Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 17 Mayıs 'ta başlayacak Yapı Kredi Sanat Festivali 11. yılında ilk kez tüm yıla yayılıyor Festivalde perde dört mevsim açıkKültûr Servisi - Yapı Kredi tarafından bu yıl 11 'incisi düzenlenen SanatFestivaH', 17 Mayıs Pa- zar akşamı Cemil Topuzlu Açıkhava Tıyatrosu'nda GrupGündoğarken'in gerçekleştirecegi konserle açı- lışını yapacak, Yapı Kredi Sanat Festivali, bütünbir yıl boyunca perdesinı hiç kapatmamayı hedefliyor. Bunun nedenı etkinliklen dar bir çerçeveden kurta- np. dört mevsim boyunca sanatseverlerle buluştur- mak. Yapı Kredi'nin bu yilki etkinliklen tanıtmak amacıyla düzenledıği toplantıya Enis Batur, Özalp BiroL Aydın Gün ve Burtaan Karaçam katıldı. Bu yıl festıvalın çatısını değiştirdiklerini. 1998'myenı bir dönemın başlangıcı olduğunu dıle getiren yet- kililer. amaçlannın tstanbul'da eksik olan ya da hiç olmayan sanat alanlannda yeni etkinlikler gerçek- leştirmek olduğunu. ancak bunun tstanbul da dahil olmak üzere, diğer şehirlerde de öncelikle mekân ve organızasyon bozukJuklan nedeniyle bazı aşama- larda sorun yarattığını dile getırdiler. Buna örnek ola- rak Karaçam, geçen yıl Tango Passion'u Ankara'ya götürmek istediklerini, ancak o dönemde etkinliğin gerçekleştirileceği mekânda siyasi partilerin top- lantısı olması nedeniyle bu karardan vazgeçmek zo- rundakaldıklannı belırttı. Birol ise, tstanbul'da bü- yük ilgıyle karşılanan bir etkinliğin, diğer şehirler- de aynı ilgıyle karşılanmarnasının olası olduğunu vur- guladı. Yapı Kredi, bu yıl müzik etkınliklerinin ya- nı sıra dans. plastık sanatlar. bale ve sergi alanında da pek çok faaliyet gerçekleştirecek. Birinci dönem temmuz ayııun sonuna dek Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdü- rû Özalp Birol \e Yapı Kredi Genel Müdürü Bur- han Karaçam. bu yılkı festıval için yapmayı plan- ladıklan harcamanın ikı buçuk milyon dolar oldu- ğunu, etkinliklerin, yerel yönetimler \e mekân ko- nusunda bir sorun çıkmadığı takdirde istanbul dı- şında da gerçekleştırilebileceğını belirttiler. Mayıs ayının 17'sınden teramuz ayının sonuna dek arahksız sürecek festi\al, ağustos ayındaki kı- sa bır aradan sonra, eylül ayından ıtibaren 1998'in sonuna dek sürecek. Eylül ayından sonraki progra- mın henüz kesinleşmediği festivalin 'Ukdönem'ın- de yer alan yabancı-Türk grup ve sanatçılar şöyle Avrupa'nın yedi ülkesinde müzik hstelerinin zir- vesine yerleşen, Amerika'da çok yaygın olan pop, disko ve Rhythm and Blues müziğine yepyeni bir bakış açısı getiren La Bouche. 18 Mayıs Salı akşa- mı Açıkhava'da Türk seyircısiyle buluşacak. Bach, Vrvaldi ve Paganini gibı ustalardan esinlenerek gi- tanyla oluşturduğu müzıkle 'rocker'lann hayranlı- ğını kazanmış olan YngvvieMalmsteen, 19 Mayıs'ta Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. 'Ya-Rayah" adlı parçasıyla tamnan Cezayir asıllı şaır- şarkıcı ve Rai müziğinın en önemli temsılcıle- nnden Rachid Taha'nın 20 Mayıs Çarşamba akşa- mı Açıkhava'da vereceğı konsen, "Tutkulu ve dü$- sel bir çığhk" olarak nitelendıren ve kendı adlannı taşıyan son albümleriy le dıkkat çeken Emer Kenny ızleyecek. lrlanda kültürüyle modern teknolojiyi ustalıkla buluşturan ve aynı zamanda bir arp virtü- özü olan Emer Kenny 21 Mayıs Perşembe akşamı Açıkhava'da. 1 lhan Usmanbaş ve Neciİ Kâzım Akses için özel gecelerin düzenleneceği festival Grup Gündoğarken ile başlayacak. Rachid Taha, Vanessa Mae, Randy Weston, Moğollar, Gheorge Zamfir, The Blood, George Benson, Gary Burton ve Astor Piazzola Quintet, The Temptations, Yeni Türkü, Cassandra Wilson, festivalin birinci döneminde yer alan isimler arasında. Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 23 Ma- yts'ta, 'ÜnKiMüzikaflerve Fflm MüzikJeri'nı yorum- İayacak olan Mimar Sınan Ünı\ersıtesi genç sanat- çılanna ev sahıplığı yapacak. Yapı Kredi Sanat Fes- tivali bu yıl, müzığe yıllannı vermış, çalışmalany- la çağdaş Türk müziğinın öncüsü olmayı başarmış tlhan Ismanbas için bir saygı gecesi düzenliyor. 6 Haziran'da AKM Konser Salonu'nda gerçekleştin- lecek olan etkinlik •tlhanUsmanbaşveŞairleri' adı- nı taşıyor. 'Dâhi çocuk' olarak tajunjlanan. klasik Ba|ı mu- ziğıne yenılikçi bakışıyla sivrilen genç keman usta- sı Vanessa Mae. 10 Haziran akşamı bir konser ve- recek. Cç \ aşmdan bu yana keman çalan Mae. 'tek- no-akusrik fusion' sûzlerıyle açıkladığı müziğını 'Klasikten daha yeni poptan daha güçlü' olarak ta- nımlıyor. Kırk yıla yakın bir süredir Afrika'nın zengın rit- mik mirasını başanyla ışleyen. güçlü caz pıyanist ve bestecilennden Rand) Weston, 11 Haziran Per- şembe akşamı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro- su'nda izlenebılir. Anadolu pop müziğınin kuruculanndan olan Mo- ğollar. 20 yıl aradan sonra yenıden bır araya gele- rek peş peşe albüm yaptılar. Cahit Berka>,TanerÖn- gür, Engin Yörükoğhı \e grubun en genç üyesi Ser- hat Ersöz. \ 2 Haziran Cuma akşamı son albümleri 'ÎO.YıTdan parçalann da yer alacagı bır konserle Açık- hava'da dinleyıcileriyle buluşacaklar. Beş dalda Grammy Ödülü alan ve 'Spinnig Whe- eF adlı parçalan *Yüın Ş.ariası' ilan edılen 'The Blo- od' adlı grup. Sweat and Tears David ClavtonTho- mas önderliğinde 13 Haziran akşamı Açıkhava Ti- yatrosu'nda bir konser verecek. Bugüne dek pek çok festı\alde ülkemize konuk olan pan flüt sanatçısı Gheorghe Zamfir ıse 14 Ha- ziran akşamı topluluğuyla birlikte müzikseverlerin karşısma çıkacak. Eylül aymdaikinci dönem başlayacak Festivalde yer alan bır diğer saygı gecesi de; bes- teci, eğitmen ve yönetici Necil Kâzun Akses'in 90. yaşı onuruna 20 Haziran Cumartesı akşamı AKM Konser Salonu'nda gerçekleşürilecek olan etkinlik. Gecede, Atatürk'ün başlattığı kültür devriminin ön- de gelen isimlerinden Akses'in yapıtlan seslendiri- lecek. Yapı Kredi Sanat Festivali temmuz ayına, soul müzigin seçkin örneklerinı vermiş olan 'TtaeTemp- tanons'ın 1 Temmuz gecesi Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konserle gıriyor. 2 Temmuz'da Açıkhava Tiyatrosu oldukça farklı bir isme. Gflber- toGil'e ev sahıpliği yapacak. Gil, çalışmalannda reg- gae'den diğer Karayıb ritimlerine, bossa nova'dan funk'a ve diğer Afro-Bahıan ifadelerine dek pek çok farklı müzik dilini birleştiriyor. 'The Greatest' ve 'AB That Jazz' filmlerinde rol alan, son yirmi yılın en önemli gitaristlerinden biri sayılan GeorgeBenson, 3 TemmuzCuma akşamı bir kez daha Türk dinleyicisıyle buluşacak. 4 Temmuz Cumartesi günü festival, iki etkinlik birden sunacak sanatseverlere. Mimar Sinan Cniver- sitesi'nin genç sanatçılan 'Ünlü MfizikaBerden ve fîlm Müzikleri'nden Seçmeler' programını, izleye- meyenler için AKM Konser Salonu'nda tekrarlaya- cak. Aynı gece Açıkhava Tiyatrosu'nda. nostahık tan- go czgilerini günümuze taşıyan Gary Burton ve grubu Astor Piazzolla Quintet'nin vereceği konser izlenebılir. Yapı Kredi Sanat Festivali, etkinliklerini ağırlık- lı olarak Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek. Ancak 5 Temmuz Pazar günü St Antoıne Kilisesi'ndeki 'Şan veOrg* konseri. mekân- müzık ilışkisinın güzel bir örneğını sunacak sanat- severlere. G. Gonfoldo'nun org ile eşlik edeceği konserde, soprano Hande Soner'le mezzo-soprano Avdın Ateş. ünlü ustalann 'Haleluyah'lannı seslen- dırecekler. 23 Temmuz Perşembe akşamı ise Açıkhava Tiyat- rosu'nda 'YeniTürkü' grubu sahne alacak. 24 Tem- muz'da Açıkhava'da bır başka tanınmış isim ve "Kendi kuşağının en yetenekli caz vokalisti" olarak nıtelendinlen Cassandra VVlbon bir konser vere- cek. Yapt Kredı Sanat Festivali, ağustos ayındaki kısa bir aradan sonra eylül ayından itibaren sanatsever- lerle tekrar buluşacak. Festivalin ikinci döneminde yer alacak grup \e sanatçılardan belirlenenleri şöy- le: lron Maiden, Soul II Soul, Montreal Caz Balesi, LeipzigOuartet, Fazıl Sa>, Müzey^enSeıuurve Gür- cistan Devlet Senfoni Orkestrası. ÇocuMuğu anımsatan heykeUer Koray Ariş 'in 'Devinim ve Denge' başlıklı heykel sergisi Aksanaî 'ta 16 Mayıs f a dekyer alacak J 350 Osmanlı eseri yann müzayededeKültür Servisi - Portakal Sanat ve Kül- türevi'nın 'bkbaharMüzayedesT yann sa- at 15.00'te Conrad International'da dü- zenlenecek. Müzayedede yaklaşık 350 ya- pıt degerlendırmeye sunulacak. 'Osman- h Sanat Eserleri Tabkı ve Hat' başlığı al- tında gerçekleşecek olan müzayedenin önemli yapıtlan arasında 'Tasvir-iHüma- yun Minyatürlü MineH Altın Enftye Ku- tusu' yer alıyor. Osmanhlar için özel ya- pım oîanbu enfiye kutusu, içınde yer alan minyatürüyle birlikte dünya- da bilinen Kk ömeği oluştu- ruyor. Aynca kapağın içine aplike edilen Sultan Abdül- mecid mınyatürü Sebuh Me- nas (1816-1889) imzah ve 1854tarihli. George VV'ashington'ın yağlıboya 'Çeşme Başında Mola' tablosu ıse 3.5 milyar liradan izleyicilerin beğeni- sine sunuluyor. Yapıtlan dün- yanın önemli müzelerinde sergilenen ünlü oryantalist sanatçının Dolmabahçe Sa- rayı'nda da resimleri yer alıyor. Müzaye- dede yer alacak bir diğer yapıt da klasik Türk resmınin ünlü ressamlanndan Sami Yetik'e ait. Yetik'in 1914 tanhli yağlıbo- ya peyzajı 11.5 milyar liradan satışa su- nulacak. Ressam Orhan Peker'in Yük Beygiri adlı tablosu 2 milyar liradan. Gü- vercin adlı yağlıboya tablosu ise 1 milyar 25 milyon liradan izleyicilerin beğenisi- ne sunuluyor. Fausto Zonaro'nun Guisep- pina adlı tablosu ise 10 milyar liradan sa- jfortakal Sanat ve Kültürevi'nm düzenlediği 'Osmanlı Sanat Eserleri Tablo ve Hat' mûzayedesinde tablolar da yer alıyor. tışa çıkacak. Satışa sunulacak önemli yapıtlardan bir diğeri de Osmanlı gümüş sanatında yapı- mmın güçlüğünden dolayı ender rastla- nan bir örnek olan Sultan Abdülmecid Tuğrah HasiT tşi Gümüş Buhurdan. Müzayedede aynca Nazmi Ziya. Şefik Bursah, tsmailHakkı ve V'ecihi Bereketoğ- lu'na ait tablolar; Mahmut Celaleddin. Kazasker Mustafa Izzed, Sami Efendi ve \ahya Hilmi'ye ait levhalar, Tuğrah Gü- müş aznavur işi leğen ibrik. AmedeoPreziosigibi ünlüor- yantalist ressamlara ait tab- lolar da satışa sunulacak. Ba- tılı deniz ressamlannın önde gelen isimlerinden biri olan Anton Melbye'nin 'Bogaaçi ÖnlerindeKalyonlar' adlı ya- pıtı 7.5 milyar liradan satışa çıkacak. Müzayedede yer alan diğer yaprtlardan bazılannın fiyat- lan ise şöyle: Türk resminin portre ve natürmort ustalann- dan biri olan Feyhaman Du- ran'ın 'BalıkjıNatürmorf adlı yağlıboya resmi 1 milyar 750 milyon lira, Sultan Ab- dülmecid Tuğrah Gümüş Gülabdan ve Bu- hurdan 1 milyar 900 milyon lıra, Sultan Ab- dülaziz Tuğralı Gümüş Bir Çift Kaşıklık 1 milyar 100 milyon lira. Sultan 2. Abdül- hamidTuğrah Gümüş Leğen ve tbrik 7 mil- yar 500 milyon lira. Eserlerin özel tanıtımı ise bugün 11.00- 20.00 saatleri arasında Portakal Sanat ve Kültür Evi'nde gerçekleşecek. • Çocukluğundaki tahta atlardan yola çıkarak heykellerini oluşturduğunu söyleyen Ariş, bu form anlayışmı heykel sanatının olanaklanyla birleştirmiş. Heykellerin oluşum süreci içinde çocukluğuna döndüğünü ve her birini yaparken çok eğlendiğini vurguluyor. ESRA ALİÇAVUŞOĞLU Galenye gırer girmez önce kes- kin bır deri kokusuyla. sonra ise sal- lanan heykellerle karşılaşıyorsunuz. Heykellerden bazılan tıpkı çocuk- hığumuzun tahta atları gıbi sallan- mak ve oynamak için bızleri bekli- yor. Koray Ariş 1994 yılında Gale- ri Nev'de açtığı sergiden sonra bu kez Aksanat'ta 16 Mayıs tarıhine dek 'Devinimve Denge' başlıklı ser- gısıyle izleyenlerin karşısında. Heykellere dokunmak, sallamak hattaüzerine çıkmak serbest. Çocuk- luğundaki tahta atlardan yola çıka- rak heykellenni oluşturduğunu sö> - leyen Ariş, bu form anlayışmı hey- kel sanatının olanaklanyla birleş- tirmiş. Deri 4 giydirme' tekniği Sergıde yaklaşık 10 tane büyük ça- lışma. 9 tane de onlann ön çalışma- lan şeklinde düzenlenmış model- lerbulunuyor. Heykellenn hepsi ah- şap üzerine deri 'gjydirme' tekniğin- de gerçekleştirilmiş. Koray Ariş, masif ahşap bulmanın zor olduğu- nu, bulunduğu zaman ıse onun for- muna bağlı kalmak zorunda kalin- dığını, oysa onun malzemeye hük- metmek ıstediğını söylüyor. "Malzemc olarak ahşap ve deri kultanıyorum. Parçalan ahşapçi- vüerle örgütleye- rek masif hale ge- tiriyorum ve ana formuoluşturmaya çalışıyorum. lstedi- ğim şekli ve formu tam olarakverdiktenve malze- meye aktanhktan sonra dış- tan deri'giy dinne' tekniğini uy- guluyomm. Bu heykellerde ek yer- lerini çok iyi denk getirmeni/ gere- kiyor. Bütünün içinde uyum sağta- ması çok önemli." Sergıde yer alan heykellerin ha- reket edebıîiyor olmasmı kendi için- deki dengeleriyle açıklayan sanat- çı, heykellenn üzenne çıkılarak on- lann fonksiyonel hale getirildiğini de behrtiyor. Heykellerin oluşum süreci içinde çocukluğuna dön- düğünü ve her birini yaparken çok eğlendiğini vurgulayan Ariş, yapıtlarında denge unsurunu sağlamak için zaman zaman onlann üzerine çıktığını da ekliyor sözlerine. Bundan önce fıgüratif . çalışmalan da bulunan sanatçı, bu sergisınde bütünüyle soyut çalış- mış. Koray Ariş, form anlayışı ola- rak bundan önceki heykelleriyle bu sergısındeki heykellerinin bağlantı- lı olduğunu söylüyor. Heykelin di- ğer sanat dallanna oranla daha ağir bır meslek olduğunu ifade ediyor Ariş ve ekliyor: "Heykel öncelikle fiziki olarak ağır... Güçlü olmantz gerekiyor, malzemeyle savaşıyorsu- nuz. Aynca atölye problemi var. Ya- pım süresi de diğer dallardan fark- ü. Heykel resim kadartoleransh de- Heykel Fıyatiannm resim fiyatla- nndan daha yüksek olması gerek- tiğine değmen sanatçı, Türkiye'de heykel sanatının anlaşümıyor ol- masını eleştiriyor. Türkiye'de hey- kel alıcısının resme oranla daha az olduğunu vurgulayan Ariş, "Bir re- sim akhğuuzda bir duvarbuluyor- sunuzve asryorsunuz. Ama hey- kel öyledeğü. Özeffikk büyük bir heykel için geniş bir mekân ge- rekiyor. Heykeliherhangibir me- kâna koyamazsınız, ona göre bir mekân haartamak zorundasınız. Mekân ve heykel bir arada anlam kazaıur" diyor. Türkiye'ye özellikle büyük hey- kellerin satışında sorunlaryaşand»- ğına değinen Koray Ariş, bu yapvt- lann sanatçının elinde kahp sonra koyacak yer bulunamadığından ya- kıtuyor. Büyük heykellerin saülama- masının sanatçıyı küçük heykeller yapmaya zorladığını söyleyen Ariş, böylece daha kolay satış elde edil- diğini belirtiyor. Heykellerinin çoğunun özel ko- leksiyonerlere, dolayısıyla evlere girdiğini beltrten sanatçı, sıkça kul- landtğı ahşap ve köselenin bunda bir sorun teşkil etmediğini, ancak mey- danlara heykeller yapmış olsa bu malzemelerin yerine baş- ka malzemeleri kullan- mak zorunda kalacağı- nı söylüyor. "Türki- ye'dedoğru düzgün bir me> dan yok. Heykeli bir mey dana koy duğunuz za- man çevreyle bütünleşme- li. Yoksa dünyanın en iyi işi de olsa rezil olur gider. Bu- nun için ayn bir mekân düzeniemekgerektyor.Bel- ki de özelparktaryapmak gerekiyor heykel için." SergUkHalilPaşa'nın Arabalıpeyzajı da yer alıyor. Iş Bankası hazinelepi m Kültür Servisi - Türkıye'nın en büyük özel koleksiyonu 14 Mayıs'ta lstanbullu sanatseverlenn karşısına çıkıyor. 666 ressamm 2007 tablosunu bir araya getiren ve Türk resim sanatının gelişım sürecini ortaya çıkaran Türkiye tş Bankası Resim Koleksiyonu'nun en önemli yapıtlan Tophane-i Amire binasında sergilenecek. Bu koleksıyonda yer alan 128 ressamın 131 tablosu 26 Haziran'a dek görülebilecek. Mimar Sinan Cniversitesi tarafından restore edilerek Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi adıyla sanat dünyasına kazandınlan Tophane-i Amire binasında açılacak olan lş Bankası Koleksiyon Sergisi, Türk resim sanatının kronolojik bir tanhçesi nıteliğini taşıyor. Sergi. asker ressamlar kuşagından başlayarak günümuze dek uzanan süreçte, Türk resmınin temel taşlannı oluşturan çeşitli ekollerden sanatçılar ve onlann önemli yapitlanndan oluşuyor. Sait Faik Abasıyanık'ı anma günü I Kültür Servisi - Saıt Faik Abasıyamk" ı anma günü 17 Mayıs Pazar günü Burgazada Kalpazankaya'da gerçekleştirilecek. Ada Dostlan Derneği, TYS \e PEN Yazarlar Derneği'nce düzenlenen anma töreni 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Sait Faik Meydanf nda saygı duruşuyla başlayacak. Kalpazankaya'da saat 13.00'te ise Perihan Ergun'un açılış konuşmasının ardından TYS Başkanı Ataol Behramoğlu, Muzaffer Uyguner ve Necatı Mert de birer konuşma yapacak. Bu yılki Saıt Faik Öykü Ödülü'nün açıklanmasından sonra ise Müjdat Gezen. MSM Oyunculan Savaş Dinçel ve Yaman Tüzcet bir gösteri gerçekleştırecek. Pilot ödülü Bo Carpelan'm • STOCKHOLM (Cumhuriyet) - Isveç in en büyük edebiyat ödüllerinden Pılot Ödülü, ozan Bo Carpelan'a verildi. Uluslararası bır kalem şirketi tarafından 1985'ten itibaren her yıl verilmekte olan ve tutan 150 bin kronun (450 milyon lira) üzerinde olan ödülün bu yılki sahibi Bo Carpelan, Fınlandiya'da yaşayan lsveçli bir ozan. 71 yaşındaki Carpelan, ilk kitabını 1946'da yayımlamış, geçen yıl da 'Isveç Akademısi'nin 250 bin kron (750 milyon lıra) tutanndaki Kuzey Büyük Ödülü'nü kazanmıştı. Bu yılın Pilot Ödülü'nün tam tutan edebıyatm değerinin parayla ölçülemeyeceği gerekçesiyle jürinin aldığı kararla gızli tutuluyor. Gündem İlkorur'un takı sergîsi • Kültür Servisi- Gündem llkorur'un gümüş takılardan oluşan 'Takılanlar' başlıklı sergisi 11 Mayıs'ta Ayşe Takı Galerisf nde açıhyor. Mart 1991 tarihinde aynı galeride bir sergi daha açmış olan sanatçının sekizinci kişisel sergisi bu. Sanatçının Bodrum'daki atölyesinde yaptığı takılar, ilginç detaylarla birleşen ve tekrarlanan formlardan oluşuyor. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nü tamamladıktan sonra mesleğiyle ilgili çalışmalannı yurtdışında sürdüren tlkorur, Türkiye'ye dönünce mimarlık alanındakı çalışmalanna takı tasanmlannı ekledi. Sergi 30 Mayıs'a dek görülebilir Hayalet Geıtfde luzak' • Kühür Servisi - İki ayda bir yayımlanan kültür sanat dergisi Hayalet Gemi'nin mayıs-hazıran sayısı çıktı. Dergının bu sayısında tuzak konusu ışlenıyor. Kadınlann bedenlennde farklı, gerçeklik tasanmlanmızla sınırlı. anlamın içine sanlı, şehrin içine saklı tuzaklan arayan yazılar yer alıyor bu sayıda. 'btanburdaki Faraunlar' • Kültür Servisi - İstanbul Fransız Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde. 12 Mayıs Salı günü saat 19.00'da ünlü Mısvrbilimcı Jean Yoyotte bır konferans verecek. "tstanbul'daki Faraunlar" konulu konferansta Türkiye'deki Mısır ve Faraunlann eserlerine geniş yer verecek olan tarihçı Faraunlann göçlerinden ve bıraktıklan etkilerden söz edecek. BUGUN • BORUSAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde 10 30-11.30 ve 12.00-13.00 saatlerinde PınaT Başbuğ'un yönettiği 'Çocuklar tçin Müzik Atölyesi' başlıklı atölye çalışması yer alıyor. • RUHİSU KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 16.30'da dinleyici okulu seminerlerinde Rüstem Avcı 'Rumeli Türküleri' üzerine konuşacak ve örnekler dinletecek. • AKTVTde saat 11.00'de 'Fındıkkıran', saat 15.30'da 'Uyuyan Güzel' bale gösterisi izlenebilir. • AKSANAT'ta saat 14.00'te A.Kurosava'nın yönettiği 'Seven Samurai' adlı fılmin laser-dısc'ten gösterimi. saat 19.00'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nun 'Alacaklılar' adlı oyunu yer alıyor. • İSTANBUL SANAT MERKEZİ Kumpanya Sahnesi'nde saat 20.00'de Kerem Kurdoğlu'nun yazıp yönettiği 'Vnuüamaıun Binbir Yolu" adlı oyun izlenebilir. • TARANTA BABU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde saat 19.00'da müzik akşamı gerçekleştiriliyor. (235 28 59) 15. ULUSLARARASI ANKARA MUZİK FESTİVAU BUGUN • V£RDERA-NAGY ŞAN-GtTAR İKİLİSİ nin konseri Resim ve Heykel Müzesı'nde saat 20.30'da izlenebilir. YARIN • TÜRK StLAHLI KUV'VETLER ARMONİ MIZIKASI ve İSVEÇ HAVA KUVVETLERİ BANDOSU Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde saat 15.00'te bırer konser verecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog