Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Sektördeki gelişmeler dünyadaki genel eğilimin devamı olarak görülüyor Otomotivde birlesme raDisiEkonomi Servisi - Küresel re- kabet koşullannın birleşmeye zorladığı otomobil pazannda bir- leşme zıncınne her geçen gün bir yenisi ekJenıyor. Otomotiv sek- törünü sarsan Alman Daimler- Benz ve Amerikan Chrysler'ın evliliğiyle doruğa ulaşan ve hız- lanarak sürmesı beklenen birleş- meler, dünya ekonomisinin tüm alanlannı etkileyen genel bir eği- limin parçası olarak görülüyor. Otomotiv sektöründekı gelişme- ler, finans kuruluşlan, bankacı- lık ve ecza sanayiindeki dev bir- leşmeler dalgasının otomotiv sektörüne yansımasını oJuşturu- yor. Daimler-Benz ile Chrysler ara- sındaki bırleşmenin, otomotiv sa- nayiindeki hassas dengeleri sars- tığı. özellikle küçük ya da orta boy üreticılenn daha da zorlana- cağı kaydediliyor. Sektör analiz- cileri, hızlanan birleşme sürecı- nın sonunda bugün hâlâ uiusal ya • Daimler-Benz ve Chrysier'in birleşmesinin ardından dün Fiat ve Renault otobüs üretiminde işbirliğine gıdeceklerini açıkladılar. Volvo firmasının ise G. Koreli Samsung'un iş makineleri birimini satın aldığı açıklandı. da bölgesel şirketlenn faalıyet bırleşmeyi endişeyle karşıladıgı- ifade eden Scharchburg, otomo- gösterebıldiği sektörün bırkaç mega şırketın kontrolüne sokabi- leceğı görüşünde birleşiyor. Çabşanlar tedirgin Chrv sler çalışanlan. tarıhı bir- leşme karşısında. tesısler kapa- nabileceği ve işten çıkarmalarya- şanabileceği ıçin endişe du>uyor- lar. Birleşik Otomobil Çalışanlan (UAW') Başkanı Stephen Yökich, "Chr> sler'de yapılacak vapısal değişimler karşısında çaüşanlann çıkariannı korumaya hakkıtnız var" dedi. Chrysler'ın Detroit tesıslennde çalışan Frank Picha adlı bir ışçı de Daimler-Benz güdümündekı Chrysler'ın ışı ıçin tehdit oldu- ğuna dıkkat çekerek, gerçekleşen nı ifade ettı. Hali hazırda işten çı- karmalann yaşanmayacağı yö- nündeki açıklamalara rağmen ki- mi çalışanlar işsız kalma endişe- sı duyarken kimileri de birleşme- nin şırketi daha iyi bir konuma getireceğıni düşünüyor. ABD'li sanayi tarihçilerinin pek çoğu. Chrysier'in, ABD'nin üç otomobil devinden aynlması ıle sanayi tarihinde artık yeni bir dönem başladığı görüşündeler. Sanayi tarihçisi Richard Scharchburg, "Yaşadığıınız dö- nemde artık hangi şirketin, han- gi ülkede, ne kadariık bir hisse se- ncdi buJunduğu ve hangi fîrma- larlaortaklığı bulunduğunu takip etmek büeoidukçazorfaşü" dedi. Her yıl > aklaşık 2 milyon yaban- cı aracın ABD pazanna girdiğini tiv sektörünün vakın gelecekte Avrupa'da bir. Japonya'da bir ve ABD'de iki şırketın tekelınde top- lanacağını sözlerine ekledi. Avnıpa zorda ABD, Almanya ve Japonya "da- ki dev rakiplerine karşı Avru- pa'daki diğer otomotiv üreticile- ri de birleşme ya da ortak hareke- te zorlanıyor. Nitekim dün Italyan Fiat ve Fransız Renault firmalan da oto- büs üretiminde işbirliği yapmak üzere anlaşmaya vardıklannı açıkladılar. Ortaklıkla Avrupa'da Merce- des Benz'den sonraki en büyük otobüs üreticisi şirketin hayat bu- lacagı belirtiliyor. Yine dünyanın önde gelen oto- motiv firmalanndan \'olvo"nun, Güney Kore'nin en büyük kuru- luşu Samsung İş Makıneleri'ni satın aldığı bıldirildı. Sam- sung'un Türkiye Mümessıli Koç- kaya Şirketler Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 yıldır süren görüşmelernetıcesinde As- ya krizinin de etkısiyle Volvo, Samsung Iş Makineleri "nı 900 milyon dolara satın aldı. Ingilizlerin Rolls-Royce oto- mobillerinin yeni Alman sahıbi- nın kim olacağı konusundakı kar- gaşa ise sürüyor. Daha önce. BMW'nin teklifi- ni kabul ettiğıni bildiren Rolls- Royce'un en büyük hıssedan Vickers Plc. şirketı yönetıminden yapılan sürpriz açıklamada. bu anlaşmadan vazgecilerek. daha cazip fiyat veren Alman şirketi Volksvvagen'ın teklifinin kabul edildiği, ancak nıhaı karann ola- ğanüstü hissedarlartoplantısında verileceSi bildinldi. VVtf'nin yeni Golf'ü piyasada Ülkemize 1.6 It ve 1.8'lik motor seçene- ği, üç ayn donanım paketi, 2 ile 4 kaplı ver- siyonlanyla ithal edilen yeni nesil Go/fler otomobil meraklılarının beğenisine sunul- du. 1974 yılından bu yana kompakt sınıf otomobillere adını veren ve bu tip otomo- bıllerin öncüsü olan Golf'ün dördüncü ku- şağı karoser kalitesi, güvenlik özelliklerı ve tasanmı ile başanlı otomobiller arasın- da yer alacağa benziyor. Yeni nesıl Golf, hem iç boyut hem de dış boyutlanyla bu- yütülmüş, 4149 mm uzunluğu ve 1735 mm genişliği ile daha çok kullanılabılir bir iç mekân elde edilmiş. Tamamen galva- Teknik Özelliklerı nızli karosen ile paslanmaya karşı 12 yıl- lık garantili sunuluyor. Güvenlik ön planda Standart olarak sunulan dört hava yas- tığı, piroteknik emnıyet kemerlen, ön ve arka tekerleklerdekı dıskli frenler, yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. Bunun dışında Golf'ün butün araçlan ABS fren sistemi ve EBD (Elektronık fren basıncı dağıtıcısı) özellıklenne sahip. Şu anda ülkemize ithal edilen Golf'lerde iki ayrı motor versiyonu sunuluyor 1.6 It hacimlı, 4 silındirli 100 hp guç üreten motor ile 1.8 It hacimli, 4 silin- dirfı 20 supaplı 125 hp güç üreten motor. İŞÇİMN EVRENİNDEN ŞUKRAN SONER Çete Bitti Model Motor Maksmumgüç: Maksımum torfc: Şatmman: 0-100 km's hızîanTia Matetaumta Yakrt tukettmı fşehır ıçi): Golf 1.6 4sılindır1595cc SOHC 8V 100 hp 5600d/d 145 Nm 3800 d/d 5fefinsnuel 109sn Iffltaı/s 10.5 It. Golf 1.6 otomatik 4srfmdfM595cc SOHC 8V 100 hp 5600d/d 145Nm3800dd 4ıfenotomaS( 12 9 sn 185km/s 11.9». Golf 1.6 20V 4alınd(r1781cc DOHC20V 125 hp 6000 d/'d 170 Nm 4200 d/d 5 teri manuel 99sr Şlfan/s """i1.7lt Volksvvagen'in Gotf modeli. Fıyatlara gelınce: Goif 1.6 Basic 4 mil- yar 133 milyon TL iken klima, asimetrik katlanabilen arka koltuklar ve elektrikli ar- ka camlar eklenmış olarak sunulan Golf 1.6 Comfortline ise 4 mılyar 492 milyon TL'ye ulaşıyor. Golf'lerin şu anda ithal edi- len en üst versiyonu olan 1.8 20V 5 kapı Highline versıyonunun anahtar teslim fiya- tı da 5 milyar 936 milyon TL. Hyundai Assan Hyundaı Assan, ağır ve hafif hizmet kamyonları ile County Midibüs'ün tanıtımı- nı geçen günlerde Devlet Bakanı Güneş Taner'in de katılımıyla gerçekleştirdi. Elektronık dizel yakıt enjek- siyonu yerine mekanik en- jeksiyon kullanılan Hyundai kamyonları, güçlü şasilerı ıle her tür yük ve yol koşuluna uyum sağlıyor. Opel Astra Station VVagon Satışına 8 Mayıs'ta başlanan Ye- ni Opel Astra, Türk pazanna ilk ola- rak 3 ve 5 kapı Hatchback ve Stati- on VVagon modelleriyle sunuldu. Fiyatlan anahtar teslimde 4.1 mil- yarın altından başlayacak olan Opel Astra'nın GL, CD, Club ve Sporty olmak üzere dört versiyonu bulunu- yor. Bu modellerde uzaktan kuman- dalı merkezi kilit, elektrik kumanda- lı yan aynalar, ön ve arka camlar, ha- va yastığı gıbı standart özelliklerin yanı sıra otomatik şanzıman, klıma, yol bılgısayarı, ABS gibi özellikler de seçilebılecek. \ TÜRKÜLER YOUADIM SANA S6i Mûzık ve dûztnvme ADNAN ERGİl ENGEREK DÜNYA Sfc •* Uûsk: SANU mSAĞ (AçUt gnvmdf düfen anüra! SEVDA SEVDA ÛSTÜNE BANUKIHBAİ GEL fiir PVISULTAN ASDAl ¥Ü* BANUK1RBAİ YUNUS MlSAU SöztvMuni. ALMTtit/US GÛLÜŞÛN KAUR 8ENDE Sar 4rt«T TtLU - Mûrk SRSA BAĞCAH ÇAUN DAVUOARI S6i ve Mûnk ANONm lielanik TMûsûj KARAHİSAR KAUSİ SözveMCnk ANCHIM İAfyan Tûrkûsûl DAĞIAH (Oe/tş) Ste ¥e MûzlkANONİM OĞUL S6z le tUÛBk MUSTAFA A TKI HACIAUOBASI Söz K MÜZıt ANOHİM fariufr TûrUsû) HEUYAR MfldDR ÖZGÜN MÜZİK YAPIM Başbakan Mesut Yılmaz açıkla- dı: Alaattin Çakıcı estetik ameliyatı ile yüzünü değiştirmiş, Amerika'da yaşıyor, sık sık da yerini değiştiriyor- muş. Yeşil'in öldüğünü iddia eden- ler, onun çok geveze bir adam oldu- ğunu söylüyorlarmış. Bu kadar ge- veze birisi konuşmadıgma göre öl- müşmüş. Yumruk işi Çatlı olayına bir tepki imiş. Başbakan şahsi davadan vaz- geçmiş. Zaten Çatlı da kamyonun çarpması ile öldü. Bucak, Çatlı'yı üst düzey devlet görevlısi olarak kendi iradesi dışın- da tanıdığına göre, suçlanamaz. Ağar da malum, suçlandığı taribler- deki kamu görevleri nedeniyle DGM'de yargılanamaz.. Desenize Susuriuk, kamyon çarp- ması. çete işi bitti. Şimdi yeni çetelere militan yetiş- tirmenintamzamanıdır. Devletin ha- li hiç belli mi olur? Yine ASALA gibi devletin doğrudan işin içine gireme- yeceği milli görevler çıkar. Yeni bir şey çıkmasa, ortada PKK var. Gerçı eski çetelerden kamyonun çarpma- yıp deşifre edemediği pek çok adam daha duruyor ya... Onlar hem yaş- landılar, hem de azıcık kendilerini devleti kurtanmaya adamış oldukla- nnı unutup, uyuşturucuydu, silahtı, başka büyük kaçakçılıklardı, şantaj- dı.. çok fazla özel işlerine daldılar. En önemlisi de aralarında büyük çı- karlar, çeteler savaşlarına giriştiler. Birbirlerini deşifre edecek, devleti zor durumda bırakacak kadar işleri olumsuz noktalara sürüklediler. Özün sözü, bu işlerde deneyim ka- zanacak yeni taze kanlılara gereksi- nim olabilir. Zaten "milliyetçilik!"," ülkücülük!" her hal ve koşulda devlete destek ol- mak değil midir? inanmış. özverili milliyetçi, ülkücü, hukuk devletinin, resmi polis gücü ile iç ve dış düşma- na karşı doğrudan giremeyeceği hu- kuk dışı işlerin sahibi ve bekçisıdir. Yetişme aşamasında görevler gö- nüllü küçük çaplıdır. Yakın çevreden, ülke içindeki dev- lete düşman güçlerle hesaplaşılır. Durumuna göre adam döverek, ba- zen yaralayarak, bazen de tam te- mizlik yönterni ile gereken dersler verilir. Tabii ki bu işler yapılırken, devle- tin içinde örgütlenmiş ülkücü ve mil- liyetçi polis, yönetici kadrolann des- teği, kollaması olacaktır. Polis aramasından geçilerek giri- len üniversitelerde, geçmişte ülkenin baş düşmanı solculara, günümüz- de onlardan fazla kalmadığından Kürtçülük yandaşlarına zincirlerle, baltalarla döverek hesap sorabilmek gibi kutsal bir görevde, polisin yar- dımcı olması kadar doğal bir şey ola- bilir mi? "Baltalar, zincirler nasıl gir- di? Nasıl oluyor da karşıltklı kavga- dayaralanan, polis tarafından gözal- tına alınanlarhep soldan" türünden sorular sorulabilir mi? 1 Mayıs linç eyleminde ülkücü, milliyetçi kardeşler polisin peşinde olduğu gencı sonunda kurtarmak is- temiş bile olabilirler. Hem o olayda en büyük suçlu, gazetecilik hastalı- ğına yakalanıp olayı görüntüleyerek belgeleyen gazeteciler değil mi? El- bette genci linç etme eylemini ka- meralar karşısında gerçekleştireme- yen ülkücü, milliyetçi tosuncuklar, gazetecilerin üstüne yürüyüp döve- cek, cezalarını vereceklerdir. Oralar- da görevli polisler de gence. gaze- tecılere yapılanları seyredip, kendr- leri adına görev yapan ülkücü, milli- yetçi kardeşlere teşekkür edip, gen7 ci gözaltına alarak görevlerini taf mamlayacaklardır. Bolu'daki ölümle sonuçlanan ey- lem mi? Canım ülkücülere heryaka- lanan üniversitelilerin dövülmesi, ter- biye edilmeleri olmuyor mu? İşin içi- ne bıçak girip ölüm, cinayet olmuş- sa, çaresi bulunur. Ölüyü, olayı yok sayamayacağınıza göre ülkücü, mil- lıyetçilerden bir özverili bulunur. Su- çu, daha doğrusu cinayeti tek başi; na üstlenir. Diğerleri serbest bırakılır. Sonrası çok kolay: Bıçak ölenindi, eskiden de aralarında kişisel husumet var* dı... Hem "Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz" diyerek bu konuda yol göstermiş Cumhurbaşkanı olan bir ülkede, bu alandaki kimliği ile ün yapmış Emniyet Müdürü'nün oldu- ğu bir ilde, vatani görev yapan ülkü- cülerin suçlanrnasına izin mi verilir- miş? Biz bu filimleri daha önce de pek çok kez görmüştük. Türkiye yine çok bildik oyunlarla, çok bildik yollara süruklenmekte. Çetelerin biri geçip birı gelmekte... ANMA 9 Mayıs 1978'de İDMMA (YILDIZ) önünde faşist saldırıda öldürülen devrimci demokrat arkadaşlanmız, MÜJDAT ÇELİKYAY, HASAN OKUT ve RENAN ÇETİN ERİŞ'İ öldürülüşlerinin 20. yılında saygıyla anıyor, yirmi yıldır faillerinin bulunamayışını şiddetle kınıyoruz. 1970-1980 dönem YILDIZLI arkadaşlan adına ARİF OKAY - SAİT GÜMRÜKÇÜ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ALPER ÖZTÜRK'ün babası AVNİ ÖZTÜRK'Ü yitirdik. Arkadaşımızın ve ailesinin acısını payiaşır, başsağlığı dileriz. EĞtTlM SEN ORDU ŞüBESt CumhuriYet kitap kulübü TAKSJM Sergi Salonu MAYIS AYf ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLİ İMZAGÜNÜ 9 Mayıs Cumartesi Saat:17.00-19.00 BASiN VE m m İIMER, MENAJERIK VE oRGANiz^sYON Tel: 0.212 • 527 6112 I Radyonuztı aydmlığa, demofcrasiye, € agariaytn. IG R AD VO ))iı Cumhuriyet 1O7.4İ TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURUL SEÇİM SONUÇ İLANI Türkiye Gazeteciler Sendikası Istanbul Şubesı'nin 25 Nisan 1998 günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçımlerde 2821 sayılı yasanın 14. maddesıne göre aşağıda ısimlerı yazılı olanlar şube zorunlu organlarına seçılmış olup, aynı yasanın 9. maddesının 4. fıkrasına göre uyelenmıze ve ılgilılere duyurulmak dzere ılan olunur. TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI İS TANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ASİL ÛYELERİ: Meslek ve Sanatı Ikametgâhı Kazım Karabekır Cad 3 Sok 19/5 Şinnevlef/lstanbul Emınalı Paşa Cad 40/22 Suadıye/lstanbul Fatıh Cad Rustem Paşa Sok. 18/5 Yenıbosna/lstanbul Merkez Mah. Taşkent Sok No 9 D: 2 Gungoren/lstanbul Kulaksız Kulhan Çıkmazı 10/3 Kasımpaşa/lstanbul Osman Paşa Çelık Sk 30'3 Kâğıthane/'lstanbul Adı Soyadı Ertuğrul Mavıoğlu Kadrı Kumcu Cıhan Oğuz Necat Hızarcı Hasan Koseoğlu U§ur Gunyuz Gazetecı Tekrtisyen Uurtabır Teknısyen Muhabtr Gazetecı DENETLEME KURULU ASİL ÛYELERİ Mustafa Çolak Gazetecı Cem Selahattın Ulutaş Gazetecı Alı Kılıç Fotoğrafçı PİSİPLİN KURULU ASİL ÛYELERİ: özel Arı Operatör Gulsev Çakmak Arşıv M. Alı Can Bulut Foto Muhabın Ibrahım Orduluoğlu Mutemet Atakent Mh. Özgür Sok. No; 7 D: 21 Umranıye/İstanbul Bılgı Sok. 8/7 Bakırkoy/lstanbul Ortaklar Sok. No 17 Kadıkoy/lstanbul Acıbadem Basın Sıtesı A Blok Kadıkoy/lstanbul Yanmburgaz Cad. 28/4 Taksjm/lstanbul Atalar Cad A 1 Blok D 11 Rahmanlar/istanbul Erancan Sok 24/12 Kâğıtfıane-lstanbul Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞEBNEM TAKERİ 09307 numaralı basın kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 5 ASAF TASERt YOZGAT ASLİYE MAHKEMESİ'NDEN Savı 1997 321 Da\acı Sakır Bıcer \ekıli A\ Yusuf Ba^er tarafmdan da- valılar Zahır (Mesude oğlu). Sıddıka (Pembe kızıl. Sanye. (Pembe kızı). Zehra I Pembe k'ı- a). Hakkı (Salih oğlu), Zehra (Salıh kızı), Celal (Hafize oğlu). Kadir (Hafize ogfu) aleyhıne Yozgat Merkez Y Nohutlu Mah 6 pafta. 228 adj \e r par- sel hakkında tapu ıptalı \e tescıl da\ası açıldığı. yapılan >drgıla- ma sırasında da\a!ılarada\a dı- lekçesı teblığ edilemedı|ı ve tüm aramalara rajmen da\alıla- nn adresı meçhul olduğundan. mahkememızce da%alılar adına ılanen teblıgat >apılmasına ka- rar venlmış olup, davanın du- nısma günü olan 14 5.1998 gü- nü saat. 9.30'a bırakıldığı. yazı- lı duruşma gününde davalılann mahkenıemız duruşma salonun- da hazir bulunmalan veya ken- dılennı bir vekılle temi.il ettır- melen. aksı takdirde duru^ma- nm gıvaplannda yapılacağı da- va dılekçesı \e duruşma gününe kaım olmak üzere ılan olunur. 20.4.1998 Basın. 18389 )))) Cumhurtyet 1 O7.4 RİZE ASLhT 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/189 Davacı Rize Belediye Başkanlığı tarafmdan davalılar Muhammet Aksu ve arka- daşlan aleyhıne açılan tescil davasının hakimliğimızce yapılan açık duruşmalan sırasında verilen ara karar gereğince: Dahili davalılar Rukiye Aksu. Havva Aksu. Osman Aksu. Kazım Aksu. Muhammet Aksu. Mahmut Aksu, Neriman Aksu, Me- lek Aksu. Murat Aksu. Nevin Aksu. Faik Kuş, Mevlüde Havnz. Halıl Ibrahim Lıv. Ipek Çolak. Yusuf Liv, tsmihan Durna. Ayşe Liv, Hesna Kutlu, Enver Liv. Nazmi Liv, Hav\a Liv. Mehmet Lıv. Arzu Liv ve Dilek Tuğba Liv'in adresleri meçhul ol- dugundan çıkarılan tebligatlar bila ikmal ıade edılmış, yapılan adres araştırmasın- da dahili davalılann adresleri tespit edilememış ve dava dılekçesının ilanen tebli- ğine karar venlmiştir. Dava konusu Rize merkez Alipaşa köyünde kaın pafta 4. par- sel 760'ta kayıtlı parselin bedelının Ziraat Bankası Rize Şubesine yatınlmış oldu- ğu ve 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 16. maddesi gereğince Rize Belediyesi adına tescilıni istemiştir. Yukanda isimleri yazılı dahili davalılann duruşmanın atı- lı bırakıldığı 14.05.1998 günü saat 09.00'da mahkememiz duruşma salonunda ha- zır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temil ettirmeleri, aksi halde HUMK'nın 509-510 maddeleri gereğince yargılamanın yapılıp bitirileceği tebligat kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ılanen teblığ olunur. Basın: 17476 CEVAT CAPAN Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 SATILIK KOOPERATİF HİSSESİ Esenyurt'ta kaba inşaatı bitmiş 128 m dubleks daire kooperatif hissemi devrediyorum. Tel: 19.00'dan sonra (0.216) 456 16 65 SATILIK YAZLIK Silivri Basınkent 4'te bakımlı yazlık. Tel: 540 67 72-711 68 10 IRKETYGM (0-212) 274 88 48/9 Atölyemde Hobi Resim ve Güzel Sanatlara hazırlık dersleri \ eriyorum. TAKSİM 246 45 39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog