Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 1998 CUMARTESİ 12 KULTUR Us'tan 3. albümAteş Hırsızlan (1992) \e Yurdumun Trenleri (1995) adlı ikı albümünün tanı- tımları veterince yapılamav ınca Alaaddin Ls ismı kitlelenn aklında Edip Akbav- ram'ın ve Kızdırmak'ın yapıtlanna bes- te veren müzık adamı olarak kalmıştı Özellikle 'TürkülerYanmaz'la ünlendi Us. Bugünlerde. BeyoğhıMetropoletiketıv- lepıyasaya venlen üçüncü albüm 'YazGi- bi GeT. TV ve radyo programlannın da etkısıvle. sanırızAlaaddın Us'unyorum- culuk yönünü de tanıtacak müzıksever- lere. Akustik albüm Yaz Gibi Gel'de.Ls kendı bestelerınden 'Tuz' (Söz: Bedri RahmiEyuboğlu). 'GitmeCülüm'(Söz: A. Us. KadirKarakoç). 'BirSeniSetijo- rum' (Söz. Neditn Gökçek), 'Bu Günfer- den Karanfil' (Söz. A. LsI. 'Suskun" (Söz: AhmedArif). 'AhSensiz'ıSöz. Do- ğan Ceren), "Yaz Gibi Get Tutuşur Ge- celerim' (Söz: A Us), 'Çıkış Yok' (Söz A. Us). Yluhlis Akarsu'dan 'Ey Se>di- ğfrn SanaŞikâyetinı Var\ Yetimi'den 'Mer- haba". geleneksel 'Şu L r zun Gecenin Ge- cesi Olsam'ı vorumluyor. Chariie Haden ve Kenro Barron. Standart **' ziyafetiChariie Haden cazm köklennde v e bel- leğınde "vitirdiği /amam" anyor son al- bümlerınde. Usta bu kez alıştırdığı formül- le. vanı bır "ikili albürrTlc karşımızda Hank Jones'la ve Pat Metheny'le yaptığı düo çalışmalardan sonra Afro-Amerikan müzık uzmanı, doğaçlama ustası pıyanist Kenny Barron'la Night And The City ad- 11 albümde ışbirlığıne gıdiyor Chariie Ha- den. Yeni albüm. 20-22 Eylül 1996 tarihle- rindeNew York-lndıum'dakayıt edilmış. beş tanesı standart, yedı parçadan oluşu- vor Albümde hemen. Haden bestesı Naltz For Vbu dıkkat çekiyor. ama ikı ustanın standartlaragetırdığı yorum da çok etkı- ley ıcı. Örneğin Body And Soul yeni bir bes- tegıbı karşımıza çıkıyor: YouDon'tKnoH Love Is'deki bass da çok ıyi. Haden'la Kenny Barron'ın doku uyuş- ması. standartlardakı ıncelik ve voğunluk bu albümü almak ıçın bızce yeterlı neden. 70 dakikalık bu zıyafet kaçmaz. Apocalyptica geliyor Son dönemde popla klasik flörtü- ne ve ortaya çıkan çoğu hilkat gari- besıyapıtaalışmayaçalışırken Apo- calyptica diye Finlandiyah genç kla- sıkçilergrubununçıkıpmetalinünlüya- pıtlannı çellolanyla vorumlamalan dik- katimizı çekmişti iki yıl önce. Eicca Top- pinen önderlığinde Max Lilja. Antero Manninen ve Paovo Lötjönen'den oluşan grup Metalüca'nın hitlennden Enter Sand- man. The Unforgıv en gibi hitlerin yorum- lannı ıçeren Apocalyptica Plav Metallica By FourCeüos adlı ılk albümüyle bızde de ilgi görünce geçen yıl CRR'dekı Genç- lik Festivali'ne çağınlmışlardı... Dörtlü. şımdı yenı albümleri Inquisiti- on Symphom'nin tanıtım turu çerçeve- sındeyenidenlstanbul'ageliyor. Istanbul konserleri 13-14 Mayıs'ta Beyoğlu Ke- mancı'da, ;\nkara konsen ıse 15 Mayıs'ta Saklıkent'te. Bu kez grubun rock'a ve me- tale bakışı genışlemiş. Yorumladıklan co- ver Darçalararasında Faith No More'dan Fromouf OfNowiıere,Pantera*dan Domi- nation.Sepultura'dan Inquisition Smphom ve Reruse/Rejist MelalBca'dan One. Not- hing Else Matters, Fade To Black ve For Vhom The bell Tolls var. Aynca Toppi- nen'ın uç bestesi Harmageddon. MJB. ve Toreador'a da ver venlmış albümde. Page ve Plant'in yeni albümü 'Walking Into Clarkside' piyasada Efsane esld kuİYarındaTam otuz yıl önce bir araya gel- dılerve 1980'deaynldılar. Heavy metale giden yollardaki tüm işa- retleri onlar çizdıler. Akıllı dü- zenlemelerle blues, folk ve dün- ya müziğıne kadar ulaşan gör- kemli bır hükümranlıktı Pa- ge&Plant'ın müziği. Jimım Pageile RobetPlantbir- birlerinden nefreı etseler de 1994'te MTV içingerçekleşeniş- birliği. herne hikmetse (Para için demeye varmıyor dilimiz) kısa sürede bir turneye ve albüme dö- nüştü. No Quarter: JP&RP Ln- ledded albümü 'Zeppeiindlerdön- dii' dıye tanıtıldı: onlar da buna fazla itıraz etmedi. Ne de olsa ba- basıydılar grubun. Bu görkemli dönüşten sonra rock dünyasindaki kulaklann on- lardan gelecek yeni sinyalleri me- rakJa bekledikİerini bılıyorlardı. Paraya kıyıp Abbey Stüdyola- n'ndaçalıştılanyenıbestelenpi- şırdiler ve yapımı allayıp pullama işinı de Ste>e Albini'ye verdıler. 1979 tanhh InThrough The Out- door'dan bu yana 'jeni' bir şey- ler yapmamışlardı Dolayısıyla bu albüm hayranlan için önem- liydi... Otuz yıllık tarihlerini böyle özetleyebildiğimız Jımmy Page (54 yaşında) ve Robert Plant"m (49 yaşında) yeni albümünü dınie- dikten sonra 'No Quarter' adlı çalışmanın lngiliz folkuyla dün- ya müziğinı yoğurmayı amaçla- yan bir ara proje oldugunu gör- dük. tkili. geçmişte onlan zirve- ye taşıyan bass, gitar. davul ve •ed Zeppelin'in temel taşlan Page ve Plant 'No Quarter' adlı İngiliz folku ile dünya müziğini yoğurmayı amaçlayan ara projeyle kendilerini genç müzikseverlere tanıttıktan sonra şimdi taze bestelerle karşımızdalar. vokal formülünedönüp fazla hırs- lan olmasa da. yeni hedefler çiz- mışler kendilerine. Page&Plant'in \Valking Into Clarkside yolculusu Shining In The Light'la başlıyor. Iyi birelekt- ro-akustik ballad olan bu parça- da. eskı günleri aratsa da. Plant'in sesi yükseltiyortempoyu. Sonra. bızce albümün en sıkı çalışması geliyor. atmosfereğilimli sound- la gıren grup. birden elektrik dal- gasına kapılıyor ve görkemli bir finalle işı bıtınyor. L'pon A Golden Horse ıse ka- nşık bır parça, yaylıların ganp düzenlemelerini Page"in gayret- len örtemivor. Golden Horse ve Blue Trainadlı ikı zararsız parça- dan sonra. 60'lann psıchedelic ortamını getiren Please ReadThe Letter v ar. Otuz yıllık sorumluluk Bırınci bölümün son parçası Most High düzenlerne açısından en iyi yapıt. No Quarter mısyo- nuna en yakın çalışmada dünya müziğiyle rockın dengesi çok iyi kurulmuş. Albümde bır ada gibi kalan bu 'eastern sound'lu yapıt ılk single olarak da seçılmış. İkincı vüz Heart In Your Hand'le başlıyor: azmelodı han- dikabını Page'in 'slide'lı yorumu kapatıyor YValkinglntoClarksda- le ıse orta hallı bır rock-blues. Yüksek rıtimlı Burning lip'tan sonra When I NVas A Child" gıbı 'sOTİu'çalışmaylabiransakinle- şıyoruz. Birgitarla başlayan par- çaya enstrümanlar gıriyor ve ışi Plant'ın hassas vokali bitıriyor. House of Lo\e'da ise. makıne sounduna benzeyen bir davul ve Who'yu anımsatan gitar partıs- yonlan havayı birden değiştin- yor. Gitann. adeta koştuğu Sons Of Freedom'la kapanıyor albüm Page ıle Plant'ın saatlermı Physical Graffiti'de durduğunu ıddia edenler bu albümle bir neb- ze olsun fikir değiştirebihrler. Bizce NValking Into Clarkside içe- rikten çok bır perförmans albümü: parçalann hepsı. konserdedahara- hat nasıl icra edilebilirdiye kafa yorularak yapılmış. Tabii bunda ekıbi iyi tanıyan ses mühendisi Steve Albıni'nın büyük payı var Aynı zamanda gitarist olan Albi- ni'nın Page ıçin riffleri öne çıkar- dığı, mıkrofonlarla oynayarak mü- zıgı güçlendirmeye çalıştığı hemen anlaşılıyor. Fas ve Mısır'dan baş- ladıklan 'etno de\rinı1 'e bu al- bümde ara veren ikili şimdi hip- notik ballad ve blues kulvannda. Aslında işleri hıç de kolay de- ğıl Page ıle Planfın. Geride 100 miryonu geçen albüm satışı. birku- şağın sesi olmuş çizgi ve 'heavy bhıes'un sorumluluğu var. Sanat- sal açıdan çıft kışılık yaşayan iki- li bıryandan rockın en 'kânh' re- pertuvarlanndan birinı sunarken diğeryandangelenekseli ve dün- ya müziğini gündeme getirme- nin sorumlulugunu taşıyor otuz yıldır. Bugün, basit efsanelik, basit ilahlık oyunlanyla hıç uğraşmadan ılerlemeye çalışmalan etkıleyıci. Arada. minık ipuçlanyla büyük müzısyen olduklannı anımsatı- yorlarzaten. Page, örneğin Shınıng The Light'daki akustik rifTIerle, Plant tızlerdekı usta oyunlanyla klaslannı ortaya koyuyor... 'Therapy?'dengeçmişe büyükmanevraGeçen yıl Istanbul'darockçılarlabulu- şan Therapy?'nın çizgisıni nasıl degerlen- direceğıne bir türlü karar veremedi çoku- luslu müzık dergileri: metalcı diyenler çıktı, grunge ve pop-funk şeklinde değer- lendirenler oldu soundlannı. Sonunda grup hiçbiretıkete uydurulamayinca ken- dıleri kalkıp noısy rock. yani güriiltülü rock yaptıklannı açıkladılar ve konu kapandı. Ancak bu kez de polemık, ıkinci albüm- leri Infemal Love'la popçu kestrne göz kırpmalan ve bol albüm satmalafıyla ya- şandı Kemik hayranlardan önemli bır bölümünü yıtirdı Therapy?.. Aslında bu bıryerde normal sonuçtu; punk okulunu ıziedikten sonra metalın gücü ve hırçın- lığıylatanışan. postindusrrial stilleriyleta- raftar toplayan Kuze\ lrlandalı gruptan gelecek için çok şeyler beklemiştı rock- çılar. Ancak endüstn. yetıştirdiği böyle bir ağacın iliğini kemığıni emmeden peşıni bırakmazdı. Şimdi yeni albüm Semi-Detached'le yenıden köklenne çark ediyor grup. Al- bümün prodüktörünün Chris SheJ- don (1994 tarihlı Troublegum'un da prodüktörüydü) olması da bu- nun kanıtı. Aj)dy Cairns'in lıderlığin- de grupta önemli değışiklikler var bu al- bümde. Binncisı müzik endüstnsinin saç- malıklanndan bıkan Fyfe Ewinggitmiş. yerine davula Graham Hopkins alınmış. Ikinci olarak, daha önce konserlerde gi- tar ve keTrtan çaîan. başanlı bir klavyeci olan MartinMcCarricksabıteleman ha- lınegelmış Sounddabugıtarcı ılavesiy- le daha ağirlaşmış ve Therapy^ tehlikeyi zamanında görüp bir çeşıt kullan \e at' grubu hahne gelmenin e^ığınden dön- müş. Tnodan dörtlüye geçen grubun bu ve- ni albümünde artık konserlerdekı başa- nnm stüdyoya da yensıdığı anlaşılıyor. Çok gürültülü rock'n'roll soundun hâkim ol- duğu Semı-detached'ın en önemli özel- ligı ise "dürüstiüğü'.Andy Cairns'in bes- telerıni pivasaendışesını unutarakyazma- sı şüphesız gruba küsen lngiliz rockçıla- nnın dıkkatını çekecektır. Biz albümden romantık punk ve rock ürünlerı Chuchof Noise(Bu parça popçulan yakalayabilir) ile Don't Expect Roses'ı. metale vakın Cat&Thimbie ıle sert Slra- ight Life'ı. bır de güzel ballad The Boys Asleeph'ı oeğen- dik. Therapy'cılenn tutacağı parça sayı- sı şüphesız da- ha fazla ola- caktır Therap\?'nin lideri Aııdy Cairns Vlassive Attack'ın üçüncü albümü 'Mezzanine 1 Türkiye'de yayımlandı. Massive'denminikdevrim Birkaç hafta önce hazırlıklanyla ilgi- lı son bılgileri aktardığımız üçüncü Mas- sive Attack albümü Mezzanine Türkı- ye'de yayımlandı. Mezzanine, yenilık getırme iddiasında olmayan, grubun ge- nis. stüdyo bilgısıyle son dünya turne- sinden elde ettiği canlı performans ye- teneğının bırleştirdiği biraraştırma albü- mü esprisınde. 1994 tanhli Protection albümünden bugüne grubun yaptıklanna göz attığı- mızda yeni albümün "doğal gelişim"i çok ıyi yansıttığını daha ıyi anlayabili- yoruz. Massive Attack'ın sabıt üyelen 3D. DaddyGve Mushroom'un BatmanZGö- revimiz Tehlifce. ÇakaL The Fun gibi po- püler filmlere parça \ermeleri, dünya tumesınde dinamik soundlara ilgi duy- malan. yenı albümde mınik bir devrim yaşanayacağının ipuçlannı verivorduza- ten. Grubun trip- hop mucızesinden bık- tığını açıklaması da yeni bir sayfanın açıldığını belgeledi. Sonuçta karşımıza, büyük bölümü stüdyoda jamsessıon çalındıktan sonra bass, gitar piffleri ve klavye soundu'yla desteklenmış, daha kolay hazmedilen parçalar çıktı. Blue Aeroplanes'ın eski üyelerinden Angelo'nun gitannın sun- duğu rock'ın ustaca "MassKe'leştirilme- si" de albümün sürprizi kabul edılebilir bizce. Albümdeki on bir parçaya göz atıldı- gında. bugünlerde televizyonlarda klibi yayımlanmaya başlayan tam birmix ha- rikası Teardrop, dub çalışma Isaack. dark dub RisingSun ve Angel, Psichede- lic Group 4 >a da melankolik groove Man Next Door'un Massive Attack'da- ki yeni soluğu daha iyi yansıttığı ortaya çıkıyor. Dark olmasına karşm gülünç tra- jedi ve melankoli tuzağına düşmeyen Mezzanine'de Horacy Andy, Elizabeth Frazer (Cocteau Tvvins) ve Sara Jay'ın gruba konuk oldugunu da ekleyeüm. Bır haber de grubun eski destekçile- rinden Tricky'den geldi, Bristol'den New York'a taşınan Tricky. yeni albümü An- gel s Wlth Dirty Faces'i bu ay sonunda ya- yımlayacakmış. Fransız romantiklerden 'ambient havaları' .Apocahptica yeni albümünü tanıtacak. 'Onlan keşfetmek, ilk I kez Björk'üyada Massi- ve Attack ı dinlerken ya- şadığımız heyecana ben- ziyor'; .Airadlı Fransız gru- bun ilk albümü Moon Sa- fari'ye en yüksek notu ve- ren aylık müzik dergisi Vlusik pop dünyasmın 'en ciddi' grubunu böyle ta- nımladı yeni sayısmda. Şu anda Batılı müzik dergileri. başköşelerinde yer verdiklen Air'i oluş- turan Parisli iki müzik ada- mından, eskı matematik öğretmenı Jean Benoit Dunckel'den v e mımar Ni- colas Godin'den hep öv- güyle söz ediyor. Hayat hikâyelerine çok küçük yaşta bir glam grubu Orange'da çalarak bir ara- yageldiklen notunu düşen Aır'ın ismıne bundan ön- ce Casanova 70 v e Modu- lar gibi iki sıradışı çalış- mada rastlamıştık. Fran- sa'da palazlanmaya baş- layan elektronık müzığın 'yumuşak' yanim yansıtı- yordu grup. Fransa'da 70'li yıllann dev ismi Patrick Hernandez'den bu yana elektronikte çok adam çık- tıpıyasaya Rock'n'roll'u kıvıramayan Fransızlar. özellikJe 'dance'da hep ıd- dıalı oldular. Ancak dok- sanlann ikinci yarısında 'Fransız usulü çılgın dan- ce'akımı her türlü rekoru kınp dünyaya kendını ka- nıtladı. DaftPunk, Motor- bass, Dimitri From Paris. ScanX,DjCamgibı isim- ler Pans gibi sıkıcı bir baş- kente enerji getirdıler. Bu akım üzerıne yüzlerce, binlerce şey yazıldı, pat- lamanın sosyal ve psıko- lojıknedenleri araştırıldı. Şimdi Air diye başka bir fenomen v ar ayTiı piya- sada. Nostaljik veduygu- sal bıryorumlan var elekt- ronık müzik eşliğinde, ama asla melankolik değiller. 'Air' Jean Benoit Dunckelve Nicolas Godin'den oluşuyor. Son dönemın eğilimle- rini iyi yakalamışlar; in- sanları artık fazla ilgilen- dırmiyordınledıkîeri mü- zığın akustik ya da bilgi- sayardestekli oiması. İyi besteleri var ve bunları elektronıkle romantiklere sıınuyorlar. Örneğin Bjork da hep dıjital albüm yapı- yor. ama üste birkaç ke- man koyup dinleyici sa- yısını genişletmeyi başa- nyor. Bugünlerde Türki- ye'de de yayımlanan Mo- on Safari albümünün tanı- tımını okuyunca Neneh Cherry ile Depeche Mo- de'a remıxler de yapmış Aır'ın de artık kulaklara yer etmiş elektronık tını- larla duygusal bazı sorun- lan olanlan tedavıye so- yunduğunu öğrendik. Grubun soundu ınce- lendığınde karışık bir du- rumla karşılaşılıyor. spa- ce pop mu, mınimalist pop mu, hangisi? Sanınz hiç- bın bu yenı çızgiyi açık- lamaya yetmiyor. Daha çok. romantik. taze, hafif. sade. güncel bir ambıent sound hissedıliyorparça- larda. Yermışli yıllann sonun- da görüntünün radyo yıl- dızlarını öldürdüğünü ıd- dıa eden Buggles ıle Kraft- werkarası birçızgılen var ikı Fransız müzısyenin. İCraftvverk'ın robotlan ko- nuşturmak için yararlan- dığı 'vocoder''ı çok sevı- yorlar ve romantıkleştın- yorlar. moog. organo. bass gitar, yaylılar, klavye kul- lanıyorlar. Sonuçta orta- ya, mutluluk sunan, sakin- İeştirici, fîlmler için ide- al parçalar çıkıyor. Moon Safari'ye. albüm- den önce yayımladıklan singlelar Le Soleil Est Pres De Moi, Casanova 70 ve Modular'ı koymamaları çok ilginç: onlann yerine çok poplaşmış Ce Matin La,Charlıe'nin Melekle- n'nden Kelly'yı canlan- dıran Jacqueline Smith'e adadıkları KeUy Hatches The Stars ve elektronik pop Sexy Boys gibi hafif parçalan seçerek bizce Air yolunu tamamen lıstele- nn üst sıralanna, yüksek tiraj arayışına çevirmiş. Air, romantiklere 60'la- nn müziğini elektronık tı- nılarla sunuyor. ilkbahar ve yazın uzun günlerinde do- ğay la kucaklaşırken yanı- nıza alabileceğiniz ıdeal albümlerden biri Moon Safari. CÖRÜS IJtMıTıifl "Uyuyan Güzel" Ünlü rus bestecisi Çaykovski'nin po- püler olmuş Bale yapıtlanndan "Uyuyan Güzel"in Istanbul Devlet Opera ve Bale- si'nde gösterilişinin yorumundan önce bir gerçeği gözardı etmeyelim: Istanbul Dev- let Opera ve Balesi Müdiresi ve Genel Sa- nat Yönetmeni Yekta Kara'nın görevi üst- lenmış olmasından bu yana, kentimizin bu sayılı Opera ve Bale kuruluşu, Yekta Ka- ra'nın bilinçli, deneyimli ve ileri atılımlı ça- lışmalanyla çok başanlı dönemler geçir- mektedir. işte ömeklerden biri daha: "Uyu- yan Güzel"... Genel olarak, diğer bır ger- çek de: Dünyaca ünlü Ingiliz bale yönet- meni Dame Ninette de Valois'nın Türki- ye'ye gelerek devlet balemizin kuruluşuy- la bırlikte yaptığı hızmet yıllanndan bu ya- na geçen zaman içinde ülkemizde bate sa- natı alanında olumlu gelişmeler ve ıleri aşamalar yaşanmaktadır. Bu önemli ger- çek, baleyi sanat dışı sayanlar, hatta aşa- ğılayan ve yok sayan zihnıyet için hatın sa- yılır bir yanıt ve derstiri Gelelim Istanbul Devlet Opera ve Ba- lesı'nde gösterilmeye başlanan "Uyuyan Güzel"e... Dünya bale repertuvannın en etkileyici, en sevilen ve en popüler yara- tcılannın başında sayılan Rus bestecisi Pi- yotr llyiç Çaykovski (1840-1893) özel- likle "KuğuGölü", "Fındıkkıran", "Uyuyan Güzel" adlı bale yaprtlanyla tanınır. Çay- kovski'nin "Uyuyan Güzel" balesi Fran- sız yazar Charles Perrault'un (1628- 1703) "La Belle au Boıs Dormant (Or- manda Uyuyan Guzel)" adlı peri masal- lan uzenne. Çarlık Tıyatrosu Marienski'nin müdürü ivan Vsevolovski'nin yazdığı bir senaryo ele alınarak Çaykovski tarafın- dan bestelenmıştı. "Uyuyan Güzel" için Marius Petipa'nm koreografısı dunyada en kullanılanı ve en klasiğidir. "Uyuyan Güzel" balesi daha önce ülkemizde 1963 yılında/Wcara Devlet Opera ve Balesi'nöe Dame Ninette De Valois'nun sahneye ko- yuşuyla oynandı. Başrollerde Meriç Su- men (Aurora) ve aynı rolü dönuşümlu pay- laşan Gülcan Tunççekiç ıle Ferit Akın, sonra 1972'de Joy Nevvton'un koreog- rafısiyle Menç Sumen ile Oytun Turfan- da ikilisi dans ettiler. Günümüzde "Uyu- yan Güzel" Istanbul Devlet Opera ve Ba- tesi'nde Derek Deane'nın koreografisı, Os- man Şengezer'ın dekorları-kostümleri, Bülent Darcan'ın ışık düzenlemesi ve El- şad Bagirov'un yönetiminde orkestra eş- liğinde oynanıyor. Başrollerde Hülya Ak- sular ile Oktay Keresteci bale sanatın- da eriştikleri üstün seviyeyi, uluslararası değerler nrteliğinde teknik ve yorumlany- la birlıkte sunuyoriar ve büyük alkışlan hak ediyorlar. "Uyuyan Güzel"de "Kötü- lük Perisi'nde izlediğimiz Sibel Sürel de çok başanlı... Osman Şengezer'ın dekor yantımı ve uygulaması olağanüstü uyum sağlamakta ve çok etkileyici... Çaykovs- ki'nin bale bestelerinde Müzik'le Görün- tü'yükaynaştıran duygusallık, özlem, za- man zaman gerginlik ve coşku iç içedir. Koreografide bunlara uyulması gerekir... AKM salonunda tüm yerieri dolduran iz- leyici patlaması, baleye olan ilgiyi kanıtlı- yor Yerli popun zirvesinde geçen hafta değişiklik yoktu: Kayahaa, 'Emrin Olur", albümüyle 1 numara olurken. Edip Akbayram'ın çeyrek yüzyıllık kariyerini özetleyen best of çahşması'Dün ve Bugünle ikinci, "Rüzgâr" adlı parçanın ilginç klibiyle büyük ilgi gören Grup Gündoğarken, 'Mest OT albümüyle üçüncüydü... Türk sanat müziğinde liderlik geçen hafta el değiştırdi: Ebnı Gündeş, 'Sen Allahın Bir Lütfusun'la ikıncilığe ınerken Muazzez Abacı, >eni çahşması 'Cesaretim Var'la 1 numaraya yükseldi. Muazzez Ersoj; \\ostalji' serisinin üçüncü albümüvle üçüncülüğünü korudu. Halk müziğinde geçen hafta Fatih Kısaparmak. 'Olur mu Böyle Hasan'la btrincı, Songül Karh, 'Omuz Omuza'yla ıkinci. Şükriye Tutkun. 'Sevin Gayn'yla üçüncüydü. Yabancı müzikte Sladonna yeni albümü 'Ray of Light'la birinciliğini sürdürürken. Emma Shapplin. 'Carmine Meo' adlı albümüyle ikinci sıraya çıktı. Rachid Taha ise 'Dman'la üçüncü oldu. - lnquisition Symphony - Apocalyptica - Mezzannine - Massive Attack - Semi - Detached - Therapy0 - Mbara Boom - Paolo Vinaccia - Down Home - Joey Baron - Bread & Circuses - Collesium - Undiscovered Soul - Richıe Sambora - Baduizm Li\e - Erv kah Badu - Aria The Opera Album - Andrea Bocelh - Strange Brotherhood - Nevv Model Army - Fundamental - Bonnie Raitt - Marc> Playground - The Dancehall Album - L B40 - Twentieth Cent Blues The Songs of N. Covvard - Vanous - ,\rie .Antiche - Dimitri Hvorostovsky - The Best of Ute Lemper - Sir Georg Solti's Last Recording - Avdet Seyri - Serdar Ateşer - Nefesim Nefesine - Zülfü Lıvaneli - Gözlerinde Öldüm - Ayhan Çakar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog