dedı. Yıldınm, kongre isteyenlere rest çekti. Küçük görev almayacağmı açıkladı Fenerbahçe bunahma doğruHtLMİTÜRKAY FBahçe'yı çok zor günler bekliyor. San-Lacivertlı ku- lüpte şu günlerde işler öylesı- ne arapsaçma döndü ki nasıl çözümlenecek merak edıyo- ruz. Aslında kazanılan kong- re sonrasında bazı olaylann patlak vermesı an meselesıy- di. Çünkü kongrede AzizY^ dınm karşısına baska bir gru- bu almıştı. Toplantılar yapıl- maya başlandı, para konulan gündeme geldi. Sonuçta kim- senin elı cebıne gitmiyordu. Bütün harcamalar başkan AzizYıldınm'a bakıyordu. Başkan. başlangıçta şikâ- yetçi değıldi. Ama sonra- sında yönetimde yer alan kişilerle birer birer arası açılmaya başladı. 'Para is- tiyorum.Ya verirsiniz ya da çeker gkJersiniz' dedığinde yine sağlıklı yanıt alamı- yordu. Bu olay yaklaşık 1 - 1.5 aydır sürüp gidiyordu. Vakfın baskısı vardı. Ali Şen Bodrum'dan işlere ka- rışır gibi olmuşru F.Bah- çe'nin gidışatından hiç de memnun değildi eski baş- kan. Bu arada F. Bahçeliler Vakfı'nda yöneticıler bir toplantı kararı aldılar. Bu toplantıda başkan Vefa Kü- çük' ün yanı sıra Aziz Yıl- maz da hazır bulundu. So- nuçta çıkan karar kongre kararıydı. Şimdı bu kongre karan pazartesı günü yapı- lacak toplantıda başkan AzizYıldınm'a iletılecek. Yıldınm: Giderim Yıldınm da tüzük gereği yöneticilerin aldığı kongre karanna uymak zorunda. Şu günlerde bir haylı sınir- li olduğu gözlenen başkan AzizYıldınm, "Eğerkong- GÖRÜŞ / HALİT DERtNGÖR Karanlığı Severiz Açıklık ve saydamlık sözcükleri, sosyal ve sıyasal or- tamda çokça kullanılır. Açıkhktan söz ederiz ama ülke içinde çoğu meseleler, karanlığın içine gömülüdür.. "Dilin kemiği yoktur" denir. Dil her şeyi anlatır anla- mında. Fakat banagöreyanlış.. Dilin kemiği vardır.. ba- zı gerçekler. dilin ucuna kadar gelir, ancak dışarı itile- mez. Çeşıtlı örnekleri vardır. Susurtuk en güzel örnek- tır buna. Bazı gerçekler bilinir ama bir türiü, açık ve say- dam bir şekilde ortaya serilemez! Sporda da teşvık primi ve şike, aynı şekildedir. Her şey bilinir, ama hava gibi hiçbiri görunmez! Dilin ucu- na gelse de bir türlü söylenemez... Bu nedenle de in- sanlar. yutkuna yutkuna 'bademcik' olur!. Şike ve teş- vik primi vardır. Ama gelin de kanıtlayın. Işte bu, çok zordur, hatta imkânsızdır! Bu işi yapanlar, doğal olarak böyle şey yoktur der- ler! Yok demekle, var olan bir şey yok olamaz. Bu ken- dini kandırmaktan başka bir şey değildir. Halk, şike ve teşvık primıne lyice inanmıştır. Çünkü göz önünde oy- nanan oyunlar, onları inandırmıştır! Bu hususta, hiçbır kulüp, diğer kuiübü suçlamama- lıdır. Davranışlan açısından, birbirlerinden farklan yok- tur. Çünkü her şey karşıtı ile düşünülüyor. Sonradan bahaneleri bilmem ama bizim gibi ak saçlılar, futboi ya- şamında, birçok şey görmüştür. Ama hepimizin, ger- çekleri söylemek, dilimizin ucuna gelir de dışarı çıka- ramayız! Suç yapanlar tarafından, suçlanmamak için. Eski yıllarda bir büyük kaleci vardı. Şike hususunda açık ve saydamdı. Şikeye sıcak bakardı. Bir maçta ayarianmıştı, ama rakip takımın ileri ucundaki adam- lar, şutları, bu kalecinin üstüne atmışlardı. Kaleci, gol yemek istiyor fakat karşısındakiler, sanki gol atma- makta inat etiiyorlardı. Son bir pozisyon oluyor ve ka- leci, şuta hazırlanan forveti görünce, kendini ters kö- şeye atıyor, ama bu defa da forvet oyunusu şutu, ka- lecinin üzerine atmıştı. Rivayete göre kaleciye, maçtan sonra; hani anlaş- mıştık diyenlere, "Kardeşim, topu alıp elimle atacak halim yoktu ya" demişti. Espri niteliğinde olan bu o- lay, bizim kuşağın dilinde epey alay konusu haline gel- mişti... Lig. ülkemizin koşullanna uygun şekilde bitti. Ama şimdi. birtakım pislikler, ortaya dökülmek isteniyor. Bu- na hıç gerek yok. Ülkemizin bugünkü sosyo-psikolo- jik yapısı içinde, sporun da açık ve saydam şekilde sportmence yapılacağını zaten riüşünemiyoruz. Her şey, birbirine bağlı. Deveye sormuşlar; "Neden kam- bursun" diye. "Nerem doğru ki" demiş. Işimize gelen işlerde saydamlığı, gelmeyen işlerde karanlığı severiz.. Başkan Aziz Yıldınm, "Eğer kongre karan ahrlarsa hiçbir para ödemem. Aynca transferde yapmam. Verdiklerimi de hibe etmem" dedi. 1 oy farkla başkanlığı kaybeden Vefa Küçük bundan böyle F.Bahçe'de ne başkanlık ne de yönetim kuruliannda görev alacağmı söyledi. re karan alıriarsa hiçbir para ödemem. Avnca transferde yapmam. Bugüne kadar ver- dâiderimide hibeetmem?> açık- lamasında bulundu.Yıldınm. kongreye gidilmesi durumun- da yeniden başkan adayı ol- mavacağını da açıklarken. "Gerekirse hemen çekergide- rim" ifadesını kullandı. F. Bahçe 'kaos'a gidiyor gi- bi görünüyor. Kesin sonuç pa- zartesi günü yanı ıki gün gibi kısa bir süreden sonra bellı olacak. Herkes gibi sonucu bizde merakla beklemekteyız. Küçük: Arükyokum AzizYıldınm'a karşı kong- reyı bir oy farkla kaybeden Vefa Küçük bundan böyle F.Bahçe'de ne başkanlık ne de yönetim kurullannda görev alacağını söyledi. Şu anda F.Bahçe Vakfi'nın başkanlığı- nı yaptığını hatırlatan Küçük, "Bu başkanlık banayeter r di- ye konuştu. Yılmaz'ın sûrprizi Bu arada daha önceden yaptığı açıklamayla Fener- bahçe'de yöneticilik görevinı bırakarak artık tribüne çıka- cağını ve her taraftar gibi ken- disinm de artık tribünden ta- kıma destek vereceğıni söy- leyen Aziz Yılmaz'ın eskiye döndüğü ve vakıfta yeni baş- kanı bulmak için arayışta ol- duğu öğrenildi. San - Lacivertli Kulübün Başkanı Aziz Yıldınm için "20 mityon dolar taahhüt et- sin. hibe edeceğini sö\(esin. destek vereliııı" diyen Aziz Yılmaz'ın, Yıldınm'ın çekil- mesi durumunda adayının ha- zır olduğu belirtildı. Eski yönetici Keçeli 'BeşiktaşHa tek sorumlu Toshack' ASENA OZKAN Beşiktaş' ın eski yöneticisı Metin Ke- çeü'den yabana atılmayacak suçla- ma: "Bcşiktaş'uıaltınadinamiti,Tek- nik DirektörJohn Benjamın Toshack koydu"™ 'Süleyman Seba yönetimlerinin'de- ğışmez ismi, Metin Keçeli. bir kez daha açtı ağzmı yumdu gözünü! Seba'nın bu yönetı- minde yer almayan, ancak geçen dönemde 'yö- netici' sıfatı taşımasına karşın Toshack'a 'sa- vaş' açan Keçeli, deyım yerinde ise bu kez Tos- hack'ı yerden yere vurdu. u Beşiktaş1 ı içinde bulunduğu dunıma getiren isim Toshack'tan başkası değüdir" diye başladı ve de\am ettı: "14'üncü hafta bder F.Bahce ile aratnızda 7 puan fark vardı ve F.Bahçe ile oynayacaktık. Ancak F.Bahçe maçuıa i gün kalaToshack dü- zenlediği basın toplanDsıvla. ortalığı birbirine kartı. İlk önce futbokrulan, ardından da önüne geleni suçladı. Bizkr de Beşiktaşlı futbolcular da bövie vaklaşıma ahşık değiüz. Futbolcular- da konsantras>on sorunu başladı. herkes iider Fenerbahçe ile ovnavacağımız maçı değiLTos- hack'ın sözlerini düşünmeve başladı. Sonuçta da berabere kaldık ve vanştan koptuk." Ancak Keçeli, Toshack'ınvaptıklannınbu- nunla smırlı olmadığını belırtip sözlerini şöy- le sürdürdü:"Adam rutturdu Recep'ûOktay'ı istemem (Sye. Oktav 23 vasuıda vegeleceği obn bir futbolcu. Eski periormansından uzak gö- zükebilir, ancak bu toparlanmavacağı anianu- na gelmez. Recep'i bir kalemde silip atmak mümkün mö? Be^tktaş. Recep gibi bir oyun- cuyu nasü ve ncreden bulur? loshack'ın yap- aklannı anlamak olası değil. Beşiktaş yöneti- mi bir kez daha borca girer futbofcu aiir. ama sattıklannı bulamaz-Aldığımız du> umlara gö- re Nıkiforov'un transferi Toshack yüzünden gerçekleşmemiş. Tüm pazarbğı kendisi yap- mtş, devreye hiçbir yöneticivi sokmamış." Başkan Süieyman Seba. teknık direktör Tos- hack'ıngöndenlmesim ıstedıği Bulgar futbol- cu Yankov ve menajeriyle görüştü Seba'nın Yankov a Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı son- rası her şeyin belli olacağını söylediği ve bek- lemesını ıstediğı öğrenildi. Lacivert-Beyazlılar ikinci maçta da Galatasaray'ı yenerek bir engeli daha aştılar Potada Efes Pilsen varı finalistyarı Galatasaray: 62 Efes Pilsen: 85 SALO\:AMı/pekçı HAKEMLER; YusufDakad (6). Muraı Bı- ricik (6) .(İSARAY: Teoman (5)15. Orhun (6)9. Gökhan (4)5. Kerem (5)10. Nwosu (6)17. Ytğit (4)5. Mert (3)3. Hüseyin Buğdara (3) EFES: Mirsad (4)6. Saumosh (6)15. Ho- ward (6)12, Hüseyin Beşok (6)14. Ufuk (6)10. Tamer (5)4. Hıdaxet (6)1i. Volkan (4), Murat (5)6. Alpav (5)5 ILKYAR1: 28-42 (Efes lehine) ÖZGÜRÖZKÜ Ilk maçta 67-60 yendiğı Galatasa- ray "ı dün de 85-62 mağlup eden Efes yan finale yükseldı. Seyircisiz biten maçTofaş'ın Beşiktaş: 81 Tofaş: 99 SALON-Jhmet Fetgeri HAKEMLER: Fatih Sövkmezoğlu (2). Haluk Yesiloğlu (2) BEŞtKTAŞ: Cenk (3)3. Nedim (3)4. Er- dem (4)3. Turabi (5)3. Thompson (5)9. Rüçhan (7)18, Wooldridge (8)36. Nihat (4)5. Onur (4) TOFAŞ: Tavfun (3). Gökhan (4). Şemsel- tın (6)17, Hüseyin (3)2. Rogers (5)12, Mu- rat (6)10. Cüneyt (5)11. Ali (7)17, Sanel (3). Jackson (7)30 İLK YARI: 48-40 Tofaş ALİ ESER Beşiktaş, olaylı maçta Tofaş'a 99-81 yenılerek avantajını kaybettı. Karşılaş- manın hakemlerinin ters kararlan salon- da bulunan seyırcıleri çileden çıkardı. Maçın bıtimine 1 dakika 58 sanive kala seyircinin boşaltılmasını isteyen hakem- ler, isteklen yerine getırilince oyun tek- rar başladı ve karşılaşmayı Tofaş 99-81 kazanarak sende 2-1 öne geçti. G.Sarav 'ın genç vridıaKerem 10sayryla oynarketı, Efes'in umudu Hida- yet 13 sâyıyla başanlı bir performans sergiİedi. (KEREM KAÇARLAR) İZLENİM / LEVENT YÜCELMAN Motivasyon ve Untutsuzluk Yarı finale adını ılk yazdıran Efes Pilsen oldu. Efes Pilsen 2-0 önde olmanın avantajı ve motivasyonun- daki ıniş çıkışlar nedenıyle zaman zaman gevşerken G.Saray daha sahaya çıkarken düşüncede maçı kay- betmışti. Anlaşılan onlar da kötü gunünde yakaladık- ları Efes'ı ellerinden kaçırdıklan için rakıplerini 3 kez ust üste yenemeyeceklerini kabullenmişler. Maçın başlannda Efes Pilsen pota altını lyi kapata- madı. Bunda Hüseyin'in fizığınin zayıf kalmasının ve Mirsad'm içenye yeterince yardım etmemesinin öne- mi büyüktu. G.Saray, Stevvart'ın yoklugunda Nwo- su'yu içeri yerleştirerek skora ulaştı. Efes Pilsen'ın amacı G.Saray'ı çemberden uzaklaştırmaktı. Bunun için Tamer'i oyuna alıp kısaların da yardımıyla içeriyi kapadı. Böylece G.Saray'a pota altını kullanma im- kânını vermedi. Ancak dünkü maçın erken dönüm noktası Orhun'un oyundan çıkışıydı. Çünkü Orhun hem ıçeri drive ederek Efes'ın yerteşik düzenine kar- şı arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de skora kat- kı yaptı. Ancak daha kontrollü olması gereken Orhun maçın ilk çeyreğinden sonra 4. faulü alıp kenara otu- runca G.Saray hücum organizasyonlannı yapamadı. Kerem yeterii bırikime sahip olmadığından takımını lyı yönetemedıği gıbı içeri penetre etme yeteneğı Or- hun kadar ofmadığı için de Efes savunmayı oturttu. Böylece, G.Saray Nvvosu'ya da içeride top geçireme- di. Orhun çıktığında 4 olan fark ise ilk devre sonunda 14'e çıkmış oldu. Aynca G.Saray'ın uyguladığı ve ge- rekli kaymaları yapamadığı için boşluklar verdiği alan savunmasında ısrar etmesi de farkın diğer nedeniy- di. Alan savunması için kısalmalanyla yaşadıklan ri- baunt problemi de güçlerini iyice düşürdü. 2. yanda Efes, uyguladığı alan savunmasıyla hem pota altını kapatıp rakıbe rahat çembere bakma şan- sı vermedi, hem de faullerini kontrol altında tuttu. Hü- cumda içeriye top geçiremeyen savunmada ise po- ta altında boşluklar veren G.Saray 11 dakikada sa- dece 10 sayı bulunca fark daha da büyüdü. 37'ye 19 ribaunt üstünlüğü ve yüzde 55'e yüzde 36 şut yüzde- si farkı Efes'e yan fınali getirdi. G.Saray'ın içeriden 29'da 11 gibi kötü isabetle oynaması da ilginçti. özel- likle pota altını kanştıncı özelliğiyle ribauntlarda Ste- vvart'ın yokluğu belirgindi. Teoman'ın içeriye katkısı- nın olmamasıyla tek kalan Nwosu da mücadeleden erken koptu. G.Saray pota altında kenarda unuttuğu Burak'a şans verebilirdi. Ancak yukarıda dediğimiz gibi G.Saray ne yapsa fark etmezdi, çünkü sahaya çıkarken umudu yoktu. Voleybol ligi finalinde Eczacıbaşı'nı devirerek mutlu sona ulaştı Vakıfbank 3. kezşampiyon Eczacıbaşı: 1 Vakıfbank: 3 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Bülent Boz- kurt (6). Aziz Yener (6) ECZACIBAŞI: Arzu (7). Penka (7). Özlem (7), Mesu- de (5). Pelin (6). Emilia (7), Berat (6) VAKIFBANK: Bahar (8), Elena (8), Çiğdem (7), Ze- tova (9), tzolda (7), Avsun (8), Tetana (6) SETLER: 13/15, 15/10. 13/15. 10/15 ALEVANAKÖK BayanlarAl Voleybol Li- gı play-off finalinde yoğun bir seyirci kitlesinin izledi- ği karşılaşmayı Eczacıba- şı'nı 3-1 yenen Vakıfbank kazanarak şampiyon oldu. Vakıfbtuıklı voteybolcular aJınterlerinin karşılığını kupa olarak akh.(ASLAN YILDIZ) BİNİCİLİK lstanbul Bölge Şampiyonası ZERRİN BtLİMER Bölge şampiyonası, lstanbul Atlıspor Ku- iübü Maslak Binıcılik Tesısleri'nde başladı. Perşembe günü teşvik yanşmalan ile start alan şampıyona, yann son erecek. Yıldız, ju- nior, young nders, yetişkin ve usta olmak üzere 5 kategori üzerinden yapılan yarışla- nn 1 'inci ayak koşusu cuma günü; yetişkin- ler, usta ve young riders olarak koşuldu. Bugün ise yıldız ve juniorların 1 "ınci ayakla- rı koşulurken, yetişkinlerfinal koşarak kupa- lannı alacaklar. Yarın ise yıldız, junior, young riders ve ustalann finali olacak. Yüz atın ka- tılımıyla gerçekleşen şampiyonaya, Kemer Country, Klasis, Samandıra Sipahi'den de birçok yanşmacı katılıyor. Oldukça çekışme- li geçecek olan yarışlann bir hayli heyecanlı olması bekleniyor. Bir nevi Türkiye Şampiyo- nası'na eşdeğer tutulan Bölge Şampıyona- sı'nda yıldızlar 1 metre, juniorlar 1.10, 1.20 metre, yonug riders ise 1.15,1.30 metre yük- seklikte koşacaklar. 12 manı ve atlayışın ya- pılacağı bu yanşmalarda yetışkınler 1.20 - 1.30 metre, ustalar ise 1.40 metre yüksek- likte koşacaklar. Hepinızı Maslak B/nicilik Tesislen'ne beklerız. G.Saray tur atıyor Spor Servisi - Türkiye Bi.- nncı Futboi Ligi 1997-1998 şampıyonu Galatasaray bu- gün son lig maçı için sahaya çıkıyor. San - Kjrmızıhlar, Karabükspor'la Izmir Ata- türk Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ve bu 90 dakıkayla bırlıkte şampi- yonluk kupasını alacak ve Izmirlı taraftarlannın da önünde şampiyonluk turu atacak. Maçın hakemi Ibra- him Aksov Karşılaşmayı CINE5 naklen yayımlaya- cak. Dıgermaçiselzmitls- met Paşa Stadı'nda Kocaelıspor'la Samsunspor afasında saat 19.00'da. Giınün icinden Altay kazandı - Futboi H- gınm son haftasında Altay deplasmanda Ankaragü- cü'nün 3-2 yendi. Altay'ın gollerinı Erhan. Orhan ve Pas- cal attı. Ankaragücü'nün gol- lerinı ise Coulibaly (pen) ve Lamptey kavdettı. Polatçı altına gidlyor Slovakya'nınbaşkenti Braos- lavya'da devam eden 41. Avru- pa Serbest Güreş Şampiyo- nası'nda 130 kiloda Dünya Gençler" Şampıyonu Aydın Polatçı, Dünya Kupası Şam- pıyonu Rus Moussau/bes ve Yunanlı Aslanısvili'yı yene- rek altın madalya umudunu arttırdı. Ali Özen \e Yüksel Şanh rakiplerini mağlup eder- ken Harun Doğan bavgınlık geçirdiği anda tuş oldu ve al- tın madalya şansını kaybetti. Futboi Federasyonu Trabzon'da sona eren Futboi Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada yabancı futbolcu sayısma 14 Mayıs'taki toplan- tıda karar \ enleceği açıklandı. BÜYÜk Kupa - Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası ıçın lig şampıyonu ASKl'yle Tür- kiye Kupası sahibi Çankaya Beledıye, saat 16.30'daAnka- ra Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıva gelecekler. Slle de hentbol - Hem- bolde 1. L'luslararası Budget Bayanlar Hentbol Tumuva- sı'nda Türkiye, Türkmenıs- tan'ı 32-22 yenerek iddıasını sürdürdü. Türkiye genç takımı ise Kazakıstan karşısında 27- 20 galıp geldi. Günun son ma- çındaysa Hollanda. Bulgans- tan'ı 28-16 yendı. Sutopu'nda play-off - ErkeklerSutopu Lıgı Play-Off maçlannda 1Y1K Heybelı- ada'yı 7-5, G Saray da EN- KA'vı 6-3'lük skorla vendi. Altill Sanyan - Atyanşla- nnda2-8-51-4-8-'3kom- binesini bılenler 32 miryon 705 bın TL kazandı Cünün programı FLTBOL (Jsmetpa?a) 19.00 Kocaeli - Samsun. (Izmir Atatürk) 19.00 Karabük - Galatasarav BASKETBOL (Ayhan Şa- henk) 18.1$ Darûşşafaka - Ülker. (Ankara Atatürk) 19.00 PTT - Fenerbahçe (Er- kekler play-off çeyrek final) VOLEV BOL (Burhan Fe- lek) 15.00 Netaş - Emlak Bankası(Play-offfınalı) HENTBOL (ŞUe) 14.00 Tür- kiye Genç-Bulganstan, 16.00 Türkiye - Hollanda. 18.00 Türkmenistan - Kazakistan BtNİCİLİK (Maslak) 11.00 tl Bırinciligi ATLETİZM(Caferağa Spor Salonu) 10.00 Eğlencelı. Oyunlu Atletızm göstenleri TVde spor TRT 1 18.15 Darûşşafaka - Ülker (naklen) TRT 3 16J0 ASKJ - Çanka- ya Bld. (Hentbol), 18.00 Av- rupa Serbest Güreş Şampi- yonası, 2130 Espanol-Real Madnd (naklen) CINE 5 19.00 Karabük - Galatasaray (naklen) tnter Star 15.00 NETAŞ - Emlakbank (naklen) l.KOŞU: F: Barb Rouge (1). P Pacha (5). PP: Mertkaya (4), S:BlackImage(2). 2.KOŞU: F: Private Memones (2), P: Sammusic (6), PP- Sa- may (4). S: Huysuz Donna (1). 3. KOŞL: F: Yasınbey (6), P: Izel (2), PP: Alyazmalı (4), S: Tekınay (3). 4. KOŞU: F: Cosset (2), P: Arif (7). PP: Lady Tender (5), S: Akunamatata (4). 5. KOŞU: F. Sunday Surpnse (3), P: Raın Fall (5), PP: Yö- rükkızı(7), S: SamHolme(6). 6. KOŞU: F: Rişvanbey (2), P: Hürsoy (6). PP: Sedoş (8), S: Seheryelı 1 (9), SS. Özlem- sultan (7). 7. KOŞU: F: Tuğrulbey (8), P: Andulus (7), PP: Albeyinoğlu (6), S:Paşakılıç(l). Günün Ikilisi: 6 Koşu: 2/6 Tabela Bahis: 2. 6 8. 9. 7 ALTILI GANYAN 2 6 2 3 2 8 2 7 7 4 5 6 3 4 1-2 8-3 4-6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog